Internationalisering onderwijsbeleid Inscholing nieuwe ambtenaren Gaby Hostens

of 50 /50
Internationalisering onderwijsbeleid Inscholing nieuwe ambtenaren Gaby Hostens Brussel, 18 februari 2008

Embed Size (px)

description

Internationalisering onderwijsbeleid Inscholing nieuwe ambtenaren Gaby Hostens Brussel, 18 februari 2008. Doelstellingen van de nascholingssessie a.Internationalisering van het onderwijs: quid? -Definitie! -Rationale: waarom doen we aan internationalisering? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Internationalisering onderwijsbeleid Inscholing nieuwe ambtenaren Gaby Hostens

 • Internationalisering onderwijsbeleidInscholing nieuwe ambtenarenGaby Hostens

  Brussel, 18 februari 2008

 • Doelstellingen van de nascholingssessiea.Internationalisering van het onderwijs: quid?-Definitie!-Rationale: waarom doen we aan internationalisering?-Scope: alle onderwijsniveausb.Engagement van het departement: actieterrein, activiteiten:-Bilateraal-Multilateraalc.Focus op:-Europa-OESO

 • Inhoud:InleidingInternationalisering van het onderwijs: poging tot definitieRuime context voor internationalisering van het onderwijsRationale voor internationalisering onderwijs vanuit algemeen beleidDoelstellingen vanuit het onderwijsbeleidEU-onderwijsbeleidMultilaterale samenwerking OESOMultilaterale organisatiesBilaterale samenwerkingActieterreinenAandachtspunten, uitdagingen voor de toekomst

 • Inleidinga.Vaststellingen:-Internationale organisaties hebben een ambitieuze onderwijsagenda: leren van elkaar.-Bilaterale samenwerkingsakkoorden: samenwerken, leren van elkaar

 • -Toenemende impact van internationale organisaties:*EC: mobiliteit arbeidskrachten -Beroepsonderwijs, beroepsopleiding-Bolognaproces-Kopenhagenproces*OESO: -Quality en Equity-PISA-onderzoeken*Unesco: Education for All

 • Internationalisering van het onderwijs: poging tot definitie

  a.Beleidsnota minister Vanderpoorten (2000)Internationalisering vormt een essentile dimensie van het onderwijs. Ze draagt bij tot de kwaliteitsbevordering van zowel het onderwijs-beleid als de onderwijspraktijk

 • b.OESO (1994) in Quality and Internationalisation in Higher EducationDe internationalisering van het hoger onderwijs is het proces van integratie van een interculturele dimensie in het onderwijs, het onderzoek en de dienstverlening van de instelling

  OnderwijsOnderzoek = 3 opdrachten van instellingen hoger onderwijsDienstverlening

  Integratie = inbedding van internationalisering in de gewone activiteiten van instelling

 • c.Nederlandse Onderwijsraad in een advies:Internationaliseringsagenda voor het onderwijs

  Wat is internationalisering?Geen eenduidige omschrijving van internationaliseringvan het onderwijs. Internationalisering vindt binnen het onderwijs plaats op verschillende terreinen: in het curriculum, in de instelling en de organisatie, maar ook bij leerlingen, studenten en docenten. Voorts verstaat elke onderwijssector iets anders onder internationalisering; voor een universiteit betekent het iets anders dan voor een basisschool.

 • Themas:-Mobiliteit-Tweetalig of Engelstalig onderwijs-Concurrentie om buitenlandse studenten-Internationale topopleidingen-Netwerking onder instellingen-BaMastructuur-Handel in educatieve diensten -Enz.

 • Ook dit nog in het advies Ndl Onderwijsraad over doel internationalisering:Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden bij studenten, leerlingen en docenten waardoor ze bereid en in staat zijn tot samenwerken en samenleven met personen en instellingen van buitenlandse komaf en situering.

 • Welke activiteiten kunnen scholen en instellingen ontwikkelen om dit doel te bereiken?-Internationale component in de onderwijscurricula-Kennis en begrip van andere landen en culturen-Aandacht voor Europese dimensie-Interculturele vaardigheden

  P.S.: Advies Ndl onderwijsraad eerder gericht op internationalisering schoolbeleid en curricula!

 • P.S.: Internationalisering vs globalisering verwijst naar het verspreid geraken over de gehele wereld, het krijgen van een mondiaal karakter

  Een cluster van aan elkaar verwante veranderingen:-Economische veranderingen-Ideologische veranderingen-Nieuwe ICTs als drivers van de globalisering-Culturele veranderingen

 • Ruime context voor internationalisering van het onderwijs:sociale, economische, culturele en technologische ontwikkelingen met impact op onderwijsbeleida.Ontwikkelingen op arbeidsmarkt, in bedrijfsleven-Groeiende mobiliteit van werknemers en bedrijven-Beleid van de EU: bevordering van mobiliteit werknemers om skills mismatches tegen te gaan-Internationale orintatie in beroepskwalificaties, beroepsprofielen, opleidingsprofielenEuropese kwalificatiestructuur = EQF

 • b.Streven naar vergelijkbaarheid onderwijs- en opleidingsstelsels

  Beide processen maken eenzelfde beginanalyse:gebrekkige mobiliteit van studenten en werknemersbinnen EU te wijten aan:-Weinig transparante structuren-Geen kwaliteitsstandaarden en dus grote verschillen in kwaliteit-Geen overdracht van verworven kennis -Geen EVC of EVK

 • c.Algemene verspreiding van ICT-Impact op teaching and learning-Impact op mobiliteit-Impact op virtuele mobiliteit

  d.Belang van talenkennis Politieke aandacht voor talen-G8 regeringsleiders in Charter van Keulen (1999)-Top van EU-regeringsleiders in Barcelona (2002)2 vreemde talen leren vanaf jonge leeftijdOverwicht Engels

 • Rationale voor internationalisering onderwijs vanuit algemeen beleid = waarom nemen regeringen, departementen, instellingen, deel aan internationaliseringsactiviteiten?

  a.Politiek: internationalisering van het onderwijs als instrument van buitenlands beleid

  b.Economisch: economisch belang van internationalisering onderwijs neemt toeGelet op:*Globalisering*Kenniseconomie*Verspreiding ICT

 • Handel in educatieve dienstenAandachtspuntenICT als driverBudgettaire behoeften van universiteitenBewust beleid van regeringenBescherming van de consumentOESO-Unesco guidelines voorRegeringenInstellingenStudentenorganisatiesKwaliteitscontrole agentschappenBeroepsorganisatiesDemocratisering hoger onderwijsHoger onderwijs als publiek goed

 • c.Academisch: toegevoegde waarde voor-Wetenschappelijk onderzoek: participatie in internationale netwerken-Curriculumontwikkeling-Kwaliteit van onderwijs en onderzoek-Attractiviteit van de instelling: concurrentie-positie versterken via lidmaatschap internationaal netwerkNetwerkingPeer learningSamenwerking

 • d.Socio-culturele overwegingenProf Knight: The acknowledgement of cultural and ethnic diversity within and between countries is considered as a strong rationale for the internationalisation of a nations education system.

 • Doelstellingen vanuit het onderwijsbeleid

  a.Bevordering van de kwaliteit van de opleidingInstellingen die deelnemen aan internationale programmas tonen grotere bereidheid tot onderwijsvernieuwing!

 • b.Kwaliteitsbevordering van onderwijsbeleid: leren van anderen

  Vb. CurriculumontwikkelingenKwaliteitszorgLerarenopleiding: beroepsprofielen TSO-BSOBeroepsprofielen Beleidsontwikkeling

 • Leren van het buitenland via:-Peer Learning Activities -Peer review-Study visits-Thematic reviews-Country reviews

 • c.Vergelijken van prestaties van onderwijsstelselst.o.v. buitenlandt.o.v. concurrenten-Belang van kwaliteitsvol onderwijs en opleiding voor:*Kenniseconomie*Sociale cohesie*Duurzame ontwikkeling

 • -Internationale vergelijkende onderzoeken*PISA (Programme for International Student Assessment)*Education at a Glance (OESO)Zitten we goed als we ons vergelijken met andere landen?*EU-indicatorenZijn we op weg om tegen 2010 de strategische doelstelling te bereiken?

 • d.Deelname aan internationale consultancy markt

  Internationalisering onderwijsbeleidInput buitenlandse expertiseEducational consultancy

 • EU-onderwijsbeleid: algemeena.Subsidiariteitb.Een nieuw elan in het EU-onderwijsbeleid sedert 2000-Grote betrokkenheid van regeringsleiders-Grote verwachtingen t.a.v. onderwijs en opleiding om belangrijke maatschappelijke doelstellingen te bereiken:*Mr n betere tewerkstelling*Sociale cohesie*Duurzame economische groei in de kennis-maatschappij*Democratisch burgerschap*Innovatie-Ontstaan van een Europese onderwijsruimte

 • Multilaterale samenwerking OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkelinga.Algemeen-Ontstaan: uitvloeisel van Marshallplan na 2de wereldoorlog-Denktank -Lidstaten: 30 lidstaten + EC Enlargement+ Enhanced engagement

 • -Actieterreinen OESO: economie, landbouw, financin, tewerkstelling, ontwikkelings-samenwerking, gezondheidsbeleid, governance, immigratie, onderwijs en opleiding, enz.-Rationale voor belangstelling voor onderwijs en opleiding*Human capital als motor voor economische groei*Onderwijs als fundament van ieders levensloopHow what you know shapes your life*Onderwijsvernieuwing

 • Cfr Mission statement OESO-Support economic growth-Boost employment-Raise living standards

  -Major work areas: employment, education, social welfare-Ensure equal access to education for all-Promote effective and accessible health systems-Fight social exclusion and unemployment-Bridge the digital divide between rich and poor

 • b.Mission statement onderwijsAssisting members and partners to achieve high quality lifelong learning for all that contributes to personal development, sustainable economic growth and social cohesion

 • c.Strategic objectives-Promoting lifelong learning and improving its linkages with society and the economy-Evaluating and improving outcomes of education-Promoting quality teaching-Rethinking tertiary education in a global economy-Building social cohesion through education-Building new futures for education

 • Promoting lifelong learning and improving its linkages with other solid economic policies*Improving early childhood education and care policies*Developing and measuring adult competences*Enhancing the economic impact of human capital*Investigating the social outcomes of learning

 • Evaluating and improving outcomes of education(Programme for International Student Assessment)*PISA*EaG: Education at a GlancePromoting quality teaching*Restructuring teachers work and careers*Developing indicators on teaching and learningTALIS: Teaching and Learning International Survey

 • Building social cohesion through education *Teacher education for diversity*Globalisation and linguistic competences*Thematic review migrant educationWhat policies will promote successful education outcomes for first and second generation migrants?

 • MIGRANT EDUCATIONKey policy questions-Access-Participation-Learning outcomes

 • Quantitive indicators-Enrolment rates-Retention rates/drop out rates-Grade repetition rates-Student performance-Transition rate to a higher level of education-Proficiency in language of instruction-Parents socio-economic background

 • Qualitative indicators-Residence area -School policy, characteristics and responsiveness to diversity-Parents and communities-Immigration policy-Language spoken at home and culture of country of origin

 • d.Vlaamse betrokkenheid bij OESO1.Indicatoren: volledig engagement2.Thematic reviews3.SENDDD4.Economic reviews5.Andere

 • e.Eigenheid OESO-onderwijswerking-Band tussen onderwijs en opleidingen andere beleidsdomeinen en maatschappelijke ontwikkeling-Equity, sociale cohesie-Opbrengsten van onderwijs-Efficiency and equity-Ontwikkeling van indicatoren als basis voor onderwijsbeleid: evidence-based policymaking

 • For more informationwww.oecd.org

 • Multilaterale organisatiesa.Raad van Europa-47 lidstaten-Ministerraad + onderwijscomit-Themas werkprogramma:*Vreemdetalenbeleid*Democratisch burgerschap*Mensenrechten

 • b.Unesco-Education for all-Guidelines for cross-border higher education

  c.Wereldbank-Ontwikkelingslanden-Quality education for all

 • IX.Bilaterale samenwerkinga.Nederland: GENT-akkoordenWerkprogramma: aandachtspuntenAmbtelijke samenwerking rond:-Governance: management van departement, bestuurlijke vernieuwing-Verscheidenheid aan themasWerkwijze:-Thematische ontmoetingen met ambtelijke top-Seminaries, conferenties

 • b.Prioritaire landen = landen met bijzondere medewerking-Welke? Zuid-Afrika, Rusland, Marokko-Ondersteuning diverse projectenVb. Rusland:-Buitengewoon onderwijs-CLB werkingVroeger: -Didactiek Frans-OnderwijsrechtZuid-Afrika-Nascholingsprojecten leerkrachten-Early childhood education

 • c.Culturele akkoorden-Groot aantal landen-Beperkt programma

 • X.Actieterreinena.OnderwijsniveausGeleidelijk: horizontale en verticale uitbreidingVerticaal:Universiteiten Hogescholen Secundair Lager Kleuter

 • Horizontaal: UniversiteitenTSO-BSOBuitengewoon onderwijsVolwassenenonderwijsNiet-formeel leren

 • b.Thematisch1.Kwaliteitszorg: inspectie-SICI: Standing International Conference of Inspectorates-VLIR-USNU: Gezamenlijke visitaties universitaire opleidingen2.CurriculumontwikkelingCIDREE: Consortium of Institutes for Development and Research in Education in Europe3.Performance indicatorsPISAIEA

 • XI.Aandachtspunten, uitdagingen voor de toekomsta.Kwaliteitsbewaking internationale programmas

  b.Inhoudelijke integratie van internationalisering in het beleid van overheid en instellingen MainstreamingVisieontwikkeling op internationalisering bevorderen: doelstellingen, middelen, acties, monitoring van de processen, resultaten meten

 • c.Democratisering van de Europese programmas-Equitable access!-Mattheuseffect!-Kostprijs!