Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties · PDF file 4 Beslispunten voor het...

Click here to load reader

 • date post

  26-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties · PDF file 4 Beslispunten voor het...

 • Integrale aanpak bedrijventerreinen en

  werklocaties

  mei 2015

 • 2

  Samenvatting De gemeente Ede bevindt zich in het hart van FoodValley, wat ons prachtige kansen biedt. Wij hebben een groot aantal werklocaties die wij aanbieden aan de markt. Wij mogen onszelf de vraag stellen: welke doelgroepen willen en kunnen wij faciliteren, wat wíl deze doelgroep en past ons aanbod daarop? Een integrale aanpak van de marketing van bedrijventerreinen en werklocaties is nodig, om kansen te verzilveren en om te Voorkomen dat we kansen niet optimaal benutten.

  De afdelingen Economie, Grondzaken, RO, RP en WPI zijn met deze vraag aan de slag gegaan en dat heeft geresulteerd in de voorliggende Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties.

  We gaan uit van een tweeledige visie: 1. Ons huidige bedrijfsleven is onze waarde. Hier zijn we zuinig op en dit koesteren we. We

  zetten in op goed accountmanagement om ons bedrijfsleven te faciliteren en te accommoderen;

  2. Daarnaast zetten we in op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en daarin focussen we ons op Food. Hier ondernemen we activiteiten om Ede neer te zetten als hotspot voor Food.

  Dit betekent: • dat we op de korte termijn inzetten op het intensiveren van de verkoopinspanningen om

  minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen; • en dat we op de lange termijn inzetten op het neerzetten van een zakelijk merk waar

  Food de drager van is met als doel economische clustering en duurzame werkgelegenheid te creëren.

 • 3

  Samenvatting

  Dit plan is gebaseerd op een uitgebreide analyse van relevante ontwikkelingen en biedt een integrale aanpak van product, promotie en prijs:

  • Mede op basis van een interne en externe analyse hebben we de doelgroepen bepaald. Dit zijn de lokale, regionale en bovenregionale bedrijven, waarbij bij de laatste groep gefocust wordt op het aantrekken van specifieke sectoren uit de foodbranche;

  • We doen voorstellen om ons aanbod nog beter aan te laten sluiten op de vraag. We behandelen de belangrijkste vestigingsvoorwaarden en gaan vervolgens concreet in op aanpassingen voor o.a. bedrijvenpark De Vallei en bedrijventerreinen Het Laar en BT A12;

  • We verhelderen onze marketingboodschap, verbeteren ons verkoopproces en doen voorstellen voor acquisitie, promotie en marketing, kennisuitwisseling en onderzoek, samenwerking, cluster en community-vorming;

  • De grondprijzen zijn inmiddels onafhankelijk getaxeerd en vastgesteld. Deze zijn daar waar nodig bijgesteld om aan de marktvraag te voldoen.

 • 4

  Beslispunten voor het College

  Wij vragen het College van Burgemeester en Wethouders in te stemmen met de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties. Dit houdt in; • Instemmen met de strategie om op de korte termijn in te zetten op het intensiveren

  van de verkoopinspanningen om minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen en de strategie dat we op de lange termijn inzetten op het neerzetten van een zakelijk merk waar food de drager van is met als doel economische clustering en duurzame werkgelegenheid te creëren.

  • Instemmen met de keuze voor de drie doelgroepen (lokale bedrijvigheid, regionale bedrijvigheid en bovenregionale bedrijvigheid);

  • Instemmen met de verdeling van doelgroepen over bedrijventerreinen en werklocaties. Dit betekent dat wij bedrijventerrein A12/De Klomp in de markt zetten als nationaal concurrerend bedrijventerrein voor Food. Dit betekent niet dat wij andere branches niet accommoderen op deze bedrijventerreinen. Dit betekent dat wij de Kennisas Ede-Wageningen in de markt zetten als (inter)nationaal concurrerende werklocatie voor kenniswerkers;

  • Instemmen met het, binnen bestaande bovengemeentelijke wet- en regelgeving, aanpassen van bedrijventerreinen met als doel de verkoopbaarheid te vergroten;

  • Instemmen met de marketingboodschap (blz 51-52); • Instemmen met de genoemde activiteiten (blz 56-62); • Instemmen met het opvoeren van 200.000 euro voor een periode van 2 jaar bij de

  integrale afweging van de perspectiefnota (2016: 200k, 2017: 200k) om de keten van sales te versterken met als doel minimaal volgens uitgifteplanning te verkopen.

 • 6

  Aanleiding

  De volgende punten vormen de aanleiding voor de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties:

  • De noodzaak tot het creëren van werkgelegenheid en het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid binnen gemeente Ede;

  • De noodzaak om te komen tot een duurzame strategie voor, en een focus op, het verder versterken van de food- en foodgerelateerde sector binnen gemeente Ede en Regio FoodValley;

  • De sterke behoefte aan verbeterde samenwerking op het gebied van (internationale) marketing en acquisitie met de regiogemeenten van Regio FoodValley, Provincie Gelderland, WUR, Oost NV, NFIA en het WFC;

  • Onderzoek van STEC (oktober 2014) inzake afzettempo bedrijventerreinen toont aan dat de vraag naar bedrijventerreinen na 2020 afneemt en het aanbod van bedrijfsgronden en panden in Ede en de regio nog omvangrijk is. M.a.w. er ligt een forse uitdaging voor de gemeente om tijdig voldoende bedrijfskavels af te zetten;

  • Dit vergt extra aandacht omdat er sprake is van een negatieve boekwaarde op de bedrijventerreinen, waarover rente wordt berekend. De rentepost voor de bedrijventerreinen bedraagt ca. € 2,2 mln rente per jaar, hetgeen neerkomt op ca. € 6.000 per dag;

  • Onderzoek van BCI (januari 2015) naar de vraag van Foodbedrijven per deelsector. Hoe kunnen Ede en de Regio FoodValley zo goed mogelijk aan deze vraag voldoen?

 • 8

  Doel

  Het doel van de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties is belangstelling wekken voor onze bedrijventerreinen en werklocaties en het klantgericht accommoderen van bedrijven op de diverse locaties in Ede. Ede wil bestaande en nieuwe bedrijvigheid accommoderen en wil daarmee haar positie binnen dé Foodregio van Nederland, Regio FoodValley, de komende jaren verder versterken en duurzame werkgelegenheid creëren.

  Met deze aanpak maken we inzichtelijk welke vraag wij gaan accommoderen, hoe we vraag en aanbod bij elkaar brengen en welke maximale inspanning we leveren om om bedrijvigheid op onze werklocaties te laten landen. De klantvraag is leidend voor ons.

  Hierbij zoeken we nauwe aansluiting gezocht bij de kansen die geboden worden door ontwikkelingen zoals het WFC, de Kennisas en Regio FoodValley.

  Met deze aanpak beogen wij • het goede ondernemersklimaat in Ede verder te versterken; • food- en foodgerelateerde bedrijven te behouden en aan te trekken; • een bijdrage te leveren aan de ambities en plannen vanuit het Collegeprogramma; • de geprognosticeerde uitgifte te realiseren.

 • 9

  Doel

  Om de doelen te bereiken zijn de volgende randvoorwaarden essentieel:

  • Gedragen door College van B&W en gemeenteraad; • Realistische benadering (verwachtingen- en risicomanagement); • Verdere professionalisering van het accountmanagement en de klantbegeleiding,

  waarbij het helder en lean maken van het verkoopproces essentieel is; • Versterking van de verbinding met de stakeholders, zoals regiogemeenten, WUR,

  OostNV, Provincie Gelderland, kennisas en World Food Center; • Voldoende capaciteit en budget, om gestelde ambities te kunnen realiseren.

 • 11

  Uitgangspunten

  De Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties staat niet op zichzelf en kan niet worden losgezien van andere plannen en visies binnen de gemeente Ede en Regio FoodValley, zoals: • Visie Ede2025 • Coalitie-akkoord 2014-2018 • Programma Economie • Food-visie • Strategische Ambitie en Programma Regio FoodValley

  De samenhang in de plannen en visies wordt gewaarborgd door een aansturing volgens het matrix-model.

  De integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties is het resultaat van een integrale samenwerking van de teams Economie, Grondzaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke projecten en Werk. Bij het opstellen van deze aanpak is zoveel mogelijk afstemming gezocht met diverse interne belanghebbenden binnen gemeente Ede.

  Het idee is om deze aanpak te delen met de regiogemeenten en relevante partners.

 • 12

  Uitgangspunten

  De Integrale Aanpak richt zich in eerste instantie op de stimulering van de verkoop van de bedrijfskavels van de gemeente Ede dan wel het gemeentelijk vastgoed. De klantvraag zal voor ons daarbij leidend zijn.

  Dit plan gaat uit van een professionele klantbenadering van bedrijven door de gemeente met ondersteuning van een CRM-systeem.

  In het kader van de Ladder van Duurzame Verstedelijking van de SER beoordelen wij bij het oplossen van huisvestingsvraagstukken van het zittend Edese bedrijfsleven en nieuwe bedrijvigheid ook de mogelijkheden op de huidige locatie en bestaand vastgoed.

  Dit plan richt zich niet op de acquisitie van retailactiviteiten voor bijvoorbeeld Ede Centrum. Deze activiteiten zullen een plaats vinden binnen het programma Levendig Centrum.

  Ook richt dit plan zich vooralsnog niet op de acquisitie van activiteiten uit de sector Toerisme & Recreatie. In de scope van dit plan worden wel díe bedrijven meegenomen die zich richten op verblijven en ervaren, met name wanneer dit gerelateerd is aan Food. Het langer laten verblijven van bezoekers is één van de speerpunten van gemeentelijk beleid en Citymarketing.

 • 13

  Uitgangspunten

  Werksessie met bedrijven en gemeenteraad