INSTALLATIEVOORSCHRIFT BASIC CUBE EN HP (COOL) CUBE

of 28 /28
INSTALLATIEVOORSCHRIFT BASIC CUBE EN HP (COOL) CUBE duurzaam genieten

Embed Size (px)

Transcript of INSTALLATIEVOORSCHRIFT BASIC CUBE EN HP (COOL) CUBE

 • installatievoorschriftbasic cube en hp (cool) cube

  duurzaam genieten

 • Inhoudsopgave

  1. Installatie 3

  1.1. Installatierichtlijnen 4

  1.2. Aandachtspuntenkeuzeinstallatieruimte 4

  1.3. Systeemeisenverwarmings-entapwatercircuits 4

  1.4. Lengtesendiametersvansanitaireleidingen 5

  1.5. Eisenbetreffendegassoortenen-aansluiting 5

  1.6. Systeemeisenluchtaan-enafvoerkanalen 6

  1.7. Systeemeisenrookgasafvoerkanalen 6

  2. Leveringsomvang 7

  3. Uitpakkenenmonteren 7

  3.1. BasicCubeuitpakken 7

  3.2. Muurbeugelbevestigen 8

  3.3. Muurbeugelopframebevestigen 9

  3.4. Muurbeugelopstenenwandbevestigen 9

  3.5. UitpakkenHP(Cool)Cube 9

  3.6. Verpakkingsmateriaalafvoeren 10

  3.7. HP(Cool)CubeenBasicCubeophangen 10

  3.8. Transportbeveiligingverwijderen 11

  4. Verwarming,gasensanitairaansluiten 12

  4.1. Drukverschilregelaar 12

  4.2. Aansluiten1-zoneverwarmingssysteem 13

  4.3. Aansluiten2-zoneverwarmingssysteem 14

  4.4. Sanitairaansluiten 15

  4.5. Condensafvoerenaansluiten 16

  4.6. Gasleidingaansluiten 16

  5. Luchtaan-enafvoer,rookgasafvoerenontluchtersaansluiten 17

  5.1. Aansluitenontluchters 17

  5.2. Luchtaan-enafvoerkanalenHP(Cool)Cube 17

  5.2.1.Dak-ofgeveldoorvoerHP(Cool)Cube 18

  5.2.2.BerekenenkanaallengteHP(Cool)Cube 18

  5.3. LuchtaanvoerenrookgasafvoerkanalenBasicCube 19

  5.3.1.Opstellingsmogelijkheden 19

  5.3.2.BerekenenkanaallengteBasicCube 21

  6. Elektrischaansluiten 22

  6.1. HP(Cool)Cube 22

  6.1.1.Aansluitencondenssensor 22

  6.1.2.Aansluitendatakabel 22

  6.1.3.AansluitenverdelerLTV/OpenThermthermostaat 23

  6.2.BasicCube 23

  6.2.1.Aansluitendigitalebuitenvoeler 23

  6.2.2.AansluitenthermostaatLT[zone1] 24

  6.2.3.AansluitenThermostaatHT[zone2]24

  6.3. HP(Cool)CubeenBasicCubeinbedrijfstellen25

  2 | Inhoudsopgave Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Installatie | 3

  Indezeinstallatiehandleidingvindtudebenodigdeinforma-

  tieomdeBasicCubeendeHP(Cool)Cubeteinstalleren.

  DeHP(Cool)CubekanzowellinksalsrechtsvandeBasic

  Cubewordenopgehangen.

  Voorhetleverenen/ofmonterenvanluchtaan-enafvoer-

  kanalenenrookgasafvoerkanalenverwijstDaalderopnaarde

  desbetreffendeleverancier.DeeisendieDaalderopsteltaan

  dekanalenvindtuinditdocument.

  1. InstallatIe

  Let oP! De toestellen mogen alleen door een erkende installateur worden genstalleerd!

  WaarsCHuWIng! De HP (Cool) Cube weegt 70 kg. Til het toestel met 2 personen!

  WaarsCHuWIng! Daalderop is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van instel-, ophang- en aansluitfouten!

  DATH00221-A

 • 4 | Installatie Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  1.1. InstallatIerIchtlIjnen

  Deeigenaaren/ofinstallateurzijnverantwoordelijkvoorde

  completeverwarmings-enwarmtapwaterinstallatieen

  dienenervoortezorgendathetgeheelvoldoetaanalle

  normenen(veiligheids)voorschriften.

  Waarschuwing! De specificaties en instellingen van de toestellen voldoen uitsluitend aan Nederlandse normen en wetten. Toepassingen buiten Nederland kunnen tot zeer gevaarlijke situaties leiden!

  DeinstallateurheeftgeenF-gassencertificaatnodig.Bijeen

  eventuelestoringaanhetwarmtepompsysteemkandeze

  wordenuitgebouwdenvervangendooreengeheelnieuw

  warmtepompsysteem.

  TijdenshetinstallerenvandeDaalderopBasicCubeenHP

  (Cool)Cubezijndevolgendevoorschriftenvantoepassing:

  Dezeinstallatiehandleidingenoverigevantoepassing

  zijndeDaalderopdocumentatie

  HetBouwbesluit

  NEN1078(GAVO),Eisenvoorhuishoudelijke

  gasleidinginstallaties

  NEN2757Toevoervanverbrandingsluchtenafvoervan

  rookvanverbrandingstoestellen

  NEN2920Eisenvoorhuishoudelijkegasverbruikinstallaties

  NEN3028Veiligheidseisenvoorcentrale

  verwarmingsinstallaties

  NPR3378PraktijkRichtlijnbijNEN1078,NEN2757en

  NEN3028

  NEN1010Veiligheidsbepalingenvoor

  laagspanningsinstallaties

  NEN1006Algemenevoorschriftenvoordrinkwaterinstal-

  latiesAVWI-1981metbijbehorendewerkbladen

  VEWINWerkbladen

  NEN3287Binnenrioleringinwoningenenwoonge-

  bouwen,aansluitingvancondensvormende,metgas

  gestooktetoestellen

  ISSO-publicatie49Vloerverwarming,wandverwarmingen

  vloer-enwandkoeling

  Eventuelelokalevoorschriften,zoalsbouw-en

  brandweervoorschriften

  Plaatselijkgeldendevoorschriften

  HoewelDaalderopdeuiterstezorgheeftbesteedaandetot-

  standkomingvanditdocument,kanhetzijndaterreedseen

  nieuweversievanditdocumentbeschikbaaris.Dezekanmen

  downloadenopdezakelijkewebsitevanDaalderop:

  www.daalderop.nl/zakelijk

  Voorallevoorschriftengeldtdataanvullingen,wijzigingenof

  latervankrachtgewordenvoorschriftenophetmomentvan

  installerenvantoepassingzijn.

  1.2. aandachtspuntenkeuzeInstallatIeruImte

  HoudvoordeplaatsingvandeBasicCubeenHP(Cool)Cube

  rekeningmethetvolgende:

  -InstalleerdeBasicCubeenHP(Cool)Cubeineenruimte;

  waardetoestellengeengeluidsoverlastkunnen

  veroorzaken

  waarzichgeenlichtontvlambarestoffenbevinden

  dievorstvrijis

  -DaalderopadviseertomdeBasicCubeenHP(Cool)Cube

  aanhetspeciaalhiervoordoorDaalderopontwikkelde

  frameoptehangen.(Hetsysteemmagaaneenvlakke

  stenenwandmeteensoortelijkemassavan200kg/m2

  wordengehangen)

  -BevestigdeBasicCubeenHP(Cool)Cubenietopeen

  gips-ofhoutwand

  -HoudrekeningmetdeafmetingenvanBasicCubeenHP

  (Cool)Cube

  -Houdrekeningmetdeplaatsvaneeneventuelecentrale

  ventilatie-eenheid

  -Houdrekeningmetdepositievanenafstandtotdak-en/of

  geveldoorvoeren

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Installatie | 5

  1.3. systeemeIsenverwarmIngs-entapwatercIrcuIts

  Omlekkagesenbeschadigingenaanhetverwarmingscircuit,

  deBasicCubeendeHP(Cool)Cubetevoorkomennomde

  levensduurvanhetsysteemtekunnengaranderen,moetde

  installatievakkundig,schoonengeslotenzijnaangelegd.De

  toegepasteleidingenendekwaliteitvanhettegebruiken

  watermoetenaandeonderstaandeeisenvoldoen.Alleen

  danzalernagenoeggeencorrosieoptredeninhetverwarm-

  ingssysteem.Houduzichdaaromaandevolgendeeisendie

  Daalderopsteltaanhetverwarmingssysteem:

  -Verwarmings-entapwatercircuitsmoeteninwendig

  schoontezijn.

  -Deverwarmingscircuitsmoetenlekvrijenzuurstofdicht

  tezijn.

  Kunststofleidingenmoetendiffusiedichtzijnvoor

  zuurstof;

  Radiatoren:Zuurstofdoorlaatbaarheidlagerdan

  0,1g/m3bij85oC(standaardkunststofVPE)

  -Vloerverwarming:Zuurstofdoorlaatbaarheidlager

  dan0,1g/m3bij40oC(DIN4726/4729)

  -Hetverwarmingscircuitmoetmetschoonwaterworden

  gevuld.

  * In gebieden met een waterhardheid hoger dan 15 dH,

  moet het verwarmingswater 1x per 3 jaar worden ontkalkt.

  ** Neem contact op met Daalderop als het toevoegen van

  chemische middelen gewenst is.

  1.4. lengtesendIametersvansanItaIreleIdIngen

  VoorhetaanleggenvansanitaireleidingenverwijstDaalderop

  naardeVEWIN-werkbladen.

  Deaansluitingenvoordekoud-enwarmwaterleiding

  bevindenzichaandeonderzijdevandeBasicCube.De

  koudwateraansluitingheefteendiametervan15mmenis

  voorzienvaneenblauwemarkering.Dewarmwateraansluit-

  ingheefteendiametervan15mmenisvoorzienvaneen

  rodemarkering.

  1.5. eIsenbetreffendegassoortenen-aansluItIng

  Omgevaarlijkesituatiestevoorkomenmoetdegasleiding

  vakkundigzijnaangelegd.Detoegepasteleidingenhette

  gebruikengasmoetaandeonderstaandeeisenvoldoen;

  -Controleerofdegassoortenvoordrukzoalsaangegeven

  ophettypeplaatjevandittoestelovereenkomtmetde

  lokaleleveringscondities

  -Zorgdatdegasleidinggasdichtis

  -Degasleidingmoetschoonzijn

  -Monteereengaskraanzodichtmogelijkbijhettoestel

  -Daalderopadviseertomgasleidingentegebruikenmeteen

  geschiktediameter

  Waterkwaliteit

  Zuurgraad(pH) 79

  IJzergehalte

 • 6 | Installatie Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  1.6. systeemeIsenluchtaan-enafvoerkanalen

  -Luchtaan-enafvoerkanalenvoordeHP(Cool)Cube

  moetenvervaardigdzijnuiteendampdichte,gesoleerde

  stalenspiralobuismeteeninwendigediametervan

  200mm.

  -Dedrukvalvanhetleidingsysteemmagmaximaal200Pa

  zijnbijeenvolumedebietvan600m3/h.

  -Indienindewoningmechanischeventilatieisaangelegd,

  adviseertDaalderopomdeHP(Cool)Cubehieropaante

  sluiten.Ditheefteenpositieveinvloedophetrendement.

  -Luchtaanvoer-enafvoerkanalenmoetenzokortmogelijk

  wordengehouden.

  -Vermijdindienmogelijkdetoepassingvan90bochten.

  1.7. systeemeIsenrookgasafvoerkanalen

  -HetrookgasafvoerkanaalmoetvoldoenaanNEN1078GO

  voorgeslotenHR-toestellen.

  -Detotalelengtevandeluchtaanvoer-enrookgasafvoer

  kanalen,ineenparallelsysteem,magmaximaal32m

  perkanaalzijn.Meteengevel-ofdakdoorvoerisrekening

  gehouden.

  -Detotalelengtevaneenconcentrischluchtaanvoer-en

  rookgasafvoerkanaal80/125mmmagmaximaal20m

  zijn.

  -Dedrukvalbijeendiametervan80mmbedraagt177Pa.

  Meteengevel-ofdakdoorvoerisrekeninggehouden.

  -Paseencondensscheidertoebijkanaallengtesvanmeer

  dan5m.

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Leveringsomvang | uitpakken en monteren | 7

  DeDaalderopBasicCubeenHP(Cool)Cubewordengeleverd

  intweekartonnendozen:

  -1xdoosmetdeBasicCube

  -1xdoosmetdeHP(Cool)Cube

  VoorzICHtIg! De HP (Cool) Cube moet altijd verticaal (met de kanaal- aansluitingen boven) getransporteerd en opgeslagen worden anders kan de HP (Cool) Cube onherstelbaar beschadigen!

  Daarnaastkuntudevolgendeoptiesadditioneelbestellen:

  -Digitalebuitenvoeler

  -Frame

  -Aansluitset

  -Condenssensor(*)

  -Thermostaat

  (*) Alleen voor HP Cool Cube

  Debenodigdematerialenvoorhetophangenbevindenzich

  indedoosvandeBasicCube.PakdaaromalseerstedeBasic

  Cubeuit.

  Let oP! Werk in de aangegeven volgorde!

  3.1. basIccubeuItpakken

  1.PlaatsdeBasicCubeopeenvlakkeenstabieleondergrond.

  2.Snijdespanbandenmeteenmesdoorenschuifdedoos

  omhoog.

  3.Laathettoestelophetonderstevulstukrusten.Opdeze

  wijzewordenbeschadigingenaandeaansluitingenvande

  BasicCubevoorkomen.

  4.Neemdematerialenuitdezijvulstukken.

  5.Controleerdeinhoudvandeverpakking.

  6.Verwijderdezijvulstukken.

  2. leverIngsomvang 3. uItpakkenenmonteren

  DATH00222-A

  DATH00223-A

 • 8 | uitpakken en monteren Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  3.2. muurbeugelbevestIgen

  InverbandmetmogelijkegeluidshinderadviseertDaalderop

  omdeBasicCubeenHP(Cool)Cubeaanhetspeciaalhiervoor,

  doorDaalderop,ontwikkeldeframeoptehangen.

  (Hetsysteemmagaaneenvlakkestenenwandmeteen

  soortelijkemassavan200kg/m2wordengehangen.)

  Houdrekeningmetdepositievan:

  -deluchtaan-enafvoerkanalenvoordeHP(Cool)Cube;

  -deluchtaanvoerenrookgas-afvoerkanalenvoordeBasic

  Cube;

  -dewaterleidingen;

  -deaan-enafvoerleidingenvanennaardelage

  temperatuurzone;

  -deaan-enafvoerleidingenvanennaardehoge

  temperatuurzone;

  -degasleidingen;

  -decondenswaterafvoer;

  -hetexpansievat.

  Let oP! Houd rekening met de benodigde vrije ruimte rond het toestel, afstand tot dak en/of geveldoorvoeren en leidingen!

  Let oP! Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw leverancier.

  DATH00224-A

  DATH00226-A

  540

  min. 50

  0

  550300

  100

  100

  min. 300

  920

  min. 94

  0

  eerste vulstuk:

  1xInlaatcombinatie art.nr.:07.90.64.014

  2xMontageset art.nr.:07.99.20.097

  3xConnector2-polig art.nr.:07.98.66.289

  1xDatakabel art.nr.:07.98.66.279

  tweede vulstuk:

  1xSifon art.nr.:07.98.74.445

  overig:

  1xMuurbeugel art.nr.:07.98.37.077

  1xControleenpaklijstBasicCube

  1xDocumentatieset

  T.o.v.hettoestel Vrijeruimte

  Links 100mm

  Rechts 100mm

  Onder 300mm

  Voor 500mm

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube uitpakken en monteren | 9

  3.3. muurbeugelopframebevestIgen

  Monteerdemuurbeugelmetbehulpvaneenwaterpasop

  hetdraagframe.Gebruikdeboutenenveerringendiebijhet

  draagframemeegeleverdzijn.

  3.4. muurbeugelopframebevestIgen

  Bepaalmetbehulpvandemuurbeugeldebevestigingsgaten

  opdemuur.

  Boordriegaten10mmengebruikdemeegeleverde

  pluggenenboutenomdemuurbeugelopdewandte

  bevestigen.

  3.5. uItpakkenhp(cool)cube

  Demeegeleverdematerialenbevindenzichinhetbovenste

  vulstuk.

  1.PlaatsdeHP(Cool)Cubeopeenvlakkeenstabiele

  ondergrond.

  2.Knipdespanbandendoorenschuifdedoosomhoog.

  3.Neemdemeegeleverdeonderdelenuitdeverpakking.

  4.Verwijderhetbovenstevulstuk

  VoorzICHtIg! Laat de HP (Cool) Cube op het onderste vulstuk staan om beschadigingen van de aansluitingen te voorkomen!

  5.ControleerdeHP(Cool)Cubeopeventuele

  beschadigingen.

  6.Controleerdematerialeninhetbovenstevulstuk.

  12

  DATH00225-A

  DATH00228-A

 • 10 | uitpakken en monteren Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  3.6. verpakkIngsmaterIaalafvoeren

  Deverpakkingbestaatuitgolfkarton,houtenpolystyreen

  vulstukkenenkandusgerecycledworden.Voerhetverpak-

  kingsmateriaalvolgenslokaalgeldenderichtlijnenaf.

  3.7. hp(cool)cubeenbasIccubeophangen

  Let oP! De HP (Cool) Cube kan zowel links als rechts van de Basic Cube worden opgehangen. Een en ander is afhankelijk van de locatie van verwarmingsleidingen en aan- en afvoerkanalen etc. in de ruimte!

  Let oP! Bij prefab dakkappen moeten de posities van de kanalen overeen-komen met de posities van de Basic Cube en HP (Cool) Cube!

  1.VerwijderdemantelvandeHP(Cool)Cube.

  2.HaakdeHP(Cool)Cubeoverdenokopdesteun.

  WaarsCHuWIng! De HP (Cool) Cube weegt 70 kg. Til het toestel met twee personen!

  3.VerwijderdemantelvandeBasicCube.

  4.HaakdeBasicCubeoverdenokopdesteun.

  5.Controleerofderubberensteunenophetframe/de

  wandrusten.

  Let oP! Meld beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen bij uw leverancier!

  DATH00229-A

  Bovenste vulstuk:

  1xFlexibeleslang art.nr:07.98.74.444

  2xOntluchter art.nr:75.40.26.001

  2xOntluchtingsautomaat art.nr:75.06.65.001

  1xConnector4-polig art.nr:07.98.66.283

  1xConnector5-polig art.nr:07.98.66.284

  overige:

  1xDocumentatiepakket

  DATH00230-A

  2

  1

  4

  3

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube uitpakken en monteren| 11

  3.8. transportbeveIlIgIngverwIjderen

  1.Draaidevleugelmoerlos.

  2.Verwijderdetransportplaat.

  3.Verwijderdebeidevulstroken.

  4.Trekdeklittenbandlosenverwijderhetvulblokdatzich

  tussendecompressorendewarmtewisselaarbevindt.

  Let oP! Indien transportbeveiligingen niet worden verwijderd, gaat het toestel in bedrijf trillen!

  DATH00232-A

  1

  2

  DATH00233-A

  4

  3

 • DeHP(Cool)CubeenBasicCubezijntweezelfstandig

  werkendetoestellendiesamenalsnsysteemwerken.Het

  Daalderopsysteemkantoegepastwordeninwoningenmet

  devolgendeverwarmingssystemen:

  a) Indegehelewoningiseenlagetemperatuur

  verwarmingssysteem(LTV)aangelegd.

  Dewoningheeft1temperatuurzone.

  b) OpdebenedenverdiepingheeftdewoningeenLTV

  systeemenopdebovenverdiepingiseenhoge

  temperatuurverwarmingssysteem(HTV)aangelegd.

  Dewoningheeft2temperatuurzones.

  c) InnagenoegdegehelewoningiseenLTVsysteem

  aangelegd.ErzijnechterookruimteswaareenHTV

  systeemisaangelegd,zoalsbijvoorbeeldde

  badkamer.Dewoningheeft2temperatuurzones.

  Vanlagetemperatuurverwarming(LTV)wordtgesprokenals

  deaanvoerwatertemperatuurniethogerisdan55C.HetLTV

  systeemkanbestaanuitvloer-enwandverwarming,

  LT-radiatorenenLT-convectoren.

  Vanhogetemperatuurverwarming(HTV)wordtgesprokenals

  deaanvoerwatertemperatuurniethogerisdan90C.HetHTV

  systeemkanbestaanuitHT-radiatorenenHT-convectoren.

  Bepaalduseersthetaantaltemperatuurzonesalvorensde

  CV-leidingenaantesluiten.

  Volghiernadeinstructiesvoorhet1-zoneof2-zone

  verwarmingssysteem.

  OmtevoorkomendatdedrukindeCV-installatietehoog

  oploopt,ishetnoodzakelijkomeenAVDO(drukverschilrege-

  laar)perzonetemonteren.

  Daalderopadviseertomgebruiktemakenvande,speciaal

  ontworpen,AVDOaansluitset.Doormeerdereaansluitingen

  teintegrereninhethuisheeftDaalderopervoorgezorgddat

  menopeenvoudigewijzedeHP(Cool)CubeendeBasicCube

  metelkaarkanverbinden;zieafbeelding.Deinstallatietijd

  wordthiermeeaanzienlijkverkort

  Let oP!Voor meer informatie over deze aansluitset kunt u contact opne-men met Daalderop BV.

  Volgdeinstructieszoalsbeschrevenindemeegeleverdehan-

  dleidingvandeAVDOaansluitset.

  -NahetaansluitenvandeAVDOvolgtmendeverderein

  structieszoalsomschreveninhoofdstuk4.2en4.3.

  -IndienmengeengebruikmaaktvandeDaalderopAVDO

  aansluitsetvolgtmendeinstructieszoalsomschrevenin

  hoofdstuk4.2en4.3.

  12 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  4. verwarmIng,gasen sanItaIraansluIten

  Let oP!Bij twijfel over het verwarmingssysteem in de woning toegepast wordt, kunt u altijd contact opnemen met het betreffende installatiebedrijf of met Daalderop.

  Let oP! Richtlijnen en instructies voor het aansluiten van gas, wa-ter, elektra, beveiligingen, regelaar, besturing, rookgasaf-voer, luchtafvoer en luchtaanvoer zijn van toepassing!

  4.1. drukverschIlregelaar

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Verwarming, gas en sanitair aansluiten | 13

  4.1. drukverschIlregelaar

  4.2. aansluIten1-zoneverwarmIngssysteem

  HP (Cool) Cube

  g CVaanvoerLT-22mm(rood)

  H CVretourLT-22mm(blauw)

  I CVmeng-22mm(rood)

  Basic Cube

  L CVaanvoerHT-22mm(rood)

  M CVretourHT-22mm(blauw)

  P Drukvereffening/expansievat-22mm(blauw)

  WaarsCHuWIng!De ruimte onder de onderste afneembare klep van de Basic Cube moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerk-zaamheden.

  Let oP!Sluit de Daalderop AVDO aansluitset aan volgens bijgeleverde instructies. Ga daarna verder met punt 5.

  1.SluitdeAVDO(1)aanopdeCVaanvoerLT(G)en

  retourLT(H)vandeHP(Cool)Cube.

  2.SluitdeAVDO(1)aanopdeCVaanvoerHT(L)en

  retourHT(M)vandeBasicCube.

  Let oP!De stromingsrichting van de AVDO is van de aanvoer naar de retour

  3.SluitdeCVmeng(I)aanopdeleidingvandeCV

  aanvoerHT(L).

  4.SluitdeDrukvereffening(P)aanopdeleidingvan

  deCVretourLT(H).

  5.Sluithetexpansievat(3)aanopdeleidingtussende

  Drukvereffeningaansluiting(P)endeCVretourLT(H).

  6.Monteereenvulkraan(2)indeCVaanvoerLT(G).

  7.Monteereenoverdrukventiel(3bar)(4)inde

  CVretourLT(H).

  8.Sluithetoverdrukventielaanopeenopenverbinding

  naarhetriool.

  9.SluitdeaanvoerleidingvanhetLTVsysteemaanop

  deCVaanvoerLT(G).

  10.SluitderetourleidingvanhetLTVsysteemaanop

  deCVretourLT(H).

  DATH00234-A

  H G I L

  PM

  1)Drukverschilregelaar(AVDO)

  2)Vulkraan

  3)Expansievat

  4)Overdrukventiel

  07.94.12.450.2

  L P MIHG

  LTV [ZONE 1]

  32 1

  1

  4

 • 14 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  4.3. aansluIten2-zoneverwarmIngssysteem

  HP (Cool) Cube

  G CVaanvoerLT-22mm(rood)

  H CVretourLT-22mm(blauw)

  I CVmeng-22mm(rood)

  Basic Cube

  L CVaanvoerHT-22mm(rood)

  M CVretourHT-22mm(blauw)

  P Drukvereffening/expansievat-22mm(blauw)

  WaarsCHuWIng!De ruimte onder de onderste afneembare klep van de Basic Cube moet vrij blijven van leidingwerk in verband met onderhoudswerk-zaamheden.

  Let oP!Sluit de Daalderop AVDO aansluitset aan volgens bijgeleverde instructies. Ga daarna verder met punt 5.

  1.SluitdeAVDO(1)aanopdeCVaanvoerLT(G)en

  retourLT(H)vandeHP(Cool)Cube.

  2.SluitdeAVDO(1)aanopdeCVaanvoerHT(L)en

  retourHT(M)vandeBasicCube.

  Let oP!De stromingsrichting van de AVDO is van de aanvoer naar de retour.

  3.SluitdeCVmeng(I)aanopdeleidingvandeCV

  aanvoerHT(L).

  4.SluitdeDrukvereffening(P)aanopdeleidingvande

  CVretourLT(H).

  5.Sluithetexpansievat(3)aanopdeleidingtussende

  Drukvereffeningaansluiting(P)endeCVretourLT(H).

  6.Monteereenvulkraan(2)indeCVaanvoerLT(G).

  7.Monteereenoverdrukventiel(3bar)(4)inde

  CVretourLT(H).

  8.Sluithetoverdrukventielaanopeenopenverbinding

  naarhetriool.

  9.SluitdeaanvoerleidingvanhetLTVsysteemaanopde

  CVaanvoerLT(G).

  10.SluitderetourleidingvanhetLTVsysteemaanopde

  CVretourLT(H).

  11.SluitdeaanvoerleidingvanhetHTVsysteemaanopde

  CVaanvoerHT(L).

  12.SluitderetourleidingvanhetHTVsysteemaanopde

  CVretourHT(M).

  DATH00234-A

  H G I L

  PM

  1)Drukverschilregelaar(AVDO)

  2)Vulkraan

  3)Expansievat

  4)Overdrukventiel

  L P MIHG

  LTV [ZONE 1] HTV [ZONE 2]

  32 07

  .94.12.449.2

  4 1

  1

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube Verwarming, gas en sanitair aansluiten | 15

  4.4. sanItaIraansluIten

  N Koudwater(blauw)

  O Warmwater(rood)

  VoorzICHtIg! Er moet altijd een inlaatcombinatie worden gemonteerd (wordt meegeleverd). Het ontbreken van een inlaatcombinatie leidt onher-roepelijk tot schade aan het toestel!

  1.MonteerdeinlaatcombinatiemetdepijlnaardeBasic

  Cubegerichtopdesanitaireaansluiting(15mm)(N)

  metdeblauwemarkering.

  Let oP!De inlaatcombinatie moet binnen 2 meter van het toestel worden aangesloten!

  Let oP! Indien u een andere inlaatcombinatie gebruikt dan bij het toestel is meegeleverd, let er dan op dat deze Kiwa-gekeurd is!

  2.Monteerdekoudwaterleidingvandehuisinstallatieopde

  anderezijdevandeinlaatcombinatie.

  3.Sluitdeafvoervandeinlaatcombinatieaanopeenopen

  verbindingnaarhetriool.

  4.Sluitdewarmwaterleidingvandehuisinstallatiemeteen

  knelkoppelingaanopdesanitaireaansluiting(15mm)(O)

  metderodemarkering.

  DATH00234-B

  O N

  DATH00247-A

  N

  1

  2

  1 2

  DATH00248-A

  3

  DATH00249-A

  O

  4

 • 16 | Verwarming, gas en sanitair aansluiten Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  4.5. condensafvoerenaansluIten

  1.Drukdesifonoverdeaansluiting(R)vandeBasicCube.

  2.Sluitdeflexibeleslangaanophetsifon.

  3.Sluithetandereuiteindevandezeslangaanopdeopen

  verbindingnaarhetriool.

  4.Draaideflexibeleslanginhetgatvoordecondensafvoer

  (J)vandeHP(Cool)Cube.

  5.Sluithetandereuiteindevandeflexibeleslangaanopde

  openverbindingnaarhetriool.

  VoorzICHtIg! Loos geen condenswater in een regenpijp of dakgoot. Dit voorkomt bevriezing van de regenpijp of aantasting van de dakgoot!

  4.6. gasleIdIngaansluIten

  1.BrengPTFEtapeaanopdedraad(1/2uitwendig)vande

  gasaansluiting(geel).

  Let oP! Monteer de gaskraan in de juiste richting!

  Let oP! Daalderop adviseert om een gasfilter te monteren!

  2.Draaidegaskraanvast.

  3.Sluitdegasleidingvandehuisinstallatieaan.

  4.Controleerdatdeaansluitinglekdichtis.

  DATH002451-A

  R

  1

  2

  3

  DATH00252-A

  4

  5

  J

  DATH00250-A

  Q

  2

  3

  1

  1

 • De HP (Cool) Cube heeft de volgende aansluitingen:

  C. OntluchtingCVaanvoerLT

  D. OntluchtingCVretourLT

  1.Monteerdebijgeleverdeontluchtingsautomatenopde

  ontluchtingsleidingenvandeHP(Cool)Cube

  (inwendig;rodeenblauwemarkering).

  2.Monteerbeideontluchtersopdetweeontluchtings-

  automaten.

  3.Draaibeideventieldopjesopen

  5.2. luchtaan-enafvoerkanalenhp(cool)cube

  WaarsCHuWIng!Indien U afwijkt van de door Daalderop gestelde eisen , kan dit resulteren in geluidsklachten.

  Let oP!Voor het aanleggen van luchtaan- en afvoerkanalen en het maken van dak- of geveldoorvoeren verwijst Daalderop naar de instructies van de betreffende leveranciers.

  Daalderopsteltdevolgendeeisenaandeluchtaan-en

  afvoerkanalen;

  -Luchtaan-enafvoerkanalenvoordeHP(Cool)Cube

  moetenvervaardigdzijnuitdampdichte,gesoleerdestalen

  spiralobuismeteeninwendigediametervan200mm.

  -Hettoepassenvanflexibelekanalengenietnietde

  voorkeur.Ditkanmeergeluidsoverlastindebetreffende

  ruimteveroorzaken.

  -Dedrukvalvanhettotaleleidingsysteemmagmaximaal

  200Pazijnbijeenvolumedebietvan600m3/h.

  -Paszominmogelijkbochtentoe.

  -Vermijdindienmogelijkdetoepassingvan90bochten.

  -Indientoepassingvaneen90bochtonvermijdelijkis,deze

  nietbinnen1metervandeHP(Cool)Cubeplaatsen.

  -Luchtaanvoer-enafvoerkanalenmoetenzokortmogelijk

  wordengehouden.

  -Pasgeensegment-maarplooibochtentoe.

  -DeHP(Cool)CubehoeftnietaannormNEN2757te

  voldoen(verdunningsfactor).Kortsluitingtussenhet

  luchtaan-enafvoerkanaalmoetwordenvoorkomen.

  Let op!Indien in de woning mechanische ventilatie (MV) is aangelegd, adviseert Daalderop om de afvoer van de MV op het aanvoerkanaal van de HP (Cool) Cube aan te sluiten.

  Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 17

  5. luchtaan-enafvoer,rookgasafvoerenontluchtersaansluIten

  5.1. aansluItenontluchters

  DATH00260-A

  1

  2

  C

  D

  A. LuchttoevoerHP

  B. LuchtafvoerHP

  DATH00253-A

  AB

 • 18 | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  5.2.1. Dak- of geveldoorvoer HP (Cool) Cube

  Indiendeuitmondingenvanhetluchtaan-enafvoerkanaalin

  hetzelfdevlakliggen,moetdeonderlingeafstandmeerdan

  500mmbedragen.Alsditechternietmogelijkismoethet

  hoogteverschiltussenbeideuitmondingenmeerdan400mm

  zijn.Ditomtevoorkomendatdeafgevoerdeluchtopnieuw

  wordtaangezogen.

  5.2.2. Berekenen kanaallengte HP (Cool) Cube

  Omteberekenenofdeingesteldeventilatorstandvoldoende

  isofwatdeventilatorstandmoetworden,moetmendetotale

  kanaallengtevandeHP(Cool)Cubebepalen.Dediametervan

  dekanalenis200mm.

  Ditdoenwedooraanelktoegepastcomponentinbeide

  kanaleneenrekenlengtetoetekennen.Metbehulpvande

  onderstaandetabelkandetotalelengtewordenberekend.

  1.Telderekenlengtesvandetoegepastecomponentenvan

  beidekanalenbijelkaarop.

  2.Kijkinonderstaandetabelvoordebijbehorende

  ventilatorstand

  3.Controleerdatdetotalerekenlengtekorterisdan

  toegelatenbijdebetreffendeventilatorstand.

  WaarsCHuWIng!Overschrijding van de maximale rekenlengte ten opzichte van de ventilatorstand heeft een negatief effect op de prestaties van de HP (Cool) Cube.

  Let oP!Neem contact op met Daalderop voor advies als de totale reken-lengte van de HP (Cool) Cube langer dan 98 meter gaat worden!

  RekenlengtecomponentenHP(Cool)Cube

  Component aanvoer afvoer

  1meterrecht 1 1

  T-stuk 1,5 -

  45bocht 3,7 3,7

  90bocht 8 8

  Dakdoorvoer 23 3,3

  Waarden rekenlengte in meters (m)

  Instelwaardeventilator

  Ventilatorstand rekenlengte

  1 0-18m

  2 19-28m

  3 29-38m

  4 39-48m

  5 49-58m

  6 59-68m

  7 69-78m

  8 79-88m

  9 89-98m

 • DATH00253-A

  FE

  Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 19

  5.3. luchtaanvoer-enrookgasafvoerkanalenbasIccube

  Voorhetaanleggenvanluchtaanvoer-enrookgasafvoer-

  kanalenenhetmakenvandak-ofgeveldoorvoerenverwijst

  Daalderopnaardeinstructiesvandebetreffendeleveranciers.

  Daalderopsteltdevolgendeeisenaandeluchtaanvoer-en

  rookgasafvoerkanalen;

  -HetrookgasafvoerkanaalmoetvoldoenaanNEN1078GO

  voorgeslotenHR-toestellen.

  -Dedrukvalbijeendiametervan80mmbedraagt177Pa.

  Meteengevel-ofdakdoorvoerisrekeninggehouden.

  -Paseencondensscheidingtoebijkanaallengtesvanmeer

  dan5m.PlaatsdezetussendeBasicCubeenhetrook-

  gasafvoerkanaal.

  -Hetrookgasafvoersysteemmoetaltijdopafschotrichting

  hettoestelwordengemonteerd.Houdhierbijcirca1cmper

  meterbuislengteaan.Opdiemanierkanerzichgeen

  condensverzameleninderookgasafvoerleiding.Tevensis

  dekansopijspegelvormingbijhorizontaleuitmondingen

  dankleiner.

  -Hetluchtaanvoerkanaalmoetbijhorizontaleuitmondin-

  genopafschotnaarbuitenwordengeleidominregenen

  tevoorkomen.Houdhierbij3mmpermeterbuislengteaan.

  Zorgerbijeenverticaleluchtaanvoerleidingvoordater

  geenregenwaterinterechtkankomen.

  5.3.1. opstellingsmogelijkheden

  DeBasicCubeisgekeurdvoorzowelopen-alsgesloten

  opstelling.Dezekeuringisuitgevoerdvolgenshet

  genormeerdeEuropesetoestelclassificatiesysteeminuitslui-

  tenddevolgendetoestelklassen(zieookdetypeplaatvanhet

  cv-toestel):

  openopstelling:B23

  geslotenopstelling:C13,C33,C43,C53,C63enC83.

  WaarsCHuWIng!Bij open opstelling kan door onvoldoende toevoer van verbrandingslucht het giftige gas koolmonoxide vrijkomen!Zorg dat de opstellingsruimte voorzien is van de noodzakelijke ventilatie- en luchttoevoeropeningen volgens de geldende norm.

  Let oP!De Basic Cube bouwtype B23 met open lucht aanvoersysteem voldoet niet aan de IPX4D beschermingsgraad. Om te voldoen moet het lucht aanvoerkanaal worden voorzien van twee 90-bochten, waarbij de tweede bocht (vanaf het toestel gezien) naar beneden is gericht!

  E. LuchttoevoerCV

  F. Rookgasafvoer

 • 20 | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  Bijeengeslotenopstellingwordtdeverbrandingsluchtvan

  buitengehaaldenderookgassenviahetrookgasafvoersys-

  teemnaarbuitenafgevoerd.

  Hierbijiszowelderookgasafvoeralsdeluchttoevoervande

  BasicCubeaangesloten.

  Let oP!Daalderop adviseert om de gesloten opstelling te gebruiken omdat dit veiliger is. Voor de bouwtypes C13 en C33 geldt dat detoestelproducent aan moet geven welke afvoermaterialen toegepast mogen worden op het toestel. Een lijst met toegestane leveranciers, materiaal en typenummers is verkrijgbaar bij Daalderop.

  B23

  C13

  C33

  C43

  C53

  C63

  C83

  Toestelclassificatie

  omschrijving

  Opentoestelmetventilatorvoordebrander

  (premix)

  Geslotenpremixtoestelmethorizontale

  uitmonding:aanzuigenafvoerviaconcen-

  trischegeveldoorvoer

  Geslotenpremixtoestelmetverticale

  uitmonding:aanzuigenafvoervia

  concentrischedakdoorvoer

  Geslotenpremixtoestelmetcollectieve

  aanvoerenafvoer

  Geslotenpremixtoestelmetindividuele

  aanvoervanuitdegevel,enmetindividuele

  afvoerviahetdak

  Geslotenpremixtoestelmetseparaatgekeurd

  systeem

  Geslotenpremixtoestelmetindividuele

  aanvoervanuitdegevel,enmetcollectieve

  afvoer

  -ToestelvoldoetaanklasseC.

  -Max.tegendruk1.8mbar(150Pa)

  -Type:dakdoorvoer

  -Max.weerstand150Pa

  -Kanalenopafschotafwaterendnaarketel1cm/m

  -Maximaleconcentrischelengte12m

  -Type:dakdoorvoer

  -Max.weerstand150Pa

  -Maximaleconcentrischelengte12m

  -Max.weerstand150Pa

  -Kanalenopafschotafwaterendnaarketel1cm/m

  -CLVsysteemoponderdruk

  -Max.weerstand150Pa

  -Kanalenopafschotafwaterendnaarketel1cm/m

  -Toevoerenafvoeraandezelfdezijdevanhet

  gebouwplaatsen

  -UitsluitendaansluitenopGastecQAgekeurd

  afvoermateriaal,volgenskeuringseisnr.83

  -Max.weerstand150Pa

  -Type:geveldoorvoer

  -Max.weerstand150Pa

  -Kanalenopafschotafwaterendnaarketel1cm/m

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | Luchtaan- en afvoer, rookgasafvoer en ontluchters aansluiten | 21

  MetdeBasicCubezijnbijeengeslotenopstellingdevolgende

  rookgasafvoersystemenmogelijk:

  a) Parallel systeem

  Bijeenparallelrookgasafvoersysteemkaninveel

  gevallendeluchttoevoerleidinginkunststofworden

  uitgevoerd.Derookgasafvoerleidingkanuitsluitend

  indikwandigaluminiumofroestvaststaal(RVS)

  wordenuitgevoerd.

  Bijeenparallelrookgasafvoersysteemkannaaststar

  ookflexibelleidingmateriaalwordentoegepast.Neem

  voormeerinformatieoverflexibelleidingmateriaal

  contactopmetDaalderop.

  b) Concentrisch systeem

  Bijeenconcentrischrookgasafvoersysteemmoet

  leidingmateriaalmeteenaluminiumbinnenbuis

  wordentoegepast.

  5.3.2. Berekenen kanaallengte Basic Cube

  Ditdoenwedooraanelktoegepastcomponentinbeide

  kanaleneenrekenlengtetoetekennen.Concentrischebuis

  geldtalsnkanaal.Metbehulpvandetabelhiernaastkan

  detotalelengteperkanaalwordenberekend.

  1.Telderekenlengtesvandetoegepastecomponentenper

  kanaalbijelkaarop.Concentrischebuisgeldtalsn

  kanaal.

  2.Controleerdatdetotalerekenlengteperkanaalkorteris

  dantoegelatenvolgensbovenstaandetabel.

  Let oP!Overschrijding van de maximale rekenlengte heeft een negatief effect op de prestaties van de Basic Cube. De Basic Cube zal echter hierdoor niet in storing vallen. De gekoppelde gas/lucht regeling zorgt te allen tijde voor een optimale verbranding.

  RekenlengtecomponentenHP(Cool)Cube

  Parallel systeem

  Component Diameter rekenlengte

  1meterrecht 80mm 1

  45bocht 80mm 1

  90bocht 80mm 1,5

  Verloop 80-90mm -1

  1meterrecht 90mm 0,5

  45bocht 90mm 0,5

  90bocht 90mm 1,5

  Maximaletotalerekenlengte 32

  Concentrisch systeem

  Component Diameter rekenlengte

  1meterrecht 80/125mm 1

  45bocht 80/125mm 1

  90bocht 80/125mm 1,5

  Adapter 2x 80-80-

  80/125mm

  Maximaletotalerekenlengte 20

  Waarden rekenlengte in meters (m)

  1

 • 22 | elektrisch aansluiten Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  6.1. hp(cool)cube

  6.1.1. aansluiten condenssensor

  1.MonteerdecondenssensoropdebuisCVaanvoer

  LTvlakbijhettoestel.

  2.Sluitdebeidesignaalkabelsvandecondenssensoraanop

  aansluiting1en2vandemeegeleverde4polige

  connector.

  3.Sluitde24V(DC)voedingvandecondenssensoraanop

  aansluiting3vandemeegeleverde4-poligeconnector.

  4.Sluitdemassavandecondenssensoraanopaanop

  aansluiting4vandemeegeleverde4-poligeconnector.

  5.Plugdeaangesloten4-poligeconnectorindeaansluiting

  CONDENSBEWAKINGaandeonderzijdevande

  HPCoolCube.

  6.Borgdeconnectordoordeborgschroevenvasttedraaien.

  Let oP!Condensbewaking alleen voor HP Cool Cube.

  WaarsCHuWIng!Zonder condensbewaking kan en mag het systeem niet voor koelen in gebruik genomen worden.

  Let oP!De condenssensor Honeywell HSS-DPS geleverd door Daalderop op de volgende manier aansluiten:Pin 1. COMMPin 2. NCPin 3. V +Pin 4. GND

  6.1.2. aansluiten datakabel

  1.Plugdemeegeleverdedatakabelindatalinkaansluitingen

  aandeonderzijdevandeHP(Cool)CubeenBasicCube.

  2.Borgbeideconnectorendoordeborgschroevenvastte

  draaien.

  6. elektrIschaansluIten

  DATH00254-A

  1 23 4

  CONDENSBEWAKING

  1. CONDENSVOELER2. CONDENSVOELER3. 24 [VDC] VOEDING4. GND 1 2 3 4

  DATH00255-A

  DATALINK

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube elektrisch aansluiten | 23

  6.1.3. aansluiten verdeler LtV / opentherm thermostaat

  1. uitsluitend voor de HP Cool Cube:

  Sluitdesignaalkabelvandekoelthermostaataanopaans-

  luiting1vandemeegeleverde5-poligeconnector.

  2.SluitdesignaalkabelCOMMON(gemeenschappelijkenul

  vandethermostaat)aanopaansluiting2vandemeegelev-

  erde5-poligeconnector.

  3.Sluitdesignaalkabelvandeverwarmingsthermostaataan

  opaansluiting3vandemeegeleverde5-poligeconnector.

  4. uitsluitend voor de HP Cool Cube:

  Sluitbeidesignaalkabelsvoorkoelenaanopaansluiting4

  en5vandemeegeleverde5-poligeconnector.

  5.Plugdeaangesloten5-poligeconnectorindeaansluiting

  VERDELERaandeonderzijdevandeHP(Cool)Cube.

  6.Borgdeconnectordoordeborgschroevenvasttedraaien.

  6.2. basIccube

  6.2.1. aansluiten digitale buitenvoeler

  Let oP!Het aansluiten van de digitale buitenvoeler is optioneel.Een digitale buitenvoeler werkt alleen met een OpenThermthermostaat.

  1.Sluitdesignaalkabelvandedigitalebuitenvoeler

  (art.nr.07.98.63.071)aanopdemeegeleverdeconnector.

  2.Plugdeaangesloten2-poligeconnectorindeaansluiting

  BUITENVOELERDIGITAALaandeonderzijdevandeBasic

  Cube.

  3.Borgdeconnectordoordeborgschroevenvasttedraaien.

  DATH00256-A

  VERDELER

  1. KOEL THERMOSTAAT2. THERMOSTAAT COMMON3. CV THERMOSTAAT4. KOELEN SIGNAAL5. KOELEN SIGNAAL

  1 2 3 4 5

  1 23

  54

  DATH00258-A

  BUITENVOELERDIGITAAL

  1 2

  Let oP! Deze aansluiting alleen gebruiken als de LT verdeler is nageregeld.

  Niet geschikt voor OpenTherm thermostaat.

  NOOIT in cominatie met aansluiten thermostaat [zone 1], beschre-ven in 6.2.2!

 • 24 | elektrisch aansluiten Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

  6.2.2. aansluiten thermostaat Lt [zone 1]

  1.Sluitdesignaalkabelvandethermostaatindelage

  temperatuurzoneaanopdemeegeleverdeconnector.

  2.Plugdeaangesloten2-poligeconnectorinde

  aansluitingTHERMOSTAATZONE1aandeonderzijdevan

  deBasicCube.

  3.Borgdeconnectordoordeborgschroevenvasttedraaien.

  6.2.3. aansluiten thermostaat Ht [zone 2]

  1.Sluitdesignaalkabelvandethermostaatindehoge

  temperatuurzoneaanopdemeegeleverdeconnector.

  2.Plugdeaangesloten2-poligeconnectorindeaansluiting

  THERMOSTAATZONE2aandeonderzijdevandeBasic

  Cube.

  3.Borgdeconnectordoordeborgschroevenvasttedraaien.

  DATH00257-A

  THERMOSTAATZONE 1

  1 2

  DATH00259-A

  THERMOSTAATZONE 2

  1 2

  Let oP! Deze aansluiting alleen gebruiken als een niet nageregelde LT verdeler wordt gebruikt.

  Alleen geschikt voor OpenTherm thermostaat.

  NOOIT in combinatie met aansluiting LT verdeler, beschreven in 6.1.3!

  Let oP! Daalderop adviseert dringend het gebruik een zoneventiel in de HT zone, om ongewenst doorwarmen te voorkomen.

 • Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube elektrisch aansluiten | 25

  6.3. hp(cool)cubeenbasIccubeInbedrIjfstellen

  DATH00261-A

  230 V

  WaarsCHuWIng! Stel beide toestellen niet in bedrijf indien;

  - het systeem niet is gevuld met water;- het systeem niet is gecontroleerd op lekkage;- de gasleiding niet is gecontroleerd op lekkage!

  RaadpleeghetdocumentBasicCubeenHP(Cool)Cube-

  Inbedrijfstellen.

 • notItIes

  26 | Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube

 • notItIes

  Installatievoorschrift Basic Cube en HP (Cool) Cube | 27

 • DaalderopBVLingewei2BedrijvenparkMedel2702Postbus74000AATielNederlandTel.+31(0)344636500Fax+31(0)344620901E-mail:[email protected]

  07.98.92.026.2