Inspectierapport IKC Kameleon (BSO) 20-06-2017 · PDF file 2017. 6. 30. · IKC...

Click here to load reader

 • date post

  29-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inspectierapport IKC Kameleon (BSO) 20-06-2017 · PDF file 2017. 6. 30. · IKC...

 • Inspectierapport IKC Kameleon (BSO) (BSO) Mondriaanstraat 15 6921 MJ Duiven

  Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: Duiven

  Datum inspectie: 20-06-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

  Status: Definitief Datum vaststelling inspectierapport: 28-06-2017

 • 2 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Inhoudsopgave

  Inhoudsopgave ................................................................................................................... 2

  Het onderzoek ................................................................................................................. 3

  Observaties en bevindingen .............................................................................................. 4

  Overzicht getoetste inspectie-items ................................................................................... 9

  Gegevens voorziening ..................................................................................................... 13

  Gegevens toezicht .......................................................................................................... 13

  Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum .......................................................................... 14

 • 3 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Het onderzoek

  Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een aangekondigd onderzoek voor registratie. Naar aanleiding van de melding voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen is een onderzoek uitgevoerd bij IKC Kameleon (BSO). Tijdens dit onderzoek zijn alle voorwaarden die op deze locatie van toepassing zijn en die voor

  aanvang van de exploitatie getoetst kunnen worden, beoordeeld.

  Beschouwing

  IKC Kameleon (BSO), onderdeel van Zonnekinderen, is voornemens een buitenschoolse opvang te starten met 40 kindplaatsen, gericht op de opvang van kinderen van 4 jaar tot de leeftijd waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Men zal zich vestigen in basisschool De Kameleon te Duiven. De peutergroep van dezelfde houder

  is eveneens in de basisschool gevestigd. Men is voornemens te werken in 4 basisgroepen van maximaal 10 kinderen. Conclusie Er wordt redelijkerwijs voldaan aan de Wet kinderopvang. De buitenschoolse opvang kan starten met de opvang van kinderen. Binnen 3 maanden na de start vindt een onderzoek plaats zoals bedoeld in artikel 62, tweede

  Lid van de Wet kinderopvang. Tijdens dit onderzoek zullen, voor zover van toepassing, alle items beoordeeld worden.

  Advies aan College van B&W Opnemen in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen.

 • 4 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Observaties en bevindingen

  Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving

  Kinderopvang in de zin van de Wet

  IKC Kameleon BSO, onderdeel van Zonnekinderen, zal zich richten op de opvang van kinderen in

  de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. Kinderopvang en naleving wet- en regelgeving Er loopt geen handhaving in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

  peuterspeelzalen tegen de vestiging van de houder. Gebruikte bronnen:  Interview

   LRKP

 • 5 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Pedagogisch klimaat

  Binnen dit domein is het pedagogisch beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid.

  Pedagogisch beleid De houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld. Daarnaast is er voor de locatie een Pedagogisch praktijkplan (locatie IKC Kameleon BSO) opgesteld.

  In dit werkplan staan locatie specifieke zaken beschreven zoals onder andere informatie over: - de wijze waarop de emotionele veiligheid wordt gewaarborgd

  - de mogelijkheden tot de ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competenties - de wijze waarop de overdracht van normen en waarden plaatsvindt - de groepsgrootte, de leeftijdsopbouw en de werkwijze van de basisgroep - de wijze waarop de achterwacht is geregeld.

  Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. Gebruikte bronnen:

   Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw M. de Groot, stafmedewerker)

   Observaties

   Pedagogisch beleidsplan  Pedagogisch werkplan

 • 6 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Personeel en groepen

  Binnen dit domein is de pedagogisch medewerkers gecontroleerd op een passende

  beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag. Ook de houder is gecontroleerd op een geldige verklaring omtrent het gedrag. Verklaring omtrent het gedrag

  De VOG van de houder is beoordeeld en deze voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens zijn de VOG's van de beroepskrachten ingezien die bij BSO Kameleon zullen gaan werken. Deze voldoen eveneens aan de gestelde voorwaarden.

  Passende beroepskwalificatie

  De beroepskrachten die bij BSO Kameleon gaan werken zijn in het bezit van een passende beroepskwalificatie. Hiermee voldoet men aan de gestelde voorwaarden.

  Gebruikte bronnen:  Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw M. de Groot,

  stafmedewerker)

   Observaties  Verklaringen omtrent het gedrag (12-05-2017, 22-12-2015,04-05-2016)  Diploma's beroepskrachten (SPW4, PW4)

 • 7 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Veiligheid en gezondheid

  Binnen dit domein zijn de documenten over de veiligheid en gezondheid beoordeeld op inhoud.

  Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft de risico's omtrent de veiligheid en de gezondheid uitgevoerd in mei 2017. Men maakt gebruik van de Risicomonitor.

  De verschillende ruimten zijn in kaart gebracht zoals men voornemens is deze te gebruiken en in te richten. Op het moment dat men daadwerkelijk gaat starten met de opvang op deze locatie zal men een

  check doen of het de actuele situaties betreft. Tijdens het volgende reguliere onderzoek zal dit opnieuw beoordeeld worden.

  Meldcode kindermishandeling De houder hanteert de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze voldoet aan de gestelde voorwaarden.

  Gebruikte bronnen:

   Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met mevrouw M. de Groot, stafmedewerker)

   Observaties

   Risico-inventarisatie veiligheid  Risico-inventarisatie gezondheid  Meldcode kindermishandeling

 • 8 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Accommodatie en inrichting

  Binnen dit domein zijn zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het

  aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. Binnenruimte Men zal gebruik gaan maken van de aula en de hal van de basisschool.

  De aula heeft een oppervlakte van ruim 200 m2. De hal heeft een oppervlakte van ruim 56 m2.

  Deze 256 m2 biedt ruim voldoende oppervlakte voor de 40 kindplaatsen. Bovendien zal men in de gelegenheid zijn om gebruik te maken van de gymzaal, de ruimte van de peutergroep en van de bibliotheek van school.

  Op het moment van dit inspectie onderzoek is de ruimte nog niet ingericht volgens de visie van Zonnekinderen. Dit zal tijdens het reguliere onderzoek beoordeeld worden. Men voldoet aan de gestelde voorwaarden.

  Buitenspeelruimte

  De BSO zal gebruik gaan maken van het schoolplein. Deze is direct toegankelijk en ruim van opzet. Dit buitenterrein zal meer dan voldoende speeloppervlakte hebben voor 40 kinderen.

  Men voldoet aan de gestelde voorwaarden. Gebruikte bronnen:  Observaties

   Plattegrond

 • 9 van 14 Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang onderzoek voor registratie 20-06-2017 IKC Kameleon (BSO) te Duiven

  Overzicht getoetste inspectie-items

  Kinderopvang in de zin van de Wet en naleving wet- en regelgeving

  Kinderopvang in de zin van de Wet

  De opvang vindt bedrijfsmatig of anders dan om niet plaats. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  Gedurende de opvang wordt verzorging en opvoeding geboden en een bijdrage geleverd aan de

  ontwikkeling van kinderen. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

  De opvang is gericht op kinderen in de leeftijd dat ze naar het basisonderwijs kunnen gaan. (art 1.1 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 1 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang peuterspeelzalen)

  Kinderopvang en naleving wet- en regelgevin