Innochain Reverse Logistics V01 2008

of 76 /76
Reverse Logistics
 • Author

  wj
 • Category

  Business

 • view

  1.426
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Innochain Reverse Logistics V01 2008

 • 1. Reverse Logistics

2. Doel van het Document

  • Creren van een leidraad voor logistieke dienstverlenersdie zich op een strategische manier wensen te positioneren in de Reverse Logistics markt.

3. Benadering van het probleem

 • Alvorens aan een praktische uitwerking te kunnen starten dient een LDV het antwoord te geven op :
  • Ga ik mijstrategisch positionerenop de markt?
  • Zal ikad hoc inspelenop opportuniteiten?

4. Benadering van het probleem

 • Pre-requisite voor een strategische positionering:
  • Gesponsordworden door een executive sponsor
  • Gedragenworden door executive management
 • Daarna:
  • Op generieke wijze eenpraktische inzichtverschaffen
  • Vanuit 10 invalshoeken eentotale reverse offeringuitbouwen
 • Tot slot:
  • Generieke kenmerkenomzetten
  • Specifiek sector advies vanuit deze zelfde10 invalshoeken

5.

 • Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offering

GENERIEKE LEIDRAAD VOOR EEN REVERSE LOGISTICS OFFERING 6.

 • Tevredenheid
 • van de RL uitvoeringen binnen de onderneming

Business Potentieel (1)

 • Belang
 • van RL binnen de onderneming

ZEER GROTE GROEP ONDERNEMINGEN DIE ONTEVREDEN IS WINT MEER EN MEER AAN BELANG 7. Business Potentieel (2)

 • M arktaandeelvan services is aanzienlijk
 • Kan doorslechts 2/3van de ondernemingen gekwantificeerd worden
 • Gemiddeld zal25% van omzetvan een bedrijf gehaald worden uit RL offerings

Marktpotentieel van de retour logistiek uitgedrukt in percentage van de omzet Voor LDVs die hiervoor kiezen ligt een enorme markt open 8. Business Potentieel (3) Tegenover ditenorme marktpotentieelstaan ook:Enorme uitdagingen en tegelijkertijd ook de opportuniteiten voor de LDVs 9. Business Potentieel (4) De factorendie belangrijk zijn om deze uitdagingen aan te gaan zijn : 10. Koppeling distributie - retour logistiek (1)

 • Deklassieke opdelingbinnen een onderneming
 • Enerzijds hetsales procesmet de nadruk op distributie
 • Anderzijds deafter-salesmet de nadruk op retour logistiek en service offerings
 • DE EVOLUTIE IS ECHTER DUIDELIJK:
 • Men spreekt niet meer van aparte sales and after sales modellen maar vantotale life cycle managementmodellen waarbij een100% integratieontstaat tussen alle partijen binnen de ketting

11. Koppeling distributie - retour logistiek (1)

 • LDVs die geen RL offering aan kunnen bieden kunnen dus:
 • Nooiteen verlader ondersteunenin zijn streven naar maximale waarde creatie binnen de product life cycle
 • In de toekomst ookmoeite hebbenom zich als distributie partner te positioneren

Deze integratie zal ook heel duidelijk naar voren komen bij IT oplossingen voor RL offerings. 12. Koppeling distributie - retour logistiek (2) Een model voor eengentegreerd product life cyclemanagement 13. Andere spelers op de RL markt

 • Vele activiteiten binnen de RL markt zijn niet detypische activiteitendie thuishoren bij een klassiekeLDV
  • Voorbeelden zijn :
 • Call center management
 • Warranty management
 • Service Contract management
 • Repair management
 • Refurbishment
 • Scrap management

14. Andere spelers op de RL markt

 • De klassieke LDV zal hiervoorpartners selecterendie hem met deze activiteiten kan ondersteunen
  • Door eengebrek aan kennisbinnen de klassiek LDV wereld wordt het moeilijk om deze partners te managen
  • Deze partners bieden nu ook (puur logistieke) diensten aan en worden zeersterke concurrentenvan de klassieke LDVs. LDVs die zich niet specialiseren in deze nieuwe diensten zullen een belangrijk deel van de markt verliezen aan deze nieuweniet klassieke dienstverleners .
  • Goed voorbeeld zijn decontract manufacturersdie zich volop focussen op de logistieke ondersteuning (aanvoer naar fabricage en distributie van afgewerkte producten) van verladers.

15. Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (1)

 • Het ontwikkelen van een RL service aanbod is gezien de complexiteit eenlang proces
 • Er mag van uitgegaan worden dat dit een proces van+/- twee jaarkan betekenen
 • Voor een aantal publieke LDVs die zeer kwartaal/jaar gedreven zijn kan dit eenmoeilijk verhaalbetekenen naar de interne/externeaandeelhouders toe
 • Vandaar dat deze beslissing moetgedragen worden door de topvan de onderneming en volledig (!) moet uitgevoerd worden om het nodige resultaat te kunnen garanderen

16. Strategisch denken of Ad-hoc opportuniteiten (2) De belangrijke strategische beslissing voor elke klassieke LDV dient te zijn:

 • Ja,
 • Ik wens mij tepositioneren als beheerdervan de totale RL keten voor deze specifieke sector
 • Alsconsequentievoorzie ik een investeringbudget en koop ik de nodige kennis in om de ontwikkling van deze RL offering teondersteunen
 • Neen,
 • Ik probeerad hoc in te spelenop opportuniteiten die zich voordoen met het nodige risico dat deze samenwerking met die verlader slechtszeer tijdelijkzal zijn en waarbij ik ten hoogste 1 van deuitvoerende partnerskan zijn in zijn totale keten en nooit kan uitgroeien tot beheerder van zijn totale keten
 • Ik begeef mij niet op de RL markt metzeer waarschijnlijke negatievegevolgen op de voorwaartse logistiek opportuniteiten

17. Eigen markt positionering (1)

 • Alseerste stapin de uitwerking, en als extra stap voor de ondersteuning van de strategische beslissing kan eenenquteuitgevoerd om volgende gegevens te verzamelen
  • Onderzoek van deverwachtingen en eisenvan de verladers binnen uw doelsector
  • Onderzoek hoe deze sector u (eigen LDV) ziet als eenvalabele spelerop deze markt
  • Onderzoek welke verladersconcrete plannenop korte en midden lang termijn hebben om bepaalde processen te re-engineeren/uit te besteden.
  • Welke verladersinteressehebben om meer te weten over de eigen (LDV) RL offering
  • Welkeexecutive spelersbij de verladers
  • de beslissingen nemen ivm RL diensten

18. Eigen markt positionering (2)

 • Vandaag bestaan op de markt heel goede tools(e-enquetes)die u op een zeer snelle manier helpen om een goede markverkenning te doen
 • Typische zal u reeds binnen de twee maanden eengrondige analysekunnen voorleggen.
 • De uitkomst van deze enquetes moeten u in
 • staat stellen om de genomenstrategische
 • beslissingivm het ontwikkelen van een RL
 • offering te confirmeren of bij te sturen
 • Externe experten(consultants) kunnen u
 • hierin bijstaan

19.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

CONCRETISERING HI-TECH/CONSUMER ELECTRONICS SECTOR 20.

Definitie retour producten (1)

 • Volgens VIL classificatie :
   • Goederen methoge waardeenkorte levenscyclus
   • Vertegenwoordigen30.9%van de geretourneerde goederen
   • ConsumerElectronics

21.

Definitie retour producten (2)

 • Volgendeeigenschappenzullen RL benvloeden:
   • Seizoensgebondenheid
   • Mean time between failure
   • LT service contracten
   • Top 5 retour redenen
   • Technische product kennis
   • Inventariseren van de 2de hands markt
   • Recycling van producten of onderdelen
   • Risk management:
    • Diefstal
    • Fast product depreciation

22.

Definitie retour producten (3) Opdelingvolgens de verschillende sector organisatiesverantwoordelijk in Belgi voor deverwerkingvan elektrische en elektronische apparaten : BW-Rec Grote huishoudelijke apparaten, professioneel groot en klein witgoed en automatenRecupel AVHuishoudelijke en professionele audio-video apparatenRecupel SDAKleine huishoudelijke toestellenRecupel ICTInformatica-, telecommunicatie - en kantoorapparaten, professionele ICT-apparaten en automaten Recupel ET&GHuishoudelijke en professionele elektrische (tuin)gereedschappen LightRecVerlichtingsapparatuur en gasontladingslampenMeLaRecMedische hulpmiddelen, laboratoriumapparatuur, sporttoestellen, thermostaten, test en meetapparatuur 23.

 • Strategische beslissingen in verband met reverse logistics offering

OVERZICHT VAN VERSCHILLENDE RETOUR PROCESSEN OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT 24. Overzicht van verschillende retour processen 25. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT RMA MANAGEMENT 26.

 • Methodesterugkoppeling:
   • Terugmelding via hetWEB
   • Terugmelding via eenCall Center
   • Terugkoppeling vialokale dealer
   • Electronics maken bij voorkeur gebruik van optie 1 en 2. Via gebruik van diagnose tools wordt gewerkt om de 40% retour goederen zonder probleem terug te dringen
 • StartWorkflow :
  • Evaluatie op basis van informatie
   • Orderdata
   • Service contract data, engarantiebepalingenveel voorkomend!
   • productgegevensvan de fabrikant
  • Goedkeuring RMA:
  • Na goedkeuring is het belangrijk de klantcorrect te informeren

RMA Management 27. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT OrderManagement 28. Order Management

 • Order triggeren viaworkflow
 • Feedbackvan ordersysteem aan workflow:
  • Ordergoed ontvangen
  • Stock aanwezig(Pre-allocatie)
  • Statusvan het order binnen het order process
   • Ge-alloceerd
   • Picked
   • Packed
   • Shipped
  • Eventueel koppeling met TMS systeem
  • Vervanging van teruggestuurde producten is binnen Hi Tech cruciaal - veelal wordt gebruik
  • gemaakt van (Swap) stock dichter bij de klant

29. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT InventoryManagement 30. Inventory Management

 • Verschillendesoortenvan gebruikte goederen binnen RL:
  • Geretourneerdestock
  • GoodStock
  • BadStock
  • Swapstock(Cruciaal binnen Hi tech, nodig voor snelle vervanging )
  • Stock vanverpakkingsmaterialen (Consumenten verpakking)
  • Stock vanlogistieke dragers(Intern RL)
  • Stock vandistributie verpakking
 • Belangrijk is om debalanste kunnengaranderenvan de nodige stock, van alle verschillende producten binnen de RL keten
 • Dit kanonder controlegehouden worden door :
  • Rekening te houden metforecast
  • Deverwerkingssnelheidbinnen het RL onder controle te houden (productiviteit)
  • De interne flowsaf te stemmenop de retour redenen

31. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT Transport Management 32. Transport Management

 • productenvan en naarde klant
  • Van de klant :
   • Opsturen via eenRMA label
   • Afhalingdoor een transporteur
   • Opsturen via depost
   • Productterugbrengennaar de dealer
   • Transport netwerkonderverdelen in:
    • Fijnmazignetwerk van klant tot sorteercentra
    • Groupagevan sorteercentra tot aan RC
  • Naar de klant :
   • De te gebruiken methodes zijn hetzelfde als bijdistributie logistiek
   • Desnelheid van afhandelingis cruciaal binnen Hi-Tech

33.

 • product versturen naarEOLproces
  • Voorkost redenenzal er gekozen worden voor
   • Milkrounds
   • Volle trailer pick-ups

Transport Management 34. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT RetourHandling 35. Retour Handling

 • Retour handeling wordtgestuurd door
  • De informatie op hetRMA label
  • Additionele informatie van hetCSC
  • Productinformatie
 • Na evaluatieopsplitsen in
  • Productnog intact
  • Productvernield
  • Product herstellen enre-furbishen
 • Door de opsplitsing van de goederen bij binnenkomst
 • kunnen de interneflows geoptimaliseerdworden.
 • Dit is cruciaal binnen Hi-Tech vermits40% van de teruggestuurde goederennog goed zijn!

36. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT RMA MANAGEMENT VAS 37. Value Added Services (VAS)

 • Value Added Services , is de verzameling van alle activiteiten die uitgevoerd worden om van eenniet verkoopbaarproduct, terug eenverkoopbaarproduct te maken.
 • We onderscheiden :
 • Test
 • Herstelling
 • Reconfigureren
 • Refurbishment
 • Zowel test, als herstelling kunnenzeer gecompliceerdzijn. Ondersteuning van de fabrikant is bijna altijd vereist. Als alternatief kan de fabrikantdeel uitmakenvan een deel van de VAS activiteiten.
 • Refurbishment ismeestal eenvoudig(Karton verpakking)

38. OrderManagement InventoryManagement RetourHandling VAS Product Management Transport Management RMA MANAGEMENT Product Management 39. Product Management

 • 2 verschillende informatie stromen
  • Informatie van hetretour procesnaar de producent
   • Bekomen data kan gebruikt worden binnen engineering om
   • dekwaliteit van het productnog te verbeteren.
   • Opsporen vanhardware en softwarefouten
  • Informatie van deproducentnaar het retour proces
   • Doorconstante evolutievan de producten, is het mogelijk producten
   • up te graden wanneer ze in de retour keten terecht komen.
   • Upgraden van software, mits goederelease controleop de producten
 • Tijdens de engineering fase kan er gekozen worden om het product op te bouwen aan de hand van recyclage vriendelijke materialen. Binnen Hi-Tech wordt heel veel karton gebruikt.

40.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

NOODZAAK VOOR REVERSE LOGISTICS TRANSPORT 41. Noodzaak voor reverse logistics transport

 • 2verschillendesoorten transport
 • Defysische goederen stroom
 • Van de klant tot in hetreverse centeren terug naar de klant
  • Door dehoge waarde , enkorte levensduur
   • Express leveringen tot in distributie centra
   • Distributietransporten van distributie centra naar reverse centra
 • Van het reverse center naarEnd of Life /Asset Recovery
  • Transport kostenmoeten zo laag mogelijk zijn:
   • Volle ladingen
   • Milkruns
 • Dedata stroom
   • Tracken en tracen van p;rodukten via TMS systeem.
   • Goede integratie van TMS met andere systemen is noodzakelijk

42.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

WELKE SYSTEMEN ZIJN MINIMUM NODIG? 43.

Welke systemen zijn minimum nodig?

 • Systeem architectuur ismerkelijk complexerdan die voor een distributie offering
 • IS architectuur moet opgebouwd worden om de totaleproduct life cycle managementte ondersteunen
 • Alle systemen dienenzeer sterk gentegreerdte zijn
 • Alle systemen dienentoegankelijkte zijn voor alle partijen binnen de ketting(eindgebruikers,LDV,producent,ditributie kanalen,partners).
 • Web-gebruikers-interfaceis verplicht

44. Welke systemen zijn minimum nodig?

 • Hoofdcomponenten voor eenIS architectuurzijn
  • Eensupply chain management / ERPsysteem
  • Bij voorkeur het systeem dat de LDV ook gebruikt voor zijn distributie logistiek
  • 2.Eencase loggingsysteem
  • Perzending zal een case/RMA worden aangemaakt
  • 3.Technische opstellingenen systemen die tot taak hebbentestenuit te voeren endiagnoses te stellenvan teruggezonden producten
  • Deze diagnose en test data dient on-line beschikbaar te zijn voor alle partijen binnen de product life cycle .
  • Eenkennis databank(knowledge database) die gegevens terbeschikking stelt vanalle partijenbinnen de service ketting
  • Technische details van producten, versies van software, repair methodes, historische
  • data ivm MTBF en return patronen, etc

45.

Welke systemen zijn minimum nodig? 46.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

PROBLEMATIEK VAN DE RETOUR VERPAKKINGEN 47. Problematiek van de retour verpakkingen

 • 3 verschillende soorten verpakkingen
  • Consumentenverpakking
   • Meest voorkomend zijn karton en plastiek
   • Verpakking is slechts max 2 maal te gebruiken
  • Distributieverpakking
   • Consolidatie verpakking voor consumenten eenheden
   • Faciliteren van het transport tussen verschillende fysische plaatsen
  • Logistiekedrager
   • Verpakking om transport van producten te faciliteren binnen het RC
   • Veel gebruik van rolcontainers uitgerust met gecustomiseerde shelfs
 • Toegevoegde waarde van LDV t.a.v. verpakkingen binnen RL
  • Recuperatievan consumenten verpakkingen (Verwerking van karton)
  • Afstemmen vanplanning en routebepaling voor
   • Distributie verpakking (Pallets)
   • Logistieke dragers (Gebruik van rolcontainers )

48.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

WETGEVING EN NORMEN 49. Wetgeving en Normen

 • Europese Unie
 • Initiatieven om opuniforme wijzeoplossingen uit te werken tav
  • Terugnameplicht
  • Vermijden vanniet recycleerbareafvalstromen
 • Forums opgericht die bestaan uit deoverkoepelende Europese sectors
  • Brainstormenwat er dient te gebeuren voor het vermijden van afval
  • Bestaan uitvrijwilligersvan de sector organisaties
  • Deze forums zullen zoveel mogelijkfacilitatorzijn
  • Laten het over aan denationale overhedenom deze regelgeving om te zetten inpraktisch uitvoerbare richtlijnen
 • Belgi
 • Materie overgedragen aan degewesten
  • Vlaanderen
  • Walloni
  • Brussel hoofdstedelijk gewest

50. Wetgeving en normen

 • OVAM
  • Binnen Vlaanderen deregionale overheid
  • Afvalverwerkingenbodemsanering
  • Maakt gebruik vanprofit en non-profit organisatiesdie in samenwerking met de sectoren een systeem uitwerken dat de retour en afval stromen zalbeheren en optimaliseren
 • Vlarea
  • BinnenVlaanderen
  • Reeds richtlijnen uitgeschreven voordat Europese richtlijnen werden gepubliceerd, gebundeld inVlareaI
  • Sinds de publicatie van Europese richtlijnenaangepast tot VlareaII
 • Recupel
  • Voorbeeld voor dehigh tech sectoren(Agoria e.a)
  • Terugname systeemuitgewerkt
  • Retour-systeem dat deterugnameplicht en afvalstroomzal beheren
  • Voor de sector verantwoordelijk voor deadministratie en rapporteringennaar de overheid (OVAM)
  • De fysische collectie en verwerking/recyclage wordtuitbesteedaan gespecialiseerde firmas
 • De belangrijke rol die een LDV hierin dient te spelen is om de producent teondersteunenom deze richtlijnen
 • zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten en alle nodigedata ter beschikkingte stellen die nodig zijn
 • voorrapporteringen

51.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

SPECIFIEKE INFRASTRUCTUUR VOOR REVERSE LOGISTICS 52.

Magazijn indeling

 • Functioneel overzicht vanRL infrastructuurmet aanduiding vangoederen stromen

Goederen ontvangst Verzendingdeel product/EOL VerzendingGoed product Goederen sorteren Goederen behandelen Herbruikbare verpakking Afval verpakking Stockageherbruikbare producten Orderverwerking 53.

Magazijn indeling

 • Goederenontvangstruimte
  • Controlevan het shipment t.o.v. de ontvangen pre-informatie
  • Visueel
  • Viascanning
  • De voorziene m2infrastructuuris sterk afhankelijk van
  • forecasts en seizoenen
  • Bij de opzet zalover-gedimensioneerdmoeten worden
 • Sorteerruimte
  • Opsplitsingvan goederen
  • Goedproduct
  • EOL
  • Tebehandelenproduct (VAS)
  • Devoorziene m2infrastructuur is sterk afhankelijk van
  • forecasts en seizoenen.
  • Bij de opzet, zalover-gedimensioneerdmoeten worden

54.

Magazijn indeling

 • Behandelingsruimte
  • Door de hoge complexiteit van detesten en herstellingen
  • Specifieke installatieszijn nodig, mede in te richten, en aan te leveren door
  • de producenten
 • Afval verpakkingsruimte
  • Door veel gebruik van karton, zijnkarton persenaan te raden
 • Stockage ruimte herbruikbaar product (Goed product)
  • Volledigeafscherming
  • Wijze van stockeren
   • Doorgroot aantal verschillende producten , en dekleine
   • hoeveelhedenper product kunnen shelves gebruikt worden
 • Verzending deelproduct/EOL
  • Goederen worden hier teruggestapeldop pallets
  • Meestalconsolidatieper volledige vracht

55.

Magazijn indeling

 • Orderverwerkingsruimte-, en verzendingsruimte goed product
  • Naaranalogie met distributielogistiek
 • Rollend materiaal
  • Vereistenafhankelijk van
   • Hetproduct
   • Delayoutende opzetvan het RC
   • Typischrollend materiaal
    • Electrische pallet movers (Laden lossen)
    • Manuele palletmovers (Intern)
    • Vorkheftrucks (Laden lossen, stockage)
    • Rolcontainers
    • Automatisatie (Conveyor)
 • Beveiliging
  • Beveiliging van goederen tegenpersonen internin de operatie
  • Beveiliging van goederen tegenpersonen van buitenaf
  • Frequentgebruikte standaard(Tapa A)

56.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

CATEGORIEN VERLADERS EN LOGISTIEK DIENST VERLENERS POSITIONERING 57. Categorien verladers en LDV positionering Financiele performantievan de verschillende categorien vanverladers 58. Categorien verladers en LDV positionering

 • Categorie 1
 • Deworst in classof de achterblijvers |30%van de populatie
 • Zien de after sales markt als eenkost center
 • Nadruk ligt vooral op hetbeheersen en verlagenvan operationele kosten
 • Deafter salesactiviteiten worden beschouwd als activiteiten diena het primaire verkoop proceskomen en weinig of geen bijdrage hebben tot de ondernemingswinst
 • Er zijn hier geensenior managersaanwezig dieverantwoordelijkzijn voor deze markt
  • Retour processen wordenmanueel uitgevoerd
  • Zonder enigeondersteuningvoor wat betreft processen en systemen
  • Gegevensmet betrekking tot deze activiteiten wordtniet
  • gegenereerden verspreid naar de verschillende spelers

59. Categorien verladers en LDV positionering

 • Positionering van de LDV voor deze categorie:
 • Uitvoerende rol
 • LDV kan de verlader helpen in het opzetten van een aantalfundamentele doch uitvoerendeprocessen
 • Dekey targetsvoor de LDV zullen hier door de verlader worden bepaald alskosten verlaging
 • Hetaantonen van deze kosten verlagingenis meer dan moeilijk door hetgebrek aan historische en actuele data
 • Er zal hier typisch gekeken worden naaroperationele kosten van de werkingvan een spare parts center, de transport kosten voor aan en afvoer, ...
 • Logistieke dienstverleners worden hier veeleerbeschouwd als uitvoerders(en als kost) en niet als partners
 • Blijveninteressante partijenvoor LDVs dieniet wensen te investerenin een overall offering
 • Steedskorte termijnwinst
 • LDVs worden tegen mekaaruitgespeeldop basis vankost aan de verladeren niet van wat men aan waarde creert

60. Categorien verladers en LDV positionering Positionering van de LDV voor deze categorie: Uitvoerende rolConclusie:Het aanbieden vanwaarde creatiezal hier door de verladersniet naar waardekunnen geschat worden en zal hier eerder alscompetitief nadeelbeschouwd wordenHetbewustwording procesbij de verladers (op executive niveau) is hier vancruciaal belangom deze cirkel te doorbreken 61. Categorien verladers en LDV positionering

 • Categorie 2
 • Degemiddelde verladers|50%van de populatie
 • Tweede categorie van ondernemingen die hetbelang inzietvan een after sales service offering, maar:
  • Nogniet de nodige stappenhebben gezet, of
  • Nogniet de nodige inspanningenhebben geleverd om hetmaximaleuit deze markt te halen
 • Hebben typisch geenExecutive VPsdie bevoegd en verantwoordelijk zijn voor de P&L van deze business unit
 • Zijn zich wel degelijk bewust van deenorme opportuniteitendie aanwezig zijn binnen deze markt en de mogelijke contributies aan de bedrijfsresultaten
 • Onvoldoende kennis (en gegevens)aanwezig om de volgende stap te zetten

62. Categorien verladers en LDV positionering

 • Positionering van de LDV voor deze categorie:
 • Overall partner rol voor reverse logistics
 • Zeer interessanteverladers om als logistieke dienstverlener op te focussen
 • Bewustwordingsprocesbij de verladers is opgestart
 • Men is op zoek naarbetrouwbare partnersom samen een after sales offering uit te bouwen
 • Belangrijk als LDV om zichvoor te stellenals een partij die:
  • After sales binnen de eigen organisatie beschouwt als eenaparte business unit , met zijn specifieke eigenschappen en oplossingen
  • Een eigenexecutieve manager voor RLbinnen de LDV organisatie zal belangrijk zijn om dit vertrouwen te kunnen winnen
 • Deuitvoeringvan deze waarde creatie zal niet gezien worden als een kost maar alsopbrengst

63. Categorien verladers en LDV positionering

 • Positionering van de LDV voor deze categorie:
 • Overall partner rol voor reverse logistics
 • Uitbestedingvan de RL markt in hoge mate afhangen van het verhaal en deoffering van de LDV
 • LDVs die destrategische keuzehebben gemaakt om een RL offering te ontwikkelen zullen zich hier kunnen presenteren als partner dieenorm veel waardekan creren binnen de reverse processen van de verlader
 • Belangrijk omproces en systeem integratiena te streven met de verlader
 • Langdurige enstrategische partnershipsuitbouwen
 • LDVs en verladers kunnen hier samen groeien totbest in class spelers

64. Categorien verladers en LDV positionering

 • Categorie 3
 • Debest in classof de voorlopers |20%van de populatie
 • Ziet de service chain (als evenwaardige keten met de supply chain) als eenaparte business unit
 • Voorzien de nodigeintegratiemet de andere kritische bedrijfsprocessen
 • Financile contributievan deze BU is in de bedrijfsresultatenaanzienlijk en aantoonbaar
 • Andere contributiesworden ook in rekening gebracht (zoals klant loyaliteit, product kwaliteit, competitief voordeel)

65. Categorien verladers en LDV positionering

 • Hebben eenSenior executiveaan het hoofd van de Service BU
 • Hebben de nodigekennis en middelenin huis om deze best in class principes ook daadwerkelijk inrealiteitom te zetten
 • In samenwerking met de andere functies binnen de organisatie,constant op zoekgaan naar verdereverbeteringen
 • De best in class verladersverwachtenvan de partners binnen dit process dat zij deoplossingen en kennis in huishebben om deze verbeteringen te realiseren

66. Categorien verladers en LDV positionering

 • Positionering van de LDV voor deze categorie:
 • Gespecialiseerde leading edge partner voor specifieke delen
 • Voor LDVs zijn dit de verladers die de eigen LDV organisaties en service offering op eenhoger niveau tillen
 • De voorstellen totvernieuwingkomen typisch van de verladers
 • LDV partner wordt samen met andere partijen (bijv. state of the art IT aanbieders) alsgesprekspartneruitgenodigd
 • Tevens zullen hierzeer klant specifieke eisenontstaan zijn dit heel watinspanningen en investeringenvragen

67. Categorien verladers en LDV positionering

 • Positionering van de LDV voor deze categorie:
 • Gespecialiseerde leading edge partner voor specifieke delen
 • Dit zijn typisch dezeer grote en strategische alliantieswaarbij de LDV zal beschouwd worden als 1 van dekritieke rollenbinnen de totale oplossing
 • Typisch weet de verlader welkeactiviteitenhij in aanmerking wil nemen om uit te besteden en aan welke partijen hij deze wenstuit te besteden
 • LDVs lopen hetrisicode business te verliezen indien ze nietblijven meegaanin de vernieuwingscycli
 • Belangrijk is dat de LDV begrijpt datwaarde creatievoor de verlader hethoogste doelis om als partner te kunnen blijven participeren

68. Categorien verladers en LDV positionering Vragen lijst om snel eenverladerin te delen in zijncategorie 69.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

HUMAN RESOURCES | SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR REVERSE LOGISTICS 70. Human resources

 • Het gevolg van de strategische beslissing om te gaan naar eencomplete Service offeringis dat een organisatie dient uitgebouwd te worden (net zoals bij de verladers) die volgendeexpertises en rollenomvat

Business Unit Reverse Logistiek 71. Human resources

 • Operationele teamsdie de volgende verschillende types activiteiten moeten kunnen uitvoeren:
  • Klassiek repetitievelogistieke handelingen
  • Technische sorteringvan teruggezonden producten
  • Beheer vanretour verpakkingen
  • Beslissingvan wat te doen met retour producten
  • Opwaarderenen ontmantelenvan producten
  • Bemannen en beheren van eencustomer service center
  • Eenvoudige foutanalysesuitvoeren op retour producten
  • Complexe herstellingenuitvoeren
  • Rapporteringom in lijn te zijn metwetgeving

72.

 • Praktische implementatie van een reverse logistics offering

PARTNERS BINNEN HET REVERSE LOGISTICS PROCES 73. Partners

 • Customer Contact Center
  • Contact mediumtot de klant
  • Informerende,sturendepartij
  • CCC is hethartvan retour logistiek
 • Logistieke Dienst Verlener
  • Consoliderenvan retour goederen
  • Sorterenvan ontvangen producten
  • VASactiviteiten
  • Terugsturen vanvervangend product
  • Zowel een3PLals4PLrol vertolken
 • Transport
  • Fysischetransport
  • Transportmanagement systeem

74. Partners

 • Scrapping / EOL / Recycling Partners
  • Gespecialiseerde bedrijvenin een bepaald deel van de markt
 • Partners voor interim werk
  • Interimkantoren
  • Beschuttewerkplaatsen
  • Introduceren vanflexibele pools
 • ICT partners
  • Workflowmanagement voor CCC en TMS
  • Data warehouses endataverwerking
  • WMS
  • Automatisatiesoftwareinterne processen
  • Beslissingstoolsals ondersteuning van product flows
  • RFsoftware
  • LAN / WANdata netwerken

75. Do you have any questions? We would be glad to assist. 76. innoChain cvba Kaai 33 3.1 2850 Boom Belgium +32 495 182192 www.innochain.be