INLEIDING ARBEIDSRECHT

Click here to load reader

 • date post

  09-Dec-2014
 • Category

  Documents

 • view

  1.107
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of INLEIDING ARBEIDSRECHT

 • 1. ARBEIDSRECHTWelkom!2013hoofdstuk 1 inleiding 1

2. 2013 hoofdstuk 1 inleiding 2 3. wetgeving online2013 hoofdstuk 1 inleiding 3 4. Hoofdstuk 1Inleiding2013hoofdstuk 1 inleiding 44 5. Sociale wetgeving Arbeidsrecht Arbeidsvoorziening Sociale zekerheid Minimumvoorzieningen Geschillen van sociaal recht2013hoofdstuk 1 inleiding 5 Arbeidsrecht - Hoofdstuk 1 Inleiding 5 6. Individueel collectief ARBEIDSRECHT2013 hoofdstuk 1 inleiding 6 7. Arbeidsongevallen Pensioenen Ziekte en invaliditeitsverzekering Werkloosheid kinderbijslag SOCIALE ZEKERHEID2013hoofdstuk 1 inleiding 7 8. Arbeidsbemiddeling Beroepsopleiding tewerkstellingsmaatregelen ARBEIDSVOORZIENING2013hoofdstuk 1 inleiding 8 9. Tegemoetkomingen voor mindervaliden Gewaarborgde minimumregelingen Leefloon Ocmw-dienstverlening MINIMUMVOORZIENINGEN2013 hoofdstuk 1 inleiding 9 10. Procesrecht Bijzondere procedures voor beschermde werknemers GESCHILLEN SOCIAAL RECHT2013 hoofdstuk 1 inleiding10 11. Wat is arbeidsrecht? Geheel van rechtsregels dat deverhoudingen regelt tussenwerkgevers en werknemers: Individueel collectief Arbeidsrecht BIJZONDER DOEL: Bescherming van belangen van de werknemers Bevorderen van hun welzijn 2013 hoofdstuk 1 inleiding1111 12. Geschiedenis:5-202013 hoofdstuk 1 inleiding 12 13. Historiek van beschermendarbeidsrechtANCIEN REGIMEGILDENCORPORATIES FRANSE REVOLUTIE VRIJHEID BROEDERLIJKHEIDGELIJKHEIDLIBERALISME: geen interventie van overheid= GEEN ARBEIDSRECHT2013hoofdstuk 1 inleiding 13 14. WILSAUTONOMIEOVEREENKOMST=wet2013hoofdstuk 1 inleiding 14 15. overeenkomst arbeidsrecht=onderdeel van burgerlijk recht Suppletieve bepalingen2013 hoofdstuk 1 inleiding15 16. Zijn aanvullende bepalingen die enkel van toepassing zijn als de partijen niets anders hebben overeengekomen SUPPLETIEVE BEPALINGEN2013 hoofdstuk 1 inleiding 16 17. 1886 Arbeidsduurvermindering Eis tot 13u/dag Protest tegen loonsverminderingenOnderzoekscommissie:Eerste sociale wetgeving2013hoofdstuk 1 inleiding 17 18. Eerste sociale wetgeving: p13 Nog zeer behoedzaam Beperken vrijheid van overeenkomst Uitbetalen in geld Vrouwen en kinderarbeid Werkplaatsreglementeringen Verplicht maar inhoud vrij Zondagsrust Nachtarbeid vrouwen 2013 hoofdstuk 1 inleiding 18 19. ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET Arbeiders bedienden19001922 DWINGENDAANVULLENDBESCHERMEND201319 20. Suppletief Dwingendrechtrecht2013 hoofdstuk 1 inleiding20 21. Suppletief - dwingend Suppletief dwingend: Is maar bindend afwijking is niet in de mate dat demogelijk in nadeel partijen niets van de anders hebbenwerknemer voorzien2013hoofdstuk 1 inleiding 21 22. Algemene staking 1936 EVOLUTIE naar zeer beschermendrecht Arbeidsovereenkomstenwet 19782013hoofdstuk 1 inleiding 22 23. Uitbouw beschermend recht Toetredingscontract Wederkerige overeenkomst mtbescherming werknemer2013 hoofdstuk 1 inleiding 23 24. arbeidsovereenkomstenwetWET 3 juli 1978: Aangaan Uitvoeren/schorsen Beindigen2013 hoofdstuk 1 inleiding 24 25. Individueel arbeidsrechtARBEIDSWET 16 MAART 1971 Arbeidsduur, zondagsrust,kinderarbeid,moederschapWET 1987 Tijdelijke arbeid en uitzendarbeidFEESTDAGEN Wet van 4 jan. 1974 Feestdagenbesluit van 18 april 1974EDUCATIEF VERLOF Herstelwet 22 januari 1985TIJDSKREDIET CAO 77bisCAO 103LOONBESCHERMINGSWET 12 april 19652013 hoofdstuk 1 inleiding 25 26. Uitbouw beschermend recht Toetredingscontract Wederkerige overeenkomst mtbescherming werknemer Veelheid aan wetten Complexiteit wetgeving2013 hoofdstuk 1 inleiding 26 27. Uitbouw beschermend recht Toetredingscontract Wederkerige overeenkomst mtbescherming werknemer Complexe wetgeving Weinig ruimte voor afspraken wg-wnAFBOUW?2013 hoofdstuk 1 inleiding27 28. AFBOUW?Complexe wetgevingAdministratieve rompslompTe beschermend?Rem op economische groei?Te weinig flexibel?2013 hoofdstuk 1 inleiding 28 29. Deregulering? Andere realiteiten Arbeiders-bedienden Zeer verschillende situaties Crisis, werkloosheid Politieke klimaat globalisering2013hoofdstuk 1 inleiding 29 30. Werkgevers vragen flexibelerwetgeving:Vlotter ontslagrechtMinder duur ontslagrechtMeer tijdelijke contractenAfschaffing minimumlonenWerken indien noodwendigMinder SZenz2013 hoofdstuk 1 inleiding 30 31. tendensen arbeidsrecht Flexibilisering arbeidsrecht Uitzendarbeid Huisarbeid Opeenvolging bepaalde tijd Individualisering rechten Zelfstandige aannemingsovereenkomst Juridisering collectieve geschillen Eenzijdig verzoekschrift Traagheid wetgevend werk Liberalisering Inperken grondrechten: cameracontrole, internetverkeer enz2013 hoofdstuk 1 inleiding31 32. bronnen van het arbeidsrecht2013 hoofdstuk 1 inleiding 32 33. BRONNEN ARBEIDSRECHTINTERNATIONAALNATIONAAL2013 hoofdstuk 1 inleiding 33 34. BILATERALEIAOVERDRAGENINTERNATIONALERECHTSBRONNEN OESO EUROPEESSOCIAAL HANDVEST MULTILATERALERAAD VANVERDRAGEN EUROPAD EVRM EUROPESE UNIE 35. EUROPESE UNIEverordeningen rechtsregels richtlijnen Europesebeschikkingenaanbevelingenadviezen 36. HIERARCHIE Europese RR Europese verordeningen: Rechtstreeks verbindend Directe werking in alle lidstaten Europese richtlijnen: Moet omgezet worden in nationale wetgeving (wet,decreet,CAO) Europese beschikkingen Directe werking voor welbepaalde bestemmelingen Aanbevelingen Enkel moreel gezag adviezen2013hoofdstuk 1 inleiding36 37. OUDERSCHAPSVERLOF Europese richtlijn 2010/18/EU K.B. (Koninklijk Besluit) Vanaf 1 juni 2012 wordt de duur vanhet ouderschapsverlof uitgebreid van3 naar 4 maanden.2013 hoofdstuk 1 inleiding 37 38. Verordeningen/richtlijnen Collectief ontslag Behoud van rechten bij overgang ondernemingen Gelijke behandeling Vrije verkeer van wn binnen de Unie2013 hoofdstuk 1 inleiding 38 39. BRONNEN ARBEIDSRECHTINTERNATIONAALNATIONAAL2013 hoofdstuk 1 inleiding 39 40. EUROPESE UNIE Sociale grondrechten rechtsbronnenwetten Nationale decreten Koninklijke besluiten Ministerile besluiten CAO 41. SOCIALE GRONDRECHTEN Sociale grondrechten: art. 23 Recht op arbeid en op vrije keuze van beroepsarbeid, recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen Recht op sociale zekerheid GEEN DIRECTE WERKING2013hoofdstuk 1 inleiding41 42. Sociale rechtsbronnen Wetten Decreten en ordonnanties Gemeenschappen en gewesten Ordonnanties van Brusselse gewest K.B M.B.RechtspraakRechtsleerGebruik2013 hoofdstuk 1 inleiding 42 43. Juridat:www.cass.be 44. Toepassen wetgeving Verduidelijkt wetgeving Vult wetgeving aan Interpreteert wetgeving Voorkomt interpretatieproblemen2013 hoofdstuk 1 inleiding 44 45. Wetgeving-rechtspraak Duidelijke wetgeving:rechter past toe Opzeg lagere bedienden Beindigen tijdens proef arbeiders Wetgeving is niet duidelijk: rechterverduidelijkt Tewerkstellingsvoorwaarde CAO77bis Wetgeving heeft niets voorzien:rechter vult in Verbreking tijdens loopbaanvermindering CAO77bis Wetgeving legt initiatief bij partijen: rechterbeslist Opzegtermijn hogere bediende 46. Interpretatie van rechtsregels Bespreken rechtspraak Distilleren tendensen (formule CLAEYS) Niet dwingend Benvloedt het recht2013 hoofdstuk 1 inleiding46 47. gebruik Bestendig Voldoende lange tijd Vast Steeds hetzelfde voordeel, dezelfde berekeningsbasis algemeen2013hoofdstuk 1 inleiding47 48. Gebruik: Arbh. Luik 13.11.2002 Gedurende 20 jaar een loontoeslagvan 200% voor prestaties op zon- enfeestdagen Algemeen Vast Bestendig2013 hoofdstuk 1 inleiding 48 49. Collectieve arbeidsovereenkomst:CAO Wet van 5 december 1968 http://www.internetcodex.be2013hoofdstuk 1 inleiding 49 50. Collectieve arbeidsovereenkomst:CAO Wet van 5 december 1968 Normatieve bepalingen Individuele: Loons- en arbeidsvoorwaarden Collectieve Obligatoire bepalingen Vredesplicht Informatieplicht benvloedingsplicht2013hoofdstuk 1 inleiding 50 51. NIVEAUs NATIONALE ARBEIDSRAAD PARITAIR COMITE PARITAIR SUBCOMITE ONDERNEMING2013 hoofdstuk 1 inleiding 51 52. Algemeen bindend NAR(niet algemeen bindend)2013 hoofdstuk 1 inleiding 52 53. Algemeen bindend PC niet algemeenbindend2013hoofdstuk 1 inleiding53 54. ONDERNEMING niet algemeenbindend2013hoofdstuk 1 inleiding 54 55. BINDING VAN EEN CAO NIET ALGEMEENALGEMEENBINDEND BINDEND2013hoofdstuk 1 inleiding 55 56. BINDING VAN EEN CAO Ondernemingscao PC of NAR : Algemeen bindend: VOOR ALLE WERKGEVERS die onder ressort vallen n hun werknemers Niet algemeen bindend VOOR ALLE WERKGEVERS die lid zijn van de patronale organisatie en onder het ressort vallen n hun werknemers WERKGEVERS die geen lid zijn van patronale organisatie zijn suppletoir gebonden door de individueel normatieve bepalingen Kan schriftelijk n uitdrukkelijk afwijken2013hoofdstuk 1 inleiding56 57. Collectieve arbeidsovereenkomst:CAO Wet van 5 december 1968Vormvereisten!Wie kan CAO afsluitenNeerlegging en bekendmakingNiveausGeldigheidsvereistenbindingskracht2013 hoofdstuk 1 inleiding 57 58. Niveaus NAR PC: bedrijfssector PSC ONDERNEMING2013hoofdstuk 1 inleiding 58 59. geldigheidsvereisten Toestemming Geweld, dwaling,bedrog Bekwaamheid Geoorloofde oorzaak Geoorloofd voorwerp2013 hoofdstuk 1 inleiding 59 60. WERKGEVERS die geen lid zijn vanpatronale organisatie zijn suppletoirgebonden door de individueelnormatieve bepalingen Ze kunnen afwijken van de individuele normatieve bepalingen als ze dit uitdrukkelijk en schriftelijk doen2013hoofdstuk 1 inleiding60 61. Voorbeeld (p21) Pc: eindejaarspremie= maandloon Algemeen bindend verklaard Niet algemeen bindend Aangesloten wg Niet-aangesloten wg: =gebonden tenzij hij uitdrukkelijk en schriftelijk afwijkt Bvb door uitdrukkelijk te bedingen dateindejaarspremie =2 weken=geldig2013hoofdstuk 1 inleiding 61 62. Algemeen verbindende CAO Wordt bindend voor alle werkgeversdie behoren tot het ressort Overtreding is een misdrijf Verjaringstermijn wordt 5 jaar strafsancties2013hoofdstuk 1 inleiding 62 63. Automatische conversie Bepalingen van de CAO gaanautomatisch stilzwijgend over in deindividuele arbeidsovereenkomst Strijdige bedingen in dearbeidsovereenkomst wordenstilzwijgend gewijzigd2013 hoofdstuk 1 inleiding63 64. oneindige binding: art.23 de individuele arbeidsovereenkomstdie door een collectievearbeidsovereenkomst stilzwijgendwerd gewijzigd, blijft onveranderdwanneer de CAO ophoudt uitwerkingte hebben, tenzij het anders wordtbedongen in de overeenkomstzelf Enkel voor wn in dienst tijdens looptijd van deze CA0!!2013 hoofdstuk 1 inleiding 64 65. oneindige binding: art.23 CAO 1.1.2011-31.12.2011 voorzieteindejaarspremie CAO 1.1.2011-31.12.2011 voorzieteindejaarspremie in december 20112013hoofdstuk 1 inleiding65 66. Bronnen van het arbeidsrecht inleiding arbeidsrecht2013hoofdstuk 1 inleiding 66 67. hierarchie1.Dwingende bepalingen van wet2.Algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC3.Niet-algemeen bindende CAO 1. NAR 2. PC 3. ONDERNEMING4. Geschreven arbeidsovereenkomst5. Niet algemeen verbindend verklaarde cao van pc voor werkgever die niet is aangesloten bij patronale organisatie6. Arbeidsreglement7. Suppletieve wetsbepalingen8. Mondelinge arbeidsovereenkomst9. gebruik2013 hoofdstuk 1 inleiding 67 68. INTERPRETATIE art. 51 LAGERE NORM mag niet strijdig zijnmet HOGERE NORM Sluit de hogere norm door zijnstrenge formulering de toepassingvan een gunstiger regime uit datwordt voorzien door een regel vanlagere orde ?2013 hoofdstuk 1 inleiding 68