Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014.

download Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014.

of 41

 • date post

  04-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014.

 • Dia 1
 • Dia 2
 • Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014
 • Dia 3
 • Programma Voorwoord Weth. Bisscheroux (Eijsden-Margraten) Het inkoopteam Stand van zaken Uitgangspunten inkoop Stroom 1: basisomzet 2015 Stroom 2: transitietafels Planning Afronding: gelegenheid voor vragen
 • Dia 4
 • Het inkoopteam Roel Kramer Marcel Simons Opdracht: Toewerken naar contracten van gemeenten met zorgaanbieders Zorgen voor transitie en transformatie Brug slaan tussen subregio en zorgaanbieders
 • Dia 5
 • Het inkoopteam Ambtelijke ondersteuning Projectcordinator: Jeroen Hoenderkamp Financile ondersteuning: Marie-Jos Smeets (cordinatie) expertgroep financin Domeinverantwoordelijken: Wmo: Tanja Bytchkova, Guido Houben Jeugd: Ineke v.d. Laan, Bianca Vaessen Participatie:Pierre Steijns, Hans Cratsborn Juridische ondersteuning (contractueel en procesmatig) Schrijvers (verslagen, collegenotas, contracten) Communicatie: Lysbeth den Dulk
 • Dia 6
 • Het inkoopteam Plaats in het besluitvormingsproces Inkoopteam Integrale ProjectGroep Directie Groep Portefeuille- houders Overleg College Eijsden-Margraten College Gulpen-Wittem College Maastricht College Meerssen College Vaals College Valkenburg a/d Geul
 • Dia 7
 • Stand van zaken algemeen Opdracht van het Rijk aan alle gemeenten: 1.Maak uitvoerende instellingen duidelijk hoe toegang wordt geregeld. 2.Maak uitvoerende instellingen duidelijk hoe wordt ingekocht 3.Houd regie op de financin
 • Dia 8
 • Stand van zaken algemeen Vertaling daarvan door Maastricht-Heuvelland gemeenten: 1.Inrichten van een open en transparant proces om te komen tot overeenkomsten met alle aanbieders die aan afgesproken voorwaarden voldoen. 2.Creren gemeentelijke regierol middels basisteams, die verantwoordelijk zijn voor 1 gezin 1 plan 1 regisseur 3.Komen tot meerjarige afspraken, gericht op innovatie en doelmatigheid 4.Afstemming met Partnerschap Sociaal Domein Zuid Limburg
 • Dia 9
 • Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO
 • Dia 10
 • Stand van zaken Jeugd Beleid: acht ambities 1.Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en jeugdigen 2.Versterken pedagogische omgeving van het kind 3.Tijdig signaleren n meteen actie ondernemen 4.Hulp is licht waar het kan, zwaar waar het moet 5.Integraal, alle leefgebieden betrokken 6.Veiligheid en rechtsbescherming voor de jeugdige 7.Sterk door samenwerken en resultaatgerichtheid (effectief en efficint) 8. Couleur locale
 • Dia 11
 • Stand van zaken Jeugd Vier dimensies
 • Dia 12
 • Stand van zaken Jeugd Het Transitie-arrangement 1.geldt voor Zuid-Limburg (18 gemeenten) 2.heeft alleen betrekking op 2015 3.is bedoeld voor clinten en diegenen met aanspraak op zorg 4.is gericht op zorgcontinuteit 5.gaat voor alle vormen van jeugdzorg uit van handhaving bestaande infrastructuur 6.is gericht op het beperkten van frictiekosten 7.gaat uit van nieuwe toegang met ingang van 2015 8.gaat uit van afspraken per aanbieder o.b.v. 80% budget 2012
 • Dia 13
 • Stand van zaken Jeugd Financile aspecten 2015 Bundeling van geldstromen Efficiency taakstelling: oplopende korting tot 15% in 2017 Voorlopig budget 2015 subregio MH: 47,6 miljoen Definitief budget afhankelijk van meicirculaire 2014, met maximale afwijking van 5% t.o.v. voorlopig budget Met ingang van 2016: andere verdeelsleutel (Cebeon) (dus kan de korting meer dan 15% worden)
 • Dia 14
 • Stand van zaken Jeugd In de tijd nov 2013/jan 2014: TA in 18 raden behandeld feb 2014: beleidsplan vastgesteld in 18 gemeenten apr 2014: gesprekken gevoerd t.b.v. nadere uitwerking afspraken TA vr de zomer: Concept uitvoeringsplan Concept verordening Vervolg TA gesprekken als opmaat voor inkoop
 • Dia 15
 • Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO
 • Dia 16
 • Stand van zaken Participatie Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid burgers En regeling voor iedereen die kan werken naar Wwb-regiem: ca. 7.000 mensen En gebundeld re-integratiebudget: korting 2014-2018: oplopend tot ca. 25% I-deel voor uitkeringen bijstelling 2014: 8% minder
 • Dia 17
 • Stand van zaken Participatie Kenmerken Participatiewet Wajong: volledig en duurzaam ao, herkeuring huidige groep WSW per 01-01-2015 afgesloten en afbouw Rechten huidige WSW-ers gewaarborgd Uitwerking Sociaal Akkoord in Werkkamer Indicatiestelling, loonwaardebepaling, toegangspoort en werkbedrijven Actieve rol werkgevers Quotum
 • Dia 18
 • Stand van zaken Participatie Landelijk Aangenomen Tweede Kamer (akkoord SGP, D66 en CU) : 20 februari 2014 Behandeling Eerste Kamer: 24 juni 2014 AMvB werkbedrijf: juli 2014 AMvB beschut werk: november 2014 Verordeningen re-integratie en clintenparticipatie: juli 2015
 • Dia 19
 • Stand van zaken Participatie Maastricht-Heuvelland werkt Afstemming op hoofdlijnen in Tripool Beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering in Maastricht- Heuvelland Vier deelprocessen 1.Participatiewet 2.Herstructurering WSW 3.Podium 24 4.Onderzoek regionale uitvoering Sociaal Domein
 • Dia 20
 • Stand van zaken Participatie Uitgangspunten beleidskader: Maastricht-Heuvelland werkt naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid centraal Diagnose-plaatsing-ontwikkeling Regulier werk, gesubsidieerd werk, werken met behoud van uitkering, tegenprestatie, beschut werk, dagbesteding Instroom beperken en uitstroom bevorderen En (eu)regionale werkgeversbenadering Scholing/training Koppeling beheer openbare ruimte, (jeugd)zorg, Wmo en onderwijs n koppeling kernen/wijkaanpak
 • Dia 21
 • Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO
 • Dia 22
 • Stand van zaken Wmo Hervorming Langdurige zorg
 • Dia 23
 • Stand van zaken Wmo Rijksbeleid
 • Dia 24
 • Stand van zaken Wmo Wetgevingsproces Aangenomen Tweede Kamer 8 juli plenair Eerste Kamer Amendementen: Mogelijkheid om indicatiestellingen te mandateren aan aanbieder Mantelzorger betrokken bij ondersteuningsplan Altijd schriftelijk verslag onderzoek PGB moet toereikend zijn voor voorziening Nog 80 andere amendementen
 • Dia 25
 • Stand van zaken Wmo Stappenplan Landelijk Conceptwet 14 januari 2014 Meicirculaire () 28 mei 2014 Staatsblad juli 2014 Overdracht gegevens juli 2014 Subregionaal (Maastricht & Heuvelland) Beleidskader 18 februari 2014 Verordening 1 november 2014 Beleidsplan 1 november 2014 Uitvoering per 1 januari 2015 Overgangsjaar 2015
 • Dia 26
 • Stand van zaken Wmo Overgangsregeling
 • Dia 27
 • Stand van zaken Wmo Verordening
 • Dia 28
 • Uitgangspunten INKOOP Collegenota proeftuin 2014: Aanpak gericht op volledige uitvoering van wetten en taakstellingen Ruimte voor nieuwe aanbieders Gemeente voert regie over casus, product- en systeemniveau Toenemende ruimte voor initiatieven Versimpeling van het complexe en versnipperde stelsel Toepassen van de verantwoordelijkheidsladder Collegenota proeftuin 2014: Aanpak gericht op volledige uitvoering van wetten en taakstellingen Ruimte voor nieuwe aanbieders Gemeente voert regie over casus, product- en systeemniveau Toenemende ruimte voor initiatieven Versimpeling van het complexe en versnipperde stelsel Toepassen van de verantwoordelijkheidsladder
 • Dia 29
 • Uitgangspunten INKOOP De verantwoordelijkheidsladder: Preventieve voorzieningen Eigen kracht Sociaal netwerk Algemene voorzieningen Individuele voorziening Verleggen van zwaartepunt
 • Dia 30
 • Uitgangspunten INKOOP Vanuit klant perspectief: dichtbij wat kan specialistisch wat moet Preventi eve voorzie ningen
 • Dia 31
 • Uitgangspunten INKOOP Continuteit van zorg Clint heeft keuzerecht m.b.t. zorgaanbieder Zorgvraag staat centraal, niet het aanbod Open markt Gemeentelijke regie op inhoud, geld en uitvoering Vertrouwen in burgers, professionals en instellingen Geleidelijke transformatie
 • Dia 32
 • Uitgangspunten INKOOP Wat betekent dit voor de zorgaanbieder? overgang van productgerichte naar resultaatgerichte indicaties meer outcome denken snel opschalen en afschalen ander inzicht in eigen kosten (her)bezinning op core business ofwel ER LIGGEN KANSEN Zorg voor markt onderscheidend vermogen!
 • Dia 33
 • Uitgangspunten INKOOP Wat betekent dit ook? dat zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun voortbestaan in welke vorm dan ook en voor alle daaruit voortvloeiende (frictie)kosten
 • Dia 34
 • Stroom 1: basisomzet 2015 Budget o.b.v. gemeentelijke begrotingen 2015 Rijkskorting Budget uitvoeringskosten Budget stijgende zorgvraag Budget nieuw aanbod Budget zorgaanbieders *) De grootte van de vakken zegt niks over de omvang van de budgetten.
 • Dia 35
 • Stroom 2: transitietafels Pr-ontwikkeltafel Doel: werkwijze om te komen tot (intentie)overeenkomsten, basisomzet 2015 en agenda transitie- en transformatietafels Werkwijze: directe en indirecte dialoog op basis van stellingen per gebied (financieel en procesmatig) twee bijeenkomsten en openbaar maken van verslagen Samenstelling: gemeente nodigt enkele zorgaanbieders uit
 • Dia 36
 • Stroom 2: transitietafels Transitietafels (cfm pr-ontwikkeltafel) Doe