Inhoud - University of Amsterdam - University of · PDF file Actualiteiten arbeidsrecht Het...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Inhoud - University of Amsterdam - University of · PDF file Actualiteiten arbeidsrecht Het...

 • Inhoud

  Voorwoord ......................................................................2

  Eggens Instituut ..............................................................3

  Cursussen per rechtsgebied .............................................4

  Ondernemingsrecht ........................................................4

  Arbeidsrecht ....................................................................7

  Privaatrecht ...................................................................11

  Financieel privaatrecht ...................................................15

  Strafrecht ......................................................................17

  Verzekerings- en vervoerrecht ........................................18

  Personen- en familierecht ..............................................20

  Bestuursrecht ................................................................22

  Nieuw recht ..................................................................26

  Lezingencyclus Notariële Stichting .................................27

  Voorwaarden voor inschrijving .......................................28

  Inschrijfformulier ...........................................................29

  1

  Cursusinformatie voorjaar 2006

 • Het mooie van het recht is dat het voortdurend in beweging is, aangezien de maatschappij om ons heen ook verandert. Echter, om de ontwikkelingen adequaat te blijven volgen is goede scholing onmisbaar. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam biedt de mogelijkheid tot permanente bijscholing. In het Eggens Instituut heeft zij dan ook de professionele organisatie die postacademisch onderwijs aanbiedt op vele rechtsgebieden.

  Het Eggens Instituut legt zich toe op praktijkgericht en actueel onderwijs. De methode voor de praktijkjurist om kennis op te doen en te onderhouden om voorbereid te zijn op ontwikkelingen die zich voordoen op de verschillende rechtsgebieden. Praktisch juridisch gereedschap wordt aangereikt. Nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving en nieuw beleid worden in kleine groepen aan cursisten gepresenteerd en besproken.

  Het Eggens Instituut is erkend in het kader van de Permanente Opleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Zonder postacademisch onderwijs raakt de praktijkjurist achterop!

  Drs. M.P. van ’t Hof- Boeve Directeur Eggens Instituut

  2

  Voorwoord

 • Eggens Instituut

  Postacademische cursussen

  Sinds enige jaren legt het Eggens Instituut zich toe op praktijkgericht postacademisch onderwijs. Nieuwe jurisprudentie, wet- en regelgeving en nieuw beleid worden bij voorkeur door pendels van universitaire- en praktijkdocenten in kleine groepen aan cursisten gepresenteerd en besproken. Deze opzet geeft de cursisten volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

  Cursuslocatie

  Het Eggens Instituut heeft de beschikking over een eigen moderne cursusruimte in het Oudemanhuispoort complex van de Universiteit van Amsterdam.

  Congressen, symposia, lezingen

  Naast de kleinschalige cursussen organiseert het Eggens Instituut symposia, studiedagen, conferenties en congressen over actuele, vaak (juridisch-) maatschappelijk prangende onderwerpen. Het Eggens Instituut kan ook voor u, eventueel in samenwerking met andere aan de Universiteit van Amsterdam verbonden instellingen, de organisatie van juridische congressen, symposia en lezingen verzorgen.

  Programma’s op maat

  Het Eggens Instituut biedt de mogelijkheid om cursussen bij uw bedrijf of kantoor in huis te verzorgen. Het is zo mogelijk een onderwerp of cursus geheel naar de wensen van uw organisatie gepresenteerd te krijgen. Een programma op maat is een aantrekkelijke manier van scholing wanneer meerdere personen binnen een organisatie dezelfde opleidingsvraag hebben. De mogelijkheden variëren hierbij van een korte actualiteiten cursus tot een langlopend opleidingstraject. In overleg met de opdrachtgever worden vorm, omvang en niveau van de cursus vastgesteld. Wij kunnen vervolgens de complete organisatie verzorgen. Deze in-company cursussen komen in aanmerking voor studiepunten voor de Permanente Opleiding Advocatuur.

  Eggens Instituut voor Juridisch Postacademisch Onderwijs

  Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Postbus 1030 1000 BA Amsterdam

  Bezoekadres

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid Oudemanhuispoort 4 Kamer E002 Amsterdam

  Tel: 020 525 3407 Fax: 020 525 3307 e-mail: pao@jur.uva.nl website: www.jur.uva.nl/eggens

  Medewerkers

  Pam van ’t Hof, directeur Jan-Jaap Groeneveld, opleidingscoördinator Susanne Binnekade-Deuss, opleidingscoördinator Meta Schipper-van der Horst, cursuscoördinator Iris Vuurmans, cursuscoördinator Frederique Reijntjes, assistent

  3

 • Twisten tussen aandeelhouders

  Twisten tussen aandeelhouders kunnen hoog oplopen en zelfs de continuïteit van een onderneming in gevaar brengen. Nogal eens verloopt het als volgt: twee personen richten samen een BV op, beiden worden aandeelhouder (50%) en bestuurder. De onderneming groeit, er ontstaat een verschil van inzicht over de te volgen koers, de oorspronkelijke verstandhouding gaat verloren en de eerste conflicten ontstaan. Dit soort problemen kan ook ontstaan in een joint venture BV. Ook veel voorkomend zijn de aandeelhouderstwisten waarbij de minderheidsaandeelhouder het niet eens is met de meerderheidsaandeelhouder(s), bijvoorbeeld wanneer winst wordt opgepot die de minderheidsaandeelhouder graag uitgekeerd ziet. De minderheidsaandeelhouder heeft op grond van de statuten en de wet, zo lijkt het, nauwelijks mogelijkheden om de rechtspersoon op andere gedachten te brengen. Informatie ontvangt de minderheidsaandeelhouder ook al zelden. Tijdens deze cursus komt de positie van de (minder- heids-) aandeelhouder tegen de achtergrond van de wettelijke, statutaire en contractuele mogelijkheden om conflicten tussen aandeelhouders te voorkomen of te beslechten, uitgebreid aan de orde. Naast de wettelijke geschillenregeling en het enquêterecht, wordt vooral aandacht besteed aan de aantastbaarheid van besluiten en de contractuele voorzieningen ter voorkoming of oplossing van geschillen. Voor zover de actuele ontwikkelingen rond de flexibilisering daartoe aanleiding geven zullen de (voor)-ontwerpen van wetswijzigingen, voor zover relevant, aandacht krijgen.

  Doelgroep

  Advocaten en overige (bedrijfs) juristen die regelmatig opereren in het ondernemingsrecht en te maken (kunnen) hebben met (het voorkomen van of oplossen van) geschillen bij de samenwerking tussen aandeelhouders.

  Vorm: hoorcollege met ruimte voor vragen en discussie Niveau: verdiepingscursus

  Docenten

  Mr. H.J. Vetter, advocaat te Amsterdam, Van Till Advocaten, universitair docent ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam Dr. R.H. van het Kaar, senior onderzoeker Hugo Sinzheimer Instituut, Universiteit van Amsterdam

  Datum: Donderdag 20 april Tijd: 12.30 – 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Locatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam Cursuscode: PO910 Studiepunten: 4 PO, 4 KNB

  O n

  d e

  rn e

  m in

  g sre

  ch t

  4

  4 4

 • Nietigheid en vernietigbaarheid in het rechtspersonenrecht

  In het rechtspersonenrecht worden misstappen veelvuldig bedreigd met nietigheid of vernietigbaarheid. Het begint al met de oprichting van de rechtspersoon, waarbij het ontbreken van de wettelijk voorgeschreven notariële oprichtingsakte nietigheid tot gevolg heeft: de beoogde rechtspersoon ontstaat niet, art. 2:4 BW. Denk verder aan de besluitvorming binnen de rechtspersoon die in overeenstemming moet zijn met de wet en de statuten (met openbare orde en goede zeden en), met reglementen en de redelijkheid en billijkheid; zo niet, dan zijn besluiten nietig of vernietigbaar. Doeloverschrijdende rechtshandelingen zijn, onder zekere voorwaarden, vernietigbaar (art. 2:7 BW). Niet- inachtneming van voorschriften van kapitaalbescher- mingsrecht leidt tot nietigheid, zoals dividend-uitkering zonder dat aan de voorwaarden als bedoeld in art. 2:105/216 is voldaan, steunverlening door de NV/BV bij de verkrijging van aandelen in haar kapitaal door een derde in strijd met de wet (art. 2:207c). Onverminderd relevant is de vraag in hoeverre in aandeelhoudersovereenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt die rechten en plichten meebrengen die op gespannen voet staan met de bepalingen van boek 2 BW, zonder dat deze afspraken nietig zijn.

  In deze cursus zullen de voor de rechtspraktijk belangrijkste nietig- en vernietigbaarheden in het rechtspersonenrecht aan de orde worden gesteld, waarbij aandacht wordt besteed aan actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Voor zover relevant voor de te behandelen onderwerpen zullen ook de ontwikkelingen

  met betrekking tot de flexibilisering van het BV-recht de revue passeren.

  Doelgroep

  Juristen die werkzaam zijn in de ondernemingsrecht- praktijk (m.n. notarissen, advocaten, bedrijfsjuristen)

  Vorm: hoorcollege met ruime gelegenheid voor vragen en discussie Niveau: actualiteitencursus

  Docenten

  Mr. R.J.C. van Helden, notaris te Amsterdam Mr. H.J. Vetter, advocaat te Amsterdam, Van Till Advocaten, universitair docent ondernemingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam

  O n

  d e

  rn e

  m in

  g sr

  e ch

  t

  Datum: Vrijdag 2 juni Tijd: 12.30 - 17.30 uur Cursusprijs: € 360,- Locatie: Oudemanhuispoort, Amsterdam C