Inhoud presentatie

download Inhoud presentatie

of 25

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  36
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW. Inhoud presentatie. Registratieprocedure E-formulier (deelnemersinformatie) Begroting AO/IB Loting Toetsing van aanvraag op volledigheid Waar letten wij op? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Inhoud presentatie

 • ESF 2007-2013 Actie E

  presentatie 2 september 2008

  invullen aanvraagformulier

  Paul VersteeveAgentschap SZW

 • Inhoud presentatie

  RegistratieprocedureE-formulier (deelnemersinformatie)BegrotingAO/IBLotingToetsing van aanvraag op volledigheidWaar letten wij op?

  Doel van deze presentatie: Hoe alle formulieren correct in te vullen

 • 1. RegistratieprocedureRegistratie: nodig t.b.v. inlogcode en wachtwoord om subsidie aan te vragenVia e-platform registratie aanvragenPer 1-10-2008 vanaf 09.00 uur aanvraag indienen via het E-platformInhoudelijke toetsing of aanvrager geregistreerd kan worden: >controle: is de aanvrager rechtspersoon? >controle: indiening door een bevoegd persoon? Versturen van inlogcode en wachtwoord

  Al 400 registratieverzoeken ontvangen!

  Inhaalslag registraties vanwege ontbreken inschrijfnummer Kvk

 • 2. Het E-Formulier

 • 2.2. Directe activiteiten, deelnemers en begroting analyse knelpunten arbeidsproductiviteit

  analyse van sociale innovatiepotentie

  opstellen meetbare doelstellingen

  uittesten van implementatieplan

  verslag maken van uitgetest implementatieplan

  kosten/baten analyse van vervolgtraject

  activiteiten- en tijdsplanning vervolgtraject

 • 2.3. Deelnemer informatie (1 van 8)1.Tot welke sector behoren de deelnemende werkgever(s) die gezamenlijk een aanvraag indienen?LandbouwIndustrieBouwHandelHorecaFinancile dienstverleningZakelijke dienstverleningOnderwijsOverheidZorgOverigHet betreft kenmerken van het project. Geef hier antwoord per vraag.

 • 2.3. Deelnemer informatie (2 van 8)2. Het door u gekozen projectthema is voor de werkgever(s) en/of werknemers eenverdieping, concretisering van bestaand beleiduitbouw (verbreding) van bestaand beleid naar andere eenheden, doelgroepennieuw beleidnieuw wat werkwijze betreftuitwerking van een CAO-afspraak

 • 2.3. Deelnemer informatie (3 van 8)3.Welke van onderstaande effecten wilt u met het project bereiken?betere benutting van bestaande ICT-technologiebetere toegankelijkheid van (bedrijfs)informatie op 1 punt voor medewerkersmeer duidelijkheid over de koers/visie van de organisatie voor medewerkersbetere samenwerking tussen afdelingen van de organisatiede medewerkers meer inzetten op basis van de competenties (in plaats van op functiebasis)anders.

 • 2.3. Deelnemer informatie (4 van 8)4. Welke effect verwacht u met uw project te bereiken voor de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per gewerkt uur per jaar) van uw bedrijf?geringe (< 1%) toename van de arbeidsproductiviteitrond de gemiddelde toename van arbeidsproductiviteit (tussen 1-2%)grote toename arbeidsproductiviteit (> 2%)weet nietgeen effect

 • 2.3. Deelnemer informatie (5 van 8)5. Wat is het aantal medewerkers in uw (de) organisatie(s) dat effecten van het voorgenomen project gaat ondervinden?1- 1011- 5051- 250251- 500> 500

 • 2.3. Deelnemer informatie (6 van 8)6. Welk percentage van uw medewerkers (aantal personen) gaat effecten ondervinden van de implementatie van het voorgenomen project?1 - 25%26 - 50%51 - 75%76 - 100%

 • 2.3. Deelnemer informatie (7 van 8)7. Hoe denkt u de beoogde resultaten van uw project te gaan vasthouden?door kwaliteitsverbetering van een product of dienstdoor verbetering van een bestaand procesdoor prestatie-indicatoren te benoemendoor herinrichting van systemen, processen op basis van verkregen inzichtenanders

 • 2.3. Deelnemer informatie (8 van 8)Welk van onderstaande externe relaties participeert in het voorgenomen project?er nemen geen externe relaties deel aan het projectleverancier(s) nemen deelklant(en) nemen deelvakbondsbestuurder(s) nemen deelexterne deskundigen (hoge school/universiteit/adviesbureau) nemen deelcollega-organisaties uit de sector nemen deelandere organisaties binnen de regio nemen deel

 • 2.6. Financieel overzicht

 • 2.7. Bijlagen bij aanvraag

  Bijlage activiteiten en begroting (hoofdstuk 3)Bijlage AO/IB (hoofdstuk 4)Bijlage deelnemende werkgevers en externe uitvoerdersBijlage inzake artikel 5.7b onder a,b, d en e (e-platform)Bijlage draagvlak betrokken werknemers (pdf leveren)Bijlage machtiging deelnemende werkgevers (pdf leveren)

 • 3. De Begroting

 • Bijlage activiteiten en begroting

 • Gegevens deelnemende werkgevers

 • Gegevens externe uitvoerders

 • 4. AO/IB

 • Bijlage AO/IBToetsing op basis van ESF-regeling : voldoet de AO/IB?

  Eisen aan AO/IB: Beschrijving projectorganisatie Beschrijving financile administratie Sluitende of integrale urenadministratie Omgaan met eventuele inkomsten Wijze van financiering Publiciteitseisen Bewaarplicht

 • 5. Lotingprocedure Na sluiting van aanvraagtijdvak: loting

  Elke aanvraag maakt evenveel kans

  D.m.v. de loting worden de aanvragen in een rangorde geplaatst

  De toekenning stopt bij bereiken subsidieplafond 7.000.000

  Na loting toetsing op volledigheid en inhoud

 • 6. Toetsing van aanvraag op volledigheid

  Een volledige aanvraag bestaat uit: E-formulier Begroting AO/IB Uitwerking van het thema Analyse van de sociale innovatiepotentie Draagvlakdocument Aanpak implementatieplan opstellen en testfase uitvoeren Document waaruit inbedding van de implementatie blijkt Machtigingsformulier

 • 7. Waar letten wij op? Doel: verhoging arbeidsproductiviteit? (HPA 2.5.1) Sluit het doel aan bij de probleemanalyse? Verhoging arbeidsproductiviteit door anders organiseren van arbeid? Project gericht op verbeteren bedrijfsprestaties en ontplooiing talent? Project gericht op gekozen thema('s)? Voldoende waarborgen tot implementatieplan en testfase? Overdraagbaarheid resultaten aannemelijk? (HPA 2.5.2 onder g)

 • Tot slotWij ziengraag in oktober 2008een aanvraag van utegemoet.

  Er zijn al 220 erkenningen gevraagd. AGSZW is verantwoordelijk voor de registratie van de erkenningsverzoeken en verstuurt de inlogcode.

  De bedoeling is dat alle aanvragers die al om erkenning hebben gevraagd maar nog geen opgaaf hebben gedaan van het inschrijfnummer Kvk een mail ontvangen. Bijlage bij die mail is de factsheet actie E. Zo krijgen de aanvragers heel snel info over actie E. In de mail verzoeken het AGSZW om indien men als aanvrager erkend wil worden om opnieuw het erkenningsformulier in te vullen.

  Inhoudelijk is het vervolgens de bedoeling te toetsen of de aanvrager erkend kan worden. Er vindt check plaats op het feit dat de aanvrager rechtspersoon is en verder controleert AGSZW aan de inschrijving handelsregister of het erkenningsverzoek is ingediend door een daartoe bevoegd persoon.

  Als aan beide voorwaarden is voldaan kan de aanvrager erkend worden en worden de inlogcode en wachtwoord verstuurd door AGSZW.

  Uiterlijk 1-9-2008 vindt rappelering plaats van de aanvragers die nog niet opnieuw het erkenningsverzoek hebben ingediend.

  De AO/IC beschrijving is een verplichte bijlage bij het E-formulier.De ESF-regeling schrijft voor dat een inzichtelijke en controleerbare administratie bij wordt gehouden. De administratie bestaat uit een projectadministratie waaronder begrepen een financile administratie. Bij de aanvraag dient het Agentschap te beoordelen of er voldoende zekerheid bestaat dat de administratie voldoet aan de voorwaarden die daaraan in het kader van de ESF-regeling gesteld worden. Deze beoordeling maakt het Agentschap SZW aan de hand van de AO/IC beschrijving van het project. Het Agentschap SZW verwacht van u dat u de volgende onderwerpen opneemt in uw AO/IC beschrijving:Een beschrijving van de projectorganisatieDe financile administratie, met daarin o.a. aandacht voor- functiescheiding (o.a. bij factuurcontrole)- inkoop-/ aanbestedingprocedure extern ingehuurd personeelDe sluitende dan wel integrale urenadministratie (van direct en indirect personeel) met daarin tevens aandacht voor: - de functiescheiding en de tijdigheid van ondertekening - de berekening uurtarieven - de berekening van het aantal werkbare urenEventuele inkomstenDe wijze van financieringOp wijze waarop aan de publiciteitseisen voldaan zal wordenDe bewaarplicht van originelen en de waarborging hiervan tot 2021.Voor de verdere detaillering en de verplichte voorwaarden inzake de projectadministratie wordt verwezen naar de Subsidieregeling ESF 2007-2013 en de Handleiding projectadministratie.

  Het E-formulierDe Begrotingc. De AO/IBd. een nadere uitwerking van het thema waarop het project gericht zal zijn;e. een analyse van de sociale innovatiepotentie;f. een document waaruit het draagvlak blijkt van het projectplan bij werkgever(s) en werknemer(s); g. een beschrijving van de beoogde aanpak om binnen de projectperiode tot een implementatieplan te komen en de testfase uit te voeren;h. een beschrijving van de wijze waarop het implementatieplan bij de betrokken werkgever(s), ingebed en buiten die werkgever(s), verspreid kan worden; ofi. een document waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager door de andere bij het project betrokken partijen gemachtigd is de subsidie aan te vragen.