Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent...

99

Transcript of Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent...

Page 1: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,
Page 2: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Op weg naar de volgende fase 4

Feiten en cijfers 7

Profiel 8

Kerncijferpagina 14

Strategie 15

Trends en ontwikkelingen 15

Missie, visie, strategie en ambitie 19

Toekomstbeeld 21

Toprisico's 22

Onze stakeholders 24

Onze resultaten 26

Hoe creëren we waarde? 26

Licence to operate 41

Governance 50

Risicomanagement 50

Verslag Raad van Commissarissen 52

Personalia Raad van Commissarissen en directie 54

Inhoud

Inhoud

2 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 3: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Jaarrekening 57

Geconsolideerde balans per 31 december 2017 58

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017 59

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017 60

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening 61

Enkelvoudige balans per 31 december 2017 85

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017 86

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017 87

Overige gegevens 95

Begrippenlijst 99

Inhoud

3 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 4: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Op weg naar devolgende faseHet jaar 2017 gaat voor Eindhoven Airport de boeken in als hetjaar van dé mijlpaal. Het is het eerste jaar waarin we meer danvijf miljoen passagiers mochten verwelkomen. We kwamen uitop 5,7 miljoen, 19 procent meer dan in 2016 (4,7 miljoen). Diemarkering is meer dan een getal. We zijn een volwassenluchthaven met landelijke betekenis geworden. Daar zijn wetrots op.

Het aantal vliegtuigbewegingen houdt gelijke tred met depassagiersgroei en nam toe van 32.661 naar 36.470, een plusvan 12 procent. Het aantal bestemmingen steeg van 75 naar81. Verder gingen de frequenties op diverse routes omhoog. Ditmaakt veel bestemmingen nog aantrekkelijker, zowel voor devakantiegangers als de zakelijke reizigers.

In een terugblik op het afgelopen jaar hoort ook iets wat onsallemaal heeft geraakt: de gedeeltelijke instorting van de inaanbouw zijnde parkeergarage op P1. Voorop staat dat ergelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. Maar er zijn duidelijkvoelbare en zichtbare gevolgen. Samen met alle collega’s enbetrokken partijen hebben we alles op alles gezet om deluchthaven bereikbaar te houden en voldoendeparkeercapaciteit te garanderen. Feit is dat we onze plannenvoor het voorterrein helaas nog niet kunnen uitvoeren. Deschouders gaan eronder; we vertrouwen erop dat de situatiesnel zal zijn genormaliseerd.

Onze business: verbinden

Ondertussen blijven we ons ervoor inspannen een topproduct tebieden en houden we onze ogen op de bal. Het is onze ambitie

de connectiviteit van Eindhoven Airport en daarmee deBrainportregio verder te verbeteren. We gaan Brainport nogsterker verbinden met de rest van de wereld, en in het bijzonderEuropa: mensen met mensen, bedrijven met bedrijven.

‘Verbinden heeft meer dan één betekenis. Verbinden is ooksamenwerken: alleen als we intensief en constructiefsamenwerken met al onze stakeholders en midden in demaatschappij staan, kunnen we onze ambitie waarmaken enonze strategie uitvoeren. Eindhoven Airport is integraalonderdeel van de Brainportregio, een van de krachtigsteeconomische motoren van Nederland, een vermaardinternationaal centrum voor toptechnologie. Sinds eind 2016 isBrainport Eindhoven naast Schiphol en het Rotterdamsehavengebied officieel de derde mainport. Samen met onzepartners in de regio willen we volgende belangrijke stappenzetten.

We onderschrijven de Nationale Actieagenda, die BrainportEindhoven in april 2017 heeft aangeboden aanvertegenwoordigers van Tweede Kamerfracties. Het rapport(‘Samen maken we de toekomst van Nederland’) is een oproepaan het nieuwe kabinet om extra te investeren in deze nieuwemainport – in onder andere talentontwikkeling, innovatie,ondernemerschap en verdere verbetering van hetvestigingsklimaat. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de regio goedbereikbaar moet zijn, niet alleen met de rest van Nederland,maar ook met Europa en daarbuiten. En dat internationaleelement is het kernproduct van Eindhoven Airport: wij zijn depoort naar de rest van de wereld. Samen met de overheden enandere partners kunnen we de concurrentiepositie van de regioveiligstellen en versterken.

Eindhoven Airport verbindt

4 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 5: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Voorsorteren op verdere ontwikkeling

De duurzame ontwikkeling van Eindhoven Airport is eencentraal element in het toekomstperspectief van de regio. Eensterke luchthaven die potentie en draagvlak heeft om verder teontwikkelen is een essentieel fundament onder economische enmaatschappelijke vooruitgang. Dit hebben de regiopartners ookbenadrukt in een brief aan het ministerie van Infrastructuur enWaterstaat over de toekomst van Eindhoven Airport vanaf 2020.

We sorteren voor op een verdere ontwikkeling van deluchthaven, zoals is vervat in onze strategie. In het volgendedecennium bereiden we ons wat betreft infrastructuur enprocessen voor op nog meer passagiers. We zijn ervanovertuigd dat dit past bij ons ‘achterland’ in Zuid-Nederland enNoord-België, met voldoende reizigers en bedrijven dieverbonden willen zijn met de rest van de wereld.

Het lijkt misschien allemaal nog ver weg. Dat is het niet. Tot hetjaar 2019 mag Eindhoven Airport doorgroeien tot 43.000vliegtuigbewegingen. Dat aantal bereiken we in dat jaar zo goedals zeker. In de vergunning vanaf 2020 is de ruimte nodig dieaansluit bij de meerwaarde en ambities van de regio en die ookde landelijke betekenis van Eindhoven Airport weerspiegelt. Hetministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten deregie te nemen in het proces dat moet leiden tot eenvergunning. Tijdens die onderzoeks- en analysefase zullen allefacetten worden gewogen en alle stakeholders worden gehoord.

Maatschappelijk aanvaardbaar

Er is nog veel onderzoek en overleg nodig, daarvan zijn we onsbewust. We steken daar de noodzakelijk tijd en energie in. Eenbreed draagvlak is een eerste vereiste voor een duurzameontwikkeling van Eindhoven Airport. Het onderzoek gaat overbelangrijke zaken. Zo moeten we voldoende fysieke ruimtehebben, op de grond en in het luchtruim, en dient EindhovenAirport over de weg en per openbaar vervoer goed bereikbaarte zijn. De volgende stappen willen we op verantwoorde wijzezetten. Want ook al is te zijner tijd de vergunning toereikend,dan nog willen we uitbreiden op een manier die maatschappelijkhaalbaar, aanvaardbaar en wenselijk is.

Een sterk en robuust team

Ook in eigen huis heeft de continue groei gevolgen. Onzeorganisatie moet zich adequaat mee ontwikkelen en dat houdenwe scherp in de gaten. We koesteren de mensen die het werkelke dag met zoveel enthousiasme uitvoeren, zij staan aan debasis van de snelle en mooie ontwikkeling die we hebbendoorgemaakt. In 2017 hebben we al concreet actieondernomen: iemand uit het hart van onze eigen organisatie,Mirjam van den Bogaard, is in juli benoemd tot directielid/COO.Zij was hoofd Operations. Als tweekoppig team zal de directienog beter de snelle ontwikkelingen en ook de toegenomencomplexiteit van de luchthavenprocessen het hoofd bieden.

Eindhoven Airport verbindt

5 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 6: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Kritisch op onszelf

We willen een nog betere werkgever en onderneming zijn, eenwaarin onze stakeholders vertrouwen houden. We blijvenkritisch op onszelf. Nu Eindhoven Airport de grens vanvijf miljoen passagiers is gepasseerd, komen we meer in deschijnwerpers te staan en gelden andere regels. Zo wordenluchthaventarieven met ingang van 1 april 2019 vastgesteld opbasis van consultaties met de luchtvaartmaatschappijen en zalde buitenwereld nog meer transparantie eisen. Onze positiebrengt een uitgebreidere verantwoordelijkheid met zich mee, endie nemen we vol overtuiging.

In veel opzichten gaan we een volgende fase in. Met hetontwikkelen van new business en het uitbreiden van het

diensten- en vastgoedaanbod gaan we van Eindhoven Airporteen nog completere luchthaven maken. Onze klantbelofte‘Always Easy’ blijft het uitgangspunt: we bieden snelle, soepeleprocessen aan reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Met eenprettige totaalbeleving, die thuis al begint met geïntegreerdeonlinediensten, verdiepen we die klantbelofte verder.

Tal van uitdagingen maar vooral kansen liggen op ons pad. Weverwachten met onze partners, medewerkers en anderebelanghebbenden waarmee we ook het afgelopen jaar zoconstructief zijn opgetrokken, een mooie nieuwe periodetegemoet te gaan.

Joost Meijs, algemeen directeur/CEO Eindhoven Airport N.V.

Eindhoven Airport verbindt

6 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 7: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Feiten en cijfers

36.470vliegtuigbewegingen

5,7 mlnpassagiers

0,07 kgCO2 per passagier

24%gescheiden afval

62,4 mlnomzet

81bestemmingen

43%vrouwelijke medewerkers

100%hernieuwbare energie

2,2%ziekteverzuim

12,0 mlnnettoresultaat

Feiten en cijfers

7 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 8: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Profiel

Over ons

Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland. Het is bovenal een luchthaven voor de regio: wezijn onlosmakelijk onderdeel van Brainport Eindhoven. Deze economisch sterk ontwikkelde regio in Zuidoost-Nederland, die net als Schiphol en de Rotterdamse haven officieel is aangewezen als mainport, huisvest ondermeer een innovatieve technologie-industrie van wereldklasse. Mede dankzij onze luchthaven zijn bedrijven enburgers in de regio verbonden met de economische en toeristische centra in Europa en de rest van de wereld.

Onze luchthaven is niet alleen cruciaal voor de connectiviteit van de regio maar ook voor die van heelNederland. Mede dankzij Eindhoven Airport groeit de luchthavencapaciteit voor het hele land. EindhovenAirport richt zich met name op het Europese point-to-point verkeer. Schiphol kan zich meer en meer richten opintercontinentaal vliegverkeer. Gezamenlijk kunnen we blijven voldoen aan de groeiende vraag naarvliegverkeer.

Het totale verzorgingsgebied, de zogeheten 'catchment area', van onze luchthaven bestaat uit een populatievan bijna veertig miljoen mensen, die binnen een tijdsduur van twee uur naar de luchthaven kunnen rijden. Ditbeslaat ook een groot gedeelte van Vlaanderen en een deel van Nordrhein-Westfalen in Duitsland.

Feiten en cijfers

8 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 9: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Klantgericht

We streven ernaar reizigers een steeds breder aanbod van bestemmingen en frequenties te bieden met eenveelheid aan luchtvaartmaatschappijen. Onze klantbelofte is 'Always Easy': het gemak voor de reiziger staatvoorop. Als compacte luchthaven willen we ons onderscheiden met soepele processen voor de vertrekkendeen aankomende reizigers. En dat in een aantrekkelijke omgeving met een divers aanbod aan winkels, horecaen andere diensten.

Vliegbasis als partner

Eindhoven Airport bevindt zich op het civiele gedeelte van de militaire luchthaven Eindhoven en isverantwoordelijk voor de exploitatie van het commerciële burgerluchtverkeer. Vliegbasis Eindhoven verzorgthet militaire luchtverkeer op de militaire luchthaven Eindhoven. Er is sprake van een goed functionerendepubliek-private samenwerking: samen hebben we langetermijnafspraken gemaakt over het gebruik van defaciliteiten.

Feiten en cijfers

9 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 10: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Aandeelhouders

Eindhoven Airport N.V. is een zelfstandige luchthaven waarvan de aandelen in handen zijn van: Schiphol (51procent), de gemeente Eindhoven (24,5 procent) en de provincie Noord-Brabant (24,5 procent). EindhovenAirport N.V. houdt 100 procent van de aandelen in Eindhoven Airport Hotel B.V.

Feiten en cijfers

10 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 11: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Businessmodel

Op Eindhoven Airport kunnen reizigers op een betrouwbare, efficiënte en soepele wijze vertrekken enaankomen. We verlenen diensten aan zowel reizigers als luchtvaartmaatschappijen.

Efficiëntie en gemak, vervat in onze klantbelofte ‘Always Easy’, vormen de basis van onze diensten enoperationele processen. Veiligheid voor iedereen op de luchthaven, aan lucht- en landzijde, is het fundamenthieronder.

Het streven naar excellente bedrijfsvoering komt tot uiting in alles wat de reiziger ervaart tijdens de 'customerjourney': van oriëntatie op de reis tot aankomst op de luchthaven na de reis. Dankzij innovaties in hetoperationele proces ervaren reizigers steeds meer gemak en snelheid. We streven naar snelle en soepeleafhandeling voor de reiziger en korte omkeertijden van vliegtuigen, waardoor zowel reizigers alsluchtvaartmaatschappijen voor Eindhoven Airport blijven kiezen.

De havengelden die de luchtvaartmaatschappijen betalen om gebruik te maken van de diensten vanEindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van deomzet uit non-aviation activiteiten, zoals inkomsten uit retail, eet- en drinkgelegenheden en het Tulip Inn-hotel,verstevigen we onze bedrijfseconomische basis en ons bedrijfsmodel. Ook parkeergelden rekenen we hiertoe.Deze vormen een belangrijke bron van inkomsten: in 2017 bedroegen ze ongeveer 20 procent van de totaleomzet. Een rijk en gevarieerd aanbod aan horeca- en winkelvoorzieningen, een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding voor het parkeren en een goede bereikbaarheid dragen bij aan een hogereklanttevredenheid.

Feiten en cijfers

11 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 12: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Feiten en cijfers

12 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 13: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Samenwerking met partnerbedrijvenEindhoven Airport werkt met een compact team (50,2 fte's in 2017, exclusief hotel). Als we ook deluchthavenactiviteiten van onze partners meetellen, zijn er in totaal ongeveer 1.500 arbeidsplaatsen.

We gaan uit van een regiemodel: we werken samen met een scala aan partnerbedrijven, zowel bij aviation alsnon-aviation. Zij bieden ons specifieke kennis, expertise en flexibele inzet. Zo werken we met Viggo EindhovenAirport bij de passagiers- en bagageafhandeling en met G4S bij de securitydiensten. De vliegtuigbrandstofkomt van Shell en Total, en CSU levert schoonmaakdiensten. B&S, Lagardère, Belvedair, Aviflora en NSverzorgen het horeca- en retailaanbod op de luchthaven. We werken samen met Vliegbasis Eindhoven waarhet gaat om baanonderhoud, luchtverkeersleiding en luchthavendiensten (brandweer, meteorologische diensten flora- en faunabeheer). Met onze partners ontwikkelen we innovatieve concepten, waar mogelijk kopen wegezamenlijk in.

Feiten en cijfers

13 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 14: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

KerncijferpaginaGeconsolideerde balans (in EUR 1.000) 2017 2016 2015 2014 2013

Operationele materiële vaste activa 104.605 86.868 73.805 66.637 65.512

Vastgoedbeleggingen 4.762 6.073 5.761 7.829 8.084

Financiële vaste activa 766 828 766 713 732

Vlottende activa 11.721 12.415 12.802 12.245 9.574

Totaal activa 121.854 106.184 93.134 87.424 83.902

Eigen vermogen 86.252 74.678 64.500 56.689 50.150

Voorzieningen 418 709 1.306 1331 459

Langlopende schulden 25.000 22.500 19.000 0 28.000

Kortlopende schulden 10.184 8.297 8.328 29.404 5.293

Totaal passiva 121.854 106.184 93.134 87.424 83.902

Investeringen 22.665 18.515 10.201 5.470 13.179

Afschrijvingen 5.722 5.263 4.923 4.265 3.517

Cash flow -1.692 -869 2.792 -938 -3.467

Winst-en-verliesrekening (in EUR 1.000) 2017 2016 2015 2014 2013

Netto-omzet 62.417 53.109 48.354 43.539 37.996

Bedrijfslasten 46.034 38.726 36.408 33.094 29.356

Exploitatieresultaat 16.383 14.383 11.946 10.445 8.640

Financiële baten en lasten 367 286 933 1.147 1.216

Belastingen -3.984 -3.461 -2.744 -2.301 -1.316

Resultaat na belastingen 12.032 10.636 8.269 6.997 6.108

Ratio's 2017 2016 2015 2014 2013

RONA nb1 12,1% 12,5% 11,6% 10,6% 9,4%

ROE nb2 15,0% 15,3% 13,6% 13,1% 12,9%

Leverage3 22,5% 23,2% 22,8% 28,0% 35,8%

FFO (x € 1.000)4 18.978 14.600 16.623 10.958 8.237

FFO / Totale schuld5 75,9% 64,9% 87,5% 49,8% 29,4%

FFO interest dekkingsratio6 52,7 52,0 18,8 10,6 7,8

1 Exploitatieresultaat na belasting / gemiddelde vaste activa

2 Nettowinst na belasting / gemiddeld Eigen Vermogen

3 Rentedragende schulden / Eigen Vermogen + rentedragende schulden

4 Operationele cashflow

5 Funds From Operations / rentedragende schulden

6 Funds From Operations + rentelasten / rentelasten

Feiten en cijfers

14 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 15: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Strategie Trends en ontwikkelingen

Geopolitieke gebeurtenissen

Geopolitieke gebeurtenissen als oorlogen, terrorisme, economische sancties en epidemieën kunnen vaninvloed zijn op het vliegverkeer en luchthavens. Recente aanslagen en terroristische dreiging hebben gevolgenvoor vliegoperaties, securityeisen en grenscontroles. Ze kunnen ook leiden tot aanpassingen in gebouwen enoperationele processen. Verder moeten we rekening houden met de Brexit: de nieuwe positie van het VerenigdKoninkrijk zal gevolgen hebben voor het vliegverkeer, ook van en naar Eindhoven Airport. Deonderhandelingen over de Brexit zijn nog gaande; het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe situatie eruit gaatzien.

Economische ontwikkelingen

De Nederlandse economie is in 2017 volgens het Centraal Planbureau (CPB) gegroeid met ongeveer 3procent. De economie van Brainport Eindhoven is over de periode 2006-2016 gemiddeld met 2,5 procent perjaar gegroeid. Dat is, ondanks de kredietcrisis, ruim tweemaal zo hard als de nationale economie in die periode(1,1 procent). Ook de bevolkingsgroei in Brainport Eindhoven was sterker dan elders.

De koopkracht is toegenomen, en de verwachting is dat deze ontwikkeling in de komende jaren doorzet. Ookde economische bedrijvigheid zal verder toenemen. Deze trends zullen een positief effect hebben op de vraagnaar vliegverkeer.

Brainport Nationale ActieagendaBrainport Eindhoven is sinds december 2016 officieel erkend als mainport. De regio is een groeiversneller vande Nederlandse economie en behoort tot de snelstgroeiende regio’s van Nederland. In april 2017 heeft deregio Zuidoost-Brabant haar ambities gepresenteerd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer envertegenwoordigers van politieke partijen: de Brainport Nationale Actieagenda. De regio heeft aangegeven datverdere ontwikkeling van Eindhoven Airport nodig is om haar ambities te verwezenlijken. Brainport Eindhovenbenadrukt het belang van een goed geoutilleerde en goed bereikbare luchthaven die meegroeit met de regio.Om de ambities van de regio waar te maken, zal een verdere groei van Eindhoven Airport nodig zijn. Uiteraarddient dit in balans met de omgeving te gebeuren.

De regio heeft in de plannen van het nieuwe kabinet meer draagvlak gekregen. Dat komt onder meer tot uitingin het voornemen de innovatiekracht van Nederland te versterken. Er is een sterkere focus op hoogwaardige-technologiesectoren, een verbetering van het vestigingsklimaat en extra investeringen in onderwijs,technologische instituten en publiek-private samenwerkingen.

Strategie

15 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 16: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Ontwikkelingen in de luchtvaart

Ongeveer een derde van de Nederlanders, voornamelijk reizigers uit Zuid- en Oost-Nederland, kiest voorvertrek vanaf luchthavens in Duitsland en België. Andersom geldt het ook: dankzij de gunstige ligging isEindhoven Airport een goed bereikbare luchthaven voor Belgische en Duitse reizigers. We zetten specifiekemarketingactiviteiten in die zijn gericht op deze reizigers.

Groei luchtverkeerLuchtvaart is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wereldwijd zal het vliegverkeer naar verwachtingin de komende vijftien jaar verdubbelen. Het CPB heeft berekend dat de vraag naar vliegverkeer van en naarNederland in 2030 kan uitkomen tussen de 700 duizend en 800 duizend vliegtuigbewegingen per jaar. Dit komtovereen met zo’n 100 miljoen passagiers op jaarbasis. De groei zal zich met name concentreren indichtbevolkte economische kerngebieden en dan voornamelijk binnen het Europese point-to-point verkeer, hetsegment waarin Eindhoven Airport opereert.

Er zijn afspraken gemaakt over het aantal vliegtuigbewegingen per jaar voor Eindhoven Airport. Tot en met2019 mag de luchthaven doorgroeien naar 43.000 vliegtuigbewegingen. Dat plafond bereiken we in dat jaarvrijwel zeker. Ook voor Schiphol geldt een maximum; dat aantal is nu al in zicht. Beleidsmakers in Den Haagen in de luchthavenregio’s bereiden zich voor op de maatschappelijke discussie over de verdere groei van deluchtvaart in Nederland. Lees meer over dit proces en de maatschappelijke discussie bij het hoofdstuk'Toekomstbeeld'.

Ontwikkelingen bij luchtvaartmaatschappijenAl de luchtvaartmaatschappijen op Eindhoven Airport vliegen met de meest moderne vloot ter wereld, te wetende Boeing 737-800 en de Airbus A320 en A321. Tevens hebben ze bestellingen geplaatst om de volgendegeneratie vliegtuigen in te passen in hun vloot. Dit zijn de allernieuwste vliegtuigen van Boeing en Airbus, diestiller en zuiniger zullen zijn dan alle vorige generaties vliegtuigen. Daarnaast hebben deze vliegtuigen eengrotere range dan de huidige A320/A321- en B737-vliegtuigen. Steden als Dubai en New York zijn danpotentieel ook rechtstreeks bereikbaar vanaf Eindhoven Airport.

De ontwikkeling van de 'low cost'-vluchten op de langere afstanden volgen we op de voet. Het is mogelijk datbinnen een aantal jaren onze bestaande luchtvaartmaatschappijen vanaf Eindhoven naar verre bestemmingenkunnen vliegen via een tussenstop. Daarnaast is de omvang van ons economisch achterland dusdaniggegroeid dat inmiddels ook interesse is gewekt bij de zogenoemde 'full service network carriers' om vanafEindhoven Airport te vliegen naar hun verre bestemmingen, onder meer via een hub. Een ontwikkeling dieonder andere grote bedrijven in onze regio van harte toejuichen.

Strategie

16 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 17: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Digitalisering

Met de kennis van vandaag zullen er in het aankomende decennium door digitalisering drie groteveranderingen plaatsvinden die een materiële impact hebben op de manier waarop passagiers een luchthavengebruiken en hoe een luchthaven met een passagier omgaat. Deze drie grote veranderingen vergen naastoperationele aanpassingen ook aanpassingen aan het ontwerp van Eindhoven Airport. Ze hebben tevens eengrote impact op het huidige verdienmodel.

Allereerst zal de manier waarop passagiers van en naar de luchthaven reizen, veranderen. Door bijvoorbeeldde ontwikkeling van 'car sharing' en zelfrijdende auto's zal naar alle waarschijnlijkheid het parkeergedrag vanpassagiers veranderen.

Ten tweede zal de security-/grenscontrole op een andere manier gaan plaatsvinden. Er wordt toegewerkt naareen seamless flow: een proces dat minder belastend is voor de passagier, door bijvoorbeeld toepassing vanbiometrie en slimme camera's. In 2018 starten we met een pilot voor biometrie.

Ten derde zal het aankoopgedrag van passagiers in de travel retail veranderen. Er zullen meer showlocatieskomen waar producten tastbaar zullen zijn, maar niet altijd meer direct worden gekocht. Daarnaast ontvangenpassagiers online aanbiedingen die geheel op hen zijn toegespitst. Door de komst van A-merken als Victoria'sSecret, La Place en Rituals anticiperen wij op deze trend.

Luchthavens digitaliseren met rasse schreden. Dat begint met gratis wifi, die vaak al een vanzelfsprekendheidis voor reizigers. Deze willen altijd verbonden zijn en continu op de hoogte worden gehouden en in contactstaan met anderen. Persoonlijke benadering, comfort, een aantrekkelijk horeca- en winkelaanbod enklantgerichte, stressverlagende diensten (waaronder self-service) zijn essentiële elementen die continu onzeaandacht hebben. Ook de bereikbaarheid is een bepalende factor. In het hoofdstuk 'Luchthavencapaciteit enbereikbaarheid' gaan we verder in op de bereikbaarheid van Eindhoven Airport.

Strategie

17 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 18: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Milieu en duurzaamheid

Met het oog op de groei van het vliegverkeer neemt de luchtvaartsector, die verantwoordelijk is voor 2,5procent van de wereldwijde CO2-uitstoot, haar eigen verantwoordelijkheid om klimaatveranderingen tegen tegaan. ICAO, de burgerluchtvaartorganisatie van de VN, heeft afgesproken dat de sector de toename van deuitstoot gaat compenseren, bijvoorbeeld met de aankoop van emissiecertificaten of via investeringen induurzame energieprojecten. Verder voegen luchtvaartmaatschappijen steeds vaker stillere en schonerevliegtuigen toe aan hun vloot. Ook in het regeerakkoord is aandacht voor milieuvriendelijkere luchtvaart,hinderbeperking en een betere leefomgeving en luchtkwaliteit.

In Europees verband krijgt milieuvriendelijke luchtvaart een steeds belangrijkere plaats − dit in het kader vande voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van ‘Parijs’. Het kabinet bekijkt demogelijkheden om lawaaiige en vervuilende vliegtuigen extra te belasten. Mocht dit onvoldoende effectsorteren, wil het kabinet per 2021 een vliegbelasting invoeren.

Luchthavens moeten rekening houden met de veranderende maatschappelijke beeldvorming over de balanstussen economische groei en leefbaarheid. Intensief overleg met stakeholders over een evenwichtigeverhouding tussen people, planet en profit krijgt een steeds centralere plek in de bedrijfsvoering. Meerinformatie over het beleid van Eindhoven Airport met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemenis te vinden in het hoofdstuk 'Duurzame luchthaven'.

Strategie

18 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 19: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Missie, visie, strategie en ambitie

Missie: verbinden

Eindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met de economische en toeristische centra in Europa en in derest van de wereld. Als luchthaven zijn we onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveaudat past bij de ambities van Brainport Eindhoven. Onze meerwaarde is dat we met onze activiteiten enfaciliteiten bijdragen aan de internationale toegankelijkheid en bereikbaarheid van ons verzorgingsgebied.Mede dankzij de luchthaven is het vestigingsklimaat voor het (internationale) bedrijfsleven en voor personenaantrekkelijker.

Als tweede nationale luchthaven zorgt Eindhoven Airport er mede voor dat er in Nederland voldoendeluchthavencapaciteit is om aan de groeiende vraag naar luchttransport te blijven voldoen. Eindhoven Airportricht zich op het ontwikkelen van een netwerk van bestemmingen via point-to-point vliegverkeer om zo eenbelangrijke bijdrage te leveren aan de economie zonder dat de mainportfunctie van Schiphol wordt geschaad.De aantrekkingskracht hangt sterk samen met de keuze die we reizigers bieden in luchtvaartmaatschappijenen het aanbod van bestemmingen en frequenties.

Onze ambitie: verantwoorde groei

Als groeiende luchthaven zoeken we telkens een evenwicht tussen de toenemende internationaleconnectiviteit van de regio en de minder gunstige consequenties daarvan voor de directe omgeving. Hoegroter de luchthaven wordt, des te groter onze inspanningen zullen zijn op het gebied van leefbaarheid enduurzaamheid. Een intensief stakeholdersoverleg over de balans tussen people, planet en profit is eenlogische consequentie. De belangrijkste stakeholders die meepraten over de ontwikkeling van onze luchthavenzijn overheden, omwonenden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In goede dialoog met henonderzoeken we of we voldoende balans aanbrengen tussen groei van de activiteiten en zorg voor deomgeving.

Strategie: samen groeien in het hart van Brainport Eindhoven

De ambitie van Eindhoven Airport is gebaseerd op een viertal 'radars'. Deze zijn met elkaar verbonden enversterken elkaar.

Radar 1: Operational excellence als basisOperational excellence bij Eindhoven Airport staat zowel voor efficiëntie als gemak. Het hart van ons bedrijfvormt de (luchthaven)operatie. Het gaat hierbij om vrijwel alles wat de klant ervaart tijdens de customerjourney (oriëntatie op de reis, het vertrek en/of de aankomst op de luchthaven). Het efficiënt omgaan metklantcontactmomenten en handelingen die hiermee samenhangen staan centraal.

Radar 2: Infrastructuur en voorzieningenDe capaciteit van Eindhoven Airport moet meegroeien met het aantal passagiers en aantalvliegtuigbewegingen. Dit geldt onder meer voor het aantal parkeerplaatsen, vliegtuigopstelplaatsen, gates,terminalruimte en ondersteunende faciliteiten. We anticiperen op die capaciteitsuitbreiding met demasterplanning voor de ruimtelijke ontwikkeling van de luchthaveninfrastructuur voor de periode tot 2030.

Radar 3: Werken aan een mens- én prestatiegerichte organisatieIn de ambitieuze, groeiende organisatie Eindhoven Airport streven we naar een goede balans tussen presterenen waarderen. We hebben een duidelijke stip op de horizon gezet waar we naartoe willen. We verwachten datiedere medewerker zich optimaal inzet om onze ambities te realiseren, maar we moeten ervoor waken onszelfniet voorbij te lopen en oog blijven hebben voor elkaar als collega’s. Het is belangrijk dat er ruimte is voorpersoonlijke ontwikkeling. We vieren successen met waardering voor ieders inzet. Uitgangspunt is dat dekwaliteit van het management en van de medewerkers elkaar versterken.

Strategie

19 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 20: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Radar 4: Ontwikkelen van new businessEindhoven Airport wil de basis versterken en nieuwe omzet genereren uit nieuwe activiteiten. We hebben definanciële ruimte, voldoende managementcapaciteit en het vertrouwen van stakeholders in onzebedrijfsvoering. We zitten als het ware in een 'flow' van creativiteit en energie, en die willen we benutten omfundamenteel na te denken over innovatieve businessmodellen die op termijn kunnen bijdragen aan eenblijvend gezonde bedrijfsvoering. We willen een cultuur creëren die stimuleert dat nieuwe businessideeëngehoor krijgen.

Strategie

20 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 21: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

ToekomstbeeldDe huidige medegebruikvergunning loopt tot en met 2019 en kent een gestaffelde groei met specifiekeafspraken over onder andere openingstijden. Of de luchthaven zich verder mag ontwikkelen in de periode2020-2030, en zo ja in welke mate en onder welke voorwaarden, is afhankelijk van de uitkomsten van hetbestuurlijk proces dat in oktober 2017 onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van startis gegaan.

Dit proces kent twee fasen. De eerste fase betreft een verkenning en analyse en wordt in de eerste helft van2018 afgerond. De focus ligt op vijf thema's:

• Economische meerwaarde: wat levert de eventuele groei van de luchthaven op voor de regionale enlandelijke economie?

• Infrastructuur: welke aanpassingen aan de luchthaveninfrastructuur zijn nodig?

• Landzijdige bereikbaarheid: hoe moet de luchthaven per auto en met het openbaar vervoer tebereiken zijn?

• Capaciteit van het luchtruim: welke aanpassingen zijn nodig om eventuele groei mogelijk te maken?

• Leefbaarheid: wat is de impact van de luchthavenactiviteiten op de omgeving?

Verschillende scenario’s op basis van ontwikkelingen in de luchtvaart en in Brainport Eindhoven laten zien datde groei in vliegtuigbewegingen en passagiers kan liggen tussen 4,6 procent en 14 procent per jaar vanaf2020. De afgelopen tien jaar is Eindhoven Airport jaarlijks gemiddeld met 15 procent gegroeid in passagiers.Het ministerie gaat bij de objectieve verkenning en analyse uit van de volgende vier scenario’s:

• Referentiescenario: 43.000 vliegtuigbewegingen (situatie 2019)

• Laag: 55.000 vliegtuigbewegingen in 2030

• Midden: 73.000 vliegtuigbewegingen in 2030

• Hoog: 100.000 vliegtuigbewegingen in 2030

Fase twee richt zich op de politieke en maatschappelijke wenselijkheid van de ontwikkeling van de luchthaven.Daarin vallen de bestuurlijke weging, standpuntbepaling en de uiteindelijke besluitvorming. Uiteraard krijgt devisie van de stakeholders hierin een plaats. Het doel is om deze fase eind 2018 af te ronden, met het oog opde voorbereidingen die moeten worden getroffen voor de nieuwe vergunning die eind 2019 klaar moet liggen.

Strategie

21 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 22: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Masterplanning

Met een integrale masterplanning investeren we tijdig in de luchthaveninfrastructuur en in de bereikbaarheidaan land- en luchtzijde. Zo kunnen we de steeds grotere aantallen vliegtuigbewegingen en passagiers blijvenfaciliteren. De unieke kwaliteiten van de luchthaven willen we behouden en verder versterken. In 2017 isgewerkt aan een masterplan dat inzichtelijk maakt welke uitbreidingen horen bij een eventuele groei. In 2018moeten we daadwerkelijk keuzes maken in het licht van de verwachte groei, de verwachte doorlooptijden ende betaalbaarheid.

Toprisico'sEindhoven Airport onderkent risico's die de uitvoering van de strategie kunnen beperken of de bedrijfsvoeringvan de luchthaven in gevaar kunnen brengen. We beschrijven hier de belangrijkste risico's en debeheersmaatregelen.

Grenzen aan de groei

In 2017 heeft Eindhoven Airport voldaan aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in demedegebruiksvergunning: het niet overschrijden van het maximaal toegestane aantal vliegtuigbewegingen(37.000) en de geluidsruimte (10,3 km2 van de 35Ke geluidscontour). Als de toegestane capaciteit vanaf 2020niet of onvoldoende wordt verruimd, leidt dat tot een beperking van verdere groei van het aantal vluchten endaarmee de aantrekkelijkheid van onze luchthaven. Deze onzekerheid is van belang voor voorgenomen grotetoekomstige uitbereidingsinvesteringen en voor de blijvende aantrekkingskracht van de luchthaven voorluchtvaartmaatschappijen. De druk op bestaande infrastructuur en terminalcapaciteit neemt toe als gevolg vande jaarlijkse groei van het aantal passagiers.

Verandering in de vraag

Een grote, onverwachte verandering van de vraag naar vliegverkeer kan van grote betekenis zijn voor onzeconcurrentiepositie. In positieve en in negatieve zin. Eindhoven Airport heeft te maken met passagiers diesteeds frequenter gebruikmaken van onze luchthaven. Anderzijds heeft de luchthaven te maken metbeleidswijzigingen of bijvoorbeeld (politieke) onrust op bestemmingen die de vraag in negatieve zin kunnenbeïnvloeden. Daalt de vraag, dan moeten we nog sterker rekening houden met de concurrentie vannabijgelegen luchthavens, die voor een deel met dezelfde luchtvaartmaatschappijen vliegen en dezelfdebestemmingen aanbieden. Om een eventuele verandering van de vraag te kunnen opvangen, sturen we opeen breed portfolio van luchtvaartmaatschappijen.

Safety & security

Aangescherpte safety- en securityeisen kunnen leiden tot onvoorziene investeringen in nieuwe apparatuur enhogere beveiligingskosten. De contacten met verantwoordelijke autoriteiten, andere luchthavens en hetbeveiligingsbedrijf zijn een belangrijke bron van informatie met betrekking tot verwachte ontwikkelingen. Ookde kwetsbaarhedenanalyse die in 2017 is uitgevoerd heeft inzichten geboden.

Grote projecten

Eindhoven Airport is volop bezig met verscheidene grote projecten, zoals de uitbreiding van de terminal. Ditbrengt projectrisico’s met zich mee, waaronder mogelijke vertragingen en budgetoverschrijdingen. We hebbeneen aantal beheersmaatregelen geïmplementeerd, zoals de inzet van gespecialiseerd projectmanagement enhet gebruik van externe benchmarks die betrekking hebben op grote projecten.

Strategie

22 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 23: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Multi-purposegebouwOp 27 mei 2017 is de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1, het multi-purposegebouw, gedeeltelijk ingestort. Een gebeurtenis meteen enorme impact op zowel Eindhoven Airport als de buitenwereld, waarbij gelukkig geen slachtoffers zijn gevallen. De instortingheeft het afgelopen jaar duidelijk zichtbare en voelbare gevolgen gehad. Samen met collega's en diverse betrokken partijen isintensief samengewerkt om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren en de luchthaven en het omliggende bedrijventerreinbereikbaar te houden. In de maanden na de gedeeltelijke instorting hebben TNO, in opdracht van Eindhoven Airport, en AdviesbureauHageman in opdracht van BAM, onderzoek gedaan naar de technische oorzaak. Op basis van het onderzoek dat TNO heeftuitgevoerd is geconcludeerd dat vrijwel zeker het niet kunnen overbrengen van de trekkracht in de wapening van de ene breedplaatnaar de andere breedplaat de oorzaak is van de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw. Dit vond plaats in debollenplaatvloer van de vierde verdieping van het multi-purposegebouw. Op basis van het uitgevoerde onderzoek is tevensgeconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn voor andere technische oorzaken welke tot de gedeeltelijke instorting hebben geleid.

Uit het onderzoek van Adviesbureau Hageman komt dezelfde oorzaak naar voren. Er is geen verschil van inzicht tussen Hageman enTNO en daarmee ook niet tussen BAM en Eindhoven Airport over de technische oorzaak van de instorting. Op 25 september 2017 zijnde onderzoeksresultaten gepresenteerd in een gezamenlijke persbijeenkomst. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2345/instorting-parkeergarage-eindhoven) is een eigenstandig onderzoek gestart naar deoorzaak van de instorting. De resultaten van dit onderzoek zullen naar verwachting in 2018 bekend worden.

Op 4 december 2017 is er tussen BAM en Eindhoven Airport overeenstemming bereikt over sloop en nieuwbouw van het gebouw. Hetgebouw zal door BAM worden gesloopt en herbouwd. Op 9 januari 2018 is met de sloop begonnen. Begin april 2018 zal wordenbegonnen met de herbouw van het multi-purposegebouw. De oplevering zal naar verwachting begin juni 2019 zijn.

Sinds het incident is de Luchthavenweg de rest van het jaar afgesloten geweest voor alle verkeer. Dit heeft niet alleen tot overlastgeleid maar ook tot extra kosten voor het inzetten van verkeersbegeleiding. Daarnaast is de parkeercapaciteit op P1 als gevolg van deinstorting verdwenen. Dit heeft geleid tot omzetderving op het P1-terrein. Er kunnen nog geen uitspraken worden gedaan over detotale schade maar deze is aanzienlijk. Eindhoven Airport en de aannemer zijn nog met elkaar in overleg over de aansprakelijkheid.

Eindhoven Airport heeft een analyse gemaakt van de impact op de balans en winst-en-verliesrekening posten en geconcludeerd dat inovereenstemming met de waarderingsgrondslagen van Eindhoven Airport er geen sprake is van een bijzondere waardeverminderingvan de materiële vaste activa in aanbouw, er geen sprake is van vorderingen aangezien deze nog niet vrijwel zeker zijn en er geensprake is van voorzieningen aangezien het niet waarschijnlijk wordt geacht dat voor de afwikkeling van claims van derden middelennodig zullen zijn.

Het is niet volledig uit te sluiten dat bij een eventueel geschil geoordeeld zou worden dat de vennootschap (mede-) aansprakelijkwordt gehouden voor (een deel van) de schade. Dit zal alsdan mogelijk tot gevolg hebben dat voorzieningen opgenomen dienen teworden voor claims van derden en er zal mogelijk een impairment dienen te worden genomen op de materiele activa in aanbouw. Deinschatting van de omvang kan nog niet worden gegeven.

Naleven wet- en regelgeving

Het naleven van normen, wetten, richtlijnen en afspraken is een voorwaarde voor de huidige bedrijfsvoering entoekomstige groei. Eindhoven Airport heeft onder andere te maken met specifieke milieu- en geluidsnormen,reguliere wet- en regelgeving met betrekking tot personeel, aanbestedingen en belastingen, en ook metEuropese wetgeving inzake luchthavengelden (vanaf naar verwachting 2019). In 2017 zijn we voorbereidendewerkzaamheden begonnen om te voldoen aan de wetgeving op het gebied van privacy en datalekken, die in2018 van kracht wordt.

Cybersecurity

Er is in toenemende mate sprake van cybercriminaliteit; cybercrime vormt een bedreiging voor onze operatie.Met de vindingrijkheid van criminelen neemt ook de zorg toe dat een cybercrimeaanval wordt gepleegd.Daarnaast blijft de terroristische dreiging in Europa onverminderd hoog. Deze factoren hebben ertoe geleid datwe in onze jaarlijkse risico-inventarisatie de kans dat een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, hogerinschatten. Om de risico’s op het gebied van informatiebeveiliging te beheersen, hebben we beschikbaarheid,

Strategie

23 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 24: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

integriteit en vertrouwelijkheid van (bedrijfs)informatie verweven in de bedrijfsprocessen. We blijven investerenin een continue verbetering van de IT-beveiliging.

Onze stakeholdersDe activiteiten van onze luchthaven hebben effect op stakeholders in de directe omgeving en ver daarbuiten.Daarom streven we ernaar al onze stakeholders (regionaal en nationaal) actief en bijtijds te betrekken bij onzeplannen en ons beleid. Zonder verbinding met onze stakeholders is er geen verbinding mogelijk met Europa ende rest van de wereld.

De stakeholders van Eindhoven Airport zijn: reizigers, luchtvaartmaatschappijen, medewerkers,aandeelhouders, partnerbedrijven en businesspartners, financiële stakeholders, overheden (onder anderegemeenten en de provincie Noord-Brabant), bevoegd gezag burgermedegebruik (de ministeries van Defensieen van Infrastructuur en Waterstaat), Vliegbasis Eindhoven, omwonenden, kennisinstellingen, netwerk-,belangen- en milieuorganisaties.

Door alle lagen van de organisatie binnen Eindhoven Airport is er contact met stakeholders. We ontmoetenhen aan verschillende overlegtafels. We zetten ons in voor goede en constructieve zakelijke en persoonlijkeverstandhoudingen. Ook communiceren we via persberichten, nieuwsbrieven, onze website en social mediakanalen met onze stakeholders. De verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid is en blijft altijd bijEindhoven Airport.

Materialiteitanalyse en -matrix

De betrokkenheid en participatie van de omgeving bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport zal uiteindelijkworden vertaald in het bepalen van de materiële thema’s van de luchthaven. In 2018 zetten we een bredeenquête op onder diverse stakeholdergroepen. Op die wijze krijgen we een beeld van de thema's rondom deluchthaven die voor hen van belang zijn. De uitkomsten zullen de basis vormen voor een materialiteitsanalyse.

Om vertrouwd te raken met deze nieuwe werkwijze hebben we in 2017 zelf een materialiteitsanalyse gedaanen de bijbehorende matrix opgesteld. Inventarisaties van gespreksonderwerpen tijdens overlegtafels hebbenonder andere geleid tot het bepalen van materiële thema’s. De bepaling, onderbouwing en nuancering vandeze thema’s en het belang van stakeholders werken we de komende jaren verder uit. Dit hele proces krijgteen plek in onze jaarverslagen.

Strategie

24 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 25: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Hoofdstuktitel

4

Veiligheid & beveiligingOpdrachtgeverschapKetenverantwoordelijkheidNetwerk van bestemmingenLuchthavencapaciteitDuurzame luchthaven

BereikbaarheidKlantwaarderingWerkgeverschapFinanciële soliditeitBrainport Eindhoven

Materialiteitsmatrix 2017 Eindhoven AirportBe

lang

sta

keho

lder

s

Belang Eindhoven Airport

+

++

Materiële thema’s

Strategie

25 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 26: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Onze resultatenHoe creëren we waarde?Eindhoven Airport creëert toegevoegde waarde met internationaleconnectiviteit, de kwaliteit van de dienstverlening en voorzieningen, debereikbaarheid binnen de regio en Nederland, en de mens- enprestatiegerichte organisatie. Hoe we omgaan met deze elementen isbepalend voor de concurrentiepositie van de luchthaven en haaraantrekkelijkheid voor luchtvaartmaatschappijen en reizigers.

Onze resultaten

26 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 27: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Internationale connectiviteit

BestemmingennetwerkEindhoven Airport groeit mee met de snelgroeiende economische kernregio Brainport Eindhoven. Deafgelopen jaren zijn er veel nieuwe bestemmingen geopend vanaf Eindhoven Airport. Inmiddels biedt deluchthaven haar passagiers 81 bestemmingen (2016: 75), verspreid over 28 landen binnen drie continenten. In2017 zijn tien nieuwe routes geopend: Sevilla en Valencia in Spanje, Napels en Milaan-Malpensa in Italië,Marrakesh, Tanger en Rabat in Marokko, Oradea in Roemenië, Stockholm Arlanda in Zweden, Varna inBulgarije, Praag in Tsjechië, Edinburgh in Schotland, Thessaloniki in Griekenland en ten slotte Tel Aviv inIsraël. Vijf routes zijn opgeheven in 2017: naar Bodrum, Dalaman, Fuertefentura, Istanbul SAW en Turijn.

LOREM IPSUM

MADRID

MALAGA

BARCELONA

SEVILLA

MARRAKESH

VALENCIAIBIZA

MALLORCA

ALICANTE

GIRONA

TENERIFEGRAN CANARIA

LANZAROTE

MURCIA

REUS

FARO

PORTO

LISSABON

DUBLIN

MARSEILLE NICE

KOPENHAGEN

STOCKHOLM

RIGA

ATHENE

HERAKLION

KOS

CHANIA

RHODOS

TEL AVIV

HURGHADA

ALANYA

CORFU

NAPELSBRINDISI THESSALONIKI

OHRID

SKOPJEROME

BOLOGNA TUZLA

ORADEA

BELGRADO

NIŠVARNASOFIA

PISA

ALGHERO

CATANIA

MILAANVENETIË

TRAPANI

PRAAG

WROCLAW

SALZBURGINNSBRUCK

POZNAŃ

KRAKAU

WARSCHAUMODLIN

KAUNASVILNIUS

GDAŃSK

KATOWICE

LUBLIN

BOEKAREST

TIMIȘOARA

CLUJ NAPOCA

BOEDAPEST DEBRECEN

MALTA

LONDEN

MANCHESTER

EDINBURGH

RABAT

TANGER

FEZ

NADOR OUJDA

Marktonderzoek onder passagiers leert ons dat onze passagiers denken dat vanaf Eindhoven Airport naar'slechts' 51 bestemmingen wordt gevlogen. Om het totaal aan directe bestemmingen vanaf Eindhoven Airportgoed op het netvlies te krijgen van onze (potentiële) passagiers, zullen we in 2018 in Zuid-Nederland enNoord-België marketingcampagnes en -acties voeren.

Onze resultaten

27 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 28: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

LuchtvaartmaatschappijenEnkele luchtvaartmaatschappijen hebben ook de frequenties naar een aantal bestemmingen verhoogd. Zo zijner nu meer vluchten op Manchester en Madrid. Een hogere frequentie van vluchten naar verschillendebestemmingen is van groot belang om met name de zakelijke passagier nog beter te faciliteren.

Net als in 2016 zijn de grootste drie luchtvaartmaatschappijen op onze luchthaven in 2017 Ryanair, Wizzair enTransavia. De overige luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van Eindhoven Airport zijn Corendon, TUIen Vueling. De Spaanse luchtvaartmaatschappij Vueling heeft besloten de route Eindhoven-Barcelona in dewinter van 2017 te staken. Ze heeft weer slots voor de zomer van 2018.

PassagiersontwikkelingMede als gevolg van de groei van ons netwerk kiezen steeds meer reizigers vanuit Nederland en ook Belgiëen Duitsland voor Eindhoven Airport. De luchthaven verwelkomde 5,7 miljoen passagiers. Dit is een groei van19 procent ten opzichte van 2016 (ruim 4,7 miljoen). Hiermee behoren we tot de grootste 75 luchthavens vanEuropa. De groei zit bij vrijwel alle luchtvaartmaatschappijen door de introductie van nieuwe bestemmingen,frequentieverhogingen van bestaande bestemmingen en verbetering van het aantal passagiers per vlucht.

De Belgische markt is steeds belangrijker voor Eindhoven Airport. Onderzoek wijst uit dat ruim 10 procent vande passagiers afkomstig is uit België. Met name in de regio’s Antwerpen en Vlaams-Limburg staat EindhovenAirport goed op de kaart, mede doordat de luchthaven vanaf daar goed bereikbaar is. Ons aanbod blijkt goedaan te sluiten: met name Corendon en TUI zijn bekende merken die ook in België actief zijn. In 2017 zijn wetevens begonnen met een campagne om het inkomend toerisme naar Vlaanderen (Antwerpen) te stimuleren.Eindhoven Airport zal steeds vaker gaan fungeren als zogenoemd 'entry point' voor toeristen die niet alleenAmsterdam aandoen, maar ook Zuid-Nederland en Noord-België.

Onze resultaten

28 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 29: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Reisdoel

VFR- bestemmingen

Top 3

Katowice

Londen

Boedapest

Malaga

Alicante

Faro

vakantie- bestemmingen

zakelijke bestemmingen

Boedapest

Malaga

Alicante

Oriëntatie & boeking

Reserveren parking en hotel

Social Media

Reserveren vliegtickets

Customer Service (online)

Airport Operations

Parkeerfaciliteiten

Onderhoud van faciliteiten en systemen

Vluchtinformatie-systeem

Bagagesysteem

Transport naar de luchthaven

Check-in en bagage drop-off

Securitycheck

Assistentieservices (PRM, kinderen)

Informatiebalie

Service- en ticketbalie

Schoonmaak van faciliteiten

Ontwikkeling van horeca- en retailaanbod

Hotel

Vastgoedverhuur

Vergaderfaciliteiten

Exploitatie van horeca en retail

Wisselkantoor en pinautomaten

Media-exploitatie

Airport Operations

Gatefaciliteiten

Onderhoud platform

Onderhoud start- en landingsbaan

Brandweer

Meteorologische dienst

Vogelwacht

Luchtverkeersleiding

Grenscontrole

Boarding

Vliegtuigafhandeling

Brandstofvoorziening

Airport Operations

Grenscontrole

Bagageafhandeling

Lost & Found

Autoverhuur

Transport vanaf de luchthaven

Customer Service (online)

Onderweg Ontspanning Vertrek Aankomst

Eindhoven Airport

Partners

Medegebruik

Eindhoven AirportAlways Easy

Oriëntatie & boeking

Reserveren parking en hotel

Social Media

Reserveren vliegtickets

Customer Service (online)

Airport Operations

Parkeerfaciliteiten

Onderhoud van faciliteiten en systemen

Vluchtinformatie-systeem

Bagagesysteem

Transport naar de luchthaven

Check-in en bagage drop-off

Securitycheck

Assistentieservices (PRM, kinderen)

Informatiebalie

Service- en ticketbalie

Schoonmaak van faciliteiten

Ontwikkeling van horeca- en retailaanbod

Hotel

Vastgoedverhuur

Vergaderfaciliteiten

Exploitatie van horeca en retail

Wisselkantoor en pinautomaten

Media-exploitatie

Airport Operations

Gatefaciliteiten

Onderhoud platform

Onderhoud start- en landingsbaan

Brandweer

Meteorologische dienst

Vogelwacht

Luchtverkeersleiding

Grenscontrole

Boarding

Vliegtuigafhandeling

Brandstofvoorziening

Airport Operations

Grenscontrole

Bagageafhandeling

Lost & Found

Autoverhuur

Transport vanaf de luchthaven

Customer Service (online)

Onderweg Ontspanning Vertrek Aankomst

Eindhoven Airport

Partners

Medegebruik

Eindhoven AirportAlways Easy

Oriëntatie & boeking

Reserveren parking en hotel

Social Media

Reserveren vliegtickets

Customer Service (online)

Airport Operations

Parkeerfaciliteiten

Onderhoud van faciliteiten en systemen

Vluchtinformatie-systeem

Bagagesysteem

Transport naar de luchthaven

Check-in en bagage drop-off

Securitycheck

Assistentieservices (PRM, kinderen)

Informatiebalie

Service- en ticketbalie

Schoonmaak van faciliteiten

Ontwikkeling van horeca- en retailaanbod

Hotel

Vastgoedverhuur

Vergaderfaciliteiten

Exploitatie van horeca en retail

Wisselkantoor en pinautomaten

Media-exploitatie

Airport Operations

Gatefaciliteiten

Onderhoud platform

Onderhoud start- en landingsbaan

Brandweer

Meteorologische dienst

Vogelwacht

Luchtverkeersleiding

Grenscontrole

Boarding

Vliegtuigafhandeling

Brandstofvoorziening

Airport Operations

Grenscontrole

Bagageafhandeling

Lost & Found

Autoverhuur

Transport vanaf de luchthaven

Customer Service (online)

Onderweg Ontspanning Vertrek Aankomst

Eindhoven Airport

Partners

Medegebruik

Eindhoven AirportAlways EasyOriëntatie &

boeking

Reserveren parking

en hotelSocial MediaReserveren

vliegticketsCustomer Service

(online)

Airport OperationsParkeerfaciliteiten

Onderhoud van

faciliteiten en systemen

Vluchtinformatie-

systeemBagagesysteemTransport naar

de luchthavenCheck-in en bagage

drop-offSecuritycheckAssistentieservices

(PRM, kinderen)InformatiebalieService- en ticketbalieSchoonmaak van

faciliteiten

Ontwikkeling van

horeca- en retailaanbodHotel

VastgoedverhuurVergaderfaciliteiten

Exploitatie van horeca en retailWisselkantoor en

pinautomatenMedia-exploitatie

Airport OperationsGatefaciliteitenOnderhoud platform

Onderhoud start-

en landingsbaanBrandweerMeteorologische

dienstVogelwachtLuchtverkeersleiding

GrenscontroleBoardingVliegtuigafhandeling

Brandstofvoorziening

Airport OperationsGrenscontroleBagageafhandelingLost & FoundAutoverhuurTransport vanaf

de luchthavenCustomer Service

(online)

Onderweg

Ontspanning

Vertrek

Aankomst

Eindhoven AirportPartners

Medegebruik

Eindhoven AirportAlways Easy

De vliegtuigpassagiers hebben ieder hun eigen reisdoel. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op reis gaan voor eenweekendbreak, studie of het deelnemen aan een conferentie. Ruwweg kunnen alle reisprofielen in driehoofdcategorieën worden onderverdeeld, te weten zakelijke reizigers, vakantiereizigers en VFR (VisitingFriends & Relatives; het bezoeken van familie en vrienden). Het hangt van de bestemming af hoe de verdelingvan dit type passagiers precies uitvalt. Ook de tijd van het jaar is hierbij relevant. De meest populaire zakelijkebestemming voor passagiers die vanaf Eindhoven Airport vliegen is Katowice. De populairste vakantievlucht isMalaga. Budapest is het populairst als VFR-bestemming.

VliegtuigbewegingenHet aantal vliegtuigbewegingen is in 2017 met 12 procent gestegen naar 36.470 (2016: 32.661). In het jaar2019 mogen we zijn doorgegroeid naar een maximum van 43.000 vliegtuigbewegingen. Deze groei zalvoornamelijk worden ingevuld door de luchtvaartmaatschappijen die al vanaf Eindhoven Airport vliegen.

De gemiddelde bezettingsgraad per vliegtuig is gestegen van 145 in 2016 naar 155 in 2017. Deze toename isvoor een groot deel toe te schrijven aan het in gebruik nemen van de A321 door Wizzair. Dit type toestel heeft230 stoelen per vliegtuig, vijftig meer dan de A320 van deze maatschappij. Daarnaast heeft Transavia haarbestemmingenportfolio en vloot geoptimaliseerd: ze heeft in 2017 meer bestemmingen gevlogen waarmee zijeen hogere bezettingsgraad per vliegtuig kon realiseren.

Onze resultaten

29 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 30: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Verzorgingsgebied

Antwerpen

Brussel

Keulen

Düsseldorf

Rotterdam

Amsterdam

Binnen 1 uur rijden

Binnen 2 uur rijden

Binnen 2 uur rijden

Binnen 1 uur rijden

7.700.000

38.600.000

Onze resultaten

30 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 31: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Operational excellence

Operational excellence levert een hogere klanttevredenheid en lagere kosten op. Het werken aan een operatiewaarmee we het zo gemakkelijk mogelijk maken voor passagiers, sluit aan bij onze klantbelofte Always Easy.Door het innoveren van operationele processen blijven we kostenefficiënt. Door automatisering, het toepassenvan self-servicediensten en andere innovatieve oplossingen kunnen het aantal afhandelingsminuten perpassagier worden geminimaliseerd.

Innovatie luchthavenHet innoveren van onze operationele processen is een belangrijke voorwaarde om de groei in het aantalpassagiers te faciliteren. Het jaar 2017 heeft dan ook in het teken gestaan van de verdere inbedding vaninnovatietrajecten binnen de bedrijfsvoering van Eindhoven Airport en onze partners. Belangrijke leerpuntenhebben hierin een plek gekregen.

In 2017 hebben we het project Scan&Go uitgerold: alle gates en de toegang van het securityfilter zijn nuvoorzien van self-servicetoegangspoortjes. We verwachten in 2018 een betaaloptie te kunnen integreren bij deself-service bagage drop-offpunten. We beginnen een proef met biometrie, een belangrijk element in hetrealiseren van een 'seamless flow' voor de passagier.

Efficiënt en klantgerichtEindhoven Airport is een klantgerichte luchthaven. We weten dat passagiers het belangrijk vinden dat de tijdtussen aankomst bij de terminal en instappen zo kort mogelijk is, dat inchecken vlot verloopt en dat dewachttijd zo plezierig mogelijk kan worden doorgebracht. Samen met operationele en commerciële partnershebben we onszelf specifieker gepositioneerd met de klantbelofte 'Always Easy'. De belofte is gebouwd op driepijlers: onze faciliteiten en infrastructuur, de klantgerichtheid van onze medewerkers, en de online omgevingdie we klanten bieden. We streven ernaar dat klanten tevreden zijn en bij een volgende reis opnieuw voor onzeluchthaven kiezen.

Onze resultaten

31 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 32: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Easy ScoreIn 2016 zijn we overgestapt op een andere manier van het meten van klanttevredenheid. Tot dan toe keken weenkel naar de resultaten van de ASQ Benchmark, die op de luchthaven de klantbeleving meet, met 350respondenten per kwartaal. Deze methode vonden we ontoereikend. We wilden meer input om de gewenstekwaliteitsimpuls te kunnen realiseren. Daarom hebben we zelf online onderzoek toegevoegd. We ondervragenmaandelijks meer dan tweeduizend respondenten. Op basis van dit onderzoek krijgen we de Easy Score. Defeedback die we krijgen, splitsen we uit naar de pijlers infrastructuur, klantgerichtheid en online. Zo kunnen weper categorie snel actie ondernemen.

In december 2016 haalden we met een Easy Score van 3,78 (binnen een 5-puntsschaal). In november 2017was deze score gedaald tot 3,60. Over de gehele linie zien we een licht dalend cijfer. Dit wordt met nameveroorzaakt door de sterke groei in passagiers in 2017 en het instorten van het multi-purposegebouw. Onsdoel is om in 2020 op een 4,00 te eindigen. Diverse reeds geplande projecten op het gebied van zowelinfrastructuur, klantgerichtheid als online moeten hieraan de komende jaren gaan bijdragen.

NPSDe vergelijking met andere luchthavens doen we op basis van een Net Promoter Score (NPS). In 2016 heefteen nulmeting plaatsgevonden. We scoorden een NPS van 35, op dat moment hoger dan veel andereluchthavens waarvan onze passagiers gebruikmaken. Deze score is in 2017 afgenomen tot een gemiddeldevan 28 over het gehele jaar. Ook hier blijkt het instorten van het multi-purposegebouw en de sluiting van detoegangswegen in de periode mei tot en met december de score negatief te hebben beïnvloed. Daarnaastbegint de infrastructuur in piekperiodes zo krap te worden dat reizigers dit lager waarderen.

Onze resultaten

32 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 33: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Infrastructuur en voorzieningen

Luchthavencapaciteit: gebouwen en faciliteitenOm de groei van het aantal passagiers op korte termijn op te vangen, loopt van 2016 tot 2018 het ProgrammaHerinrichting terminal. Dit programma loopt grotendeels op schema. Voor de zomer zijn er nieuwe gates eneen extra securitylane in gebruik genomen en ook operationele partners, zoals Douane, G4S en Viggo hebbenin 2017 hun nieuwe ruimtes naar tevredenheid in gebruik genomen. De oplevering van de nieuwe ruimtes voorde Koninklijke Marechaussee volgt in 2018. De opening van een Starbucks en horecaconcept The Bar,gepland op de eerste verdieping aan luchtzijde, heeft als gevolg van de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw vertraging opgelopen. De verwachting is nu dat beide in het eerste kwartaal van 2018opengaan.

Nieuwe bagagehalIn maart is de nieuwe bagagehal in gebruik genomen. De beschikbare capaciteit is hiermee ruim verdubbeld.Naar verwachting zal deze capaciteit volstaan tot 2025. In het project hebben we belangrijke speerpunten vanEindhoven Airport samengebracht: veiligheid, arbo, efficiency en duurzaamheid hebben vanaf de start van hetproject aandacht gekregen.

Multi-purposegebouwDe gedeeltelijke instorting van het in aanbouw zijnde multi-purposegebouw, dat in juni 2017 zou wordenopgeleverd, heeft duidelijk zichtbare gevolgen gehad. Zo heeft de instorting van het gebouw onder anderegeleid tot een slechtere bereikbaarheid van de luchthaven en veel vertragingen van (andere) bouwactiviteitenzoals de uitvoering van de luchthavenboulevard. Ook kon parkeercapaciteit die het gebouw zou bieden nietworden benut. Naar verwachting zullen de geplande 780 parkeerplekken met bijbehorende services pas in2019 beschikbaar zijn. Eveneens konden de busterminal, het McDonald's-restaurant en de opleidingslocatievan Summa Collega nog niet worden gevestigd. De verwachting is dat het multi-purposegebouw in 2019 wordtopgeleverd en deze plannen dan alsnog doorgang vinden.

Landzijdige bereikbaarheid en parkeercapaciteitLandzijdige bereikbaarheidVoor iedereen die van en naar (de omgeving van) de luchthaven moet reizen, is een goede bereikbaarheidover de weg en het spoor van fundamenteel belang. Bij grote luchthavens, zoals Eindhoven Airport, gaat hetom miljoenen reizigers, ophalers en wegbrengers, werknemers en andere bezoekers per jaar.Wegenstructuren en parkeergelegenheid moeten dit accommoderen. De luchthavens moeten ook opduurzame wijze worden ontsloten en bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of de fiets. De moderne,bewuste consument verlangt dit. Het zal tevens de steeds vollere wegen ontlasten.

Het sterk groeiend aantal reizigers van en naar Eindhoven Airport veroorzaakt een forse toename van hetverkeer. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor overbelast, ook opbedrijventerrein Flight Forum is de verkeersdruk hoog. De bereikbaarheid van Eindhoven Airport via hetopenbaar vervoer kan worden verbeterd met een NS-intercitystation Eindhoven-Noord aan het bestaandespoor Eindhoven-Den Bosch. De nut en noodzaak van de komst van dit station is een onderwerp in dediscussie rondom een mogelijke verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport in de periode 2020-2030.Besluitvorming hierover verwachten we nog niet in 2018. Verder wordt hard gewerkt aan een hoogwaardigopenbaar-vervoernetwerk in de regio Eindhoven, waarin de luchthaven een belangrijk knooppunt vormt.

Om de groeiende luchthaven voor iedereen optimaal bereikbaar te houden, worden verschillende vormen vantransport gefaciliteerd en uitgebreid. Naast ontwikkelingen van de parkeerterreinen is bijvoorbeeld ook debusfrequentie opgehoogd zodat nu iedere zes minuten een bus (lijn 400 en 401) komt en gaat van en naarEindhoven Station. Deze buslijnen doen er ongeveer twintig minuten over. Daarnaast hebben we in 2017 hetaantal parkeerplekken van de autoverhuur uitgebreid.

Wegenstructuur Brainport ParkIn 2014 is een ontwerp opgesteld voor een nieuwe wegenstructuur in het gebied rond Brainport Park. Het doelvan Wegenstructuur Brainport Park (beter bekend onder de naam 'Challenge Variant') is om het noordwestenvan Eindhoven en de aangrenzende delen van Best en Oirschot beter bereikbaar te maken. Binnen de nieuwewegenstructuur worden nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen aangepast. Zo krijgt de bestaandeAnthony Fokkerweg een opwaardering, wordt de aansluitende op- en afritten op de N2 aangepast, komt er eenparallelstructuur langs het Beatrixkanaal en wordt een verbinding gelegd tussen het Goederen Distributie

Onze resultaten

33 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 34: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Centrum (GDC), de toekomstige Brainport Industries Campus (BIC), Eindhoven Airport en de A58. De nieuwewegenstructuur zal een positief effect hebben op de bereikbaarheid van Eindhoven Airport en deaangrenzende bedrijventerreinen. De uitvoering gaat in 2018 van start.

ParkeercapaciteitEindhoven Airport heeft 5.792 parkeerplaatsen. Hiervan zijn 840 bestemd voor kort parkeren en halen &brengen (goud en zilver parkeren). Daarnaast zijn 4.952 parkeerplaatsen bestemd voor lang parkeren (brons).

Vanwege de aanhoudende groei van het aantal passagiers, moeten we ook de parkeerterreinen deaankomende jaren verder uitbreiden. Hierover is Eindhoven Airport met diverse partijen in gesprek.

Door de gedeeltelijke instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage op P1, misten we niet alleenparkeercapaciteit. Parkeerplaats P1 kon niet meer worden gebruikt voor kort parkeren en betaald halen enbrengen van passagiers. Deze situatie heeft geleid tot een gedaalde klanttevredenheid over de bereikbaarheiden tot inkomstendervingen op parkeren.

Het voorterrein blijft nog tot zeker 2020 bouwterrein. Eindhoven Airport heeft daarom samen met de gemeenteeen oplossing bedacht als overbrugging. Op 17 november heeft de gemeente een vergunning afgegeven omhet terrein van Luchthavenweg 24 voor een bepaalde periode in te richten als parkeerterrein van deluchthaven. Hiervoor zal het gebouw met loods dat nu op dat terrein staat, eigendom van de luchthaven,worden gesloopt. Het nieuwe parkeerterrein zal in het eerste kwartaal 2018 gereed zijn.

Onze resultaten

34 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 35: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Eind 2018 loopt het contract met de gemeente Oirschot af voor het externe parkeerterrein P8 (Westfields). Ditcontract kan niet worden verlengd. Eindhoven Airport is in gesprek met de gemeente Eindhoven en anderepartijen over inzet van een ander terrein dat we kunnen ontwikkelen om de capaciteit van het huidige P8 tevervangen. We onderzoeken de mogelijkheden om op termijn een parkeergarage te bouwen op het huidigeP5-terrein van de luchthaven.

Voorzieningen: prettig verblijfHoreca en retailPassagiers van Eindhoven Airport geven aan graag meer en betere horeca- en retailconcepten te willenhebben op Eindhoven Airport. Om aan de wensen van onze passagiers tegemoet te komen, hebben webesloten meer nieuwe concepten te openen en meer A-merken toe te voegen. Zowel voor als achter securityzullen we het gehele horeca- en retailaanbod de komende jaren uitbreiden en/of vernieuwen.

Eindhoven Airport heeft een contract gesloten met global retailer Lagardère Travel Retail, die diversehoogstaande merken exploiteert op verschillende luchthavens. Concreet betekent dit dat onze luchthaven in2017 een winkel van Victoria's Secret en Fashion & Travel heeft kon toevoegen aan het aanbod. Er was al eenRituals-winkel van Lagardère op Eindhoven Airport. Met de komst van Fashion & Travel, voor merkkleding enreisaccessoires, bedient Eindhoven Airport met name de zakelijke passagier.

Onze resultaten

35 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 36: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

De eerste etage van de terminal heeft een metamorfose ondergaan. In maart opende een vestiging van LaPlace. En dit had direct effect: betere resultaten en meer bezoekers. Daarnaast is een spandoekenmachinegeplaatst voor de afhalers. De AH to go heeft een facelift gekregen. Verder is er in de aankomsthal een extrapinautomaat geplaatst.

In 2017 zijn de nieuwe gates 11 en 12 geopend. Het design van deze nieuwe gates, een samenwerking tussenDAY Creative Business Partners en Eindhoven Airport, is prijswinnend gebleken. Het ontwerp van DAY werdonderscheiden met de Red Dot Award binnen de ‘Spatial Communications’-categorie. De jury beoordeeldecreatief werk van bureaus, designers en bedrijven uit meer dan vijftig landen.

Onze resultaten

36 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 37: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Horeca-exploitant Belvedair is per 2 januari 2018 overgenomen door Vermaat Groep. Vermaat is daarmeeeigenaar van Farm Coffee, La Place, The Bar, Belvedair na de securitycheck, coffee concept Non-Schengenen het tijdelijke concept bij de gates 11 en 12. Vermaat Groep is onderdeel van Partners Group uit Zug(Zwitserland) en ontwikkelt horeca- en retailconcepten op maat voor bedrijven, ziekenhuizen, cultureleinstellingen, luchthavens, educatie en evenementen. Eindhoven Airport heeft door de overname een grotehorecaonderneming als businesspartner.

Online dienstenAls onderdeel van onze Always Easy positionering, probeert Eindhoven Airport de optimale balans te vindentussen 'clicks en bricks'. Daarom zijn we naast fysieke horeca- en retaillocaties op Eindhoven Airport ook bezigmet het ontwikkelen en optimaliseren van online diensten die gericht zijn op de passagier. Een voorbeeldhiervan is EMMA. Deze mobiele webapp begeleidt de passagier als het ware van voordeur tot vliegtuigdeur.Op basis van het vluchtnummer en woonadres berekent EMMA wanneer iemand van huis moet vertrekken,wat de drukte is op de weg of dat iemand beter met het openbaar vervoer kan reizen. Daarnaast vertelt EMMAhoe druk het is in de terminal en welke aanbiedingen er zijn in de restaurants en winkels op de luchthaven. Indecember 2017 is een eerste versie van EMMA opgeleverd. Vanaf januari 2018 zal er met een klantenpanelgetest worden om EMMA te verbeteren op basis waarvan een vervolgtraject wordt ingezet.

We gaan behalve parkeren ook andere producten online aanbieden. Denk hierbij aan een fast track ticket voorde securitycheck en toegang tot een mogelijke toekomstige lounge. Gedurende 2017 zijn we in gesprekgeweest met verschillende potentiële partners om dit vorm te geven. Er is gekozen voor een pilottraject methet Britse e-commerce platform Aeroparker. Tijdens deze pilotperiode vergelijken we in eerste instantie deverkoopprestaties van de huidige parkeerwebshop met de Aeroparker omgeving. In 2018 worden deuitkomsten van deze pilot bekeken en besproken.

Digitalisering is ook terug te vinden op de digitale schermen in de terminal, waar we realtime vluchtgegevenstonen. Mededelingen kunnen we op elk gewenst aanpassen op basis van vertragingen, specifieke timeslots enlocaties op het vliegveld (horeca of gates). Ook kunnen de winkels en restaurants op de luchthaven de onlinekanalen gebruiken om consumenten te benaderen met bijvoorbeeld aanbiedingen.

HotelOns hotel heeft in 2017 de Tulip Inn Hotel of the Year 2017 award gewonnen. De klantwaardering was hoog,de bezettingsgraad is gestegen tot 71 procent.

Onze resultaten

37 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 38: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Werken aan een mens- en prestatiegerichte organisatie

Om onze ambities te kunnen verwezenlijken, hebben we de optimale inzet van alle medewerkers nodig. Westreven naar een goede balans tussen presteren en waarderen.

HR-visie

Het jaar 2017 heeft in het teken gestaan van de ontwikkeling van een nieuwe HR-visie voor de langere termijn.De input bestond onder meer uit de uitkomst van het kwantitatieve medewerkerstevredenheidsonderzoek(respons 91 procent) en de daaropvolgende kwalitatieve interviews met medewerkers (respons 74 procent).De overall tevredenheidsscore was een 7,5, maar dit cijfer laat nu twee jaar op rij een daling zien (een 8 in2014, een 7,6 in 2015). Die trend willen we keren. Eind 2017 hebben we de HR-visie vastgesteld en despeerpunten benoemd.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

We hebben gewerkt aan het flexibiliseren van arbeidsvoorwaarden. Enkele bestaande arbeidsvoorwaardenzoals vakantietoeslag en bovenwettelijk verlof komen in een Individueel Keuze Budget (IKB). Centraal staatdat medewerkers eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap hierover hebben. In 2018 beginnen we met hetinvoeren van het IKB.

VerzuimHet verzuim daalde in 2017 tot 2,2% (2016: 4,6%), voornamelijk door de afname van het aantal langdurigzieken.*

* Cijfers en toelichting betreffen alleen Eindhoven Airport N.V.

Onze resultaten

38 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 39: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

PersoneelssamenstellingEindhoven Airport en Eindhoven Airport Hotel hadden eind 2017 in totaal 73 medewerkers in dienst (2016: 62),met een tijdelijk of vast contract.

In 2017 is het personeelsbestand in fte bij Eindhoven Airport gegroeid met 13,3 procent ten opzichte van 2016.De toename is organisatiebreed terug te zien. Het fulltime-equivalent bij Eindhoven Airport Hotel B.V. groeidemet 38 procent.

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

personen personen M M V V FTE FTE

Eindhoven Airport N.V. 54 48 29 25 25 23 50,2 44,3

Eindhoven Airport Hotel B.V. 19 14 0 0 19 14 15,2 11

TOTAAL Medewerkers EA N.V. + EA Hotel B.V. 73 29 44 65,4

OrganisatiestructuurIn 2017 hebben we de organisatiestructuur van Eindhoven Airport veranderd. Per 1 juli hebben deaandeelhouders Mirjam van den Bogaard benoemd tot tweede statutair directeur, als Chief Operations Officer.Ze vormt samen met Joost Meijs, de Chief Executive Officer, de statutaire directie. Van den Bogaard wasdaarvoor al bij Eindhoven Airport werkzaam als Operations Director en onderdeel van het managementteam.Naast de afdeling Operations is ook de afdeling HR onder leiding van Mirjam van den Bogaard gekomen.

MedezeggenschapEindhoven Airport heeft inmiddels meer dan vijftig personen in dienst, wat inhoudt dat de instelling van eenondernemingsraad verplicht is. In 2017 zijn we dan ook overgeschakeld van eenpersoneelsvertegenwoordiging naar een ondernemingsraad.

DiversiteitDe man/vrouw-verhouding binnen Eindhoven Airport N.V. is in 2017 nagenoeg gelijk aan 2016. Zowel binnende directie en het managementteam (twee mannen, twee vrouwen) als organisatiebreed (29 mannen, 25vrouwen). Bij Eindhoven Airport Hotel werken enkel vrouwen, behoudens een aantal flexwerkers. De Raad vanCommissarissen bestaat uit vier mannen en één vrouw.

* Cijfers en toelichting betreffen alleen Eindhoven Airport N.V

Onze resultaten

39 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 40: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Organogram

Onze resultaten

40 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 41: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Licence to operateAlleen met steun vanuit de maatschappij en een constructievesamenwerking met overheden heeft Eindhoven Airport een perspectiefom zichzelf verder te ontwikkelen en haar ambities te verwezenlijken. Deveiligheid en beveiliging van mensen en middelen op de luchthaven is hetfundament onder onze operationele activiteiten.

Belang voor Brainport Eindhoven

In verbinding met onze omgevingBrainport Eindhoven willen we via onze luchthaven toegankelijk maken en verbinden met economische entoeristische centra in Europa en daarbuiten. We zijn ons ervan bewust dat we alleen in verbinding en goedoverleg met onze omgeving draagvlak voor die groeiambitie kunnen krijgen. We voelen ons verantwoordelijkvoor het scherp bewaken van het evenwicht tussen internationale connectiviteit aan de ene kant enleefbaarheid en duurzaamheid aan de andere kant. Onze publieke en maatschappelijke rol nemen we zeerserieus, we hebben oog voor de wereld om ons heen en we zetten ons graag actief in voor de maatschappij.Deze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid is volledig geïntegreerd in onze bedrijfsvoering.Eindhoven Airport laat haar rol in de omgeving blijken onder andere goede doelen, projecten en instellingen tesponsoren en regionale activiteiten te ondersteunen – zoals PSV, Dutch Design Week, Muziekgebouw FritsPhilips Eindhoven, Rode Kruis gala, BrabantNacht, Summa Collega en Brabant Sport.

Inkomende passagiers zoals de zakelijke reiziger of de vakantieganger spenderen tijd en geld in de regio. Datis goed voor de regionale economie en de gastvrijheidsindustrie. Vandaar dat we ook veelvuldig samenwerkenmet bijvoorbeeld VisitBrabant en Eindhoven365.

Onze resultaten

41 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 42: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

WerkgelegenheidEindhoven Airport is uitgegroeid tot een van de grootste regionale werkverschaffers, met in 2019 naarverwachting tweeduizend directe arbeidsplaatsen. In aanvulling hierop zijn er nog veel meer indirectearbeidsplaatsen. Lees hierover in het hoofdstuk 'Duurzame luchthaven'.

LeefbaarheidsfondsWe dragen actief bij aan de regio als aantrekkelijk woon- en werkgebied. Eindhoven Airport wil een betrokkenen betrouwbare buur zijn. In dialoog met onze stakeholders investeren we in innovatieve en duurzameinitiatieven die ten goede komen aan de leefbaarheid en ontwikkeling van de regio.

In 2017 heeft Eindhoven Airport een voortrekkersrol vervuld bij de oprichting van de Stichting LeefbaarheidLuchthaven Eindhoven. Deze stichting is in het leven geroepen ten behoeve van milieugerelateerdeactiviteiten. De initiatiefnemers zijn het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport. Het bestuur van de stichting heeft een onafhankelijkvoorzitter. De stichting beschikt over een startvermogen van ongeveer 880.000 euro tot en met 2019: hetleefbaarheidsfonds. Eindhoven Airport heeft hieraan een bijdrage geleverd van 200.000 euro. De overigebijdragen komen van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant en het Rijk. Het geld is bestemdvoor projecten die de leefbaarheid in de omgeving verbeteren. Het leefbaarheidsfonds is ondergebracht in eenautonome stichting met een eigen verantwoordelijkheid waardoor er in dit jaarverslag geen verdere toelichtingop wordt gegeven.

Onze resultaten

42 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 43: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Duurzame luchthaven

Eindhoven Airport opereert in een complexe context. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is onzelicence to operate. We zijn ons ervan bewust dat de ontwikkeling van de luchthaven alleen mogelijk is als ereen balans is met de omgeving: duurzaamheid, leefbaarheid en internationale connectiviteit zijn onlosmakelijkmet elkaar verbonden. Eindhoven Airport voelt zich verantwoordelijk voor en is aanspreekbaar op haar deelvan deze maatschappelijke opgave. We zijn voortdurend in dialoog met onze stakeholders om te onderzoekenof de balans tussen internationale connectiviteit, leefbaarheid en duurzaamheid behouden blijft.

Eindhoven Airport neemt zelf initiatieven om nieuwe eigentijdse ambities te formuleren op het gebied vanduurzaamheid en leefbaarheid en behoort tot de leidende duurzame luchthavens van Europa. We beschikkenover het hoogste Airport Carbon Accreditation level (level 3+ Neutrality). Eindhoven Airport heeft samen metandere luchthavens over de hele wereld afgesproken gezamenlijk op te trekken om nog duurzamer te worden.Dit is in 2016 bekrachtigd door de ondertekening van de ‘Airports Sustainability Declaration'.

In 2017 hebben we vijf thema's benoemd om op strategische wijze invulling te geven aan onzemaatschappelijke opgave:

• Klimaatvriendelijke luchthaven

• Circulaire economie

• Omgeving en leefbaarheid

• Duurzame werkgelegenheid

• Ketenverantwoordelijkheid

Klimaatvriendelijke luchthavenWe verminderen de CO2-uitstoot op onze luchthaven door ‘zero emissions’ − met opwekking van eigen energieen hergebruik in plaats van neutraliteit door compensatie. Eindhoven Airport behaalt al sinds 2012 jaarlijks hethoogste accreditatieniveau van de ACI-index voor klimaatneutrale luchthavens.

Eindhoven Airport heeft in 2017 samen met Schiphol Group een Europese aanbesteding doorlopen voor eennieuw energiecontract vanaf 2018. Hierbij is ingezet op 100 procent groene elektriciteit en de realisatie vanadditionele capaciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met energieleverancierEneco, die nieuwe windmolens zal gaan bouwen voor de levering van elektriciteit aan Schiphol Group enEindhoven Airport. In 2017 is eveneens in samenwerking met Schiphol de Europese aanbesteding gestart voorde levering van gas uit 100 procent hernieuwbare bronnen vanaf 2019.

Onze resultaten

43 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 44: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Circulaire economieOm de levensloop van materialen te verlengen, schakelt Eindhoven Airport zoveel mogelijk over op circulairgebruik. We gaan bewust om met grondstoffen en materialen ten behoeve van de waardecreatie op langetermijn. Onze BREEAM-ambities sluiten aan op dit thema. Eindhoven Airport heeft de doelstelling om in 2020ten minste 30 procent van het afval te scheiden. In 2017 bedroeg het percentage gescheiden afval 24 procent,meer dan in 2016 (18 procent). Dit komt mede door een verbetering in de afvalfaciliteiten op het terrein vanEindhoven Airport.

In 2017 heeft Eindhoven Airport samen met Vanderlande Industries het project Closing the Loop afgerond: eengedeelte van de materialen van de oude bagageband wordt hergebruikt bij andere projecten; de nieuwebagageband bestaat uit 100 procent recyclebaar materiaal.

Omgeving en leefbaarheidMet het oog op het verbeteren van de leefbaarheid in de directe omgeving van de luchthaven, heeft de focusvan Eindhoven Airport de afgelopen jaren vooral gelegen op het beperken van hinder als gevolg vanvliegtuiglawaai en het vergroten van de transparantie over het vliegverkeer (onder meer viawww.samenopdehoogte.nl). Hier blijven we actief op inzetten. Hinderbeperking is geen eenmalig project maareen thema dat onze voortdurende aandacht heeft. We zijn ons ervan bewust dat hinder als gevolg vanvliegtuiggeluid niet is te voorkomen. Mede aan de hand van informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten alsookbezoeken aan en gesprekken met omwonenden en belangengroeperingen proberen we te komen totoptimalisatie van het gebruik van de luchthaveninfrastructuur en de vliegroutes.

In 2017 is Eindhoven Airport nauw betrokken geweest bij de evaluatie van route 1b, de uitvliegroute naar hetzuidwesten. Vooral de inwoners van Wintelre hebben veel overlast ervaren van het vliegverkeer. EindhovenAirport zet zich samen met Vliegbasis Eindhoven in om te zorgen dat de afspraken die zijn gemaakt om dehinder op deze en andere locaties te verminderen, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ook is in 2017 hetLeefbaarheidsfonds opgericht ter bevordering van het leefklimaat in de omgeving van de luchthaven. Leesmeer hierover in het hoofdstuk 'Belang voor Brainport Eindhoven'.

Eindhoven Airport bouwt letterlijk en figuurlijk aan haar eigen toekomst. Dat willen we ook voor anderen doen.We vinden het belangrijk om waar mogelijk bij te dragen aan de samenleving. Daarom zijn in 2016 tweeideeën uitgewerkt, één met een lokaal en één met een internationaal karakter. Mede dankzij sponsorenhebben we deze projecten in 2017 uitgevoerd. In maart hebben zestien collega’s hun handen uit de mouwengestoken bij de bouw van een nieuw dierenverblijf voor De Sprinkhaan in Oirschot, een vakantieverblijf voorkinderen met een beperking. In november is een groep van vijftien medewerkers naar Cambodja afgereisd omhuizen te helpen bouwen. Dit was een samenwerking met Habitat for Humanity, die bouwreizen organiseertnaar minder ontwikkelde landen.

Onze resultaten

44 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 45: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

We willen de participatie van de omgeving op een innovatieve manier vormgeven. In 2018 gaan we een bredeenquête uitzetten onder diverse stakeholdergroepen. De thema's rond de luchthaven die voor hen belangrijkzijn, brengen we in beeld (zie ook de materialiteitsmatrix in het hoofdstuk 'Onze stakeholders') . De uitkomstenkunnen een rol spelen in de maatschappelijke discussie over de verdere ontwikkeling van de luchthaven na2019. Op langere termijn verankeren we een innovatieve vorm van stakeholderparticipatie in de interactietussen de luchthaven en haar leefomgeving.

MilieuruimteEindhoven Airport mag in de periode tot 2020 groeien binnen de in het luchthavenbesluit Eindhoven voor civielmedegebruik vastgelegde geluidsruimte van 10,3 km2 van de 35-Ke geluidszone. Wel gelden hiervoorvoorwaarden gesteld aan de openstellingstijden en het aantal vliegtuigbewegingen per jaar. In 2017 isEindhoven Airport met 36.470 vliegbewegingen binnen de grenzen van de vergunning gebleven.

Onze resultaten

45 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 46: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Duurzame werkgelegenheidEindhoven Airport draagt bij aan het vestigingsklimaat en is cruciaal voor de ontwikkeling van deBrainportregio. De luchthaven is met 1.500 directe arbeidsplaatsen uitgegroeid tot een van de grootsteregionale werkverschaffers. We ontwikkelen de luchthaven op gezonde economische wijze door een goedeaansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende aanbod van gemotiveerde mensen met diverseachtergronden. We kiezen ervoor om waar mogelijk 'social return' toe te passen als gunningcriterium om meerwerkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

We investeren in gezondheid, scholing en betrokkenheid van medewerkers. Duurzame inzetbaarheid is eenvan onze uitgangspunten. In samenwerking met de gemeente Eindhoven, Viggo Eindhoven Airport B.V. en hetSumma College zijn we in 2017 begonnen met het Werkgelegenheidsplan Eindhoven Airport, een project van040Werkt. Het doel is kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten directte laten kennismaken met de luchthaven.

KetenverantwoordelijkheidOok in de inkoopprocessen van Eindhoven Airport is maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijkcriterium. We verwachten van onze leveranciers dat ze ondernemen met respect voor de belangen van mens,milieu en omgeving. En dat ze aantoonbare inspanningen leveren om sociale winst en milieuwinst te boeken.In het inkoopbeleid dat in 2017 is vastgesteld, zijn de kaders en regels opgenomen voor de inkoopactiviteiten.Specifieke afspraken zijn opgenomen in de onderliggende contracten.

Het is cruciaal dat partners in de keten elkaar scherp houden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gedijtbij een kritische, constructieve dialoog. Eindhoven Airport gaat die dialoog actief aan en haalt inspiratie uitconcrete plannen, initiatieven en innovaties van haar leveranciers op het gebied van maatschappelijkverantwoord ondernemen. Onze maatschappelijke thema’s (klimaatvriendelijke luchthaven, circulaireeconomie, omgeving en leefbaarheid, duurzame werkgelegenheid en ketenverantwoordelijkheid) hebben wedan ook opgenomen in de nieuwe leverancierscode die we in 2017 hebben uitgebracht.

Beveiliging & veiligheid

BeveiligingBeveiliging vormt een belangrijk fundament onder onze activiteiten. Het dreigingsniveau voor Nederland is in2017 gehandhaafd op 'substantieel'. We zijn alert op ontwikkelingen in binnen- en buitenland en specifiek oponze luchthaven. In navolging van Schiphol is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding enveiligheid (NCTV) op Eindhoven Airport een kwetsbaarhedenanalyse uitgevoerd op het landzijdige gedeeltevan de luchthaven. Deze analyse geeft met name input voor toekomstige projecten.

Capaciteit beveiligingIn 2017 is de capaciteit van het securityfilter en daaraan ondersteunende ruimtes uitgebreid. Hetbeveiligingspersoneel van G4S is aanvullend getraind om te voldoen aan de beveiligingseisen voor de nieuwebestemming Tel Aviv.

De krapper wordende arbeidsmarkt in combinatie met de snelle groei van de luchthaven, is punt van aandachtvoor alle partijen op de luchthaven. Als luchthaven hebben we hierover op diverse niveaus constructief overlegmet onze partners. We zijn dan ook verheugd dat er in 2017 extra middelen zijn toegezegd voor de KoninklijkeMarechaussee, een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van de vele taken die zij uitvoeren op deluchthaven.

Veiligheid luchtzijdeOm de veiligheid van de luchthaven continu te verbeteren, stellen we jaarlijks samen met VliegbasisEindhoven veiligheidsdoelstellingen vast. Ondanks de toename van het aantal vluchten is het aantal runwayincursions (gebeurtenissen waarbij vliegtuigen of andere voertuigen op een start- of landingsbaan rijden terwijldat niet is gewenst of toegestaan) zowel absoluut als relatief gedaald. Het aantal vogelaanvaringen daalderelatief. Op Eindhoven Airport gaan we de aanwezigheid van vogels bij de banen op diverse manieren tegen:door verjaging en afvanging, maar ook met preventieve maatregelen. Zo verschralen we het landingsterrein enverwijderen we zwerfafval. Van de vier veiligheidsdoelstellingen hebben we er in 2017 één niet gehaald (zie

Onze resultaten

46 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 47: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

tabel). De doelstelling ‘aantal Pushback afwijkingen’ bleek vanwege een rekenfout te ambitieus. Als we ditcorrigeren, is het aantal voorvallen absoluut gezien met 42 procent afgenomen.

Het jaar 2017 bleef gelukkig zonder civiele luchtvaartongevallen en/of grondincidenten. Wel is er eenaanrijding geweest op het platform met een voertuig, waarbij een medewerker van afhandelaar Viggo ernstigblijvend letsel heeft opgelopen; dit onderstreept het belang van permanente aandacht voor veiligheid, ook ophet platform.

Op 31 januari 2017 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) op grond van de RVGLT (RegelingVeilig Gebruik Luchthavens en andere Terreinen) het Veiligheidscertificaat toegekend aan Eindhoven Airport.Het toezicht hierop is tussen IL&T en de Militaire Luchtvaartautoriteit (MLA) geformaliseerd door middel vaneen convenant.

De European Aviation Safety Agency (EASA, het EU-agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart) helptEuropese wetten en regels voor een veilige luchtvaart te ontwikkelen. De EASA heeft van de EuropeseCommissie de opdracht gekregen om het veiligheidsniveau (safety) van de Europese burgerluchtvaart op eeneenduidig hoog niveau te brengen. De Nederlandse luchthavens zijn dan ook in transitie van de RVGLT- naarde EASA-eisen. Voor Eindhoven Airport heeft het bevoegd gezag vanwege het burgermedegebruik nog geenovergangsdatum bepaald, maar de verwachting is dat ook Eindhoven Airport op termijn geheel of gedeeltelijkzal overgaan op de EASA-eisen.

Veiligheidsdoelstelling 2017

Per 1.000 vliegbewegingen Target 2017 Score 2017 Score 2016

Aantal Vogelaanvaringen 0,65 0,50 (absoluut: 25) 0,54 (absoluut: 24)

Aantal Runway incursions 0,20 0,04 (absoluut: 2) 0,09 (absoluut: 4)

Aantal Pushback afwijkingen* 1,08 1,61 nvt

ATC related go-arounds 0,13 0,08 nvt

Cijfers in de tabel betreffen de totale cijfers van Luchthaven Eindhoven (dus civiel en militair) m.u.v. *: deze zijn per vertrek civiel

Onze resultaten

47 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 48: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Financiële soliditeit

Eindhoven Airport voert een solide financieel beleid gericht op waardecreatie voor de lange termijn. Onzefinanciering betrekken we zelfstandig, om de noodzakelijke investeringen te bekostigen. Uitgangspunt is datwe economische waarde creëren voor onze aandeelhouders en dat financiële stakeholders van EindhovenAirport erop vertrouwen dat we investeringsrisico’s kunnen dragen.

SolvabiliteitEindhoven Airport heeft een gezond percentage eigen vermogen, gezien de middellangetermijnplanning. In2015 is een kredietfaciliteit afgesloten om de cashflow- en investeringsplannen tot 2020 te faciliteren.Eindhoven Airport is gefinancierd met een vijfjaars bancaire lening met eenzelfde looptijd als het vergundeaantal vliegtuigbewegingen – tot 2020. In 2017 is Eindhoven Airport ruim binnen de afgesproken convenantengebleven.

OmzetgroeiIn totaal is de omzet van Eindhoven Airport in 2017 met 18 procent gestegen tot € 62,4 miljoen (2016:€ 53,1 miljoen).

De omzet op havengelden is gestegen door een toename van het aantal bestemmingen, hogerepassagiersaantallen, betere bezetting per vliegtuigbeweging en toenemende inzet van grotere vliegtuigtypen.

Daarnaast is de totale omzet toegenomen doordat de omzet op parkeren, concessies en hotel meeontwikkelde met de passagiersgroei. In de periode mei tot en met december 2017 is er sprake geweest vangederfde parkeeromzet en gederfde concessie-inkomsten als gevolg van het instorten van het multi-purposegebouw. Er is een veiligheidszone ingericht en een deel van het voorterrein was niet beschikbaar.

De overige omzet uit bijvoorbeeld media en de omzet die wordt gegenereerd door de verhuur van gebouwenen terreinen is relatief stabiel gebleven ten opzichte van 2016.

De omzet van het hotel bedroeg in 2017 € 3,4 miljoen. De omzetgroei was opnieuw hoger dan een jaar eerder.Zowel het aantal overnachtingen van binnenlandse en buitenlandse toeristen als het aantal zakelijkeovernachtingen nam toe. De bezettingsgraad van het hotel steeg naar 71 procent in 2017 (2016: 65%procent). De kamerprijs ligt in lijn met het landelijk gemiddelde. Voor 2018 wordt een verdere toename van debezetting verwacht, met een lichte stijging van de kamerprijzen.

(in EUR 1.000) 2017 2016 Delta %

Havengelden 37.937 31.590 6.347 20%

Autoparkeren 12.781 11.427 1.354 12%

Concessies 6.652 5.661 991 18%

Hotel (inclusief verhuur gebouwen en terreinen) 4.324 3.758 566 15%

Overige omzet 723 673 50 7%

Totaal 62.417 53.109 9.308 18%

RendementEindhoven Airport werkt zo kostenefficiënt mogelijk, met behoud van kwaliteit voor onze passagiers enluchtvaartmaatschappijen. Daarnaast is ons doel een hoger resultaat te genereren met niet-luchthavengerelateerde activiteiten als parkeren, concessies, exploitatie van het hotel en de verhuur vanvastgoed.

De bedrijfslasten stegen met 19 procent (€ 7,3 miljoen) die voor een deel worden verklaard doorpassagiersvolume-afhankelijke uitbestedingskosten. Daarnaast zijn de externe kosten gestegen (externpersoneel, commercie, advies) en namen de afschrijvingslasten toe door de hogere investeringen.

Als gevolg van de gebeurtenissen rond het multi-purposegebouw heeft Eindhoven Airport extra beveiliging enverkeersbeleiding moeten inhuren voor de periode mei tot en met december 2017 om de bereikbaarheid van

Onze resultaten

48 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 49: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

en naar de luchthaven zo optimaal mogelijk in te richten. De combinatie van gederfde parkeeromzet en extrakosten voor noodvoorzieningen en bereikbaarheid heeft het resultaat aanzienlijk beïnvloed.

Desondanks heeft het resultaat zich in 2017 gunstig ontwikkeld. Na belasting bedraagt het resultaat€ 12,0 miljoen (2016: € 10,6 miljoen), een stijging van 13 procent.

Verwachtingen 2018Voor 2018 verwacht Eindhoven Airport een groei van 8 procent in omzet en resultaat, in lijn met deontwikkeling van het toegestane aantal vliegtuigbewegingen uit de medegebruikvergunning. Eindhoven Airportblijft de focus houden op kostenbeperking en schaalvoordelen met behoud van eenzelfde kwaliteitsniveau.

Op 4 december 2017 hebben BAM en Eindhoven Airport overeenstemming bereikt over sloop en nieuwbouwvan het multi-purposegebouw. BAM zal het gebouw slopen en herbouwen; we gaan uit van een oplevering perjuni 2019. We houden rekening met de continuering van voorzorgsmaatregelen met extra verkeersbegeleidingin de eerste maanden van 2018.

Om onze groei te faciliteren, een nieuwe P5-parkeergarage te bouwen en de terminal te herinrichten,investeren we in 2018 ongeveer € 20 miljoen. Het medewerkersbestand zal naar verwachting groeien met 6fte.

Onze resultaten

49 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 50: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

GovernanceRisicomanagement

Solide besturing

Ons beleid geeft richting aan het handelen en het gedrag van management en medewerkers. We opererenbedrijfseconomisch verantwoord, zijn een loyale partner, een sociale werkgever en we gaan bewust om metonze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

We geven hoge prioriteit aan onze interne beheersing die we continu beoordelen en verder professionaliseren.Er is aandacht voor de governancestructuur, processen, systemen en controles. In 2017 heeft het accentgelegen op het formaliseren van beleid op het gebied van inkoop, compliance, opdrachtgeverschap, privacy, ITen interne autorisatie.

Risicobereidheid

Eindhoven Airport streeft een gematigd risicoprofiel na bij het realiseren van haar doelstellingen. Opstrategisch niveau proberen we een balans te vinden in enerzijds onze maatschappelijke rol met een lagerisicobereidheid en anderzijds onze commerciële ambities met een hogere risicobereidheid.

Op operationeel niveau zijn onze activiteiten gericht op het minimaliseren van risico's om de veiligheid (safety& security) van passagiers, interne en externe werknemers, bezoekers en omwonenden niet in gevaar tebrengen en de continuïteit van de luchthaven te borgen.

Op financieel gebied is ons beleid gericht op het waarborgen van een gezonde en solidelangetermijnontwikkeling, waarbij een lage risicobereidheid past.

Wat betreft compliance voldoen we aan alle wet- en regelgeving op het gebied van onder meer veiligheid enbeveiliging, milieu, duurzaamheid, aanbestedingen en privacy- en informatiebeveiliging. Omdat we in 2017 degrens hebben bereikt van vijf miljoen passagiers, zullen we ook moeten voldoen aan de wetgeving rondomhavengelden vanaf 2018. We accepteren hierin geen risico's.

Risicobeheersing

De directie rapporteert en legt verantwoording af over het systeem van risicobeheersing en interne controleaan de Raad van Commissarissen. Voor elk geïdentificeerd risico is bepaald wat de kans is dat dit risicooptreedt en de mogelijke invloed op de bedrijfsvoering, waarna beheersmaatregelen zijn gedefinieerd en hetrisico na genomen beheersmaatregelen. Het zogenoemde ‘restrisico’ wordt besproken, voor het laatst tijdens

Governance

50 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 51: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

de vergadering in december 2017. Voor een aantal gebruikelijke risico’s sluit Eindhoven Airport verzekeringenaf, waardoor de financiële gevolgen van calamiteiten zoveel mogelijk opgevangen kunnen worden.

Risicobeheersing is een onderdeel van de dagelijkse manier van denken en werken van alle medewerkers.Het daadwerkelijk in control zijn staat voorop. Dit wordt ondersteund door diverse managementsystemen,zoals het veiligheidsmanagementsysteem in het kader van RVGLT (Regeling Veilig Gebruik Luchthavens enandere Terreinen). In 2017 is de beschrijving van de bedrijfsprocessen over afdelingen afgerond. Door eenintegrale vastlegging van processen en procedures over de afdelingen heen, kunnen we onzebedrijfsprocessen verbeteren.

In een groeiende organisatie als Eindhoven Airport herkennen we de noodzaak tot verdere formalisering. In2017 zien we dit terug in de bekrachtiging van een breed aantal beleidsdocumenten op het gebied vancompliance en privacy, inkoop en opdrachtgeverschap, corporate responsibility en IT. Daarnaast is er eentweehandtekeningenautorisatie ingevoerd na toetreding van mevrouw Van den Bogaard tot de directie. Hierbijis het van belang dat we deze formalisering in balans houden met de (informele) ondernemersgeest binnenons bedrijf. Onze cultuur met sterk betrokken werknemers zien we als een belangrijke soft control die ons vanbinnenuit behoedt voor risico's.

Het businessmodel van Eindhoven Airport kenmerkt zich door een partnershipgedachte, waarbij dedienstverlening in hoge mate plaatsvindt door externe partijen. Deze organisatievorm maakt een efficiënte enflexibele bedrijfsvoering mogelijk. Onze interne governance is opgebouwd uit de volgende bouwstenen:strategieontwikkeling en doorvertaling, analyse van resultaten, voorspellingen en interne-rapportagecyclus,transparante administratieve organisatie en projectbeheersing. In het kader van risicobeheer zorgt dit ervoordat we door een intensieve afstemming en overeenstemming met partnerbedrijven over onder andere dekwaliteitseisen, contractvorm, kostenefficiëntie, procesbeheersing en aansturing onze bedrijfsvoering op eenhoog niveau uitvoeren. Daartoe worden ‘service level agreements’ gesloten en gehandhaafd. Daarnaast toetstde externe accountant onderdelen van de administratieve organisatie en interne controle in het kader van decontrole op de jaarrekening.

Op basis van wat in het voorgaande is samengevat, is de directie van mening dat het systeem vanrisicobeheersing en interne controle afdoende zekerheid biedt, dat de financiële verslaglegging geenonjuistheden van materieel belang bevat en dat deze systemen in het verslagjaar naar behoren hebbengewerkt en in het lopende jaar naar behoren zullen werken.

Integriteit

Eindhoven Airport heeft een Leidraad Integriteit. Deze leidraad geeft een toelichting op de manier waarop jeals medewerker van Eindhoven Airport op integere wijze een bijdrage kunt leveren aan onze ambities endoelstellingen en aan ons streven om een betrouwbare en betrokken (handels)partner te zijn en te blijven. DeLeidraad Integriteit is toegesneden op de specifieke risico’s die voor Eindhoven Airport gelden.

Governance

51 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 52: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Verslag Raad van CommissarissenEindhoven Airport verbindt Brainport Eindhoven met economische en toeristische centra in Europa en in derest van de wereld. De luchthaven is onderdeel van het hoogwaardige en cruciale voorzieningenniveau datpast bij de ambities van de Brainportregio, die inmiddels is aangewezen als mainport en cruciaal is voor deNederlandse economie. Eindhoven Airport zorgt voor internationale connectiviteit. Het vestigingsklimaat voorhet (internationale) bedrijfsleven en voor de mensen die in deze regio werken en wonen wordt hierdooraantrekkelijker.

Internationale connectiviteit kan echter niet worden uitgebouwd zonder aandacht voor een prettig en duurzaamleefklimaat. De balans tussen de positieve en negatieve invloed van de luchthaven moet scherp wordenbewaakt. Langetermijnwaardecreatie voor alle stakeholders is alleen mogelijk als maatschappelijkebetrokkenheid en verantwoordelijkheid integraal onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering.

Verbinding van Brainport Eindhoven met Europa en de rest van de wereld kan niet tot stand komen zonderverbinding van de luchthaven met de mensen uit de regio en met alle overige partijen die nauw bij deactiviteiten van Eindhoven Airport zijn betrokken. Hoe groter de luchthaven wordt, des te groter zullen deinspanningen moeten zijn op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid. Het is van groot belang deomgeving hierbij actief te betrekken. De directie en de raad zijn zich ten volle bewust van dezeverantwoordelijkheid. Aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en omgevingsparticipatie staat dan ookcentraal bij de discussie over de mogelijke verdere ontwikkeling van de luchthaven in de periode 2020-2030.Of de luchthaven zich verder zal ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling er uit zal zien, is iets dat destakeholders zullen bepalen.

Bij een goede bedrijfsvoering hoort ook dat de luchthaven goed is voorbereid op de eventueledoorontwikkeling na 2019. Daartoe heeft de directie in 2016 haar strategie voor de middellange termijn herijkten de speerpunten benoemd. Met name op het gebied van infrastructuur en voorzieningen vraagt een verderegroei van de luchthaven om grote investeringen. Deze betreffen niet alleen de uitbreiding van deinfrastructurele capaciteit van de luchthaven zelf maar ook de verbetering van de landzijdige bereikbaarheidvan Eindhoven Airport. De raad roept overheidspartijen op om hierbij voortvarendheid te betrachten inbesluitvorming en uitvoering.

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

Een goede voorbereiding op de verdere ontwikkeling betekent ook dat de interne organisatie klaar moet zijnvoor de toekomst. Met het oog op de grote uitdagingen waar Eindhoven Airport de komende jaren voor staat,heeft de raad in 2017 aan de aandeelhouders voorgesteld om de statutaire directie van de vennootschap uit tebreiden. De aandeelhouders hebben Mirjam van den Bogaard per 1 juli 2017 benoemd tot tweede statutairdirecteur in de rol van Chief Operations Officer. De raad heeft er het volste vertrouwen in dat de directie in haarnieuwe samenstelling een krachtig team vormt, dat samen met het managementteam en alle overigemedewerkers van de luchthaven de uitdagingen voor de toekomst in goede harmonie met alle stakeholdersvorm kan geven.

Op voordracht van Schiphol Group hebben de aandeelhouders Jan Willem Weissink benoemd tot commissarisvan de vennootschap per 1 maart 2017. De heer Weissink is directeur van Schiphol Real Estate B.V. De raadis verheugd met deze benoeming, mede met het oog op de expertise van de heer Weissink opvastgoedgebied, gezien de verwachte grote infrastructurele opgave van de luchthaven.

In 2017 was de man/vrouwverdeling in de raad resp. 80/20%. In de profielschets voor de leden van de raad ishet streven naar een evenwichtige man/vrouw verdeling opgenomen en bij de voordracht voor nieuwecommissarissen wordt hiervoor aandacht gevraagd.

Governance

52 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 53: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Werkzaamheden van de Raad van Commissarissen

In 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw en degevolgen daarvan, zowel in operationele als in financiële zin. De instorting heeft een enorme invloed gehad opalle betrokkenen, maar gelukkig was er enkel materiële schade en waren er geen slachtoffers. De raadcomplimenteert de directie met de wijze waarop zij met deze calamiteit in de dagen na 27 mei 2017 en ook inde maanden daarna is omgegaan. De raad is blij met de keuze voor sloop en herbouw van het multi-purposegebouw, waarover BAM en Eindhoven Airport in december 2017 een akkoord hebben bereikt. Ook in2018 zal de raad nauw betrokken blijven bij de wijze waarop de schade zal worden afgehandeld.

Verder heeft de raad uitgebreid aandacht besteed aan de korte-, middellange- en langetermijnstrategie en definanciële consequenties daarvan, neergelegd in een businessplan en een tactisch plan. Ten slotte heeft dedirectie over de infrastructurele masterplanning voor de periode 2020-2030 met de raad overlegd. Dit plan,inclusief de bijbehorende investeringen, zal in 2018 verder worden uitgewerkt en met de raad wordenbesproken. Het budget 2018, als onderdeel van het tactisch plan 2018-2021, is in de laatste vergadering van2017 goedgekeurd.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen kwam in 2017 viermaal bijeen in reguliere vergaderingen. Daarnaast hadden decommissarissen frequent formeel en informeel contact met de directie, om zaken inhoudelijk te bespreken ofom de directie te adviseren over diverse onderwerpen. Op 26 april 2017 vond de Algemene Vergadering vanAandeelhouders plaats en in oktober de jaarlijkse informatiebijeenkomst voor aandeelhouders, waarin deze opde hoogte werden gesteld van de strategische ontwikkelingen op de luchthaven. Speciale aandacht in deoverleggen met de aandeelhouders is er geweest voor de maatschappelijke opgave rondom leefbaarheid. Deraad ondersteunt het voorstel van de directie om in de context van de ontwikkeling van de luchthaven hiervooreen bijdrage van € 2 miljoen te reserveren. Dit bedrag wordt verdeeld over de drie jaren na 2020. Tevens isgesproken over de infrastructurele uitbreiding van de luchthaven op langere termijn.

Zelfevaluatie

In 2017 heeft de raad gesproken over het functioneren van de directie en het remuneratiepakket. De raadheeft besloten geen aparte audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie in te stellen gezien deomvang van de organisatie. De werkzaamheden van deze commissies worden dan ook door en onderverantwoordelijkheid van de voltallige raad uitgevoerd. Begin 2018 zal de raad zijn functioneren en dat van zijnindividuele leden evalueren. Tevens zal de raad dan spreken over het gewenste profiel, de samenstelling ende competenties van de raad en zijn leden en over het introductie-, training- en opleidingsprogramma.

Risicomanagement

De opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn uitgebreid besproken doormiddel van een risicomanagementrapportage als onderdeel van het businessplan en tactisch plan. Deoperationele, commerciële en financiële resultaten van de onderneming zijn tijdens elke vergadering van deraad besproken.

Corporate Governance Code

De governancestructuur is gebaseerd op Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de statuten van EindhovenAirport en diverse interne reglementen. Eindhoven Airport kent in haar governancestructuur een AlgemeneVergadering van Aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie en Ondernemingsraad. De directie ende raad onderschrijven de Nederlandse Corporate Governance Code en passen de daarin opgenomenprincipes en best practice bepalingen toe, voor zover deze naar het oordeel van de directie en de raad opEindhoven Airport van toepassing kunnen worden verklaard en bijdragen aan de missie van Eindhoven Airport.

Governance

53 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 54: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Jaarverslag

De directie heeft het jaarverslag opgesteld. KPMG Accountants N.V. heeft de jaarrekening gecontroleerd engoedgekeurd. We verwijzen u hiervoor naar de controleverklaring in dit verslag. De raad heeft de jaarrekeningen het jaarverslag uitvoerig besproken met de directie en de externe accountant. Het vormt een goede basisvoor de verantwoording die wij als Raad van Commissarissen afleggen voor het gehouden toezicht.

De raad stemt in met de jaarrekening en kan zich verenigen met het voorstel van de directie aanaandeelhouders om, gezien de ontwikkelingen en het resultaat in 2017, een winstuitkering te doen ten bedragevan € 458.000, verdeeld over € 227.000 op cumulatief preferente aandelen en € 231.000 op gewoneaandelen. De resterende winst van € 11.574.000 zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de overigereserves.

De directie zal het jaarverslag voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die plaatsvindtop 29 maart 2018. We stellen de aandeelhouders voor de directie decharge te verlenen voor het gevoerdebeleid en de raad voor het gehouden toezicht.

De raad verklaart dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde ten aanzien van de onafhankelijkheid vande commissarissen.

drs. P.J.J.M. Swinkels, president-commissaris

Eindhoven, 7 maart 2018

Personalia Raad vanCommissarissen en directie

Raad van Commissarissen 2017

De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. was in het jaar 2017 als volgt samengesteld:

drs. P.J.J.M. Swinkels (1945), president-commissarisBestuurder, voormalig directievoorzitter Bavaria (gepensioneerd)

Nevenfuncties:

• President-commissaris Faber Halbertsma Groep BV

• Bestuurslid Stichting Administratiekantoor FHG

• Bestuurslid Stichting Preferente Aandelen Van Lanschot Bank NV

• Lid Raad van Advies Den Ouden Groep BV

• Voorzitter Stichting Nederland Schoon

Governance

54 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 55: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

J.W. Weissink MBA (1965)Algemeen directeur Schiphol Real Estate B.V.

drs. B.I. Otto (1963)Executive Vice President & Chief Operations Officer Schiphol Group

Nevenfuncties:

• Voorzitter Stichting Publieke Veiligheid Schiphol

• Voorzitter Veiligheidsplatform Schiphol

A.P.A. de Jong (1945)Luitenant-generaal b.d. Koninklijke Luchtmacht

Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Toezicht Summa College, Eindhoven

• Lid Raad van Toezicht Vitalis WoonZorgGroep, Eindhoven

drs. P.L.A. Rüpp (1957)Voorzitter College van Bestuur Avans Hogeschool

Nevenfuncties:

• Kamerheer van Zijne Majesteit de Koning in de provincie Noord-Brabant

• Voorzitter RKSV Udi’19 (tot 30 oktober 2017)

• Vice-voorzitter Stichting Jheronimus Bosch 500

• Voorzitter Stichting Bosch Research and Conservation Project

• Lid dagelijks bestuur Vereniging Hogescholen

• Voorzitter Raad van Toezicht Instituut Nederlandse Taal (INT)

Alle commissarissen hebben de Nederlandse nationaliteit.

Personalia directie

drs. J.E. Meijs (1969)Algemeen Directeur Eindhoven Airport N.V.

Nevenfuncties:

• Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Luchthavens (tot en met 29 maart 2017)

• Lid van de Raad van Commissarissen van VVV Nederland

• Voorzitter van Stichting Den Bouwacker in Utrecht

• Bestuurslid Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven (per 22 december 2017)

• Voorzitter Stichting Milieufonds (tot en met 21 december 2017)

drs. M.P.J. van den Bogaard (1974)Chief Operations Officer Eindhoven Airport N.V.

Governance

55 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 56: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

De directie en het managementteam van Eindhoven Airport bestaat uit (van links naar rechts): mr. P.E.L. (Flip)Estourgie (Commercial Director), drs. H.P.J.M. (Rianne) Jans RC (Financial Director), drs. M.P.J. (Mirjam) vanden Bogaard (Chief Operations Officer) en drs. J.E. (Joost) Meijs (Algemeen Directeur).

Governance

56 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 57: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Jaarrekening

57 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 58: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Geconsolideerde balans per31 december 2017(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Vaste activa

Banen en platform 12.217 12.587

Terreinen en wegen 19.267 13.694

Gebouwen 55.575 41.114

Installaties 3.382 2.594

Overige vaste bedrijfsmiddelen 465 402

Objecten in aanbouw 13.699 16.477

Operationele materiële vaste activa 104.605 86.868

Vastgoedbeleggingen 4.762 6.073

Materiële vaste activa 1 109.367 92.941

Financiële vaste activa 2 766 828

110.133 93.769

Vlottende activa

Voorraden 3 22 59

Vorderingen 4 7.552 6.517

Liquide middelen 5 4.147 5.839

11.721 12.415

121.854 106.184

(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Eigen vermogen 6 86.252 74.678

Voorzieningen 7 418 709

Langlopende schulden 8 25.000 22.500

Kortlopende schulden 9 10.184 8.297

121.854 106.184

De toelichtingen op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening maken integraal deel uit van dezegeconsolideerde jaarrekening.

Geconsolideerde balans per 31 december 2017

58 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 59: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017(in EUR 1.000) Toelichting 2017 20161

Netto omzet 11 62.417 53.109

Som der bedrijfsopbrengsten 62.417 53.109

Waardeveranderingen van vastgoedbeleggingen 12 -237 -123

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 13 34.822 28.944

Lonen en salarissen 14 4.007 3.742

Sociale lasten en pensioenlasten 15 966 900

Afschrijvingen op materiële vaste activa 16 5.722 5.263

Overige waardeveranderingen van materiële vaste activa 1 754 -

Som der bedrijfslasten 46.034 38.726

Bedrijfsresultaat 16.383 14.383

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 17 56 15

Rentelasten en soortgelijke kosten 17 -423 -301

Resultaat vóór belastingen 16.016 14.097

Belastingen 18 -3.984 -3.461

Nettoresultaat 12.032 10.636

1 Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, zie toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening 2017

59 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 60: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Geconsolideerd kasstroomoverzichtover 2017

(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Bedrijfsresultaat 16.383 14.383

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen 1 5.722 5.263

Overige waardeveranderingen 1 754 0

Ongerealiseerde waardeveranderingen vastgoedbeleggingen 12 -237 -123

Toename /Afname (-) voorzieningen -1 1

6.238 5.141

Mutatie in werkkapitaal1 608 -1.463

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 23.229 18.061

Ontvangen interest 56 15

Betaalde interest -420 -284

Betaalde winstbelasting -3.887 -3.192

(a) Kasstroom uit operationele activiteiten 18.978 14.600

Investeringen in materiële vaste activa -22.718 -18.518

Ontvangsten uit lening u/g 2 6 7

(b) Kasstroom uit investeringsactiviteiten -22.712 -18.511

Aflossing langlopende schulden 8 -9.500 0

Opname langlopende schulden 8 12.000 3.500

Betaald dividend 25 -458 -458

(c) Kasstroom uit financieringsactiviteiten 2.042 3.042

Netto kasstroom (a) + (b) + (c) -1.692 -869

1 de mutatie in het werkkapitaal wordt met name veroorzaakt door de toename van het crediteurensaldo en de overige schulden, deels gecompenseerd door een toename van

het debiteurensaldo.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017

60 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 61: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Toelichting op de geconsolideerdebalans en winst-en-verliesrekening

Algemene toelichting

Verslaggevende entiteit en relatie met moedermaatschappijEindhoven Airport N.V. (hierna Eindhoven Airport), gevestigd te Eindhoven, Luchthavenweg 25, is eenNaamloze Vennootschap en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17051407.

Eindhoven Airport N.V. heeft drie aandeelhouders, te weten Schiphol Nederland B.V. voor 51%, provincieNoord-Brabant voor 24,5% en gemeente Eindhoven eveneens voor 24,5%. Eindhoven Airport heeft zelf (sinds24 oktober 2012) een 100%-deelneming, te weten Eindhoven Airport Hotel B.V. Het resultaat van EindhovenAirport Hotel B.V. is met ingang van het boekjaar 2013 voor 100% in de consolidatie van Eindhoven AirportN.V. opgenomen.

Deze jaarrekening bevat de financiële informatie van zowel de onderneming als de geconsolideerdemaatschappijen van de onderneming.

De activiteiten van Eindhoven Airport betreffen het exploiteren van het civiele gedeelte van het militairevliegveld Eindhoven.

VerslaggevingsperiodeDeze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

Toegepaste standaardenDe geconsolideerde jaarrekening van Eindhoven Airport maakt deel uit van de statutaire jaarrekening vanEindhoven Airport en is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het BurgelijkWetboek. De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en deresultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

Toepassing van artikel 402 Boek 2 BWDe financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Derhalvevermeldt de enkelvoudige winst-en-verliesrekening conform artikel 402 Boek 2 BW slechts het aandeel in hetresultaat van de vennootschap waarin wordt deelgenomen na belastingen en het overige resultaat nabelastingen.

ContinuïteitDeze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

AlgemeenDe cijfers over 2016 zijn geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2017 mogelijk te maken . Het betreftde volgende herrubricering:

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

61 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 62: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

• De werkgeversheffing ZVW is geherrubriceerd van lonen en salarissen naar sociale lasten enpensioenlasten (€ 141.000).

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Een actiefwordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naarde onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Eenverplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaardzal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van hetbedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de winst-en-verliesrekeningopgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met eenvermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan deomvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van heteconomisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van eenverplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien eentransactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg allerisico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of deverplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in debalans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden vanwaarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van dewaarde. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Presentatie- en functionele valutaDe jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is van de onderneming. Er isnauwelijks sprake van transacties in vreemde valuta. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op hetdichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingenDe opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen enveronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waardevan activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van dezeschattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld.Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en intoekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. De volgende waarderingsgrondslagen zijn naarde mening van het management het meest kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisenschattingen en veronderstellingen:

• Waardering commercieel vastgoed;

• Waardering materiële vaste activa in aanbouw;

• Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen.

Grondslagen voor consolidatieDe geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming en haardochtermaatschappijen in de groep, andere groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waaroveroverheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat.Dochtermaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming (en/of een of meer van haardochtermaatschappijen) meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kan uitoefenen, ofmeer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kan benoemen of ontslaan.Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waaropop een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling ofbeleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten betrokken die potentiëlestemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. Participaties die zijn verworven uitsluitend met hetdoel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet geconsolideerd. Nieuw verworvendeelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kanworden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip vanbeëindiging van deze invloed. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden opgesteld volgensuniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling van de groep. In de geconsolideerde jaarrekeningzijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals de binnen de groep gemaaktewinsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

62 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 63: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Financiële instrumentenFinanciële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiëleinstrumenten opgenomen: verstrekte leningen en overige vorderingen, overige financiële verplichtingen.Eindhoven Airport maakt geen gebruik van afgeleide instrumenten (derivaten) en houdt geenhandelsportefeuille aan. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde,waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Na deeerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingenVerstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerdekostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.De effectieve rente en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Aan- en verkopen van financiële activa die tot de categorie verstrekte leningen enoverige vorderingen behoren, worden verantwoord op de transactiedatum.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingenLanglopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opnamegewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode. De effectieve rentewordt direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van delanglopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Bijzondere waardeverminderingen financiële activaEen financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen (1) reële waarde met waardewijzigingen in de winst-en-verliesrekening of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere marktwaarde, wordt op iedere verslagdatumbeoordeeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen bestaan dat het actief een bijzonderewaardevermindering heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht onderhevig te zijn aan een bijzonderewaardevermindering indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste opname van het actief zich eengebeurtenis heeft voorgedaan die een negatief effect heeft gehad op de verwachte toekomstige kasstromenvan dat actief en waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onderhevig zijn aan een bijzondere waardeverminderingomvatten financiële problemen van de rechtspersoon of de schuldenaar die het instrument heeft uitgegeven,contractbreuk zoals het niet nakomen van betalingsverplichtingen en/of achterstallige betalingen metbetrekking tot rente of aflossingen, herstructurering van een aan de onderneming toekomend bedrag ondervoorwaarden die de onderneming anders niet zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur ofemittent failliet zal gaan of waarschijnlijk tot een financiële reorganisatie zal overgaan, en het verdwijnen vaneen actieve markt voor een bepaald effect. Daarnaast worden subjectieve indicatoren samen met objectieveaanwijzingen voor bijzondere waardevermindering overwogen. Voorbeelden hiervan zijn het wegvallen vanactieve markten in het geval van financiële activa met een beursnotering, een verlaging van dekredietwaardigheid van de andere partij zijnde de rechtspersoon of schuldenaar van het uitgegeven instrumentof een daling van de reële waarde van een financieel actief beneden de kostprijs of geamortiseerde kostprijs.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen van vorderingen die door de onderneming wordengewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden zowel op het niveau van specifieke activa als op collectiefniveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze individueelonderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen die nietindividueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere waardevermindering en van afzonderlijk niet belangrijkevorderingen wordt collectief beoordeeld of deze onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit doorsamenvoeging van vorderingen met vergelijkbare risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermindering gebruikt de onderneming historische trends metbetrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestekwaarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld alsde ondernemingsleiding van oordeel is dat de huidige economische en kredietomstandigheden zodanig zijndat het waarschijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan wel lager zullen zijn dan historische trendssuggereren.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

63 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 64: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrekking tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerdfinancieel actief wordt bepaald als het verschil tussen de boekwaarde en de contante waarde van deverwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening. Rente op hetaan een bijzondere waardevermindering onderhevige actief blijft verantwoord worden via oprenting van hetactief met de oorspronkelijke effectieve rente van het actief. Als in een latere periode de waarde van het actief,onderhevig aan een bijzondere waarde vermindering, stijgt en het herstel objectief in verband kan wordengebracht met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van het bijzondere waardeverminderingsverlies,wordt het bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oorspronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-verliesrekening.

Materiële vaste activaMateriële vaste activa worden in de balans verwerkt indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot dat actief zullen toekomen aan de onderneming en de kosten van het actiefbetrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Onderscheid wordt gemaakt tussen materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten, materiëlevaste activa in uitvoering en vastgoedbeleggingen.

Materiële vaste activa ten behoeve van operationele activiteiten worden gewaardeerd tegen hun kostprijs,verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.

De kostprijs van de genoemde activa bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten omde activa op hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.

De afschrijvingen worden berekend als percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basisvan de gebruiksduur. Voor terreinen en wegen is voor dat deel dat is overgeheveld van commercieel vastgoednaar operationeel vastgoed vanuit het verleden een herwaarderingsreserve gevormd. Op bedrijfsterreinenwordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het moment dat een actief beschikbaar is voor het beoogdegebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of bij afstoting. Onderhoudsuitgaven worden slechtsgeactiveerd indien zij de gebruiksduur van het object verlengen. Buiten gebruik gestelde activa wordengewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde. De onderstaande percentages zijn vantoepassing en worden zodanig gehanteerd dat de afschrijvingen zo goed mogelijk overeenkomen met deactuele waardevermindering van de betreffende activa.

Banen en platform 2,5% - 20%

Terreinen en wegen 0% - 20%

Gebouwen 2,5% -20%

Installaties 5% - 20%

Overige vaste bedrijfsmiddelen 5% - 33%

Er is geen sprake van een verplichting tot herstel na afloop van het verbruik van het actief. Voor detoekomstige kosten van groot onderhoud aan de gebouwen is geen voorziening voor groot onderhoudgevormd. De kosten worden rechtstreeks in het resultaat verantwoord.

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidiesbetrekking hebben.

De eerste waardering van activa in aanbouw of ontwikkeling geschiedt tegen verkrijgingsprijs. De kostprijsbestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staatte krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Op materiële vaste activa in aanbouw wordt nietafgeschreven.

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten en/ofwaardestijgingen te realiseren, en niet voor: (1) gebruik in de productie of de levering van goederen of dienstenof voor bestuurlijke doeleinden in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, of (2) verkoop als onderdeel

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

64 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 65: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

van de gewone bedrijfsuitoefening, of (3) aanbouw of ontwikkeling ten behoeve van derden. De eerstewaardering van vastgoedbeleggingen geschiedt tegen verkrijgingsprijs, inclusief transactiekosten. Deverkrijgingsprijs omvat de koopsom en alle direct toe te rekenen uitgaven zoals juridische advieskosten,overdrachtsbelasting en andere transactiekosten. Eindhoven Airport heeft criteria (doel en gebruik) ontwikkeldom vastgoedbeleggingen te onderscheiden van vastgoed voor eigen gebruik en onroerende zaken voorverkoop in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening. De uitgaven na eerste verwerking van eenvastgoedbelegging worden geactiveerd als het waarschijnlijk is dat de uitgaven zullen leiden tot een toenamevan de verwachte economische voordelen. Alle overige uitgaven worden verantwoord als kosten in de winst-en-verliesrekening in de periode dat ze zich voordoen. Na de eerste verwerking geschiedt de waardering tegenreële waarde. Winsten of verliezen, ontstaan door een wijziging in de reële waarde, worden verantwoord in dewinst-en-verliesrekening van het jaar waarin de wijziging zich voordoet. In geval van een waardetoenamewordt voor het bedrag van de wijziging uit de winstbestemming een herwaarderingsreserve gevormd. Ingevalvan een waardevermindering vindt er een overboeking plaats van de herwaarderingsreserve naar de overigereserves. De herwaarderingsreserve is gelijk aan het verschil tussen de boekwaarde van de verkrijgings- ofvervaardigingsprijs, rekening houdend met cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen.De reële waarde van tot vastgoedbeleggingen behorende gebouwen wordt jaarlijks per jaareinde bepaald,door onafhankelijke externe taxateurs. De reële waarde is nader gedefinieerd als marktwaarde in verhuurdestaat. De tot de vastgoedbeleggingen behorende gronden worden uitsluitend intern getaxeerd. Demarktwaarde van deze in erfpacht uitgegeven terreinen wordt berekend door discontering van de jaarlijksecanons van de betreffende contracten. De disconteringsvoet is gebaseerd op de rente op Staatsleningenverhoogd met een risico-opslag. De kosten van groot onderhoud worden direct verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Op vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Een vastgoedbelegging wordt niet langergeactiveerd ingeval van afstoting of permanente buitengebruikstelling, en bij buitengebruikstelling indien geentoekomstige economische voordelen meer worden verwacht.

Financiële vaste activaDeelnemingen met invloed van betekenisDeelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend,worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde Indienwaardering tegen nettovermogenswaarde niet kan plaatsvinden doordat de hiervoor benodigde informatie nietkan worden verkregen, wordt de deelneming gewaardeerd volgens het zichtbaar eigen vermogen. Bij devaststelling of er sprake is van een deelneming waarin de onderneming invloed van betekenis uitoefent op hetzakelijke en financiële beleid, wordt het geheel van feitelijke omstandigheden en contractuele relaties(waaronder eventuele potentiële stemrechten) in aanmerking genomen.

Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Eindhoven Airportgehanteerd.

Indien de deelnemende rechtspersoon een actief of een passief overdraagt aan een deelneming die volgensde vermogensmutatiemethode wordt gewaardeerd, wordt de winst of het verlies voortvloeiend uit dezeoverdracht naar rato van het relatieve belang dat derden hebben in de deelnemingen verwerkt (proportioneleresultaatbepaling). Een verlies dat voortvloeit uit de overdracht van vlottende activa of een bijzonderewaardevermindering van vaste activa wordt wel volledig verwerkt. Resultaten op transacties waarbij overdrachtvan activa en passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeftplaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

Voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassingen aan dezegrondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelnemingen. Indiende waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihilgewaardeerd. Een aandeel in de winst van de deelneming in latere jaren wordt pas verwerkt als en voor zoverhet cumulatieve niet verwerkte aandeel in het verlies is ingelopen. Indien en voor zover Eindhoven Airport indeze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige vermogenheeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffenter grootte van de verwachte betalingen door de onderneming ten behoeve van de deelneming. De voorzieningwordt primair gevormd ten laste van langlopende vorderingen op de deelneming die feitelijk moeten wordengezien als een onderdeel van de netto-investering, en wordt voor het overige gepresenteerd onder devoorzieningen.

Vorderingen op deelnemingen

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

65 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 66: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Vorderingen op niet-geconsolideerde deelnemingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde,vermeerderd met direct toerekenbare transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerdtegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve-rentemethode, verminderd met bijzonderewaardeverminderingsverliezen.

De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn verder opgenomen onder het hoofd Financiëleinstrumenten.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activaVoor materiële vaste activa en financiële vaste activa waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefendwordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aanbijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde vanhet actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Alshet niet mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de realiseerbarewaarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Wanneer de boekwaardevan een actief (of een kasstroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseerbare waarde, wordt eenbijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en derealiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van eenkasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies toegerekend aan de activa van de eenheid naar rato vanhun boekwaarden. Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerderejaren verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezigis, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief (of kasstroomgenererende eenheid) geschat.Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprakeis van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds deverantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde vanhet actief (of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niethoger dan de boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonderwaardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.

Vervreemding van vaste activaVoor verkoop beschikbare vaste activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

VoorradenHandelsgoederen en de voorraad reserveonderdelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Deverkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten, zoals invoerrechten, transportkosten en anderekosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van voorraden.

VorderingenDe grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven onder het hoofd ‘Financiëleinstrumenten’.

Liquide middelenLiquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan 1 jaar. Liquide middelenworden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen VermogenFinanciële instrumenten die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt alseigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders vandeze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermeeverband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst. Financiële instrumenten die op grond vande economische realiteit worden aangemerkt als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onderschulden. Rente, dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze instrumenten worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord als kosten of opbrengsten.

HerwaarderingsreserveWaardevermeerderingen van materiële vaste activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde wordenopgenomen in de herwaarderingsreserve. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief enis niet hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van historische kostprijs en de boekwaarde op

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

66 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 67: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

basis van actuele waarde. De herwaarderingsreserve wordt verminderd met de gerealiseerde herwaardering(verband houdend met systematische afschrijvingen van het actief). Op de herwaarderingsreserve wordenwaardeverminderingen van het betreffende actief, niet zijnde systematische afschrijvingen, in minderinggebracht.

Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot datactief vrij ten gunste van de overige reserves. Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve is een bedragvoor latente belastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

VoorzieningenAlgemeenEen voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van :

• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in hetverleden;

• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en

• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit eenzelfde overeenkomst worden niet in de balans opgenomenindien en voor zover noch de onderneming noch de tegenpartij heeft gepresteerd. Opname in de balansgeschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren prestatie en tegenprestatie niet (meer) metelkaar in evenwicht zijn en dit voor de onderneming nadelige gevolgen heeft.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel ofgedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding alsafzonderlijk actief gepresenteerd. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van debeste schatting van de uitgaven die noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen per balansdatum af tewikkelen.

Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingenEen voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen wordt gevormd indien het waarschijnlijk isdat de onderneming in een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening betreft de beste schatting vanhet bedrag waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld en omvat tevens de proceskosten.

JubileumvoorzieningDe berekening van de jubileumvoorziening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening latente belastingenVoor de waardering en verwerking van de voorziening latente belastingverplichtingen wordt verwezen naargrondslag 3.8 belastingen.

Langlopende schuldenDe waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële instrumenten’.

Kortlopende schuldenDe waardering van kortlopende schulden is toegelicht onder het hoofd ‘Financiële instrumenten’.

DividendHet dividend dat over het boekjaar aan de houders van preferente aandelen uitgekeerd wordt, is verantwoordals schuld in de balans.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

AlgemeenHet resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en dekosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zijzijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

67 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 68: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

OpbrengstverantwoordingOpbrengsten uit het verlenen van diensten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde vande ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen.Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer hetbedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangenvergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kanworden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om dedienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan wordenbepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die wordengedekt door de opbrengsten.Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzetopgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium vanvoltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de tot dat momentverrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening / de tot dat momentgemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

HavengeldenOpbrengsten worden gerealiseerd op het vertrekmoment van een vliegtuig. De omvang van de opbrengst ishoofdzakelijk afhankelijk van het aantal vertrekkende passagiers.

AutoparkeergeldenOpbrengsten worden gerealiseerd op het moment dat een bezoeker het parkeerterrein verlaat. De omvang vande opbrengst is afhankelijk van hoofdzakelijk de parkeerduur.

ConcessiesOpbrengsten zijn afhankelijk van de door de concessionaris op Eindhoven Airport gerealiseerde omzet.

HuuropbrengstenHuuropbrengsten uit vastgoedbeleggingen worden lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basisvan de duur van de huurovereenkomst. Vergoedingen ter stimulering van het sluiten van huurovereenkomstenworden als integraal deel van de totale huuropbrengsten verwerkt.

Ongerealiseerde waardeveranderingenHieronder zijn begrepen de mutaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen in het boekjaar. Voorverdere toelichting wordt verwezen naar het hoofd ‘Materiële vaste activa’.

Uitbestedingen, onderhoud en overige externe kostenDe kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekkinghebben. De kosten hebben met name betrekking op afhandelkosten, beveiligingskosten, schoonmaakkosten,medegebruikskosten en onderhoudskosten. Voor de kosten van groot onderhoud wordt geen voorzieninggevormd.

AfschrijvingenVoor de afschrijvingsmethode voor de verschillende categorieën materiële vaste activa wordt verwezen naarparagraaf ‘Materiële vaste activa’.

PersoneelsbeloningenDe beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periodewaarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balansopgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdereopgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of vanverrekening met toekomstige betalingen door de vennootschap.

PensioenenUitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan depensioenuitvoerder verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op de balansdatumnog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

68 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 69: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zoversprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.Indien op basis van de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot een ondernemingspensioen-/bedrijfstakpensioenregeling per balansdatum een verplichting bestaat, wordt een voorziening gevormd als hetwaarschijnlijk is dat de aanwending van een maatregelenpakket, dat nodig is voor het herstel van de perbalansdatum bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot een uitstroom van middelen en de omvang daarvanbetrouwbaar kan worden geschat. Indien sprake is van aanpassingen van de per balansdatum opgebouwdeaanspraken die voortvloeien uit toekomstige salarisverhogingen die per balansdatum reeds zijn toegezegd endie voor rekening van de vennootschap komen, wordt hiervoor een voorziening gevormd.

LeasingDe onderneming kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij devoor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lesseeworden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificerenals operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en nietzozeer de juridische vorm.

Operationele leasesAls de onderneming optreedt als lessee in een operationele lease wordt het leaseobject niet geactiveerd.Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van debetreffende leaseovereenkomst.

Rentebaten en -lastenRentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet vande betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met deverantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

BelastingenBelastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare winst belastingen en latentebelastingen. De belastingen worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen, behalve voor zover dezebetrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval debelasting in het eigen vermogen wordt verwerkt. De over het boekjaar verschuldigde en verrekenbare belastingis de naar verwachting te betalen belasting over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de handvan belasting tarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum isbesloten, en eventuele correcties op de over voorgaande jaren verschuldigde belasting. Indien deboekwaardes van activa en verplichtingen ten behoeve van de financiële verslaggeving afwijken van hunfiscale boekwaardes, is sprake van tijdelijke verschillen. Voor belastbare tijdelijke verschillen wordt eenvoorziening latente belastingverplichtingen getroffen. Voor verrekenbare tijdelijke verschillen, beschikbarevoorwaartse verliescompensatie en nog niet gebruikte fiscale verrekeningsmogelijkheden wordt een latentebelastingvordering opgenomen, maar uitsluitend voor zover het waarschijnlijk is dat er in de toekomst fiscalewinsten beschikbaar zullen zijn voor verrekening respectievelijk compensatie. Latente belastingvorderingenworden per iedere verslagdatum herzien en verlaagd voor zover het niet langer waarschijnlijk is dat hetdaarmee samenhangende belastingvoordeel zal worden gerealiseerd. Latente belastingvorderingen en -verplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

KasstroomoverzichtHet kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzichtbestaan uit de liquide middelen en beleggingen die zonder beperkingen en zonder materieel risico vanwaardeverminderingen als gevolg van de transactie kunnen worden omgezet in geldmiddelen. Kasstromen invreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzakegeldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde vaninterest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationeleactiviteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transactieswaarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzichtopgenomen.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

69 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 70: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Bepaling reële waardeDe reële waarde van een financieel instrument is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld ofeen passief kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereiden van elkaar onafhankelijk zijn. De reële waarde van niet-beursgenoteerde financiële instrumenten wordtbepaald door de verwachte kasstromen contant te maken tegen een disconteringsvoet die gelijk is aan degeldende risicovrije markrente voor de resterende looptijd vermeerderd met krediet- en liquiditeitsopslagen.

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

(in EUR 1.000)Banen enplatform

Terreinenen wegen

Gebouwen Installaties

Overigevastebedrijfs-middelen

Vastgoed-beleggingen

Objecten inaanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2016 22.140 17.046 56.907 5.748 2.064 7.729 16.477 128.111

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2016 -9.553 -5.015 -15.793 -3.154 -1.662 0 0 -35.177

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2016 0 1.663 0 0 0 -1.656 0 7

Boekwaarde ultimo 2016 12.587 13.694 41.114 2.594 402 6.073 16.477 92.941

Mutaties in de boekwaarde:

Investeringen in 2017 423 6.732 928 1.351 338 32 12.861 22.665

Desinvesteringen (aanpassing aanschafwaarde) -356 -1.293 -1.810 -737 -459 0 0 -4.655

Afschrijvingen in 2017 -793 -1.005 -3.086 -563 -275 0 0 -5.722

Waardeverminderingen 2017 0 -754 0 0 0 0 0 -754

Desinvesteringen (aanpassing cumulatieve afschrijvingen) 356 1.293 1.810 737 459 0 0 4.655

Ongerealiseerde waardeverandering 2017 0 0 0 0 0 237 0 237

Opleveringen 0 0 15.639 0 0 0 -15.639 0

Herclassificatie 0 600 980 0 0 -1.580 0 0

Saldo mutaties boekwaarde -370 5.573 14.461 788 63 -1.311 -2.778 16.426

Aanschafwaarde ultimo 2017 22.207 23.085 72.644 6.362 1.943 5.314 13.699 145.254

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017 -9.990 -5.481 -17.069 -2.980 -1.478 0 0 -36.998

Ongerealiseerde waardeverandering ultimo 2017 0 1.663 0 0 0 -552 0 1.111

Boekwaarde ultimo 2017 12.217 19.267 55.575 3.382 465 4.762 13.699 109.367

De herwaardering vastgoedbeleggingen ten bedrage van € -552.000 bestaat voor € 1.282.000 uit positieveherwaarderingen en voor € 1.834.000 uit negatieve herwaarderingen.

De herclassificatie in het boekjaar heeft betrekking op een vastgoedobject, die als gevolg van een wijziging ingebruik, is geherclassificeerd van vastgoedbeleggingen naar activa ten behoeve van operationele activiteiten.

Banen en platformNaast de aanleg op eigen gronden valt hieronder tevens het door Eindhoven Airport N.V. betaalde aandeel inde kosten van de aanleg van de op militair terrein gelegen start- en landingsbaan.

Terreinen en wegen

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

70 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 71: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Hieronder zijn opgenomen de gronden, het voorterrein van de luchthaven alsmede de investeringen interreinen ten behoeve van autoparkeren. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik vanluchthavenweg 29 (grond).

GebouwenDit betreft terminalgebouwen en het hotel. Hieronder valt ook het eigen-gebruikdeel van het commercieelonroerend goed. De herclassificatie heeft betrekking op het gewijzigde gebruik van luchthavenweg 29(gebouw).

Installaties Dit betreft onder andere systemen voor bagageafhandeling, securityapparatuur, toegangscontrole en hetroutebewakingssysteem.

Overige vaste bedrijfsmiddelenDit betreft de ICT-apparatuur, kantoorinrichting, inrichting van het stationsgebouw en rijdend materieel.

VastgoedbeleggingenHieronder worden begrepen commercieel (<30% eigen gebruik) geëxploiteerde activa. Het betreft voor hetgrootste deel gebouwen, daarnaast vallen hieronder de in erfpacht uitgegeven gronden. Hierop wordt nietafgeschreven, maar jaarlijks wordt de waarde (en daarmee de waardemutatie) bepaald. De ongerealiseerdewaardeverandering in 2017 bedroeg op gebouwen € 197.800 (2016: € -147.659) en € 39.211 (2016:€ 271.495) op erfpachtterreinen. De verhuuropbrengsten vanuit vastgoedbeleggingen bedroegen in 2017ongeveer € 355.000 op gebouwen (2016: € 360.000). Exploitatiekosten ten behoeve van verhuuropbrengstengenererend vastgoed bedroegen ongeveer € 200.000 (2016: € 200.000), de exploitatiekosten voor nog teverhuren ruimtes bedroegen ongeveer € 10.000 (2016: € 10.000). Er zijn geen beperkingen met betrekking totde aanwendbaarheid van vastgoedbeleggingen of de inbaarheid van opbrengsten.

De actuele waarde van de bedrijfsgebouwen is ultimo 2017 door onafhankelijke taxateurs getaxeerd op€ 3.270.000. De taxaties zijn gebaseerd op de markthuurkapitalisatie-methode en de volgendebelangrijke veronderstellingen:

1. Er is gerekend met een NAR van 8,75% voor bedrijfsgebouwen.2. Er is gerekend met een NAR van 9,5% voor kantoorgebouwen.3. Regionale marktontwikkelingen.

De erfpachtopbrengsten bedroegen in 2017 € 78.000. De actuele waarde van de erfpachtterreinen is ultimo2017 berekend op € 1.491.963. De berekeningen zijn gebaseerd op de methode van netto contante waardevan toekomstige erfpachtopbrengsten. Er is gerekend met een disconteringspercentage van 6,85%. Deresterende looptijden van de vier contracten varieert tussen de 3 en 25 jaar. De meeste contracten wordenjaarlijks verhoogd conform ontwikkeling CPI-index.

Objecten in aanbouw

Hieronder wordt begrepen de nog niet gerealiseerde bouwprojecten in de terminal en activa in aanbouw(parkeergarage).

Bijzonder waardeverminderingsverlies

In het boekjaar is een bijzonder waardeverminderingsverlies van € 754.000 verwerkt met betrekking tot demateriële vaste activa. Dit verlies heeft betrekking op de waardering van deze aankoop van luchthavenweg 24.Door de instorting van het MPB heeft Eindhoven Airport eind 2017 besloten dit terrein begin 2018 volledig aante gaan wenden voor parkeren en het bijbehorende pand te slopen. Door deze gewijzigde omstandigheiddiende Eindhoven Airport de realiseerbare waarde opnieuw te bepalen.

De realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid is geschat voor zowel de opbrengstwaardeals de bedrijfswaarde, ervan uitgaande dat het parkeerterrein begin 2018 in gebruik wordt genomen. Op basisvan de beoordeling in 2017 is de realiseerbare waarde, gebaseerd op de bedrijfswaarde, van hetparkeerterrein geschat € 754.000 lager te zijn dan de boekwaarde; voor dit bedrag is een bijzonderwaardeverminderingsverlies opgenomen dat is verantwoord in de winst-en-verliesrekening voor €754.000.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

71 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 72: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

De aan de bedrijfswaarde ten grondslag liggende geprognosticeerde kasstromen, berekend over een termijndie is afgeleid van de economische levensduur van het parkeerterrein, zijn contant gemaakt tegen eendiscontovoet van 6,25%. De opbrengsten in de prognose zijn gebaseerd op marktinformatie en de kosten zijnbepaald op basis van de begrote kosten. In de berekening is tevens rekening gehouden met overheadkosten.

Eindhoven Airport is een investeringsverplichting aangegaan ter grootte van €0,6 miljoen. Dit betreftinvesteringsverplichtingen die met name zijn aangegaan voor de uitbreiding van de terminal. Dit zijninvesteringsverplichtingen korter dan 1 jaar.

2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa kan als volgt worden gespecificeerd:

(in EUR 1.000)

Latentebelasting-vorderingen

Overigevorderingen Totaal

Stand per 1 januari 2017 784 44 828

Dotatie 188 0 188

Onttrekking -244 0 -244

Aflossing 0 -6 -6

Stand per 31 december 2017 728 38 766

Overige vorderingenOnder de overige vorderingen is een vastrentende lening begrepen met een rentepercentage van 5,5% en eenresterende looptijd van7 jaar.

Latente belastingvorderingenDeze latente belastingvordering heeft betrekking op het verschil tussen de fiscale waardering van gebouwenen de boekwaarde volgens de financiële verslaggeving. Het volledige bedrag van deze vordering is alslanglopend (> 1jaar) aan te merken.

3. Voorraden

(in EUR 1.000) 2017 2016

Voorraad reserveonderdelen bagage afhandelsysteem 4 47

Voorraad handelsgoederen 18 12

22 59

Er is geen voorziening voor incourantheid in mindering gebracht op de voorraad.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

72 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 73: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

4. Vorderingen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Debiteuren 5.929 4.812

Vordering omzetbelasting 781 639

Vordering verzekeringsmaatschappij 0 265

Te ontvangen concessies en reclame 16 81

Overige vorderingen1 826 720

7.552 6.517

1 Van de overige vorderingen heeft € 0,5 miljoen betrekking op nog te factureren omzet (2016: € 0,4 mln.)

Er is geen voorziening wegen oninbaarheid in mindering gebracht op de de vorderingen uit hoofde vandebiteuren.Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2016: € 0,3 mln.).

5. Liquide middelen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Liquide middelen 4.147 5.839

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden met een looptijd korter dan één jaar. De liquide middelenstaan volledig ter vrije beschikking.

6. Groepsvermogen

Zie voor een nadere toelichting op het eigen vermogen de toelichting op het eigen vermogen in deenkelvoudige jaarrekening.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

73 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 74: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

7. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

(in EUR 1.000)

Latentebelastingverplichtingen

Claims,geschillen enrechtsgedingen

Jubileumvoorziening Totaal

Stand per 1 januari 2016 424 280 5 709

Mutaties:

Dotaties 10 0 0 10

Onttrekkingen -20 -280 -1 -301

Stand per 31 december 2016 414 0 4 418

Voorziening latente belastingverplichtingenDe voorziening voor latente belastingverplichtingen omvat het belastingeffect van de belastbare tijdelijkeverschillen tussen commerciële en fiscale winstbepaling. De latenties met een resterende looptijd van 1 jaar enkorter bedragen € 17.857 (2016: € 17.857).

Voorziening claims, geschillen en rechtsgedingenDe voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen heeft betrekking op geschillen waarbij deonderneming betrokken is. Hoewel de afloop van deze geschillen niet met zekerheid kan worden voorspeld,wordt mede op grond van ingewonnen juridisch advies verwacht dat de geschillen waarschijnlijk een nadeligeinvloed zullen hebben op de geconsolideerde financiële positie.

JubileumvoorzieningDe jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur van hetdienstverband. Circa € 1.000 (2016 : € 500) heeft een looptijd korter dan 1 jaar.

Van de voorzieningen heeft € 312.000 betrekking op voorzieningen met een verwachte looptijd groter dan 5jaar.

8. Langlopende schulden

(in EUR 1.000) 2017 2016

Schulden aan kredietinstellingen 25.000 22.500

25.000 22.500

Schulden aan kredietinstellingenHet verloop van de post luidt als volgt:

(in EUR 1.000)

Oorspronkelijke hoofdsom 19.000

Restant hoofdsom per 01-01-2017 22.500

Aflossing in 2017 -9.500

Opname in 2017 12.000

Restant hoofdsom per 31-12-2017 25.000

Langlopend per 31 december 2017 25.000

Per 25 september 2015 is een doorlopend krediet verstrekt van € 26 miljoen met een looptijd van vijf jaar.Bovendien is er een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met € 10 miljoen te verhogen. Per

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

74 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 75: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

30 september 2015 is gebruikgemaakt van deze faciliteit en is een krediet opgenomen van € 19 miljoen meteen rentevaste periode van zes maanden.

Per 21 februari 2017 is de kredietfaciliteit verhoogd met € 10 miljoen. Hierdoor is er een kredietfaciliteitontstaan van € 36 miljoen met een accordeonmogelijkheid om deze kredietfaciliteit met €10 miljoen teverhogen. De looptijd is vijf jaar. De gebruikte faciliteit eind 2017 is €25 miljoen, met een rentevaste periodevan 6 maanden.

De rente op de kredietfaciliteit is afhankelijk van het leverage ratio en varieert tussen Euribor plus 0,75%(leverage ratio kleiner of gelijk aan 1) en Euribor plus 1,5% (leverage ratio groter of gelijk aan 2,5 en kleiner ofgelijk aan 3). De bank heeft geen zekerheden gesteld aan het krediet.

Convenanten

Aan dit krediet zijn de volgende convenanten verbonden:

1. Leverage ratio <=32. Interest coverage ratio >=43. Dividendbetalingen zijn gelimiteerd tot EUR 460.000; het is toegestaan het dividend te verhogen tot

maximaal 50% van het netto resultaat onder de voorwaarde dat de net leverageratio < 2 blijft.

2017 2016

Leverage ratio 0,9 0,8

Interest coverage ratio 62,3 68,7

Uitgekeerd dividend boekjaar € 458.000 € 458.000

Ultimo boekjaar wordt hiermee aan de convenanten voldaan.

9. Kortlopende schulden

(in EUR 1.000) 2017 2016

Schulden aan leveranciers 4.382 2.980

Schulden uit hoofde van loonheffing 161 150

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting 444 495

Schulden aan Ministerie van Defensie 362 1.201

Overige schulden en overlopende passiva 4.835 3.471

10.184 8.297

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

75 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 76: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Overige schulden en overlopende passiva

(in EUR 1.000) 2017 2016

Afhandelingskosten 701 619

Beveiligingskosten 409 332

Vakantiegeld en -dagen 326 264

Te crediteren havengelden 114 141

Voorschot subsidie1 725 0

Te betalen dividend 227 227

Vooruitgefactureerde omzet 762 672

Overlopende passiva 1.205 631

Overige 366 585

4.835 3.471

1 Dit betreft een ontvangen voorschot inzake een subsidie van de provincie Noord-Brabant voor het realiseren van een OV- terminal in het multipurpose gebouw.

Er zijn geen kortlopende schulden met een looptijd > 1 jaar.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

76 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 77: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Financiële instrumenten

De onderneming maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumentendie de onderneming blootstelt aan markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico.Eindhoven Airport onderkent een aantal risicogebieden waar permanent aandacht voor is om ze beheersbaaren aanvaardbaar in omvang te houden. Risicomanagement is periodiek een vast onderwerp op de agenda vande Raad van Commissarissen en van de Directie en het managementteam.

ValutarisicoEr is vastgesteld dat er geen valutarisico’s bestaan en dat ze evenmin te verwachten zijn, aangeziennagenoeg alle inkoop- en verkooptransacties in euro’s plaatsvinden.

MarktrisicoEr worden maatregelen getroffen om het marktrisico dat bestaat omtrent veiligheid (Safety & Security) vanpassagiers, interne en externe werknemers, bezoekers en omwonenden niet in gevaar te brengen en decontinuïteit van de luchthaven te borgen. Op financieel gebied is ons beleid gericht op het waarborgen van eengezonde en solide langetermijnontwikkeling waarbij een lage risicobereidheid past. Wat betreft compliancetrachten we aan alle wet- en regelgeving te voldoen, op het gebied van onder meer veiligheid en beveiliging,milieu, duurzaamheid, aanbestedingen en privacy- en informatiebeveiliging. We accepteren hierin geenrisico's.

KredietrisicoDe onderneming loopt kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder financiële vaste activa,handels- en overige vorderingen. Het kredietrisico bij debiteuren is geconcentreerd bij drieluchtvaartmaatschappijen. Circa 80% van het debiteurensaldo per 31 december 2017 heeft betrekking op dezemaatschappijen. Met deze luchtvaartmaatschappijen bestaat een goede, veelal lange relatie. Zij hebbenaltijd tijdig aan hun betalingsverplichtingen voldaan. Het maximale kredietrisico is hierdoor nagenoeg nihil.

Renterisico en kasstroomrisicoHet beleid van de onderneming is om haar financieringen voor 100% aan te trekken met variabel rentendeleningen. De onderneming loopt renterisico over de rentedragende vorderingen en schulden en herfinancieringvan bestaande financieringen. Voor vorderingen en schulden met variabel rentende renteafspraken loopt deonderneming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen.

LiquiditeitsrisicoDe onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Hetmanagement ziet erop toe dat voor de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan deverplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens voldoende financiële ruimte onder de beschikbare faciliteitenbeschikbaar blijft om steeds binnen de gestelde leningconvenanten te blijven.

Reële waardeDe reële waarde van in de balans opgenomen financiële instrumenten verantwoord onder kasmiddelen,kortlopende vorderingen, kortlopende schulden en langlopende schulden benadert de boekwaarde daarvan.

10. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Eindhoven Airport heeft per 31 december 2017 niet in de balans opgenomen verplichtingen ter grootte van€ 1,1 miljoen. Dit betreft met name investeringsverplichtingen van € 0,6 miljoen die we zijn aangegaan voormet name de uitbreiding van de terminal. Dit zijn investeringsverplichtingen korter dan 1 jaar. Daarnaast zijnwe leaseverplichtingen aangegaan, waarvan € 52.401 met een termijn korter dan 1 jaar en € 44.002 met eentermijn tussen 1 en 5 jaar. Daarnaast hebben we twee huurcontracten voor autoparkeerterreinen. Deverplichtingen uit hoofde daarvan bedragen € 360.317 voor een termijn korter dan 1 jaar en de verplichtingvoor een termijn tussen 1 en 5 jaar is nihil. In de winst-en-verliesrekening is in 2017 een bedrag van € 398.653aan 'leasekosten en huurkosten terreinen' verantwoord.

In de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteit is onder meer de verplichting opgenomen dateen dividend van maximaal € 460.000 wordt uitgekeerd over de boekjaren 2015 tot en met 2019. Dit bedrag

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

77 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 78: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

mag na 2015 toenemen indien de leverage ratio lager dan 2 blijft en het totaal uitgekeerde dividendniet meer dan 50% van de winst bedraagt.

Met de Louvre Group is overeengekomen een omzetafhankelijke managementfee te betalen als vergoedingvoor het te voeren management van het hotel. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 5 jaar. De resterendelooptijd van deze overeenkomst is 0,5 jaar (einddatum 01-03-2018). Daarnaast is met Golden TulipInvestments B.V. een franchiseovereenkomst overeengekomen met een looptijd van 10 jaar. De resterendelooptijd van deze overeenkomst is 5,5 jaar (einddatum 01-03-2023). De vergoeding volgens dezeovereenkomst is omzet- en resultaatafhankelijk.

Er is een voorwaardelijke verplichting van maximaal € 3 miljoen aan de gemeente Eindhoven en aan deprovincie Noord-Brabant ten behoeve van de realisatie van een grootschalige verbetering van de landzijdigebereikbaarheid van Noordwest-Eindhoven. De belangrijkste voorwaarden hierin zijn:

• Eindhoven Airport heeft de vergunning voor de uitvoer van de tweede fase van het Aldersadvies.

• Start werkzaamheden begin 2018 en de realisatie zal gereed zijn uiterlijk ultimo 2020.

• Eindhoven Airport verkeert in een gezonde bedrijfseconomische situatie op het moment dat bijdragenbetaald worden.

Schatting is dat de eerste betaling van 25% van het totale bedrag in 2018 plaats zal vinden.

Eindhoven Airport heeft geen verplichtingen voor een termijn langer dan 5 jaar en heeft geengarantiestellingen afgegeven.

Multi-purposegebouwDe gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw heeft in 2017 (en ook verder) tot grote schade geleidvoor de vennootschap. Deze schade is nog niet afgewikkeld. Over de juridische consequenties van degedeeltelijke instorting is door de vennootschap waar nodig en relevant juridisch advies ingewonnen. Op ditmoment zijn de aannemer en de vennootschap nog in overleg over de verzekeringsdekking en hetaansprakelijkheidsvraagstuk en is het nog niet vrijwel zeker dat economische voordelen ten behoeve van dedekking van de schade naar de vennootschap zullen vloeien. Dientengevolge zijn mogelijke vorderingen perbalansdatum niet in de balans opgenomen.

Daarnaast zijn bij de vennootschap diverse aansprakelijkstellingen ingediend door derden die verband houdenmet de gedeeltelijke instorting van het multi-purposegebouw. Over de aansprakelijkstellingen is door devennootschap waar nodig en relevant juridisch advies ingewonnen. De afloop van de onderhandelingen en/ofprocedures kan niet met zekerheid worden voorspeld en houdt verband met het overleg dat momenteelplaatsvindt met de aannemer over de verzekeringsdekking en het aansprakelijkheidsvraagstuk. Devennootschap acht het echter onwaarschijnlijk dat voor de afwikkeling van deze aansprakelijkstellingenmiddelen nodig zullen zijn. Voor deze aansprakelijkstellingen is per balansdatum geen voorziening opgenomenin de balans.

Het is niet volledig uit te sluiten dat bij een eventueel geschil geoordeeld zou worden dat de vennootschap(mede-) aansprakelijk wordt gehouden voor (een deel van) de schade. Dit zal alsdan mogelijk tot gevolghebben dat voorzieningen opgenomen dienen te worden voor claims van derden en zal mogelijk eenimpairment dienen te worden genomen op de materiele vaste activa in aanbouw. De inschatting van deomvang kan nog niet worden gegeven.

11. Netto-omzet

De netto-omzet kan als volgt worden gespecificeerd naar belangrijke opbrengstencategorieën :

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

78 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 79: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

(in EUR 1.000) 2017 2016

Havengelden 37.937 31.590

Autoparkeergelden 12.781 11.427

Concessies 6.652 5.661

Verhuringen 4.324 3.758

Overige netto-omzet 723 673

62.417 53.109

Havengelden

(in EUR 1.000) 2017 2016

Vliegtuigvergoedingen 240 272

Passagiersvergoedingen 37.676 31.288

Parkeergelden vliegtuigen 21 30

37.937 31.590

Autoparkeren

(in EUR 1.000) 2017 2016

Autoparkeergelden 12.781 11.427

12.781 11.427

Concessies

(in EUR 1.000) 2017 2016

Winkels en horeca 5.078 4.323

Oliemaatschappijen 861 745

Autoverhuur 301 239

Overige concessies 412 354

6.652 5.661

De aard van de concessies betreft voornamelijk horeca- en winkelverkopen. In ruil voor een percentage van deomzet stellen wij aan concessionarissen casco winkel- en horecaruimte beschikbaar. We zijn met deconcessionarissen voorwaarden overeengekomen zoals de hoogte van de concessie en het afrekenendaarvan via voorschotbedragen en een jaarlijkse eindafrekening. De looptijd van concessie-overeenkomstenvarieert van 5 tot 10 jaar. Geen van de overeenkomsten wordt automatisch stilzwijgend verlengd.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

79 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 80: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Verhuringen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Gebouwen 823 803

Hotel omzet 3.365 2.822

Terreinen 136 133

4.324 3.758

Overige netto-omzet

(in EUR 1.000) 2017 2016

Reclameopbrengsten 421 451

Overige opbrengsten 302 222

723 673

12. Waardeveranderingen vastgoedbeleggingen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Marktwaarde aanpassing erfpachten -39 -271

Marktwaarde aanpassing commercieel onroerend goed -198 148

-237 -123

13. Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

(in EUR 1.000) 2017 2016

Beveiligingkosten 5.612 4.585

Afhandelingskosten 15.540 13.534

Schoonmaakkosten 1.814 1.180

Medegebruikskosten 3.329 3.258

Overige uitbestedingen 812 497

Onderhoudskosten 1.973 1.574

Inhuur extern personeel 449 463

Commerciële en relationele kosten 1.074 1.155

Accountantskosten 43 39

Advieskosten 863 429

Overige externe kosten1 3.313 2.230

34.822 28.944

1 De overige externe kosten bestaan met name uit kosten voor gas, water en elektra, huurkosten, verkeersregelaars, verzekeringen en belastingen.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

80 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 81: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

14. Lonen en salarissen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Salarissen 3.663 3.465

Overige personeelskosten 344 277

4.007 3.742

Ultimo 2017 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 50,2, een toename van 5,9 fte tenopzichte van 2016. Per ultimo 2017 is het aantal fte werkzaam in het hotel 15,2.

Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2017:

Afdeling 2017 2016

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam) man vrouw man vrouw

Directie & Management 2,0 2,0 2,0 2,0

Corporate Communications 0,0 1,7 0,0 0,7

Juridische & Bestuurlijke zaken 0,0 4,2 0,0 4,2

Secretariaat 0,0 4,0 0,0 4,0

Operationele zaken 16,0 5,1 15,0 4,9

Commerciële zaken & PR 4,8 1,0 4,0 1,0

Finance, IT & Procurement 6,0 1,7 4,0 1,6

HR 0,0 1,7 0,0 0,9

Totaal exclusief Hotel 28,8 21,3 25,0 19,3

Hotel 0,0 15,2 0,0 11,0

Totaal inclusief Hotel 28,8 36,6 25,0 30,3

Bezoldiging commissarissen

In 2017 is aan de Raad van Commissarissen een bezoldiging betaald van € 70.000 (2016: € 70.000).

Bezoldiging bestuurders

De statutaire directie van Eindhoven Airport N.V. bestaat uit 2 personen. De algemeen directeur is per 1 april2008 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd voor een termijn van 4 jaar, binnen eenvast dienstverband met de N.V. dat is ingegaan op 1 maart 2006. In april 2012 is de directeur herbenoemdvoor een periode van 4 jaar. In april 2016 is deze opnieuw herbenoemd voor een periode van 4 jaar door deAlgemene Vergadering van Aandeelhouders. Per 1 juli 2017 is drs. M.P.J. van den Bogaard toegetreden tot destatutaire directie.

Aan bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383 lid 1 BW, is in het boekjaar tenlaste van de onderneming en zijn dochtermaatschappij gekomen voor bestuurders een bedrag van € 396.222(2016: € 297.053).

Aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V. zijn N.V. Luchthaven Schiphol (51%), provincie Noord-Brabant(24,5%) en gemeente Eindhoven (24,5%). In dit verband valt Eindhoven Airport N.V. onder destaatsdeelnemingen, categorie markt/publiek. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van EindhovenAirport N.V. heeft op 14 mei 2007 het remuneratiebeleid voor de directie van Eindhoven Airport N.V.vastgesteld. Dit remuneratiebeleid is in lijn met dat van Schiphol Group.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

81 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 82: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

15. Sociale lasten en pensioenlasten

(in EUR 1.000) 2017 2016

Sociale lasten 614 537

Pensioenlasten 352 363

966 900

De medewerkers van Eindhoven Airport N.V. hebben een pensioenregeling die is ondergebracht bij Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., de pensioenuitvoerder. Deze pensioenregeling betreft eenvoorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. Indexatie (aanpassing met prijsstijging) van de toegekendeaanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien en voor zover de middelen van het depot daartoe ruimtelaten en de werkgever daartoe heeft besloten. De pensioenregeling wordt volgens de Pensioenwetgekarakteriseerd als uitkeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder heefteen looptijd van 5 jaar. Indexatie geeft geen aanleiding tot premie-aanpassingen.

16. Afschrijvingen op materiële vaste activa

(in EUR 1.000) 2017 2016

Afschrijvingskosten 5.722 5.263

17. Rentebaten en -lasten

(in EUR 1.000) 2017 2016

Rentelasten en soortgelijke kosten -423 -301

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 56 15

-367 -286

De financiële lasten in 2017 komen met name voort uit de in september 2015 overeengekomen kredietfaciliteitvan € 26 miljoen. In 2017 is deze kredietfaciliteit met €10 miljoen verhoogd tot €36 miljoen. Van deze faciliteitis in 2017 voor € 25 miljoen gebruiikgemaakt. Het rentepercentage is Euribor +0,75%.

De overige financiële lasten betreffen kosten van betalingsverkeer en creditcardprovisies.

18. Belastingen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Vennootschapsbelasting op basis van het resultaat over boekjaar 3.959 3.513

Vennootschapsbelasting uit hoofde van mutaties latentie 45 11

Vennootschapsbelasting uit hoofde van afwikkeling voorgaande jaren -20 -63

Totaal 3.984 3.461

Effectieve belastinglast 25% 25%

Het tarief in 2017 was 25,0%

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

82 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 83: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

19. Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming en eennatuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de onderneming. Als verbonden partij worden aangemerktalle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed vanbetekenis kan worden uitgeoefend. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in hetmanagement van Eindhoven Airport of Schiphol Group en nauwe verwanten en aandeelhouders zijnverbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze nietonder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van detransactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Per 24 oktober 2012 is de100%-dochteronderneming Eindhoven Airport Hotel een verbonden partij. Onder transacties wordt verstaaneen overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties voorgedaan met verbonden partijen op niet-zakelijke grondslag. In denormale bedrijfsactiviteiten koopt en verkoopt de onderneming goederen en diensten van en aandeelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Deze transacties worden over hetalgemeen op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van transactiesmet derden.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

83 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 84: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

20. Honoraria van de accountant

De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de onderneming, haardochtermaatschappijen en andere maatschappijen die zij consolideert, een en ander zoals bedoeld in artikel2:382a lid 1 en 2 BW.

(in EUR 1.000)

KPMGAccountantsN.V.

Overig KPMGnetwerk Totaal KPMG

2017 2017 2017

Onderzoek van de jaarrekening 40 0 40

Andere controleopdrachten 3 0 3

43 0 43

(in EUR 1.000)KPMGAccountants N.V.

Overig KPMGnetwerk Totaal KPMG

2016 2016 2016

Onderzoek van de jaarrekening 34 0 34

Andere controleopdrachten 5 0 5

39 0 39

21. Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen significante gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan.

Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

84 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 85: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Enkelvoudige balans per31 december 2017(na resultaatbestemming)

(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa 22 109.357 92.921

Financiële vaste activa 23 785 898

110.142 93.819

Vlottende activa

Voorraden 4 47

Vorderingen 24 7.463 6.507

Liquide middelen 3.782 5.498

11.249 12.052

121.391 105.871

(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal 2.292 2.292

Agio reserve 10.777 10.777

Herwaarderingsreserve 2.209 2.187

Bestemmingsreserve 327 327

Overige reserves 70.416 58.864

Dividend 231 231

25 86.252 74.678

Voorzieningen 26 418 709

Langlopende schulden 27 25.000 22.500

Kortlopende schulden 28 9.721 7.984

121.391 105.871

Enkelvoudige balans per 31 december 2017

85 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 86: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017(in EUR 1.000) Toelichting 2017 2016

Aandeel in resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen na belastingen 249 90

Overig resultaat na belastingen 11.783 10.546

Nettoresultaat 12.032 10.636

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017

86 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 87: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Toelichting behorende tot deenkelvoudige jaarrekening 2017

Algemeen

De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2017 van Eindhoven Airport N.V. (KvKnummer: 17051407). Ten aanzien van de enkelvoudige winst-en-verliesrekening van Eindhoven Airport HotelB.V. is gebruikgemaakt van de vrijstelling ingevolge artikel 2:402 BW. Voor zover posten uit de enkelvoudigewinst-en-verliesrekening hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op degeconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en deresultaatbepaling

Financiële instrumenten

In de enkelvoudige jaarrekening worden financiële instrumenten gepresenteerd op basis van hun juridischevorm.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

In de enkelvoudige balans worden deelnemingen in groepsmaatschappijen gewaardeerd volgens devermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde. Zie voor een uitwerking hiervan degrondslagen voor financiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

Resultaat deelnemingen

Het aandeel in het resultaat van de onderneming waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel van deonderneming in de resultaten van deze deelneming. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activaen passiva tussen de onderneming en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeftplaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.

22. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

87 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 88: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

(in EUR 1.000)

Banen enplatform

Terreinen enwegen

Gebouwen InstallatiesOverige vastebedrijfs-middelen

Vastgoed-beleggingen

Objecten inaanbouw

Totaal

Aanschafwaarde ultimo 2016 22.140 17.046 56.907 5.748 2.010 7.729 16.477 128.057

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2016 -9.553 -5.015 -15.793 -3.154 -1.628 0 0 -35.143

Ongerealiseerde waardeveranderingultimo 2016 0 1.663 0 0 0 -1.656 0 7

Boekwaarde ultimo 2016 12.587 13.694 41.114 2.594 382 6.073 16.477 92.921

Mutaties in de boekwaarde

Investeringen in 2017 423 6.732 928 1.351 337 32 12.861 22.664

Desinvesteringen (aanpassingaanschafwaarde) -356 -1.293 -1.810 -737 -459 0 0 -4.655

Afschrijvingen in 2017 -793 -1.005 -3.086 -563 -264 0 0 -5.711

Waardeverminderingen 2017 0 -754 0 0 0 0 0 -754

Desinvesteringen (aanpassingcumulatieve afschrijvingen) 356 1.293 1.810 737 459 0 0 4.655

Ongerealiseerde waardeverandering2017 0 0 0 0 0 237 0 237

Opleveringen 0 0 15.639 0 0 0 -15.639 0

Herclassificatie 0 600 980 0 0 -1.580 0 0

Saldo mutaties boekwaarde -370 5.573 14.461 788 73 -1.311 -2.778 16.436

Aanschafwaarde ultimo 2017 22.207 23.085 72.644 6.362 1.888 5.314 13.699 145.199

Cumulatieve afschrijvingen ultimo 2017 -9.990 -5.481 -17.069 -2.980 -1.433 0 0 -36.953

Ongerealiseerde waardeveranderingultimo 2017 0 1.663 0 0 0 -552 0 1.111

Boekwaarde ultimo 2017 12.217 19.267 55.575 3.382 455 4.762 13.699 109.357

Zie voor een nadere toelichting de toelichting op materiële vaste activa in de geconsolideerde jaarrekening.

23. Financiële vaste activa

(in EUR 1.000) 2017 2016

Deelnemingen in groepsmaatschappijen 0 0

Vorderingen op deelnemingen 19 70

Actieve belastinglatenties 728 784

Overige vorderingen 38 44

785 898

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt weer te geven:

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

88 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 89: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

(in EUR 1.000)

Deelnemingenin groeps-maatschap-pijen

Vorderingen opdeel-nemingen

Latentebelastingvorderingen

Leningen U/G Totaal

Stand per 1 januari 2017 0 70 784 44 898

Mutaties in 2017

Aflossing lening 0 -300 0 -6 -306

Aandeel in resultaat 249 0 0 0 249

Mutatie actieve belasting latenties 0 0 -56 0 -56

Naar vorderingen op groepsmaatschappijen -249 249 0 0 0

Stand per 31 december 2017 0 19 728 38 785

De verstrekte lening aan de deelneming kent een rentepercentage van 4,0% en is aan te merken alslanglopend. Er zijn geen afspraken over aflossingen en gestelde zekerheden. De waarde van de deelneming ingroepsmaatschappijen is gesaldeerd met de verstrekte lening aan de deelneming. Voor de toelichting op delatente belastingvorderingen en leningen u/g wordt verwezen naar de toelichting op de financiële vaste activain de geconsolideerde jaarrekening.

Eindhoven Airport N.V. te Eindhoven staat aan het hoofd van de groep en heeft de volgende kapitaalbelangen:

Naam Vestigings-plaats

Aandeel ingeplaatstkapitaal %

Geconsolideerde deelnemingen

Eindhoven Airport Hotel B.V. Eindhoven 100

24. Vorderingen

(in EUR 1.000) 2017 2016

Debiteuren 5.822 4.769

Vordering omzetbelasting 735 602

Vorderingen op deelnemingen 69 81

Overige vorderingen 837 1.055

7.463 6.507

Er zijn geen vorderingen met een periode langer dan één jaar (2016: € 0,3 mln.).

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

89 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 90: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

25. Eigen vermogen

(in EUR 1.000)Gestortaandelen-kapitaal

Agio-reserve

Bestem-mingsre-serve

Herwaar-derings-reserve

Overigereserves Dividend Totaal

jaar

2016

Stand aanvang boekjaar 2.292 10.777 327 1.962 48.911 231 64.500

Realisatie herwaarderingsreserve 0 0 0 225 -225 0 0

Besteding 0 0 0 0 0 -231 -231

Vrijval herwaarderingsreserve 0 0 0 0 0 0 0

Winstbestemming 0 0 0 0 10.178 458 10.636

Overboeking preferent dividend naarkortlopende schulden

0 0 0 0 0 -227 -227

Saldo ultimo 2016 2.292 10.777 327 2.187 58.864 231 74.678

2017

Stand aanvang boekjaar 2.292 10.777 327 2.187 58.864 231 74.678

Realisatie herwaarderingsreserve 0 0 0 22 -22 0 0

Besteding 0 0 0 0 0 -231 -231

Winstbestemming 0 0 0 0 11.574 458 12.032

Overboeking preferent dividend naarkortlopende schulden

0 0 0 0 0 -227 -227

Saldo ultimo 2017 2.292 10.777 327 2.209 70.416 231 86.252

Verdeling aandelenkapitaal

(in EUR 1.000)

Cumulatiefpreferenteaandelen-

kapitaal

Gewoneaandelen-

kapitaal%

Totaal geplaatstaandelen-

kapitaalWaarvan gestort

Schiphol Nederland B.V. 2.269 45 51,0% 2.314 1.180

Provincie Noord-Brabant 0 1.112 24,5% 1.112 556

Gemeente Eindhoven 0 1.112 24,5% 1.112 556

2.269 2.269 100,0% 4.538 2.292

Verdeling dividend

(in EUR 1.000)Preferentdividend

Gewoondividend Totaal dividend

Schiphol Nederland B.V. 227 5 232

Provincie Noord-Brabant 0 113 113

Gemeente Eindhoven 0 113 113

227 231 458

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

90 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 91: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Gestort aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Eindhoven Airport bedraagt € 9.000.000, verdeeld in 10.000.000 preferenteaandelen van € 0,45 en 10.000.000 gewone aandelen van € 0,45. Hiervan zijn geplaatst 5.000.000 preferenteaandelen en 5.000.000 gewone aandelen. Van dit geplaatste aandelenkapitaal van € 4.500.000 is gestort€ 2.291.590. De cumulatief preferente aandelen zijn gepresenteerd onder het eigen vermogen en de houdersvan preferente aandelen hebben geen bijzondere zeggenschapsrechten. De cumulatief preferente aandelengeven recht op voorrang bij dividend uitkeringen op overige aandelen. Er is (evenals vorig jaar) geen gestorten opgevraagd kapitaal dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van de Wet op dedividendbelasting 1965.

Agioreserve

De agioreserve is bij de financiële herstructurering in 1998 als volgt gevormd:

• Vanuit het ministerie van Verkeer & Waterstaat € 7.373.929

• Vanuit de provincie Noord-Brabant € 1.701.676.

• Vanuit de gemeente Eindhoven € 1.701.676.

Er is (evenals vorig jaar) geen agio dat fiscaal niet als gestort wordt aangemerkt in de zin van artikel 3a van deWet op de dividendbelasting 1965.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is in 2000 gevormd uit de nettovermogenswaarde van de op 23 november 2000verkregen deelneming. De nettovermogenswaarde van de om niet verkregen deelneming per 23 november2000 en haar resultaat zijn toegevoegd aan de bestemmingsreserve in 2000; mede in verband met dejuridische fusie van deze om niet verkregen deelneming met Eindhoven Airport N.V. die heeft plaatsgevondenop 10 april 2001. Deze reserve mag slechts worden aangewend voor uitgaven ten behoeve van milieu enveiligheid. De beperkte bestedingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door de directie bepaald enbetreft geen verplichting. De directie kan deze beperking zelf opheffen.

Herwaarderingsreserve

Bij de bepaling van de herwaarderingsreserve ter zake van materiële vaste activa is een bedrag voor latentebelastingverplichtingen in mindering gebracht, berekend tegen het actuele belastingtarief.

Bestemming resultaat

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is voorgesteld winstuitkeringen te doen ter grootte van€458.410, te weten €226.890 op cumulatief preferente aandelen en € 231.520 op gewone aandelen.De resterende winst bedraagt €11.574.000. Deze wordt in zijn geheel toegevoegd aan de overige reserves.

De onderneming kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbarewinst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deelvan het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moetenworden aangehouden.

Over 2017 wordt preferent dividend uitgekeerd ten bedrage van € 231.520. De vennootschap heeft voldoendevrij uitkeerbaar vermogen; de uitkering is verwerkt als een verplichting per 31 december 2017.

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

91 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 92: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

26. Voorzieningen

Voor de toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de voorzieningen in degeconsolideerde jaarrekening.

27. Langlopende schulden

Voor de toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting op de langlopendeschulden in de geconsolideerde jaarrekening.

28. Kortlopende schulden

(in EUR 1.000) 2017 2016

(Resterende looptijd van korter dan een jaar)

Schulden aan leveranciers 4.218 2.886

Schulden uit hoofde van loonheffing 150 142

Schulden uit hoofde van vennootschapsbelasting 361 465

Schulden aan deelnemingen 8 7

Schulden aan Ministerie van Defensie 362 1.201

Overige schulden en overlopende passiva 4.622 3.283

9.721 7.984

29. Financiële instrumenten

Voor de financiële instrumenten van Eindhoven Airport N.V. wordt verwezen naar de paragraaf financiëleinstrumenten in de geconsolideerde jaarrekening.

30. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Hoofdelijke aansprakelijkheid en garanties

Eindhoven Airport heeft geen verklaringen van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor uitrechtshandelingen van Nederlandse geconsolideerde deelnemingen voortvloeiende schulden.

Fiscale eenheid

Eindhoven Airport N.V. vormt tezamen met haar dochteronderneming een fiscale eenheid voor de heffing vanvennootschapsbelasting. Elk der vennootschappen is volgens de standaardvoorwaarden aansprakelijk voor tebetalen belasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Met Luchthaven Schiphol N.V. iseen fiscale eenheid voor de btw.

Huurovereenkomst

Tussen Eindhoven Airport N.V. en Eindhoven Airport Hotel B.V. is overeengekomen dat EindhovenAirport N.V. een marktconforme huur ontvangt van Eindhoven Airport Hotel B.V. als vergoedingvoor de investering in gebouw en inrichting.

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

92 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 93: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Aandeel in resultaat na belastingen van deonderneming waarin wordt deelgenomen

Dit betreft het aandeel van de onderneming in het resultaat van haar deelneming, waarvan een bedrag van€ 249.000 (2016: -€ 90.000) groepsmaatschappijen betreft.

Voor het overige wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

31. Personeelskosten en aantal werknemers

(in EUR 1.000) 2017 2016

Lonen en salarissen 3.257 3.113

Sociale lasten 546 477

Pensioenlasten 337 349

Overige personeelskosten 266 245

4.406 4.184

Ultimo 2017 was het aantal fte werkzaam bij Eindhoven Airport N.V. 50,2, een toename van 5,9 fte tenopzichte van 2016.

Het personeelsbestand (fte's) ultimo 2017:

Afdeling 2017 2016

(Alle werknemers zijn binnen Nederland werkzaam) man vrouw man vrouw

Directie & Management 2,0 2,0 2,0 2,0

Corporate Communications 0,0 1,7 0,0 0,7

Juridische & Bestuurlijke zaken 0,0 4,2 0,0 4,2

Secretariaat 0,0 4,0 0,0 4,0

Operationele zaken 16,0 5,1 15,0 4,9

Commerciële zaken & PR 4,8 1,0 4,0 1,0

Financiële zaken & ICT 6,0 1,7 4,0 1,6

Personeel & Organisatie 0,0 1,7 0,0 0,9

Totaal 28,8 21,3 25,0 19,3

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

93 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 94: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Eindhoven, 7 maart 2018

De Directie

drs J.E. Meijs

drs. M.P.J. van den Bogaard

De Raad van Commissarissen

drs. P.J.J.M. Swinkels

J.W. Weissink MBA

drs. B.I. Otto

A.P.A. de Jong

drs. P.L.A. Rüpp

Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening 2017

94 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 95: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene Vergadering van Eindhoven Airport N.V.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening

Ons oordeelWij hebben de jaarrekening 2017 van Eindhoven Airport N.V. (hierna ‘de vennootschap’) te Eindhoven (hierna‘de jaarrekening') gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling vanhet vermogen van Eindhoven Airport N.V. per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017, inovereenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017;2. de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2017;3. het geconsolideerde kasstroomoverzicht over 2017; en4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en

overige toelichtingen.

De basis voor ons oordeelWij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandsecontrolestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Eindhoven Airport N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties(Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en anderevoor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan deVerordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van bepaalde aangelegenheden – gedeeltelijke instorting multi-purposegebouwWij vestigen de aandacht op het onderdeel Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen in detoelichting op pagina 78 van de jaarrekening waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot deuitkomst van het aansprakelijkheidsvraagstuk inzake de gedeeltelijke instorting van het multi-purpose gebouwwaarin de entiteit verwikkeld is. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheid.

Overige gegevens

95 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 96: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaatuit:

• het bestuursverslag;

• het verslag van de Raad van Commissarissen;

• de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuitde controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de NederlandseStandaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij dejaarrekening.

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag ende overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot dejaarrekening

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Commissarissen voor dejaarrekeningDe directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening inovereenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige internebeheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonderafwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haarwerkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de directiede jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeftom de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enigerealistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zoukunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in dejaarrekening.

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces vanfinanciële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekeningOnze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmeevoldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor hetmogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan wordenverwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen diegebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang vanonze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Overige gegevens

96 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 97: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professioneleoordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethischevoorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belangbevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren vancontrolewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is alsbasis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdektwordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, hetopzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of hetdoorbreken van de interne beheersing;

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doelcontrolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamhedenhebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing vande vennootschap;

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en hetevalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in dejaarrekening staan;

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen enomstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de/het vennootschap haarbedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid vanmaterieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen opde relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie dieverkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen ofomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de vennootschap haar continuïteit niet langer kanhandhaven;

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomentoelichtingen; en

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties engebeurtenissen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, hettoezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van deuit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of hetrisicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelengeselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke postennoodzakelijk was.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte entiming van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

7 maart 2018

KPMG Accountants N.V.

L.J.J.M. Vale RA

Overige gegevens

97 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 98: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Statutaire regeling

Artikel 30A van de statuten regelt de winstbestemming. Een samenvatting daarvan luidt als volgt:

1. Uit de winst van het boekjaar wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelenuitgekeerd tien procent over het op deze aandelen gestorte bedrag. Indien de winst in enig jaar de inde vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan de houders van cumulatiefpreferente aandelen het tekort ten laste van de winst van volgende jaren uitgekeerd.

2. a. Indien en voor zover het eigen vermogen minder dan 40 procent van het balanstotaalvertegenwoordigt of zal gaan vertegenwoordigen, is de algemene vergadering bevoegd te besluitentot - voor zover mogelijk - een adequate reservering; b. Uit de na toepassing van lid 1 en lid 2 sub aoverblijvende winst kan bij besluit van de algemene vergadering worden gereserveerd opvoorstel van de Raad van Commissarissen.

3. Van de na toepassing van lid 1 en, voor zover van toepassing, de na toepassing van lid 2 alsdanoverblijvende winst wordt door de algemene vergadering als dividend uitgekeerd: a)Aan de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant, als houders van gewone aandelen,gezamenlijk en naar rato van ieders nominale bedrag aan gewone aandelen, een bedrag gelijkaan het bedrag dat in lid 1 eerste volzin van dit artikel aan Schiphol Nederland B.V. (S.N.B.V.)als preferent dividend is uitgekeerd; b) Aan S.N.B.V. als houder van gewone aandelen,een naar rato van haar nominale bedrag aan gewone aandelen evenredig gedeelte van hetbedrag dat op grond van het onder a. bepaalde wordt uitgekeerd op de overige gewone aandelen.

4. De alsdan overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Uitkeringen uithoofde van dit lid geschieden aan alle houders van gewone aandelen en alle houders van cumulatiefpreferente aandelen naar evenredigheid van hun nominale aandelenbezit.

In aanvulling op de statuten is in de AvA d.d. 24 maart 2013 besloten om vanaf boekjaar 2012 het dividendte verdubbelen.

Overige gegevens

98 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017

Page 99: Inhoud - Eindhoven Airport...Eindhoven Airport, vormen het grootste deel van onze omzet (61 procent in 2017). Door vergroting van de Door vergroting van de omzet uit non-aviation activiteiten,

BegrippenlijstAfhandelminuten: Het gemiddeld aantal minuten menskrachtbenodigd voor de afhandeling van passagiers.

BREEAM: Een beoordelingsmethode waarmee deduurzaamheidprestatie van gebouwen wordt vastgesteld.

Catchment area: Het verzorgingsgebied.

Doorloopsnelheid: De tijd die de passagier kwijt is aan hetdoorlopen van het operationele luchthavenproces.

Full service network carrier: Een luchtvaartmaatschappij die aanboord een ruim aanbod van diensten biedt (vaak inbegrepen inde ticketprijs) en die aansluitende vluchten biedt, vaak via eenzogeheten hub (thuisbasis).

Innovatie: Een verbetering in de operatie die bijdraagt aanoperational excellence.

Klantbeleving: De wijze waarop de passagiers de combinatievan snelheid, sfeer en service op Eindhoven Airport ervaren.

Legacy carrier: Zie 'full service network carrier'.

Luchthavenbesluit: In een luchthavenbesluit, door het Rijkopgesteld, staat zowel welk gebied voor de luchthaven bestemdis als de regels voor het gebruik (onder andere beperkingen,veiligheid) van de luchthaven.

Luchthavennota: Visie van het Rijk op de ontwikkeling van deluchtvaart in Nederland.

Operational excellence: Het streven naar de beste kwaliteittegen de laagste kosten.

VFR (Visiting Friends & Relatives): Groep reizigers die vriendenen familie in het buitenland bezoekt.

Begrippenlijst

99 Eindhoven Airport N.V. Jaarverslag 2017