Infosessie 20140228

of 40 /40
limburg.be Provinciaal plattelandsbeleidsprogramma PDPO III 2014-2020

Embed Size (px)

Transcript of Infosessie 20140228

Page 1: Infosessie 20140228

limburg.be

Provinciaal plattelandsbeleidsprogramma PDPO III 2014-2020

Page 2: Infosessie 20140228

limburg.be

Prioriteit 6: Bevordering van de sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden

• 3 maatregelen:

• Maatregel 1: Versterken van de omgevingskwaliteit en vitaliteit op het

platteland

• Maatregel 2: LEADER

• Maatregel 3: Plattelandsontwikkeling door samenwerking (buiten

LEADER)

Page 3: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: versterken van de omgevingskwaliteit

en de vitaliteit op het Platteland • 5 deelthema’s:

1. Beleving op het platteland kansen geven met respect voor de

streekidentiteit

2. De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

3. Aandacht voor de kwetsbare groepen op het platteland

4. Leefbare dorpen

5. Naar een functioneel wegennet op het platteland

Page 4: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: ruimtelijke afbakening

• Plattelandsgebied = groep van

Vlaamse rurale gemeenten

• Kenmerken rurale gemeente

• Bevolkingsdichtheid <350

inw./km²

OF

• Bebouwde oppervlakte <15%

Page 5: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: ruimtelijke afbakening

• Investeringsprojecten:

• Investeringskosten project ≥ 50% totale projectkost

• m.i.v. kleinschalige infrastructuurwerken

• exclusieve uitvoering afgebakend plattelandsgebied

Page 6: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: ruimtelijke afbakening

• Dienstverleningsprojecten:

• Investeringskosten project < 50%

• Volledige uitvoering in plattelandsgebied

• Uitvoering buiten plattelandsgebied d.m.v. samenwerking tussen 3

aangrenzende gemeenten, waarvan 1 gemeente met een ruraal karakter

• m.u.v. regionaal kleinstedelijk gebied Hasselt –Genk

• Provinciedekkende projecten

Page 7: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: Cofinanciering

• Investerings- en dienstverleningsprojecten • Financiering

• Maximaal 65% cofinanciering

• Minimaal 35% (co)promotor(en)

• Minimaal 15% eigen financiering van (co)promotor

• Combinatie met financiering door provincie, gemeentes en andere partners mogelijk!

• Wet op de overheidsopdrachten

Page 8: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: Selectiecriteria

• Worden duidelijk gecommuniceerd bij projectoproep

• Volgende criteria worden meegenomen: • Conformiteit met deelthema van Maatregel 1

• Link met landbouw

• Motivering project

• Haalbaarheid/ duurzaamheid/ identiteitsversterkend

• Geïntegreerd karakter van het project

• …

Page 9: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: Begunstigden

• Volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking: • Gemeenten en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen

• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

• OCMW ’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW

• Provincies en provinciale verzelfstandige agentschappen

• Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)

• Stichtingen

• Publiekrechtelijke personen

Page 10: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: Timing en trajectOnder

voorbehoud!

Page 11: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 1: Timing en trajectOnder

voorbehoud!

Page 12: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Leader

• Doel: ontwikkelen gebiedsgerichte en geïntegreerde plattelandsvisie

op lange termijn

• Representatief partnerschap

• € 5 122 695,82 voor Limburg

• Lokale OntwikkelingsStrategie (LOS)

• Maximaal 3 thema’s uit keuzelijst

• Link met landbouw

• Inpasbaar provinciaal plattelandsbeleidsplan

Page 13: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Thematische benadering

• Erosiebestrijding

• Bodem- en waterbeheer

• Duurzame energie en klimaatadaptatie

• Werken aan de biodiversiteit op het Vlaamse Platteland

• Duurzaam Bosbeheer

• Lokale voedselstrategieën en streekproducten

• Landbouw- en natuureducatie

• Kennisoverdracht en innovatie in de reguliere en/of biologische land-, tuin- en bosbouwsector

Page 14: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Thematische benadering

• Stimuleren van startende en jonge rurale ondernemers

• Armoede en kwetsbaarheid in de landbouw- en plattelandsgemeenschap

• Leefbare dorpen

• Opwaardering en/of herbestemming van agrarisch en ruraal erfgoed

• De open ruimte vrijwaren en ontwikkelen

• Profilering en promotie van de streekidentiteit (m.i.v. toerisme en recreatie)

• Uitbouw van een functioneel wegennet op het platteland

Page 15: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Ruimtelijke afbakening

• Leadergebied

• Ruraal op gebiedsniveau

o Maximum 350 inw/km² of bebouwde oppervlakte < 15%

• Geografisch en bestuurlijk coherent

• Fysisch, economisch, sociaal 1 geheel

• Voldoende menselijke, financiële en economische hulpbronnen

• 3 gemeenten waarvan min. 1 plattelandsgemeente

Page 16: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Ruimtelijke afbakening

• Leadergebied

• Samenvallen met gemeentegrenzen

• Maximaal 240 000 inwoners/gebied

• Maximaal 540 000 inw./provincie

• Maximaal 15 Leadergebieden in Vlaams Gewest

• Maximaal 3 Leadergebieden per provincie

Page 17: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Timing & Traject Onder

voorbehoud!

Page 18: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Timing & Traject Onder

voorbehoud!

Page 19: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Timing & Traject

• Selectiecriteria

• Prioriteit aan samenwerking

• Andere: gebiedsgerichtheid, focus, doelgroep, geschiktheid PG,

link met landbouw, innovativiteit, complementariteit met

regionale en provinciale beleid, netwerkvorming,

streekidentiteit…

Page 20: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Plaatselijke Groep

• PG

• Stads- en gemeentebesturen die deel uitmaken van het Leadergebied

• Private sector

• Economische en sociale partners, middenveld en verenigingen

• Besluitvorming

• Private sector maakt ten minste 50% van het plaatselijke partnerschap uit

Page 21: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Uitvoering LOS

• Subsidiabele projecten

• Kleinschalige infrastructuur

• Investeringsprojecten

• Dienstverleningsprojecten

• Non-subsidiabele investeringskosten

• Verwerving, inclusief leasing van onroerende goederen

• Huurkoop machines

• Zuivere studies zonder realisaties

Page 22: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Uitvoering LOS

• Investerings- en dienstverleningsprojecten binnen afgebakend Leader-gebied

• Financiering

• Maximaal 65% cofinanciering

• Minimaal 35% (co)promotor(en)

• Minimaal 15% eigen financiering

• Combinatie met financiering door provincie, gemeentes en andere partners mogelijk!

Page 23: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Uitvoering LOS

• Financiering

• Middelen uit Vlaams plattelandsfonds worden aanzien als eigen middelen

• Combinatie met andere Vlaamse projectsubsidies niet mogelijk!

• Dubbele financiering door Europese middelen uitgesloten!

• Projectgerelateerde kosten komen in aanmerking voor subsidiëring

Page 24: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Uitvoering LOS

• Technisch

• Forfaitaire toekenning overheadkosten

• 15% op personeelkost

• Functie van investeringen (binnen investeringsprojecten) blijft behouden tot vijf jaar na laatste investering

• Max. 5% van de middelen voor uitvoering lokale ontwikkelingsstrategie bestemd voor betrokken provinciale diensten

Page 25: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Uitvoering LOS

• Technisch

• Wet op de overheidsopdrachten

• Project kan pas worden goedgekeurd indien de reeds gekende vergunningen zijn aangevraagd

Page 26: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 2: Samenwerking Leader

• 1ste oproep ten vroegste 1 jaar na selectie LOS

• Gericht op samenwerking tussen PG’s of organen met soortgelijke methodiek

• Inhoudelijk: 1 of meerdere thema’s uit de ontwikkelingsstrategie

• Samenwerkingsbudget: € 125 000,00

• Advisering door Vlaamse, technische werkgroep en het PMC

• Goedkeuring door Vlaams minister voor Plattelandsbeleid

Onder voorbehoud!

Page 27: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 3: plattelandsontwikkeling door samenwerking (buiten

LEADER)• Nieuwe maatregel binnen PDPO III

• Sterke verweving platteland – stedelijk gebied

• Samenwerking plattelandsactoren – stedelijke omgeving: relatie

stad- platteland verbeteren

• Opmaak ontwikkelingsstrategie (OS)

Page 28: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 3: 2 sub-maatregelen

• Sub-maatregel 1: Plattelandsontwikkeling door samenwerking met

de stedelijke omgeving op het vlak van lokale voedselvoorzieningen

• Sub-maatregel 2: Plattelandsontwikkeling door samenwerking met

de stedelijke omgeving op het vlak van hernieuwbare energie

• Uitbouwen sterke relatie stad-platteland

• Opmaak gedragen OS op initiatief van platteland

• Dynamiseren gebied - uitvoering collectief en territoriaal project

Page 29: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 3: ruimtelijke afbakening

• Geografische uitvoeringsgebied omvat:

• minimaal 1 gemeente gelegen in het plattelandsgebied

• minimaal 1 gemeente gelegen in het niet-plattelandsgebied

• initiatiefnemer dient afkomstig te zijn uit plattelandsgebied

Page 30: Infosessie 20140228

limburg.be

Maatregel 3: financiering

• Gevraagde steunbedrag per project maximaal 100 000 euro

• Maximaal 20 000 euro voor opmaak OS

• 100% overheidssteun

• Maximum 80 000 euro voor dynamisering van het gebied

• per goedgekeurde strategie en actieplan

• maximaal 65% overheidssteun (Europees, Vlaams, provinciaal)

Page 31: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +

• Vlaamse en provinciale middelen niet-PDPO-projecten

• Inzet financiële middelen: 50/50 - verhouding

• Platteland +

• Ruimere thematische invulling t.o.v. maatregel 1 of 2

• Wet op de overheidsopdrachten

Page 32: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +: ruimtelijke afbakening

• Platteland + - projecten uitvoerbaar over het gehele Limburgse

grondgebied

• Uitgezonderd regionaal - kleinstedelijk gebied Hasselt – Genk

Page 33: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +: Selectiecriteria

• Worden duidelijk gecommuniceerd bij projectoproep

• Volgende criteria worden meegenomen: • Conformiteit met thema’s afgebakend onder Platteland +

• Motivering project

• Haalbaarheid/ duurzaamheid/ identiteitsversterkend

• Geïntegreerd karakter van het project

• …

Page 34: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +: Begunstigden

• Volgende categorieën van begunstigden komen in aanmerking: • Gemeenten en gemeentelijke verzelfstandigde agentschappen

• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

• OCMW ’s en verzelfstandigde agentschappen van het OCMW

• Provincies en provinciale verzelfstandige agentschappen

• Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s)

• Stichtingen

• Publiekrechtelijke personen

Page 35: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +: Timing en trajectOnder

voorbehoud!

Page 36: Infosessie 20140228

limburg.be

Platteland +: Timing en trajectOnder

voorbehoud!

Page 37: Infosessie 20140228

limburg.be

Inzet in Limburg: 17,80 % van totale budget

€ 9 020 252,88 voor PDPO III in Limburg

PDPO III: BUDGET

Page 38: Infosessie 20140228

limburg.be

Provincie Limburg

Rol van de provincie Limburg•Coördinatie Plattelandsloket

• Maatregel 1, Maatregel 3, Platteland+• Beheer en secretariaat, organisatie PMC

•Leader (Maatregel 2)• Eerstverantwoordelijke Limburgse PG’s• Beheer en secretariaat, organisatie PG’s

•Cofinanciering PDPO III en Platteland+• Geraamd bedrag: 3,95 miljoen euro

Page 39: Infosessie 20140228

limburg.be

Dank voor uw aandacht!

Vragen?

Page 40: Infosessie 20140228

limburg.be

limburg.be