INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster...

of 40 /40
INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Embed Size (px)

Transcript of INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster...

Page 1: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

INFORMATIEAVOND

Dinsdag 25 maart 19.30 uurLocatie: OBS Ekke de HaanOnderwerp: Continurooster

WELKOM!

Page 2: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Continurooster OBS Ekke de Haan

Page 3: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Doelstelling

De voorbereiding, besluitvorming en invoering van het continurooster verlopen volgens een transparante procedure.

Page 4: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Wat is een continurooster?

Bij een continurooster blijven alle leerlingen de hele dag op school. Er is één leerkracht de hele dag bij de kinderen. De leerkracht eet ook met de kinderen op school.

Page 5: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Uitgangspunten

• Beter leerklimaat• Schooltijden sluiten beter aan bij de huidige

maatschappelijke ontwikkelingen

Page 6: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Leerklimaat 1

Door de invoering van andere schooltijden ontstaat een evenwichtiger spreiding van de lestijd over de dag en over de week. Hierdoor kunnen lessen beter worden ingevuld en ontstaat meer samenhang en structuur in de lesactiviteiten.

Page 7: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Leerklimaat 2

De kinderen blijven de hele dag in hun eigen groep met de eigen leerkracht. De schooldag wordt niet onderbroken door een middagpauze die met anderen en/of buiten de school wordt doorgebracht en waarna het soms moeilijk is om weer gefocust te raken op het schoolwerk.

Page 8: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Schoolklimaat 1

Het ‘agrarisch-schooltijdenmodel’ met een lange middagpauze en een vrijewoensdagmiddag wordt door velen niet meer gezien als passend in de huidige tijd.

Page 9: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Schoolklimaat 2

Steeds meer kinderen maken gebruik van voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang die op verschillende manieren wordt aangeboden. Door de invoering van andere schooltijden ontstaat de mogelijkheid om dit te integreren tot een samenhangend dagarrangement

Page 10: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)

Nieuwe schooltijden worden warm onthaald in het Nederlandse basisonderwijs. Veel scholen (15%) zijn al overgegaan op nieuwe tijden óf zijn van plan dat de komende jaren te gaan doen (11%) . Ruim de helft van de scholen (55%) ziet mogelijkheden op de langere termijn. Slechts een minderheid van de scholen (19%) ziet niets in andere schooltijden.

Page 11: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)

Aandacht verschuift van continurooster naar 5 gelijke dagen De scholen die tot nu toe zijn overgestapt, hebben vooral voor het continurooster (56%) en het Hoorns model (30%) gekozen. Een minderheid (11%) ging tot nu toe over op het vijf-gelijke-dagenmodel. In de toekomst kantelt dat beeld. Van de scholen die de komende jaren overgaan, kiest bijna de helft (47%) voor het vijf-gelijke-dagenmodel.

Page 12: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Trends en cijfers (Bron: Radboud universiteit Nijmegen 2010)

Steeds meer scholen stappen over. Nieuwe tijden zijn de afgelopen jaren op steeds grotere schaal ingevoerd. Vooral in 2010 heeft de implementatie een hoge vlucht genomen. In dat jaar hebben ten opzichte van het jaar daarvoor, twee keer zoveel scholen de overstap gemaakt.

Page 13: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Huidige situatie

• Totaal ongeveer 6500 basisscholen in Nederland

• In 2011 ongeveer 1000 scholen met een vorm van continurooster

• In 2012 waren dat er ongeveer 1500• De verwachting is dat in het komende

schooljaar (2014-2015) meer dan de helft van de scholen met een vorm van continurooster werkt.

Page 14: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Motieven

1. Kindgerichte motieven voeren de boventoon Een betere dagindelingen voor leerlingen is voor scholen het belangrijkste motief om over te gaan op andere tijden.

2. Een goede tweede is de overtuiging dat de lestijd effectiever kan worden aangewend.

Page 15: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Draagvlak

Draagvlak onder ouders en personeel is essentieel. De belangrijkste randvoorwaarde voor een succesvolle invoering is een positieve houding van ouders ten aanzien van de nieuwe schooltijden. Ook het draagvlak onder het personeel wordt van groot belang geacht. Daarnaast zijn een hechte samenwerking met partners, een gedegen organisatie en voldoende tijd voor invoering van belang.

Page 16: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Knelpunten?

Relatief veel scholen geven aan dat ze bij de overgang helemaal geen knelpunten hebben ervaren. Scholen die daar wel mee te maken hebben, geven aan dat de invoering van andere schooltijden kan stuiten op weerstand bij het eigen personeel. CAO-bepalingen met betrekking tot werktijden van personeel worden in dit verband specifiek genoemd.

Page 17: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Effecten

De invoering van andere schooltijden heeft volgens de scholen vooral meer rust en regelmaat in de schooldag opgeleverd. Dat biedt volgens hen ook mogelijkheden om de lestijd effectiever te besteden. De nieuwe schooltijden leveren volgens een deel van de scholen ook winst op voor leerkrachten én voor de organisatie en invulling van de buitenschoolse opvang.

Page 18: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Modellen

Page 19: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Modellen

1. Bioritme model; beste leertijd 10-12 & 15-17

2. Het 5 gelijke dagen model; vb. 8.30 – 14.00 3. ‘oneindig’ veel ander vormen van continuroosters

Page 20: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Vijf-gelijke-dagenmodel

• Begin- en eindtijden van 8.30 tot 14.00 uur (of variatie hierop)

• Korte middagpauze • Geen vrije middagen• Vijf identieke schooldagen, groep 1 vrijdags vrij• Elke dag langere tijd na schooltijd• Reguliere vakanties• Geen aparte tussenschoolse opvang

Page 21: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Bioritme model

• Begin- en eindtijden leren volgt bioritme : 10.00-12.00 leren & presteren, 14.30-16.30 repeteren & verwerken

• Lange middagpauze van 12.00 tot 14.30 met opvang, inclusief lunch en ontspanning

• Vrije middagen woensdagmiddag (en onderbouw vaak ook op vrijdagmiddag)

• Vakanties reguliere vakanties • Langere opvangaanbod tussen de middag• Team leerkrachten gebruiken middagpauze voor

voorbereiding, vergadering, bijscholing

Page 22: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

7 tot 7-model en integraal kindcentrum

• Openingstijden van 7.00 tot 19.00 uur • Aaneengesloten programma zonder vaste

pauzes • Geen vaste vrije middagen, wel mogelijkheid

voor 4-daagse schoolweek • Het gehele jaar open. • Onderwijs en opvang worden afgewisseld in

een integraal programma.

Page 23: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Meer opties

Naast de hierboven genoemde modellen voor nieuwe schooltijden hanteren scholen ook andere, minder vergaande alternatieven voor de traditionele schooltijden, namelijk het continurooster en het Hoorns model. Deze modellen zijn niet zoals de voorgaande modellen ontstaan vanuit samenwerking met de kinderopvang, maar komen vooral voort uit organisatorische en bedrijfsmatige overwegingen van de school.

Page 24: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Continurooster

• Begin- en eindtijden eindtijd vaak iets eerder, veelal 14.45 uur

• Vier dagen met een korte middagpauze • Vrije woensdagmiddag (en de onderbouw vaak

ook op vrijdagmiddag) vrij • Reguliere vakanties • Buitenschoolse opvang, geen aparte

tussenschoolse opvang, lunch vaak met leerkrachten in de klas

Page 25: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Het Hoorns model

• Traditionele schooltijden• Alle kinderen woensdagmiddag én

vrijdagmiddag vrij• Reguliere vakanties • Op woensdag- en vrijdagmiddag langere

naschoolse opvang• Geleidelijke overgang naar 940 lesuren per

leerjaar.

Page 26: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Ontwikkelingen

In de toekomst verschuift de aandacht naar het vijf-gelijke-dagenmodel. Bijna de helft van de scholen, die de komende jaren over wil gaan op andere schooltijden heeft een voorkeur voor dit model. Maar ook het continurooster blijft populair. De voorkeur voor het Hoorns model lijkt fors af te nemen. Het 7 tot 7 model en het bioritme model spelen vooralsnog een marginale rol.

Page 27: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Visie van de Basis

Basisbreed kiezen voor hetzelfde model:

Het 5-gelijke dagen-model

( Het christelijk onderwijs in Heerenveen heeft het 5-gelijke dagen-model vorig schooljaar in 1 keer ingevoerd bij alle scholen)

Page 28: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Huidige situatie bij de Basis

In totaal 23 scholen

4 scholen werken met een continurooster

Volgend schooljaar zijn 7 scholen van plan om over te gaan op een continurooster.

In de jaren daarna zijn de meeste andere scholen van plan om over te stappen.

Page 29: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Onze visie

Veiligheid - Opbrengst gericht werken - Omgaan met verschillen – Openheid - Van elkaar leren – Ontwikkeling - Doorgaande lijn – Verbinding - Zelfverantwoordelijkheid

Page 30: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Onze keuze

Het 5 gelijke dagen model

- Duidelijkheid – veiligheid – vaste structuur – verbinding – doorgaande lijn – opbrengsten-

Page 31: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Voordelen school

• Belangrijkste uitgangspunt – het kind• Rust, regelmaat, ruimte • Evenwichtige spreiding van de lessen• Tussen de middag geen race tegen de klok • Minder opstartproblemen in de middag• Veiliger (maar 2 keer door het verkeer)• Gemeenschapsgevoel door samen te eten• Na schooltijd meer aangesloten tijd voor een zinvolle

tijdsbesteding, dagarrangementen!!• Meer ruimte bij de naschoolse opvang

Voordelen school

Page 32: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Voordelen ouders

• Regelmaat in schooltijden• Werkgevers op woensdag en/of vrijdagmiddag ook

parttimers beschikbaar• Kinderopvang = regelmaat• Geen piekdagen• Sportverenigingen en andere instanties bieden we

nieuwe kansen (activiteiten vroeg in de middag)• Ruimte voor het samenwerkend leren in het TEAM

Page 33: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Nadelen

• Gewenningsfase team en leerlingen• In de eerste 4 jaar meer uren draaien dan nu• Ouders moeten wennen en

werktijden/oppastijden aanpassen

Page 34: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Een voorbeeld rooster

• Lesdag 8.30 uur – 14.00 uur als volgt verdeeld:• Les van 8.30 u – 10.00 u / 10.15 u• Eerste pauze van 10.00- uur – 10.15 uur• Tweede pauze van 10.15 uur tot 10.30 uur• Lunchpauze van 12.00 u – 12.15 u• Pauze van 12.15 u – 12. 30 u• Les van 12.30 u – 14.00 uur

Page 35: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Lestijden in schemaGroep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 VRIJ

2 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

3 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

4 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

5 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

6 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

7 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

8 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00 8.30 - 14.00

Page 36: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Procedure

• Informeren team, consensus bereiken• Informeren MR, consensus bereiken• Samenstellen werkgroep (2 leerkrachten, MR-lid, OR-lid, ouder, directeur)

Page 37: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Taken werkgroep

• Informeren ouders via informatieavond• De ouders raadplegen (enquête)• Presenteren resultaten onderzoek• Adviseren school

Page 38: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Besluit tot invoering

Het uiteindelijke besluit om tot invoering van het 5-gelijke-dagen-model over te gaan wordt genomen door de school en de MR.

De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht.

Page 39: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Tijdpad

- Februari 2014 informeren team en MR- Maart 2014 besluit nemen MR/Team- Maart 2014 samenstellen werkgroep- Maart 2014 informatieavond ouders- April 2014 onderzoek ouders- Mei 2014 presenteren resultaten onderzoek- Mei 2014 advies werkgroep aan de school- Mei 2014 besluiten tot wel/niet invoeren 5-gelijke-

dagen-model door de MR en school

Page 40: INFORMATIEAVOND Dinsdag 25 maart 19.30 uur Locatie: OBS Ekke de Haan Onderwerp: Continurooster WELKOM!

Vragen

?????