Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling Henk Don Symposium ‘Zorg voor gegevens’ 21...

Click here to load reader

 • date post

  13-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling Henk Don Symposium ‘Zorg voor gegevens’ 21...

 • Dia 1
 • Informatie-uitwisseling Informatie-uitwisseling Henk Don Symposium Zorg voor gegevens 21 september 2011
 • Dia 2
 • Opzet presentatie ( Rol NMa ( Marktwerking in de ziekenhuissector ( Hoe kijkt de NMa naar informatie-uitwisseling tussen concurrenten? ( Handvatten beoordeling informatie-uitwisseling ( Handvatten in de praktijk: Toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam
 • Dia 3
 • Rol NMa Missie: MARKTEN LATEN WERKEN ( Markt zoveel mogelijk zelf t werk laten doen. ( NMa: Bewaken dat spel goed wordt gespeeld. ( Binnen alle sectoren, dus ook zorg. Zorgmarkten laten werken: meer welvaart, innovatie, zorgpatint plukt de vruchten
 • Dia 4
 • Marktwerking in ziekenhuissector (1) ( Belangrijk segment van de zorg is de ziekenhuissector (sinds 2005 marktwerking) ( Al enige jaren expliciet op NMa-agenda ( Kansen voor ziekenhuizen door zich op de markt onafhankelijk van elkaar op te stellen kunnen ziekenhuizen zich ten opzichte van elkaar onderscheiden ( Van elkaar onderscheiden kan op kwaliteit maar steeds meer ook op prijs Per 1 januari 2012 verruiming van het B-segment naar 70%
 • Dia 5
 • Marktwerking in ziekenhuissector (2) ( Maar marktwerking betekent ook risicos indien regels Mededingingswet worden overtreden ( En goede zorg draait vaak ook om effectieve samenwerking ( De hoofdregel voor toezicht van de NMa in de zorg: Samenwerking is toelaatbaar, tenzij ( De NMa grijpt alleen dan in als de clint/afnemer (bijvoorbeeld verzekeraars) de dupe is of dreigt te worden dan zijn vaak ook de publieke belangen juist in gevaar!
 • Dia 6
 • Het mededingingstoezicht door de NMa Drie wettelijke taken: 1) Kartelverbod 2) Verbod misbruik van economische machtspositie 3) Fusiecontrole Algemene regels gelden voor alle sectoren van de Nederlandse economie waar concurrentie mogelijk is.
 • Dia 7
 • Het kartelverbod Artikel 6 Mw: Een overeenkomst of onderlinge afgestemde gedraging tussen ondernemingen die ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging wordt beperkt ( Onzekerheid is belangrijk voor concurrentie ( Informatie-uitwisseling kan onzekerheid en verborgen concurrentie tussen ondernemingen wegnemen Afbakening ( Informatie-uitwisseling ondersteunend aan een andere mededingingsbeperkende gedraging, bijvoorbeeld een marktverdeling, wordt samen met die andere gedraging beoordeeld. ( Deze presentatie gaat over zuivere informatie-uitwisseling. Wanneer leidt alleen het enkele feit dat concurrenten informatie met elkaar delen tot een beperking van de mededinging?
 • Dia 8
 • Hoe kijkt de NMa naar informatie-uitwisseling tussen concurrenten? ( Positieve gevolgen: informatie-uitwisseling kan door bevordering van de concurrentie bijdragen aan lagere prijzen, hogere kwaliteit en daarmee aan meer welvaart (benchmark, best practices, uitwisselen patintgegevens ten behoeve van kwaliteit van de zorg, wetenschappelijk onderzoek) ( Negatieve gevolgen: maar het kan er ook toe leiden dat ziekenhuizen niet meer zelfstandig hun marktstrategie bepalen, maar deze in overleg met elkaar afstemmen of, zonder te overleggen, de uitgewisselde informatie in hun afwegingen over hun eigen strategisch beleid gebruiken risico op inefficinties, gebrek aan innovatie, kwaliteitsdaling, prijs/kosten verhoging
 • Dia 9
 • Wat mag wel en wat mag niet? ( Wat mag wel, en wat mag niet? NMa kan geen lijstjes maken; beoordeling is casusspecifiek ( Maar NMa biedt wel handvatten zodat ziekenhuizen zelf de afweging kunnen maken of zij de gewenste informatie kunnen uitwisselen zonder de Mededingingswet te overtreden.
 • Dia 10
 • Handvatten beoordeling informatie-uitwisseling (2) Wel effect informatie-uitwisseling op de mededinging heeft, hangt af van: 1. Kenmerken van de markt 2. Kenmerken van de informatie-uitwisseling
 • Dia 11
 • Kenmerken van de markt ( Negatieve gevolgen van informatie-uitwisseling zijn eerder te verwachten indien sprake is van: geconcentreerde markt met weinig aanbieders waarbij (bijna) alle aanbieders meedoen aan de uitwisseling hoge toetredingsdrempels stabiele of voorspelbare vraag- en aanbodsituatie markt met veel onderlinge samenwerkingsverbanden relatief intransparante markt zonder de uitwisseling
 • Dia 12
 • Kenmerken van de informatie-uitwisseling ( Negatieve gevolgen te verwachten indien de uitwisseling concurrentiegevoelige informatie betreft ( Informatie is meer concurrentiegevoelig naarmate het gaat om: Strategische gegevens (prijs, gerealiseerde of voorgenomen productie, afzet, herkomst patinten, strategische plannen) Gedetailleerde informatie ipv ruime categorien Naar de individuele onderneming herleidbaar (geen benchmark) Interne bedrijfsinformatie die niet openbaar beschikbaar is Niet in de openbaarheid uitgewisseld Actuele informatie Frequente uitwisseling
 • Dia 13
 • Centrale vraag Stel jezelf als onderneming de vraag: Leidt de beoogde informatie-uitwisseling tot het wegnemen van onzekerheden bij mij over het voorgenomen handelen en strategie van individuele ziekenhuizen met wie de informatie wordt gedeeld? Ja Niet Doen! Anders, mogelijk optreden NMa
 • Dia 14
 • Conclusie: wat mag wel? ( Benchmark waarbij onderneming alleen genformeerd wordt over de eigen positie en niet die van individuele concurrenten ( Geaggregeerde marktinformatie ( Openbaar beschikbare informatie ( Historische informatie (Wat is actueel/wat is historisch? -> afhankelijk van de bijzondere kenmerken van de betreffende markt)
 • Dia 15
 • Toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam (1) Kenmerken uitgewisselde informatie ( Gegevens van individuele ondernemingen ( Nietprijsinfo maar toch concurrentieparameter bedrijfsvertrouwelijk strategisch bruikbaar ( Zeer gedetailleerd ( In toenemende mate actueel en frequent ( Niet toegankelijk voor derden Kenmerken van de markt ( Hoge dekkingsgraad ( Toetreding beperkt ( Totale vraag- en aanbodsituatie vrij stabiel ( Veel samenwerking ( Zonder uitwisseling intransparant
 • Dia 16
 • Toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam (2) Gevolgen informatie-uitwisseling: ( Inzicht in marktaandelen van de individuele ziekenhuizen op specialisme- en diagnoseniveau Inzicht in historische en actuele marktposities en marktgedragingen individuele ziekenhuizen Ook zicht op (gezamenlijke) aandeel derden ( Inzicht in gedetailleerde herkomstgegevens van patinten van de individuele ziekenhuizen. ( Inzicht in portfolios van individuele ziekenhuizen en verschuivingen daarin. ( Inzicht in productieprofiel en onder- en overproductie van individuele ziekenhuizen.
 • Dia 17
 • Toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam (3) Conclusies onderzoek NMa: ( Uitgewisselde informatie is concurrentiegevoelig van aard. ( Onzekerheid werking markt/strategie concurrenten structureel gereduceerd. ( Onwaarschijnlijk dat ziekenhuizen zonder de uitwisseling gedrag hadden kunnen cordineren en onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraar hadden kunnen versterken op een wijze die met de informatie-uitwisseling wel mogelijk is gemaakt. ( Informatie-uitwisseling heeft kunnen leiden tot afnemende onafhankelijkheid van strategisch gedrag risico voor de eerder genoemde negatieve gevolgen ( Mogelijk dat men met uitwisseling ook kwaliteit van zorg heeft kunnen/willen bevorderen, maar uitwisseling zoals aangetroffen noodzakelijk noch proportioneel daartoe
 • Dia 18
 • Toezeggingsbesluit ziekenhuiszorg Amsterdam (4) Wat houdt de toezegging in? Ziekenhuizen hebben de toezeggingen gedaan dat zij binnen platform SIGRA : De in het toezeggingsbesluit beschreven (en vergelijkbare) concurrentiegevoelige informatie niet meer te zullen uitwisselen door middel van een systeem van informatie-uitwisseling. Alleen commercieel gevoelige, naar individuele ziekenhuizen herleidbare informatie te zullen delen, voor zover > 12 maanden, Alleen informatie die naar haar aard commercieel gevoelig is te zullen delen in de vorm van een geanonimiseerd marktonderzoek of benchmarkinformatie.. Andere aanbieders in regio onder gelijke voorwaarden toegang te verlenen tot de informatievoorziening binnen SIGRA-verband. NMa toegang te geven tot notulen van bijeenkomsten en alle andere relevante documenten van sectie Ziekenhuizen van SIGRA en subcommissie. Jaarlijks de jaarrapportage van activiteiten van SIGRA aan de NMa zullen toesturen, incl. overzicht informatie die door systeem van informatie-uitwisseling tussen de leden is uitgewisseld.
 • Dia 19
 • Twijfel? ( Europese Commissie: Richtsnoeren horizontale samenwerking (14 januari 2011 C11/20) ( NMa: Richtsnoeren Samenwerking Ondernemingen (2008) ( NMa: Richtsnoeren in de Zorgsector (2010) ( NMa: Toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam (december 2010) ( Huur mededingingsrechtelijke expertise in!
 • Dia 20
 • Casusposities 1 en 3 De basis.. Het recht: artikelen 101 VWEU en 6 Mw, Richtsnoeren Samenwerking ondernemingen (NMa, 2008), Horizontal cooperation guidelines (Europese Commissie, 2011) Grondgedachten: onafhankelijkheid en onzekerheid zijn belangrijk voor het concurrentieproces Collusie en Stilzwijgende cordinatie Geen digitale toepassing, alle omstandigheden in ogenschouw nemen
 • Dia 21
 • Concurrentiegevoeligheid Over welke parameters gaat het? (Prijs, productie, afzet, klanten) Mate van detail (individueel vs geaggregeerd) Actualiteit (hoe oud?) en frequentie (hoe vaak?) Kenmerken van de markt (gefragmenteerd / geconcentreerd?) Toegankelijkheid: tussen wie wordt informatie uitgewisseld en voor wie is die toegankelijk?
 • Dia 22