Infomap20130723 001-jro

of 21 /21
SFGN: Wie, wat en hoe INFOMAP20130723-001-JRO Eindhoven, 23 juli 2013

Embed Size (px)

description

De Stichting Fit en Gezond Nederland, SFGN heeft als doel om een integraal preventieprogramma uit te rollen in Nederland, waarbij we de samenwerking opzetten tussen de 1ste-lijns zorg (huisartsen, fysiotherapeuten, enz.) en sportcentra (lifestyle coaches), om op die manier het verantwoord bewegen en eten te stimuleren bij mensen met een of meerdere welvaartsziektes (Obesitas, Diabetes type 2, COPD en/of verhoogd risico op hart- en vaatziektes). SFGN werkt hierbij nauw samen met TNO "Life, Science en Health" en het ministerie van VWS (Nationaal Preventie Programma). In dat kader zijn we momenteel bezig met een uitgebreide pilot in uw regio en zijn we op zoek naar kwalitatief hoogwaardige sportcentra, waar het welzijn van de mens voorop staat. Graag wil ik met u een afspraak maken om dit voorstel in meer detail met u door te spreken. Wanneer zou u schikken (stel een of twee datums en tijdstippen voor).

Transcript of Infomap20130723 001-jro

  • 1. SFGN: Wie, wat en hoe INFOMAP20130723-001-JRO Eindhoven, 23 juli 2013

2. AUTEURS ........................ : J.C.G. de Rooij DOCUMENT NAAM............. : INFOMAP20130723-001-JRO VERSIE............................ : 1.0 BRON.............................. : SFGN STATUS........................... : Definitief DOCUMENT DATUM........... : 23 juli 2013 AANTAL PAGINAS............. : 21 VRIJGEGEVEN DOOR ......... : Disclaimer All rights reserved. No part of this paper may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from SFGN. 3. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 3 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Stichting Fit en Gezond Nederland ....................................................................... 5 1.1 Wie zijn betrokken bij SFGN ............................................................................. 5 1.2 Belanghebbenden in het samenwerkingsverband ................................................ 6 1.2.1 Overheid............................................................................................ 7 1.2.2 Zorgverzekeraars ................................................................................ 7 1.2.3 Zorgverleners ..................................................................................... 8 1.2.4 Fysiotherapie...................................................................................... 8 1.2.5 Ditiek............................................................................................... 9 1.2.6 Sportcentra ........................................................................................ 9 1.2.7 Individuele burgers.............................................................................. 9 1.2.8 SFGN................................................................................................. 9 2 SFGN en sportcentra........................................................................................ 11 2.1 Leefstijlprogramma....................................................................................... 11 2.1.1 Waarom........................................................................................... 11 2.1.2 Hoe ................................................................................................. 11 2.1.3 Wat................................................................................................. 12 2.1.4 Voor wie .......................................................................................... 13 2.1.5 Pakketinhoud.................................................................................... 13 2.2 Kortingen bij zorgverzekeraars ....................................................................... 14 2.3 Fiscaal voordeel............................................................................................ 15 2.3.1 Particulieren ..................................................................................... 15 2.3.2 Bedrijven ......................................................................................... 15 2.4 Wat biedt SFGN nog meer.............................................................................. 16 2.4.1 Overige collectieve kortingen .............................................................. 16 2.4.2 Fiscaal maximalisatie traject ............................................................... 16 3 Donaties aan de stichting ................................................................................. 16 3.1 Waar worden donaties voor aangewend ........................................................... 17 3.2 Administratieve en fysieke geldstromen ........................................................... 17 3.2.1 Jaarlijkse donatie van sportcentra ....................................................... 17 3.2.2 Donatie van clubleden........................................................................ 20 4. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 4 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 Lijst van afbeeldingen Afbeelding 1-1: De SFGN organisatie................................................................................... 5 Afbeelding 1-2: De verschillende belanghebbenden in de 0de lijn ........................................... 10 Afbeelding 2-1: Jaarlijkse donatie sportcentrum is BV .......................................................... 18 Afbeelding 2-2: Jaarlijkse donatie sportcentrum is VOF of eenmanszaak................................. 19 Afbeelding 2-3: Fysieke geldstroom................................................................................... 20 Afbeelding 2-4: Administratieve geldstroom ....................................................................... 20 Lijst van tabellen Tabel 2-1: Kortingen zorgverzekeraars .............................................................................. 14 Tabel 2-2: Rekenvoorbeeld sportcentrum BV ...................................................................... 19 Tabel 2-3: Rekenvoorbeeld sportcentrum eenmanszaak of VOF............................................. 19 Tabel 2-4: Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel clubleden.......................................................... 21 5. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 5 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 1 Stichting Fit en Gezond Nederland SFGN verbetert gedrag en leefstijl voor gezondheid en welzijn van Nederland. Het voornaamste doel en focus van Stichting Fit en Gezond Nederland (SFGN) richt zich sterk op het bevorderen van het algemene gezondheidsniveau van de nationale bevolking waarbij in de realisatie van de doelstelling geen concessies worden gedaan. SFGN is toegewijd aan het verbeteren van de gezondheid van de nationale bevolking door het bevorderen van een actieve levensstijl. SFGN wil dit bereiken door als grootschalige faciliteit samen te werken met lokale professionals en andere relevante partijen, als collectief opkomen voor innovatie, het leveren van kwalitatieve diensten aan onze leden, campagnes, onderzoek en het delen van inzichten met relevante partijen. Dit is onze belofte aan onze leden, zorgverzekeraars en de overheid. SFGN bestaat voor elke organisatie die een rol speelt in, of voordeel behaald uit wanneer er meer mensen zijn die een actieve en gezonde levensstijl nastreven. Hierbij kan gedacht worden aan lokale professionals, leveranciers, zorgverzekeraars en overheden. SFGN biedt een ondersteunend, professioneel en innovatief platform voor elke organisatie, zodat alle betrokken partijen hun doelen kunnen bereiken en als collectief te slagen in onze gemeenschappelijke doelstelling: een fit en gezond Nederland. Alle betrokken organisaties hebben een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om collectieve belangenbehartiging. Daar waar themas branche overstijgend zijn kan samenwerking binnen de SFGN meerwaarde bieden en kan besloten worden dat SFGN als centraal aanspreekpunt naar buiten treedt. SFGN is er om de bevolking te stimuleren een actieve en gezonde levensstijl aan te nemen waarin lichaamsbeweging en gezonde voeding een grote rol spelen en het gezondheidsniveau wordt verbeterd. 1.1 Wie zijn betrokken bij SFGN Afbeelding 1-1: De SFGN organisatie 6. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 6 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 Ren Driessen, voorzitter SFGN, voert voor het project de volgende activiteiten uit: Visie en beleidsmatige taakvoering; Aanspreekpunt richting overheid, zorgverzekeraars, externen; Uitvoering subsidietrajecten; Financin; Netwerken, gezicht van SFGN; Johan de Rooij, Sr. Beleidsmedewerker, voert voor het project de volgende activiteiten uit: Visie en beleidsmatige taakvoering; Uitvoering subsidietrajecten; Vertaalslag beleid naar businesscases en praktische uitvoering voor interne bedrijfsvoering; Financien; Ondersteuning ICT en 1e lijnszorg; Bart Rovers, cordinator gezondheidscentra, voert voor het project de volgende activiteiten uit: Accountmanager; Eindverantwoordelijke en aanspreekpunt voor sport- en gezondheidscentra; Organisatie netwerken en bijeenkomsten; Marketing en sales; Billy Boendermaker, cordinator leefstijl, training en opleiding, voert voor het project de volgende activiteiten uit: Implementatie, uitvoering en ondersteuning van het Leefstijlprogramma van SFGN; Training, coaching en opleidingsniveau; Implementatie aansluiting 1e lijnszorg; Mark Jansen, office manager, voert voor het project de volgende activiteiten uit: Aansturing personeel en interne communicatie; Verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid; Cordinatie en managen van projecten, taken en overige bedrijfsvoering. 1.2 Belanghebbenden in het samenwerkingsverband Overheid, zorgverzekeraars, zorgverleners, sportcentra en individuele burgers hebben elk een eigen rol t.a.v. preventie binnen de maatschappij. Iedere partij een ander dilemma: Overheid: sturen versus vrijlaten; Zorgverzekeraars: publieke verantwoordelijkheid versus commercieel belang; Zorgverleners: zorg voor ziek(t)en versus gezond gedrag; Sportcentra: gezond gedrag versus commercieel belang; Individuele burgers: autonomie versus verplichting. 7. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 7 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 Het Nederlandse zorgstelsel en daarbij behorende zorgstraat kent verschillende partijen die samen verantwoordelijk zijn voor de toegankelijkheid, kwaliteit en kosten van de gezondheidszorg, en dus ook voor preventie binnen de zorg op het gebied van voeding en de actieve levensstijl. De rol van de overheid is het sturen op hoofdlijnen en de waarborging van het maatschappelijk belang. Zorgverleners en zorgverzekeraars zijn de belangrijkste partijen in dit geheel. Daarnaast zijn er diverse koepelorganisaties van zorgverleners, patintenverenigingen, gezondheidsfondsen en brancheorganisaties voor sportcentra die elk de belangen behartigen van hun achterban. Ook individuele burgers worden als partij gezien, n die bewuste keuzes maakt in het gebruik van gezondheidszorg en de daarbij behorende interventies op het gebied van leefstijlbevordering. 1.2.1 Overheid Met overheid wordt zowel de regionale- als landelijke overheid bedoeld. In de grondwet is vastgelegd dat de overheid zorg moet dragen voor het bevorderen van de volksgezondheid. Hierbij moet rekening gehouden worden met de individuele keuzevrijheid van burgers. De overheid moet haar preventiebeleid dus op rechtvaardige gronden voeren, waarbij zij rekening moet houden met de (kosten)effectiviteit en doelmatigheid van de te nemen maatregelen. Het gezondheidsgedrag heeft primair gevolgen voor het individu zelf. Ongezond gedrag kan de solidariteit in het geding brengen bij collectief gefinancierde voorzieningen door bijvoorbeeld hogere zorgkosten en ziekteverzuim. De overheid kan ook ingrijpen als zij van mening is dat het burgers aan informatie ontbreekt om een gezonde keuze te maken of wanneer de informatie die gegeven wordt door partijen in de markt misleidend zijn. Dit geldt met name voor voeding. Tenslotte kan de overheid van mening zijn dat bepaalde groepen meer ondersteuning nodig hebben. Uit solidariteit kan de overheid besluiten zich in te zetten voor deze specifieke groepen. Maar ook kan zij uit paternalistische overwegingen maatregelen treffen om bijvoorbeeld dejeugd te behoeden voor ongezonde keuzes. Om dit te kunnen realiseren moeten ondersteunende voorzieningen in de buurt voorhanden zijn zodat de drempel tot deelname zo laag mogelijk is. Dit vraagt om een actieve houding van lokale bestuurders, samenwerking van de verschillende lokale zorgaanbieders en een inrichting van de sportcentra waarbinnen gemakkelijk gemaakt wordt om de leefstijl in positieve zin aan te passen. Hierbij kan gedacht worden aan een ditiste en fysiotherapeut welke in direct contact staat met de coaches in de sportcentra. Andere partijen die een belangrijke taak hebben in het verbinden van de eerste en z.g.n. nuldelijn zijn de GGD en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 1.2.2 Zorgverzekeraars Terwijl de overheid collectieve preventie, zoals de bevolkingsonderzoeken en griepvaccinatie, financiert, wordt individuele preventie via de Zorg- verzekeringswet (Zvw) door de zorgverzekeraars gefinancierd. Het College voor Zorgverzekeringen (cVz) adviseert de overheid over het basispakket van de Zorgverzekeringswet en ondersteunt de zorgverzekeraars bij het uitvoeren van het beleid. Zorgverzekeraars kunnen vanuit hun publieke rol ook zelf investeren in preventie, al dan niet samen met gemeenten. Zorgverzekeraars kunnen de nulde lijn (sportcentra) en eerstelijnszorg ondersteunen met de informatie die zij hebben over het lokale zorggebruik om gezamenlijk te komen tot een aantal preventieprogrammas waarop ingezet kan worden. Een zorgverzekering vergoedt kosten als er sprake is van gezondheidsschade. Preventie past dus niet goed binnen dit principe. Toch heeft een zorgverzekeraar belang bij het investeren in preventie, zolang dit uitzicht biedt op beheersing en verlaging van de zorgkosten. Ook het mogelijk overstappen van verzekerden naar een andere verzekeraar speelt bij het investeren in preventie een rol; de mogelijke opbrengst van de investering kan terecht komen bij de concurrent zodra de verzekerde overstapt. Gemiddeld wisselt 7% van de Nederlanders per jaar van zorgverzekeraar. Voor verzekeraars is er dus sprake van een spanningsveld tussen enerzijds de publieke rol die zij vervullen en anderzijds het 8. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 8 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 commercile belang. Lokaal kan het goed zijn om in bepaalde gezondheidsproblematiek te investeren en daarbij is het van belang voor een verzekeraar om vanuit het commercile belang ook te zorgen dat het aanbod aanspreekt bij de verzekerden. Voor verzekeraars die willen investeren in preventie is er ook nog het dilemma dat voorzieningen als ditetiek, fysiotherapie (groten)deels buiten het basispakket vallen. Binnen de aanvullende verzekering bieden de zorgverzekeraars in dit kader vergoeding aan van vraaggerichte preventie zoals deelname aan leefstijlcursussen. Daarbij is het wel de vraag vanuit zorgverzekeraars of de groepen die het meest gebaat zijn bij professionele begeleiding bij het initiren van een gezonde leefstijl nog bereikt worden als deze voorzieningen (deels) in de aanvullende verzekering terecht komen. 1.2.3 Zorgverleners Huisartsen en overige eerstelijns zorgverleners De eerstelijnszorg is bij uitstek de plek waar zorg dichtbij huis verleend wordt. Hierin dragen de verschillende disciplines binnen de eerstelijn door middel van preventie en curatieve zorg bij aan het oplossen van gezondheidsgerelateerde problematiek en zorgen ze voor een goede gezondheid voor individu en populatie. Samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen de eerste lijn, maar ook met de nulde lijn (GGD, welzijn, onderwijs, sportcentra) is daarbij een voorwaarde. Huisartsen worden gezien als de spil binnen de eerstelijnszorg. Immers, risicoinschatting en preventie behoren tot de kerncompetenties van de huisarts. Daarbij hebben huisartsen een belangrijke taak bij het adviseren van patinten over de voor en nadelen en mogelijke consequenties van preventieve en medische behandelingen. Alle mensen in Nederland staan ingeschreven in een huisartsenpraktijk en de meesten komen minstens n keer per jaar bij hun huisarts. Dit geeft huisartsen weinig mogelijkheden om, ook zonder dat patinten daarom vragen, gezondheidsproblemen te signaleren en daarbij eventueel te adviseren over leefstijl en te zorgen voor een doorverwijzing naar de lokale leefstijl coach. Huisartsen zouden meer vanuit Gezond Gedrag moeten werken dan vanuit Ziekte en Zorg (GG versus ZZ). Dit betekent dat zij zich proactiever op moeten stellen op het gebied van preventie. Het probleem waar huisartsen vervolgens tegenaan lopen is een tekort aan beschikbare tijd en menskracht, waarbij gekozen moet worden tussen zorg voor ziek(t)en of voor gezond gedrag. Tot slot speelt bij huisartsen het probleem dat de overheid met name leefstijlaanpassingen steeds meer buiten de eerstelijnszorg plaatst. 1.2.4 Fysiotherapie Naast de huisartsenzorg speelt de paramedische zorg, waaronder fysiotherapie en dieetadvisering een belangrijke rol in de eerstelijn. Fysiotherapie richt zich vooral op het bewegen van mensen in hun dagelijkse omgeving en op maatschappelijke participatie. Fysiotherapeutische zorg bestaat voor een groot deel uit behandeling van klachten en preventie van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Belangrijke doelgroepen daarbij zijn ouderen, chronisch zieken, werknemers en sporters. Fysiotherapie wordt over het algemeen verleend in de individuele hulpverleningssituatie. Daarnaast worden, in beperkte mate, groepsprogrammas aangeboden voor mensen met verschillende ziekten of aandoeningen, zoals hart en vaatziekten. Lokaal zijn fysiotherapeuten ook betrokken bij beweegprogrammas die in het kader van preventie in samenwerking met huisartsen worden aangeboden. 9. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 9 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.023 juli 2013 Versie: 1.0 1.2.5 Ditiek Meer dan de helft van de patinten die wordt doorverwezen naar een vrijgevestigde ditist komt daar terecht vanwege (ernstig) overgewicht. Behandeling van overgewicht is dan ook de belangrijkste taak, vaak in combinatie met advisering bij diabetes, vetstofwisselingsstoornissen en hoge bloeddruk. Over het algemeen verlenen ditisten individuele hulp. Voor de overige eerstelijns zorgverleners wordt door de andere partijen niet direct een trekkersrol gezien als het gaat om preventie. Van belang is dat zij hun preventieve activiteiten onderling op elkaar afstemmen. 1.2.6 Sportcentra Het accent bij sportcentra ligt op Sport en Bewegen en op Gezond Gedrag, waarbij ook de sociale contacten belangrijker zijn geworden. In de praktijk betekent dit een intensieve begeleiding door gekwalificeerde coaches op elke gewenst tijdstip. Vanuit de eerstelijns zorg wordt steeds vaker gebruik gemaakt van fitnessfaciliteiten. Fysiotherapeuten huren in veel situaties een ruimte in een sportcentrum. De individuele burgers stellen deze dienstverlening zeer op prijs, omdat zij vinden dat daarmee de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. De infrastructuur van het sportcentrum is uitermate geschikt voor het aanbieden van medische dienstverlening, zodat het curatieve en preventieve dienstverlening beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Sportcentra geven steeds meer invulling aan wellness. In zijn geheel is wellness de keuze voor een gezonde manier van leven, een gezonde manier van bewegen en geestelijk welzijn. Deze gezonde manier van leven en denken moet een stressvrij, gezond en harmonieus leven opleveren. Dit levert de tweedeling ontspannen en inspannen op welke steeds populairder zijn bij de individu. 1.2.7 Individuele burgers In Nederland hebben mensen zelf de keuzevrijheid om hulp te vragen bij huisarts, fysiotherapeut of ditist bij het integreren van preventieve maatregelen in het dagelijks leven. Alle genoemde zorgverleners zijn anno 2013 vrij toegankelijk, een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Effecten van preventie openbaren zich vaak pas op lange termijn en het zal voor veel individuele personen onduidelijk blijven wat er was gebeurd als een preventieve interventie niet had plaatsgevonden. Dus, met name voor interventies waarbij gevraagd wordt de leefstijl aan te passen, speelt het dilemma van het moeten opgeven van ongezonde gewoontes voor een onzekere gezondheidswinst in de toekomst. Over het algemeen zijn de lange termijn effecten van het wel of niet deelnemen aan een preventie programma voor een individu moeilijk voor te stellen en zijn burgers in hun keuze grotendeels afhankelijk van informatie of adviezen verstrekt door een zorgverlener of de overheid. Vooral daar waar het gaat om leefstijl raakt het geven van advies aan de autonomie van mensen. 1.2.8 SFGN SFGN treedt op als verbindende factor tussen verschillende sectoren waaronder, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven. De preventieprogrammas van SFGN beogen mensen te leren hoe zij gezond kunnen afvallen, hoe het lichaam werkt en wat er gedaan moet worden om het lichaam fit 10. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 10 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 en gezond te houden. Hierdoor leren mensen op een gezonde manier met hun lichaam om te gaan en chroniciteit van fysieke klachten te voorkomen. Een preventieprogramma heeft alleen kans van slagen als het aangepakt wordt als een integrale oplossing. Binnen een integrale aanpak spelen de in hoofdstuk 1.2 genoemde belanghebbenden een belangrijke rol en kijkt men vanuit zijn/haar specifieke rol naar het preventieprogramma waardoor er tot op heden enkel suboptimalisaties zijn bedacht die een integrale aanpak in de weg hebben gestaan. Door het introduceren van de 0de lijn, waar de regie over het totale preventieprogramma komt te liggen, wordt dit probleem ondervangen. De 0de lijn wordt vanuit twee kanten gevoed: Vanuit de 1ste lijn d.m.v. doorverwijzingen door huisartsen en POHs in het kader van CVRM, diabetes Mellitus type II en/of Astma/COPD; Vanuit de commercie door sportcentra, om het ledenbestand te vergroten. Ingeval van een doorverwijzing vanuit de 1ste lijn bestaat de preventie uit het voorkomen van aandoeningen, of het beheersen van bestaande aandoeningen n het zoveel mogelijk voorkomen dat clinten doorverwezen moeten worden naar de 2de lijn. Dit uit zich, in de 0de lijn, door het stimuleren van gezond gedrag. Dit laatste geldt ook voor mensen die rechtstreeks lid worden van een sportcentrum. SFGN neemt als branche organisatie de regie over de 0de lijn op zich, en daarbij de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden: 1ste lijn. Huisartsen/POHs, paramedische diensten.................................minder werkdruk; 0de lijn. Voedingsconsulenten, lifestyle coaches/sportcentra/PTers............... meer clinten; Zorgverzekeraars ........................................................................... minder uitkeringen; Clinten ..........................................................................kwaliteit van leven en welzijn. Afbeelding 1-2: De verschillende belanghebbenden in de 0de lijn 11. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 11 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 2 SFGN en sportcentra Concreet slaat SFGN de brug tussen de 1ste -lijnszorg en lifestyle coaches, sportcentra, PTers, etc.. Op dit niveau zijn al vele initiatieven onplooit en helaas ook een stille dood gestorven. De belangrijkste reden hiervoor ligt in het feit dat deze initiatieven eindigden met procedures en richtlijnen. SFGN gaat een stap verder: SFGN gaat sportcentra en de 1ste -lijnszorg daadwerkelijk helpen met het opzetten van de samenwerking. Uiteindelijk staat de WIN-WIN situatie voor alle partijen centraal, zoals aangegeven in subparagraaf 1.2.8.. Voor sportcentra betekent dit meer leden en als de leden eenmaal binnen zijn: meer trouwe leden. Voor sportcentra heeft SFGN de volgende instrumenten om de WIN-WIN situatie te creren: Een top-of-the-bill leefstijlprogramma; Collectieve kortingen bij zorgverzekeraars voor aangesloten leden; Fiscaal voordeel: op abonnementsgelden voor de aangesloten leden; op lidmaatschap bij SFGN voor aangesloten sportcentra. 2.1 Leefstijlprogramma 2.1.1 Waarom Wij geloven dat mensen gelukkiger worden, positiever in het leven staan en meer aan kunnen wanneer ze gezond leven en daardoor lekkerder in hun vel zitten. Het is ons doel om deelnemers die (al tijden) in strijd zijn met hun gewicht en (keer op keer) diten hebben gevolgd zonder (blijvend) resultaat, de regie terug te geven over hun leven, lichaam en gewicht. Wij geloven dat elk mens in staat is om een gezond gewicht en een gezonde levensstijl te bereiken en behouden en een patroon van jojon, diten, afvallen en weer aankomen voorgoed achter zich te laten. Omdat wij van mening zijn dat korte termijn methodes (diten) slechts zorgen voor korte termijn resultaten, werkt SFGN op een andere manier. Met onze methode werk je aan lange termijn resultaten waar je je leven lang van kunt blijven genieten. Blijvend gewicht verliezen op een gezonde manier is absoluut mogelijk, als je maar weet wat je moet doen en hoe je het moet doen. Dat leer je tijdens het Leefstijlprogramma van SFGN. Missie Nederland gezond maken! Het Leefstijlprogramma van SFGN is er omdat iedereen moet weten hoe het voelt om positief in het leven te staan zodat je diten en strijd met je (over)gewicht voorgoed achter je kunt laten. Iedereen heeft het recht om te ervaren hoe het voelt om fit te zijn, lekker in je vel te zitten en energie voor 10 te hebben. 2.1.2 Hoe Het Leefstijlprogramma van SFGN helpt mensen op een andere manier naar hun lichaam te kijken en naar de wijze waarop men zorgt voor dat lichaam. Wij leren deelnemers hoe hun lichaam werkt en wat ze moeten doen om het gezond en fit te houden. Bewustwording, balans en mentale gezondheid spelen daarbij een belangrijke rol. Het Leefstijlprogramma van SFGN is meer dan alleen afvallen, het is positief in het leven staan en de controle weer terug krijgen over je eigen lichaam en gewicht op een manier waarbij je geniet van het leven. De persoonlijke coach helpt daarbij. Wij inspireren mensen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid. Pijlers 12. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 12 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 Deelnemers die het Leefstijlprogramma van SFGN volgen, gaan werken aan drie pijlers: Eet, Beweeg & Relax. Eet: Gezond, gevarieerd, regelmatig en voldoende eten; een eetpatroon dat past bij je lichaam en wat je doet in het dagelijks leven en wat je je leven lang vol kunt houden, doordat je lekker en verantwoord eet, maar zeker geen honger lijdt. Eten volgens de voedingsadviezen (Schijf van Vijf) die het Leefstijlprogramma van SFGN genereert, nadat individuele gegevens (ruststofwisseling, arbeid en sport) zijn berekend en ingevoerd. De deelnemer ontvangt elke week een individueel afgestemd voedingsadvies inclusief boodschappenlijst. Beweeg: Werken aan je lichamelijke conditie en fitheid, wekelijks sporten en daarnaast bewustwording hoe je lekker actief bezig kunt zijn naast het sporten. Doel is om lichaamsbeweging tot vast onderdeel te maken van je dagelijks leven. 3 x per week intensief sporten in een fitnesscentrum (cardio- en krachttraining) of een andere individuele- of teamsport. Het is ook mogelijk om thuis (eventueel met behulp van trainingsmaterialen) cardio- en krachtoefeningen te doen. De SFGN coach adviseert, evalueert en stuurt hierin. Relax: Om fit te zijn, is het ook van groot belang dat je lekker in je vel zit, tijd maken om te relaxen; inspanning en ontspanning in balans, werken aan je mentale gezondheid, genieten van het leven. Wekelijks tijd maken voor activiteiten die men graag doet voor ontspanning. Deze ontspanningsactiviteiten worden ingepland in de week net zoals de sport- en eetmomenten worden ingepland. 2.1.3 Wat Het Leefstijlprogramma van SFGN kun je volgen in meerdere fases: Fase 1, Fase 2, Fase 3. Elke fase duurt 12 weken. Elke deelnemer volgt Fase 1, daarna overlegt de coach met de deelnemer of er behoefte is aan een vervolgtraject. Doel is om een deelnemer te begeleiden (indien gewenst) totdat zijn/haar nieuwe levensstijl een gewoonte is geworden en de deelnemer zelfstandig in staat is de levensstijl van SFGN te leiden. Contactmomenten In Fase 1 heeft de deelnemer elke week een gesprek met zijn/haar persoonlijke SFGN coach. Tijdens dit gesprekje bespreekt de coach de resultaten, beantwoordt de coach eventuele vragen, biedt een luisterend oor, inspireert en enthousiasmeert de deelnemer. Daarnaast worden elke week weeggegevens ingevoerd in het Leefstijlprogramma van SFGN en worden de voedingsadviezen voor de komende week gegenereerd en aan de deelnemer overhandigd. In Fase 2 en 3 wordt de frequentie van contactmomenten minder, in overleg tussen coach en deelnemer. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er tweewekelijks een contactmoment is in Fase 2 en driewekelijks in Fase 3. Dit is variabel en de coach bepaalt samen met de deelnemer wat nodig is. Werkboek In het Leefstijlprogramma van SFGN zit een belangrijk deel educatie verwerkt in de vorm van een werkboek, zodat de deelnemer stap voor stap meer leert over zijn/haar lichaam, lichaams- beweging, het belang van ontspanning, gedragsverandering, valkuilen, voeding, en diverse aan gezond- en fitheid gerelateerde onderwerpen. Ook zijn opdrachten verwerkt in het werkboek. Elke week tijdens het contactmoment bespreekt de SFGN coach de informatie met de deelnemer en de opdrachten die zijn gemaakt. Door al deze onderwerpen te bespreken, krijgt de coach een duidelijk beeld of de deelnemer de juiste kennis vergaart en deze op de juiste manier interpreteert en verwerkt in zijn nieuwe levensstijl. 13. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 13 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 2.1.4 Voor wie Als je klaar bent met diten, ben je klaar voor het leefstijlprogramma van SFGN WEL NIET Het Leefstijlprogramma van SFGN is er WEL voor: Mensen die klaar zijn met diten, maar (nog) niet tevreden met hun lichaam, gewicht en gevoel. De doelgroep die beseft dat diten hen niet het gewenste resultaat gaan brengen, maar dat ze hun levensstijl aan moeten passen om hun doel te bereiken en dan ook bereid zijn om hiervoor de benodigde stappen te zetten. Het Leefstijlprogramma van SFGN is er NIET voor: Mensen die geloven dat er een dieet bestaat dat hen snel en zonder veel inspanning blijvend van hun (over)gewicht zal verlossen. Mensen die geloven in maaltijdvervangers, koolhydraatarm, crashditen, enz. Mensen die alleen snel willen afvallen en niet bereid zijn de benodigde inspan- ningen (eet, beweeg, relax) te leveren. Wat wil deze doelgroep? Een gezond gewicht bereiken, maar niet meer op dieet. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? JA Wat wil deze doelgroep? Snel veel kilos afvallen. Biedt het Leefstijl- programma van SFGN dit? NEE Wat verwacht deze doelgroep? Resultaat, maar meer dan dat: verandering in gevoel, het gevoel goed bezig te zijn. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? JA Wat verwacht deze doelgroep? Snel resultaat. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? NEE Wat zijn ze bereid te doen? Veel, ze zijn al vaak teleurgesteld, waardoor ze beseffen dat het anders moet dan voorheen. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? JA Wat zijn ze bereid te doen? Onvoldoende; dieet volgen en klaar. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? NEE Wanneer zijn ze tevreden? Als ze afvallen en daarnaast merken dat er iets verandert in hun manier van doen, denken en voelen. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? JA Wanneer zijn ze tevreden? Als ze snel afvallen met relatief weinig inspan- ning. Biedt het Leefstijlprogramma van SFGN dit? NEE Lang nadat de prijs vergeten is, herinnert men zich de kwaliteit nog 2.1.5 Pakketinhoud Onbeperkt gebruik van het programma; Inclusief werkboek en klapper; Inclusief voedingslijsten en boodschappenlijst; Inclusief SFGN Leefstijlprogramma posters; Gratis training personeel door Leefstijl- cordinator SFGN; Koppeling portal SFGN Leefstijlprogramma portal; Adviesprijs tussen 150,- en 200,- (afdracht SFGN 15,- per consument i.v.m. drukwerk). 14. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 14 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 2.2 Kortingen bij zorgverzekeraars Zodra clubleden zich registreren bij SFGN gaat de korting bij de zorgverzekeraars in (bij de eerst volgende premiebetaling). Onderstaande lijst is een greep uit de zorgverzekeraars die zich aangesloten hebben. Deze lijst groeit met de dag! Zorgverzekeraar Korting op basis verzekering Korting op aanvullende verzekering 7% 9% 8% 8% 8% 10% 8% 10% 5% 8% 9% 20% 10% 10% 5% 7,5% 7% 10% 5% 7,5% Tabel 2-1: Kortingen zorgverzekeraars 15. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 15 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 2.3 Fiscaal voordeel Stichting Fit en Gezond Nederland heeft de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen van de fiscus. Dit houdt in dat SFGN gezien wordt als een goed doel met bijbehorende fiscale voordelen. Deze fiscale voordelen werken twee kanten op: (1) voor de aangesloten clubleden en (2) voor de aangesloten sportcentra. Hiermee, in combinatie met de korting op de zorgpremie, krijgt het sportcentrum een uitstekend marketing tool in handen: per saldo trainen de aangesloten leden voor een lager bedrag, zonder dat fysieke korting hoeft te worden gegeven. De donatie die het sportcentrum doet aan SFGN is ook aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. 2.3.1 Particulieren Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Een gift van 100 kan dus voor 125 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan maatschappelijke instellingen door particulieren mogelijk nog aantrekkelijker. Bij 33% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 41,25%. Een gift van 100 zou in dit geval effectief 58,75 kosten; Bij 42% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 52,5%. Een gift van 100 zou in dit geval effectief 47,50 kosten; Bij 52% inkomstenbelasting is het belastingvoordeel 65%. Een gift van 100 zou in dit geval effectief 35 kosten. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 125 % een maximum gebonden van 5.000 per jaar. Giften boven dit bedrag kunnen uiteraard voor 100 % worden afgetrokken van de inkomsten- belasting. Let op dat er wel een onder- en bovengrens bestaat voor eenmalige giften. Alleen het deel van de totale giften boven de 1% van uw verzamelinkomen komt in aanmerking voor de aftrek met een minimum van 500. Daarnaast geldt de extra aftrek voor een maximum aan schenkingen van 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond. Je kunt in totaal maximaal 1.250 per jaar extra in aftrek brengen. Indien je meer dan 5.000 per jaar aan maatschappelijke instellingen schenkt, dan is ook dit extra bedrag nog aftrekbaar, maar 'gewoon' voor 100%. 2.3.2 Bedrijven Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Een gift van 100 kan dus voor 150 worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De verschillende belastingschalen maken het geven aan maatschappelijke instellingen door bedrijven mogelijk nog aantrekkelijker. De vennootschapbelasting in Nederland is onder de 200.000 20%, hierboven 25%. Bij 20% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 30%. Een gift van 1.000 zou in dit geval effectief 700 kosten. Bij 25% vennootschapsbelasting is het belastingvoordeel 37,5%. Een gift van 1.000 zou in dit geval effectief 625 kosten. Er is aan giften met een aftrekbaarheid van 150% inzake de vennootschapsbelasting een maximum gebonden van 5.000 per jaar. Er kan vervolgens maximaal 2.500 extra van de vennootschapsbelasting worden afgetrokken. Giften boven dit bedrag kunnen worden opgevoerd als zakelijke kosten en op deze wijze van de belasting worden afgetrokken. Ook bedrijven die geen vennootschapbelasting hoeven af te dragen kunnen hier dus gebruik van maken. In 2013 mag dit zelfs 50% van de fiscale winst bedragen tot een maximum van 100.000. 16. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 16 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 2.4 Wat biedt SFGN nog meer 2.4.1 Overige collectieve kortingen SFGN biedt naast bovengenoemde diensten ook nog collectieve kortingen op: BUMA; CENA; VIDEMA; Aankopen bij de HDD groep. 2.4.2 Fiscaal maximalisatie traject Als de donatie van 3.600,= aanvankelijk een te groot beslag op liquide middelen legt biedt SFGN in samenwerking met Kubat Consultancy B.V., een accountantskantoor gespecialiseerd in de sport- en leisurebranche, de mogelijkheid om vooraf en fiscaal maximalisatietraject uit te laten voeren. Dit fiscaal maximalisatietraject kost 2.500,= exclusief BTW en wordt uitgevoerd onder de volgende voorwaarden: De sportschool betaalt vooraf een commitment fee van 600,= als voorschot op dit bedrag van 2.500,=, waarna de fiscalist de werkzaamheden start; Als dit fiscaal maximalisatietraject leidt tot een belastingteruggave van minimaal 6.100,= betaalt het sportcentrum, zodra de fiscus heeft uitgekeerd, de rest van de kosten van dit traject en doet een donatie van 3.600,= aan SFGN; Als dit fiscaal maximalisatietraject niet minimaal leidt tot de teruggave van 6.100,= wordt de reeds betaalde commitment fee teruggestort en heeft het sportcentrum verder geen betalingsverplichtingen meer. Het sportcentrum is dan niet aangesloten bij SFGN. Uiteraard kan het sportcentrum toch besluiten om de donatie aan SFGN te doen en zich aan te sluiten, maar dat is geen verplichting in de situatie dat de minimale belastingteruggave niet wordt gerealiseerd. 3 Donaties aan de stichting Om gebruik te kunnen maken van de fiscale voordelen die de ANBI status biedt, worden betalingen aan de SFGN gedaan als donaties. Er zijn twee soorten donaties binnen SFGN: Losse donaties, die uiteraard te allen tijde welkom zijn; Donaties in het kader van de samenwerking met SFGN. Deze vallen weer uiteen in de twee componenten: Sportcentra doneren 3.600,= per jaar n 1,= per aangesloten clublid per maand; Clubleden doneren administratief hun volledige lidmaatschapsgeld aan de stichting. Let wel: de donatie is administratief, de incasso loopt nog steeds rechtstreeks via het sportcentrum! Dit wordt verderop in detail toegelicht. 17. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 17 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 3.1 Waar worden donaties voor aangewend De donaties aan de stichting worden als volgt aangewend: Het implementeren- en begeleiden van de integrale preventieve gezondheidszorg. Denk hierbij o.a. aan het koppelen van de 1ste -lijns zorg aan sportcentra. Waarbij het maken van doorverwijs afspraken centraal staat; opleiden van medewerkers bij sportcentra; Dialoog op gang houden met zorgverzekeraars om een goede leefstijl extra te belonen; Het verder ontwikkelen van de integrale preventieve gezondheidszorg in Nederland. Denk hierbij o.a. aan verschillende leefstijlprogrammas ontwikkelen en verbeteren, in samenwerking met de 1ste -lijns zorg en sportcentra; het ontwikkelen van een community portal waar iedere belanghebbende te allen tijde alles -en iedereen- kan vinden met betrekking tot integrale preventieve gezondheidszorg. Uiteraard op een veilige manier met inachtneming van privacy wetgeving en met behulp van alle technische hulpmiddelen die ons ter beschikking staan; Onderzoek naar de effecten van integrale preventieve gezondheidszorg op de gezondheid en welzijn van de Nederlandse bevolking (in samenwerking met het ministerie van VWS, TNO en universiteiten). 3.2 Administratieve en fysieke geldstromen 3.2.1 Jaarlijkse donatie van sportcentra Jaarlijks doneren sportcentra 3.600,= aan SFGN. De exacte hoogte van het fiscale voordeel van het sportcentrum hangt af van de priv situatie van de directie en de ondernemingsvorm. Voor wat betreft de ondenemingsvorm zijn er twee verschillende scenarios: Het sportcentrum is een BV; Het sportcentrum is een VOF of eenmanszaak. In het geval dat het sportcentrum een BV is, is het volgende van toepassing: 18. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 18 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 Afbeelding 3-1: Jaarlijkse donatie sportcentrum is BV De DGA (directeur grootaandeelhouder) doet namens de BV (2) vanuit priv een donatie aan SFGN van 3.600,= (1). Omdat SFGN een ANBI status heeft betekent dit dat deze donatie aftrekbaar is in het kader van de Inkomstenbelasting n omdat de donatie lager is dan 5.000,= mag deze voor 125% als aftrekpost worden meegenomen; Omdat de DGA deze donatie namens de BV heeft gedaan, krijgt de BV een schuld aan de DGA (3). Deze schuld mag belastingvrij worden uitgekeerd aan de DGA; Op deze manier wordt de donatie voor de BV een kostenpost en wordt deze in mindering gebracht op de te betalen Vennootschapsbelasting. Rekenvoorbeeld: DGA I II III Donatie Jaarsalaris 19.645,00 55.991,00 65.000,00 Belastingschaal 37,00 % 42,00 % 52,00 % Donatie SFGN (ANBI) 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Bruto aftrekbaar 125% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Drempel 1% 196,00 560,00 650,00 Netto aftrekbaar bedrag 4.304,00 3.940,00 3.850,00 Belastingvoordeel donatie 1.592,00 1.655,00 2.002,00 Verrekening rekening courant Belastingvoordeel RC 1.332,00 1.512,00 1.872,00 Totaal belastingvoordeel priv 2.924,00 3.167,00 3.874,00 19. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 19 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 Tabel 3-1: Rekenvoorbeeld sportcentrum BV In het geval dat het sportcentrum een eenmanszaak of VOF is, is het volgende van toepassing: Afbeelding 3-2: Jaarlijkse donatie sportcentrum is VOF of eenmanszaak De eigenaar(s) doe(t)(n) een donatie aan SFGN van 3.600,= (1). Omdat SFGN een ANBI status heeft betekent dit dat deze donatie aftrekbaar is in het kader van de Inkomstenbelasting n omdat de donatie lager is dan 5.000,= mag deze voor 125% als aftrekpost worden meegenomen; Rekenvoorbeeld: Tabel 3-2: Rekenvoorbeeld sportcentrum eenmanszaak of VOF Sportcentrum I II III Belastbare winst < 200.000,= VPB 20% 720,00 720,00 720,00 Fiscaal voordeel priv en zakelijk I II III Priv 2.924,00 3.167,00 3.874,00 Zakelijk 720,00 720,00 720,00 Totaal fiscaal voordeel 3.644,00 3.887,00 4.594,00 Eigenaar I II III Donatie Jaarsalaris 19.645,00 55.991,00 65.000,00 Belastingschaal 37,00 % 42,00 % 52,00 % Donatie SFGN (ANBI) 3.600,00 3.600,00 3.600,00 Bruto aftrekbaar 125% 4.500,00 4.500,00 4.500,00 Drempel 1% 196,00 560,00 650,00 Netto aftrekbaar bedrag 4.304,00 3.940,00 3.850,00 Belastingvoordeel donatie 1.592,00 1.655,00 2.002,00 20. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 20 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 3.2.2 Donatie van clubleden Om het fiscale voordeel voor de clubleden te bewerkstelligen moet een onderscheid worden gemaakt tussen de administratieve- en fysieke geldstroom. De fysieke geldstroom blijft onveranderd en is als volgt: Afbeelding 3-3: Fysieke geldstroom De clubleden betalen hun periodieke abonnementsgelden (1) direct aan het sportcentrum, veelal via automatische incasso; Het sportcentrum betaalt via automatische incasso 1,= per maand per aangesloten lid aan SFGN (2). De administratieve geldstroom moet om fiscale redenen als volgt lopen: Afbeelding 3-4: Administratieve geldstroom 21. INFOMAP20130723-001-JRO P a g i n a | 21 v a n 21 23 juli 2013 Versie: 1.0 De clubleden doneren hun volledige periodieke abonnementsgelden aan SFGN (1); SFGN keert vervolgens deze gelden, minus 1,= per maand per lid, uit aan het sportcentrum (2). De donatie van de 1,= per lid per maand is eveneens fiscaal aftrekbaar voor het sportcentrum. Voor de clubleden geldt dan een fiscaal voordeel als gevolg van hun donatie aan SFGN. Rekenvoorbeeld: Tabel 3-3: Rekenvoorbeeld fiscaal voordeel clubleden Clublid I II III Donatie Jaarsalaris 19.645,00 55.991,00 65.000,00 Belastingschaal 37,00 % 42,00 % 52,00 % Gemiddelde contributie per maand 40,00 40,00 40,00 Donatie contributie aan SFGN (ANBI) 480,00 480,00 480,00 Bruto aftrekbaar 125% 600,00 600,00 600,00 Drempel 1% 196,00 560,00 650,00 Netto aftrekbaar bedrag 404,00 40,00 -50,00 Minimaal aftrekbaar bedrag 500,00 500,00 500,00 Belastingvoordeel donatie 185,00 210,00 260,00 Netto te betalen contributie per maand 24,58 22,50 18,33 Oftewel een 'korting' van 38,54 % 43,75 % 54,17 %