Infobrochure Speelplein Tureluur

of 30 /30
infobrochure

Embed Size (px)

description

Speelplein Tureluur is de gemeentelijke speelpleinwerking van Destelbergen. Tijdens elke schoolvakantie organiseert de gemeentelijke jeugddienst een aantal speelpleinkampen voor kinderen van 3 tot en met 15 jaar. In deze infobrochure vind je alle nodige informatie over speelplein Tureluur. Ben je nieuw bij onze speelpleinwerking en ken je de werking nog niet volledig? Lees dan zeker de onderstaande informatie eens door, zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen van onze werking.

Transcript of Infobrochure Speelplein Tureluur

Page 1: Infobrochure Speelplein Tureluur

1

infobrochure

Page 2: Infobrochure Speelplein Tureluur

2

Page 3: Infobrochure Speelplein Tureluur

3

Speelplein Tureluur is de gemeentelijke speelpleinwerking van Destelbergen. Tijdens elke schoolvakantie organiseert de gemeentelijke jeugddienst een aantal speelpleinkampen voor kinderen van 3 tot en met 15 jaar.

Op onze speelpleinwerking kunnen alle kinderen telkens een volledige week terecht om zich uit te leven en te amuseren.In deze infobrochure vind je alle nodige informatie over speelplein Tureluur. Ben je nieuw bij onze speelpleinwerking en ken je de werking nog niet volledig? Lees dan zeker de on-derstaande informatie eens door, zodat je op de hoogte bent van het reilen en zeilen van onze werking.

Heb je nog extra vragen? Vind je bepaalde informatie niet?Dan kan je altijd nog een e-mail sturen naar de gemeentelijke jeugddienst. Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Page 4: Infobrochure Speelplein Tureluur

4

Speelpleinwerking is een vorm van jeugdwerk. Ook speelplein Tureluur volgt hierbij, zoals de meeste speelpleinwerkingen, de visie van de koepelvereniging VDS (www.speelplein.net). Deze visie wordt gesteund op drie basispijlers:

• respect voor de eigenheid van kinderen

• geloof in de ontwikkeling door het geven van impul-sen

• geloof in de zelfstandige ontplooiing van kinderen door het spelen

Binnen deze visie creëren we dus een ruimte voor de kinde-ren om zelf te ontdekken, te experimenteren, te vallen en op te staan, ... Hoewel elke speelpleinweek goed voorbe-

reid wordt, moet niet alles tot in de puntjes op voorhand vastgelegd zijn. Integendeel, als de kinderen spelender-wijs, en met de nodige impul-sen, hun eigen gang kunnen gaan en het spel hierbij kun-nen beïnvloeden, wordt de speelpleinwerking zelfs dub-bel zo interessant!

We trachten binnen speel-plein Tureluur alle kinderen, met elk hun eigen karakter en eigenheid, een actieve, leuke, interessante en sociaal vormende week te laten be-leven, door een combinatie van voorbereide activiteiten en spontane impulsen aan te bieden. Elk uur, elke dag en elke week wordt zo een speelse, onvergetelijke en uitdagende ervaring.

Speelpleinvisie

Page 5: Infobrochure Speelplein Tureluur

5

Al sinds de oprichting van speelplein Tureluur is onze mascotte Turbo Tuur druk in de weer om promotie te maken. Hij fleurt met leuke, kleurrijke afbeeldingen onze reclamekanalen op, zoals de website, de zomerbrochure, de folders, … De kinderen kunnen op de website kleur-platen downloaden, om zelf in te kleuren. Turbo Tuur zwaait enthousiast met zijn vlaggetje in het speelplein-logo, dat overal verschijnt.

Turbo Tuur en Aapke AapSinds de zomervakantie 2011 is er nog een andere leuke mascotte bij gekomen: Aapke Aap. De naam “Aapke Aap” is eigenlijk de afkorting voor “Aangepast Aanbod voor Peuters, Kleuters En Andere Actieve Pleziermakers”. Hij heeft namelijk tijdens de zo-mer 2011 het nieuwe speel-systeem “open speelaanbod” geïntroduceerd. Zowel de ani-matoren als de kinderen leer-den dankzij zijn promotie dit nieuwe speelsysteem kennen en gebruiken.

Turbo Tuur en Aapke Aap zijn de gezichten van speelplein Tureluur. Zij verschijnen dus overal waar wij promotie ma-ken. Hierbij staat Turbo Tuur als hoofdmascotte voor de degelijkheid en kwaliteit van het speelplein, terwijl Aapke Aap als actieve zijmascotte de vernieuwing op het speel-plein symboliseert.

Page 6: Infobrochure Speelplein Tureluur

6

De zomer 2011 was een be-langrijke vakantieperiode voor onze speelpleinwerking. Tijdens deze speelpleinkam-pen hebben we voor de eer-ste keer gebruik gemaakt van het “open speelaanbod” om onze activiteiten aan te bie-den. Hierin volgen we volle-dig de speelpleinvisie van de koepelvereniging VDS.

Het open speelaanbod is ge-baseerd op het feit dat kinde-ren zich tijdens de vakantie moeten kunnen amuseren zoals zij zelf willen. Zij krijgen dus de mogelijkheid om zelf te kiezen aan welke activiteit ze deelnemen. Geen verplicht rotatiesysteem, geen verdere indeling in verplichte groep-jes, geen opgelegde deel-name aan bepaalde activitei-

Open speelaanbodten. Op speelplein Tureluur krijgen de kinderen een uit-gebreid aanbod van verschil-lende activiteiten waar ze zelf een keuze uit maken.

Vinden ze een activiteit leuk, dan blijven ze daar aan deel-nemen. Vinden ze een activi-teit niet zo leuk, dan hebben ze de mogelijkheid om bij een andere activiteit aan te slui-ten. Hebben ze geen zin om mee te spelen met de activi-teiten rond het weekthema? Dan kunnen ze zich nog altijd amuseren met het aanbod aan gezelschapsspelen en an-der vrij sport- en spelmateri-aal.

Op speelplein Tureluur ver-veel je je nooit. Er valt altijd wel iets leuk te beleven!

Page 7: Infobrochure Speelplein Tureluur

7

Aangezien speelplein Ture-luur een vorm van jeugdwerk is, wordt ze gedragen en ge-stuwd door een groep jonge en actieve animatoren . In de loop van een werkjaar zijn er meer dan honderd verschil-lende jongeren die zich actief inzetten binnen onze wer-king.

Alle animatoren hebben hier-voor eerst een basiscursus animator in het jeugdwerk gevolgd, waar ze geleerd heb-ben hoe ze leuke spelen in el-kaar kunnen steken, hoe ze met andere animatoren kun-nen samenwerken, hoe de leefwereld van een kind er uit ziet, enzovoort. Na deze ba-siscursus volgen ze een stage van twee weken, waarbij ze begeleid worden door een ervaren hoofdanimator. Uit-eindelijk behalen zo al onze animatoren een attest van animator in het jeugdwerk. Sommige animatoren gaan hierbij nog vol enthousiasme verder en volgen cursussen om hoofdanimator of (hoofd)instructeur in het jeugdwerk te worden.

Animatoren

Een twintigtal jongeren van speelplein Tureluur nemen een nog groter engagement dan animator op zich. Zij vor-men immers een vrijwillige (s)Tuurgroep, die verschil-lende keren per jaar samen-komt om te vergaderen, te plannen en te evalueren. Op deze manier blijven we voort-durend actief zoeken naar uit-dagende manieren om onze werking te vernieuwen en te verbeteren.

Opdat onze animatoren el-kaar goed zouden leren ken-nen, en omdat dit de groeps-sfeer uitermate bevordert, organiseren we, telkens als het speelplein is, verschil-lende animatoractiviteiten. Jaarlijks worden er ook een uitstap en een animator-weekend georganiseerd.

Page 8: Infobrochure Speelplein Tureluur

8

Omdat we binnen ons speel-plein, met het open speelaan-bod, onbegrensd spelen wil-len promoten, verkopen we zelfs ons eigen speel-T-shirt. Met dit T-shirt kunnen de kin-deren zonder zorgen spelen met zand, lijm, verf, water,… Is het T-shirt vuil op het einde van de dag? Geen probleem het dient er voor! Het is zelfs gemaakt van 100% voorge-krompen, ringgesponnen ka-toen, met een gewicht van 190 gr/m² voor extra stevig-heid en degelijkheid. De te-kening in felle kleuren zorgt voor een speelse, kleurrijke blikvanger. De T-shirts zijn

Speel-T-shirts te koopverkrijgbaar in oranje, rood, blauw, groen, fel blauw, fel roze en indigo. De mogelijke maten zijn 3-4, 5-6, 7-8, 9-11 en 12-14 jaar. De prijs voor een T-shirt is 16 euro. De verkoop van speel-T-shirts gebeurt en-kel op bestelling, in de aan-loop naar de zomervakantie. Samen met de factuur, die volgt op je inschrijving, krijg je een folder waarin we het nieuwe speel- T-shirt van deze zomer voorstellen. Opgelet: De aankoop van een T-shirt is zeker geen verplichting om te nemen aan ons speelplein!

Page 9: Infobrochure Speelplein Tureluur

9

De animatoren van speel-plein Tureluur prikkelen de kinderen wekelijks met een nieuw, creatief aanbod van spelen, opdrachten en knut-selactiviteiten. Om zo weinig mogelijk in herhaling te val-len, werken ze telkens rond een ander weekthema. Dit thema stellen ze dagelijks voor aan de kinderen met toneeltjes, poppenkast, film-pjes of nog andere manieren. Het zijn de animatoren zelf die de weekthema’s kiezen, wat betekent dat het onmo-gelijk is om ze in dit boekje op te nemen. Het is pas tijdens de effectieve kampvoorberei-ding dat het thema vastge-legd wordt. Maar laat dit je niet tegenhouden om je in te schrijven. Het weekthema sluit altijd nauw aan bij de leefwereld van de leeftijds-groep.

Themawerking

Page 10: Infobrochure Speelplein Tureluur

10

De Kabouters:(minimum 3 jaar op het moment van deelname en zindelijk)

De jongste kinderen bij speelplein Tureluur worden de Ka-bouters genoemd. Deze kleuters krijgen een aangepast, ge-varieerd programma, vol met leuke, korte, niet te moeilijke spelletjes en knutselactiviteiten. Hoewel de Kabouters nog de jongste groep zijn, worden ook zij al uitgedaagd om ongeremd te spelen en hun grenzen te verleggen. Ze krijgen impulsen om op verkenning te gaan, nieuwe vriendjes, nieuwe spelen en nieuw spelmateriaal te leren kennen. De dag zit boordevol nieuwe ontdekkingen zodat de mama en de papa zo weinig mogelijk gemist worden.

De Sloebers:

De Sloebers zijn de tweede jongste groep bij speelplein Ture-luur. Vanaf de start van de activiteiten worden zij meegezogen in een avontuur dat de animatoren zorgvuldig hebben voorbe-reid. Aan de hand van spelletjes, opdrachten en knutselwerk-jes wordt er rond het thema gewerkt en doen de Sloebers hun

LeeftijdsgroepenElk kind heeft zijn eigenheid, maar ook elke leeftijd heeft zo zijn eigenheid.Om aangepaste activiteiten te kunnen aanbieden, die niet te moeilijk zijn voor de jongste kleuters, maar ook niet te gemakkelijk voor de oudste tieners, worden de deelnemende kinderen in-gedeeld in vijf verschillende

leeftijdsgroepen, gebaseerd op hun geboortejaar. Tussen de paas- en de zomer-vakantie schuiven de kinde-ren telkens een jaartje door. Om te weten tot welke leef-tijdsgroep jouw kind behoort, verwijzen we je graag door naar de zomerbrochure of de in inschrijvingsmodule op www.destelbergen.be.

Page 11: Infobrochure Speelplein Tureluur

11

uiterste best om de personages uit het inleidend toneelstukje te helpen, blij te maken, te veroveren, enzovoort. De kinderen kijken 's avonds al uit naar de volgende dag om te weten hoe het hun toneelhelden zal vergaan.

De Bengels:

De Bengels zijn zeker geen kleine kinderen meer. Deze groep van ongeveer 6- tot 10- jarigen weet al goed hoe de speelplein-werking in elkaar zit en houdt dus zeker van vernieuwende en uitdagende spelen. Hoewel een traditioneel plein- of kringspel nog wel gesmaakt wordt, laten de Bengels zich voornamelijk verleiden door een breed ''open spelaanbod'' en goed uitge-dokterde bos- en dorpsspelen. De Bengels hebben hun thuis-basis in de sportbasisschool van Heusden, waar ze kunnen genieten van een rustige knutselactiviteit of een smaakvolle kookpoging. Daarnaast gaan ze regelmatig op stap naar het kerkplein of het recreatiedomein de Kollebloem, voor het ac-tievere werk. Voor elk wat wils, ook de Bengels kunnen kiezen aan welke activiteit ze willen deelnemen.

De Tieners:

Ook Bengels worden ouder. Ook Bengels bereiken een leeftijd van plus 10 jaar. Zeg dan niet zomaar nog Bengels tegen deze tieners, want op dat moment zijn zij Tieners geworden. Tie-ners krijgen bij ons tijdens de zomervakantie een speciaal tie-nerprogramma. Gedurende drie weken wordt onze speelplein-werking voor hen een heel stuk exclusiever. Dit betekent een aparte tienergroep met speciaal uitgewerkte tieneractivitei-ten. Zo worden er bijvoorbeeld tijdens elk tienerkamp een uit-stap en een overnachting georganiseerd. De uitstappen kun-nen naar zee, een pretpark, een avonturentocht, enzovoort zijn. De overnachtingen worden altijd voorafgegaan door een

Page 12: Infobrochure Speelplein Tureluur

12

leuke avondactiviteit, zoals bijvoorbeeld een dropping, een kampvuur, een fuif, een durverstocht, ... Deze exclusieve wer-king wordt echter niet het gehele jaar door georganiseerd, maar blijft exclusief voor tijdens de zomervakantie. Tijdens de andere speelpleinweken zijn de Tieners welkom bij de groep van de Bengels.

De VIP:

De VIP krijgen het neusje van de zalm. Deze groep van Very Important Pubers, mogen nog een laatste maal, voordat ze zelf speelpleinanimator worden, genieten van een exclusieve voorkeursbehandeling. De VIP (het laatste jaar Tieners en één jaar ouder) krijgen gedurende het speelpleinjaar één weekend en één kamp aangeboden. Het weekend wordt hierbij gepland na de krokusvakantie, het kamp tijdens de zomervakantie. De meest ervaren animatoren zorgen voor een VIP-programma, speciaal op maat gemaakt van deze unieke groep Very Impor-tant Pubers. Na deze onvergetelijke ervaring, zijn ze helemaal klaar voor het grote werk als animator (te beginnen met een cursus ''animator in het jeugdwerk'' natuurlijk).

ContactnummersleeftijdsgroepenKabouters: 0494 88 93 78Sloebers: 0494 36 37 66Bengels: 0494 36 37 65Tieners: 0493 66 45 50

Page 13: Infobrochure Speelplein Tureluur

13

Speelplein Tureluur werkte de voorbije jaren hard aan het verlagen van de drempel voor kinderen met een beper-king. Kinderen die het soms moeilijk hebben, krijgen tij-dens het volledige werkjaar extra aandacht, met tijdens de zomervakantie een heus inclusieproject. Sinds 2012 is het inclusieproject zelfs uit-gebreid tot de hele zomerva-kantie.

Alle kinderen met een beper-king, ongeacht de aard van hun beperking, zijn welkom op speelplein Tureluur. Wij zorgen voor laagdrempelige activiteiten en voorzien extra begeleidende animatoren, afhankelijk van de noodzaak.

Tijdens de tienerkampen zijn er een heleboel exclusieve, leuke activiteiten, speciaal uitgewerkt op maat van tie-ners. Zo organiseren we ze-ker elke week een daguitstap

Exclusieve Tiener- en VIP-kampen

Speelplein Tureluur, ook voor kinderen met een beperking: inclusieproject

en een avondactiviteit met overnachting. De V.I.P.-groep krijgt een nog specialere ‘voorkeursbehandeling’. Zij gaan een week lang op kamp.

Kinderen die het nodig heb-ben, worden zelfs persoonlijk begeleid bij hun deelname aan deze activiteiten.

Het speelplein voorziet ook extra structuur met picto-grammen, richt een snoe-zelruimte in voor eventuele time-outs, houdt de spelvoor-keuren en begeleidingstips per deelnemer bij in overzich-telijke speelfiches, enzovoort. Ouders die dit willen, krijgen voor de zomervakantie een huisbezoek. Zo kunnen de animatoren in de vertrouwde omgeving kennis maken met het kind. De eerste deelname aan het speelplein kan im-mers zowel voor de ouders als voor het kind een grote

Page 14: Infobrochure Speelplein Tureluur

14

stap in het ongewisse zijn.

Ervaren medewerkers van VDS en Yieha! Vzw onder-steunen onze speelpleinwer-king bij dit inclusieproject. Zij delen hun knowhow en bieden vormingen aan onze animatoren. Zo leren de ani-matoren bijvoorbeeld stil te staan bij de beperkingen van een rolstoelgebruiker, maar evenzeer zich in te leven in de denkwijze van bijvoorbeeld een kind met autisme. Op die manier voelt elk kind zich thuis op het speelplein.

InschrijvingenDe inschrijvingen voor het in-clusieproject verlopen, op het

gebied van tarieven, data, betalingen, … op dezelfde manier als voor de gewone speelpleinwerking. Een in-schrijving blijft echter onder voorbehoud van voldoende begeleidende animatoren en andere inschrijvingen. In het e-loket is er een extra optie voorzien om deelname aan het inclusieproject aan te dui-den.

Heb je interesse om jouw kind te laten deelnemen, twijfel dan zeker niet en neem con-tact op met de jeugddienst. Samen bekijken we wat jouw kind nodig heeft en wat wij daar voor kunnen doen.

Page 15: Infobrochure Speelplein Tureluur

15

Om elke leeftijdsgroep volledig tot zijn recht te laten komen,hebben ze een aparte en aangepaste locatie.

Kabouters (minimum 3 jaar op het moment van deelname, en zindelijk )Gemeenteschool DestelbergenIngang via het Jeugd- en gemeenschapscentrumKerkham 3F9070 Destelbergen0494/88 93 78

SloebersJeugd- en gemeenschapscentrumKerkham 3F9070 Destelbergen0494/36 37 66

Bengels (en soms Tieners)Sportbasisschool HeusdenZandakkerlaan 149070 Heusden0494/36 37 65

TienersBSGO! De Klaver Meersstraat 179070 Heusden0493/66 45 50

VIPWeekend en kamp op locatie

Locaties

Page 16: Infobrochure Speelplein Tureluur

16

Op speelplein Tureluur wordt er volgens een vast dagschema gewerkt. Indien hiervan uitzonderlijk afgeweken wordt, wordt er op voorhand een brief meegegeven aan de ouders.

Een dag op speelplein Tureluur ziet er als volgt uit: 07.00 u Start ochtendopvang09.30 u Start aankomst kinderen zonder opvang10.00 u Start voormiddagactiviteiten12.00 u Start middagpauze - lunch12.30 u Vrij spel tijdens de middagpauze14.00 u Start namiddagactiviteiten15.30 u Drankje en koekje16.00 u Einde activiteiten16.30 u Start avondopvang18.00 u Einde avondopvang

Dagschema

Page 17: Infobrochure Speelplein Tureluur

17

Bij je aankomst op speel-plein Tureluur dien je je aan te melden bij de poortani-mator. Deze animator heeft een aanwezigheidslijst en noteert daarop het uur dat je toekomt. Zo weten we in één klap het antwoord op twee vragen:• Welke kinderen zijn er

vandaag op onze speel-pleinwerking?

• En welke kinderen zijn er in de opvang gebleven?

Ook bij je vertrek dien je je aan te melden bij de poorta-nimator. Zo weten de anima-toren dat je naar huis bent. Opgelet: De animatoren stel-len het ten zeerste op prijs als de kinderen stipt ten laatste

Aankomst en vertrekom 10.00 u toekomen en ten vroegste om 16.00 u vertrek-ken. Alleen zo kan een echt leuke, kwalitatieve werking gegarandeerd worden. Als ouders hun kinderen te laat afzetten of te vroeg ophalen is dit niet leuk voor hun kin-deren, de andere kinderen en de animatoren.

Om de ouders de mogelijk-heid te geven hun kinderen op tijd op verschillende lo-caties af te zetten, stopt de betaalde ochtendopvang om 09.30 u en start de betaalde avondopvang pas vanaf 16.30 u. Zo is er een half uurtje ex-tra, waarvoor er geen bijko-mende opvang dient betaald te worden.

Page 18: Infobrochure Speelplein Tureluur

18

De animatoren van speelplein Tureluur proberen wekelijks de kinderen te prikkelen met een nieuw creatief aanbod van spelen, opdrachten, knut-selactiviteiten, enzovoort.

Om hierbij zo weinig mogelijk in herhaling te vallen, wordt er telkens gewerkt rond een ander weekthema. Dit thema

Themawerking

EHBO en verzekeringKleine ongelukjes kunnen al-tijd gebeuren. Als kinderen actief spelen in groep gebeurt het wel eens dat ze een splin-ter hebben, hun knie schaven of een blauwe plek oplopen. Onze animatoren zijn hierop voorzien. Ze hebben allemaal een EHBO-vorming gehad en hebben per leeftijdsgroep een EHBO-koffer ter beschik-king.

wordt dagelijks aan de kinde-ren voorgesteld door middel van toneeltjes, poppenkast, schimmenspel, filmpjes, en-zovoort.

De weekthema's van de kam-pen, worden door de anima-toren zelf bepaald, tijdens de voorbereiding van de speel-pleinweek.

Indien de animatoren het zelf niet kunnen verzorgen, spe-len we altijd op veilig, bellen we de ouders en gaan wij (of de ouders) met het kind naar de dokter of het ziekenhuis.

De kinderen zijn hiervoor ver-zekerd. De ouders krijgen een verzekeringsformulier mee om de gemaakte kosten te re-cupereren.

Page 19: Infobrochure Speelplein Tureluur

19

Indien jouw kind een bepaal-de ziekte, allergie of ander probleem heeft, vragen we om op voorhand de medi-sche fiche af te geven bij de inschrijving. Zo kunnen wij onze animatoren hiervan op de hoogte stellen, opdat zij in noodgevallen gepast zouden reageren. Op de medische fi-che kan je ook, indien je dit wil, gewoon de contactgege-vens van de huisdokter ver-melden.

Voor kinderen die deelnemen aan ons inclusieproject vul-

Medische ficheslen we tijdens het huisbezoek een uitgebreide medische fi-che in, zodat we zo goed mo-gelijk op de hoogte zijn van hoe we deze kinderen kunnen begeleiden.

Wij verwerken deze medische fiches natuurlijk met de nodi-ge discretie. De twee soorten fiches kunnen op de down-loads-pagina in blanco versie gedownload worden. Bezorg de ingevulde fiche best sa-men met de inschrijving aan de jeugddienst.

Page 20: Infobrochure Speelplein Tureluur

20

Voor en na de speelplein-werking (10.00 u tot 16.00 u) staat de animatorengroep paraat om de bijkomende op-vang te verzorgen.

Vanaf 07.00 u kunnen de kin-deren terecht op de kamplo-catie. Na de activiteiten kun-nen ze blijven tot 18.00u. Tijdens de opvang is er mo-gelijkheid tot vrij spel (onder permanente begeleiding van de animatoren). De kinderen zijn dan vrij om te spelen met het grote aanbod van spel- en sportmateriaal. Voor de op-vang voor een volledige week

Opvang

JaarkalenderSpeelplein Tureluur is het hele jaar door, tijdens elke schoolvakantie, actief.In het begin van het jaar heb-ben we een jaarkalender ge-maakt, waarop vermeld staat wanneer er precies speel-pleinwerking is.

Op deze manier kunnen ou-ders en animatoren mooi op voorhand plannen. In deze kalender zijn zowel de speel-

wordt een meerprijs van 15 EUR gerekend. Voor enkel ochtend- of avondopvang is dit 7,50 EUR.

Indien je weet dat er extra opvang noodzakelijk is, kan je het vermelden bij de inschrij-ving. In dat geval wordt de meerprijs dadelijk verrekend op de factuur. Indien je het nog niet op voorhand weet, is dat geen probleem. Na de speelpleinweek wordt er dan een extra factuurtje opge-stuurd, op basis van de aan-wezigheidslijst.

pleinweken als de inschrij-vingsdagen opgenomen. De animatoren vinden er ook een overzicht van de anima-toractiviteiten en door wie ze georganiseerd worden.

Page 21: Infobrochure Speelplein Tureluur

21

Inschrijven kan op verschillende manieren:• via www.speelpleintureluur.be• via mail naar [email protected] • via telefoon op het nummer 09 218 92 79 • via fax op het nummer 09 228 06 34 • via een inschrijvingsformulier, afgegeven aan de jeugd-

dienst

Inschrijvingen

Jaarlijks hebben we drie in-schrijvingsmomenten voor inwoners en niet-inwoners (ongeacht of de kinderen school lopen in Destelbergen of niet): de inschrijvingen voor de krokus- en paasvakan-tie (in januari), de inschrijvin-gen voor de zomervakantie (in april) en de inschrijvingen voor de herfst- en kerstvakan-tie (in september). De speci-fieke data kan je terugvinden op de jaarkalender.

Opgelet: inschrijvingen die vroeger binnen komen dan de respectievelijke inschrij-vingsdag, om 08.00u, worden sowieso niet aanvaard!

Schrijf wel tijdig in, want sommige kampen zijn zeer snel volzet. De weekthema's van de kampen, worden door de animatoren zelf bepaald, tijdens de voorbereiding van de speelpleinweek.

Page 22: Infobrochure Speelplein Tureluur

22

Na je inschrijving maakt de jeugddienst een factuur op. Die wordt, samen met een be-vestigingsbrief, per post naar je thuis opgestuurd.

Om problemen te vermijden, raden we aan om geen be-talingen te doen voordat je

Betalingen

AnnulatiesAnnulatie van een inschrij-ving, met terugbetaling van het deelnamegeld (door mid-del van een tegoedbon) kan enkel bij ziekte, met bewijs van een doktersattest, voor een minimum duur van drie dagen. Verwittig in dit geval zo snel mogelijk de jeugd-

deze bevestiging ontvangen hebt. De facturen zijn binnen de twee weken betaalbaar. Bij laattijdige betalingen zal je gevraagd worden bijko-mende administratiekosten te betalen ter waarde van het forfaitair bedrag van 5 euro.

dienst. Bij afgifte van het doktersattest zal je een te-goedbon ontvangen die je voor een volgend speelplein- of sportkamp kan gebruiken. In de andere gevallen, zonder doktersattest, worden onder-staande annuleringskosten aangerekend:• administratiekost van 5

euro bij annulering tot twee weken voor aanvang van het kamp

• administratiekost van 10 euro bij annulering tot en met de werkdag voor aan-vang van het kamp

Bij de start van het speel-pleinkamp is annulering, zon-der doktersattest, niet meer mogelijk.

Page 23: Infobrochure Speelplein Tureluur

23

Inwoners van Destelbergen

Vijf-dagen-weekSpeelpleinkamp 28 EUR Speelpleinkamp met halve opvang 35,50 EURSpeelpleinkamp met opvang 43 EUR

Vier-dagen-weekSpeelpleinkamp 23 EUR Speelpleinkamp met halve opvang 29 EURSpeelpleinkamp met opvang 35 EUR

Drie-dagen-weekSpeelpleinkamp 17 EUR Speelpleinkamp met halve opvang 21,50 EURSpeelpleinkamp met opvang 26 EUR

Gewone weektarievenEr wordt telkens voor een vol-ledige week ingeschreven. Alleen bij de Bengels is het mogelijk om per dag in te schrijven. Indien er verlofda-gen in de week vallen, wor-den de prijzen aangepast aan een drie- of vier-dagen-week.

Om een korting te krijgen met een tegoedbon of een volle, groene kaart, dient u deze bewijsstukken samen met de inschrijving af te ge-ven. De facturen worden ach-teraf NIET meer aangepast!

Niet-inwoners van Destelber-gen betalen op deze weekta-rieven een meerprijs.

Voor de Tieners en de VIP zijn er andere tarieven.

Page 24: Infobrochure Speelplein Tureluur

24

Niet-inwoners van Destelbergen

Vijf-dagen-weekSpeelpleinkamp 38 EURSpeelpleinkamp met halve opvang 45,50 EURSpeelpleinkamp met opvang 53 EUR

Vier-dagen-weekSpeelpleinkamp 31 EURSpeelpleinkamp met halve opvang 37 EURSpeelpleinkamp met opvang 43 EUR

Drie-dagen-weekSpeelpleinkamp 23 EURSpeelpleinkamp met halve opvang 27,50 EURSpeelpleinkamp met opvang 32 EUR

Voor de Bengelkampen (soms met Tieners er bij) is het moge-lijk om per dag in te schrijven. Dan worden de volgende tarie-ven gehanteerd:

Inwoners van Destelbergen

Bengels en Tieners 7,50 EURBengels en Tieners met opvang 10 EUR

Niet-inwoners van Destelbergen

Bengels en Tieners 9 EURBengels en Tieners met opvang 11,50 EUR

Dagtarieven

Page 25: Infobrochure Speelplein Tureluur

25

Voor de Tieners en de VIP zijn er exclusieve tiener- en VIP-kampen. Deze week- en weekendtarieven verschillen van de gewone speelpleinweken:

Inwoners van Destelbergen

Tienerkamp 50 EURTienerkamp met halve opvang 57,50 EURTienerkamp met opvang 65 EURVIP kamp 140 EUR

Niet-inwoners van Destelbergen

Tienerkamp 60 EURTienerkamp met halve opvang 67,50 EURTienerkamp met opvang 75 EURVIP kamp 150 EUR

Tiener- en VIP-tarieven

Page 26: Infobrochure Speelplein Tureluur

26

Bij meerdere inschrijvingen per gezin, krijg je een aantal stempels op een groene ge-zinskaart. Deze meerbeurten-kaart telt 20 vakjes. Is de ge-zinskaart vol, dan krijg je een korting van 35 EUR bij een volgend gemeentelijk kamp.

Speelpleinkamp= 1 stempelSpeelpleinkamp met opvang = 2 stempels

Groene gezinskaart

Scaldischeques, fiscale attesten en anderetegemoetkomingenScaldischeques, fiscale attes-ten en andere tegemoetko-mingenSinds 2008 krijgen alle kinde-ren en jongeren van Destel-bergen, van 6 jaar tot en met 25 jaar, jaarlijks een pakket scaldischeques ter waarde van 25 euro toegestuurd. Deze cheques kunnen ge-bruikt worden bij de inschrij-ving voor speelplein Tureluur, indien ze samen met de in-schrijving afgegeven worden. De facturen worden achteraf

niet aangepast!

Sinds 2006 zijn de speelplein-kampen fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Hier hoef je niets voor te doen. Wij sturen automatisch in het be-gin van het jaar fiscale attes-ten naar alle deelnemers van het voorbije jaar.

De meeste mutualiteiten en sommige werkgevers on-dersteunen hun leden en werknemers met extra tege-

Om een korting te krijgen met een tegoedbon of een volle, groene kaart, dient u deze bewijsstukken samen met de inschrijving af te geven. De facturen worden achteraf NIET aangepast! Een groe-ne gezinskaart kan je op de jeugddienst of aan de hoof-danimator op speelplein vra-gen.

Page 27: Infobrochure Speelplein Tureluur

27

De kinderen kunnen tijdens het begin van de middag-pauze, om 12.00 u., hun meegebrachte boterhammen opeten. Het is ook mogelijk om thuis te gaan eten en dan voor 14.00 u. terug te komen naar de speelpleinwerking.

In de deelnameprijs zijn een frisdrank en een vieruurtje inbegrepen. Tijdens het mid-dageten voorzien we water en melk. Voor de Kabouters en Sloebers is er bij het vier-uurtje keuze uit fruitsap, yo-ghurtdrank en chocomelk. De Bengels en Tieners kun-

Middagmaal, vieruurtje en drankje

Speelkleren en brooddozen

moetkomingen voor vakan-tieopvang, zoals bijvoorbeeld speelpleinwerking. Heeft u zo’n attest dat ondertekend moet worden? Dan kan u dit

afgeven op de jeugddienst of aan de hoofdanimator op het speelplein. Wij vullen dit na de speelpleinweek in en stu-ren het u per post terug.

Gelieve er zeker voor te zor-gen dat de kinderen speel-kleren aan hebben die vuil mogen worden. De kinderen spelen namelijk dagelijks met verf, zand, water, lijm, ...

Zorg er ook liefst voor dat

nen kiezen tussen cola, limo-nade, fruitsap en chocomelk.De vieruurtjes zijn dagelijks verschillend. Op dinsdag en donderdag eten we fruit. In de loop van de dag is er altijd water ter beschikking.

Vanzelfsprekend mogen de kinderen die in de ochtend- en/of avondopvang blijven nog extra versnaperingen meebrengen, indien ze dit willen.

de kleren en de brooddozen voorzien zijn van een naame-tiket.

Elke vakantie geraken er im-mers nog te veel kleren ver-loren.

Page 28: Infobrochure Speelplein Tureluur

28

Speelplein Tureluur is natuurlijk ook digitaal en online terug te vinden. Op www.speelpleintureluur. be kan je alle infor-matie, foto’s en filmpjes vinden. Via onze facebookpagina op www.facebook.com/speelpleintureluur kan je ons van heel dichtbij volgen.

Digitaal speelplein

Page 29: Infobrochure Speelplein Tureluur

29

Page 30: Infobrochure Speelplein Tureluur

30

JeugddienstKerkham 3 F9070 Destelbergen

t 09 218 92 79m 0498 91 77 39f 09 228 06 34

[email protected]/speelpleintureluur

De jeugddienst is open van maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 tot 12.00 u, en op woensdag ook van 14.00 tot 17.00 u.