Infobesitas winter 2011

7
INFOBESITAS 23ste jaargang nr.4 winter ’10-’11 VOL VAN KUNST GEWICHT IN DE STRIJD GOOIEN MISS MAXI GISSELLA VOOR OBESITAS BIGFIT: FANATIEK MET VET DE GI ENDOBARRIER MIDWEEK IN MAART GEWICHTLOOS IN HET WATER

description

Infobesitas

Transcript of Infobesitas winter 2011

Page 1: Infobesitas winter 2011

INFOBESITAS

23ste jaargang nr.4 winter ’10-’11

vol van kunstgewicht in de strijd gooienmISS mAxI GISSEllA vOOr OBESITASbigfit: fanatiek met vetDE GI ENDOBArrIErmidweek in maartGEwIchTlOOS IN hET wATEr

Page 2: Infobesitas winter 2011

6

Info

besi

tas

- w

inte

r ’1

0 -’

11

7

Op 25 november hadden we een feestje. De uitreiking van de zorgstandaard obesitas. Dit was een belangrijke mijlpaal in een lang traject, dat helaas

nog niet helemaal gelopen is en waar de toekomst er nog redelijk zorgelijk uitziet.Maar zie, tot hier zijn we toch al gekomen. De zorgstandaard is te

downloaden op de website, www.partnerschapovergewicht.nl.Reageren? [email protected].

Door: Mieke van Spanje

Op 24 maart 2003 was er de start­bijeenkomst “Preventie en reductie van overgewicht”. Tijdens de verga­dering werd de naam van de vergade­ring al veranderd naar preventie en beheersing van overgewicht! Goede eerste stap! Vertegenwoordigd waren mensen uit het onderzoeksveld, de industrie en belangenbehartigers waaronder de Kankerbestrijding, Hartstichting, de Obesitas Vereniging en Consumen­tenbond.

ik kan me hierop volgende bijeen-komsten in 2004 en 2005 herinneren van het regulier overleg overgewicht. deze werden gehouden in den haag bij het hoofdproductschap akkerbouw. de link naar voeding was dominant in deze bijeenkomsten. er werd toen nog gedacht het overleg op te splitsen in meerdere richtingen, waaronder bijvoorbeeld ook ruimtelijke orde-ning. het verliep echter iets anders en uiteindelijk werd het convenant over-gewicht gestart in 2005. ik kan me nog goed herinneren hoe ik voorstelde om die naam te veranderen in conve-nant gezond gewicht. iets waar de maatschappij toen duidelijk nog niet

rijp voor was. bij de voortzetting van die 5 jarige convenant in 2010, werd de naam wel veranderd in convenant gezond gewicht. en feitelijk lopen we als obesitas vereniging nu alweer vóór de fanfare uit. want wij zouden dit nu nooit meer gezond gewicht noemen omdat blijkt dat dat stigmatiserend werkt. we zouden het convenant gezond gedrag noemen. of gewoon convenant gezonde maatschappij.

STiGmaTiSerinGwaar het convenant zich vooral richt op preventie en aanpak van de problematiek op bevolkingsniveau, zat de medische en onderzoekswereld ook niet stil. vanuit het onderzoeksveld kwamen er steeds meer rapporten die aantoonden hoe groot de obesitaspro-blematiek was. in aantal getroffenen, maar vooral ook hoe duur dat allemaal wel niet zou worden. een van de onderzoekers van het rivm, mevrouw wanda bemelmans, presenteerde in die dagen een onder-zoek waarin met name die financiële belasting van de maatschappij, die door obesitas veroorzaakt werd, duide-lijk naar voren kwam. direct sprak ik haar daarop aan, maar

helaas zij herkende de samenhang van deze cijfers met te verwachten discriminatie en stigmatisering niet. nu, 5 jaar later is ook dit duidelijk en doet rivm, maar bijvoorbeeld ook onderzoekers bij de erasmus Univer-siteit (marieke ten have), pogingen om de stigmatisering van obesitas te beschrijven of te voorkomen.

berucht is het onderzoek van Professor de groot waarin gesproken wordt van miljarden die obesitas de maatschappij gaat kosten. helaas is het mij – noch anderen ooit gelukt dit stuk boven water te halen.

ObeSiTaS beHandelriCHTlijnvanuit de medische hoek kwam het verzoek om iets aan obesitas ‘te doen’. internisten wilden wel eens weten hoe ze geacht werden met deze groep pa-tiënten om te gaan. met o.a. subsidie van deze beroepsgroep en van de hart-stichting werd de werkgroep richtlijn ontwikkeling in het leven geroepen. een langdurig en bijzonder moeilijk traject, waarbij de obesitas vereniging vanaf het begin betrokken was in mijn persoon, maar al gauw bijgestaan door susanne kruizinga. eind 2008 was er

kan de vlag al Uit?

dan de presentatie van de richtlijn voor de behandeling van obesitas. de theoretische onderbouwing van wat je moet doen als er een dikke patiënt om hulp vraagt. Maar goed, ook dan ben je er nog niet. Dus: werd vervolgd….

in 2009 was er het Partnerschip over-gewicht nederland. ook hier waren we nauw betrokken bij het beschrijven van een zorgstandaard. hoe zet je nou die theorie van de richtlijn om in praktische werkwijzen. twee jaar lang waren susanne en ik in de weer in een 5-tal werkgroepen van het Pon en ook nog eens als partner. vergaderen, huiswerk maken, vergaderen, stegge-len over punten en komma’s en weer vergaderen. en dan eind 2010 is de Zorgstandaard er.

daT waS duS OnS feeSTje OP 25 nOVember 2010. een prachtige dag met een uitgelezen publiek. alleen genodigden die echt betrokken zijn bij de problematiek. onze hele achterban heeft een uitno-diging gehad. Zo belangrijk vindt het Partnerschap de vertegenwoordiging van de dikke mens zelf in deze proces-sen. een tiental leden hebben deze uitnodiging gevolgd en de presentatie gehoord van de laatste ontwikkelin-gen wereldwijd over de behandeling van obesitas. onze eigen nanette van der Pol, bestuurslid kinderen, gaf een indrukwekkende presentatie over het eenzame traject dat je loopt als ouder van een dik kind. aan mij viel de eer te beurt om de daadwerkelijke uitreiking van het boekje met de zorgstandaard te doen aan de directeur-generaal van het ministerie van volksgezondheid Paul huijts. een prachtige dag met een bijzonder resultaat. weer een stap gezet op deze lange weg naar goede obesitaszorg.

maar, ook nu zijn we er nog niet. en ja, inderdaad, het wordt geluk-kig vervolgd. de subsidie om verder te gaan en een patiëntenversie te schrijven van deze zorgstandaard is nagenoeg rond. en het geld voor de beschrijving van de competenties (welke beroepspersoon mag wat doen) kan beginnen. Parallel aan deze inspanningen liep een traject bij het college voor Zorgverzekeringen waarin berekend was hoe effectief uitvoering van de plannen uit de zorgstandaard zouden zijn. Qua gezondheidswinst en qua financiële middelen. dit rapport ziet er op de lange termijn bijzonder gunstig uit. nadat de eerste jaren veel geïnvesteerd moet worden in de be-handeling en zorg van dikke mensen, valt er over een periode van 10 jaar zelfs een besparing te maken op kosten die voorkomen kunnen worden.

dit ligt dus nog voor ons. volledige opname van alle obesitas behande-lingen in de basisverzekering. dat is ons doel en daarmee gaan we verder. de vereniging blijft betrokken bij het Pon. maar dit is ook de fase waarin de politiek belangrijk wordt. iedereen, elk lid en alle andere mensen die bij obesitas betrokken zijn moeten nu ook van zich laten horen en de maatschap-pij en de politiek ervan doordringen hoe belangrijk dit is. De vlag kan nog niet in top, maar haal hem wel maar alvast uit de mottenballen…

eind maart stuurde het POn al de vooraankondiging rond voor hun con­gres op 25 november 2010. Tijdens dit congres zou de Zorgstandaard Obesitas worden gepresenteerd en zou eveneens vooruitgeblikt worden

op de implementatie van de zorg­standaard na 2010. de zorgstan­daard zou worden aangeboden aan het ministerie van VwS. al met al een belangrijke mijlpaal voor onze vereniging.Op 10 juni dit jaar ontving ik het verzoek van het POn of ik een inhou­delijke bijdrage, op het gebied van kinderobesitas, wilde leveren aan dit congres. “wat goed”, dacht ik, “dat de nederlandse Obesitas Vereniging hiervoor wordt gevraagd. wat fijn dat wij onze stem, de stem van de patiënt, zo duidelijk mogen laten horen!” dus hoe spannend ik ’t ook vond, natuurlijk zei ik “ja”.ik heb lang nagedacht over wat ik zou gaan vertellen. Hierbij heb ik steeds mijn verhaal afgestemd met onze vice­voorzitter mieke van Spanje en onze secretaris Susanne Kruizinga. resultaat: een heel kort filmpje over mijn dochter femke (zie http://www.kinderobesitas.com/extras/zorgstandaard­obesi­tas) gevolgd door mijn persoonlijke verhaal van ongeveer 15 minuten. daarin vertelde ik over de proble­men die je tegenkomt als ouder van een obees kind. in de zaal werd het doodstil. er werd aandachtig geluis­terd. reacties die ik later hoorde: “dit verhaal moet vaker worden gehoord” en “moedig om dit verhaal hier te vertellen”. de organisatie (POn) was tevreden, vele bezoekers waren onder de indruk, en de nOV was blij. we hebben goed kunnen laten zien dat wij als geen ander weten wat er speelt bij de patiënt. mieke had voor het congres goed ge­lobbyd en velen van onze vereniging waren gekomen naar dit zo belang­rijke congres op 25 november. dank voor jullie aanwezigheid en support.

7

NRC.nl, 25 november 2010 –

Obesitas ongeneeslijke ziekteObesitas is een chronische, ongeneeslijke ziekte

waarbij jarenlange behandeling nodig is. Dat

staat in de afgelopen donderdag uitgekomen

Zorgstandaard Obesitas. Daarin is de ideale zorg

voor obesitaspatiënten – mensen met ernstig

overgewicht – beschreven. „Die zorg bestaat

nog nauwelijks in Nederland”, zegt hoogleraar

voeding en gezondheid Jaap Seidell. Seidell is

voorzitter van het Partnerschap Overgewicht

Nederland dat de zorgstandaard schreef. Daarin

werken alle obesitasbehandelaren samen.

De ideale behandeling voor een obesitaspatiënt

is een jaar lang ‘rustig’ afvallen, waarbij 5 tot

10 procent van het lichaamsgewicht verdwijnt.

„Na dat jaar is zo’n patiënt nog steeds obees”,

zegt Seidell. „Meer en sneller afvallen is niet

realistisch. De verloren kilo’s zitten er dan al snel

weer aan en het leidt tot jojoën, het keer op keer

aankomen en afvallen. Dat is voldoende aange-

toond in wetenschappelijk onderzoek.”

In dat eerste jaar moet iemand een nieuwe leef-

stijl aanleren: meer bewegen, gezonder eten. Na

dat jaar is verdere begeleiding nodig om de pa-

tiënt zijn gezondere leefstijl te laten volhouden.

De obesitasbehandeling is vooral ter preventie

van levensbedreigende en dure complicaties,

zoals diabetes en hart- en vaatziekten. De vraag

is of verzekeraars die obesitaszorg gaan vergoe-

den. Seidell: „In het regeerakkoord staat dat het

nieuwe kabinet 100 miljoen wil bezuinigen op

leefstijlinterventies. Het nieuwe kabinet vindt

beweegcursussen betuttelend. Mensen moeten

het zelf willen en er zelf voor betalen. Dat vond

Klink, de vorige minister van Volksgezondheid,

ook wel, maar die vond dat mensen daarbij hulp

nodig hebben, ook om de kloof tussen hoog- en

laagopgeleide mensen niet te laten groeien.”

gewicht in de strijd gooien

Infobesitas - w

inter ’10 -’11

Door: Nanette van der Pol

Page 3: Infobesitas winter 2011

Infobesitas - w

inter ’10 -’11

Opvallend afvallen...

Ik kan niet tegen “onrecht” of “onno-dige” bureaucratie. De persoon is geen mens meer. Ik was Don Quichote, vech-ten en niet verder komen met een steeds

korter wordend lontje van vertrouwen en geloof in jezelf. Dan heb je Plan Team Bolle geschreven (07-2009) gevolgd door veldslagen.

13 juni 2009Tijdens een autorit zag mijn broer, amper vijf, een Friese roodbonte koe in de wei waarop Pa vertelde dat het een Bolle was. “Mamma, mamma. Ik heb Sipko in de wei gezien” kwam broer enthousiast thuis. Team Bolle nu, gesteund door het Plan, want ik kan het niet alleen. Familie is de eerste schakel met emotionele steun en ideeën, naast het altijd klaar staan met de auto.

Volgende stap is de huisarts die enthousiast meedenkt. Recepten en steunbrieven, meteen actie ook. Een slaapapneu onderzoek, lymfdrainage behandeling, massage en zwachtelen van de oedeem benen. Maar vooral, altijd tijd voor een gesprek.Ik meld me met het plan bij de Gemeen-telijke Sociale Dienst, omdat ik een bijstand uitkering ontvang. Helaas kan er niets via bijzondere bijstand. Wel een succes met vergoeding voor een jaar fitness op de sportschool.

Reünie van de zesde klas levert veel sympathie en kracht om door te gaan.

Heb dus toch een soort netwerk. Oud klasgenote (Thank you Bina!) zorgt uiteindelijk voor contact met een ICT bedrijf die voor mij een website/ weblog gaat maken waarop iedereen mijn poging kan volgen.

WMO deskundige komt langs en zij ziet de hulp noodzaak. Er komt thuishulp en een douchestoel voor mijn gewicht. Eerste douche, water en tranen drup-pen van mijn gezicht. De gemeente sprak over een scootmobiel, maar in overleg heb ik gezorgd voor een fiets (import USA) die mijn gewicht aan kan. Leg de rechten voor Europa vast voor deze speciale fietsen, kans op een eigen bedrijfje? In de komende maand komt er ook een nieuw toilet! Zij tipt Stichting MEE.Stichting MEE moet eerst vergaderen of ik wel binnen de doelgroep val. Geluk-kig is obesitas sinds 2008 erkend als chronische ziekte. Topper als consulent toegewezen! Zij neemt veel werk uit handen en pakt meteen het pro-bleem van het uitgezakte matras, oud “tienerbed” op twee europallets, aan.

Maanden kastje naar de muur tussen thuiszorg, uitleencentrum, zorgver-zekeraar en gemeente. Niets! St. MEE vindt een zevental fondsen. Gelukkig sta ik niet alleen.

Een stevige brief brengt de zorgverze-keraar eindelijk in beweging, met be-zoek van twee directeuren. Zij initiëren een multidisciplinair team overleg. Re-sultaat een coach die ik uitzoek (met St. MEE) op het project, dat wordt betaald door de zorgverzekeraar. De laatste drempel, 80% van plan is rond!

Diëtiste wordt ingeschakeld die zich achter het plan en de methode schaart. Ook GGZ komt na een jaar met een passend voorstel. Team Bolle groeit. En ik groei mee, van Don Quichote tot een soort Pinokkio. Die strijdt om een ander lichaam, maar vooral een marionet die touwtjes aan het doorknippen is. Vrij en onafhankelijk!

Deel 2: Van Don Quichote tot Pinokkio

Door: Sipko “Bolle” Riemersma

“ Van Don Quichote tot Pinokkio. Die strijdt om een ander lichaam, maar vooral een marionet die touwtjes aan het doorknippen is.”

we willen voor ieder wat wils bieden en het sportaanbod landelijk dekkend maken. Het onderhouden van het sportaanbod en het ontwikkelen van nieuwe plannen kost de vereniging jaarlijks een hoop geld. Het accent van onze sportieve activiteiten ligt bij de zwemgroepen. Sommige zwemgroepen draaien erg goed en vormen een hechte club, terwijl we andere groepen moe­ten bijstaan voor hun wekelijkse frisse duik. willen we verder uitbreiden, dan moeten we eerst de basis zo gezond mogelijk maken. Qua organisatie en ook qua financiën.

BestuurVoor het bestuur in 2010 aanleiding om een bestuurslid voor de portefeuille sport en bewegen te vinden. Met Ema Wilhelmus als aspirant bestuurslid geven we na een intensieve inwerkperiode, verder vorm aan het sportbeleid in 2011. De zwemgroepen zijn hierin erg belangrijk. We willen graag dat alle zwemgroepen met plezier, maar ook kostendekkend draaien. We beste-den jaarlijks een aanzienlijk deel van de subsidiepot aan het in stand houden van een aantal zwemgroepen. Op andere zwem-locaties in het land wordt bewezen dat dit ook anders kan. Dat wordt een belangrijk aandachtspunt, want ook wij kunnen elke euro maar één keer uitgeven.

OnderzoekMomenteel zijn er twee groepen studenten van de Fontys Paramedische Hogeschool, minor Health and Lifestyle bezig met het project ‘Gewichtloos in het water’. De eerste groep studenten brengt de ervaringen van de zwemmers in kaart. De tweede groep spreekt met de instructeurs en de actieve vrijwilligers die de groepen begeleiden. De eerste uitkomsten zijn veelbelovend. ‘We zijn blij dat er zoveel respons is gekomen op de verstuurde enquêtes en het valt ons op dat er over het algemeen veel tevredenheid is over het zwemprogramma,’ aldus Nina Manders van de projectgroep Zwemmers. De studenten brengen in februari een advies uit, waar het bestuur mee aan de slag gaat.

Training vrijwillige zwembegeleidersEen belangrijk onderdeel binnen het sport-beleid is het trainen van de vrijwilligers die een zwemgroep onderhouden. Hoe begin je zoiets? Hoe hou je een groep gezellig draaiende? Waar haal je een trainer van-daan als het zwembad er geen levert? Hoe ga je om met conflicten? Hoe zit het met verzekeringen? En hoe zorg je ervoor dat jouw zwemgroep rendabel wordt, of blijft? In de loop van 2011 krijgt dit verder vorm en gaan we in verschillende regio’s aan de slag met deze training.

Instructeurs werken met protocolHet contact met de KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) is eind 2009 al gelegd. We hebben een aantal goede ideeën met elkaar besproken waarop we willen samenwerken. Het onderzoek ‘Gewichtsloos in het water’ dat de Fontys studenten nu uitvoeren is een belangrijke oriëntatie binnen deze samenwerking. We willen graag een oplossing bieden voor zwemgroepen die bij het wegvallen van de instructeur problemen hebben bij het vinden van een nieuwe. De KNZB wil ons bijstaan in het ontwikkelen van een obe-sitas bijscholing voor zweminstructeurs. Hiermee hopen we dat meerdere mensen met kennis van zaken geïnteresseerd zijn om een zwemgroep te trainen.

Ook willen we een zwemprotocol ontwik-kelen. Met daarin een overzicht van oefe-ningen en spellen die in het land gedaan worden tijdens de lessen. De leukste en beste oefeningen zullen plaats krijgen in dit protocol, zodat nieuwe instructeurs en vrijwilligers die een nieuwe groep oprichten weten wat ze zwemmers kunnen bieden. Zo hoeft niemand het wiel meer zelf uit te vinden.

Het wordt vervolgd...

gewichtloos in het waterVolle kracht vooruit!

Door: Susanne Kruizinga

Fotografie: Martine Rozema

De Obesitas Vereniging verlaagt de drem-pel naar een actief leven voor mensen met overgewicht. Hiervoor onderhoudt de vereniging al ruim 20 jaar zwemgroepen in het land en worden nieuwe sportieve

mogelijkheden ontwikkeld en verkend. Dit doen we niet alleen. We werken samen met partijen die expertise in huis hebben. Op het gebied van zwemmen, fitness, nordic walking, bewegen op

muziek en beleid. Reageren op dit artikel? [email protected] informatie? www.obesitasvereniging.nl/sport

Info

besi

tas

- w

inte

r ’1

0

10

Page 4: Infobesitas winter 2011

16

Info

besi

tas

- w

inte

r ’1

0 -’

11

17

Infobesitas - w

inter ’10 -’11

Er is een grote groep patiënten in de wereld die niet voldoet aan de voorwaar-den voor chirurgie doordat deze een BMI hebben tussen de 30 en 35kg/m². Veel van deze patiënten hebben een moeilijk

te behandelen DM II en komen niet uit met de medicatie die de internist of diabetes verpleegkundige te bieden hebben. Met name voor deze groep

patiënten is er nu een nieuwe behande-ling beschikbaar om tegelijk de DM II en het overgewicht te behandelen; de Endobarrier™

Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, Afdeling Chirurgie

een nieUwe, niet chirUrgische behandeling voor sUikerZiekte en overgewicht

de PlaaTSinG Van de endObarrier™De Endobarrier™ lijkt op een langwerpige, smalle mouw van 60cm lang (afb. 1). Hij wordt op de operatiekamer onder narcose geplaatst door de chirurg en MaagDarmLever arts (MDL), vlak achter de uitgang van de maag in de twaalfvingerige darm. De plaatsing gebeurt endoscopisch (via een camera via de mond), dus zonder operatie. Nadat de camera tot net na de maag is ingebracht wordt via een voerdraad een capsule ingebracht waarin de Endobarrier zit (afb. 2). Deze wordt uitgerold in de twaalfvingerige darm waarna de kroon zich vastdrukt (afb. 3). Het voedsel passeert vanuit de maag door de Endobarrier™ en komt niet meer in contact met de darm (afb. 4).

wErkING Op GEwIchT EN DmIIin de twaalfvingerige darm wordt bij iedereen een hormoon aan-gemaakt dat er voor zorgt dat vetcellen minder goed reageren op insuline. bij patiënten met dmii is dit hormoon zeer nadelig, want het zorgt ervoor dat suiker niet goed uit het bloed wordt opgeno-men. doordat voedsel na plaatsing van de endobarrier™ niet meer in contact komt met de darmwand wordt dit hormoon niet meer aan-gemaakt. hierdoor gaan vetcellen beter reageren op insuline en zak-ken de suikerwaarden in het bloed. gemiddeld zakt de langetermijns-suiker (hba1c) met 1.5%. voor en gedurende plaatsing wordt u streng onder controle gehouden door een endocrinoloog en gespecialiseerde diabetes verpleegkundige.

Zodra een endobarrier™ geplaatst wordt moeten patiënten een strikt voedingsvoorschrift volgen waarbij ongeveer 1500kcal per dag inge-nomen dient te worden. doordat er een barrière tussen voedsel en darm is kunnen voedingstof-fen niet worden opgenomen. in combinatie met het voedingsvoor-schrift vallen patiënten gemid-deld 20% van hun overgewicht af gedurende een half jaar. dit gaat niet vanzelf, goede motivatie en het strikt volgen van het voedings-voorschrift zijn zeer belangrijk.

vErwIjDErINGin totaal blijft de endobarrier een jaar op zijn plek, daarna wordt hij weer verwijderd. dit is noodzakelijk omdat door de constante passage van voeding en verteringssappen het plastic van de endobarrier mogelijk doorlatend wordt en zijn werking verliest.het verwijderen wordt verricht onder een sterke roes op de en-doscopiekamer van de mdl arts.

door met een speciaal haakje aan de touwtjes van de kroon te trekken klapt de endobarrier weer in en valt in een beschermhoesje. deze kan dan gemakkelijk weer via de mond verwijderd worden. enkele uren daarna gaat u weer naar huis.

vOOr- EN NADElENeen van de voordelen van de endobarrier™ is dat het een niet chirurgische, omkeerbare ingreep is. het maagdarmstelsel wordt niet blijvend veranderd. daarnaast worden specifiek de dmii en het overgewicht behandeld via een re-latief simpele procedure. als laatste halveert medicatiegebruik voor dmii in de meeste gevallen.

nadelen zijn dat door afwijkingen of moeilijke anatomie in het maag-darmstelsel de endobarrier™ niet bij iedereen geplaatst kan worden. de dagen na plaatsing kan door de druk van de kroon pijn en mis-selijkheid aanwezig zijn. een ander nadeel is dat de endobarrier na een jaar verwijderd moet worden. in-dien patiënten zich niet goed hou-den aan het voedingsvoorschrift kan het gewicht en de dm ii weer toenemen. wat de resultaten op langere termijn zijn is niet bekend, dus de endobarrier™ kan slechts een tijdelijke oplossing zijn.

DE ENDOBArrIEr™ Nu EN IN DE TOEkOmSTop dit moment is de endo-barrier™ nog niet vrij op de markt verkrijgbaar. alleen in studieverband (Ziekenhuis rijnstate arnhem, atrium medisch centrum heerlen en academisch Ziekenhuis maastricht) wordt er momenteel gebruik van gemaakt, echter deelname aan de huidige studie is niet meer mogelijk. de verwachting is wel dat de

endobarrier™ op korte termijn verkrijgbaar wordt in de centra die nu onderzoek verrichten, waarmee nederland het eerste land zal zijn waar deze gebruikt zal worden. momenteel zal de zorgverzekeraar deze ingreep nog niet vergoeden en mocht dit wel het geval zijn in de toekomst dan zal de eerste tijd de endobarrier™ alleen beschikbaar zijn voor een beperkte groep patiënten. naar alle waarschijnlijkheid zullen dit moeilijk te behandelen dmii patiënten zijn met een bmi tussen de 30 en 35 kg/m2. de endobarrier™ lijkt dus een goede aanvulling door zijn goede resultaten voor een grote groep patiënten met overgewicht en dmii waarvoor nog geen andere behandeling bestond naast medica-tie en diëten. de verwachting is dat als ook de middellange- en lange-termijnsresultaten van de endobar-rier™ goed zijn deze behandeling veelvuldig zal worden gebruikt.

1. De Endobarrier™

2. Uitrollen Endobarrier™

3. Plaatsen kroon

4. Definitieve situatie

Drs E.O. Aarts

Drs. I.M.C Janssen

Dr. F.J. Berends

De GI enDobarrIer™

Healthylives.nl, 29 december 2010 –

Verbeter je humeur om op gewicht te blijvenAfvallen is vaak een populair voornemen voor

het nieuwe jaar. En dat is niet zo verwonderlijk

aangezien veel mensen worstelen met hun

gewicht. Vaak zoeken zij hun heil in tal van

verschillende diëten. Maar volgens onderzoe-

kers van het Group Health Research Institute

te Seattle kun je het beter over een heel andere

boeg gooien. Zij pleiten dat het verbeteren van

je stemming de sleutel is tot gewichtsverlies.

“ In combinatie met het voedings-voorschrift vallen patiënten gemiddeld 20% van hun overgewicht af gedurende een half jaar... ”

... Dit gaat niet vanzelf, goede motivatie en het strikt volgen van het voedingsvoorschrift zijn zeer belangrijk. ”

Page 5: Infobesitas winter 2011

23

Infobesitas - w

inter ’10 -’11

hOE BENT u Op hET IDEE GEkOmEN?Ik ben een online winkel begonnen in XL sportkleding, omdat het onmogelijk was om sportkleding in de juiste maat aan te schaffen in de reguliere sportwinkels. Na zelf gestopt te zijn met roken en 15 kilo te zijn aangekomen was de maat vol: ik wilde perse gaan sporten. Nergens bleek ik een mooie sportoutfit aan te kunnen schaffen welke bij mijn wensen aansloot: modern, goed zittend, goede kwaliteit en vooral functioneel (en vergeet de goede prijs/kwaliteit verhouding niet!). Het werkte enorm demotiverend om nergens een goed zittende sportoutfit aan te kunnen schaffen. Het kan toch niet zo zijn, dat als je wilt sporten, dit niet mogelijk is, omdat nergens goede kleding te krijgen is?

wAT wIlT u BErEIkEN?Ik hoop mensen te kunnen motiveren om sportieve activiteiten te onderne-men. Door te gaan wandelen, fietsen, tennissen, zwemmen of gewoon lekker de natuur in te gaan. Door de buiten-

lucht en de beweging voelde ik mezelf zoveel lekkerder in mijn vel zitten! Ik hoop dat uw lezers hetzelfde goede gevoel krijgen. Het goede leven begint echt buiten! Bewegen is een onmisbaar onderdeel in mijn leven geworden.

hOE ONDErSchEIDT u zIch?www.unlimitedsportswear.nl onder-scheidt zich door het grote assortiment XL sportkleding voor dames en heren (o.a. fitness, tennis, zwemkleding, sportieve loungekleding) en door advies op maat te bieden aan klanten. We organiseren bijvoorbeeld bijeen-komsten, of adviseren via de e-mail en telefoon. Er is in onze firma een Detex sportkledingadviseur aanwezig, er is veel kennis in huis. Wij hechten enorme waarde aan klantvriendelijkheid en service, de klant is bij ons nog koning!

INFOBESITAS AcTIE!!we willen ook leden van de Obesitas Vereniging helpen bij het vinden van een passende sportoutfit.

Van badkleding, tot fitness­ en buitenkleding. daarom bieden we leden van de vereniging in heel 2011 een korting van 10% op het gehele assortiment.

hOE kAN Ik GEBruIk mAkEN vAN DEzE kOrTING?Bekijk het assortiment op onze website www.unlimitedsportswear.nl en geef uw bestelling persoonlijk door aan ons. Per email kunt u de bestelling doorgeven via [email protected] en telefonisch op nummer 070-2200457. Vermeld dan dat je lid bent van de Obe-sitas Vereniging en gebruik maakt van de Infobesitas actie. De bestellingen kunnen toegestuurd worden, maar kun-nen ook in Den Haag worden afgehaald. Als uw maat er niet bijstaat, of als u andere wensen heeft, laat het even weten. Wij krijgen continu nieuwe pro-ducten binnen en maken op maat een passend aanbod. Binnenkort beginnen wij bijvoorbeeld met de verkoop van XL outdoor kleding van Columbia.

Met sportgroepen in het hele land onderstreept de Obesitas Vereniging het belang van sport en bewegen. Belangrijke randvoorwaarde om lekker in beweging te komen is goed zittende, functionele èn

betaalbare sportkleding. In de zoektocht naar sportkleding van formaat komen we in contact met Joan Bouwer, eigenaar van de online winkel www.unlimitedsportswear.nl.

Reageren op dit item? [email protected]. Meer informatie? www.unlimitedsportswear.nl.

vOl IN BEwEGINGComfortabel, stijlvol en betaalbaar

Door: de Infobesitas redactie

Info

besi

tas

- w

inte

r ’1

0

22www.unlimitedsportswear.nl is een bedrijf gespecialiseerd in grote ma­ten sportkleding. Zij verkopen online sportkleding en casual sportieve kleding vanaf maat Xl tot 8Xl voor heren en maat 42 tot 60 voor dames. joan bouwer richtte in 2010 het bedrijf op met de missie: sporten moet voor iedereen mogelijk zijn, welke maat je ook hebt.

RollenspellenWelke weg loopt een persverzoek in de eigen organisatie? Wie wordt er als woordvoerder naar voren gescho-ven? Wat moet er uiteindelijk gezegd worden? En hoe breng je boodschap duidelijk over? In verschillende cases werd geoefend met het voeren van het woord op bepaalde thema’s en het acteren voor de camera. Voor de camera kroop iedereen met klamme handjes in de huid van de woordvoer-der. In de case van de busmaatschap-pij die dikke mensen meer wilde laten betalen voor het reizen per ‘comfort stoel’ kropen we zelfs in de huid van zowel de Obesitas Vereniging als de busmaatschappij.

SoundbitesBen niet te lang van stof, begin met de conclusie, klim niet op de kast, maar vooral: gebruik soundbites! Korte krach-tige stellingen die aanspreken, effectief het ijs breken en taboes overstijgen. ‘Niet alle dikkerds zitten op de bank met in de ene hand een fles wijn en in de an-dere een vette worst!’ Dat bleek een erg effectieve manier om de ‘eigen schuld, dikke bult’ aanval mee te pareren. Maar hoe bewaak je de rust en blijf je in je rol als de opmerkingen van de journalist je wèl persoonlijk raken.

InzichtAlle aanwezigen zijn ervaringsdeskundig. Op het gebied van kinderobesitas, vrucht-

baarheid, sport en bewegen, zorg en bariatrie. Omdat de eigen ervaring altijd aanwezig is, bleek het lastig om voor-lichting te geven zonder je persoonlijk aangevallen te voelen. We hebben veel geleerd van onszelf en elkaar op beeld. De trainer heeft ons af en toe het vuur aan de schenen gelegd, maar dat was on-der elkaar gelukkig zonder nare gevolgen. Hoe lastig en persoonlijk het ook is om met al je bagage over overgewicht te praten, juist in die ervaring ligt de kracht van onze woordvoerders. We hebben geleerd dat in een rustige en positieve uitstraling we de overtuigings-kracht vinden die we nodig hebben om de talloze vooroordelen te weerleggen.

Niet alleen voor onszelf en voor de Obesitas Vereniging, maar voor alle mensen met obesitas is het belangrijk dat wij ons in blijven zetten voor nuance binnen het maatschappelijke debat.

Het wordt vervolgd in 2011!

Door: SusanneKruizinga

Fotografie: Martine Rozema

23

Onder bezielende leiding van trainer Arjen Hoekstra zijn op 5 november een achttal vrijwilligers bijeen gekomen voor een mediatraining. Allemaal met een unieke ervaring, een eigen specialisatie binnen de vereniging en eigen aandachtsgebie-den op gebied van voorlichting. Centraal stond het contact met elkaar en het leren presenteren van jezelf en je boodschap.

De Obesitas Vereniging is een kleine orga-nisatie, maar met een groot bereik en nog grotere ambities. Ondersteund door twee professionele krachten dragen 60 actieve vrijwilligers hun steentje bij in de uitvoe-

ring van allerlei taken. In 2010 is de basis gelegd voor het communicatiebeleid. Met een training voor de vrijwilligers op het gebied van voorlichting is een aftrap gemaakt voor het leren omgaan met de pers.

Ervaringsdeskundig èn zelfverzekerdvOl IN BEElD

“ Niet alle dikkerds zitten op de bank met in de ene hand een fles wijn en in de andere een vette worst!”

Page 6: Infobesitas winter 2011

26

Info

besi

tas

- W

inte

r ’1

0 -’

11

27

Infobesitas - W

inter ’10 -’11

Na de operatie houden ze me enkele dagen slapende op de IC aan de be-ademing. Na 2 weken mag ik naar huis. Ik ben een week ziek thuis geweest. Ik kon niets, niet eten, niet lopen en kon alleen maar overge-ven. Dit scheen volgens alle artsen normaal te zijn. Na een week ben ik weer met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor een con-trole. Ik kon niet in de auto zitten omdat ik te ziek was en mijn man heeft toen een ambulance geëist. Bij de chirurg bleek het feit dat ik zo ziek was niet voldoende reden om mij op te nemen. Voor alle zekerheid wilde hij wel even mijn bloed testen. Mijn ontstekingswaardes waren enorm hoog. Dit was eindelijk wel een reden om iets te gaan doen.

Het bleek dat er nog een abces in mijn buik zat en deze gingen ze doorprikken. Dit werd gedaan met een kleine verdoving in de huid. Met de echo werd even gekeken waar het abces zat, maar verder deden ze hier niets mee. Het was gewoon prikken! Toen de arts wat tegenstand tegen-kwam en ik het uitgilde van de pijn, prikte hij nog even extra hard door. Ik voelde iets knappen. Gelukkig hield hij hierna op, want ik kon de pijn niet meer aan.

Na enkele dagen werd ik ziek (40 graden koorts). Het was een zater-dag en het laatste wat ik mij herin-ner is dat ik meerdere malen heb gevraagd dat ze mijn man moesten bellen. Later bleek dat ik tot donder-

dag doodziek op de zaal heb gelegen. Ze wisten niet goed wat ze moesten doen. Er bleek er ook een abces in mijn long te zitten. Deze was ont-staan doordat ze bij het draineren mijn longvlies hadden aangeprikt.

Zondag 7 december kreeg ik weer koorts. In het ziekenhuis aangeko-men bleek dat er een abces onder een drainwond zat. Dus hebben ze me dinsdags geopereerd (5e keer!!!) en dit schoongemaakt. Wanneer houdt het op? Vrienden en ken-nissen haken af omdat ze ook niet meer weten wat ze moeten doen en/of zeggen.

In de volgende Infobesitas:Weer opkrabbelen ...

Ik ben een vrouw van 36 jaar met een leuke man, 2 fantastische kinderen (3 en 5 jaar), een interessante baan en een leuk leven. Toch was er één ding waar ik me zorgen om maakte. Ik was namelijk erg zwaar (150 kilo) en

hierdoor waren er gezondheidsklachten en –risico’s. De beslissing om een gastric bypass operatie uit te voeren werd genomen. Ik had het gevoel dat ik geen keus meer had, wilde ik niet over 10 jaar al in een scootmobiel zitten.

Helaas wist ik toen niet dat dit het begin was van de moeilijkste periode van mijn leven. In een drieluik vertel ik de Infobesitas lezers mijn verhaal. Reageren op dit artikel? [email protected]

“ Toen de arts wat tegenstand tegen­kwam en ik het uitgilde van de pijn, prikte hij nog even extra hard door.”

Door: Linda Meijeren

Hoe een GBP je leven kan veranderenHet gaat helemaal mis (deel 2)

Je hebt vast vaker het advies gehoord: ”Je moet afvallen. Gewoon minder eten en meer bewegen”. Meestal goed bedoeld, maar toch het slechtste advies dat je kunt krijgen, is de conclusie van het BigFit team van Fysio Physics.

Reageren op dit artikel? [email protected]. Meer informatie? Surf naar www.bewegenalsmedicijn.nl en kijk hoe BigFit jouw leven kan veranderen.

BigfitStop met lijnen en kom in beweging!

Fysio Physics heeft samen met het Obe-sitas Vereniging het leefstijlprogramma BigFit ontwikkeld onder het motto: ‘Stop met lijnen en kom in beweging!’ “Juist als je meer gaat bewegen, is het belangrijk dat je voldoende voedings- en bouwstoffen binnenkrijgt”, vertelt begeleider en bewegingswetenschapper Roderick Voordouw. “Het lichaam moet weer gaan verbranden en daar zijn spie-ren voor nodig. Door te weinig goede voeding eet je als het ware je eigen spieren op en ben je nog slechter af dan toen je begon. Daarom komen mensen juist aan van lijnen en minder eten!”

Mensen met overgewicht hebben veT nodig!Het BigFit programma maakt gebruik van drie peilers die samen het ge-vreesde woord VET vormen. Voeding, Educatie en Training zijn namelijk de ingrediënten van het programma dat

gericht is op verandering van leefstijl.voedinG: De peiler Voeding gaat niet over diëten, maar het gaat om lekker eten waarbij twee belangrijke vragen zijn. “Voedt het mij?” en “Heb ik het nodig?” De basis insteek van de recep-ten is dat deze gevarieerd en lekker moeten zijn en de juiste hoeveelheid voedingswaarde moeten bevatten. educaTie: De Educatie bijeenkomsten richten zich op het verbreden van kennis over overgewicht en uitleg over de effecten van voeding en beweging. Daarnaast zijn de bijeenkomsten bedoeld om vragen te beantwoorden. Doordat de cursus in groepsverband plaatsvindt, voelen de mensen zich ook sterker.TraininG: Bewegen is een goed begin, maar om echte resultaten neer te zetten is er de peiler Training. Dit gebeurt zowel op individuele basis als in een groep.

Wat is er anders aan BigFit?“Veel mensen met overgewicht zijn allergisch voor de sportschool. Daarom vindt BigFit plaats in gespecialiseerde centra met gespecialiseerde begelei-ders. BigFit is geen afvalprogramma

maar een leefstijlprogramma. Door je eigen leefstijl onder de loep te nemen gaan mensen andere keuzes maken in het dagelijkse leven. Het gaat om een leefstijlverandering die mensen langdurig ondersteunt om meer uit het leven te halen. Zij hoeven niet op een houtje te bijten, we laten juist zien dat er voldoende en tegelijkertijd ook lek-ker gegeten moet worden. Uiteindelijk is het een cursus die gaat om gelukkig worden”, aldus psycholoog en begelei-der Reino Folmer.

Het programma draait nu een paar jaar en is op steeds meer plekken in Nederland te volgen. Deelnemers van de afgelopen en lopende cursussen zijn positief over de behaalde resultaten. Hierbij is niet alleen het resultaat in cijfers belangrijk, maar vooral het gevoel iets te kunnen veranderen.

“ Het programma is leuk en het werkt echt goed. Mensen zien het ook en zelfs mijn moeder gaf mij complimenten”, vertelt Marlon (45) enthousiast over haar deelname.

Betty (63) is later ingestroomd maar wel heel tevreden. “Ik ben gewoon in de eerste twee weken 8 kilo kwijt geraakt. Ik leer veel van de cursus en ga er met plezier heen.”

Door: de Infobesitas redactieFotografie: Martine Rozema

Suzanne (33): “Inmiddels sport ik al een tijdje. Mijn resultaten op qua gewicht gaan langzaam, maar ik heb geleerd dat het belangrijker is om te bewegen en je goed te voelen en dat doe ik ook. Met mijn werk en twee kids is ’t flink organiseren thuis, maar die drie avonden sporten zijn een stukje tijd voor mezelf geworden.”

Op het verhaal van Linda zijn reacties gekomen. Iedereen hartelijk dank daarvoor! De redactie heeft besloten deze reacties te bundelen voor publicatie. Het artikel ‘Bariatrie, de twijfel bij een operatie’ verschijnt in de zomer Infobesitas van 2011. Deel ook jouw ervaring met ons via [email protected].

Page 7: Infobesitas winter 2011

STOP MET LIJNEN, KOM IN BEWEGING!

In samenwerking met de Nederlandse Obesitas

Vereniging (NOV)

Het allereerste leefstijlprogramma voor mensen met obesitas!

Een gezellige groepscursus met:•GerichtebegeleidingdoorspeciaalopgeleideBigFit®instructeurs

•Geendieet,maareenvoedingsplanmetlekkere&gezonderecepten

•Fitnessprogrammaafgestemdopwatjijkunt

Kijk op: www.bewegenalsmedicijn.nl voor locaties bij u in de buurt!