Info Labje Seizoen 2011-2012

download Info Labje Seizoen 2011-2012

of 48

 • date post

  10-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Info Labje Seizoen 2011-2012

Transcript of Info Labje Seizoen 2011-2012

 • 1

  LABYELLOV INFO SEIZOEN 2011-2012

  Pagina

  1 Inhoudsopgave

  3 Voorwoord

  5 Bestuur en secties

  6 Ledenadministratie

  9 Ledenvergadering

  16 Technische Zaken

  16 Jeugdcommissie

  18 Arbitrage en Wedstrijdzaken.

  24 Recreanten

  26 Voorlopige Team-indelingen

  31 Scheidsrechters

  32 Overzicht belangrijke datums

  34 Competitie-indeling

  35 Wedstrijdschema

  35 Voorlopige competitie indeling senioren

  38 Trainingsschema

  39 Zalenlijst

  42 Adverteerders

  43 Diversen

  44 Clubblad t Labje

 • 2

 • 3

  Voorwoord

  Geachte Labyellov-leden,

  Namens het bestuur en secties ontvangen jullie bij deze:

  t Info Labje 2011 / 2012

  Het info Labje is inmiddels een vertrouwd gegeven binnen onze club. Een bron van informatie over het komende seizoen en voor de (nieuwe) leden een handig naslagwerkje.

  Als vanouds weten wij ook dat mutaties en veranderingen bij het begin en gedurende het nieuwe seizoen er gewoon bijhoren en dat dit geen reden hoeft te zijn om (voortijdig) af te haken. Over het algemeen komt het meestal wel weer goed!

  Voor de jaarverslagen van de verschillende secties wordt verwezen naar de website van Labyellov www.labyellov.nl

  Op- en/of aanmerkingen inzake de inhoud van dit info Labje zijn altijd welkom. Gelieve dit via het secretariaat te melden zodat we dit in ons volgende Info Labje kunnen verwerken.

  juli 2011 De Redactie

  Seizoen 2011 / 2012

  Start: Maandag 22 augustus 2011 Einde: Maandag 11 juni 2012 (optie)

  Algemene ledenvergadering 2011/2012

  Woensdag 21 september 2011 Aanvangstijd 19.30 uur

  (Zie de notulen van de algemene ledenvergadering van22 september 2010 elders in dit info Labje).

 • 4

 • 5

  Bestuur en secties.

  Het bestuur van Labyellov wordt gevormd door:

  Kees Arts Grootmaat 64 Voorzitter 6903 XD Zevenaar 0316-527380

  Eddy Brekoo De Gasperistraat 25 Secretaris 6904 LV Zevenaar 0316-527935

  Hens Sikkes Oude Doesburgseweg 6 Penningmeester 6901 HK Zevenaar 0316-333814

  Vacature Wedstrijdzaken & Arbitrage

  Vacature Recreatieve zaken

  Jolanda Goedhart De Mars 13 Technische zaken 6932BN Westervoort 026-3114203

  B Iemhoff (Wnd) Biezenweide 6 PR zaken 6903 GB Zevenaar 0316-524869 Vacature Jeugdzaken

  Voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden zijn in het algemeen de voorzitters van de secties. De operationele zaken binnen de vereniging worden verzorgd door de secties.

 • 6

  Ledenadministratie.

  Voor alle zaken met betrekking tot aan- en afmelden van leden en voor het wijzigen van geregistreerde gegevens, is dit het juiste adres: Secretariaat Labyellov: Eddy Brekoo De Gasperistraat 25 6904 LV Zevenaar eddy.brekoo@xs4all.nl

  Afmelden kan alleen schriftelijk. Hiervoor geldt een opzegtermijn van 6 maanden. Gedurende deze tijd blijft men contributie verschuldigd. Afmelden kan ook per einde van het seizoen. Dus voor 1 juli, zonder opzegtermijn. Voor leden met langdurige blessures, ziekte, zwangerschap e.d. bestaat de mogelijkheid om tijdelijk verenigingslid te worden. Voor verenigingsleden geldt een aangepaste contributie (mede afhankelijk van het al dan niet ontvangen van een clubblad). Indien men weer gaat spelen of trainen, wordt men weer gewoon lid.

  Contributie Met ingang van het seizoen 2011/2012 zullen de contributiebedragen worden aangepast. De bedragen zijn inmiddels door het bestuur geaccordeerd.

  Senioren Geb. voor 1-10-1992 188,--

  Junioren Geb. na 1-10-1992 134,--

  Aspiranten Geb. na 1-10-1994 134,--

  Pupillen Geb. na 1-10-1998 90,--

  Recreanten 117,--

  Inschrijfgeld Nieuwe leden 10,--

  De contributie is exclusief de aan de NeVoBo verschuldigde bijdrage. Ieder competitie spelend lid is deze NeVoBobijdrage verschuldigd. Dat geldt ook voor de recreatieve leden die deelnemen aan de door de NeVoBo georganiseerde toernooien. De NeVoBo-bijdrage voor competitie spelende leden varieert van 24,-- voor pupillen tot 45,-- voor senioren. De NeVoBo-bijdrage wordt in september/oktober via automatische incasso gend. De contributie wordt gend via een automatische incasso. Voor de eerste helft van het seizoen vindt de afschrijving plaats aan het einde van de maand oktober. Voor de tweede helft is dit eind februari.

 • 7

  Digitale pasfoto Een spelerskaart wordt uitgegeven voorzien van een digitale pasfoto. De spelerskaart wordt pas uitgegeven als een digitale pasfoto bij ledenadmini-stratie bekend is. Wat betekent dat voor de leden? Bij aanvraag van een nieuwe kaart, dan wel een vervangende kaart, is een digitale pasfoto vereist. Het doorsturen van een digitale pasfoto kan op 2 manieren: 1. Je laat een nieuwe pasfoto maken bij een vakfotograaf die tevens de

  mogelijkheid bezit om deze door te sturen naar de nevobo. De enige fotograaf in de buurt van Zevenaar die op dit moment daartoe de mogelijkheid heeft is: Fotoplus Image and More 't Buske 2 , 6921 BS Duiven Tel (0316) 280730 een ander mogelijkheid is: De lijstencentrale, markt 53 te Zevenaar. pasfotos worden op verzoek doorgestuurd naar de secretaris

  2. De ledenadministrateur, (in dit geval de secretaris) heeft de mogelijkheid om pasfotos zelf te uploaden in het nevobo systeem. De foto moet dan voldoen aan de volgende eisen:

  Het dient een actuele, goedlijkende pasfoto te zijn

  Van voren genomen (orintatie portrait)

  Ogen goed zichtbaar

  Kleurenfoto

  Uitsluitend een JPEG bestandformaat is toegestaan

  Resolutie 600x800 pixels, verhouding 3x4

  Bestandsgrootte 256 tot 512 kb Zon foto kan dan worden gemaild naar eddy.brekoo@xs4all.nl

  NeVoBo Regiokantoor-Oost

  Het adres van het regiokantoor Oost van de NeVoBo luidt:

  Keulenstraat 21 7418 ET Deventer Tel.: 0570-638440 E-mail: oost@nevobo.nl

  Internet: www.oost.nevobo.nl Op deze website worden alle wedstrijdprogrammas, uitslagen en standen gepubliceerd.

 • 8

  PELGROM FIETSPLUS KERKSTRAAT 44 6901 AD ZEVENAAR TEL: (0316-) 523296 WWW.PELGROMFIETSPLUS.NL

 • 9

  Ledenvergadering 2011

  Algemene ledenvergadering 21 september 2011

  Het bestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de algemene ledenver-gadering, welke zal worden gehouden op woensdag 21 september in Sporthal Lentemorgen, aanvang 19.30 uur. Op deze vergadering zal het bestuur ondermeer rekenschap afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Mocht bij de opening niet het vereiste minimum aantal leden aanwezig zijn om geldige besluiten te kunnen nemen als ledenvergadering, dan zal de vergadering worden gesloten en opnieuw worden vastgesteld op woensdag 21 september, aanvang 19.45 uur. De vergadering is dan gerechtigd besluiten te nemen bij meerderheid van stemmen van de dan ter vergadering aanwezige leden.

  A G E N D A

  1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Verslag van de alg. ledenvergadering van woensdag 22 september 2010 4. Jaarverslagen a secretariaat b sectie technische zaken c sectie arbitrage en wedstrijdzaken d sectie recreatieve zaken e sectie redactie / PR aangelegenheden f sectie jeugdzaken 5. Financile overzichten : resultaat seizoen 2010/2011 : verslag kascommissie : benoeming nieuw kascommissie : behandeling begroting 2011-2011 : vaststelling contributie 6. Huldiging Jubilarissen en uitreiking LABYELLOV-WISSEL-TROFEE P A U Z E 7. Bestuurssamenstelling / verkiezing 8. Vacatures kaderfuncties 9. Mededelingen / Samenstelling secties 10. Rondvraag 11. Sluiting.

  De bij de vergadering behorende stukken zijn op de vergadering in te zien.

  Zevenaar, juli 2011 Bestuur LABYELLOV

 • 10

  Verslag Algemene Ledenvergadering 22 september 2010

  Opening De vergadering wordt om 19:30 geopend door de voorzitter en meteen weer gesloten omdat er te weinig leden aanwezig waren. Om 19.45 heropent de voorzitter de vergadering. Uiteindelijk valt het bezoek aan de ledenvergadering weer tegen. Kees begint met een korte terugblik Het seizoen dat achter ons ligt was roerig, zowel in positief als in negatief opzicht. Enkele gebeurtenissen hieruit wil ik naar voor brengen. Allereerst heren 1. Het vertrek van hun trainer/coach leidde er rechtstreeks toe dat ons heren 1 team opstapte. Een gebeurtenis waarvan we kunnen zeggen dat dit geen alledaagse gebeurtenis is in het clubvolleybal. De reden die enkele spelers hierbij opgaven was dat zij geblesseerd waren en er derhalve geen volwaardig team meer op de been gebracht kon worden. Heren 2 gaf te kennen niet op de plek van H1 te willen spelen. Zij hadden hiervoor hun argumenten, die overigens alom gerespecteerd werden. Wat dreigde was dat we zelfs geen herenteam meer hadden in de 1

  e klasse.

  Positief is dan weer het feit dat H3 kampioen werd in de tweede klasse en promoveerde. En datzelfde presteerden ook de meiden van D1, met grote overmacht! Daarbij wil ik ook nog graag vermelden dat MB1 eveneens de kampioenstrofee in ontvangst mochten nemen. Voor wat betreft de dameslijn mag dus best de conclusie zijn dat die goed op de rails staat. Het huidige D1 en D3 zijn twee gemiddeld genomen jonge teams en met belangstelling zullen we hen in de nieuwe competitie gaan volgen. 5 damesteams gaan de competitie in, maar ook moet vermeld worden dar er dat aan de herenkant slechts twee zijn. Dan moet mij van hart dat in de periode dat ik voorzitter ben, drie jaar slechts, het aantal here