inDruk zomer 2012

download inDruk zomer 2012

of 15

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

description

inDruk zomer 2012

Transcript of inDruk zomer 2012

 • Zomer 2012

  Opbrengstgericht onderwijs voor optimale talentontwikkeling

  Bent u klaar om te gaan differentiren?

  In- en uitschrijven in het mbo kan makkelijker

 • Ict kan op verschillende manieren ondersteunen bij passend onderwijs. Zowel bij het samenstellen van leerlijnen, materialen en

  middelen als bij differentiren in de klas. Lees hoe dat werkt en welke ict-hulpmiddelen er zijn.

  inDruk zomer 2012 - 3inDruk zomer 2012 - 3

  pagina 22

  pagina 24

  4 Opbrengstgericht onderwijs met ict

  De mogelijkheden van ict leren, organiseren en

  verantwoorden besproken.

  7 Kennisnet federatie

  De nieuwste diensten op een rij.

  8 Help uw leerlingen met internet

  Kinderen leren verantwoord om te gaan met

  internet. Diploma Veilig Internet maakt het

  mogelijk.

  10 De tijd is rijp

  De eerste resultaten over digitaal in- en uit

  schrijven in het mbo.

  12 Wat kan het mbo met ict?

  De EXMO onderzoeken Leren per sms tussen de

  lessen door en Taal ook Digitaal besproken.

  16 De leerling als ict-trainer

  18 Vraag naar ict-oplossingen verschuift

  Hoe ict gebruikt kan worden om visie op

  onderwijs te realiseren.

  20 Wikiwijs

  Eerste sectorkamer gestart.

  21 Mindmapping brengt structuur in je hoofd

  24 Passend ondewrwijs

  26 Privacy

  Wat is jouw privacy je waard?

  28 Nieuws

  Mindmappen en vraaggestuurd onderwijs is een goede combi-

  natie. Met een mindmap worden nieuwe leervragen bedacht en

  beoordeelt of de informatie antwoord geeft op de leervraag.

  Alles over hoe je met mindmappen omgaat en hoe je het inzet

  in de les. Mindmappen en vraaggestuurd onderwijs is een

  goede combinatie. Met een mindmap worden nieuwe leervragen

  bedacht en beoordeelt of de informatie antwoord geeft op de

  leervraag. Lees hier alles over hoe je met mindmappen omgaat

  en hoe je het inzet in de les.

  Inhoudsopgave De leerling als ict-trainer

  Ict in Passend onderwijs

  Mindmapping brengt structuur in je hoofd

  Leraren hebben behoefte aan ondersteuning wanneer ze vragen

  of problemen hebben op het gebied van ict. Leerlingen blijken

  zeer geschikt om hiervoor ingezet te worden. Een mooi praktijk-

  voorbeeld uitgelicht.

  pagina 16

  2 - inDruk zomer 2012

  Kennisnet verandert. Dat kan ook niet anders want

  het scholenveld ontwikkelt zich verder en vraagt

  andere dingen. Hoe bereiden we ons voor op passend

  onderwijs? Hoe brengen we opbrengstgericht werken

  in de praktijk en hoe kunnen we ict daar bij inzetten?

  Hoe krijgen we leerresultaten van leerlingen zo goed mogelijk inzichtelijk? Is een

  tablet nu wel of niet iets voor onze school? Hoe kunnen wij als ROC ons het beste

  voorbereiden op de centrale examinering die straks digitaal wordt afgenomen?

  Kortom: niet meer alleen zaken over het leren in de klas, maar ook over het orga-

  niseren van dat leren en over het sturen van en verantwoorden over dat leren. Dus

  tijd om je als organisatie tegen het licht te houden. Waar zijn we van en zijn we

  nog wel op de best mogelijke manier georganiseerd? In samenspraak met het

  scholenveld zijn drie maatschappelijke krachten

  geformuleerd:

  Maatschappelijke roep om meer kwaliteit;

  Maatschappelijke realiteit van meer doelmatigheid;

  Maatschappelijke plicht tot meer transparantie.

  Tegelijkertijd vraagt het scholenveld aan Kennisnet drie zaken:

  Laat zien wat er allemaal kan;

  Deel je expertise met ons;

  Zorg voor goede sectorale en bovensectorale voorzieningen.

  Op deze manier heeft Kennisnet zich nu georganiseerd en is daarmee weer klaar

  voor de toekomst. Met units voor innovatie,

  expertise en voorzieningen. En aanwezig op drie ict-domeinen: voor leren, voor

  organiseren en voor sturen en verantwoorden.

  Hebt zo weer een goede indruk van Kennisnet?

  Dan nu iets over de nieuwe inDruk van Kennisnet! Het ligt hier

  voor u. Geen blad meer voor elke sector maar n integraal blad. En niet meer

  alleen over ict in de klas maar over alle aspecten van ict in uw instelling. Dus een

  blad zowel voor de docent als de manager als de bestuurder. Uiteraard is elke

  sector anders en heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Maar gaat passend onder-

  wijs niet over meer sectoren? Is centraal toetsen en examineren niet iets voor

  meer sectoren? Is differentiatie in de klas en variteit in werkvormen niet het-

  zelfde? In- en uitschrijven komt in elke sector voor. Horizontale verantwoording

  is in elke sector een hot item. Dan ook maar n blad voor alle sectoren voor

  iedereen die daarin werkzaam is. Niet alles zal iedereen aanspreken. Dat hoeft

  ook niet. Van een menukaart eet u immers ook niet alles. Wat u aanspreekt is

  blijkbaar voor u bedoeld!

  Ik wens u veel leesplezier.

  Toine Maes

  Wij stellen ons even voor: een vernieuwde inDruk van Kennisnet

  ColofonKennisnet inDruk is een gratis blad voor docenten werkzaam in het voortgezet

  onderwijs. Van de Kennisnet inDruk bestaat ook een aparte uitgave voor het

  basisonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het blad is ook digitaal

  (pdf-file) beschikbaar op indruk.kennisnet.nl.

  Uit deze uitgave mag niks worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het

  opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand) of openbaar gemaakt, op

  welke wijze dan ook, behoudens in geval de verveelvoudiging van de inhoud van

  deze uitgave plaatsvindt onder de licentie naamsvermelding, niet-commercieel,

  geen afgeleide werken als gehanteerd door Creative Commons.

  Hoofdredactie: Sharon van Loon

  Eindredactie: Annemiek Nederpel

  Vormgeving: The Public Group, Rotterdam

  Druk: OBT de Bink, Leiden

  Issn: 1571-2427

  Op reportages en interviews, fotos en illustraties berusten auteursrechten.

  Ook een gratis abonnement op de inDruk? Meld u aan via indruk.kennisnet.nl

  Column

 • Weken/MaandenUren/Dagen

  Systeem beslist

  Sturen & Verantwoorden

  IndividueleLeerplannen

  AdaptiefLeermateriaal

  Toenemende regie docent/schoolleider

  Maanden/Jaren

  Systeem ondersteunt

  Verantwoorden

  Organiseren

  Leren

  inDruk zomer 2012 - 54 - inDruk zomer 2012 inDruk zomer 2012 - 5

  Iedere onderwijsinstelling streeft ernaar om het maximale uit haar leerlingen te halen en individuele talenten

  optimaal te ontwikkelen. Dat vraagt om een opbrengstgerichte aanpak die is afgestemd op iedere leerling

  afzonderlijk. Maatwerk dus. Waarbij ict krachtige instrumenten biedt om de gewenste flexibiliteit te realiseren.

  Aan de basis van individuele talentontwikkeling liggen idealiter

  lesmateriaal en leerplannen die nauw aansluiten op het tempo,

  niveau en de favoriete (werk)vorm van elke individuele leerling.

  Ook dienen alle observaties en resultaten - vastgelegd tijdens het

  leren, oefenen en toetsen - geanalyseerd te worden zodat direct kan

  worden bijgestuurd als daar aanleiding voor is. In de praktijk zien

  we dat het beschikbare lesmateriaal deze flexibiliteit niet biedt, of

  ng niet biedt. Bovendien is het vastleggen, verzamelen, ordenen

  en analyseren van gegevens vaak te arbeidsintensief. Processen

  en systemen bieden vaak geen mogelijkheden voor het tijdig

  combineren van de juiste gegevens om te kunnen sturen in het

  lopende onderwijsproces. Toch is dt waar opbrengstgericht

  onderwijs idealiter op neerkomt.

  Ict: krachtig instrument en waardevolle assistent

  Hoe kan een school de extra benodigde capaciteit vinden voor dit

  maatwerkproces terwijl budgetten krimpen, de diversiteit in de

  klas toeneemt met passend onderwijs en tegelijkertijd hogere eisen

  worden gesteld aan de kwaliteit van het onderwijs? Hier biedt

  ict mogelijkheden om de gewenste flexibiliteit in leren en het

  organiseren daarvan te realiseren. Adaptief digitaal lesmateriaal,

  zoals de Rekentuin van Oefenweb, observeert de leerlingen en hun

  prestaties tijdens het leren en kan direct reageren door te variren

  in tempo, niveau en vorm of door extra (alternatieve) instructie

  te bieden. Omdat het leerproces direct wordt vastlegt, krijgt een

  docent onmiddellijk informatie over de prestaties van zijn leer-

  lingen. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook bij de Khan academie.

  Hierdoor kan de docent op individueel niveau bijsturen tijdens de

  les of het leerplan bijstellen op een later moment, op basis van

  analyse van resultaten en observaties.

  Met informatie over (tussentijdse) leerresultaten en rendementen

  kunnen ook schoolleiders betere (management)beslissingen nemen.

  Een voorbeeld hiervan biedt Cum Laude, waarmee scholen makke-

  lijker zicht krijgen op allerhande managementinformatie.

  Dit systeem toont op een dashboard resultaten per vak, leerjaar,

  docent en klas, en informatie over in- en uitstromers. Dit proces

  van leeractiviteiten analyseren op basis van een rijke set van gege-

  vens over leerlingen en hun leerproces wordt ook wel Learning

  Analytics genoemd. Omdat een digitale omgeving zowel directe

  aanpassing tijdens het leren als verslaglegging van het leerproces

  biedt, spaart de docent tijd. Die tijd kan hij gebruiken om in de les

  zelf aanvullend te handelen wanneer de (tussen)resultaten daar

  aanleiding toe geven. Ook kan de docent achteraf beoordelen of

  specifieke leerlingen baat hebben bij een aangepaste benader