in Polen - European...

of 32 /32
in Polen Uw socialezekerheidsrechten

Embed Size (px)

Transcript of in Polen - European...

 • in Polen

  Uw socialezekerheidsrechten

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 2

  De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de

  nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

  socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).

  Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op:

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815.

  Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de

  sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden

  verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOC-

  webpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten

  en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids.

  De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon

  aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze

  publicatie wordt gebruikt.

  © Europese Unie, 2012

  Overneming met bronvermelding toegestaan.

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 3

  Inhoudsopgave

  Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering ................................................. 4 Inleiding ........................................................................................................ 4 Het sociale zekerheidsstelsel ............................................................................ 4 Financiering ................................................................................................... 5

  Hoofdstuk II: Gezondheidszorg ........................................................................... 6 Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? ................................................. 6 Wat wordt er gedekt? ...................................................................................... 6 Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? .......................................... 7

  Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte .................................................................... 8 Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? ............................................ 8 Wat wordt er gedekt? ...................................................................................... 9 Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? .........................................10

  Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen ...............................................11 Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? ...................11 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................11 Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? ................12

  Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit ...............................................................13 Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? .....................................13 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................14 Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? ..................................15

  Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen ...........................................16 Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? .....................................16 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................18 Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? ...................................19

  Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen .............................................................20 Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? .................................20 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................21 Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? ...............................21

  Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten ......................23 Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?

  ...................................................................................................................23 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................24 Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te

  krijgen? ........................................................................................................24 Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen ............................................................................25

  Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage? ..............................................25 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................25 Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? ............................................26

  Hoofdstuk X: Werkloosheid ................................................................................27 Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? .................................27 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................27 Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? ...............................28

  Hoofdstuk XI: Sociale minima ............................................................................29 Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? ........................................29 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................29 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? .........................................................29

  Hoofdstuk XII: Langdurige zorg ..........................................................................30 Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? .................................................30 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................30 Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? ...............................................31

  Bijlage : Nuttige adressen en sites ......................................................................32

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 4

  Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering

  Inleiding

  In Polen omvat de sociale zekerheid de volgende onderdelen:

  ouderdom,

  invaliditeitspensioen,

  een ziekte- en moederschapsverzekering,

  een verzekering tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten,

  een gezondheidsverzekering.

  Daarbij komen een stelsel van gezinsbijslagen, sociale bijstand en

  werkloosheidsuitkeringen.

  Bijna alle personen die een beroep uitoefenen, d.w.z. werknemers en zelfstandigen en

  hun gezinsleden vallen onder het Poolse socialezekerheidsstelsel.

  De sociale verzekering kan verplicht of vrijwillig zijn. Alle personen die een beroep

  uitoefenen, d.w.z. werknemers, zelfstandigen en landbouwers, zijn verplicht

  verzekerd. De verplichting om deze personen bij de sociale verzekering aan te

  melden, ligt bij de premiebetalers (werkgevers) of de betrokkenen zelf in geval van

  zelfstandigen en geestelijken.

  Het sociale zekerheidsstelsel

  Het socialezekerheidsstelsel valt onder het algemene kader van het ministerie van

  Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej) en het

  ministerie van Volksgezondheid (Ministerstwo Zdrowia), maar de juridische,

  bestuurlijke en financiële organisatie staat los van deze ministeries.

  De socialezekerheidsfondsen worden beheerd door de volgende instituten:

  Het Instituut voor sociale verzekeringen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS) en

  de regionale diensten van dit instituut, die verantwoordelijk zijn voor uitkeringen bij

  ziekte en moederschap, ouderdomspensioenen en pensioenen bij invaliditeit, voor

  nabestaanden en bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het Instituut voor sociale

  verzekeringen int alle socialezekerheidspremies en maakt deze over naar de juiste

  organisaties. Tegelijkertijd bestaan er in Polen naast het algemene verplichte

  pensioensysteem ook open pensioenfondsen, die worden aangeboden door

  particuliere financiële instellingen. Hierop wordt echter strikt toezicht gehouden door

  de staat. Verzekerden betalen de premies niet rechtstreeks aan pensioenfondsen,

  maar aan ZUS, tezamen met andere socialeverzekeringspremies. ZUS zorgt ervoor

  dat de pensioenverzekeringspremie wordt overgemaakt naar het door de verzekerde

  gekozen pensioenfonds;

  regionale fondsen voor volksgezondheid, die verantwoordelijk zijn voor uitkeringen

  in geval van ziekte en moederschap;

  gemeentelijke centra voor sociaal beleid, die gezinstoelagen uitkeren;

  lokale en regionale werkgelegenheidsbureaus, die werkloosheidsuitkeringen bieden;

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 5

  het staatsfonds voor de revalidatie van gehandicapten (Państwowy Fundusz

  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, PFRON), dat zich toelegt op de toegang tot

  werkgelegenheid en de revalidatie van gehandicapten. Alle revalidatie- en

  werkgelegenheidprogramma's, inclusief werk op een sociale werkplaats, worden

  gefinancierd uit belastingen die worden afgedragen door werkgevers die niet aan de

  gehandicaptenquota voldoen.

  In Polen wordt het zorgstelsel in het kader van de ziekteverzekering georganiseerd

  door het Nationaal Fonds voor de gezondheid (NFZ) en zijn lokale kantoren. Door

  contracten af te sluiten met dienstverleners creëert het NFZ een netwerk van

  instellingen die zorgdiensten verrichten. Het financiert de gezondheidszorg en

  vergoedt geneesmiddelen uit zijn eigen begroting.

  Financiering

  De Centrale Instelling voor sociale verzekeringen (Zakład Ubezpieczeń Społecznych -

  ZUS) is grotendeels verantwoordelijk voor de inning van de premies voor de sociale

  verzekeringen (ouderdomspensioen, invaliditeitspensioen, ziekteverzekering,

  ongevallenverzekering en gezondheidsverzekering) van personen die buiten de

  landbouw werken, en voor de betaling van de prestaties.

  De premies vormen de belangrijkste bron voor de financiering van de prestaties. Het

  te betalen percentage is hetzelfde voor alle verzekerden en als volgt vastgesteld:

  19,52 % van de berekeningsgrondslag voor het ouderdomspensioen,

  8,00 % van de berekeningsgrondslag voor het invaliditeitspensioen,

  2,45 % van de berekeningsgrondslag voor de ziekteverzekering,

  0,67-3,33 % van de berekeningsgrondslag voor de ongevallenverzekering,

  9,00 % voor ziektekostenverzekering,

  2,45 % voor het Arbeidsfonds.

  De premies voor het ouderdomspensioen worden gelijk over de verzekerden en de

  werkgevers verdeeld, d.w.z. dat elk van deze beide groepen 9,76 % van de

  berekeningsgrondslag betaalt, wat neerkomt op een totaal van 19,52 %. Premies voor

  invaliditeitspensioenen worden betaald door verzekerden (1,5 % van de

  berekeningsgrondslag) en werkgevers (6,5 % van de berekeningsgrondslag). De

  premies voor de ziekte- en gezondheidsverzekering komen volledig ten laste van de

  verzekerden. De premies voor de ongevallenverzekering en het Arbeidsfonds komen

  volledig ten laste van de werkgevers.

  Het loon, zoals gedefinieerd door de bepalingen betreffende de inkomstenbelasting,

  vormt de grondslag voor de berekening van de werknemerspremies.

  Er bestaan open pensioenfondsen, die worden aangeboden door particuliere financiële

  instellingen en die functioneren in het kader van het algemene en verplichte stelsel

  van ouderdomspensioenen voor werknemers. De ZUS boekt een deel van de premies

  voor het ouderdomspensioen over naar het open pensioenfonds dat de verzekerde

  heeft gekozen. Het gaat daarbij om een derde van de premie, namelijk 2,3 % in 2012,

  dat wordt verhoogd naar 2,8 % in 2013, naar 3,1 % in 2014, naar 3,3 % in 2015, en

  naar 3,8 % in 2017. Voor verzekerden die geen premie voor een open pensioenfonds

  betalen, wordt het totale bedrag van de premie voor het ouderdomspensioen

  overgeboekt naar de ZUS, die het ouderdomspensioen, het invaliditeitspensioen en de

  prestaties bij ziekte en ongevallen financiert.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 6

  Hoofdstuk II: Gezondheidszorg

  Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg?

  De volgende personen hebben recht op gratis gezondheidszorg op het grondgebied

  van Polen:

  personen die onder een algemene gezondheidsverzekering vallen (verplicht of

  vrijwillig);

  andere dan verzekerde personen, die voldoen aan het inkomenscriterium dat bij de

  wet op de sociale bijstand is vastgesteld, mits zij Pools staatsburger zijn.

  Toegang tot medische zorg bij tijdelijk verblijf in Polen

  Rechthebbenden die tijdelijk in Polen verblijven, kunnen dezelfde zorg krijgen als

  Poolse burgers. Iedere rechthebbende die tijdelijk in Polen verblijft, heeft recht op

  medische zorg op de volgende gebieden:

  medische basiszorg,

  externe consulten bij specialisten,

  ziekenhuisopname,

  tandheelkundige zorg,

  ziekenvervoer en reddingsacties.

  Wat wordt er gedekt?

  Het recht op gratis gezondheidszorg geldt wanneer een beroep wordt gedaan op

  dienstverleners die een contract met het NFZ hebben afgesloten en daarom verplicht

  zijn zulke diensten te verrichten.

  Het gaat vooral om artsen die in het kader van de gezondheidsverzekering hun beroep

  uitoefenen (artsen, tandartsen), zorginstellingen (ziekenhuizen, eerstehulpdiensten,

  poliklinieken, externe consulten, enz.) en particuliere dokterspraktijken (individuele,

  gespecialiseerde of groepspraktijken).

  Medische basiszorg

  Basisgezondheidszorg omvat de onderzoeken en adviezen van een eerstelijnsarts. Om

  de oorspronkelijke diagnose te bevestigen, kan de arts de patiënt voor diagnostisch

  onderzoek naar een specialist of ziekenhuis doorverwijzen.

  Tandheelkundige zorg

  Het grootste deel van de kosten van de tandheelkundige zorg van tandartsen die een

  contract met het NFZ hebben gesloten, komt ten laste van de begunstigde.

  In het kader van het algemene stelsel van de gezondheidsverzekering is gratis

  tandheelkundige zorg aan allerlei beperkende voorwaarden gebonden, zoals vermeld

  in de beschikking van de minister van Gezondheid. Alle verstrekkingen en middelen

  die daarbuiten vallen, komen ten laste van de patiënt.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 7

  Intramurale zorg

  Tijdens de ziekenhuisopname zijn de procedures, onderzoeken en geneesmiddelen

  gratis.

  Geneesmiddelen en medische apparatuur

  Een begunstigde of rechthebbende heeft het recht geneesmiddelen of medische

  apparatuur te ontvangen op grond van een recept dat is voorgeschreven door een arts

  die zijn beroep in het kader van de gezondheidsverzekering uitoefent of door een arts

  die zijn beroep niet in dat kader uitoefent maar die met het NFZ een contract heeft

  gesloten op grond waarvan hij recepten mag voorschrijven.

  Op de officiële lijst van geneesmiddelen worden drie categorieën farmaceutische

  producten onderscheiden:

  basisgeneesmiddelen, waarvoor patiënten een vast bedrag (PLN 3,25 (0,77 EUR) of

  PLN 5,00 (1,18 EUR)) betalen. Dit bedrag wordt vastgesteld door de minister van

  Volksgezondheid (Minister Zdrowia) en mag niet meer zijn dan 0,5 % van het

  minimuminkomen;

  speciale aanvullende geneesmiddelen, waarvoor verzekerden 30-50 % van de

  kosten betalen;

  overige geneesmiddelen, die volledig door de verzekerde wordt betaald.

  In ziekenhuizen worden geneesmiddelen gratis verstrekt.

  Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen?

  Patiënten kunnen zich aanmelden bij een huisarts naar keuze.

  Poliklinieken zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Na 18.00

  uur op werkdagen, en zaterdagen en zon- en feestdagen wordt 24 uur zorg verleend

  door instellingen die daartoe een contract hebben gesloten. Deze zorg omvat externe

  consulten en ambulante hulp, ofwel visites aan huis voor patiënten die zich niet

  kunnen verplaatsen. Het adres en telefoonnummer van deze instellingen zijn op te

  vragen bij de basiszorgklinieken.

  Patiënten die een specialist bezoeken, dienen een verwijskaart te hebben van een arts

  die zijn beroep binnen het stelsel van de gezondheidsverzekering uitoefent (huisarts).

  Geen enkele verwijzing is nodig voor de volgende specialisten: gynaecologen en

  verloskundigen, tandartsen, dermatologen, venerologen, oncologen, oogartsen en

  psychiaters, en voor de volgende patiënten: Een verwijzing is evenmin vereist voor

  personen die lijden aan tuberculose of hiv, oorlogsinvaliden en slachtoffers van

  onderdrukking, verslaafden aan alcohol, drugs en psychoactieve stoffen die een

  ontwenningskuur volgen. Bij ongevallen, verwondingen, vergiftiging of

  levensbedreigende situaties ontvangt een rechthebbende eveneens de nodige

  medische zorg zonder verwijzing.

  Patiënten die in een ziekenhuis moeten worden behandeld, dienen een verwijskaart

  van een arts te hebben.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 8

  Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte

  Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering?

  De ziekteverzekering biedt een uitkering bij ziekte van een verzekerde of een gezinslid

  of bij moederschap.

  De volgende prestaties worden betaald door de ziekteverzekering: ziekengeld,

  uitkering bij revalidatie, compensatie-uitkering, moederschapsuitkering en

  kinderverzorgingstoelagen.

  Ziekengeld (Zasiłek chorobowy)

  Het ziekengeld is een basisuitkering die door de ziekteverzekering wordt betaald.

  Iedere verzekerde die gedurende de looptijd van de ziekteverzekering ziek wordt,

  komt vanaf de 34e ziektedag in aanmerking voor deze uitkering (of vanaf de 15e dag

  als de werknemer ouder dan 50 is). Verzekerden komen na een aaneengesloten

  verzekerde periode van 30 dagen in aanmerking voor het ziekengeld als zij verplicht

  zijn verzekerd, of na een aaneengesloten verzekerde periode van 90 dagen als zij

  vrijwillig zijn verzekerd.

  De volgende personen hebben vanaf de eerste verzekeringsdag recht op ziekengeld:

  jonge gediplomeerden van het middelbaar of hoger onderwijs die tegen ziektekosten

  zijn verzekerd of binnen 90 dagen na de beëindiging van hun studie of het behalen

  van hun diploma een ziekteverzekering hebben afgesloten;

  personen die arbeidsongeschikt zijn geworden door een ongeval in het woon-

  werkverkeer;

  verzekerden die ten minste 10 jaar verplicht tegen ziektekosten zijn verzekerd;

  leden van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat die binnen 90 dagen na het

  neerleggen van hun functie een ziekteverzekering hebben afgesloten.

  Het ziekengeld wordt toegekend op basis van een doktersverklaring die de tijdelijke

  arbeidsongeschiktheid bevestigt en die afgegeven wordt via het ZLA-formulier van de

  ZUS.

  Kinderverzorgingstoelage (Zasiłek opiekuńczy)

  De kinderverzorgingstoelage wordt betaald aan alle verzekerden die van de

  verplichting tot werken zijn vrijgesteld omdat zij moeten zorgen voor een gezond kind

  onder de 8 jaar of een ziek kind onder de 14 jaar, of een ander ziek gezinslid. Als

  kinderen worden beschouwd: eigen kinderen van een werknemer of zijn/haar

  echtgeno(o)t(e); zijn/haar/hun geadopteerde kinderen; en andere kinderen die

  worden grootgebracht en onderhouden door de werknemer of zijn/haar

  echtgeno(o)t(e). Met “gezinsleden” wordt verstaan: echtgeno(o)t(e), ouders,

  schoonouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen, en kinderen van meer

  dan 14 jaar oud, als zij in de zorgperiode deel uitmaken van het huishouden van de

  verzekerde.

  De moeder en de vader van het kind hebben beide evenveel recht op de toelage, maar

  deze wordt slechts aan een van de ouders betaald, en wel aan degene die het verzoek

  tot betaling van de toelage voor een bepaalde periode indient. De toelage wordt alleen

  uitgekeerd indien er in het gezamenlijke huishouden geen andere personen zijn die

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 9

  voor het kind of het zieke gezinslid kunnen zorgen. De volgende personen vallen

  onder meer niet onder deze andere personen in het gezamenlijke huishouden:

  personen die niet in staat zijn arbeid te verrichten, zieken, verstandelijk of lichamelijk

  gehandicapten vanwege hun leeftijd, personen die een boerderij beheren of een

  economische activiteit buiten de landbouw verrichten, die hun werkuren niet vrij

  kunnen inrichten.

  Revalidatietoelage (Zasiłek rehabilitacyjny)

  De uitkering bij revalidatie wordt toegekend aan verzekerden die geen recht meer

  hebben op ziekengeld maar nog steeds arbeidsongeschikt zijn. Zij kan worden

  toegekend tijdens de periode die nodig is om opnieuw arbeidsgeschikt te worden, een

  periode die evenwel ten hoogste 12 maanden mag duren. Het besluit om deze

  uitkering toe te kennen, wordt genomen door de bevoegde sector van de ZUS op

  grond van de beoordeling van de door de ZUS erkende arts.

  Compensatietoelage (Zasiłek wyrównawczy)

  De compensatie-uitkering wordt uitsluitend aan verzekerden in loondienst betaald. Zij

  wordt toegekend aan personen van wie het maandloon is verlaagd omdat zij bezig zijn

  met beroepsrevalidatie. De noodzaak van deze revalidatie wordt beoordeeld door het

  Arbeidsgeneeskundig Centrum van de betreffende regio (woiwodschap) of een door de

  ZUS erkende arts.

  Wat wordt er gedekt?

  Ziekengeld

  Tijdens de eerste 33 dagen krijgt de werknemer het salaris van zijn werkgever

  doorbetaald. De uitkering is verschuldigd voor elke dag dat de arbeidsongeschiktheid

  voortduurt, met inbegrip van feestdagen. Zij is gelijk aan een dertigste deel van het

  salaris dat haar berekeningsgrondslag vormt. De uitkering wordt tijdens de periode

  van arbeidsongeschiktheid betaald tot een maximum van 182 dagen, of tot 270

  dagen, indien de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan tuberculose of zich voordeed

  tijdens zwangerschap.

  Het ziekengeld kan ten hoogste 80 % van de berekeningsgrondslag en 70 % van de

  berekeningsgrondslag voor de periode van ziekenhuisopname bedragen. Indien de

  arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of beroepsziekte, indien

  zij ontstaat tijdens de zwangerschap of wordt veroorzaakt door de medische

  onderzoeken die personen die cellen, weefsels of organen willen doneren, moeten

  ondergaan, of door het daadwerkelijk afnemen van cellen, weefsels of organen, is

  ziekengeld verschuldigd ter hoogte van 100 % van de berekeningsgrondslag

  (eveneens voor de periode van ziekenhuisopname).

  Kinderverzorgingstoelage

  De kinderverzorgingstoelage wordt uitgekeerd gedurende het verlof dat de betrokkene

  heeft opgenomen omdat hij voor het kind moet zorgen. De uitkering is echter ten

  hoogste 60 dagen per kalenderjaar verschuldigd indien de zorg wordt verleend aan

  een kind onder de 8 jaar of een ziek kind onder de 14 jaar en maximaal 14 dagen per

  kalenderjaar in geval van een kind boven de 14 jaar of een ander ziek gezinslid. De

  kinderverzorgingstoelage voor de zorg die om diverse redenen wordt verleend aan

  kinderen of andere gezinsleden, kan ten hoogste 60 dagen (of 14 dagen) per

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 10

  kalenderjaar worden uitbetaald, ongeacht het aantal gezinsleden dat zorg nodig heeft.

  De toelage bedraagt 80 % van de berekeningsgrondslag. Voor werknemers komt dit

  overeen met het gemiddelde maandloon dat zij in de 12 maanden vóór het ontstaan

  van de arbeidsongeschiktheid hebben ontvangen.

  Revalidatietoelage

  De revalidatietoelage bedraagt de eerste 90 dagen maximaal 90 % van de

  berekeningsgrondslag, en gedurende de resterende periode 75 % van de

  berekeningsgrondslag. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een

  arbeidsongeval of beroepsziekte of indien zij ontstaat tijdens de zwangerschap,

  bedraagt deze uitkering 100 % van de berekeningsgrondslag van het ziekengeld.

  Compensatietoelage

  De compensatie-uitkering is verschuldigd tijdens de periode van beroepsrevalidatie,

  die evenwel maximaal 24 maanden mag duren. De uitkering is gelijk aan het verschil

  tussen het gemiddelde maandloon in de 12 maanden voorafgaand aan de revalidatie

  en het verlaagde maandloon.

  Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen?

  Een bij het ziekenfonds aangesloten arts bevestigt de arbeidsongeschiktheid vanaf de

  eerste ziektedag. Het is mogelijk dat de patiënt opnieuw moet worden onderzocht

  door een erkende arts van de socialezekerheidsinstantie.

  De verzekerde is wettelijk verplicht een medisch attest aan te vragen en dit binnen

  zeven dagen na ontvangst te overleggen aan de premiebetaler. Als niet aan deze

  verplichting wordt voldaan, worden het ziekengeld en de zorgtoeslag op de achtste

  dag na de ontvangst van het certificaat met 25 % verlaagd.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 11

  Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen

  Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering?

  De moederschapsuitkering (zasiłek macierzyński) wordt betaald aan alle verzekerden

  die gedurende de looptijd van de ziekteverzekering of het zwangerschapsverlof:

  het leven schenken aan een kind, of

  een kind van minder dan zeven jaar in huis nemen om het op te voeden en een

  verzoek tot adoptie van dit kind bij de voogdijrechter indienen, of

  een kind van minder dan zeven jaar in huis nemen om het op te voeden in een

  pleeggezin.

  De vader van het kind kan eveneens aanspraak maken op de moederschapsuitkering,

  indien hij is verzekerd en de moeder van het kind ten minste 14 weken

  zwangerschapsverlof heeft opgenomen. In dat geval kan de moeder het restant van

  haar verlof overdragen aan de vader van het kind die recht heeft op het

  zwangerschapsverlof of die een winstgevende activiteit heeft onderbroken om zelf

  voor het kind te zorgen. Indien de vader het restant van het zwangerschapsverlof niet

  wenst te gebruiken, kan de moeder haar verlof niet inkorten en dient zij deze volledig

  te gebruiken.

  Indien zij verzekerd zijn, kunnen de vader van het kind of een ander gezinslid

  eveneens aanspraak maken op de moederschapsuitkering wanneer:

  de moeder van het kind is overleden of het kind heeft verlaten, en/of

  deze personen hun werk of andere winstgevende activiteit opgeven om voor het

  kind te zorgen.

  Wat wordt er gedekt?

  De zwangerschapsuitkering wordt betaald gedurende het zwangerschapsverlof. De

  periode waarin het geld wordt uitgekeerd, hangt af van het aantal kinderen dat in het

  gezin is geboren, en is

  20 weken als er één kind is geboren,

  31 weken als er twee kinderen in één gezin zijn geboren,

  33 weken als er drie kinderen in één gezin zijn geboren,

  35 weken als er vier kinderen in één gezin zijn geboren,

  37 weken als er meer kinderen in één gezin zijn geboren.

  Sinds 1 januari 2010 heeft een verzekerde vrouw die is bevallen van een kind,

  gedurende de periode die in het Arbeidswetboek is vastgelegd als periode van

  aanvullend zwangerschaps- en bevallingsverlof ook recht op de

  zwangerschapsuitkering, en wel gedurende:

  niet langer dan twee weken als er één kind is geboren, en

  niet langer dan drie weken als er meerdere kinderen zijn geboren.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 12

  De uitkering bedraagt 100 % van haar berekeningsgrondslag. Voor werkneemsters

  komt dit overeen met het gemiddelde maandloon dat zij in de 12 kalendermaanden

  vóór het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid hebben ontvangen.

  Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen?

  De moederschapsuitkering wordt door ZUS of door de werkgever betaald en door het

  socialezekerheidsfonds gefinancierd.

  De moederschapsuitkering wordt verleend op basis van een certificaat waarin de

  verwachte geboortedatum wordt vermeld voor de periode voorafgaand aan de

  bevalling, en op basis van de geboorteakte voor de periode na de bevalling. Als deze

  door ZUS wordt betaald, moet het formulier Z-3 worden ingevuld.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 13

  Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit

  Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen?

  Het invaliditeitspensioen (renta) biedt een uitkering in geval van inkomstenderving

  door invaliditeit (arbeidsongeschiktheid). In dat geval ontvangen de personen die voor

  deze verzekering premie betalen, een invaliditeitspensioen ter compensatie van het

  loon of de gederfde inkomsten.

  De volgende prestaties worden betaald uit het invaliditeitspensioen:

  invaliditeitspensioen bij arbeidsongeschiktheid (renta z tytułu niezdolności do

  pracy),

  toelage voor opleiding (renta szkoleniowa),

  nabestaandenpensioen (renta rodzinna).

  Het invaliditeitspensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt toegekend aan

  personen die vanwege hun gezondheidstoestand geheel of gedeeltelijk ongeschikt zijn

  verklaard voor het verrichten van enige winstgevende activiteit. Een persoon wordt

  volledig arbeidsongeschikt verklaard indien hij geen enkel soort werk meer kan

  verrichten. Hij wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard, indien hij in aanzienlijke

  mate niet langer het werk kan verrichten dat overeenkomt met zijn

  beroepskwalificaties.

  Het invaliditeitspensioen kan uitsluitend worden toegekend indien er sprake is van

  volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid voor het verrichten van een winstgevende

  activiteit als gevolg van de achteruitgang van lichamelijke of geestelijke vermogens,

  en indien de betrokkene na re-integratie zijn arbeidsvermogen niet terugkrijgt. De

  arbeidsongeschiktheid wordt voor een periode van ten hoogste 5 jaar beoordeeld,

  behalve indien het op grond van de stand van de medische kennis niet te verwachten

  is dat deze ongeschiktheid voor het aflopen van deze periode verdwijnt. In dat geval

  wordt zij voor een langere periode beoordeeld.

  Het invaliditeitspensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid wordt uitgekeerd aan

  personen die:

  arbeidsongeschikt zijn, en

  kunnen aantonen dat zij gedurende het vereiste tijdvak, al dan niet premievrij,

  verzekerd zijn geweest, en als

  de arbeidsongeschiktheid is ontstaan gedurende perioden die uitdrukkelijk in de wet

  zijn vermeld, bijv. gedurende een periode van verzekering, van werk in loondienst,

  van werkloosheidsuitkeringen en van socialeverzekeringsuitkeringen (wegens ziekte

  of verzorging), of uiterlijk 18 maanden na afloop van deze perioden.

  De vereiste premie- en premievrije tijdvakken hangen af van de leeftijd waarop de

  verzekerde arbeidsongeschikt is geraakt, en bedragen

  1 jaar indien de arbeidsongeschiktheid is ontstaan voordat de verzekerde de leeftijd

  van 20 jaar heeft bereikt;

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 14

  2 jaar indien de arbeidsongeschiktheid tussen het 20e en 22e levensjaar is

  ontstaan;

  3 jaar indien de arbeidsongeschiktheid tussen het 22e en 25e levensjaar is

  ontstaan;

  4 jaar indien de arbeidsongeschiktheid tussen het 25e en 30e levensjaar is

  ontstaan;

  5 jaar indien de arbeidsongeschiktheid na het 30e levensjaar is ontstaan.

  Voor personen die na hun 30e levensjaar arbeidsongeschikt zijn geraakt, moet het

  vereiste tijdvak van 5 jaar liggen in de periode van 10 jaar voordat een

  invaliditeitspensioen is aangevraagd, of verstreken zijn voor de dag dat de

  arbeidsongeschiktheid is ontstaan.

  Toelage voor opleiding (renta szkoleniowa)

  Het recht op een toelage voor opleiding wordt verleend aan iedere persoon die voldoet

  aan de voorwaarden voor het ontvangen van een invaliditeitspensioen en die een

  beoordelingscertificaat heeft ontvangen waaruit blijkt dat het voor hem nuttig is zich

  te laten omscholen omdat hij zijn huidige werk niet kan verrichten. Wanneer de

  toelage voor opleiding is toegekend, beveelt het pensioenorgaan de betrokkene aan

  bij het Arbeidsbureau van de powiat, zodat hij een opleiding kan volgen die hem

  voorbereidt op de uitoefening van een nieuwe activiteit. De toelage voor opleiding

  wordt gedurende 6 maanden toegekend. Deze periode kan worden verkort of

  verlengd.

  De periode wordt verkort als de starost (de functionaris die verantwoordelijk is voor

  de poviat) de pensioeninstantie op de hoogte stelt van het ontbreken van de

  mogelijkheid van omscholing,

  wil van omscholing.

  De opgegeven periode kan zo lang worden verlengd als nodig is voor omscholing. De

  maximale verlenging is niet langer dan 30 maanden. Dit houdt in dat er maximaal 36

  maanden een opleiding kan worden gevolgd.

  Wat wordt er gedekt?

  Het invaliditeitspensioen wordt als volgt berekend:

  invaliditeitspensioen als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid:

  i. 24 % van het basisbedrag;

  ii. 1,3 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premietijdvakken;

  iii. 0,7 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premievrije

  tijdvakken;

  iv. 0,7 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van de resterende periode

  ter aanvulling van de 25 dienstjaren, vanaf de dag dat een

  invaliditeitspensioen is aangevraagd tot de dag waarop de begunstigde van

  het invaliditeitspensioen de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt;

  invaliditeitspensioen als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid: 75 % van

  het invaliditeitspensioen als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid;

  invaliditeitspensioen als gevolg van volledige arbeidsongeschiktheid en onvermogen

  om een zelfstandig bestaan te leiden, plus een aanvullende zorgtoelage;

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 15

  toelage voor opleiding: 75 % van de berekeningsgrondslag van het

  invaliditeitspensioen, maar de toelage kan niet lager zijn dan het kleinste

  invaliditeitspensioen als gevolg van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

  Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen?

  De arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld door een arts die is erkend door de

  Socialeverzekeringsinstelling (ZUS), en zijn bevindingen worden genoteerd op een

  beoordelingscertificaat. Met behulp van dit certificaat kan het bevoegde

  pensioenorgaan een beslissing nemen over de prestaties die afhankelijk zijn van de

  beoordeelde arbeidsongeschiktheid.

  De betrokkene heeft het recht binnen 14 dagen na de eerste beoordeling bij het

  beoordelingsteam van de ZUS beroep aan te tekenen tegen de beoordeling van de

  door de ZUS erkende arts. Dit beroep kan worden ingesteld via de bevoegde

  organisatie-eenheid van de ZUS naargelang de woonplaats van de betrokkene.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 16

  Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen

  Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen?

  De hervorming van het socialeverzekeringsstelsel in Polen in 1999 heeft geleid tot een

  differentiëring van de criteria voor het ontvangen van ouderdomspensioen

  (emerytura) naargelang de leeftijd van de verzekerden. Er gelden verschillende

  bepalingen voor personen die zijn geboren:

  vóór 1 januari 1949,

  tussen 1 januari 1949 en 31 december 1968,

  na 31 december 1968.

  Personen geboren vóór 1 januari 1949 hebben recht op ouderdomspensioen vanaf het

  moment dat de persoon in kwestie:

  de pensioenleeftijd heeft bereikt, 60 jaar voor een vrouw en 65 jaar voor een man;

  kan aantonen dat hij/zij gedurende het vereiste tijdvak verzekerd is geweest, 20

  jaar voor een vrouw en 25 jaar voor een man.

  Met ingang van 1 januari 2013 zal de pensioenleeftijd per leeftijdsgroep geleidelijk om

  de drie maanden met één maand worden verhoogd, tot aan de leeftijd van 67 voor

  zowel mannen als vrouwen. De eersten die met deze verhoging te maken krijgen, zijn

  vrouwen die in 1953 geboren zijn en mannen die in 1949 geboren zijn.

  Het recht op ouderdomspensioen kan eveneens worden verkregen na een

  verzekeringstijdvak van 15 jaar voor een vrouw en 20 jaar voor een man. Indien het

  ouderdomspensioen van deze personen echter lager uitvalt dan het minimumpensioen

  dat door de verzekering wordt gegarandeerd, wordt het niet verhoogd tot het niveau

  van het minimumpensioen.

  Personen geboren vóór 1 januari 1949 hebben recht op vervroegd pensioen krijgen,

  indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen.

  vrouwen moeten de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt en kunnen aantonen dat zij

  ten minste 30 jaar, al dan niet premievrij, verzekerd zijn geweest, of 20 jaar, al dan

  niet premievrij, indien zij volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard;

  mannen moeten de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt en kunnen aantonen dat zij

  ten minste 35 jaar, al dan niet premievrij, verzekerd zijn geweest, of als zij volledig

  arbeidsongeschikt zijn verklaard, ten minste 25 jaar, al dan niet premievrij,

  verzekerd zijn geweest.

  Vervroegd pensioen kan eveneens worden toegekend aan vrouwen en mannen die

  kunnen aantonen dat zij respectievelijk 20 jaar en 25 jaar verzekerd zijn geweest en

  die ten minste 15 jaar (in bepaalde gevallen 10 jaar) onder bijzondere

  omstandigheden of in een betrekking van specifieke aard hebben gewerkt. Personen

  die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, kunnen met pensioen gaan op de

  leeftijd die voor bijzondere beroepscategorieën is vastgesteld in de verordening

  betreffende de pensioenleeftijd van werknemers die onder bijzondere omstandigheden

  werken of taken van specifieke aard verrichten.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 17

  Bepaalde bijzondere categorieën verzekerden, zoals oorlogsinvaliden of militairen,

  ambtenaren, docenten, mijnwerkers en spoorwegpersoneel profiteren ook van

  gunstiger voorwaarden voor het ontvangen van ouderdomspensioen.

  Personen die geboren zijn tussen 1 januari 1949 en 31 december 1968 kunnen onder

  dezelfde voorwaarden met vervroegd pensioen gaan als hierboven beschreven, mits

  zij:

  niet ingeschreven staan bij een open pensioenfonds;

  voldoen aan de voorwaarden voor het ontvangen van het ouderdomspensioen, die

  golden op 31 december 2008.

  Verzekerden geboren na 31 december 1948 die niet vóór 31 december 2008 de

  pensioenleeftijd hadden bereikt die nodig is voor het ontvangen van

  ouderdomspensioen (wegens werkzaamheden die onder bijzondere omstandigheden

  zijn verricht of in een betrekking van specifieke aard, wegens creatieve of artistieke

  werkzaamheden), ouderdomspensioen van mijnwerkers, ouderdomspensioen wegens

  het verrichten van mijnbouwwerkzaamheden gedurende bepaalde perioden of

  ouderdomspensioen van spoorwegpersoneel, kunnen vóór hun 60e levensjaar met

  pensioen gaan, als zij vrouw zijn, of vóór hun 65e levensjaar, als zij man zijn, indien

  zij op 1 januari 1999 kunnen aantonen dat zij:

  enige tijd onder bijzondere omstandigheden hebben gewerkt of werkzaamheden van

  specifieke aard hebben verricht waardoor zij vóór hun 60e levensjaar (vrouwen) of

  65e levensjaar (mannen) recht hebben op ouderdomspensioen;

  ten minste 20 jaar (vrouwen) of 25 jaar (mannen), al dan niet premievrij, verzekerd

  zijn geweest.

  Sinds 2009 hebben sommige werknemers die vóór 1 januari 1999 en/of na

  31 december 2008 onder bijzondere omstandigheden of in een betrekking van

  specifieke aard hebben gewerkt, ook recht op het brugpensioen (emerytura

  pomostowa). Het brugpensioen kan worden aangevraagd door vrouwen en mannen

  die respectievelijk de leeftijd van 55 jaar en 60 jaar hebben bereikt, respectievelijk

  minimaal 20 jaar en 25 jaar verzekerd zijn geweest en ten minste 15 jaar onder

  bijzondere omstandigheden of in een betrekking van specifieke aard hebben gewerkt.

  Het pensioen kan voorts alleen worden toegekend als de arbeidsrelatie is beëindigd.

  Het pensioenbedrag wordt op dezelfde wijze berekend als het bedrag van het "nieuwe"

  ouderdomspensioen. Ongeacht de feitelijke leeftijd waarop iemand met pensioen gaat,

  wordt de gemiddelde levensverwachting voor personen van 60 jaar echter altijd

  meegewogen. Het recht op het brugpensioen vervalt op de dag voorafgaand aan de

  dag waarop het recht op het ouderdomspensioen is verworven, of de dag voorafgaand

  aan de wettelijk vastgestelde leeftijd voor het verplichte pensioen als de persoon in

  kwestie geen recht heeft op ouderdomspensioen.

  Personen geboren na 31 december 1968 krijgen recht op ouderdomspensioen zodra zij

  de leeftijd van 60 jaar, voor vrouwen, of 65 jaar, voor mannen, bereiken. In dat geval

  hoeven zij niet kunnen aantonen dat zij gedurende een minimumtijdvak verzekerd zijn

  om het recht op pensioen te verkrijgen. Voor deze categorie verzekerden wordt het

  ouderdomspensioen vastgesteld door de berekeningsgrondslag te delen door de

  gemiddelde levensverwachting voor personen die de leeftijd hebben waarop de

  verzekerde besluit met pensioen te gaan.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 18

  Wat wordt er gedekt?

  De hoogte van bovengenoemde ouderdomspensioenen is afhankelijk van:

  het bedrag van de berekeningsgrondslag,

  het aantal premie- en premievrije tijdvakken die de verzekerde kan aantonen,

  het basisbedrag dat van kracht is op de datum dat het recht op pensioen ingaat.

  Als berekeningsgrondslag van het ouderdomspensioen wordt de grondslag gebruikt die

  krachtens de bepalingen van de Poolse wetgeving van toepassing is op de premies

  voor de sociale zekerheid of de ouderdomsverzekering, die zijn betaald gedurende tien

  opeenvolgende kalenderjaren in de laatste 20 jaar vóór het jaar waarin toegang tot

  het pensioen werd aangevraagd.

  De verzekerde kan eveneens de gemiddelde berekeningsgrondslag aangeven voor de

  sociale premies die zijn betaald gedurende 20 kalenderjaren die vrij zijn gekozen uit

  het gehele tijdvak van verzekering, om zo de berekeningsgrondslag van het

  ouderdomspensioen vast te stellen.

  Deze berekeningsgrondslag wordt vastgesteld door het afzonderlijke percentage van

  de berekeningsgrondslag te vermenigvuldigen met het basisbedrag.

  Het basisbedrag is gelijk aan het gemiddelde loon minus de

  socialeverzekeringspremies die in het voorafgaande kalenderjaar zijn betaald. Het

  basisbedrag wordt op jaarbasis vastgesteld en is geldig vanaf 1 maart van ieder

  kalenderjaar t/m de laatste dag van de maand februari van het daaropvolgende

  kalenderjaar.

  Het ouderdomspensioen bedraagt:

  24 % van het basisbedrag dat is vastgesteld zoals hierboven uitgelegd,

  1,3 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premietijdvakken,

  0,7 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premievrije tijdvakken, met

  inachtneming van specifieke regelgeving.

  Het wettelijke minimumpensioen bedraagt PLN 799,18 (189 EUR) en het

  maximumbedrag is 100 % van het referentie-inkomen.

  Het aantal premievrije tijdvakken dat wordt meegerekend, blijft beperkt tot een derde

  van het aantal premietijdvakken.

  Voor mensen geboren na 31 december 1968 komt de berekeningsgrondslag van het

  pensioen overeen met het bedrag van de premies die de verzekerde heeft betaald tot

  het eind van de maand die voorafgaat aan de maand waarin hij voor het eerst recht

  heeft op ouderdomspensioen. Dit bedrag omvat de premies voor het

  ouderdomspensioen, de jaarlijkse aanpassing en het naar behoren aangepaste

  aanvangskapitaal (indien de verzekerde vóór 1 januari 1999 verzekerd was).

  De leeftijd van de verzekerde op de dag van zijn pensionering wordt vermeld in jaren

  en maanden. De gemiddelde levensverwachting is een statistisch cijfer dat wordt

  gebruikt om te bepalen hoeveel maanden een nieuw ouderdomspensioen gemiddeld

  zal worden uitgekeerd. Wanneer dit aantal maanden wordt overschreden, heeft dat

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 19

  geen enkele invloed op het bedrag of het beginsel van de aanpassing van het pensioen

  dat in de toekomst wordt uitgekeerd.

  Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen?

  Iedere premiebetaler moet binnen zeven dagen na het ontstaan van de

  verzekeringsverplichting een verzoek om toelating tot de sociale verzekeringen

  indienen (de ondertekening van een arbeidscontract, als hij werknemer is, of het

  starten van zijn eigen bedrijf, als hij zelfstandige is). Iedere persoon die verplicht

  verzekerd is voor het ouderdoms- en invaliditeitspensioen, moet dit verzoek indienen.

  Vrijwillig verzekerde personen kunnen hun verzoek indienen op een tijdstip dat hen

  past. De verzoeken om toelating tot de sociale verzekeringen moeten bij de ZUS

  worden ingediend via een speciaal formulier, een elektronisch document dat door de

  ZUS is aangemaakt en aan de premiebetalers ter beschikking is gesteld, of een

  gedrukte versie van goede kwaliteit van dit zelfde document.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 20

  Hoofdstuk VII: Nabestaandenpensioenen

  Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen?

  Het nabestaandenpensioen (renta rodzinna)wordt uitgekeerd aan de gezinsleden van

  een overledene die op het moment van overlijden een ouderdoms- of

  invaliditeitspensioen wegens arbeidsongeschiktheid genoot, of van een overledene die

  aan de voorwaarden voldeed om aanspraak te kunnen maken op een ouderdoms- of

  invaliditeitspensioen. Bij de beoordeling van het recht op nabestaandenpensioen wordt

  verondersteld dat de overledene volledig arbeidsongeschikt was.

  De volgende personen kunnen aanspraak maken op het nabestaandenpensioen:

  kinderen, onder wie die van de verzekerde, die van zijn of haar echtgeno(o)t(e) en

  adoptiekinderen, die nog geen 16 jaar of, indien zij studeren, nog geen 25 jaar zijn.

  Het pensioen wordt ongeacht de leeftijd uitgekeerd aan kinderen die volledig

  arbeidsongeschikt zijn verklaard voordat zij 16 jaar of, indien zij nog studeren, 25

  jaar zijn;

  kleinkinderen, broers en zussen en andere kinderen die door de verzekerde worden

  opgevoed en onderhouden voordat zij minderjarig zijn, indien zij:

  i. op het moment van overlijden van de werknemer of gepensioneerde ten

  minste één jaar bij hem in huis woonde, tenzij dit overlijden door een

  ongeval is veroorzaakt; en

  ii. geen recht hebben op pensioen indien zij hun ouders overleven, indien hun

  ouders niet in staat zijn hen te onderhouden of indien de werknemer,

  gepensioneerde of zijn of haar echtgeno(o)t(e) de wettelijke voogden zijn

  die door de rechtbank zijn aangewezen;

  de weduwe/weduwnaar indien zij/hij op het moment van overlijden van haar/zijn

  echtgeno(o)t(e) 50 jaar of ouder of arbeidsongeschikt was. Indien zij/hij deze

  leeftijd nog niet heeft bereikt, maar wel ten minste een van de kinderen,

  kleinkinderen of broers en zussen onder de 16 jaar opvoedt die aanspraak op het

  nabestaandenpensioen van de overledene kunnen maken, heeft zij/hij eveneens

  recht op dit pensioen. Indien het kind, de kleinzoon/kleindochter of de broer of zus

  van de overledene studeert, kan de weduwe/weduwnaar eveneens aanspraak

  maken op het nabestaandenpensioen totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt.

  Zij/hij kan ook aanspraak maken op dit pensioen indien zij/hij een volledig

  arbeidsongeschikt kind verzorgt. De weduwe/weduwnaar die 50 jaar of ouder is of

  die arbeidsongeschikt is verklaard binnen 5 jaar na het overlijden van haar/zijn

  echtgeno(o)t(e) of nadat zij/hij gestopt is met de verzorging van een kind onder de

  16 jaar (18 jaar indien het kind studeert) of een kind dat volledig arbeidsongeschikt

  is verklaard, heeft eveneens recht op het nabestaandenpensioen. De gescheiden

  persoon of weduwe die op het moment van overlijden van haar echtgenoot niet met

  hem in huwelijksgemeenschap leefde, kan op het nabestaandenpensioen aanspraak

  maken indien niet alleen wordt voldaan aan de voorwaarden voor de

  weduwe/weduwnaar op het moment van overlijden van de echtgeno(o)t(e), maar

  de overledene haar ook alimentatie betaalde krachtens een rechterlijke uitspraak of

  een schikking die bij een rechtbank is getroffen;

  ouders kunnen aanspraak maken op het nabestaandenpensioen indien zij aan

  dezelfde voorwaarden voldoen als weduwen/weduwnaars of indien hun overleden

  kind in belangrijke mate aan hun onderhoud bijdroeg.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 21

  Een weduwe, weduwnaar of kind verliezen het recht op nabestaandenpensioen niet

  indien zij (her)trouwen.

  Vergoeding voor uitvaartkosten (Zasiłek pogrzebowy)

  Een uitkering voor uitvaartkosten wordt toegekend bij overlijden van:

  een verzekerde,

  een persoon die een ouderdoms- of invaliditeitspensioen ontvangt,

  een persoon die op het tijdstip van overlijden dit pensioen niet ontvangt maar die

  daarop gezien de vereiste voorwaarden wel aanspraak kan maken,

  een gezinslid van een persoon die in de punten 1) en 2) wordt bedoeld.

  Wat wordt er gedekt?

  Het nabestaandenpensioen bedraagt:

  voor een rechthebbende: 85 % van het pensioen waarop de overledene aanspraak

  kon maken;

  voor twee rechthebbenden: 90 % van het pensioen waarop de overledene

  aanspraak kon maken;

  voor drie of meer rechthebbenden: 95 % van het pensioen waarop de overledene

  aanspraak kon maken.

  Het wettelijke minimumpensioen bedraagt PLN 799,18 (189 EUR). Alle gezinsleden die

  aanspraak op het nabestaandenpensioen kunnen maken, ontvangen een

  gecombineerd nabestaandenpensioen, dat zo nodig eerlijk tussen de rechthebbenden

  wordt verdeeld.

  De uitkering voor de uitvaartkosten wordt in één keer betaald. Zij kan worden

  toegekend aan de persoon die de uitvaartkosten heeft voldaan of aan de werkgever,

  een centrum voor sociale bijstand, een gemeente, een district (poviat) of een

  rechtspersoon van de Kerk of met een godsdienstig karakter, mits zij de

  uitvaartkosten hebben voldaan. De uitkering is een vast bedrag van PLN 4 000 (948

  EUR). Het recht op deze uitkering vervalt indien zij niet binnen 12 maanden na de

  datum van overlijden van de persoon voor wie de uitkering kan worden toegekend,

  wordt aangevraagd.

  Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen?

  De beslissing om het ouderdoms- of nabestaandenpensioen toe te kennen, wordt

  genomen door het bevoegde pensioenorgaan naargelang de woonplaats van de

  aanvrager. De procedure voor de toekenning van een pensioen begint met de

  indiening van een aanvraag door de betrokkene. In alle gevallen neemt het

  pensioenorgaan een beslissing binnen 30 dagen nadat aan de laatste voorwaarde voor

  toekenning van het recht op pensioen is voldaan.

  Een aanvrager heeft het recht beroep aan te tekenen tegen de beslissing van het

  pensioenorgaan. Iedere persoon die het niet eens is met de beslissing van het orgaan,

  kan in beroep gaan bij de Arbeids- en Verzekeringsrechtbank van het district in de

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 22

  maand volgend op de kennisgeving van de beslissing. Dit beroep moet worden

  ingesteld via het pensioenorgaan dat de beslissing heeft genomen.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 23

  Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

  Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?

  De meeste personen die een beroepsactiviteit uitoefenen, moeten een verplichte

  verzekering sluiten tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Zij kunnen zich niet

  vrijwillig daartegen verzekeren.

  Ziekte-uitkeringen, het invaliditeitspensioen en de vergoedingen bij een

  arbeidsongeval of beroepsziekte worden door de ongevallenverzekering betaald.

  Uitkeringen bij ziekte

  ziekengeld (zasiłek chorobowy) voor een verzekerde die arbeidsongeschikt is

  geraakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Dit geld wordt toegekend

  ongeacht het tijdvak van de verzekering tegen arbeidsongevallen, vanaf de eerste

  dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is wegens een arbeidsongeval of

  beroepsziekte;

  uitkering bij revalidatie (świadczenie rehabilitacyjne) voor een verzekerde die,

  hoewel hij geen recht meer heeft op ziekengeld, nog steeds arbeidsongeschikt is,

  maar van wie de voortgezette behandeling of therapeutische revalidatie doet

  vermoeden dat hij weer arbeidsgeschikt zal worden. De verzekerde kan deze

  uitkering ten hoogste 12 maanden ontvangen;

  compensatie-uitkering (zasiłek wyrównawczy)voor een verzekerde in loondienst van

  wie het loon is verlaagd vanwege blijvende of langdurige invaliditeit.

  Voor meer informatie over deze uitkeringen, zie het gedeelte over ziekte-uitkeringen.

  Invaliditeitspensioen (Renta)

  Toelage voor opleiding (renta szkoleniowa)voor een verzekerde die niet langer in

  staat is zijn vroegere beroep uit te oefenen als gevolg van een arbeidsongeval of

  beroepsziekte en voor wie omscholing nuttig wordt geacht: zie het gedeelte over

  nabestaandenpensioenen

  Nabestaandenpensioen (renta rodzinna) voor de gezinsleden van een verzekerde of

  een persoon die invaliditeitspensioen ontvangt als gevolg van een arbeidsongeval of

  beroepsziekte. Meer informatie vindt u in hoofdstuk VII);

  Invaliditeitspensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid (renta ztytułu

  niezdolnosci do pracy) wordt uitgekeerd aan een verzekerde die arbeidsongeschikt

  is geraakt door een arbeidsongeval of beroepsziekte.

  Toelagen (Zasiłki)

  Vaste vergoeding (jednorazowe odszkodowanie) voor een verzekerde die blijvend of

  langdurig invalide is als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte;

  Vaste vergoeding (jednorazowe odszkodowanie) voor de gezinsleden van een

  verzekerde die overleden is als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte, of

  van een persoon die een invaliditeitspensioen ontvangt als gevolg van een

  arbeidsongeval of beroepsziekte;

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 24

  Dekking van alle kosten van tandheelkundige behandelingen en preventieve

  inentingen, naast de verstrekking van orthopedische hulpmiddelen binnen de

  grenzen van de wet.

  Wat wordt er gedekt?

  Het invaliditeitspensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid bedraagt:

  24 % van het basisbedrag;

  1,3 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premietijdvakken;

  0,7 % van de berekeningsgrondslag voor elk jaar van premietijdvakken;

  0,7 % van de berekeningsgrondslag voor elk hypothetisch jaar, d.w.z. de jaren van

  de resterende periode ter aanvulling van de 25 jaren van premie- en premievrije

  tijdvakken, vanaf de dag dat een invaliditeitspensioen is aangevraagd tot de dag

  waarop de begunstigde de leeftijd van 60 jaar bereikt.

  Het invaliditeitspensioen als gevolg van arbeidsongeschiktheid en de toelage voor

  opleiding wegens een arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen niet lager zijn dan:

  60 % van de berekeningsgrondslag van het invaliditeitspensioen voor een

  gedeeltelijk arbeidsongeschikte persoon;

  80 % van de berekeningsgrondslag van het invaliditeitspensioen voor een volledig

  arbeidsongeschikte persoon;

  100 % van de berekeningsgrondslag van het invaliditeitspensioen voor een persoon

  die de toelage voor opleiding ontvangt.

  Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen?

  Bij een beroepsziekte, een ziekte die is veroorzaakt door een arbeidsongeval of een

  ziekte die zich tijdens de zwangerschap voordoet betaalt het Instituut voor sociale

  verzekeringen 100 % van het referentie-inkomen. Als het slachtoffer van een

  beroepsziekte bij meerdere werkgevers aan het risico is blootgesteld, wordt de toelage

  betaald door de laatste werkgever.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 25

  Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen

  Wie komt in aanmerking voor een gezinstoelage?

  Gezinsbijslagen kunnen worden aangevraagd door personen die aan de volgende

  voorwaarden voldoen:

  zij wonen in Polen gedurende de uitkeringsperiode, d.w.z. de periode waarin zij de

  bijslagen zullen ontvangen;

  hun maandelijks gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan PLN 504,00 (119

  EUR) per persoon of PLN 583,00 (138 EUR) indien het gezin een gehandicapt kind

  opvoedt.

  Wat wordt er gedekt?

  De kinderbijslag (zasiłek rodzinny) en de toeslagen daarop (dodatki) vormen de basis

  van de gezinsbijslagen.

  Kinderbijslag is verschuldigd vanaf de geboorte van het kind totdat het de leeftijd van

  18 jaar bereikt of zijn studie beëindigt, maar niet boven de 21 jaar of 24 jaar indien

  het kind studeert en een lichte of ernstige handicap heeft. De kinderbijslag wordt elke

  maand uitgekeerd. De toelage wordt eens per maand betaald. Net als bij de

  gezinstoelage kunnen bepaalde aanvullingen worden toegekend, waaronder:

  een vast aanvullend bedrag bij geboorte (dodatek z tytułu urodzenia dziecka), dat

  tot de eerste verjaardag van het kind kan worden uitgekeerd;

  de toelage voor kinderopvang thuis die wordt betaald aan een persoon die met

  ouderschapsverlof is (dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z

  urlopu wychowawczego), op voorwaarde dat hij vlak voor het verkrijgen van het

  recht op dit verlof ten minste 6 maanden heeft gewerkt. Deze toeslag kan ten

  hoogste 24 maanden worden toegekend, of 36 maanden indien de betrokkene

  meerdere kinderen uit één bevalling opvoedt, of 72 maanden indien het kind een

  handicap heeft;

  een toelage voor het alleen opvoeden van een kind (dodatek z tytułu samotnego

  wychowywania dziecka) wordt uitgekeerd aan de alleenstaande moeder of vader

  van een kind, aan zijn werkelijke voogd of wettelijke voogd zonder besluit van een

  rechtbank tot alimentatie van de tweede ouder van het kind vanwege het overlijden

  van die ouder of doordat onbekend is wie de vader van het kind is. Deze toeslag kan

  worden toegekend aan een studerende persoon indien zijn beide ouders zijn

  overleden. Het bedrag van deze toeslag wordt verhoogd voor een gezin dat een

  gehandicapt kind opvoedt of indien het gezinsinkomen per persoon niet hoger

  uitvalt dan 50 % van het vastgestelde plafond;

  de toelage voor grote gezinnen (dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie

  wielodzietnej), die maandelijks wordt uitgekeerd voor het derde kind en elk volgend

  kind dat recht heeft op kinderbijslag;

  een aanvulling voor opleiding en revalidatie van een gehandicapt kind (dodatek z

  tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego)wordt toegekend aan

  een kind tot de leeftijd van 16 jaar, mits de handicap wordt aangetoond middels een

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 26

  officieel attest of een officieel attest waarin een beperkte of ernstige handicap wordt

  bevestigd voor kinderen tussen 16 en 24 jaar;

  een aanvulling bij het begin van het schooljaar (dodatek z tytułu rozpoczęcia roku

  szkolnego), die eens per jaar bij het begin van het schooljaar wordt uitgekeerd;

  een aanvulling voor opvoeding van een kind buitenshuis (dodatek z tytułu podjęcia

  przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania), waarmee de kosten van

  huisvesting en reiskosten naar de school worden vergoed. Deze toeslag wordt 10

  maanden per jaar uitbetaald.

  De gezinsbijslagen omvatten tevens zorgprestaties, d.w.z. de toelage voor medische

  zorg en de uitkering voor verpleegkundige zorg.

  Toelage voor medische zorg (Zasiłek pielęgnacyjny)

  de rechthebbenden op een toeslag voor medische zorg zijn gehandicapte kinderen

  onder de 16 jaar en personen boven de 16 jaar die een ernstige of lichte handicap

  hebben als vermeld in een officieel document, indien deze handicap is ingetreden vóór

  de leeftijd van 21 jaar. Deze uitkering wordt eveneens toegekend aan personen boven

  de 75 jaar die geen aanspraak kunnen maken op een zorguitkering ter aanvulling van

  het ouderdoms- of invaliditeitspensioen. Zij is niet inkomensafhankelijk.

  Uitkering voor verpleegkundige zorg (Świadczenie pielęgnacyjne)

  De uitkering voor verpleegkundige zorg wordt toegekend wanneer een kind zorg nodig

  heeft en de betrokkene zijn werk moet opgeven. De prestatie kan worden uitbetaald

  aan de moeder, de vader, de werkelijke voogd van het kind of een andere

  alimentatieplichtige persoon, indien deze persoon niet werkt of zijn werk of iedere

  andere winstgevende activiteit opgeeft om zich te wijden aan de zorg voor een kind:

  met een handicap die vermeld staat in een officieel document waarin tevens wordt

  aangegeven dat het kind voortdurend of langdurig de zorg of bijstand van een derde

  nodig heeft omdat het slechts in zeer beperkte mate zelfstandig kan zijn en dat de

  voogd van het kind voortdurend en dagelijks het proces van behandeling, revalidatie

  en opvoeding dient te begeleiden; of

  met een ernstige handicap die vermeld staat in een officieel document.

  Deze uitkering is niet inkomensafhankelijk.

  Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen?

  Gezinsbijslagen kunnen worden aangevraagd door:

  de ouders,

  een van de ouders,

  de wettelijke voogd van het kind,

  de werkelijke voogd van het kind, d.w.z. de persoon die het kind verzorgt en bij de

  rechtbank een verzoek tot adoptie van dit kind heeft ingediend,

  iedere meerderjarige persoon die studeert maar niet ten laste van zijn ouders is

  omdat zij overleden zijn, of die krachtens een rechterlijke beslissing alimentatie van

  zijn ouders ontvangt, op voorwaarde dat de alimentatiebeschikking is gegeven

  voordat de studerende persoon meerderjarig werd.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 27

  Hoofdstuk X: Werkloosheid

  Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering?

  Er bestaat in Polen een door de overheid geregelde verplichte verzekering tegen

  werkloosheid. De verzekering geldt voor werknemers en zelfstandigen. Zelfstandigen

  betalen zelf de premies voor het Arbeidsfonds terwijl de premies van de werknemers

  voor het Arbeidsfonds volledig door de werkgevers worden betaald. De verzekering

  geldt alleen voor personen met een maandinkomen dat ten minste gelijk is aan het

  minimumloon.

  Een werkloze heeft recht op een uitkering voor elke kalenderdag vanaf de zevende

  dag nadat hij zich heeft ingeschreven bij het Arbeidsbureau van het bevoegde district

  (powiat):

  indien er geen aanbod is van werk, opleidingen, stages, opleidingsstages bij de

  werkgever of openbare werken, dat passend is voor deze werkloze, en

  indien de werkloze ten minste 365 dagen heeft gewerkt in de 18 maanden voordat

  hij zich heeft ingeschreven, en indien hij een salaris heeft genoten dat niet lager is

  dan het minimumloon waarover premie aan het Arbeidsfonds moet worden betaald,

  of indien hij aan de vereiste voorwaarden heeft voldaan door aan te tonen dat hij op

  grond van een ander verzekeringstijdvak aanspraak kan maken op een

  werkloosheidsuitkering (zasiłek dla bezrobotnych).

  Uitkering bij vervroegd pensioen (Świadczenie przedemerytalne)

  De uitkering bij vervroegde uittreding is bedoeld voor personen die ontslagen zijn en

  niet voldoen aan de voorwaarden voor uitkering van hun pensioen. Op deze uitkering

  kan aanspraak worden gemaakt door personen die de pensioenleeftijd zijn genaderd

  en die ontslagen zijn om redenen die te maken hebben met de werkgever. De

  uitkering bij vervroegde uittreding kan eveneens worden verkregen door een werkloze

  die:

  ten minste 6 maanden een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen en na het einde

  van deze periode als werkloze blijft ingeschreven;

  terwijl hij een werkloosheidsuitkering ontving, niet zonder goede reden een aanbod

  van passend werk, een andere winstgevende activiteit of gesubsidieerde arbeid of

  tewerkstelling in de openbare werken heeft geweigerd;

  binnen de wettelijke termijn een uitkering bij vervroegde uittreding heeft

  aangevraagd.

  Wat wordt er gedekt?

  Het basisbedrag van de werkloosheidsuitkering bedraagt momenteel PLN 794,20 (188

  EUR) per maand gedurende drie maanden, en vervolgens PLN 623,60 (148 EUR). De

  werkloze voor wie een verzekeringstijdvak geldt van minder dan 5 jaar, kan aanspraak

  maken op een uitkering ter hoogte van 80 % van het basisbedrag. Degene voor wie

  een verzekeringstijdvak geldt van ten minste 20 jaar, kan aanspraak maken op een

  uitkering ter hoogte van 120 % van het basisbedrag.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 28

  De periode dat de werkloze een werkloosheidsuitkering ontvangt, is met name

  afhankelijk van het werkloosheidscijfer in de regio waar hij/zij woont. Deze periode

  kan 6 of 12 maanden bedragen.

  6 maanden in gebieden met een werkloosheidscijfer dat lager is dan 150 % van

  het landelijk gemiddelde,

  12 maanden in gebieden met een werkloosheidscijfer dat ten minste 150 % van

  het nationale gemiddelde bedraagt, of als de verzekerde voldoet aan een

  kwalificatieperiode van 20 jaar en meer dan 50 jaar oud is, of als de

  echtgeno(o)t(e) van de verzekerde werkloos is, geen recht heeft op een uitkering

  en ten minste één kind jonger dan 15 jaar ten laste heeft.

  Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen?

  Aanvragers moeten als werkloze staan geregistreerd bij het arbeidsbureau. Er geldt

  een wachttijd van zeven kalenderdagen. Iedere werkloze die ontevreden is over het

  toekenningsbesluit in verband met een werkloosheidsuitkering, kan binnen 14 dagen

  na kennisgeving van het besluit in beroep gaan bij een rechtbank van tweede aanleg.

  De uitkering bij vervroegde uittreding wordt toegekend op grond van het verzoek van

  de aanvrager. De aanvraag moet worden ingediend bij de bevoegde afdeling van de

  ZUS naargelang de woonplaats van de aanvrager. Er kan beroep worden ingesteld

  tegen de beslissing van het pensioenorgaan langs dezelfde weg als voor het

  ouderdoms- en invaliditeitspensioen.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 29

  Hoofdstuk XI: Sociale minima

  Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

  Op grond van de Wet inzake sociale bijstand hebben particulieren en huishoudens

  waarvan het inkomen niet hoger uitvalt dan een vastgesteld minimuminkomen, recht

  op bepaalde, niet op premie berustende uitkeringen.

  Wat wordt er gedekt?

  De sociale bijstand omvat onder meer uitkeringen, verstrekkingen en maatschappelijk

  werk. De sociale bijstand kent de volgende basisprestaties:

  de permanente uitkering (zasiłek stały) voor personen die vanwege hun leeftijd of

  een handicap volledig arbeidsongeschikt zijn, ter aanvulling van hun inkomen;

  de periodieke uitkering (zasiłek okresowy) voor particulieren en huishoudens zonder

  inkomen of waarvan het inkomen onder het wettelijke criterium ligt en waarvan de

  geldelijke middelen ontoereikend zijn om in hun levensnoodzakelijke behoeften te

  voorzien. Particulieren en huishoudens hebben altijd recht prestaties van andere

  socialezekerheidsregelingen in geval van een chronische ziekte, een handicap of

  werkloosheid het recht op te behouden of te verkrijgen;

  een speciale uitkering (zasiłek celowy) en een speciale individuele uitkering, vaste

  prestaties die aan particulieren en huishoudens worden toegekend om in specifieke

  levensnoodzakelijke behoeften te voorzien;

  toelage en lening voor financiële onafhankelijkheid;

  bijstand aan pleeggezinnen;

  bijstand voor autonomie en voortzetting van onderwijs;

  verstrekkingen in geld voor vluchtelingen voor de kosten van levensonderhoud en

  uitgaven in verband met het leren van de Poolse taal.

  Sociale bijstand biedt ook ondersteuning in de vorm van verstrekkingen, zoals

  krediettickets, premies voor ziektekostenverzekering, premies voor sociale

  verzekering, de organisatie van een uitvaart en specialistische hulp.

  Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

  Verstrekkingen in geld worden geregeld door centrale en lokale overheidsinstanties, in

  samenwerking met organisaties zoals stichtingen, verenigingen, de katholieke kerk,

  andere kerken en religieuze groeperingen, vakbonden, werkgevers en natuurlijke en

  rechtspersonen. Uitkeringen in geld worden beheerd door en aangevraagd bij Centra

  voor sociale bijstand.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 30

  Hoofdstuk XII: Langdurige zorg

  Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?

  Via de ziektekostenverzekering wordt langdurige zorg verleend aan bedlegerige en

  chronisch zieke patiënten die weliswaar niet in een ziekenhuis hoeven te worden

  opgenomen, maar niet voldoende voor zichzelf kunnen zorgen en 24 uur per dag

  professionele, intensieve verpleegkundige en andere zorg nodig hebben en wier

  behandeling moet worden voortgezet.

  Alle leeftijdsgroepen hebben recht op een uitkering voor langdurige zorg (zowel

  kinderen als volwassenen). Het voornaamste criterium voor de verlening van deze

  zorg is de gezondheidssituatie die voortvloeit uit de mate van de handicap, de

  invaliditeit of de leeftijd.

  Het sociaal pensioen (Renta socjalna) wordt uitgekeerd aan volwassenen die volledig

  arbeidsongeschikt zijn verklaard vanwege een lichamelijke handicap die is opgetreden:

  vóór de leeftijd van 18 jaar, of

  tijdens de opleiding in het voortgezet onderwijs of bij een instelling voor hoger

  onderwijs vóór de leeftijd van 25 jaar, of

  tijdens een doctoraalstudie of postdoctoraal programma (aspirantura).

  Wat wordt er gedekt?

  Langdurige zorg bestaat uit verstrekkingen en uitkeringen in geld die geleidelijk

  worden betaald, op grond van wetgeving over een aantal andere risico's (waaronder

  verzekering in verband met ouderdom, invaliditeit, nabestaanden en gezondheidszorg)

  alsmede op grond van wetgeving inzake sociale bijstand.

  Uitkeringen in geld zijn afhankelijk van inkomensniveaus (loon, pensioenen en overige

  uitkeringen en toelagen). In de regel kan er niet worden gekozen tussen uitkeringen in

  geld en in natura (verstrekkingen). Niettemin kunnen uitkeringen in geld doorgaans

  niet worden gecombineerd met de ontvangst van verstrekkingen.

  De vormen van financiële ondersteuning die rechtstreeks wordt uitgekeerd aan

  personen die langdurige zorg behoeven, zijn:

  een toelage voor medische zorg,

  een aanvullende uitkering voor medische zorg: een verzekerde komt hiervoor in

  aanmerking indien hij/zij volledig arbeidsongeschikt is verklaard en niet zelfstandig

  kan wonen (ongeacht leeftijd) en meer dan 75 jaar oud is,

  een uitkering voor verpleegkundige zorg.

  Personen die langdurige zorg behoeven en zich in een problematische financiële

  situatie bevinden, kunnen ook financiële bijstand krijgen binnen het systeem van

  maatschappelijke hulp, met name de permanente uitkering, de periodieke uitkering en

  de speciale uitkering.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 31

  Het sociale pensioen wordt toegekend als vast bedrag ter hoogte van 84 % van het

  minimale invaliditeitspensioen.

  Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen?

  Voor invaliditeitsuitkeringen wordt de situatie beoordeeld door een erkende arts van

  het Instituut voor sociale verzekeringen. Voor overige uitkeringen wordt de mate van

  invaliditeit beoordeeld door organen van de poviat of voivodship.

 • Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

  Uw socialezekerheidsrechten in Polen

  Juli 2012 32

  Bijlage : Nuttige adressen en sites

  Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een

  contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de

  Europese Commissie en staat op: http://ec.europa.eu/employment_social/social-

  security-directory/welcome.seam?langId=nl.

  Voor informatie over uitkeringen bij verzekering in twee of meer lidstaten kunt u

  richten tot:

  Ministerie van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid

  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

  ul. Nowogrodzka 1/3/5

  00-513 Warszawa

  http://www.mpips.gov.pl

  Ministerie van Volksgezondheid

  Ministerstwo Zdrowia

  ul. Miodowa 15

  00-952 Warszawa

  www.mz.gov.pl

  Instituut voor Sociale Verzekeringen

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

  ul. Szamocka 3,5

  01-748 Warschau

  www.zus.pl

  Het Staatsfonds voor de Revalidatie van Gehandicapten

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

  ul. J. Pawła II 13

  00-828 Warszawa

  www.pfron.org.pl

  Nationaal Fonds voor de Gezondheidszorg

  ul. Grójecka 186

  02-390 Warszawa

  www.nfz.gov.pl

  http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nlhttp://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=nlhttp://www.mpips.gov.pl/http://www.mz.gov.pl/http://www.zus.pl/http://www.pfron.org.pl/http://www.nfz.gov.pl/