In oprichting Presentatie fusie - vonieuwkoop.nl · Inhoud van de presentatie 1. Werkgroepen,...

of 31 /31
Presentatie fusie AGH- CCN-ONN-OVL-VOC West- ( ZO-Nieuwkoop) Ten behoeve van de Algemene Leden Vergaderingen 10 mei 2016 In oprichting

Embed Size (px)

Transcript of In oprichting Presentatie fusie - vonieuwkoop.nl · Inhoud van de presentatie 1. Werkgroepen,...

Presentatie fusie

AGH- CCN-ONN-OVL-VOC West- ( ZO-Nieuwkoop)

Ten behoeve van de Algemene Leden Vergaderingen 10 mei 2016

In oprichting

Het werkgebied is

gemeente Nieuwkoop

en omgeving de Haeck

De Haeck

Inhoud van de presentatie 1. Werkgroepen, analyse en beoogde uitkomst

2. Plan van aanpak o.l.v. het AGH bestuur

3. Inhoudelijke punten van de fusie

4. Organisatie schema met voorbeeld werkwijze

5. Begroting

6. Planning

7. Vergelijking V.O.N. met AGH

Werkgroep uit CCN-ONN-OVL-VOC-ZO.N

Voor analyse huidige structuur en beoogde verbeteringen

Analyse werkgroep januari-maart 2015

Organisatie:

Federatief model onvoldoende slagvaardig

Secretariaat & Communicatie kan beter en efficinter

Te weinig synergie per doelgroep

Nieuwe groepen ZZP en HRT

Meer kracht nodig voor overleg

Omgeving:

Nieuwe onderwerpen o.a. participatie wet

Meer inzet nodig voor actieplannen gemeentelijk breed -> samen met de gemeente de Economische Beleidsvisie uitwerken

Beoogde uitkomst fusie

En krachtige vereniging voor verbinding tussen de ondernemers in de verschillende kernen.

Direct mandaat om slagvaardig te handelen naar overheden.

En aanspreekpunt voor ondernemers in Nieuwkoop

Organisatie vorm met (sub)afdelingen (= matrix).

Verbinding &

Versterking

Besluiten AGH bestuur

Plan van aanpak en besluitvorming

AGH

Plan van aanpak AGH bestuur (1)

Besluit tot studie naar reorganisatie (oktober 2014)

Instellen van de werkgroepen (januari-maart 2015)

Bestuursbesluit over vervolgstappen (april 2015)

Per vereniging teruggekoppeld (april-juli 2015)

Inventarisatie van baten/kosten (augustus-september 2015)

Advies notaris voor een fusie model (augustus 2015)

AGH besluit tot fusie proces (september-oktober 2015)

Plan van aanpak AGH bestuur(2)

Proces helder krijgen verdwijnende / verkrijgende vereniging (november -dec 2015)

Vaststellen jaarstukken over 3 jaar (december 2015 maart 2016)

Oplossing aanwending & beheer oude gelden (maart 2016)

Plan van aanpak AGH bestuur (3)

Besturen tekenen voorstel tot fusie (februari maart 2016)

Notaris informeert de Handelskamer (24 maart 2016)

Verkrijging Verklaring geen Bezwaar (externe partijen) publicatie 4 weken (afronding ca. 6 mei 2016)

Besturen leggen besluit voor aan Alvs (maand mei 10 en 25 mei 2016)

Besturen tekenen het Besluit tot fusie (25/26 mei 2016)

V.O.N. start bij passeren van de acte ca 31 mei, maar financieel terug tot 1 jan 2016

De fusie in 3 stappen

Inhoudelijke punten

Statuten

Visie en Missie

Inhoudelijke punten fusie

1. Verdwijnende Verenigingen houden op te bestaan

2. Werkzaamheden worden voortgezet door V.O.N.

3. Leden worden automatisch lid van de V.O.N.

4. V.O.N. verkrijgt het gehele vermogen van de Verdwijnende Verenigingen, maar met clausule Vermogen CCN-ONN-OVL-VOC zal benut worden voor

activiteiten binnen het oude werkgebied van betreffende Verdwijnende Verenigingen

2 beheerders per oude vereniging

Statuten V.O.N.

1. Statuten van de huidige verenigingen zijn benut 2. Werkgebied: gemeente Nieuwkoop, en De Haeck (N2000) 3. Doel: de belangen van haar leden te behartigen, door

a. het verrichten van studies, beleggen van bijeenkomsten b. het deelnemen in overlegstructuren c. bevorderen eensluidend reactie van ondernemers d. bevorderen van aantrekkelijk economisch klimaat e. bijeenkomsten voor versterking onderlinge samenhang f. stimuleren van duurzaam ondernemerschap en m.v.o g. het periodiek informeren over alle ontwikkelingen

Visie

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop verbindt en versterkt ondernemend Nieuwkoop.

Missie (gekoppeld aan statuten)

1. ledenwerving 2. netwerken in de volle breedte te faciliteren 3. doelgroepen de ruimte te geven voor eigen plannen 4. continue informatie verstrekking 5. samenwerken in de regio met andere ondern. ver. 6. organiseren van regelmatige bijeenkomsten (binding)

Organigrammen

1 Nieuwkoop - Liemeer- Ter Aar 2 AGH koepel 2002, met 3 kernen Gemeente Nieuwkoop 2007 3 AGH ZO-N breed per 2014 4 V.O.N i.o met afdelingen

Actieve Groene Hart

Secretariaat en Evenementen

CCN ONN OVL VOC

Bestaande AGH organisatie op basis van de oude gemeenten / verenigingen

Kern Nieuwkoop Nk. Noorden Liemeer Ter Aar Bedrijven Winkels Bedrijven Bedrijven ZZP Winkels Winkels ZZP

Organisatie schema bij start AGH 2002

Voorzitter voorzitters

Bes

tuu

r

Actieve Groene Hart

Secretariaat en Evenementen

CCN ONN OVL VOC ZO-N 2014

Nieuwkoop Nk. Noorden Liemeer Ter Aar Geheel Nieuwkoop Bedrijven Winkels Bedrijven Bedrijven ZZP netwerk ZZP Winkels Winkels ZZP ZZP HRT HRT HRT HRT

Organisatie schema anno 2015

DON

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop V.O.N.

Secretariaat en administratie

Bedrijven Winkels ZZP H R T

Organisatie V.O.N. met afdelingen

voorzitter Evenementen

Bestuur Voorzitter , Secr, Penm.

Voorzitter Afdeling(en)

Olm Kennedy Dienstverlening Verblijfsacc Schoterhoek Dorpshart NK Bouw & Techn. Horeca Bovenland Lindeplein Zorg & Welzijn Zien& Doen Woerdense Verl Nieuwveen Zevenhoven Strooplikker

Cordinatoren

Stichting DON Markt Glasvezel

SPN

partners

Werkwijze matrix model

Geen Kerstboom

bij besluitvorming

Geen onnodige tussenlagen

Snelle opbouw

Flexibel

Basis structuur blijft staan

Paar voorbeelden

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop V.O.N.

Secretariaat en administratie

Bedrijven Winkels ZZP H R T

Voorbeeld 1 Werkwijze bv. onderwerp Parkeerbeleid Bovenland

Evenementen

Bestuur vz.,secr.,penm, Vzs afdelingen

Voorzitter Afdeling

Olm Kennedy Dienstverlening Verblijfsacc Schoterhoek Dorpshart NK Bouw & Techn. Horeca Bovenland Lindeplein Zorg & Welzijn Zien& Doen Woerdense Verl Nieuwveen Zevenhoven Strooplikker

Cordinator

Gemeente

Verenigde Ondernemers Nieuwkoop V.O.N.

Secretariaat en administratie

Bedrijven Winkels ZZP H R T

Voorbeeld 2 Werkwijze bv. Onderwerp banen Participatie wet, intern netwerk

Evenementen

Bestuur vz.,secr.,penm, Vzs afdelingen

Voorzitter Afdeling

Olm Kennedy Dienstverlening Verblijfsacc Schoterhoek Dorpshart NK Bouw & Techn. Horeca Bovenlanden Lindeplein Zorg & Welzijn Zien& Doen Woerdense Verl Nieuwveen Zevenhoven Strooplikker

Co

rd

inat

ore

n

Gezamenlijk stellen van voorwaarden aan WSP Duidelijkheid t.a.v. contact personen

Begroting

Som contributie bijdragen blijft nagenoeg in het gareel met de oude situatie (alle verenigingen)

Maatwerk per sub-afdeling is mogelijk

Meer professionaliteit en budgetten om synergie opgang te krijgen binnen de nieuwe begroting

Item Begroting V.O.N in Kosten Sub totaal Baten

Bestuur & secretariaat Website, inhuur, Rijnstreek

14.450 +

Bijeenkomsten ; Alvs OvhJ Nieuwjaar, Bedrijvendag

9.500 + Totaalaantal leden

Advies, onvoorzien 4650 28600 335 x Basis 85 28475

Afdelingskosten 5000 +

Bijdrage kernen ,oa Sint 3600 8600 Omslag ex ZZP 240x

Opslag 40 9600

Specifieke kosten Winkels Nk-Noorden Winkels Nieuwv-Zhv

4500 1400

5.900

Spec.opbrengst N.N 27 winkels N.Z 14 winkels

167 100

4500 1400

totaal 43100 ZZP Bedr & HRT Winkels N.N Winkels N.Z

85 125 292 225

43975

Begroting V.O.N in EUR Kosten Opbrengsten

Bestuur, incl verzekeringen 2500

Secretariaat , samengestelde kosten oa, 2000 inhuur

aandeel webkosten en ondersteuning 5500

10450

Rijnstreek koepel beraad 1500

ALV 2 stuks 1000

Nieuwjaarsreceptie 4000

OVHJ 2000

Overige bijeenkomsten 2500

Advies kosten 2500

Onvoorzien 2000

Bankkosten 150

Subtotaal 28.600 Basisbedrag 335x 85 28.475

Afdelingskosten 5000

Bijdragen aan de kernen, incl Sint. 3600 Opslagbedrag 240x 40

Subtotaal 8.600 9.600

Specifieke kosten, winkels Spec. opbrengsten

* Nieuwkoop Noorden 4500 ONN winkels 27x 167

* Zevenhoven Nieuwveen 1400 OVL winkels 14x 100

Subtotaal 5.900 5.900

Totaal 43.100 43.975

Contributie

Bedrijven /

Winkels Ter Aar

& Langeraar

Winkels NV /

Zevenhoven

Winkels

NWK/

Noorden

ZZP HRT

Basis 85,- 85,- 85,- 85,- 85,-

Opslag 40,- 40,- 40,- 40,-

Winkels 100,- 167,-

Totaal 125,- 225,- 292,- 85,- 125,-

Afspraken oud geld

* Oude spaarpotten blijven beschikbaar

* Alle potjes worden transparant beheerd

* Verantwoording in jaarverslag V.O.N.

* Per potje 2 oud-leden als mede beheerders

* Uitgave niet in strijd met V.O.N. doelen

* Afspraken liggen schriftelijk vast

CCN-ONN-OVL-VOC

Planning

a) ALVs alle op dezelfde datum , 25 mei definitieve uitslag

c) Passeren van de akte ca. 31 mei

d) Uitnodigingen voor ALV V.O.N. agenda en stukken 1 juni

* benoemingen/rooster, begroting/ contributie, werkplan

e) ALV V.O.N. ma.13 juni, Trefpunt Zevenhoven, 20.00 uur

* na ALV versturen contributie notas, geheel jaar 2016

Vergelijking

V.O.N.

Direct lidmaatschap

Duidelijke mandaat structuur

Leden per type bij elkaar

Onderling netwerk per type t.b.v. synergie

Verbetering secretariaat/ administratie

Met dezelfde contributie meer kunnen doen

Heldere visie en missie

Kan beter aan extern overleg deel nemen

A.G.H.

via vereniging

Getrapt mandaat

Leden per dorp

Geen netwerk

5 secretariaten

Pas op de plaats

AGH koepel vaag

Versnipperd beeld

Resultaat van alle voorbereidingen

1. Zorgvuldige voorbereiding en procedure

2. Heldere doelstellingen en behartiging belangen

3. Meer synergie in de afdelingen en doelgroepen

4. Flexibele en effectieve structuur, toegankelijk/open

5. Steviger secretariaat en administratie

6. Meer kunnen doen bij dezelfde contributie hoogte

7. Direct lidmaatschap, duidelijke mandaat structuur

8. Krachtiger optreden in lokaal- en regionaal overleg

fusie

Kan de algemene ledenvergadering instemmen,

met het voorstel van het bestuur om te fuseren?

10 mei 2016

In oprichting