in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... ·...

of 31 /31
in Ierland Uw socialezekerheidsrechten

Transcript of in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... ·...

Page 1: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

in Ierland

Uw socialezekerheidsrechten

Page 2: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 2

De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de

nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

socialezekerheidsstelsels MISSOC (Mutual Information System on Social Protection).

Meer informatie over het MISSOC-netwerk is te vinden op:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=815.

Deze gids geeft een algemeen overzicht van de regelingen op het gebied van de

sociale zekerheid in de desbetreffende landen. Aanvullende informatie kan worden

verkregen uit andere MISSOC-publicaties, die allemaal op bovengenoemde MISSOC-

webpagina te vinden zijn. U kunt ook contact opnemen met de bevoegde autoriteiten

en instellingen die staan vermeld in de lijst van de bijlage bij deze gids.

De Europese Commissie noch enige namens de Commissie handelende persoon

aanvaardt welke aansprakelijkheid dan ook voor de wijze waarop de informatie in deze

publicatie wordt gebruikt.

© Europese Unie, 2012

Overneming met bronvermelding toegestaan.

Page 3: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 3

Inhoudsopgave

Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering ................................................. 4 Inleiding ........................................................................................................ 4 Het sociale zekerheidsstelsel ............................................................................ 5 Financiering ................................................................................................... 5

Hoofdstuk II: Gezondheidszorg ........................................................................... 7 Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg? ................................................. 7 Wat wordt er gedekt? ...................................................................................... 7 Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen? .......................................... 8

Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte .................................................................... 9 Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering? ............................................ 9 Wat wordt er gedekt? ...................................................................................... 9 Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen? .......................................... 9

Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen ...............................................10 Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering? ...................10 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................10 Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen? ................11

Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit ...............................................................12 Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen? .....................................12 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................12 Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen? ..................................12

Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen ...........................................13 Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen? .....................................13 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................14 Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen? ...................................14

Hoofdstuk VII: Uitkeringen aan nabestaanden ......................................................16 Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen? .................................16 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................17 Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen? ...............................18

Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten ......................19 Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?

...................................................................................................................19 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................19 Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te

krijgen? ........................................................................................................20 Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen ............................................................................21

Wanneer hebt u recht op een gezinstoelage? .....................................................21 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................21 Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen? ............................................22

Hoofdstuk X: Werkloosheid ................................................................................23 Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering? .................................23 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................24 Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen? ...............................24

Hoofdstuk XI: Sociale minima ............................................................................25 Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering? ........................................25 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................26 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? .........................................................26

Hoofdstuk XII: Langdurige zorg ..........................................................................27 Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg? .................................................27 Wat wordt er gedekt? .....................................................................................28 Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen? ...............................................29

Bijlage : Nuttige adressen en sites ......................................................................30

Page 4: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 4

Hoofdstuk I: Inleiding, organisatie en financiering

Inleiding

De uitkeringen in het kader van de Ierse sociale zekerheid kunnen globaal in drie

categorieën worden onderverdeeld:

premiegebonden uitkeringen (in het kader van de sociale verzekeringen), die

afhankelijk zijn van de betaalde PRSI-premies (Pay-Related Social Insurance –

loongerelateerde uitkeringen) in een bepaalde periode;

premievrije uitkeringen (in het kader van de sociale voorzieningen) voor personen

die geen recht hebben op uitkeringen via de sociale verzekeringen, op basis van een

onderzoek naar hun vermogenstoestand; en

algemene uitkeringen, zoals kinderbijslag (Child Benefit) en gratis reizen (Free

Travel), die niet afhankelijk zijn van de bestaansmiddelen van de begunstigde of

van de betaalde socialeverzekeringspremies. Er is slechts een beperkt aantal

algemene uitkeringen.

Aanvragers moeten voldoen aan de voorwaarden van het stelsel waarop zij een

beroep doen. Voor bepaalde uitkeringen gelden nog andere voorwaarden dan die van

de PRSI-premies of het onderzoek naar de bestaansmiddelen. Om bijvoorbeeld voor

een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen, moet de aanvrager beschikbaar

zijn voor de arbeidsmarkt en zelf naar werk zoeken.

Wie niet voldoet aan de voorwaarden voor de uitkeringen van een verzekeringsstelsel,

kan eventueel aanspraak maken op premievrije regelingen die naast bijna alle

beschikbare verzekeringsstelsels bestaan.

De Ierse wetgeving kent geen bijzondere socialezekerheidsregelingen voor

afzonderlijke categorieën werknemers. Werknemers en zelfstandigen vallen beiden

onder hetzelfde algemene socialeverzekeringsstelsel.

In het algemeen zijn alle werknemers en zelfstandigen ouder dan 16 jaar die nog niet

de pensioengerechtigde leeftijd (66) hebben bereikt, verzekerd. Werknemers die

minder dan 38 EUR per week verdienen (in totaal) of die ouder zijn dan 66 jaar, zijn

alleen verzekerd tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten. Iedereen die gewoonlijk

in Ierland verblijft, heeft recht op bepaalde medische zorg.

Aansluiting bij het socialezekerheidsstelsel

Personen die voor het eerst in Ierland gaan werken, dienen direct bij de plaatselijke

instantie voor de sociale zekerheid (Social Welfare Local Office) een PPS-nummer

(Personal Public Service Number – burgerservicenummer) aan te vragen. Dit unieke

nummer wordt gebruikt voor alle contacten met overheidsdiensten, zoals het

verkrijgen van uitkeringen van de sociale verzekering of verstrekkingen van de

gezondheidszorg en het opgeven van inkomstenbelasting. Zodra het unieke,

persoonlijke PPS-nummer is toegekend, moet de betrokkene contact opnemen met

het plaatselijke belastingkantoor om zijn belastingzaken te regelen.

Iedereen moet er zelf op toezien dat hij of zij wordt ingeschreven en moet het PPS-

nummer zelf doorgeven aan de werkgever. Anders worden de PRSI-premies mogelijk

niet correct geboekt.

Page 5: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 5

Het PPS-nummer moet altijd worden vermeld bij het aanvragen van uitkeringen of

verstrekkingen en bij elk schriftelijk contact met het ministerie van Sociale Zekerheid

(Department of Social Protection). Aan de hand van dit nummer kan het juiste dossier

snel worden gevonden en worden vertragingen in de betaling van uitkeringen en

verstrekkingen voorkomen.

Het sociale zekerheidsstelsel

De hoofdvestigingen van het ministerie van Sociale Zekerheid bevinden zich in

Buncrana, Carrick-on-Shannon, Dublin, Dundalk, Letterkenny, Longford, Roscommon,

Sligo en Waterford. De plaatselijke dienstverlening vindt plaats via een netwerk van

bijna 125 kantoren, verdeeld over drie regio’s en dertien divisies.

De Beroepsinstantie van de sociale zekerheid (Social Welfare Appeals Office) is

onafhankelijk van het ministerie en verantwoordelijk voor de behandeling van

bezwaren tegen beslissingen over sociale uitkeringen en over kwesties in verband met

de verzekerbaarheid van werk.

Het ministerie van Gezondheid (Department of Health) is verantwoordelijk voor het

opstellen en beoordelen van het strategisch gezondheidsbeleid, voor zaken die de

middelen betreffen, en voor het meten en beheren van de prestaties van de

dienstverlening in meer algemene zin. Momenteel is het ministerie betrokken bij een

programma dat bedoeld is om de nationale gezondheidszorg anders in te richten en te

hervormen. Volgens de Gezondheidswet van 2004 (Health Act 2004) is de dienst voor

de gezondheidszorg (Health Service Executive - HSE) verantwoordelijk voor het

beheer en de verlening van gezondheidszorg en persoonlijke sociale diensten.

De HSE, de grootste organisatie van Ierland, verleent in heel het land duizenden

diensten in ziekenhuizen en in de samenleving. De oprichting van de dienst luidde het

grootste veranderingsprogramma uit de geschiedenis van de Ierse overheid in. Alle

HSE-diensten worden verleend door vier administratieve regio's: Dublin Mid-Leinster,

Dublin North-East, West en South. De maatschappelijke diensten betreffen

eerstelijnszorg, gezondheids- en persoonlijke sociale diensten en langdurige zorg in

ziekenhuizen en doorlopende dienstverlening, welke overwegend plaatsvinden via 32

plaatselijke Zorgbureaus (Health Offices).

Financiering

De premies en bijdragen van werknemers en werkgevers worden betaald aan het

socialeverzekeringsfonds (Social Insurance Fund), dat daarnaast ook inkomsten

ontvangt van de staat. De regelingen in het kader van de sociale verzekeringen

worden gefinancierd door dit fonds, dat door het ministerie van Sociale Zekerheid

wordt beheerd. De premievrije uitkeringen en de kinderbijslag daarentegen worden

gefinancierd uit de algemene middelen.

De verstrekkingen van de gezondheidszorg worden hoofdzakelijk gefinancierd uit de

belastinginkomsten. De regionale diensten voor de gezondheidszorg (Health Service

Executive – HSE) die onder toezicht staan van het ministerie van Gezondheid

(Department of Health), beslissen over de toekenning van de verstrekkingen.

De werkgever is wettelijk aansprakelijk voor de betaling van de gehele PRSI-premie.

Hij dient evenwel het werknemersaandeel van de premie op het loon in te houden. Er

Page 6: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 6

gelden verschillende tarieven voor de premies, afhankelijk van de beroepsgroep. Deze

worden “contribution classes” (premiecategorieën) genoemd.

Normaal gesproken betaalt de werknemer ook een algemene sociale bijdrage aan de

gezondheidszorg (Universal Social Charge); deze wordt gelijktijdig met de PRSI-

premie geheven, maar staat daar verder los van. Het betalen van de algemene sociale

bijdrage aan de gezondheidszorg is niet verplicht indien de werknemer:

een jaarinkomen van minder dan 10 036 EUR heeft, of

een uitkering uit hoofde van het socialezekerheidsstelsel ontvangt.

Algemene socialeverzekeringstarieven (zonder de bijdrage voor verstrekkingen

wegens ziekte of zwangerschap):

werknemer: 4,0 %. De eerste 127 EUR van het weekloon wordt niet meegeteld in

de berekening van het verschuldigde percentage. werknemers met een weekloon tot

€ 352 zijn vrijgesteld van de betaling van een bijdrage. bovengrens jaarinkomen:

€ 75,036.

Werkgever: 8,5 % (met inbegrip van een heffing van 0,7 % voor het nationaal

opleidingsfonds (National Training Fund Levy)) over weeklonen tot 356 EUR. 10,75

% (met inbegrip van een heffing van 0,7 % voor het nationaal opleidingsfonds, de

National Training Fund Levy) over weeklonen boven 356 EUR. Er is geen

bovengrens.

Page 7: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 7

Hoofdstuk II: Gezondheidszorg

Wie komt in aanmerking voor gezondheidszorg?

In Ierland hangt het recht op verstrekkingen van de gezondheidszorg hoofdzakelijk af

van woonplaats en bestaansmiddelen. Iedere in Ierland woonachtige persoon wordt,

ongeacht zijn nationaliteit, door de dienst voor de volksgezondheid (Health Service

Executive – HSE) aangemerkt als hetzij volledig rechthebbend (categorie 1, houders

van een medische kaart), hetzij beperkt rechthebbend (categorie 2).

Het recht op een medische kaart is hoofdzakelijk afhankelijk van het inkomen van de

betrokkene. De kaart kan ook worden verstrekt in geval van 'overmatige tegenspoed'

(undue hardship), ook al is het inkomen hoger dan de vastgestelde inkomensgrens. Er

zijn afzonderlijke inkomensrichtlijnen voor aanvragers van een medische kaart die

ouder zijn dan 70 jaar.

Alle andere in Ierland verblijf houdende personen hebben een beperkt recht op

gezondheidszorg.

Informatie over medische kaarten is te vinden op http://www.hse.ie.

Wat wordt er gedekt?

Alle in Ierland verblijf houdende personen hebben recht op de volgende kosteloze

verstrekkingen:

ziekenhuisverpleging voor kinderen die aan bepaalde langdurige ziekten lijden;

geneesmiddelen voor personen met bepaalde handicaps;

ziekenhuisverpleging en diagnostische en preventieve maatregelen met betrekking

tot besmettelijke ziekten.

Categorie 1- volledig recht: houders van een medische kaart

Categorie 1 bestaat uit personen die, naar het oordeel van de betrokken dienst voor

de gezondheidszorg (Health Service Executive), de door een huisarts verleende

diensten ten behoeve van henzelf en personen te hunnen laste niet zelf kunnen

betalen. De personen die in deze categorie vallen, worden dikwijls aangeduid als

“houders van een medische kaart” (medical card holders) omdat zij zo'n kaart krijgen

om hun recht op medische zorg aan te tonen. Er bestaan inkomensrichtlijnen (Income

Guidelines) aan de hand waarvan wordt vastgesteld of iemand hiervoor in aanmerking

komt.

Houders van een medische kaart hebben recht op de volgende voorzieningen:

hulp van een huisarts; alle intramurale ziekenhuiszorg voor zaalpatiënten;

gespecialiseerde medische behandelingen in poliklinieken;

bepaalde tand-, oog- en oorheelkundige behandelingen, alsmede hulpmiddelen en

prothesen;

voorgeschreven geneesmiddelen, medische en chirurgische hulpmiddelen;

kraamzorg en zuigelingenzorg;

een moederschapsuitkering voor ieder pasgeboren kind;

Page 8: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 8

gratis zorg op de afdeling spoedeisende hulp (Accident and Emergency

Department).

Het recht op een medische kaart brengt een groot aantal voordelen met zich mee:

Voorbeelden zijn vrijstelling van premies voor de gezondheidszorg, vrijstelling van de

examenkosten van het middelbaar onderwijs, tegemoetkoming in de kosten van

schoolboeken en gratis vervoer van en naar school voor bepaalde kinderen.

Categorie 2- beperkt recht

Wie niet behoort tot de categorie van volledig rechthebbenden, heeft een beperkt

recht op gezondheidszorg:

alle intramurale ziekenhuiszorg voor zaalpatiënten, tegen betaling van een

wettelijke bijdrage;

gespecialiseerde medische behandelingen (behalve tandheelkundige zorg en de

meeste oog- en oorheelkundige routinebehandelingen) in poliklinieken;

kraamzorg en zuigelingenzorg, met inbegrip van de zorg van een huisarts voor

moeder en kind tijdens de zwangerschap en tot zes weken na de geboorte;

vergoeding van geneesmiddelen boven een bepaald bedrag (in 2012 132 EUR per

maand);

geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde ziekten die onder de regeling

voor langdurige ziekten vallen (Long-Term Illness Scheme).

Personen die volgens de inkomensrichtlijnen niet volledig rechthebbend zijn, komen

mogelijk in aanmerking voor een huisartsenkaart (General Practitioner Visit Card),

afhankelijk van hun inkomen. Die kaart geeft de houder recht op gratis

huisartsenzorg.

Tandheelkundige zorg en routinebehandelingen op het gebied van oog- en

oorheelkunde in poliklinieken zijn uitgesloten, behalve voor kinderen die zijn

doorverwezen door een consultatiebureau (Child Health Clinic) of een schoolarts.

Tijdens de zwangerschap en de periode tot zes weken na de geboorte bestaat er recht

op kraamzorg en zuigelingenzorg. De zorg op de afdeling spoedeisende hulp (Accident

and Emergency Department) moet worden betaald, tenzij de patiënt is doorverwezen

door de arts.

Wat moet u doen om gezondheidszorg te verkrijgen?

Volledig rechthebbenden moeten kiezen uit een lijst van plaatselijke huisartsen met

wie de HSE een overeenkomst heeft gesloten voor de verlening van diensten op basis

van het algemene medische stelsel (GMS).

Beperkt rechthebbenden die privé een huisarts bezoeken, kiezen hun eigen huisarts.

Beperkt rechthebbenden met een huisartsenkaart kiezen een huisarts uit een lijst van

huisartsen met wie de HSE een overeenkomst heeft gesloten voor de verlening van

diensten op basis van het algemene medische stelsel.

Doorverwijzing voor gespecialiseerde medische behandeling verloopt via de huisarts.

Page 9: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 9

Hoofdstuk III: Uitkeringen bij ziekte

Wie komt in aanmerking voor een ziekte-uitkering?

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt wekelijks betaald, zolang de verzekerde

arbeidsongeschikt is. Indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een

arbeidsongeval of een beroepsziekte, kan in plaats daarvan een uitkering bij

arbeidsongevallen en beroepsziekten (Injury Benefit) worden toegekend.

Om in aanmerking te komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, moet de

betrokkene:

arbeidsongeschikt zijn;

voldoen aan de voorwaarden inzake de premies:

104 weken premie hebben betaald sinds het begin van de eerste baan en,

39 weken premie hebben betaald of fictief hebben ontvangen in het betrokken

premiejaar, waarvan ten minste dertien weken betaald moeten zijn in dat jaar

of in andere premiejaren, of

26 weken premies hebben betaald in elk van beide desbetreffende premiejaren

voorafgaand aan het uitkeringsjaar.

Wat wordt er gedekt?

De ziekte-uitkering bedraagt 188 EUR per week. Aanvullingen op het gezinsinkomen

worden uitgekeerd voor volwassenen die hiervoor in aanmerking komen en kinderen,

respectievelijk 124,80 EUR en 29,80 EUR per week.

De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt doorgaans vanaf de vierde dag van de

ziekte toegekend. Vanaf dat moment behoudt de betrokkene recht op de uitkering

zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt, met een maximum van twee jaar en mits

ten minste 260 PRSI-weekpremies zijn betaald. Indien er minder dan 260

weekpremies zijn betaald, stopt de uitkering na 52 weken arbeidsongeschiktheid.

Wat moet u doen om een ziekte-uitkering te krijgen?

De arbeidsongeschiktheidsuitkering moet binnen zeven dagen na het begin van de

arbeidsongeschiktheid worden aangevraagd. Hiertoe moet een door de huisarts

opgestelde verklaring van arbeidsongeschiktheid (Certificate of Incapacity for Work)

naar het ministerie van Sociale Zekerheid (Department of Social Protection) worden

gestuurd. Doorgaans moet voor iedere week van arbeidsongeschiktheid een attest

worden ingediend.

De ziekte-uitkering, met inbegrip van toelagen voor volwassenen die hiervoor in

aanmerking komen en kinderen die hiervoor in aanmerking komen, wordt wekelijks

rechtstreeks overgemaakt op een bankrekening of betaald per postcheque.

Page 10: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 10

Hoofdstuk IV: Moeder- en vaderschapsuitkeringen

Wie komt in aanmerking voor een moeder- of vaderschapsuitkering?

Uitkeringen in natura

Alle vrouwen die in Ierland wonen, hebben recht op zwangerschaps- en

bevallingsuitkeringen..

Uitkeringen bij moederschap

De moederschapsuitkering wordt toegekend aan vrouwen die direct voorafgaand aan

de eerste dag van het zwangerschapsverlof werk in loondienst hebben verricht dat valt

onder de wet betreffende de bescherming van het moederschap van werkneemsters

(Maternity Protection of Employees Act) van 1994. Om aanspraak te kunnen maken op

deze uitkering, moet de verzekerde:

ten minste 39 PRSI-weekpremies hebben betaald in de twaalf maanden die

voorafgaan aan de eerste dag van het zwangerschapsverlof, of

ten minste 39 PRSI-weekpremies hebben betaald sinds zij is begonnen met werken

en ten minste 39 PRSI-weekpremies hebben betaald of fictief ontvangen in het

relevante belastingjaar (Relevant Tax Year) of in het jaar dat volgt op het relevante

belastingjaar, of

ten minste 26 PRSI-weekpremies hebben betaald in het relevante belastingjaar

(Relevant Tax Year) en ten minste 26 PRSI-premies hebben betaald in het

belastingjaar dat voorafgaat aan het relevante belastingjaar.

Vrouwelijke zelfstandigen moeten ten minste 52 premies hebben betaald in hetzij het

laatste hetzij het voorlaatste volledige belastingjaar vóór het uitkeringsjaar waarin de

aanvraag wordt ingediend.

Adoptie-uitkering (Adoptive Benefit)

De adoptie-uitkering wordt toegekend aan personen die een kind adopteren. De

toekenningsvoorwaarden, de hoogte en de wijze van de uitkering zijn gelijk aan die

voor de moederschapsuitkering.

Wat wordt er gedekt?

Uitkeringen in natura

Pre- en postnatale diensten en ziekenhuiszorg voor zuigelingen tot zes weken zijn

gratis. Zie ook het gedeelte over gezondheidszorg.

Moederschapsuitkering

De moederschapsuitkeringen worden gedurende 26 weken toegekend. Hiervan

moeten ten minste twee weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum en ten minste

vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Het uitgekeerde bedrag is gelijk aan 80 % van het inkomen in het betrokken

belastingjaar, met inachtneming van een minimum- en een maximumbedrag per

Page 11: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 11

week, of, indien het bedrag daarvan hoger is, de ziekte-uitkering met inbegrip van

verhogingen voor volwassenen die hiervoor in aanmerking komen en kinderen waarop

de betrokkene recht zou hebben bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte.

Het relevante belastingjaar wordt vastgesteld op grond van de aanvangsdatum van

het zwangerschapsverlof.

Wat moet u doen om een moeder- of vaderschapsuitkering te krijgen?

Moederschapsuitkering

De moederschapsuitkering (Maternity Benefit) moet minimaal zes weken voor de

gekozen aanvangsdatum van het zwangerschapsverlof worden aangevraagd (twaalf

weken voor zelfstandigen). Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij het plaatselijke

bureau voor de sociale zekerheid (Social Welfare Local Office). Dit formulier moet door

de arts en door de werkgever worden ingevuld en daarna naar het ministerie voor

Sociale Zekerheid worden gestuurd.

De betaling geschiedt wekelijks door middel van een overschrijving op een

bankrekening of door middel van een postcheque.

Page 12: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 12

Hoofdstuk V: Uitkeringen bij invaliditeit

Wie komt in aanmerking voor een invaliditeitspensioen?

Een wekelijks uitbetaald arbeidsongeschiktheidspensioen (Invalidity Pension) komt in

de plaats van het ziekengeld (Illness Benefit) indien wordt vastgesteld dat de

verzekerde blijvend arbeidsongeschikt is en voldoet aan de voorwaarden inzake de

PRSI-premies.

Om in aanmerking te komen voor het arbeidsongeschiktheidspensioen, moet de

verzekerde:

sinds de opname in het stelsel ten minste 260 PRSI-weekpremies hebben betaald

volgens het passende tarief, en

in het relevante belastingsjaar ten minste 48 PRSI-weekpremies hebben betaald of

fictief hebben verworven.

Over het algemeen ontstaat het recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen pas

nadat de betrokkene gedurende ten minste twaalf maanden ziekengeld (Illness

Benefit) heeft ontvangen. In bepaalde omstandigheden wordt het pensioen eerder

toegekend.

Wat wordt er gedekt?

Het invaliditeitspensioen is een forfaitaire leeftijdsgebonden uitkering. Het is 193,50

EUR per week voor personen tot 65 jaar en 230,30 EUR per week voor personen van

65 jaar of ouder.

Er zijn toeslagen voor volwassenen en kinderen die hiervoor in aanmerking komen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de betrokkene tevens in aanmerking komen voor

een brandstoftoelage (Fuel Allowance), elektriciteitstoelage (Electricity Allowance),

kijkgeld (T.V. Licence), telefoonhuurtoelage (Telephone Rental Allowance) en gratis

reizen (Free Travel). Alleenstaande gepensioneerden een alleenstaandetoeslag (Living

Alone Allowance) van 7,70 EUR per week.

Wat moet u doen om een invaliditeitspensioen te krijgen?

Als de betrokkene in Ierland woont, wordt het invaliditeitspensioen, met inbegrip van

de toelagen voor volwassenen die hiervoor in aanmerking komen en kinderen die

hiervoor in aanemerking komen, rechtstreeks overgemaakt naar een bankrekening.

Als de betrokkene elders woont, wordt het pensioen doorgaans maandelijks

elektronisch overgemaakt in de plaatselijke valuta.

Page 13: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 13

Hoofdstuk VI: Ouderdomspensioenen en -uitkeringen

Wie komt in aanmerking voor een ouderdomspensioen?

Op enkele uitzonderingsgevallen na zijn alle werknemers en leerling-werknemers van

16 jaar en ouder verplicht verzekerd. Voor zelfstandigen gelden vergelijkbare

bepalingen.

Algemeen ouderdomspensioen (overgangsregeling) [State Pension

(Transition)]

Volgens de overgangsregeling van het algemeen ouderdomspensioen (State Pension

(Transition)) kan dit pensioen worden toegekend aan personen van 65 jaar die hun

voltijdse beroepsbezigheid hebben beëindigd en die voldoen aan de voorwaarden

inzake PRSI-premies.

Verzekerde personen van 65 jaar worden doorgaans aangemerkt als gepensioneerden

indien hun arbeidsinkomen als werknemer niet hoger is dan 38 EUR per week of indien

hun inkomen als zelfstandige niet hoger is dan 3 174,35 EUR per jaar.

Volgens de voorwaarden in verband met de PRSI-premies moet de verzekerde:

al voor de leeftijd van 55 jaar zijn begonnen met het betalen van premies in het

kader van de sociale verzekeringen;

ten minste 520 premies hebben betaald volgens het passende tarief;

sinds 1953 of sinds de aanvang van premieplichtige arbeid gemiddeld 24 PRSI-

weekpremies per jaar hebben betaald of fictief hebben ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het algemeen ouderdomspension

(overgangsregeling) niet meer betaald.

Algemeen ouderdomspensioen (premiegebonden) [State Pension

(Contributory)]

Dit pensioen kan vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (66 jaar) worden toegekend

aan verzekerden die voldoen aan de voorwaarden inzake PRSI-premies. De leeftijd

waarop men hiervoor in aanmerking komt zal in 2012 naar 67 jaar en in 2028 naar 68

jaar worden verhoogd. Ook indien de betrokkene blijft werken, heeft hij recht op dit

ouderdomspensioen. Het kan evenwel niet samen met een algemeen

ouderdomspensioen (overgangsregeling) worden toegekend.

Het premiegebonden algemene ouderdomspensioen dient binnen drie maanden vóór

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te worden aangevraagd op een

formulier dat verkrijgbaar is bij het plaatselijke kantoor voor de sociale zekerheid of

bij het postkantoor.

Volgens de voorwaarden in verband met de PRSI-premies moet de verzekerde:

al voor de leeftijd van 56 jaar zijn begonnen met het betalen van premies in het

kader van de sociale verzekeringen;

ten minste 520 pensioenpremies hebben volgens het passende tarief;

Page 14: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 14

van 1953 (of de aanvang van premieplichtige arbeid) tot het einde van het

belastingjaar voorafgaand aan het jaar waarin de leeftijd van 66 jaar wordt bereikt,

jaarlijks gemiddeld ten minste tien weekpremies hebben betaald en/of fictief

ontvangen om recht te hebben op een premiegebonden minimumpensioen.

Voor personen die een arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangen (Invalidity Pension)

wordt dit pensioen op de 66e verjaardag automatisch omgezet in een premiegebonden

algemeen ouderdomspensioen [State Pension (Contributory)].

Voor personen die enige tijd stoppen met werken om te zorgen voor een kind onder

de 12 jaar of een gehandicapte, kan bij de berekening van het jaarlijkse gemiddelde

van de betaalde PRSI-premies een periode van werk in loondienst van ten hoogste

twintig jaar in beschouwing worden genomen.

Algemeen ouderdomspensioen (premievrije regeling)

Personen die 66 jaar of ouder zijn en niet in aanmerking komen voor het

premiegebonden algemene ouderdomspensioen, kunnen recht hebben op een

premievrij algemeen ouderdomspensioen, mits zij voldoen aan de voorwaarden inzake

gewoonlijke verblijfplaats1 en vermogenstoestand.

Wat wordt er gedekt?

De overgangsregeling van het algemene ouderdomspensioen is (maximaal) 230,30

EUR per week. Er wordt een lager pensioen uitgekeerd als jaarlijks gemiddeld meer

dan 24 maar minder dan 48 weken premie is betaald.

Het algemene ouderdomspensioen (premiegebonden) bedraagt eveneens 230,30 EUR

per week (maximum). Er wordt een lager pensioen uitgekeerd als jaarlijks gemiddeld

meer dan 10 maar minder dan 48 weken premie is betaald.

Er zijn toeslagen voor volwassenen en kinderen die hiervoor in aanmerking komen.

Er is een aanvullende uitkering van 7,70 EUR per week voor alleenstaande

gepensioneerden.

Wat moet u doen om een ouderdomsuitkering te krijgen?

Algemeen ouderdomspensioen (overgangsregeling) [State Pension

(Transition)]

Het algemene ouderdomspensioen volgens de overgangsregeling dient binnen drie

maanden vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd te worden aangevraagd, of

binnen drie maanden vóór het staken van de premieplichtige arbeid, indien men

langer doorwerkt. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij alle plaatselijke diensten

van de sociale zekerheid en postkantoren.

Het pensioen, met inbegrip van toelagen voor volwassenen en kinderen die hiervoor in

aanmerking komen, wordt overgemaakt naar een bankrekening of middels

elektronische informatieoverdracht. De betaling middels elektronische

1 Een “gewoonlijke verblijfplaats” wil zeggen dat u moet aantonen dat u gedurende een

aanzienlijke periode aaneen gewoonlijk woonachtig bent in Ierland of in het Gemeenschappelijk reisgebied van het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man.

Page 15: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 15

informatieoverdracht vindt plaats met een magneetkaart op een daartoe aangewezen

postkantoor.

Algemeen ouderdomspensioen (premiegebonden) [State Pension

(Contributory)]

Het premiegebonden algemene ouderdomspensioen dient binnen drie maanden vóór

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd te worden aangevraagd op een

formulier dat verkrijgbaar is bij het plaatselijke kantoor voor de sociale zekerheid of

bij het postkantoor.

Het pensioen, met inbegrip van de toelagen voor volwassenen en kinderen die

hiervoor in aanmerking komen, kan worden betaald middels elektronische

geldoverdracht naar een bankrekening of middels elektronische informatieoverdracht.

De betaling middels elektronische informatieoverdracht vindt plaats met een

magneetkaart op een daartoe aangewezen postkantoor.

Page 16: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 16

Hoofdstuk VII: Uitkeringen aan nabestaanden

Wie komt in aanmerking voor een nabestaandenpensioen?

(Premiegebonden) weduwenpensioen, weduwnaarspensioen of

partnerpensioen

Op enkele uitzonderingsgevallen na zijn alle werknemers en leerling-werknemers van

16 jaar en ouder en zelfstandigen verplicht verzekerd voor dit pensioen.

De langstlevende echtgeno(o)t(e) of gescheiden ex-echtgeno(o)t(e) die niet is

hertrouwd of niet als man en vrouw met een partner samenwoont, komt in

aanmerking. Langstlevende partners of samenwonenden hebben geen recht op dit

pensioen.

Het (premiegebonden) weduwenpensioen, weduwnaarspensioen of partnerpensioen

wordt uitgekeerd aan weduwes, weduwnaars of achterblijvende geregistreerde

partners ongeacht hun leeftijd, indien is voldaan aan de premievoorwaarden van ofwel

de verzekering van de overleden echtgeno(o)t(e) ofwel hun eigen verzekering.

Volgens de voorwaarden in verband met de PRSI-premies moeten:

tot het overlijden of het tijdstip waarop de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt,

ten minste 156 PRSI-premies zijn betaald, en

in de drie of de vijf belastingjaren vóór het overlijden of vóór het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd van de overledene gemiddeld ten minste 39 PRSI-

weekpremies zijn betaald of fictief zijn toegekend; het aantal jaren dat voor de

berekening wordt gebruikt, is het aantal dat het meest gunstige jaargemiddelde

oplevert;

voor het minimumpensioen vanaf het begin van het werkzame leven tot het einde

van het belastingjaar dat voorafgaat aan het jaar van overlijden of waarin de

overledene de pensioengerechtigde leeftijd heeft of zou hebben bereikt, jaarlijks

gemiddeld 24 PRSI-premies zijn betaald of fictief zijn toegekend; voor het

maximumpensioen moeten jaarlijks gemiddeld 48 PRSI-weekpremies zijn betaald of

fictief zijn toegekend.

Uitkering bij overlijden

De overlijdensuitkering wordt toegekend bij overlijden van:

een verzekerde;

de echtgeno(o)t(e) van een verzekerde;

de weduwe, weduwnaar of achterblijvende geregistreerde partner van een

verzekerde;

een kind (van minder dan 18 jaar) van een verzekerde;

een volwassene die voldoet aan de voorwaarden van een premiebetalende

gepensioneerde, met inbegrip van personen die aan de voorwaarden voldoen maar

die een andere uitkering van het socialezekerheidsstelsel ontvangen, bijvoorbeeld

een zorgtoeslag (Carer’s Allowance);

een kind dat aan de voorwaarden voldoet;

een wees of een persoon die recht heeft op een (premiegebonden) zorgtoelage.

Page 17: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 17

Bij het overlijden van een volwassene kan een overlijdensuitkering (Bereavement

Grant) worden toegekend op grond van de PRSI-premieloopbaan van de overledene of

diens echtgeno(o)t(e). Bij het overlijden van een kind wordt een overlijdensuitkering

betaald indien een van de ouders of de persoon met wie het kind gewoonlijk

samenwoonde, voldoet aan de voorwaarden inzake PRSI-premies.

De overlijdensuitkering bedraag 850 EUR.

Uitkeringen en pensioenen na overlijden

Bij overlijden van een persoon die wekelijks een uitkering ontving, kan de uitkering

onder bepaalde voorwaarden nog tot zes weken na het overlijden worden voortgezet.

Deze mogelijkheid bestaat ook bij het overlijden van een persoon die een uitkering

ontvangt voor een volwassene of voor kinderen die aan de voorwaarden voldoen.

Indien bovendien in de wekelijkse uitkeringen een toeslag zou zijn opgenomen voor

een volwassene die aan de voorwaarden voldoet – die overigens niet wordt uitbetaald

omdat de echtgeno(o)t(e) van de overledene uit eigen hoofde al recht heeft op een

uitkering – wordt de betaling aan de echtgeno(o)t(e) nog voortgezet tot zes weken na

de datum van overlijden.

Deze voortzetting van de betaling gedurende zes weken na het overlijden geldt ook

voor:

de toeslag voor eenoudergezinnen (One Parent Family Payment), indien er een kind

is dat aan de voorwaarden voldoet, ten gunste van dat kind, en

de mantelzorguitkering en de zorgtoeslag (Carer’s Benefit en Carer’s Allowance),

indien de persoon die werd verzorgd niet de echtgeno(o)t(e) was van degene die de

zorg verleende.

Wat wordt er gedekt?

(Premiegebonden) weduwenpensioen, weduwnaarspensioen of

partnerpensioen

Het (premiegebonden) weduwenpensioen, weduwnaarspensioen of partnerpensioen

wordt uitbetaald zolang de weduwe/weduwnaar/partner niet (her)trouwt en niet met

een nieuwe partner samenwoont.

De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de leeftijd van de langstlevende of

gescheiden echtgeno(o)t(e):

tot 66 jaar: 193,50 EUR per week;

66 jaar of ouder: 230,30 EUR per week.

Er is een aanvullende uitkering van 7,70 EUR per week als de langstlevende

echtgeno(o)t(e) alleenstaand is.

Het pensioen wordt verhoogd met 29,80 EUR per week voor elk kind dat hiervoor in

aanmerking komt jonger dan 18 jaar (22 jaar als het kind een voltijdopleiding volgt).

Deze verhoging kan worden gecombineerd met gezinstoelagen.

Personen die na het overlijden van de echtgeno(o)t(e) of partner niet in aanmerking

komen voor een (premiegebonden) weduwenpensioen, weduwnaarspensioen of

partnerpensioen, kunnen recht hebben op een premievrij weduwenpensioen,

weduwnaarspensioen of partnerpensioen als zij voldoen aan de voorwaarden inzake

gewoonlijke verblijfplaats en vermogenstoestand.

Page 18: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 18

Verzorgingstoelage

Volle wezen hebben recht op een premiegebonden verzorgingstoelage (Guardian's

Payment (Contributory)) van 161,00 EUR per week als zij jonger zijn dan 18 jaar (22

jaar indien in voltijdopleiding) en een van de ouders of een stiefouder ten minste 26

PRSI-premies heeft betaald. Wezen die geen recht hebben op een premiegebonden

verzorgingstoelage kunnen een premievrije verzorgingstoelage krijgen als zij voldoen

aan de voorwaarden inzake gewoonlijke verblijfplaats en vermogenstoestand.

Andere uitkeringen

Andere uitkeringen omvatteneen eenmalige uitkering aan de langstlevende partner

(Widowed or Surviving Civil Partner Grant) van 6 000 EUR als hem of haar een of

meer kinderen ten laste komen;

Wat moet u doen om een nabestaandenpensioen te krijgen?

De aanvraag dient binnen drie maanden na de datum van overlijden te worden

ingediend middels een formulier dat bij elk plaatselijk kantoor voor de sociale

zekerheid en bij het postkantoor verkrijgbaar is.

Het pensioen, met inbegrip van toelagen voor kinderen die hiervoor in aanmerking

komen, wordt overgemaakt naar een bankrekening of betaald via elektronische

informatieoverdracht. De betaling middels elektronische informatieoverdracht vindt

plaats met een magneetkaart op een daartoe aangewezen postkantoor.

Het nabestaandenpensioen dient binnen twaalf maanden na de datum van overlijden

te worden ingediend middels een formulier dat bij elk plaatselijk kantoor voor de

sociale zekerheid verkrijgbaar is. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij het

ministerie van Sociale Zekerheid�.

Page 19: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 19

Hoofdstuk VIII: Uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Wie komt in aanmerking voor uitkeringen bij arbeidsongevallen en beroepsziekten?

Werknemers en sommige leerling-werknemers zijn verplicht verzekerd. Het is niet

mogelijk een vrijwillige verzekering af te sluiten.

Uitkeringen en verstrekkingen die verband houden met arbeidsongevallen en

beroepsziekten (Occupational Injuries Benefits) worden toegekend aan verzekerden

die het slachtoffer zijn geworden van een arbeidsongeval, of die door hun werk een

erkende beroepsziekte hebben opgelopen. Ongevallen die de verzekerde overkomen

onderweg tussen huis en werk zijn gedekt. In de wet zijn 56 arbeidsongevallen en

beroepsziekten vastgelegd.

Er zijn geen specifieke voorwaarden voor uitkeringen of verstrekkingen in verband

met arbeidsongevallen. Voor bepaalde beroepsziekten (doofheid, tuberculose en

stoflong) geldt een bepaalde periode van blootstelling aan het risico.

Deze uitkeringen en verstrekkingen kunnen bestaan uit een arbeidsongevallen- en

beroepsziektenuitkering (Injury Benefit), een arbeidsongeschiktheidsuitkering

(Disablement Benefit), een arbeidsongeschiktheidstoeslag (Incapacity Supplement),

medische verzorging (Medical Care) en uitkeringen aan nabestaanden (Death

Benefits).

Wat wordt er gedekt?

Arbeidsongevallen- en beroepsziektenuitkering

De arbeidsongevallen- en beroepsziektenuitkering (Injury Benefit) wordt betaald bij

arbeidsongeschiktheid. De uitkering gaat in op de vierde dag van de

arbeidsongeschiktheid en duurt maximaal tot 26 weken na de datum van het ongeval

of na het moment waarop de beroepsziekte zich openbaarde. Indien de

arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 26 weken, komt u mogelijk in aanmerking

voor ziekengeld (Illness Benefit).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Disablement Benefit) wordt toegekend bij

achteruitgang van lichamelijke of geestelijke vermogens als gevolg van een

arbeidsongeval of beroepsziekte, zelfs als de betrokkene nog wel kan werken.

De arbeidsongeschiktheidstoeslag (Incapacity Supplement) wordt uitgekeerd aan

personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Disablement Benefit) ontvangen en

blijvend arbeidsongeschikt zijn ten gevolge van een arbeidsongeval of een

beroepsziekte en die geen recht hebben op ziekengeld (Illness Benefit).

Page 20: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 20

Medische zorg

Het stelsel voor arbeidsongevallen en beroepsziekten (Occupational Injuries Scheme)

dekt de kosten van medische zorg die uitstijgen boven de kosten die worden vergoed

door de dienst voor de volksgezondheid (Health Services Executive) of die niet vallen

onder de vergoeding voor medische behandelingen (Treatment Benefits).

Uitkeringen aan nabestaanden (Death Benefits)

De uitkeringen aan nabestaanden worden betaald wanneer een verzekerde overlijdt

als gevolg van een arbeidsongeval of een beroepsziekte. De uitkering kan, ongeacht

de doodsoorzaak, ook ten goede komen aan personen ten laste van een verzekerde

die op het moment van overlijden een arbeidsongeschiktheidspensioen (Disablement

Pension) ontving omdat hij voor 50 % of meer was afgekeurd. De uitkeringen voor

nabestaanden zijn:

weduwen-, weduwnaars- of partnerpensioen (Widow’s/Widower’s or Surviving Civil

Partner's Pension);

wezenpensioen (Orphan's Pension);

pensioenen voor ouders ten laste van de overleden verzekerde (Dependent Parent's

Pensions);

begrafenisuitkering (Funeral Grant).

Wat moet u doen om een uitkering i.v.m. een arbeidsongeval en beroepsziekte te krijgen?

Slachtoffers van een arbeidsongeval moeten hun werkgever hiervan in kennis stellen.

Hiertoe moet via een formulier dat bij de meeste artsen verkrijgbaar is, een verklaring

van arbeidsongeschiktheid (Certificate of Incapacity for Work) naar het ministerie van

Sociale Zekerheid (Department of Social Protection) worden gestuurd. Voor iedere

week van arbeidsongeschiktheid moet een attest worden ingediend.

De arbeidsongevallen- en beroepsziektenuitkering, met eventuele toelagen voor

volwassenen en kinderen die hiervoor in aanmerking komen, wordt doorgaans vanaf

de vierde dag van de arbeidsongeschiktheid betaald. De betaling vindt wekelijks plaats

per postcheque of elektronische geldoverdracht.

De uitkering moet binnen drie maanden worden aangevraagd, anders kan een deel

ervan worden ingetrokken.

Indien er medische zorg wordt verstrekt wegens een arbeidsongeval of een

beroepsziekte, moet het ministerie van Sociale Zekerheid (Department of Social

Protection) binnen zes weken na aanvang van de medische zorg daarvan in kennis

worden gesteld.

Een uitkering bij overlijden moet binnen drie maanden na het overlijden worden

aangevraagd middels een formulier van het ministerie van Sociale Zekerheid. Bij een

latere aanvraag kan het recht op de uitkering zijn vervallen.

Page 21: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 21

Hoofdstuk IX: Gezinstoelagen

Wanneer hebt u recht op een gezinstoelage?

Gezinstoelagen zijn:

kinderbijslag (Child Benefit);

aanvulling op het gezinsinkomen (Family Income Supplement);

uitkering voor eenoudergezinnen (One-Parent Family Payment).

Voor deze uitkeringen kunnen bepaalde voorwaarden gelden. Zie hierna onder "Wat

wordt er gedekt”.

Zie het gedeelte over nabestaanden voor de premiegebonden verzorgingstoelage

(Guardian’s Payment (Contributory)) en de premievrije verzorgingstoelage (Guardian’s

Payment (Non-Contributory)). Zie het gedeelte over langdurige zorg voor de toelage

voor thuisverzorging (Domiciliary Care Allowance).

Wat wordt er gedekt?

Kinderbijslag (Child Benefit)

Kinderbijslag is niet afhankelijk van verzekering of vermogenstoestand en wordt

toegekend voor ieder kind onder de 16 jaar. De leeftijdsgrens is 17 jaar als het kind

een voltijdopleiding volgt of gehandicapt is. Kinderbijslag is wel onderworpen aan de

voorwaarde inzake gewoonlijke verblijfplaats.

Kinderbijslag wordt in de regel uitbetaald aan de moeder of stiefmoeder van het kind,

maar kan ook worden uitgekeerd aan de vader of stiefvader indien het kind bij hem

woont en door hem wordt onderhouden.

Kinderbijslag is een maandelijkse betaling waarvan de hoogte afhankelijk is van de

plaats die het kind inneemt in het gezin.

Aanvulling op het gezinsinkomen (Family Income Supplement)

De aanvulling op het gezinsinkomen (Family Income Supplement) is een wekelijkse

belastingvrije uitkering voor gezinnen, met inbegrip van eenoudergezinnen, met een

laag inkomen. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen, dient de betrokkene:

een werknemer met een voltijdse betrekking in loondienst te zijn die 19 uur of meer

per week of 38 uur of meer per twee weken werkt, en

ten minste één rechtgevend kind te hebben dat gewoonlijk bij de betrokkene woont

en door hem wordt onderhouden/ondersteund, en

een netto-inkomen te ontvangen dat niet hoger is dan het vastgestelde maximum.

Een voltijdse betrekking wil zeggen een betrekking met een verwachte minimale duur

van drie maanden. Tijdelijk werk zoals seizoensarbeid en werk in het kader van

overheidsprogramma's (Government Sponsored Schemes) telt niet als voltijdse

arbeid.

Page 22: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 22

De aanvulling is 60 % van het verschil tussen het gezinsinkomen (na aftrek van PRSI

en inkomstenbelasting) en de inkomensgrens voor de betrokken gezinsgrootte.

Uitkeringen voor eenoudergezinnen (One-Parent Family Payment)

De uitkering voor eenoudergezinnen is bestemd voor mannen en vrouwen die zonder

hulp van een partner een kind opvoeden. De uitkering kan worden aangevraagd door:

personen waarvan het jongste kind 12 jaar of jonger is;

alleenstaanden, weduwen/weduwnaars, echtgenoten van gevangenen, personen die

gescheiden of van tafel en bed gescheiden zijn, of

personen waarvan het huwelijk nietig is verklaard en die niet meer met hun ex-

echtgeno(o)t(e) samenleven.

Personen die recht hebben op deze uitkering zijn degenen die de

eerstverantwoordelijke zijn voor de verzorging van ten minste één inwonend kind; die

niet als man en vrouw met een partner samenwonen; die een inkomen uit arbeid van

niet meer dan 425 EUR per week hebben; die voldoen aan een onderzoek naar

vermogenstoestand; en die voldoen aan de voorwaarde inzake gewoonlijke

verblijfplaats.

Wat moet u doen om een gezinstoelage te krijgen?

In beginsel moeten gezinstoelagen worden aangevraagd via de plaatselijke kantoren

voor de sociale zekerheid. De kinderbijslag wordt maandelijks uitgekeerd en het recht

op kinderbijslag ontstaat op de eerste dag van de maand die volgt op de maand

waarin het kind is geboren of in Ierland is komen wonen. Een van de ouders moet

doorgaans binnen drie maanden na die datum een aanvraag indienen door middel van

een formulier dat bij de plaatselijke kantoren voor de sociale zekerheid verkrijgbaar is.

Page 23: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 23

Hoofdstuk X: Werkloosheid

Wie komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering?

De werkloosheidsuitkering wordt wekelijks betaald aan werkloze verzekerden. Om in

aanmerking te komen voor deze uitkering (Jobseeker’s Benefit), dient de

werkzoekende:

te voldoen aan de voorwaarden inzake de PRSI-premies;

arbeidsgeschikt te zijn en beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt;

daadwerkelijk op zoek te zijn naar werk;

ouder dan 16 jaar en jonger dan 66 jaar zijn.

Zelfstandigen, overheidsdienaren die vóór april 1995 zijn geworven, en personen die

minder dan 38 EUR per week verdienen, dragen geen PRSI-premies af die recht geven

op een uitkering.

De voorwaarden voor toekenning van een toelage voor werkzoekenden (Jobseeker’s

Allowance) zijn grotendeels vergelijkbaar. Er moet evenwel worden voldaan aan de

voorwaarden inzake vermogenstoestand en woonplaats. Er geldt geen wachttijd. De

aanvrager moet ten minste 18 jaar zijn.

In bepaalde situaties kunnen de werkloosheidsuitkering en de toelage voor

werkzoekenden voor bepaalde tijd worden stopgezet, bijvoorbeeld als de betrokkene

door eigen schuld zonder werk is gekomen of een aanbod voor passend werk heeft

afgeslagen.

Via kortingen op de uitkering worden werkzoekenden gestimuleerd gebruik te maken

van het nationale actieplan voor de werkgelegenheid (National Employment Action

Plan – NEAP) en andere maatregelen voor werkhervatting.

Afvloeiingsuitkeringen

De meeste verzekerden vallen onder het stelsel van de afvloeiingsregeling

(Redundancy Payments Scheme), dat beheerd wordt door het ministerie van Sociale

Zekerheid (Department of Social Protection). De verzekerde werknemer die zijn werk

verliest wegens overtolligheid, ontvangt indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan,

een uitkering in de vorm van een bedrag ineens. Dat bedrag wordt berekend aan de

hand van de duur van de arbeid bij de werkgever die het ontslag heeft aangevraagd,

de leeftijd van de werknemer en het loon op het moment van ontslag.

Gewoonlijk wordt iemand als overtollig beschouwd wanneer het ontslag te wijten is

aan de volledige of gedeeltelijke opheffing van de arbeidsplaats of als de werkgever

minder werknemers nodig heeft met zijn kwalificaties.

NB: de aanspraken in dit stelsel hangen af van de duur van de werkzaamheden bij

werkgevers in Ierland, en niet van de betaalde premies. De communautaire wetgeving

inzake de erkenning van verzekeringstijdvakken in het buitenland is hier dus niet van

toepassing.

Page 24: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 24

Indien de betaling in het kader van de afvloeiingsregeling hoger is dan 50 000 EUR,

kan de begunstigde gedurende maximaal negen weken worden uitgesloten van het

recht op een werkloosheidsuitkering (Jobseeker’s Benefit). Deze bepaling geldt niet

voor personen van 55 jaar of ouder.

Wat wordt er gedekt?

Toekenning van werkloosheidsuitkeringen en toelagen voor werkzoekenden start

gewoonlijk op de vierde dag van de werkloosheid. Als de betrokkene evenwel in de

voorafgaande dertien weken reeds een aanvraag voor ziekengeld of een

werkloosheidsuitkering heeft ingediend, kan hij al vanaf de eerste dag van de

werkloosheid een uitkering ontvangen. Als er in de periode onmiddellijk voorafgaand

aan de aanvraag van een toelage voor werkzoekenden aan de betrokkene een

werkloosheidsuitkering werd betaald, is er geen wachttijd.

De werkloosheidsuitkering wordt doorgaans gedurende maximaal 312 dagen betaald,

maar is beperkt tot 234 dagen als er minder dan 260 weekpremies zijn betaald sinds

opname in de verzekering. De uitkering kan evenwel doorlopen tot de

pensioengerechtigde leeftijd als de betrokkene blijft voldoen aan de voorwaarden voor

ontvangst van de betaling. De toelage voor werkzoekenden wordt voor onbepaalde tijd

uitgekeerd tot de leeftijd van 66 jaar.

De werkloosheidsuitkering en de toelage voor werkzoekenden zijn forfaitaire bedragen

ter hoogte van 188 EUR per week. Voor jongeren tot 24 jaar gelden verlaagde

tarieven voor de toelage voor werkzoekenden.

Er zijn toeslagen voor volwassenen en kinderen die hiervoor in aanmerking komen.

Mogelijk kan aanspraak worden gemaakt op verdere toeslagen, zoals toeslagen uit

hoofde van het stelsel van aanvullende uitkeringen (Supplementary Welfare Allowance

Scheme), zoals huur- en hypotheekrentetoeslagen (Rent and Mortgage Interest

Supplements), uitkeringen wegens buitengewone en spoedeisende behoeften

(Exceptional and Urgent Needs Payments) en, voor ontvangers van een toelage voor

werkzoekenden, een brandstoftoelage (Fuel Allowance).

Wat moet u doen om een werkloosheidsuitkering te krijgen?

Een werkloosheidsuitkering moet op de eerste dag van de werkloosheid worden

aangevraagd. De aanvraag moet worden ingediend bij het plaatselijke kantoor voor de

sociale verzekering. Indien deze instantie meer dan tien kilometer (zes mijl) van het

woonadres van de aanvrager verwijderd is, mag de aanvraag ook per post worden

ingediend. Het is mogelijk dat van U een inkomstenbelastingformulier zoals het P60-

formulier (belastingaangifte) wordt gevraagd, om het recht op de uitkering vast te

stellen.

De werkloosheidsuitkering wordt wekelijks met terugwerkende kracht betaald via een

in een postkantoor te innen cheque of postwissel.

Page 25: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 25

Hoofdstuk XI: Sociale minima

Wie komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering?

Personen die in Ierland wonen en niet voldoende premies hebben betaald om in

aanmerking te komen voor de uitkeringen van de sociale verzekeringen (Social

Insurance Payment), of daar niet langer recht op hebben, kunnen in plaats daarvan

aanspraak maken op een niet op premie berustende uitkering.

Daarnaast zijn er diverse premievrije regelingen ter ondersteuning van personen met

een laag inkomen in onvoorziene omstandigheden. Deze regelingen voorzien eveneens

in verschillende uitkeringen in geld en hebben een breder toepassingsgebied in Ierland

dan het algemene premievrije minimumstelsel. Deze specifieke regelingen zijn:

werkloosheidsuitkering (Jobseeker’s Allowance );

invaliditeitsuitkering (Disability Allowance), voor mensen tussen 16 en 66 jaar met

een handicap;

blindenpensioen (Blind Pension), voor blinden en bepaalde slechtzienden tussen 18

en 66 jaar;

uitkering voor eenoudergezinnen (One-Parent Family Payment), voor alleenstaande

ouders;

ondersteuning van landbouwers (Farm Assist): landbouwers tussen 18 en 66 jaar

met een laag inkomen;

premievrij weduwe-/weduwnaars- en partnerpensioen (Widow’s, Widower’s and

Surviving Civil Partner's (Non-Contributory) Pension);

premievrij algemeen ouderdomspensioen (State Pension (Non-Contributory)).

In beginsel wordt de uitkering toegekend als de vermogenstoestand van de

betrokkene (en van de echtgeno(o)t(e) of partner) onder een bepaald niveau blijft.

Sommige inkomens- en vermogensbestanddelen blijven buiten beschouwing in het

onderzoek naar de vermogenstoestand.

Bovendien moeten aanvragers, om in aanmerking te komen, hun gewoonlijke

verblijfplaats (habitual residence) in Ierland hebben. De voorwaarde van vaste

ingezetene betekent dat de aanvrager van een van bovenstaande uitkeringen moet

bewijzen dat hij een vaste ingezetene is van Ierland of in elk geval van het gebied

waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Kanaaleilanden en het eiland Man (Common

Travel Area of the UK, the Channel Islands or the Isle of Man) worden begrepen, en

wel gedurende een langdurige, aaneengesloten periode.

Om na te gaan of een persoon als vaste ingezetene wordt aangemerkt, houdt het

ministerie rekening met:

de plaats van hun belangrijkste activiteit;

de duur en mate van continuïteit van hun verblijf in Ierland of andere delen van het

Gemeenschappelijk reisgebied;

de duur en reden van een eventueel verblijf buiten Ierland;

de aard en het patroon van eventuele arbeid;

hun intentie om in de Republiek Ierland te wonen, zoals die blijkt uit de bewijzen.

Page 26: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 26

Het stelsel van aanvullende uitkeringen biedt als algemene premievrije

minimumtoelage verschillende vaste uitkeringen in geld aan personen die onvoldoende

middelen hebben om aan hun behoeften te voldoen.

Wat wordt er gedekt?

Aanvragers die volgens het onderzoek naar hun vermogenstoestand niet over eigen

middelen beschikken, hebben recht op betaling van alle premievrije uitkeringen, met

inbegrip van verhogingen voor een echtgeno(o)t(e) of partner en kinderen, volgens

het hoogste tarief. Als het onderzoek naar de vermogenstoestand van de aanvrager

wijst op het bestaan van eigen middelen, wordt het te betalen tarief

dienovereenkomstig verlaagd.

Er zijn verhogingen voor ontvangers van een invaliditeitsuitkering (Disability

Allowance), algemeen ouderdomspensioen (State Pension) en blindenpensioen (Blind

Pension), namelijk een alleenstaandetoeslag (Living Alone Allowance), gratis reizen

(Free Travel), elektriciteitstoelage (Electricity Allowance), kijkgeld (T.V. Licence) en

telefoonhuurtoeslag (Telephone Rental Allowance).

Alle regelingen hebben een onbeperkte duur. Zij blijven van kracht zolang er aan de

voorwaarden wordt voldaan.

Verder zijn er huisvestings- en verwarmingstoelagen:

de regeling huurtoeslag (Rent Supplement) voorziet in kortlopende steun voor

rechthebbenden die een particuliere huurwoning bewonen en over onvoldoende

middelen beschikken om de woonkosten te betalen en aan wie geen andere

accommodatie ter beschikking staat. De hoogte van de toeslag hangt af van de

huurlocatie en de gezinsgrootte;

de regeling hypotheekrentetoeslag (Mortgage Interest Supplement) voorziet in

kortlopende steun voor rechthebbenden die een eigen woning bewonen. De hoogte

van de toeslag hangt af van de verschuldigde hypotheekrente;

brandstoftoeslag (Fuel Allowance).

Personen die volledig afhankelijk zijn van een premievrij minimum, hebben volledig

recht op gezondheidszorg).

Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan?

Alle regelingen moeten formeel worden aangevraagd. Het onderzoek naar

vermogenstoestand is gebaseerd op de bij aanvraag verstrekte gegevens. In de

meeste gevallen vindt er in het kader van het onderzoek ook een gesprek plaats met

een inspecteur (social welfare inspector) van het ministerie van Sociale Zekerheid.

Page 27: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 27

Hoofdstuk XII: Langdurige zorg

Wie komt in aanmerking voor langdurige zorg?

Hoewel er in Ierland geen apart stelsel voor langdurige zorg is, zijn er diverse

regelingen/vergoedingen voor mensen die langdurige zorg nodig hebben.

De regeling voor verzorging in een verpleeghuis biedt financiële ondersteuning voor de

kosten van langdurige zorg in een verpleeghuis. Wie een aanvraag in het kader van

deze regeling indient, moet worden beoordeeld op zijn of haar zorgbehoefte en

financiële situatie om vast stellen a) of langdurige zorg in een verpleeghuis de meest

geschikte optie is, en b) wat zij zelf kunnen bijdragen aan de kosten van hun zorg.

Iedereen waarvan wordt vastgesteld dat hij of zij langdurige zorg in een verpleeghuis

nodig heeft, kan van deze regeling gebruikmaken, ongeacht leeftijd. De zorg in een

verpleeghuis moet echter geschikt zijn om te voldoen aan de behoeften van de

betreffende persoon.

Thuiszorgpakketten (Home Care Packages) zijn bedoeld voor personen die een

gemiddelde tot grote behoefte aan thuiszorg hebben. Zij zijn met name bedoeld voor

thuiswonende ouderen die zich in een ziekenhuis voor dringende verpleging bevinden

en die dreigen langdurig te worden opgenomen in een verzorgingshuis.

Mantelzorguitkering (Carer’s Benefit)

De mantelzorguitkering wordt toegekend aan verzekerde personen die recentelijk zijn

gestopt met werken om te zorgen voor naasten die voltijds zorg nodig hebben. De

uitkering kan worden betaald aan verzekerde werknemers die tussen zes weken en

twee jaar mantelzorg verlenen. Voor de uitkering voor mantelzorgers wordt geen

onderzoek naar vermogenstoestand uitgevoerd. Om recht te hebben op deze

uitkering, moeten zowel de zorgverlener als de persoon die de zorg ontvangt aan

onderstaande voorwaarden voldoen.

De verzekerde werknemer of zelfstandige die de mantelzorguitkering aanvraagt:

moet ten minste 18 jaar zijn;

moet in de voorafgaande 26 weken ten minste 8 weken in loondienst zijn geweest;

moet stoppen met werken om voltijds voor een afhankelijke naaste te gaan zorgen;

het werk dat wordt opgezegd, moet een omvang hebben van ten minste 16 uur per

week of 32 uur per twee weken;

mag geen werk buitenshuis verrichten voor meer dan 15 uur per week, niet als

werknemer en niet als zelfstandige;

mag niet langdurig in een ziekenhuis, een revalidatiecentrum of een vergelijkbare

instelling verblijven.

De persoon waar de verzekerde werknemer of zelfstandige voor zorgt:

moet zodanig hulpbehoevend zijn dat voltijds zorg nodig is (dit moet blijken uit een

medische verklaring), en

Page 28: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 28

mag niet permanent in een ziekenhuis, een verpleeghuis of een vergelijkbare

instelling verblijven.

Uitkering voor hulp van derden

De uitkering voor hulp van derden (Constant Attendance Allowance) wordt betaald

voor begunstigden van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Disablement Benefit) die

zodanig hulpbehoevend zijn dat zij ten minste zes maanden moeten worden verzorgd

door een andere persoon.

Er geldt geen minimaal vereist premietijdvak. Voor de uitkering wordt geen onderzoek

naar de vermogenstoestand uitgevoerd.

Toelage voor thuisverzorging (Domiciliary Care Allowance)

Deze toelage wordt uitgekeerd voor kinderen tot 16 jaar die thuis wonen en beduidend

meer zorg en aandacht nodig hebben dan gebruikelijk is voor kinderen van dezelfde

leeftijd.

Er geldt geen minimaal vereist premietijdvak. Er wordt een onderzoek naar de

vermogenstoestand uitgevoerd (op basis van de middelen van het kind).

Toelage voor mantelzorgers (Carer’s Allowance)

De toelage voor mantelzorgers wordt betaald aan thuiszorgers van 18 jaar of ouder

die mantelzorg verlenen aan zieken / arbeidsongeschikten van 16 jaar of ouder die

recht hebben op een toelage voor thuiszorg (Domiciliary Care Allowance).

Er geldt geen minimaal vereist premietijdvak. Er wordt een onderzoek naar de

vermogenstoestand uitgevoerd (op basis van de middelen van de mantelzorger).

Toelage voor tijdelijke verzorging (Respite Care Grant)

De toelage voor tijdelijke verzorging is een jaarlijkse betaling voor verzorgers van 16

jaar of ouder die voltijds zorg verlenen aan bepaalde mensen die voltijds zorg nodig

hebben.

Er geldt geen minimaal vereist premietijdvak.

Wat wordt er gedekt?

Thuiszorgpakketten zijn bedoeld als aanvulling op de bestaande algemene

maatschappelijke diensten. De uitkeringen zijn niet gebonden aan een bepaalde duur.

De regeling voor verzorging in een verpleeghuis (Nursing Homes Support Scheme)

voorziet in een bijdrage in de kosten van bepaalde openbare en vrijwillige

verpleeghuizen en goedgekeurde particuliere verpleeghuizen. De hoogte van de eigen

bijdrage hangt af van een financiële beoordeling. De bijdrage in de kosten blijft van

kracht zolang de zorgontvanger in een verpleeghuis verblijft en er volgens de

financiële beoordeling aanspraak op bestaat.

De uitkering voor mantelzorgers bestaat uit een persoonlijk deel en een toelage voor

elk kind dat aan de gestelde voorwaarden voldoet. De uitkering wordt betaald voor

een duur van maximaal twee jaar. De verzekerde werknemer of zelfstandige kan deze

Page 29: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 29

uitkering aanvragen voor een aaneengesloten periode of voor afzonderlijke perioden

die tezamen de totale duur van de uitkering niet overschrijden. Bij verzorging van

meer dan een persoon kan de persoonlijke uitkering worden verhoogd met 50 %. De

betaling van de mantelzorguitkering (Carer’s Benefit) geschiedt wekelijks door middel

van een overschrijving op een rekening bij een bank of bij een bouwspaarfonds

(Building Society) niet zijnde een hypothecaire rekening.

De uitkering voor mantelzorgers (Carer’s Benefit), de toelage voor mantelzorgers

(Carer’s Allowance), de uitkering voor hulp van derden (Constant Attendance

Allowance), de toelage voor thuiszorg (Domiciliary Care Allowance) en de toelage voor

tijdelijke verzorging (Respite Care Grant) worden rechtstreeks aan de verzorger

uitbetaald, waarbij de hoogte van het bedrag niet wordt bepaald door de mate van

afhankelijkheid. Zie voor de hoogte van de bedragen de MISSOC-tabellen, tabel XII

Long-term Care (langdurige zorg), Cash benefit, Amount (uitkering, bedrag).

Wat moet u doen om langdurige zorg te krijgen?

Naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek naar thuiszorgpakketten, waarvan

de uitkomsten in december 2009 werden gepubliceerd door het ministerie van

Gezondheid en Kinderen, is de dienst voor de gezondheidszorg (HSE) voornemens in

2011 diverse initiatieven in te voeren. De initiatieven zijn bedoeld om de aanspraak

op, en verlening van, thuiszorgdiensten te standaardiseren teneinde zo goed mogelijk

te voorzien in de behoeften van ouderen en de middelen maximaal te benutten.

Volgens de regeling verzorging in een verpleeghuis (Nursing Homes Support Scheme)

wordt de zorgbehoefte beoordeeld door een of meer personen die naar het oordeel

van de dienst voor de gezondheidszorg (HSE) gekwalificeerd zijn om die beoordeling

uit te voeren en er verslag over uit te brengen.

Om aanspraak te maken op de uitkering voor mantelzorgers (Carer’s Benefit), de

toelage voor mantelzorgers (Carer’s Allowance), de uitkering voor hulp van derden

(Constant Attendance Allowance) en de toelage voor tijdelijke verzorging (Respite

Care Grant), moet de aanvrager informatie van de arts van de zorgontvanger over de

mate van zorgbehoevendheid indienen. Deze informatie wordt beoordeeld door een

medisch acceptant van het ministerie van Sociale Zekerheid.

Page 30: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 30

Bijlage : Nuttige adressen en sites

Voor socialezekerheidskwesties met betrekking tot meer dan één EU-land kunt u een

contactinstelling zoeken in de organendatabase die wordt bijgehouden door de

Europese Commissie en staat op: http://ec.europa.eu/employment_social/social-

security-directory/welcome.seam?langId=nl

Ministerie van Sociale Zekerheid (Department of Social Protection)

Social Welfare Services Office

College Rd,

Sligo

Ierland

Tel. (+353-71) 915 7100

E-mail: [email protected]

De volgende wettelijke organen vallen onder het ministerie:

de Citizens Information Board biedt ondersteuning middels voorlichting, advisering

en belangenbehartiging met betrekking tot openbare en sociale diensten (website:

http://www.citizensinformationboard.ie );

de Pensions Board is belast met het toezicht op de uitvoering van de pensioenwet

(Pensions Act) ten aanzien van bedrijfspensioenen en Personal Retirement Savings

Accounts (persoonlijke spaarplannen voor de oude dag). Verder adviseert dit orgaan

de minister over het pensioenbeleid (website: http://www.pensionsboard.ie);

het Office of the Pensions Ombudsman behandelt klachten over financiële verliezen

wegens wanbeheer, en feitelijke of juridische geschillen, met betrekking tot

beroepspensioenregelingen en Personal Retirement Savings Accounts. De Pensions

Ombudsman is een onafhankelijk statutair ambtenaar (website:

www.pensionsombudsman.ie ).

Zie voor meer informatie over het ministerie: http://www.welfare.ie

Ministerie van Bedrijfsleven, Werkgelegenheid en Innovatie

Department of Enterprise, Jobs and Innovation

Davitt House

65A Adelaide Road

Dublin 2

Voor meer informatie over toekenning van een mantelzorguitkering (Carer’s Benefit)

kan contact worden opgenomen met: Employment Rights Information Unit van het

ministerie van Bedrijfsleven, Handel en Werkgelegenheid, tel. (353-1) 631 3131.

Meer informatie over de wetgeving inzake zorgverlof (Law on Carer’s Leave) is te

vinden op de website van het ministerie van Bedrijfsleven, Handel en

Werkgelegenheid: http://www.entemp.ie of per e-mail aan: [email protected]

Page 31: in Ierland - ec.europa.euec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your social... · Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie Uw socialezekerheidsrechten in Ierland Juli

Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Uw socialezekerheidsrechten in Ierland

Juli 2012 31

Ministerie van Volksgezondheid

Department of Health and Children

Hawkins House

Hawkins Street

Dublin 2

Tel. (+353-1) 635 4000

e-mailen kan rechtstreeks via de website: http://www.dohc.ie

Dienst voor de gezondheidszorg

Health Service Executive

Dr Stevens Hospital

Dublin 8

Tel. (+353-1) 635 4000

Website: http://www.hse.ie

De dienst voor de gezondheidszorg is opgedeeld volgens geografische regio's, waar

plaatselijke kantoren (Local Health Offices) belast zijn met de verlening van

gezondheidsdiensten in een bepaald gebied. Een overzicht van de kantoren is te

vinden op: http://www.hse.ie/eng/services/maps/map.html?showDoc=1&