IN 8 STAPPEN - sccm...> informatiebladen met voorbeelden en tips SCCM is beheerder van de...

of 1 /1

Embed Size (px)

Transcript of IN 8 STAPPEN - sccm...> informatiebladen met voorbeelden en tips SCCM is beheerder van de...

 • Op www.sccm.nl is veel informatie te vinden, onder andere:> database met alle gecertificeerde bedrijven> certificatieschema’s met alle eisen waar een gecertificeerd bedrijf aan moet voldoen> informatiebladen met voorbeelden en tips

  SCCM is beheerder van de certificatieschema’s voor ISO 14001, OHSAS 18001 (ISO 45001) en ISO 50001

  Voldoet het systeem, de uitvoering en de bewijsvoering aan de eisen van de norm? Voer waar nodig corrigerende maatregelen uit.

  8 VOER INTERNE AUDITS EN DIRECTIEBEOORDELING UIT

  Een nieuwe eis is dat de organisatie kennis heeft van en inzicht in de compliancestatus. Dit betekent dat er op centraal niveau steeds een overzicht is van de compliancesituatie van de organisatie als geheel (bekend moet zijn waar in de organisatie de zwakke punten voor wat betreft compliance zijn).

  Het monitoren, meten, analyseren en evalueren moet valide en betrouwbare informatie opleveren. Uit de GAP-analyse zal moeten blijken waar er aanpassingen in het MMS nodig zijn.

  7 EVALUEER DE PRESTATIES

  Beoordeel in deze stap:1. of processen voldoende bewijsmateriaal opleveren om de uitvoering aan te tonen (op basis van GAP-analyse met betrekking tot documentatie). Kijk hierbij vooral naar de risico’s en kansen, verwachtingen en behoeften van belanghebbenden en of er voldoende rekening wordt gehouden met de omgevingsfactoren;2. of de juiste acties zijn geformuleerd om de risico’s en kansen op te pakken;3.3. of de juiste competenties aanwezig zijn om de werkzaamheden volgens het MMS uit te voeren;4. kwaliteit van monitoring (valide en betrouwbare informatie).Voer waar nodig de benodigde verbeteringen door.

  De eisen voor procesbeheersing zijn niet wezenlijk anders dan in de oude norm. De nieuwe norm stelt het hebben van procedures niet verplicht, maar wil via be-wijsmateriaal aantoonbaar krijgen dat processen beheerst verlopen, doelstel-lingen worden gerealiseerd, voldoende kennis aanwezig is en natuurlijk dat het milieu wordt beschermd en de milieuprestatie wordt verbeterd.

  6 PAS WAAR NODIG DE PROCESBEHEERSING AAN

  In de nieuwe norm is onder milieubeleid (art. 5.2) de term ‘bescherming van het milieu’ toegevoegd. Dit betekent dat niet alleen de mogelijk-heden tot ‘bescherming van het milieu’ in het beleid moeten zijn opge-nomen, maar ook dat mogelijkheden (kansen) in beeld worden ge-bracht. Dus denken vanuit de mogelijkheden hoe risico’s ten aanzien van het milieu kunnen worden beperkt én hoe verbeteringen in het milieu kunnen worden gerealiseerd (zie het infoblad voor voorbeelden).

  Op basis van de nieuwe norm is het noodzakelijk om risico’s en kansen ten aanzien van het milieu te betrekken in het strategisch beleid van de organisatie en andersom ervoor te zorgen dat het milieubeleid spoort met het strategisch beleid. In de oude norm was het nog mogelijk het milieubeleid te beperken tot het operationele milieubeleid.

  Net als in de oude norm worden er doelstellingen geformuleerd. De Net als in de oude norm worden er doelstellingen geformuleerd. De doelstellingen moeten aansluiten bij het (strategisch) milieubeleid. Om de voortgang te kunnen monitoren moeten er indicatoren worden vast-gesteld. Nieuw is dat geprobeerd moet worden om de acties om de doelstellingen te realiseren worden geïntegreerd in bedrijfsprocessen.

  Naast de risico’s voor het milieu vraagt de nieuwe norm ook de kansen voor verbetering in beeld te brengen.

  5 FORMULEER HET BELEID EN DE DOELSTELLINGEN

  STAKEHOLDERSANALYSEVVan belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie moeten de behoeften en verwachtingen worden geïnventariseerd. De analyse van behoeften en verwachtingen sluit ook aan bij het uitgangspunt dat het MMS op basis van ISO 14001 gebruikt moet kunnen worden om het milieudeel van duurzaam ondernemen (op basis van duurzaam ondernemen (op basis van bijvoorbeeld ISO 26000) in te vullen. Een voorbeeld is te vinden in het eerder genoemde informatieblad, bijlage 2, tabel 1.

  INVENTARISATIE BELANGRIJKE ISSUESDe organisatie moet inzicht hebben in de De organisatie moet inzicht hebben in de belangrijke punten of ontwikkelingen die zowel binnen als buiten de organisatie spelen en die relevant (kunnen) zijn voor het behalen van de beoogde resultaten van het MMS. De punten of ontwikkelingen worden relevant wanneer er op de korte of langere termijn voor het milieu en/of de organisatie termijn voor het milieu en/of de organisatie relevante risico’s of kansen aan verbonden zijn. Voor een voorbeeld zie het eerder genoemde informatieblad, bijlage 2 tabel 1.

  Voer de analyses uit die in de nieuwe norm worden gevraagd en die volgens de GAP-analyse nog ontbreken. Het zal vaak om de onderstaande onderdelen gaan.

  4 VOER DE NODIGE ANALYSES UIT EN PAS DE RISICO’S EN KANSEN AAN

  De 2015-norm geeft aan dat in het toepassingsgebied ook de gren-zen en toepasbaarheid van het MMS moeten worden vastgelegd. Denk daarbij aan fysieke grenzen, juridische grenzen, Kamer van Koophandel gegevens. In de ISO 14001:2004 stond alleen dat het toepassingsgebied moest worden vastgelegd.

  Let op dat uitbestede processen wel tot de te beheersen processen worden gerekend. De organisatie zal in het toepassingsgebied moeten vaststellen hoe ver haar invloed reikt. Zie het voorbeeld in het genoemde informatieblad in bijlage 2, tabel 1.Zorg ervoor dat de scope beschikbaar is voor belanghebbende partijen.

  Wat valt wel en wat valt niet onder het certificaat?3

  !

  LEG DE SCOPE VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAST

  Dit begint al bij de aanpassing van het managementsysteem aan de nieuwe norm en de (beleids)keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. De norm vereist namelijk ook een meer strategische benadering van het milieubeleid.

  In de norm is de betrokkenheid van de directie bij het milieumanagementsysteem expliciet gemaakt in een negental punten. Daarbij staat bovenaan dat de directie ook ‘verantwoordelijkheid moet nemen’ voor de effectiviteit van het MMS. Dit vere-ist een (pro)actieve rol van de directie bij bijvoorbeeld het verbeteren van de milieuprestatie. Daarnaast zal de directie bijvoorbeeld op de hoogte moeten zijn van de belangrijke risico’s en kansen, de verwachtingen van belanghebbenden en de compliancestatus.

  - Beoordeel of de huidige rol van de directie past bij de eisen uit de norm voor directiebetrokkenheid en welke maatregelen eventueel moeten worden genomen

  - Bepaal op welke manieren en momenten de directie betrokkenheid gaat tonen

  2 MAAK DE BETROKKENHEID VAN DE DIRECTIE EXPLICIET EN CONCREET

  Hulpmiddel: Hoofdstuk 4, informatieblad Overgang naar ISO 14001:2015De GAP-analyse kan bijvoorbeeld bestaan uit een tabel waarin de verschillende normpunt-en genoemd worden, de verschillen met de oude norm en de status en acties die nodig zijn om aan de nieuwe eisen te voldoen.

  Is niet verplicht vanuit de norm, wel handig omdat het de audit door de certificatie-instelling vereenvoudigt. De GAP-analyse maakt direct duidelijk welke veranderingen in het milieumanagementsysteem (MMS) moeten worden aangebracht.

  1 MAAK EEN GAP-ANALYSE

  Deze acht stappen helpen u op weg om uw huidige milieu-managementsysteem (MMS) aan te passen aan de eisen van de nieuwe ISO 14001-norm.

  De basis voor dit stappenplan is het informatieblad Overgang naar ISO 14001:2015. In de tabel van hoofdstuk 4 wordt in grote lijnen aangegeven waar de verschillen zitten tussen de oude en de nieuwe norm. Bijlage 1 bevat een overzicht van de documentatievereisten uit de norm.

  van ISO 14001:2004 naar ISO 14001:2015

  IN STAPPEN8