IMPAKT: Richtsnoeren Vlaamse Overheid

Click here to load reader

 • date post

  15-Apr-2017
 • Category

  Internet

 • view

  108
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of IMPAKT: Richtsnoeren Vlaamse Overheid

 • INFORMATIEVEILIGHEID

  OMDAT HET KAN

 • Informatie heeft waarde

  Waardevolle informatie moet we veilig stellen

  Informatie heeft vaak een bepaalde gevoeligheid

  Daarnaast moeten we ook de privacy beschermen

  We hebben dus een aanpak nodig om informatie te beschermen

  Kernvragen:

  Waarom hebben we informatiebeveiliging nodig?

  Wat is de waarde van informatie? Geldelijke waarde

  Aantrekkelijk voor anderen (insiders of outsiders met goede en kwade bedoelingen)

  Nut voor u en nuttig voor anderen

  Kwaliteit & tijdigheid zijn vaak van groot belang

  Tenslotte is er ook de (potentile) schade als gevolg van verkeerd gebruik of

  compromitteren van informatie

 • Basisstelling:

  Informatiebeveiliging is in essentie balans

  Er is een relatie tussen

  gebruiksgemak en beveiliging

  Als de beveiliging toeneemt,

  neemt het gebruiksgemak af

 • Informatieveiligheid organisatorisch kader

  Richtsnoeren informatiebeveiliging van persoonsgegevens v 3.0

  (oorsprong: oprichting KSZ met als toezichthouder POD-MI)

  Vandaag van toepassing bij verwerking vertrouwelijke persoonsgegevens binnen:

  1- sociale context (OCMW) als

  2- niet-sociale context (Gemeente)

  Toepassingsgebied?

  Steden en gemeenten

  Binnen instellingen die deel uitmaken van het netwerk dat

  beheerd wordt door de kruispuntbank van de sociale zekerheid

  Uiteraard ook bij integratie van gemeente en OCMW (inkanteling)

  De Richtsnoeren vormen een leidraad voor het implementeren van de

  ISMS-beheerscyclus (Information Security Management System) die de

  kwaliteit van het informatieveiligheidsproces op langere termijn beoogt

  te borgen en te verbeteren.

 • GEMEENTE - OCMW

  INFORMATIEVEILIGHEID

  In n bad?

 • Minimale veiligheidsmaatregelen

  gelden voor gemeente en OCMW?

  De OCMW behoren tot het netwerk van de

  sociale zekerheid en moeten voldoen aan

  de minimale veiligheidsmaatregelen die zijn

  opgelegd door de Kruispuntbank van de Sociale

  Zekerheid (KSZ). Daarnaast zijn door de

  KSZ richtlijnen opgesteld met door iedere

  instelling na te streven

  veiligheidsdoeleindenm.b.t. alle domeinen van

  de informatieveiligheid.

  http://www.ksz.fgov.be/binaries/documentation/nl/securite/minimale_veiligheidsnormen.pdfhttp://www.ksz.fgov.be/binaries/documentation/nl/securite/richtlijnen.pdf

 • Minimale veiligheidsmaatregelen

  gelden voor gemeente en OCMW?

  De gemeenten behoren niet tot het netwerk van de

  sociale zekerheid.

  Omdat de samenwerking tussen gemeente en OCMW

  steeds nauwer wordt, is het de bedoeling om het

  veiligheidsniveau van de gemeente op te tillen naar het

  niveau van het OCMW.

  Dergelijk proces vraagt tijd en inspanning.

  Eenvormige richtsnoeren informatieveiligheid die gelden

  voor zowel OCMW als gemeente in Vlaanderen,

  gebaseerd op de minimale veiligheidsnormen van de

  KSZ.

  http://vtc.corve.be/docs/VTC_Informatieveiligheid_Steden en gemeenten_v 2 0.docx

 • Gemeente en OCMW als n entiteit

  het lokaal bestuur?

  Gemeente en OCMW zijn afzonderlijke entiteiten

  en hebben elk hun specifieke finaliteiten.

  Daardoor worden zij door de wet van 8

  december 1992 tot bescherming van de

  persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de

  verwerking van persoonsgegevens, beschouwd

  als verschillende verantwoordelijken voor de

  verwerking.

 • Gebruik en de machtigingen

  Privacy Wetgeving & ISO 2700X

  Kruispuntbank

  Sociale ZekerheidRijksregister

  Minimale Normen

  KSZ

  Richtsnoeren Informatieveiligheid

  POD-MI VTC

  OCMW Gemeente

  MachtigingMachtiging

  Consulent

  Cel

  Consulent

  Cel

 • Wie moet een

  informatieveiligheidsconsulent aanstellen?

  De verplichting tot het aanstellen ve

  veiligheidsconsulent wordt in artikel 9 van het

  decreet van 18 juli 2008 betreffende het

  elektronische bestuurlijke gegevensverkeer (e-

  Gov decreet), vastgelegd voor elke instantie die:

  - persoonsgegevens verwerkt,

  - authentieke gegevensbron beheert,

  - tussenkomt bij mededeling v persoonsgegevens,

  - ondersteunt bij gebruikers- en toegangsbeheer.

 • Welke zijn de opdrachten en de rol

  van een veiligheidsconsulent?

  Over het algemeen heeft de dienst belast met de

  informatieveiligheid een adviserende, stimulerende,

  documenterende en controlerende opdracht inzake

  informatieveiligheid.

  De veiligheidsconsulent adviseert de verantwoordelijke

  voor het dagelijks bestuur van zijn instelling, op diens

  verzoek of op eigen initiatief, omtrent alle aspecten van

  de informatieveiligheid.

  Het advies wordt schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht,

  tenzij de risico's niet voldoende ernstig zijn.

 • Gemeente en OCMW

  n gemeenschappelijke netwerk?

  Gemeente en OCMW zijn 2 aparte entiteiten met elk hun specifieke

  finaliteiten. Dit betekent dat zowel de gemeente als het OCMW elk

  verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerkingen. Toch kunnen zij

  een gemeenschappelijk netwerk delen, maar er moeten voldoende

  veiligheidsmaatregelen genomen worden:

  1. toegang d.m.v. paswoord;

  2. een lijst van gemachtigden van de gemeente en een lijst van

  gemachtigden van OCMW;

  3. toegang voor de gemachtigden van de gemeente moet beperkt

  worden tot de finaliteiten van de gemeente, toegang voor de

  gemachtigde van het OCMW moet beperkt worden tot de finaliteiten

  van het OCMW;

  4. bijhouden van loggings.

  Als gemeente en OCMW ook een gemeenschappelijk ICT-beleid

  willen uitbouwen, is een samenwerkingsakkoord tussen beiden

  vereist.

 • Gemeente en OCMW

  persoonsgegevens uitwisselen?

  Zij zijn dus elk verantwoordelijke voor de

  verwerking van persoonsgegevens.

  Als zij onderling persoonsgegevens willen

  uitwisselen, moet voor de elektronische

  uitwisseling vooraf een machtiging worden

  gevraagd.

 • Gemeente en OCMW eenzelfde

  informatieveiligheidsconsulent?

  Ja. Deze persoon zal wel 2 verschillende

  veiligheidsplannen moeten opmaken, een voor

  de gemeente en een voor het OCMW.

  Meer informatie omtrent het optreden van een

  veiligheidsconsulent voor gemeente en OCMW

  vindt u op de website van de Kruispuntbank van

  de Sociale Zekerheid (KSZ).

  Bijkomende informatie vindt u in de rubriek FAQ

  veiligheid en privacy op de website van de KSZ.

  http://www.ksz.fgov.be/nl/bcss/page/content/websites/belgium/security/security_07.html

 • Managementsamenvatting

  1. Wettelijke basis richtsnoeren Bescherming persoonsgegevens, sociale en medische gegevens

  Privacy (uniek identificeerbaar)

  Verplichting informatieveiligheidsconsulent

  Meldingsplicht VTC / KSZ

  Collectieve informatieveiligheidsconsulent

  Ja dit kan maar

  2. De richtsnoeren (website VTC)

  3. Veiligheidscel

  Minimale samenstelling

  Gewenst (zie dashboard)

  4. Veiligheidsplan

  Risico analyse

  Actieplan / uitvoering

 • ISO 27002 2013 norm / Richtsnoeren v3

  1. Risicobeoordeling

  2. Algemeen beveiligingsbeleid (security policy)

  3. Organisatie van informatieveiligheid

  4. Personeelsbeleid

  5. Beheer van bedrijfsmiddelen

  6. Toegang tot Persoonsgegevens

  7. Cryptografie

  8. Fysieke beveiliging (beveiliging omgeving)

  9. Operationele beveiliging (beveiliging bedrijfsactiviteiten)

  10. Communicatie beveiliging (netwerk en informatietransport)

  11. Beheer van informatiesystemen (verwerving, ontwikkeling, onderhoud)

  12. Beheer van leveranciersrelaties

  13. Informatiebeveiligingsincidenten (incident management)

  14. Bedrijfscontinuteit (calamiteiten)

  15. Naleving (compliance)

  Tool

  https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/Steden%20en%20gemeenten_v%203.0_0.pdf

  v3 = 15 domeinen (controls)

 • Organisatie

  Ingredinten

  informatie-

  veiligheid

  Machtigingen

  Sociale

  Gegevens

  Wetgeving

  Dagelijks

  beleid

  Persoons-

  gegevens

  Veiligheids-

  consulent

  Veiligheids-

  plan

  Interne

  Veiligheids-

  cel of Team

 • Informatie-

  veiligheidscel

  Verantw.

  Toegangen

  Informatie

  Veiligheids-

  consulent

  Interne

  Veiligheids-

  cel of Team

  Preventie-

  adviseur

  Dagelijks

  Bestuur

  ICT Verantwoordelijke

  HRM Verantwoordelijke

  Planning

  Opvolging en controle

 • Veiligheidsplan

  Informatieveiligheidsplan

  Risico assessment

  Acties tav de richtsnoeren (meerjarenplanning)

  Jaarlijks verslag

  Externe audit (3 jaren)

 • Behoefte Aanbod

  Regelgeving

  (kader)Dreiging

  Omgevingsanalyse

 • Omgevingsanalyse

  Behoefte Aanbod

  Dreiging

  Regelgeving

 • Gemeente-

  personeel

 • ISO 27002 2013 norm / Richtsnoeren v3

  Strategisch

  Risicobeoordeling

  Beveiligingsbeleid

  Organisatie

  Operationeel

  Personeel

  Bedrijfsmiddelen

  Persoonsgegevens

  Cryptografie

  Fysieke

  Operationeel

  Communicatie

  Informatiesystemen

  Leveranciersrelatie