Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… - dTHIP€¦ · literatuuronderzoek, interviews en een...

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… - dTHIP€¦ · literatuuronderzoek, interviews en een...

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Onderzoek naar de schoonmaak van High Touch Surfaces en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling

  UMC Utrecht Academie Opleiding tot Deskundige Infectiepreventie 2015-2017

  Door: Karlijn Smolders Studentnummer: 5782651

  Praktijk begeleider: Miriam Mes

  Naam opleider: Lonneke Bode Opleidingsplaats: MC Slotervaart

  4-11-2016

  Definitief

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 2

  Inhoud

  Samenvatting ....................................................................................................................... 3

  Afkortingen- en begrippen lijst ................................................................................................ 4

  1. Inleiding en probleemstelling ............................................................................................ 4

  1.1. Inleiding .................................................................................................................. 4 1.2. Probleemstelling ....................................................................................................... 5

  2. Doel- en vraagstelling ...................................................................................................... 5

  2.1. Doelstelling .............................................................................................................. 5 2.2. Vraagstelling ............................................................................................................ 5

  3. Methode van onderzoek ................................................................................................... 6

  3.1. Literatuuronderzoek .................................................................................................. 6 3.2. Observatiemetingen .................................................................................................. 6 3.3. Interview ................................................................................................................. 6 3.4. Fluorescent marker metingen ..................................................................................... 7 3.5. Interventies .............................................................................................................. 8 3.6. Nameting ................................................................................................................. 8

  4. Resultaten ...................................................................................................................... 8

  4.1. Literatuuronderzoek .................................................................................................. 8 4.2. Observatiemetingen ................................................................................................ 10 4.3. Interview ............................................................................................................... 10 4.4. Fluorescent marker metingen ................................................................................... 10 4.5. Interventie ............................................................................................................. 11 4.6. Nameting ............................................................................................................... 11

  5. Conclusie en discussie .................................................................................................... 12

  5.1. Conclusie ............................................................................................................... 12 5.2. Discussie ................................................................................................................ 13

  6. Aanbeveling .................................................................................................................. 14

  7. Literatuurlijst ................................................................................................................ 15

  8. Bijlagen ....................................................................................................................... 16

  8.1. Bijlage I: QuickScan observatie formulier ................................................................... 16 8.2. Bijlage II: Formulier interview verpleegkundigen ......................................................... 17 8.3. Bijlage III: Checklist optisch monitoren reiniging bed en toebehoren ............................. 19 8.4. Bijlage IV: Checklist optisch monitoren verpleegkundige materialen .............................. 19 8.5. Bijlage V: Resultaten observatiemetingen .................................................................. 20 8.6. Bijlage VI: Resultaten interview ................................................................................ 21 8.7. Bijlage VII: Resultaten nulmeting fluorescent marker test ............................................ 22 8.8. Bijlage VIII: Resultaten nameting fluorescentie marker test ......................................... 27 8.9. Bijlage IX: Vergelijking resultaten afdeling 10B en 10D ................................................ 31

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 3

  Samenvatting

  Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties is een probleem voor alle ziekenhuizen. Het toepassen

  van goede handhygiëne en isolatieverpleging draagt bij aan de reducering en verspreiding van

  nosocomiale infecties. Daarnaast is er groeiend bewijs dat de patiëntomgeving een grote rol speelt

  bij verspreiding van ziekenhuisinfecties. Schoonmaak van high touch surfaces (HTS) is hierbij van

  groot belang. Uit diverse studies komt naar voren dat de schoonmaak op verpleegafdelingen niet

  optimaal is.

  Het doel van deze studie is het in kaart brengen van de schoonmaak van HTS en verpleegkundige

  materialen op twee verpleegafdelingen van MC Slotervaart. Na de uitvoer van dit onderzoek zijn de

  werkwijze, frequentie en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging duidelijk en

  is dit geborgd middels een protocol en aftekenlijst.

  De huidige status omtrent kennis en uitvoer van schoonmaak werd onderzocht door middel van een

  nulmeting waarbij literatuuronderzoek, interviews en observatie QuickScans werden uitgevoerd.

  Daarnaast werd de schoonmaak gecontroleerd door middel van fluorescent markertesten.

  De resultaten van de nulmeting toonden aan dat de schoonmaak op de verpleegafdeling niet

  optimaal is. De werkinstructie reiniging en desinfectie van oppervlakken en materialen is onbekend

  bij de verpleging en de schoonmaak door de verpleging is niet geborgd.

  Controle van de uitvoer van de schoonmaak door middel van fluorescent markertesten toonde aan

  dat 57% van de HTS van de bedden, 17% van de computers en 26% van de verpleegkundige

  materialen waren schoongemaakt, waarvan o.a. 50% van de bloeddrukmeters, 0% van de

  bloeddrukbanden, 39% van de oorthermometers en 25% van de postoelen.

  Naar aanleiding van de nulmeting is een interventie uitgevoerd. De interventie bestond uit scholing

  aan verpleegkundigen gevolgd door een nameting middels de fluorescent markertest. Uit de

  nameting bleek dat 42% van de HTS van de computers zijn schoongemaakt en 39% van de

  verpleegkundige materialen, waarvan 28% van de bloeddrukmeters, 17% van de bloeddrukbanden,

  5% van de oorthermometers en 67% van de postoelen.

  De nameting toonde een verbetering aan van de schoonmaak door de verpleging. De totale

  schoonmaak van HTS van de computers was significant verbeterd na interventie, waarbij de

  schoonmaak van de toetsenborden significant verbeterd is, maar de schoonmaak van de PC muis

  niet significant verbeterd is. De totale schoonmaak van de HTS van de verpleegkundige materialen

  was niet significant verbeterd, maar de schoonmaak van de postoelen en bloeddrukbanden was wel

  significant verbeterd na interventie.

  Middels dit onderzoek is de schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen op twee

  verpleegafdelingen van MC Slotervaart in kaart gebracht. Het protocol met de werkwijze, frequentie

  en verantwoordelijkheden van de schoonmaak door de verpleging en de aftekenlijst zijn nog in

  ontwikkelfase. Hiermee zijn de doelstellingen van dit onderzoek deels behaald.

  Concluderend kan gezegd worden dat de resultaten van dit onderzoek in overeenstemming zijn met

  bevindingen uit de literatuur:

  De schoonmaak op de verpleegafdeling is niet optimaal;

  De gebruikte methoden en materialen zijn niet uniform;

  De verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk;

  De reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen is niet geborgd.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 4

  Afkortingen- en begrippen lijst

  ATP Adenosinetrifosfaat

  CDC Centers for Disease Control and Prevention

  CIP Contactpersoon infectiepreventie

  COW Computer on wheels

  HIP Hygiëne en Infectie Preventie

  HTS High touch surfaces

  IGZ Inspectie gezondheidszorg

  iProva Document beheerssysteem

  K&V Kwaliteit en veiligheid

  LED Light-emitting diode

  MC Medisch centrum

  MRSA Methicilline resistente Staphylococcus aureus

  PubMed Zoekmachine voor medische, wetenschappelijke literatuur

  TDC Thoroughness of disinfection cleaning

  UV Ultraviolet

  VRE Vancomycine resistente Enterococcen

  WI Werkinstructie

  WIP Werkgroep infectiepreventie

  1. Inleiding en probleemstelling

  1.1. Inleiding

  Het toenemende aantal ziekenhuisinfecties blijft een probleem vormen voor alle ziekenhuizen. De

  impact van bijzonder resistente micro-organismen is aanzienlijk. [1] [2] Hierdoor is het reduceren

  van de verspreiding van nosocomiale infecties van groot belang. Het toepassen van een goede

  handhygiëne is de meest effectieve manier om verspreiding van bacteriën en virussen in een

  zorginstelling tegen te gaan. [1] [3] [4] Ook isolatieverpleging van patiënten met een

  ziekenhuisinfectie draagt bij aan het voorkomen van de verspreiding van micro-organismen.

  Uit de literatuur blijkt dat er een groeiend bewijs is dat de patiëntomgeving een grote rol speelt bij

  de overdracht van ziekenhuisinfecties. [2] [3] [5] [6] [7] [8] Studies tonen aan dat pathogene

  micro-organismen als methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA) en vancomycine

  resistente Enterococcen (VRE) gemakkelijk overdraagbaar zijn van oppervlakken uit de patiënt

  omgeving naar de handen van gezondheidsmedewerkers. [1] [9] Veelvuldig aangeraakte

  oppervlakken in de dichte nabijheid van de patiënt kunnen een reservoir vormen waar micro-

  organismen kunnen overleven en vermeerderen. Oppervlakken welke veelvuldig door zowel

  ziekenhuismedewerkers als door patiënten aangeraakt worden noemen we high touch surfaces

  (HTS). Deze oppervlakken omvatten onder andere afstandsbedieningen, alarmbellen, telefoons,

  computers en verpleegkundige materialen, zoals postoelen en infuuspalen. [1] [3] [7] [10] [11]

  Een gezondheidsmedewerker kan na contact met een verontreinigd oppervlak, via de handen

  gemakkelijk micro-organismen overbrengen naar de patiënt. Wanneer oppervlakken en materialen

  gecontamineerd zijn en veelvuldig aangeraakt worden is de kans op verspreiding naar patiënten

  zeer groot. [7] Verschillende studies tonen aan dat schoonmaak van HTS op de verpleegafdeling niet

  optimaal is. [2] [6] [7] [12] De methode van schoonmaak en gebruikte schoonmaakmaterialen zijn

  niet uniform. Daarnaast is er vaak te weinig tijd voor de schoonmaak werkzaamheden en heerst er

  onduidelijkheid wie er verantwoordelijk is voor de diverse schoonmaak taken. [2] [6] [7] [12]

  Doordat micro-organismen niet met het blote oog zichtbaar zijn is het visueel inspecteren van de

  schoonmaak van materialen en oppervlakken in het ziekenhuis niet afdoende. [7] [8] [13] Er zijn

  verschillende methodes om te controleren of oppervlakken en materialen schoon zijn. Met behulp

  van adenosinetrifosfaat (ATP) metingen en microbiologische kweek technieken kan gekeken worden

  of er geen “vuil” meer aanwezig is op materialen en oppervlakken. [6] [9] [11] [12] [13] [14]

  Door middel van het gebruik van een onzichtbare fluorescerende gel markering kan bepaald worden

  of materialen en oppervlakken afdoende schoongemaakt zijn. Uit verschillende studies blijkt dit een

  effectieve methode te zijn. [1] [9] [11] [14] [15] [16]

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 5

  Voor deze eindopdracht is de reiniging en desinfectie van HTS en verpleegkundige materialen op

  twee verpleegafdelingen (interne geneeskunde en chirurgie) onderzocht. Hierbij is door middel van

  literatuuronderzoek, interviews en een observatie QuickScan de uitvoer van reiniging en desinfectie

  in kaart gebracht en hoe dit geborgd is. Daarnaast werd de reiniging en desinfectie gecontroleerd

  door middel van GlowCheck fluorescent marker testen. Door het gebruik van een onzichtbare

  fluorescerende gel markering kan eenvoudig gecontroleerd worden of materialen en oppervlakken

  gereinigd en/of gedesinfecteerd zijn. De te reinigen en ontsmetten oppervlakken worden met behulp

  van een speciale kleur gemerkt. De kleur is uitsluitend herkenbaar onder ultraviolet (UV)-licht, zodat

  de verpleging niet zien kan waar de controlemarkering zich bevindt. De markering wordt bij een

  juiste reiniging en desinfectie van de oppervlakken verwijderd. Dit wordt gecontroleerd met een

  speciale Light-emitting diode (LED)-zaklamp met UV-licht.

  Aan de hand van deze resultaten is een interventie uitgevoerd ter verbetering van de schoonmaak

  van HTS en verpleegkundige materialen op de verpleegafdeling.

  1.2. Probleemstelling

  Het is niet duidelijk bij de afdeling infectiepreventie hoe en door wie de reiniging en desinfectie van

  HTS en verpleegkundige materialen op de verpleegafdelingen van MC Slotervaart wordt gedaan en

  hoe dit geborgd is. Er worden regelmatig vragen gesteld over de reiniging en desinfectie door

  medewerkers van verpleegafdelingen. Het vermoeden bestaat dat bij de verpleging onduidelijkheid

  heerst over wie voor welke schoonmaaktaken verantwoordelijk is. De verpleging gaat ervan uit dat

  de schoonmaaktaken door het facilitair bedrijf gedaan worden, terwijl dit niet in het takenpakket van

  de schoonmaakdienst staat omschreven. Tijdens infectiepreventie audits wordt regelmatig

  geconstateerd dat oppervlakken en materialen zichtbaar verontreinigd zijn. Er is geen duidelijk

  overzicht van oppervlakken en materialen die door de medewerkers van de afdeling zelf moeten

  worden uitgevoerd, in welke frequentie dit moet gebeuren en of desinfectie geïndiceerd is.

  In het rapport van de IGZ ‘Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke

  schakels leiden tot onveilige zorg is de reiniging en desinfectie ook een onderwerp van aandacht

  geweest. [2] De aanbevelingen in dit rapport zijn nog niet doorgevoerd in MC Slotervaart.

  2. Doel- en vraagstelling

  2.1. Doelstelling

  Na uitvoering van dit onderzoek is het voor de verpleegkundigen duidelijk voor welke

  schoonmaaktaken zij verantwoordelijk zijn en op welke manier deze uitgevoerd dienen te worden.

  Daarnaast is aan het eind van dit onderzoek de uitvoer en frequentie van reiniging van materialen

  op de betreffende verpleegafdelingen geborgd middels een protocol en aftekenlijsten. Verder is

  beschreven wanneer desinfectie van de oppervlakken noodzakelijk is.

  2.2. Vraagstelling

  Om bovengenoemde doelstellingen te behalen is de volgende hoofdvraagstelling geformuleerd

  waaruit vijf deelvragen voortvloeiden.

  Hoofdvraagstelling

  Is de reiniging en desinfectie van materialen geborgd op de verpleegafdelingen interne geneeskunde

  en chirurgie in MC Slotervaart?

  De hoofdvraag valt uiteen in de volgende deelvragen:

  1. Is in de huidige documenten beschreven welke oppervlakken en materialen door de

  schoonmaakdienst worden gereinigd en gedesinfecteerd?

  2. Is in de huidige documenten beschreven welke oppervlakken en materialen door de

  medewerkers van de verpleegafdeling worden gereinigd en gedesinfecteerd?

  3. Is in de huidige documenten beschreven wat de frequentie is van reiniging en desinfectie van

  oppervlakken en materialen door de verpleegkundigen?

  4. Op welke manier wordt reiniging en desinfectie door de verpleegkundigen geborgd?

  5. Wordt de reiniging en desinfectie op de juiste manier uitgevoerd door de verpleegkundigen,

  zodat er geen risico is op verspreiding?

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 6

  3. Methode van onderzoek

  Voor deze studie is gekeken naar de huidige status van reiniging van oppervlakken en materialen op

  de afdeling chirurgie en interne geneeskunde. Dit is gedaan door literatuuronderzoek,

  observatiemetingen van de schoonmaak, interview met verpleging en fluorescent marker metingen.

  De betrokken afdelingen zijn vooraf aan het onderzoek op de hoogte gebracht. Dit is gedaan door

  middel van een e-mail aan het multi-unithoofd van de afdeling, de senior verpleegkundigen en de

  contact personen infectiepreventie (CIP). Daarnaast heeft er een introductiegesprek plaatsgevonden

  met de senior verpleegkundigen en/of CIP van de afdeling. Hierbij zijn de praktische zaken van de

  uitvoer van het onderzoek besproken. Aan de hand van de resultaten is een interventie uitgevoerd,

  waarbij verbeteringen in het proces zijn aangebracht. Hierbij is scholing gegeven en beleid omtrent

  de reiniging van materialen en oppervlakken opgesteld. Na de interventie is een nameting gedaan

  met behulp van de fluorescent marker test.

  3.1. Literatuuronderzoek

  Literatuuronderzoek is verricht naar het belang van schoonmaak van oppervlakken en materialen op

  de verpleegafdeling. In het documentbeheerssysteem (iProva) van MC Slotervaart werd gezocht

  naar protocollen van het facilitair bedrijf, de verpleegafdeling en infectiepreventie, omtrent de

  reiniging en desinfectie van materialen en oppervlakken. Daarnaast is literatuur gezocht op de

  website van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) en op PubMed. [17] Hierbij is gekeken naar

  literatuur over de frequentie en de methode van reiniging van materialen en oppervlakken. Tevens

  is de noodzaak van desinfectie van materialen op de verpleegafdeling onderzocht. Op PubMed zijn

  de volgende zoektermen gebruikt: environmental, clinical environment, environmental surface,

  cleaning, high touch surface, hospital cleaning, ward, nurse, nosocomial, equipment, healthcare,

  hygiene, frequency, ultraviolet light, UV.

  3.2. Observatiemetingen

  Door middel van een QuickScan zijn observatiemetingen gedaan naar de werkwijze van reiniging en

  desinfectie van materialen en HTS op de twee verpleegafdelingen. Op beide verpleegafdelingen zijn

  diverse observatiemetingen uitgevoerd, waarbij gekeken werd naar de methode van reiniging en de

  grondigheid van de reiniging. Geobserveerd zijn:

  Reiniging van bed en toebehoren door een medewerker van de schoonmaakdienst;

  Reiniging en desinfectie van postoel, infuuspaal, infuuspomp, weegstoel en bloeddrukmeter

  door de verpleging.

  De QuickScan observaties zijn uitgevoerd aan de hand van een checklist. Deze is weergegeven in

  hoofdstuk 8.1, bijlage I. Voor het analyseren van de resultaten van de observatiemetingen is

  gebruik gemaakt van Excel. Per geobserveerd item werd gescoord of het onderdeel juist of niet juist

  was uitgevoerd. Aan de hand hiervan is berekend hoeveel procent van de gevallen een onderdeel

  juist en niet juist is uitgevoerd. Hierbij werden de volgende onderdelen geobserveerd:

  De juiste volgorde voor schoonmaak is toegepast;

  De indicatie voor reiniging of desinfectie is juist;

  De schoonmaak is goed (grondig) uitgevoerd;

  De juiste reinigingsmiddelen zijn gebruikt;

  De juiste schoonmaakmaterialen zijn gebruikt;

  De schoonmaak wordt geborgd (middels aftekenlijst).

  3.3. Interview

  Om inzicht te krijgen in de kennis van de verpleegkundigen zijn interviews gehouden met drie

  verpleegkundigen op beide afdelingen. In totaal zijn 6 medewerkers geïnterviewd, met diverse

  werkervaring. 3 senior verpleegkundigen, twee verpleegkundigen met 5 dienstjaren en één

  verpleegkundige met 1 dienstjaar. Tijdens het interview is de kennis van uitvoer van reiniging en

  desinfectie getoetst. Het interview bestond uit negen vragen over 12 verschillende verpleegkundige

  materialen. Zie hoofdstuk 8.2, bijlage II voor de vragenlijst van het interview. De uitkomst van deze

  vragen werden geanalyseerd met behulp van Excel. Hierbij is het percentage berekend van de

  gegeven antwoorden op de afzonderlijke vragen.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 7

  3.4. Fluorescent marker metingen

  Door middel van fluorescentie metingen is onderzocht of de reiniging en desinfectie van HTS en

  verpleegkundige materialen daadwerkelijk wordt gedaan. Voor het optisch monitoren is gebruik

  gemaakt van de GlowCheck UV-light test kit van de firma Hartmann. [16] Bij de GlowCheck worden

  de te reinigen oppervlakken en materialen met behulp van fluorescente markers gemerkt. De

  fluorescente marker is uitsluitend herkenbaar onder UV-licht, zodat de verpleging niet kan zien waar

  de controlemarkering zich bevindt.

  De markering wordt bij een juiste reiniging en desinfectie van de oppervlakken verwijderd. Als de

  reiniging of desinfectie niet of onvoldoende is uitgevoerd, zal de markering helemaal niet of slechts

  deels verdwenen zijn. Dit wordt gecontroleerd met een speciale Light-emitting diode (LED) zaklamp

  met UV-licht. De GlowCheck schoonmaak controle kan op vrijwel alle oppervlakken uitgevoerd

  worden, waarbij de fluorescente markering in de regel restvrij wordt verwijderd. [1] [9] [11] [14]

  [15] [16]

  De fluorescent marker metingen zijn gedurende zes weken gedaan op 18 patiëntenkamers en in de

  opslagruimtes van de verpleegkundige materialen van beide verpleegafdelingen. Voor het bepalen

  van de te onderzoeken HTS en verpleegkundige materialen is gebruik gemaakt van de Evironmental

  Checklist for monitoring terminal cleaning van Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

  [11] MC Slotervaart heeft eenpersoons- of vierpersoonskamers welke niet voorzien zijn van eigen

  sanitair. De keuze is gemaakt om de HTS te onderzoeken van het bed en bed toebehoren en van

  diverse verpleegkundige materialen. De checklist van de CDC is aangepast voor deze doelstelling en

  weergegeven in hoofdstuk 8.3 bijlage III en in 8.4 bijlage IV. De verpleegafdelingen waren op de

  hoogte van het onderzoek, maar zij wisten niet welke materialen en oppervlakken gecontroleerd

  werden en tevens waren zij ook niet op de hoogte wanneer de controle plaats vond.

  In MC Slotervaart worden de bedden en toebehoren gereinigd door de beddenschoonmaakdienst,

  wat onderdeel is van de schoonmaakdienst. Wanneer een patiënt met ontslag gaat wordt de

  schoonmaak van het bed aangemeld bij de beddenschoonmaak. Het kamernummer, bednummer, de

  ontslagtijd en eventueel de isolatievorm wordt op een aftekenlijst genoteerd. Deze aftekenlijst ligt

  op de balie van de verpleegafdeling. De bedden en toebehoren werden gemarkeerd vlak voor de

  schoonmaak, aan de hand van deze aftekenlijst. Direct na de reiniging door de

  beddenschoonmaakdienst werd de controle uitgevoerd.

  Voor het optisch monitoren van de toetsenborden en verpleegkundige materialen zijn de

  markeringen geplaatst op tijdstip nul, waarna deze twee maal per week zijn gecontroleerd. Wanneer

  de markering verdwenen was werd opnieuw het oppervlak gemarkeerd. Daarnaast zijn markeringen

  op verpleegkundige materialen geplaatst vlak voor observatie van de reiniging en gecontroleerd

  direct na reiniging.

  De schoonmaak werd als goed beoordeeld wanneer de markering volledig verdwenen was. Wanneer

  de markering niet of slechts deels verdwenen was, werd de schoonmaak als niet goed beoordeeld

  (Figuur 1).

  De resultaten zijn geanalyseerd met behulp van de ‘Environmental cleaning eval worksheet 10-06-

  2010’ van de CDC. [11] Hiermee werd het percentage van de schoongemaakte materialen en

  oppervlakken berekend. Daarnaast werden de betrouwbaarheidsintervallen berekend met behulp

  van de rekenmodule van Prezies. Voor de uitleg van deze methode, zie hoofdstuk 3.6. [18]

  Figuur 1: Beoordeling schoonmaak met fluorescent marker methode

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 8

  3.5. Interventies

  Aan de hand van de resultaten van de fluorescent marker metingen, observatiemetingen en

  interviews is er een interventie gedaan. De interventie bestond uit:

  Het herzien van het protocol voor de reiniging en desinfectie van materialen en oppervlakken

  op de verpleegafdelingen;

  Invoering van een aftekenlijst voor de borging van de reiniging van verpleegkundige

  materialen;

  Implementatie van protocol en aftekenlijst op de onderzochte verpleegafdelingen, in

  samenspraak met het hoofd facilitaire dienst, senior verpleegkundigen/contactpersonen

  infectiepreventie en het multi-unithoofd van de verpleegafdelingen;

  Het presenteren van de resultaten, verbeterpunten en protocol aan de verpleegkundigen en

  medewerkers van de schoonmaakdienst.

  3.6. Nameting

  Na het toepassen van de interventies is een nameting uitgevoerd met behulp van de fluorescent

  marker methode. De fluorescent marker metingen zijn gedurende zes weken gedaan op 18

  patiëntenkamers en in de opslagruimtes van de verpleegkundige materialen van beide

  verpleegafdelingen. Op basis van de resultaten van de nulmeting is voor de nameting een selectie

  gemaakt van een aantal HTS en verpleegkundige materialen. Hierbij is gekozen voor oppervlakken

  en materialen welke gemakkelijk geobserveerd kunnen worden, die veelvuldig gebruikt worden en

  welke tijdens de nulmeting niet veelvuldig schoongemaakt werden. Bij de nameting is de

  schoonmaak van de bedden en toebehoren niet meegenomen. De geobserveerde HTS en materialen

  zijn de computer toetsenborden en muis, bloeddrukmeters, bloeddrukbanden, oorthermometers en

  postoelen. De uitvoer van de nameting was identiek aan de nulmeting, zie hoofdstuk 3.4.

  De resultaten zijn wederom geanalyseerd met behulp van de ‘Environmental cleaning eval

  worksheet 10-06-2010’ van de CDC. [11] Het percentage van de schoongemaakte materialen en

  oppervlakken werd berekend. Daarnaast werden de betrouwbaarheidsintervallen berekend met

  behulp van de rekenmodule van Prezies. [18] Voor het berekenen van de betrouwbaarheid is een

  betrouwbaarheid van 95% gehanteerd. Bij een 95%-betrouwbaarheidsinterval (BI) is de kans 95%

  dat het bewuste cijfer zich binnen de waarden van het betrouwbaarheidsinterval bevindt. Om de

  betrouwbaarheidsintervallen van de individuele resultaten te berekenen is gebruik gemaakt van de

  Wilson score. Hierbij wordt gekeken of de betrouwbaarheidsintervallen rondom de resultaten elkaar

  overlappen. Bij geen overlap is er zeker een significant verschil, wanneer er wel overlap is kunnen

  de infectiepercentages toch statistisch significant verschillend zijn. [18]

  Voor de vergelijking van de resultaten van de nulmeting en de nameting is de significantie berekend

  met behulp van de Taylor series. Met deze methode wordt het 95%-BI om het gemeten verschil in

  percentages berekend. Dit 95%-BI geeft aan dat het voor 95% waarschijnlijk is dat de werkelijke

  waarde van het verschil in het interval zit. Als het 95%-BI de waarde 0% bevat, kan geconcludeerd

  worden dat de twee infectiepercentages niet statistisch significant verschillen. Door gebruik te

  maken van de Taylor series blijken een aantal resultaten wel significant, terwijl dit bij gebruik van

  de Wilson score naar voren komt. [18]

  4. Resultaten

  4.1. Literatuuronderzoek

  iProva

  In het documentbeheerssysteem (iProva) van MC Slotervaart werden de volgende protocollen

  gevonden:

  Infectiepreventie:

  HIP-H03 Reiniging en desinfectie (maart 2011);

  HIP-WI013 Reiniging van rolstoelen (juni 2014);

  HIP-WI016 Reiniging van oppervlakken en materialen (augustus 2015).

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 9

  Overige afdelingen:

  Instructiekaart nachtkastje schoonmaken (na ontslag) van patiënt (datum?);

  Instructiekaart schoonmaakmiddelen (juni 2012);

  Instructiekaart materiaal op de schoonmaakkar (juni 2012);

  Instructiekaart schoonmaken zalen en verpleegkamers (datum?);

  Procedure aanvraag schoonmaak (september 2014);

  Instructiekaart schoonmaak kar (datum?);

  Instructiekaart schoonmaken sanitair (datum?);

  Werkprogramma schoonmaak (april 2014).

  De gevonden protocollen zijn veelal verouderd en geen van de protocollen geeft duidelijk aan wat de

  verantwoordelijkheden zijn van de verpleegkundigen omtrent schoonmaak. Protocol ‘HIP-WI016

  Reiniging en desinfectie van oppervlakken’ beschrijft wel dat van de medewerkers van MC Groep

  wordt verwacht dat ze oppervlakken reinigen die niet door de schoonmaakdienst of Focuszorg

  medewerkers worden gereinigd of wanneer vervuiling is ontstaan buiten de werktijden van de

  schoonmaakdienst/Focuszorg. Echter geeft het protocol niet aan wat de specifieke

  verantwoordelijkheden zijn per medewerkergroep omtrent schoonmaak op de verpleegafdeling. De

  frequentie van schoonmaak per item wordt in dit protocol wel beschreven, maar is niet volledig en

  ook de frequentie van de schoonmaak van de HTS kan in twijfel worden getrokken. Op iProva is

  geen borgingssysteem te vinden van de reiniging van verpleegkundige materialen en oppervlakken.

  WIP

  In de richtlijnen van de WIP staat de frequentie van de reiniging van bedden en nachtkastjes

  beschreven. [19] Daarnaast is er een WIP-richtlijn voor de reiniging en desinfectie in

  verpleeghuizen, woon- en thuiszorg waarin de frequentie van diverse verpleegkundige materialen

  staat beschreven. [20]

  PUBMED

  Op PubMed zijn diverse artikelen te vinden over de noodzaak van reiniging en desinfectie [5] [8] [9]

  [12] [21] en over de methode van reiniging en desinfectie [7] [13], maar niet over de frequentie

  van de schoonmaak van verpleegkundige materialen. Verschillende studies beschrijven dat vooral de

  HTS een bron van verspreiding van micro-organismen zijn.

  Voor deze studie is gekozen om HTS rondom het patiënten bed en de verpleegkundige materialen op

  twee verpleegafdelingen te onderzoeken. Dit is gedaan op basis van de checklist uit de studie van

  CDC. [11]

  In de literatuur is gevonden dat het gebruik van fluorescentie metingen een goede en eenvoudige

  methode is om de mate van schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen te onderzoeken.

  [1] [10] [11] [14] Met deze methode kan direct geobserveerd worden of een oppervlak schoon is

  gemaakt.

  In figuur 2 zijn vijf methodes weergegeven die, volgens Carling and Bartley gebruikt kunnen worden

  voor het monitoren van schoonmaak. [14] Deze figuur toont aan dat de fluorescentie methode

  gemakkelijk toepasbaar is, geen pathogenen aantoont, gebruikt kan worden voor scholing en direct

  aantoont of oppervlakken schoon zijn. In de laatste kolom is het aantal publicaties weergegeven van

  ziekenhuizen welke deze methode hebben gebruikt als educatie methode om de schoonmaak te

  verbeteren.

  Bron: P. Carling, Am J Infect Control 2010;38:S41-50 (14)

  Figuur 2: Onderzoekmethodes voor hygiëne van omgeving

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 10

  4.2. Observatiemetingen

  In totaal zijn er schoonmaak observaties gedaan van 12 bedden en toebehoren, 8 postoelen, 5

  infuuspalen, 1 weegstoel en 1 bloeddrukmeter. De resultaten hiervan zijn te vinden in hoofdstuk 8.5

  bijlage V.

  De belangrijkste bevindingen waren:

  Er is alleen borging van de beddenschoonmaak door de schoonmaakafdeling;

  Voor de verpleegkundige materialen is geen borgingssysteem. Er is wel de mondelinge

  afspraak dat infuuspalen en infuuspompen direct na gebruik gereinigd moeten worden en

  schoon zijn wanneer ze in de opslag staan;

  Het viel op dat vaak niet de juiste schoonmaakmaterialen aanwezig zijn op de

  verpleegafdeling, waardoor er schoongemaakt wordt met papier en washandjes;

  Vaak wordt er desinfectie toegepast terwijl hier geen indicatie voor is;

  De volgorde van reiniging wordt goed toegepast, maar het onderstel en wielen van het

  materiaal worden vaak overgeslagen.

  4.3. Interview

  Op beide afdelingen is een interview gehouden met 3 verpleegkundigen. In totaal zijn 6

  verpleegkundigen geïnterviewd, met diverse werkervaring: 3 senior verpleegkundigen, twee

  verpleegkundigen met 5 dienstjaren en één verpleegkundige met 1 dienstjaar. De resultaten zijn

  weergegeven in hoofdstuk 8.6 bijlage VI. De belangrijkste bevindingen waren:

  Het is onbekend of er een protocol is voor schoonmaak van verpleegkundige materialen;

  Er is geen duidelijke frequentie van schoonmaak van materialen;

  Er is geen systeem voor de borging van schoonmaak van verpleegkundige materialen;

  Desinfectie van verpleegkundige materialen wordt toegepast zonder duidelijke indicatie;

  Er worden diverse reinigingsmiddelen en materialen gebruikt voor de schoonmaak van

  verpleegkundige materialen. Hier is geen eenduidig beleid over;

  Volgorde van schoonmaak (van schoon naar vuil en van boven naar beneden) is wel bekend,

  maar wordt niet altijd zo toegepast.

  4.4. Fluorescent marker metingen

  De resultaten van de nulmeting zijn weergegeven in tabel 1. De betrouwbaarheidsintervallen zijn

  berekend met behulp van de Wilson score [18].

  Tabel 1: Resultaten nulmeting fluorescent marker test

  Aantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  95%-BI

  ondergrens

  95%-BI

  bovengrens

  PC toetsenbord 45 4 8,9 3,5 20,7

  PC muis 44 11 25,0 14,6 39,4

  Totaal 89 15 16,9 10,5 26,0

  Aantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  95%-BI

  ondergrens

  95%-BI

  bovengrens

  Bedhek links 11 9 81,8 52,3 94,9

  Bedhek rechts 9 9 100,0 70,1 100,0

  Bed rails achter 11 11 100,0 74,1 100,0

  Bed board achter 10 4 40,0 16,8 68,7

  Bed bediening 11 3 27,3 9,7 56,6

  Papegaai bed 8 2 25,0 7,1 59,1

  Alarmbel 10 5 50,0 23,7 76,3

  Telefoon 11 5 45,5 21,3 72,0

  TV afstand bediening 12 4 33,3 13,8 60,9

  Nachtkast lade 5 1 20,0 3,6 62,4

  Nachtkast tray 3 3 100,0 43,8 100,0

  Nachtkast bovenop 12 8 66,7 39,1 86,2

  Totaal 113 64 56,6 47,4 65,4

  Aantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  95%-BI

  ondergrens

  95%-BI

  bovengrens

  Infuuspomp 1 1 100,0 20,7 100,0

  Infuuspaal 1 0 0,0 0,0 79,3

  Bladderscan 5 0 0,0 0,0 43,4

  Bloeddrukmeter 12 6 50,0 25,4 74,6

  Bloeddrukband 9 0 0,0 0,0 29,9

  Bloedsuikermeter 2 0 0,0 0,0 65,8

  Glijplank 9 3 33,3 12,1 64,6

  Oorthermometer 13 5 38,5 17,7 64,5

  Postoel 40 10 25,0 14,2 40,2

  Looprek 3 1 33,3 6,1 79,2

  Rolstoel 10 4 40,0 16,8 68,7

  Tillift 8 0 0,0 0,0 32,4

  Turner draaischijf 1 0 0,0 0,0 79,3

  Weegstoel 5 2 40,0 11,8 76,9

  Glijzeil 2 0 0,0 0,0 65,8

  Totaal 121 32 26,4 19,4 34,9

  HTS computers

  HTS verpleegkundige materialen

  HTS bedden en toebehoren

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 11

  De volledige resultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 8.7, bijlage VII. Het percentage van het

  aantal schoongemaakte HTS en verpleegkundige materialen ligt voor diverse materialen laag. De

  totale schoonmaak van HTS van de computers is 17 %. De bedden en toebehoren worden na

  ontslag van elke patiënt schoongemaakt, maar de resultaten laten zien dat bij de schoonmaak van

  het bed niet elke HTS meegenomen wordt. De schoonmaak gebeurt niet consequent of niet grondig,

  waardoor het als niet schoongemaakt is beoordeeld. Desondanks worden de bedden en toebehoren

  het meest schoongemaakt. De schoonmaak totaal van HTS bedden en toebehoren is 57%. De

  verpleegkundige materialen worden weinig tot niet schoongemaakt. In totaal wordt 26% van de

  verpleegkundige materialen schoongemaakt. Verbetering is hierbij noodzakelijk.

  4.5. Interventie

  Naar aanleiding van de bevindingen uit de literatuurstudie, observatie metingen, interviews en

  fluorescent marker metingen is een interventie uitgevoerd. De resultaten en bevindingen zijn

  middels een scholing gepresenteerd aan de twee betreffende afdelingen. Tijdens de presentatie zijn

  de verbeterpunten naar voren gebracht en zijn het concept protocol en aftekenlijst gepresenteerd.

  Daarnaast is tijdens deze scholing het belang van schoonmaak, de methode en uitvoer van

  schoonmaak, de indicatie voor desinfectie en handschoengebruik op de verpleegafdeling besproken.

  Helaas was het niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van de eindopdracht de resultaten aan de

  schoonmaakdienst te presenteren en het definitieve protocol en aftekenlijst binnen het ziekenhuis te

  implementeren.

  4.6. Nameting

  De resultaten van de nameting zijn weergegeven in tabel 2. De betrouwbaarheidsintervallen zijn

  berekend met behulp van de Wilson score [18]

  Tabel 2: Resultaten nameting fluorescent marker test

  De volledige resultaten van de nameting met behulp van de fluorescent marker methode zijn

  weergegeven in hoofdstuk 8.8, Bijlage VIII.

  In tabel 3 zijn de resultaten van de nameting vergeleken met de resultaten van de nulmeting.

  Hoewel uit de individuele resultaten al de nodige conclusies kunnen worden getrokken, is er voor het

  overzicht en uniformiteit voor gekozen om de 95%-betrouwbaarheidsintervallen te berekenen

  volgens de Taylor series. [18]

  Tabel 3: Significantie m.b.v. Taylor series

  Totaal

  HTS computersAantal

  observatiesAantal schoon Schoon (%)

  95%-BI

  ondergrens

  95%-BI

  bovengrens

  PC toetsenbord 53 23 43,4 31,0 56,7

  PC muis 53 21 39,6 27,6 53,1

  Totaal 106 44 41,5 32,6 51,0

  Totaal

  HTS materialenAantal

  observatiesAantal schoon Schoon (%)

  95%-BI

  ondergrens

  95%-BI

  bovengrens

  Bloeddrukmeter 25 7 28,0 14,3 47,6

  Bloeddrukband 53 9 17,0 9,2 29,2

  Oorthermometer 27 15 55,6 37,3 72,4

  Postoel 36 24 66,7 50,3 79,8

  Totaal 141 55 39,0 31,3 47,2

  Nameting

  Nameting

  Totaal

  HTS computersAantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  Aantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  Verschil in %

  schoon

  Verschil: 95%-

  BI ondergrens

  Verschil: 95%-

  BI bovengrens

  Niet door 0 dus

  significant

  PC toetsenbord 45 4 8,9 53 23 43,4 -34,5 -50,2 -18,8 significant

  PC muis 44 11 25,0 53 21 39,6 -14,6 -33,0 3,7

  Totaal 89 15 16,9 106 44 41,5 -24,7 -36,8 -12,5 significant

  Totaal

  HTS materialenAantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  Aantal

  observaties

  Aantal

  schoonSchoon (%)

  Verschil in %

  schoon

  Verschil: 95%-

  BI ondergrens

  Verschil: 95%-

  BI bovengrens

  Niet door 0 dus

  significant

  Bloeddrukmeter 12 6 50,0 25 7 28,0 22,0 -11,3 55,3

  Bloeddrukband 9 0 0,0 53 9 17,0 -17,0 -27,1 -6,9 significant

  Oorthermometer 13 5 38,5 27 15 55,6 -17,1 -49,5 15,3

  Postoel 40 10 25,0 36 24 66,7 -41,7 -62,1 -21,2 significant

  Totaal 74 21 28,4 141 55 39,0 -10,6 -23,7 2,4

  Nulmeting

  Nulmeting

  Nameting

  Nameting

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 12

  Deze resultaten laten zien dat na interventie de schoonmaak van alle items verbeterd is, behalve

  van de bloeddrukmeters. De totale schoonmaak van HTS van de computers is significant verbeterd

  na interventie, waarbij de schoonmaak van de toetsenborden significant verbeterd is, maar de

  schoonmaak van de PC muis niet significant verbeterd is. De totale schoonmaak van de HTS van

  verpleegkundige materialen is niet significant verbeterd, maar de schoonmaak van de postoelen en

  bloeddrukbanden is wel significant verbeterd na interventie.

  Daarnaast zijn de resultaten van afdeling 10B met de resultaten van afdeling 10D vergeleken met

  behulp van de Taylor series. De resultaten hiervan zijn weergegeven in 8.9 bijlage IX. Hieruit blijkt

  dat afdeling 10D tijdens de nulmeting op bijna alle vlakken meer schoonmaakte dan afdeling 10B,

  met uitzondering van de bloeddrukmeters en de oorthermometers. Echter zijn het aantal metingen

  hierbij zo klein dat dit niet met zekerheid te stellen is. Alle bevindingen van de nulmeting zijn

  significant, met uitzondering van de PC muis. De bloeddrukbanden werden ten tijde van de

  nulmeting door beide afdelingen helemaal niet schoongemaakt en de postoelen werden door afdeling

  10B niet schoongemaakt.

  De nameting toont aan dat HTS van de computers door afdeling 10D beter worden schoongemaakt

  in vergelijking met 10B. Dit is echter alleen significant bij de totale analyse en niet voor de

  afzonderlijke onderdelen. De verpleegkundige materialen worden door afdeling 10B beter

  schoongemaakt na interventie dan door afdeling 10D. Dit is voor de bloeddrukbanden en postoelen

  significant. Samenvattend kan worden gesteld dat de schoonmaak op afdeling 10B duidelijk

  verbeterd is voor zowel de HTS van de computers als voor de verpleegkundige materialen. Op

  afdeling 10D is de schoonmaak van HTS van de computers ook verbeterd, maar de schoonmaak van

  de verpleegkundige materialen is nagenoeg gelijk gebleven.

  5. Conclusie en discussie

  5.1. Conclusie

  Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek is een aantal conclusies te trekken. Hiermee

  zijn de deelvragen tevens beantwoord. De frequentie van schoonmaak door de verpleging is

  toegenomen. De totale schoonmaak van HTS van de computers is significant verbeterd na

  interventie, waarbij de schoonmaak van de toetsenborden significant verbeterd is, maar de

  schoonmaak van de PC muis niet significant verbeterd is. De totale schoonmaak van de HTS van

  verpleegkundige materialen is niet significant verbeterd, maar de schoonmaak van de postoelen en

  bloeddrukbanden is wel significant verbeterd na interventie.

  Beantwoording deelvragen:

  Deelvraag 1: Is in de huidige documenten beschreven welke oppervlakken en materialen

  door de schoonmaakdienst worden gereinigd en gedesinfecteerd?

  In de huidige documenten is niet beschreven welke oppervlakken en materialen door de

  schoonmaakdienst worden gereinigd en gedesinfecteerd.

  Deelvraag 2: Is in de huidige documenten beschreven welke oppervlakken en materialen

  door de medewerkers van de afdeling worden gereinigd en gedesinfecteerd?

  In de huidige documenten is niet duidelijk beschreven welke oppervlakken en materialen

  door de medewerkers van de afdeling worden gereinigd en gedesinfecteerd. Het protocol is

  verouderd en niet compleet.

  Deelvraag 3: Is in de huidige documenten beschreven wat de frequentie is van reiniging en

  desinfectie van oppervlakken en materialen door de verpleegkundigen?

  In de huidige documenten staat beschreven wat de frequentie is van reiniging en desinfectie

  van oppervlakken en materialen door de verpleegkundigen. Echter het protocol is verouderd

  en niet compleet.

  Deelvraag 4: Op welke manier wordt reiniging en desinfectie door de verpleegkundigen

  geborgd?

  De reiniging en desinfectie door de verpleegkundigen is niet geborgd.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 13

  Deelvraag 5: Wordt de reiniging en desinfectie op de juiste manier uitgevoerd door de

  verpleegkundigen, zodat er geen risico is op verspreiding?

  Uit de nulmeting bleek dat de uitvoer van de reiniging en desinfectie door de

  verpleegkundigen niet optimaal is. Het percentage van het aantal materialen en HTS wat

  gereinigd is ligt tussen de 17% en 57%. Bij de reiniging of desinfectie van verpleegkundige

  materialen worden deze niet altijd in het geheel gereinigd. Bijvoorbeeld het onderstel en de

  wielen worden veelal overgeslagen. Daarnaast worden niet altijd de juiste

  schoonmaakmaterialen en –middelen gebruikt. Binnen MC Slotervaart is geen uniformiteit in

  het gebruik van schoonmaakmaterialen en –middelen. Verpleegkundigen zijn wel op de

  hoogte van de volgorde van schoonmaak (van boven naar beneden en van schoon naar vuil),

  maar toch wordt dit niet altijd juist toegepast.

  Samenvattend kan gezegd worden dat de resultaten in overeenstemming zijn met de literatuur:

  De schoonmaak op de verpleegafdeling is niet optimaal;

  De gebruikte methoden en materialen zijn niet uniform;

  De verantwoordelijkheden zijn niet altijd duidelijk;

  De reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen is niet geborgd. [1] [2] [3] [4]

  De doelstelling van dit onderzoek is deels behaald. De interventie van dit onderzoek bestond uit een

  scholing over de schoonmaak verantwoordelijkheden van de verpleegkundigen, de uitvoer van

  reiniging en desinfectie op de verpleegafdeling en indicaties voor desinfectie. Doordat de afdeling

  inkoop moet beslissen over welke schoonmaakmaterialen gebruikt gaan worden op de

  verpleegafdeling is het protocol “Reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen” nog in

  ontwikkelfase. Hierdoor kon ook de borging middels aftekenlijsten nog niet worden gerealiseerd.

  5.2. Discussie

  Observatiemetingen

  Door middel van observatiemetingen is de werkwijze van reiniging en desinfectie van materialen en

  HTS op de twee verpleegafdelingen onderzocht. In totaal zijn 12 bedden en 15 verpleegkundige

  materialen geobserveerd. De verpleegkundige materialen waren 8 postoelen, 5 infuuspalen, 1

  weegstoel en 1 bloeddrukmeter. Het aantal metingen betreft een kleine, maar gevarieerde

  steekproef van veel gebruikte verpleegkundige materialen. De schoonmaak van verpleegkundige

  materialen dient voor elk materiaal op dezelfde wijze uitgevoerd te worden. De resultaten van de

  observatiemetingen waren vergelijkbaar, wat maakt dat deze steekproef representatief is voor

  datgene wat onderzocht werd. De observatiemetingen zijn door twee personen uitgevoerd, waarbij

  de te observeren onderdelen vooraf goed waren afgestemd. Alle bedden en verpleegkundige

  materialen zijn op dezelfde manier en op dezelfde onderdelen geobserveerd.

  De uitkomst van de observatiemetingen zou enigszins positiever kunnen uitvallen doordat

  medewerkers beter hun best doen wanneer ze geobserveerd worden. Dit zou uit kunnen monden in

  een beter resultaat dan de werkelijkheid.

  Interview

  In totaal zijn 6 medewerkers geïnterviewd, met diverse werkervaring. 3 senior verpleegkundigen,

  twee verpleegkundigen met 5 dienstjaren en één verpleegkundige met 1 dienstjaar. Dit gaf een

  gevarieerde en daardoor representatieve steekproef.

  Fluorescent marker metingen

  De fluorescent marker metingen zijn gedaan op 18 patiëntenkamers en in de opslagruimtes van de

  verpleegkundige materialen van beide verpleegafdelingen. Tijdens de nulmeting en tijdens de

  nameting werden gedurende zes weken fluorescent marker metingen uitgevoerd. Hierbij zijn voor de

  nulmeting in totaal 323 objecten beoordeeld op schoonmaak en voor de nameting 247 objecten.

  Een nadeel van deze methode is dat door veelvuldig vastpakken de markering deels kan verdwijnen.

  Daarnaast is de fluorescent marker lastig te verwijderen van ruwe oppervlakken. Bij ruwe vlakken is

  het noodzakelijk om goed schoon te maken, omdat micro-organismen hier goed aan blijven hechten.

  Dit geeft tevens het belang aan van het gebruik van gladde oppervlakken in een ziekenhuis

  omgeving.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 14

  Na plaatsen van de markeringen werd twee maal per week gecontroleerd of de markering

  verdwenen was. Voor de verpleegkundige materialen, zoals bijvoorbeeld een postoel, kon niet met

  zekerheid gesteld worden dat de postoel ook daadwerkelijk was gebruikt. Hierdoor kan het zijn dat

  een verpleegkundig materiaal als niet schoongemaakt is beoordeeld terwijl het materiaal niet

  gebruikt is. Dit had ondervangen kunnen worden door te registreren wanneer een verpleegkundig

  materiaal bij een patiënt gebruikt werd. Ondanks dat verpleegkundige materialen niet gebruikt zijn

  is het wel van belang deze regelmatig te reinigen in verband met stofvorming.

  Interventie en nameting

  De invoering van het protocol “Reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen” en het

  borgingssysteem kon niet binnen het tijdsbestek van dit onderzoek uitgevoerd worden. Dit kwam

  door de afhankelijkheid van de afdeling inkoop. De afdeling inkoop moet een besluit nemen over

  welke schoonmaakmaterialen gebruikt gaan worden binnen MC Slotervaart. Omdat hierover nog

  geen beslissing was genomen konden het protocol en aftekenlijst niet definitief gemaakt worden en

  werd de nameting uitgevoerd alleen op basis van de scholing aan de verpleegkundigen. Om dit te

  voorkomen was het beter geweest om de afdeling inkoop eerder in het proces te betrekken en bij

  aanvang van de studie in te lichten over het doelstellingen van deze studie. Daarnaast is de scholing

  aan de schoonmaakafdeling niet binnen het tijdsbestek van de studie uitgevoerd. Dit is echter niet

  van invloed op de resultaten van deze studie, omdat tijdens de nameting de focus is gelegd om de

  schoonmaak welk door de verpleging wordt gedaan. Voor de nameting is de beddenschoonmaak

  buiten beschouwing gelaten, dit omdat de beddenschoonmaak na ontslag door de schoonmaakdienst

  wordt gedaan. Voor de beddenschoonmaak is er al een borgingssysteem aanwezig. Daarnaast bleek

  uit de nulmetingen dat de beddenschoonmaak het hoogst scoorden in schoonmaakfrequentie.

  6. Aanbeveling

  Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen te noemen.

  Na 3 en 12 maanden na invoering van het protocol “Reiniging en desinfectie van

  verpleegkundige materialen” en het borgingssysteem, moeten nogmaals nametingen

  uitgevoerd worden met behulp van de fluorescentie marker test. Hierdoor wordt een beter

  beeld verkregen of verbetering is opgetreden in de frequentie en uitvoering van de

  schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen;

  Binnen 3 maanden implementatie van protocol “Reiniging en desinfectie van verpleegkundige

  materialen” op alle verpleegafdelingen;

  Binnen 3 maanden implementatie van aftekenlijsten voor de schoonmaak van

  verpleegkundige materialen;

  Eenmalig tijdens de implementatie van het protocol en het borgingssysteem een

  ziekenhuisbrede scholing van verpleegkundigen op het gebied van reiniging en desinfectie op

  de verpleegafdeling;

  Het onderwerp schoonmaak opnemen in de jaarlijkse scholing aan verpleegkundigen,

  eventueel middels een E-learning;

  Jaarlijks scholing verzorgen aan de medewerkers van de schoonmaakdienst over het belang

  van een goede schoonmaak;

  Binnen 3 maanden invoering van uniforme schoonmaakmiddelen, desinfectie middelen en

  schoonmaakmaterialen voor de schoonmaak op de verpleegafdeling in overleg met het

  facilitair bedrijf;

  Op het moment van invoering van het protocol en borgingssysteem de schoonmaak onder de

  aandacht brengen van medewerkers in de nieuwsbrief van de afdeling kwaliteit en veiligheid

  (K&V);

  Tijdens de invoering van het protocol, aftekenlijst en nieuwe schoonmaakmiddelen en

  desinfectiemiddelen een themaweek houden over reiniging en desinfectie;

  De fluorescent marker test introduceren als marker voor de schoonmaak binnen de afdeling

  schoonmaak van het facilitair bedrijf, zodat zij deze methode kunnen gebruiken bij controle

  en scholing van de schoonmaakmedewerkers;

  Op elke verpleegafdeling jaarlijks een audit/QuickScan uitvoeren, eventueel door de CIP, met

  thema reiniging en desinfectie van verpleegkundige materialen;

  Jaarlijks een QuickScan uitvoeren op elke verpleegafdeling, eventueel door de CIP, waarbij

  met gebruik van fluorescent marker test de schoonmaak van HTS en verpleegkundige

  materialen getest wordt.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 15

  7. Literatuurlijst

  [1] P. Carling, „Improving cleaning of the environment surrounding patients in 36 acute care hospitals,” Infection control and hospital epidemiology, vol. 29, nr. 11, pp. 1035-1041, 2008.

  [2] IGZ, „Keten van infectiepreventie in ziekenhuizen breekbaar: meerdere zwakke schakels leiden

  tot onveilige zorg,” 2013.

  [3] S. Smith, „Where do hands go? An audit of sequential hand-touch events on a hospital ward,”

  Journal of hospital infection, nr. 80, pp. 206-211, 2012.

  [4] O. Sherlock, „Is it really clean? An evaluation of the efficacy of four methods for determining

  hospital clenliness,” Journal of hospital infection, nr. 72, pp. 140-146, 2009.

  [5] S. Dancer, „Measuring the effect of enhanced cleaning in a UK hospital: a prospective cross-

  over study,” BMC Medicine, vol. 7, nr. 28, 2009.

  [6] R. Anderson, „Cleanliness audit of clinical surfaces and equipment: who cleans what?,” Journal

  of hospital infections, nr. 78, pp. 178-181, 2011.

  [7] S. Dancer, „Hospital cleaning in the 21st century,” Eur J clin microbiol infect dis, pp. 1473-

  1481, 2011.

  [8] S. Dancer, „The role of environmental cleaning in the control of hospital-aquired infection,”

  Journal of hospital infection, pp. 378-385, 2009.

  [9] E. Goodman, „Impact of an environmental cleaning intervention on the presence of MRSA and

  VRE on surfaces in intensive care unit rooms,” Infection control hosp edidemiol, vol. 29, nr. 7,

  pp. 593-599, 2008.

  [10] P. Carling, „Improved cleaning of patient rooms using a new targeting method,” Clinical

  infectoius diseases, nr. 42, pp. 385-388, 2006.

  [11] A. Guh, „CDC,” december 2010. [Online]. Available: cdc.gov/HAI/toolkits/Evaluating-

  Environmental-Cleaning.html.

  [12] J. Boyce, „Modern technologies for improving cleaning and disinfection of environmental

  surfaces in hospitals,” Antimicrobial resistance and infection control, vol. 5, nr. 10, pp. 1-10,

  2016.

  [13] C. Griffith, „An evaluation of hospital cleaning regimes and standards,” Journal of hospital

  infection, nr. 45, pp. 19-28, 2000.

  [14] P. Carling, „Evaluating hygienic cleaning in health care settings: What you do not know can

  harm your patients,” American journal of infection control, nr. 38, pp. S41-S50, 2010.

  [15] L. Ramphal, „Improving hospital staff comliance with environmental cleaning behavior,” Baylor

  university medical center proceedings, vol. 27, nr. 2, pp. 88-91, 2014.

  [16] Hartmann, „GlowCheck,” [Online]. Available: http://www.productcatalogue.bode-

  chemie.com/products/equipment/glowcheck.php.

  [17] „PubMed,” [Online]. Available: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed.

  [18] RIVM PREZIES, „Berekenen 95% betrouwbaarheidsinterval,” [Online]. Available:

  http://www.rivm.nl/Onderwerpen/P/PREZIES/Berekenen_95_betrouwbaarheidsinterval.

  [19] Werkgroep infectiepreventie, „WIP-richtlijn Bedden [ZKH]”.

  [20] Werkgroep infectiepreventie, „WIP-richtlijn Reiniging, Desinfectie & Sterilisatie [VWT],” 2004.

  [21] H. M.K., „Reduction in aquisition of Vancomycin-resistant Enterococcus after enforcement of

  routine environmental cleaning measures,” Clinical infectious diseases, vol. 42, nr. 1 juni, pp.

  1552-1560, 2006.

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 16

  8. Bijlagen

  8.1. Bijlage I: QuickScan observatie formulier

  Tabel 4: QuickScan observatie formulier

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 17

  8.2. Bijlage II: Formulier interview verpleegkundigen

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 18

  Tabel 5: Formulier interview

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 19

  8.3. Bijlage III: Checklist optisch monitoren reiniging bed en toebehoren

  Checklist optisch monitoren reiniging bed en toebehoren

  Datum:

  Afdeling:

  Kamernummer:

  Observant:

  Controleer de volgende oppervlakken:

  High-touch Surfaces Locatie Schoon Niet schoon Niet gedaan Niet aanwezig

  Afstandsbediening bed Midden

  Afstandsbediening TV Onderaan

  Bedbel Bediening

  Bedhek links Midden

  Bedhek rechts Midden

  Bedrand achter Midden

  Bedbord achter Midden

  Infuuspaal Halverwege paal

  Infuuspomp bedieningspaneel

  Nachtkastje bovenop Midden

  Nachtkastje lade Naast handvat

  Nachtkastje tafelblad Bovenkant midden

  Papegaai bed Midden handvat

  Telefoon Onderaan

  Toetsenbord Diverse plaatsen

  Gebruikte methode: Directe observatie Fluorescent gel Swab cultures ATP meting Agar slide cultures

  8.4. Bijlage IV: Checklist optisch monitoren verpleegkundige materialen

  Checklist optisch monitoren reiniging verpleegkundige materialen

  Datum markering:

  Datum evaluatie:

  Afdeling:

  Observant:

  Controleer de volgende materialen:

  High-touch Surfaces Locatie Schoon Niet schoon Niet gedaan Niet aanwezig

  Bloeddrukband Midden

  Bloeddrukmeter Display

  Bloedsuikermeter Display

  Computer on wheels Tafel, muis, toetsenbord

  Glijplank (pat slide) Midden

  Infuuspaal Halverwege paal

  Infuuspomp Bedieningspaneel

  Oorthermometer Display

  Postoel Armsteunen, handvaten, zitvlak

  Rollator Handvaten, plank

  Gebruikte methode: Directe observatie Fluorescent gel Swab cultures ATP meting Agar slide cultures

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 20

  8.5. Bijlage V: Resultaten observatiemetingen

  Tabel 6: Resultaten observatiemetingen

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 21

  8.6. Bijlage VI: Resultaten interview

  Tabel 7: Resultaten interview

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 22

  8.7. Bijlage VII: Resultaten nulmeting fluorescent marker test

  Bedden en toebehoren

  Tabel 8: Resultaten nulmeting GlowCheck bed en toebehoren

  TERMINAL CLEANINGResultaten beoordeling schoonmaak van HTS en verpleegkundige materialen met behulp van GlowCheck fluorescentiemeting. Gebruik de volgende markering: O = niet schoon, X = schoon, BLANCO = niet beoordeeld NOTE - gebruik hoofdletters "X" AND "O"

  AfdelingKamernr /

  bednr

  Datum

  markeringDatum evaluatie

  Bedhek

  links

  Bedhek

  rechts

  Bed rails

  achter

  Bed board

  achter

  Bed

  bediening

  Papegaai

  bedAlarmbel Telefoon

  TV afstand

  bediening

  Nachtkast

  lade

  Nachtkast

  tray

  Nachtkast

  bovenop# Surfaces

  Cleaned

  # Surfaces

  Evaluated

  % of

  Surfaces

  Cleaned

  10B 041-004 31-5-2016 31-5-2016 X X X O O O X O O O X O 5 12 41,7%

  10B 026-001 31-5-2016 31-5-2016 O X O O O O X X 3 8 37,5%

  10B 041-001 3-6-2016 3-6-2016 X X X O O O O X X X 6 10 60,0%

  10B 041-006 3-6-2016 3-6-2016 X X X O X X X X O 7 9 77,8%

  10B 038-006 6-6-2016 6-6-2016 X X X O O X O O O X 5 10 50,0%

  10B 042-004 6-6-2016 6-6-2016 X X X O O O O O X 4 9 44,4%

  10B 021-001 6-6-2016 6-6-2016 O O O X X 2 5 40,0%

  10D 002-006 3-6-2016 3-6-2016 X X X O O O O O O 3 9 33,3%

  10D 005-001 3-6-2016 3-6-2016 X X X X X X X X X X 10 10 100,0%

  10D 002-004 6-6-2016 6-6-2016 O X X X X X O X X O X X 9 12 75,0%

  10D 002-006 6-6-2016 6-6-2016 X X X O O O O O O 3 9 33,3%

  10D 005-001 6-6-2016 6-6-2016 X X X X O O X X O X 7 10 70,0%

  5 4 6 1 1 0 3 2 2 1 2 5

  6 4 6 5 6 3 7 6 7 4 2 7

  83,3% 100,0% 100,0% 20,0% 16,7% 0,0% 42,9% 33,3% 28,6% 25,0% 100,0% 71,4%

  4 5 5 3 2 2 2 3 2 0 1 3

  5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 1 5

  80,0% 100,0% 100,0% 60,0% 40,0% 40,0% 66,7% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 60,0%

  9 9 11 4 3 2 5 5 4 1 3 8

  11 9 11 10 11 8 10 11 12 5 3 12

  81,8% 100,0% 100,0% 40,0% 27,3% 25,0% 50,0% 45,5% 33,3% 20,0% 100,0% 66,7%

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  Overall

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  113

  56,6%

  # Surfaces Cleaned 10D

  # Surfaces Evaluated 10D

  % of Surfaces Cleaned 10D

  10B

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  63,3% 42,4% 60,0%

  64

  38 14 12

  60 33 20

  32

  50

  64,0%

  10D

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  30 13 7

  70,0% 53,8% 57,1%

  High Touch I High Touch II High Touch III Surfaces Cleaned for Each Room

  # Surfaces Cleaned 10B

  # Surfaces Evaluated 10B

  % of Surfaces Cleaned 10B

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  32

  63

  50,8%

  # Surfaces Cleaned

  # Surfaces Evaluated

  % of Surfaces Cleaned

  30 20 13

  56,7% 35,0% 61,5%

  17 7 8

  21 7 4

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 23

  Toetsenbord en muis totaal

  Tabel 9: Resultaten nulmeting GlowCheck toetsenbord en muis

  AfdelingKamernr /

  bednr

  Datum

  markering

  Datum

  evaluatie

  PC toetsen

  bordPC muis

  # Surfaces

  Cleaned

  # Surfaces

  Evaluated

  % of

  Surfaces

  Cleaned

  10B 038 23-5-2016 27-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 039 23-5-2016 27-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 041 23-5-2016 27-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 042 23-5-2016 27-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 038 31-5-2016 3-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 039 31-5-2016 3-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 041 31-5-2016 3-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 042 31-5-2016 3-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 038 3-6-2016 13-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10B 039 3-6-2016 13-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10B 041 3-6-2016 13-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10B 042 3-6-2016 13-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10B 038 13-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 039 13-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 041 13-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 042 13-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 038 13-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 039 13-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 041 13-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10B 042 13-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 001 26-5-2016 30-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 002 26-5-2016 30-5-2016 X X 2 2 100,0%

  10D 003 26-5-2016 30-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 004 26-5-2016 30-5-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 005 26-5-2016 30-5-2016 O X 1 2 50,0%

  10D 001 30-5-2016 3-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10D 002 30-5-2016 3-6-2016 X O 1 2 50,0%

  10D 003 30-5-2016 3-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 004 30-5-2016 3-6-2016 X X 2 2 100,0%

  10D 005 30-5-2016 3-6-2016 X X 2 2 100,0%

  10D 001 3-6-2016 6-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 002 3-6-2016 6-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 003 3-6-2016 6-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 004 3-6-2016 6-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 005 3-6-2016 6-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 001 6-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 002 6-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 003 6-6-2016 16-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10D 004 6-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 005 6-6-2016 16-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 001 6-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 002 6-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  10D 003 6-6-2016 20-6-2016 O 0 1 0,0%

  10D 004 6-6-2016 20-6-2016 O X 1 2 50,0%

  10D 005 6-6-2016 20-6-2016 O O 0 2 0,0%

  0 4

  20 20

  0,0% 20,0%

  4 7

  25 24

  16,0% 29,2%

  4 11

  45 44

  8,9% 25,0%

  11

  49

  10D

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  High Touch IV

  22,4%

  10B

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  40

  10,0%

  15

  89

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  Overall

  4

  16,9%

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Cleaned

  Total # of Surfaces Evaluated

  TDC Score: % of Surfaces Cleaned

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 24

  Verpleegkundige materialen, 10B

  Tabel 10: Resultaten nulmeting GlowCheck verpleegkundige materialen, afdeling 10B

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 25

  Verpleegkundige materialen, 10D

  Tabel 11: Resultaten nulmeting GlowCheck verpleegkundige materialen, afdeling 10D

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 26

  Verpleegkundige materialen, totaal

  Tabel 12: Resultaten nulmeting GlowCheck verpleegkundige materialen, totaal

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 27

  8.8. Bijlage VIII: Resultaten nameting fluorescentie marker test

  Toetsenbord en muis totaal

  Tabel 13: Resultaten nameting GlowCheck toetsenbord en muis

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 28

  Verpleegkundige materialen 10B

  Tabel 14: Resultaten nameting GlowCheck verpleegkundige materialen 10B

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 29

  Verpleegkundige materialen 10D

  Tabel 15: Resultaten nameting GlowCheck verpleegkundige materialen 10D

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 30

  Verpleegkundige materialen totaal

  Tabel 16: Resultaten nameting GlowCheck verpleegkundige materialen totaal

 • Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet…

  Pagina | 31

  8.9. Bijlage IX: Vergelijking resultaten afdeling 10B en 10D

  HTS

  co

  mp

  ute

  rsA

  an

  tal

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Aa

  nta

  l

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Ve

  rsch

  il in

  %

  sch

  oo

  n

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  on

  de

  rgre

  ns

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  bo

  ve

  ng

  ren

  s

  Nie

  t d

  oo

  r 0

  du

  s

  sig

  nif

  ica

  nt

  PC

  to

  ets

  en

  bo

  rd20

  00,0

  25

  416,0

  -16,0

  -30,4

  -1,6

  Sig

  nific

  ant

  PC

  mu

  is20

  420,0

  24

  729,2

  -9,2

  -34,4

  16,1

  To

  taa

  l40

  410,0

  49

  11

  22,4

  -12,4

  -27,4

  2,5

  HTS

  ma

  teri

  ale

  nA

  an

  tal

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Aa

  nta

  l

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Ve

  rsch

  il in

  %

  sch

  oo

  n

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  on

  de

  rgre

  ns

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  bo

  ve

  ng

  ren

  s

  Nie

  t d

  oo

  r 0

  du

  s

  sig

  nif

  ica

  nt

  Blo

  ed

  dru

  km

  ete

  r1

  1100,0

  11

  545,5

  54,5

  25,1

  84,0

  Sig

  nific

  ant

  Blo

  ed

  dru

  kb

  an

  d1

  00,0

  80

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  Oo

  rth

  erm

  om

  ete

  r2

  2100,0

  11

  327,3

  72,7

  46,4

  99,0

  Sig

  nific

  ant

  Po

  sto

  el

  19

  00,0

  21

  10

  47,6

  -47,6

  -69,0

  -26,3

  Sig

  nific

  ant

  To

  taa

  l23

  313,0

  51

  18

  35,3

  -22,3

  -41,3

  -3,2

  Sig

  nific

  ant

  HTS

  co

  mp

  ute

  rsA

  an

  tal

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Aa

  nta

  l

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Ve

  rsch

  il in

  %

  sch

  oo

  n

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  on

  de

  rgre

  ns

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  bo

  ve

  ng

  ren

  s

  Nie

  t d

  oo

  r 0

  du

  s

  sig

  nif

  ica

  nt

  PC

  to

  ets

  en

  bo

  rd23

  730,4

  30

  16

  53,3

  -22,9

  -48,8

  3,0

  PC

  mu

  is23

  626,1

  30

  15

  50,0

  -23,9

  -49,3

  1,4

  To

  taa

  l46

  13

  28,3

  60

  31

  51,7

  -23,4

  -41,5

  -5,3

  Sig

  nific

  ant

  HTS

  ma

  teri

  ale

  nA

  an

  tal

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Aa

  nta

  l

  ob

  se

  rva

  tie

  sA

  an

  tal sch

  oo

  nS

  ch

  oo

  n (

  %)

  Ve

  rsch

  il in

  %

  sch

  oo

  n

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  on

  de

  rgre

  ns

  ve

  rsch

  il:

  95

  % B

  I

  bo

  ve

  ng

  ren

  s

  Nie

  t d

  oo

  r 0

  du

  s

  sig

  nif

  ica

  nt

  Blo

  ed

  dru

  km

  ete

  r12

  433,3

  13

  323,1

  10,3

  -24,9

  45,4

  Blo

  ed

  dru

  kb

  an

  d25

  728,0

  28

  27,1

  20,9

  0,8

  40,9

  Sig

  nific

  ant

  Oo

  rth

  erm

  om

  ete

  r12

  866,7

  15

  746,7

  20,0

  -16,7

  56,7

  Po

  sto

  el

  20

  945,0

  16

  15

  93,8

  -48,8

  -73,6

  -23,9

  Sig

  nific

  ant

  To

  taa

  l69

  28

  40,6

  72

  27

  37,5

  3,1

  -13,0

  19,2

  Afd

  elin

  g 1

  0B

  na

  me

  tin

  gA

  fde

  lin

  g 1

  0D

  na

  me

  tin

  g

  Afd

  elin

  g 1

  0B

  nu

  lme

  tin

  g

  Afd

  elin

  g 1

  0B

  nu

  lme

  tin

  gA

  fde

  lin

  g 1

  0D

  nu

  lme

  tin

  g

  Afd

  elin

  g 1

  0D

  nu

  lme

  tin

  g

  Afd

  elin

  g 1

  0B

  na

  me

  tin

  gA

  fde

  lin

  g 1

  0D

  na

  me

  tin

  g

  Tabel 17: Vergelijking afdeling 10B en 10D volgens Taylor series