Ik moet niets !

download Ik moet niets !

of 1

 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  409
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Een groot deel van de veranderingstrajecten in organisaties mislukt. "Gisteren deden we het nog zo, morgen doen we het anders - logisch toch?" is de insteek van de directie vaak. Maar voor wie het op de werkvloer plotseling helemaal anders MOET gaan doen, gaat die vlieger zelden op. Want het is gewoon een feit: niemand wordt graag tot een nieuwe gewoonte verplicht.

Transcript of Ik moet niets !

 • 1. IKMOETNIETS! Een groot deel van de veranderingstrajecten in organisaties mislukt. "Gisteren deden we het nog zo, morgen doen we het anders - logisch toch?" is de insteek van de directie vaak. Maar voor wie het op de werkvloer plotseling helemaal anders MOET gaan doen, gaat die vlieger zelden op. Want het is gewoon een feit:niemandwordtgraagtoteennieuwegewoonteverplicht. 1 Alsalleszo'nbeetjemeewilzitten, krijgteendirectiecomiteenheldere visieopveranderingrondbinnende driemaanden.Indepraktijkduurthet meestalwatlanger. Veranderenisnietvanzelfsprekenden hetuitstippelenvaneen veranderingstrajectiseencomplex verhaalmeteenveelheidaanfacetten. Maareensdevisiehelderisenals duidelijkiswatermoetgebeuren,blijkt dathetvoordebedenkersvande veranderingallemaalnietsnelgenoeg meerkangaan.Nietverwonderlijk natuurlijk:alsgeenanderzienzijde brandendenoodzaaktotveranderenen vooral:devoordelendieereengevolg vanzullenzijn. Hetgevolg?Hetheleoperationele managementwordthals-over-kopin hetveranderingsbadgegooid.Inenkele wekentijdmoethetoperationeel 2 managementdevisiezienteconcretiseren waardedirectiemaandenlangopheeft gekauwd. Probleemisnatuurlijkweldatdeimpact vandienieuwevisiepasinzijnware gedaanteverschijntaandemedewerkers dieplotselingeffectiefandersmoeten beginnenwerken.Wantdaargeldt: "gisterendedenwehetzo,vandaagdoen wehetanders".Dedirectieheefter maandennodigvoorgehad;het operationelemanagementheefterweken overgedaan.Maarvandebasiswordt verwachtdathetzelfdeeiopdrieminuten tijduitwordtgebroed. Mensendienenmeetezijninhethele verhaalenviadiebetrokkenheidkrijgthet MOETENeennieuweinvulling.Pasdan begintdeeffectieveveranderingenkan menwerkenaandegewenstewijzigingen. 23/09/2013 KimMilants Veranderingbegintdaar waarMOETENeenandere invullingkrijgt CAMBIOWORKS Bruyningstraat115 8500Kortrijk TELEFOON +32477900996 WEBSITE www.cambioworks.com Info@cambioworks.be