Ik ben - ik kan - ik zie - ik wil - ik doe

of 11 /11
IK BEN IK KAN IK ZIE IK WIL IK DOE

Embed Size (px)

description

De sterkste bedrijven zijn als een sterk ontwikkeld karakter. Ze weten wie ze zijn, wat ze kunnen, ze kijken bewust naar buiten om de wereld te blijven begrijpen waarin ze leven, ze hebben een sterke wil en alles wat ze doen is daarop afgestemd: ik ben, ik kan, ik zie, ik wil en ik doe! Een handige en sterke metafoor voor ondernemingen waarin de mens centraal staat en niet het proces.

Transcript of Ik ben - ik kan - ik zie - ik wil - ik doe

  • 1. IK BENIK KANIK ZIEIK WILIK DOE

2. Ik ben, ik kan, ik zie, ik wil, ik doeHoe bewust ben je op al deze niveaus en zijn ze congruent? Klopt wat je doet, met wie je bent, wat je kunt, wat jewilt en wat je ziet? Ben je als organisatie te weinig bezig geweest met naar buiten kijken? Dan kan het zijn datwat je doet, niet mee relevant is voor je klanten. Je kan het, je wil het, maar het past niet meer in deze tijd, ofmisschien zijn concurrenten wel slimmer geworden. Het is dus belangrijk alle dimensies continu te blijventoetsen. Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Klopt wat je doet met wie je bent en klopt wie je bentmet wat je doet en alles wat daartussen ligt. Als alles klopt, zullen mensen een authentiek beeld van je krijgen enkun je de wereld proactief benaderen in plaats van reactief.Deze aanpak / zienswijze gaat uit van een organisatie waarbij de mens en niet het proces centraal staat. De mens moethet verschil kunnen maken en is de kern van de onderneming. Kortom, is bij jullie het proces dienend aan de mens of demens dienend aan het proces?Belangrijk om te weten: ik kun je ook makkelijker vervangen voor wij, als in de organisatie en omgekeerd natuurlijk ook. 3. Ik ben / wij zijn (zelfbewustzijn / identiteit - binnenwereld)Op dit niveau gaat het om de diepste drijfveren, de waarden, emotie en gevoelens.Wat is hierin belangrijk om te weten / te bepalen? Waarden (cultuur). Welke waarden zijn belangrijk in de bedrijfscultuur? Welke waarden verbinden mensen met elkaar en zijn richtinggevendvoor gedrag? (tools & modellen: Vijf dimensies van Hofstede, 23PlusOne kaarten, Waarden- en Normenspel, ACT-talent-, team- enorganisatieprolering). Persoonlijkheid. Wat zijn de karakteristieken van de organisatie? (tools & modellen: drijfveer proelen,Big-Five model, Brand Archetypes van Jung, Kwaliteitenspel). Drijfveren(cultuur). Wat zijn drijft jullie als organisatie? (tools & modellen: oer drijveren van Paul Lawrence /Nitin Nohria - Four Drives Model - , Management drives, Real-drives , ACT-talent-, team- en organisatieprolering). Overtuigingen (cultuur). Wat zijn belangrijke normen in de organisatie? Welke mottos gelden er?(tools & modellen: Waarden- en Normenspel, ACT-talent-, team- en organisatieprolering) Waarom bestaan we (hogere doel - dromen)? wat mist de wereld als we vandaag besluiten te stoppen (nalatenschap)? Wat wil deorganisatie echt betekenen voor de wereld? Een doel wat groter is dan de organisatie. Wat is het nut en de zin van de organisatie, niet vanuiteigenbelang, maar vanuit het belang van de wereld (om je heen). Wat bezielt de organisatie ten diepste? Ons ideaalbeeld / idealen. De redenvan bestaan of terwijl de brand purpose moet inspirerend zijn, mensen raken.Nike: het eren van sporters die de grenzen van hun eigenkunnen verleggen, helden, met onze producten. Apple: laten zien dat je met Think Different kunt breken met de status Quo, met dingen dieniet werken en dat je betere alternatieven kunt creren. (tools & modellen: Brand Archetypes). Historie. Waar kom je als organisatie vandaan? Denk hierbij aan oprichters mijlpalen, helden, verhalen & betekenis, crisismomenten. 4. Ik kan / wij kunnen (competenties / vermogens - binnenwereld)Wat is hierin belangrijk om te weten / te bepalen? Wat zijn de kerncompetenties van je bedrijf? Competenties die meerwaarde creren voor de klant en tegelijkertijd concurrerend en dusuniek zijn. Wat zijn belangrijke competenties? Competenties die meerwaarde voor klanten creren maar die de concurrent ook kan en waar je dus nietuniek in bent. Wat zijn noodzakelijke competenties? Deze zijn niet uniek en zorgen beperkt voor meerwaarde, maar zijn wel noodzakelijk als basis om meete mogen doen in deze branche? Van welke competenties krijgen jullie in de organisatie de meeste energie van als je deze kunt inzetten? Waar zou je graag beter in worden / wat zijn verborgen talenten? (ontwikkelingspotentieel)Tools & modellen: Competentiespel - Rik Luijkmes, 44 gedragsmatige competenties van Schouten & Nelissen, Kwaliteitenspel,Vaardighedenspel. 5. Ik zie - wij zien (context / omgeving / buitenwereld) 1/2 Megatrends (veranderingen van 10-30 jaar): hoe is de maatschappij aan het veranderen? Is er een helder beeld van de in de organisatie?Welke van deze megatrends zijn relevant voor wie je als organisatie bent en wat je kunt? Op welke megtrends kun je inspelen om relevant tezijn in de context van de tijd? Deze megatrends zijn wetenschappelijk goed in kaart gebracht. Op dit moment zijn er tien in Nederland. (Tools &modellen: Trendslation, Zien van Hilde Roothart, Van Trends naar brands) Klanttrends (veranderingen die 5-10 jaar duren): Hoe vertalen de megatrends zich volgens jullie op dit moment door in klantbehoeften en -gedrag? Ter inspiratie kun je hiervoor kijken op Trendslator.nl. Zijn hebben allerlei voorbeelden wat bedrijven voor veranderend gedrag enbehoeften zien. Kortdurende trends - (veranderingen van 1-5 jaar). Hoe denk je als onderneming concreet te kunnen inspelen, vanuit wie je bent en wat jekunt, op de veranderende maatschappij, klantbehoeften en gedrag? Denk aan producten, ideen, diensten en initiatieven. Voor hoe bedrijvendit doen / inspiratie, kijk ook weer op Trendslator.nl Trends op het gebied van technologie (niet in speciek tijdskader). Welke technologische trends zie je op dit moment die relevant voorjullie organisatie zijn? Trends op het gebied van regelgeving (niet in speciek tijdskader). Welke regelgeving trends zie je op dit moment die relevant voor jullieorganisatie zijn? 6. Ik zie - wij zien (context / omgeving / buitenwereld) 2/2 Trends op het gebied van concurrentie / markt (niet in speciek tijdskader). Welke markt en concurrentie trends zie je op dit moment dierelevant voor jullie organisatie zijn? Klantpersona. Maak een opzet van je ideale klant, wie zou je het liefst bedienen? Neem hierin mee: wat voelt en denkt de klant? Wat zietde klant? Wat zegt en doet de klant? Wat zijn zijn pijnen (angsten, frustraties, uitdagingen, obstakels?) Wat is waarde voor dek klant (wat wilhij / zij echt, wat zijn de aspiraties? Wat is succes voor de klant? Wat zijn de behoeften, overtuigingen en uitgangspunten? (tools &methodieken: klantpersona, Customer Empathy Map, ondersteunend de oer drijveren en de Real-Drives.) Visie. Maak op basis van alle bovenstaande elementen een pakkende visie die past bij wie je bent als organisatie en wat je kunt. Is er al eenvisie? Hoe erg is deze dan al verankerd in de organisatiee? word deze onderschreven door medewerkers (denken), raakt deze hun in het hart(voelen) en voelen zij zich geroepen ernaar te handelen (doen). 7. Ik wil - wij willen (ambitie - binnenwereld inspelend op de buitenwereld) Gewaagd doel: formuleer als organisatie een gewaagd doel. Dit kun je doen met de AMORE-criteria. Is er al een doel? Hoe erg is deze danal verankerd in de organisatie? word deze onderschreven door medewerkers (denken), raakt deze hun in het hart (voelen) en voelen zij zichgeroepen ernaar te handelen (doen).AMORE-criteria Ambitieus. Passende ambities die in het gewaagde doel worden uitgesproken bij onze visie? Is het ambitieus genoeg? Zouden we hetzelfdedoel kiezen als er geen beperkingen waren? Haalt het ons uit de comfortzone? Is het ook weer niet te ambitieus, waardoor realisatie bijvoorbaat al niet meer mogelijk is? Motiverend. Is het gewaagde doel helder en motiverend? Geloven we erin en kunnen we goed uitleggen waarom het belangrijk is Wat voorgevoel hebben we erbij? Inspireert het doel ons om er vol tegenaan te gaan? geeft het ons vleugels? Denken we dat we ook anderen van hetbelang van het doel kunnen overtuigen? Is iedereen positief over het doel of hebben sommigen twijfels? Onderscheidend. Vormt het doel een weerspiegeling van onze identiteit Voelen we ons eigenaar van het doel? Verschilt het van doelen dieanderen (concurrenten) hebben? Relevant. Hoe belangrijk is dit doel voor ons? Geeft het richting? Wie worden er eter van als we dit doel hebben gerealiseerd? Zijn allerelevante groepen betrokken bij het doel? Echt. Is het duidelijk wat het doel voor ons betekent? Voelen wij ons echt verantwoordelijk voor de realisatie ervan? Zijn de passie engedrevenheid om het doel te bereiken aanwezig? Bezitten we de competenties om het doel te realiseren/ Kunnen we de discipline opbrengenom jaren achtereen aan de realisatie van het doel te werken? Weten we hoe we het doel gaan bereiken? Welke kosten zijn we bereid tebetalen om het te bereiken?Bron AMORE-criteria:We hebben er zin in van Hans van der Loo 8. Ik doe / wij doen (actie & communicatie)Hoe ga je als organisatie wie je bent, wat je kunt, wat je ziet en wat je wilt uiting geven? Kortom wat ga je echt doen? Dingen doen omwaarde toe te voegen, maar ook om duidelijk te maken aan de buitenwereld wie je bent en wat je belangrijk vindt. Kortom, een beeldcreren dat past bij de verwachtingen die je klanten wilt en kunt geven. Belangrijk hierbij is om te onthouden dat alles wat je doetcommunicatie is van wie je bent en wat je belangrijk vindt. Anders doe je dingen die niet bij je passen, ben je niet integer en zal het beeldwat mensen van je organisatie hebben vager worden. Ze weten op een gegeven moment niet wat ze aan je hebben en verliezen hetvertrouwen of zullen je nooit gaan vertrouwen.Dingen waar je op dit niveau aan kunt gaan denken zijn: Gewenst gedrag / mentaliteit medewerkers. Evenementen. Gewenste klantbelevenis. Product(ontwikkeling) / innovatie. Welke Rituelen. Business Model.producten zijn een perfecte uiting van ons, Symbolen. Operationele plannen.zijn waardevol in deze tijd voor klanten en zijn Helden. Marketingconcepten.onderscheidend ten opzichte van de Beloningsstructuur. Marketingcampagnes.concurrentie? Manier van service.Storytelling. Welke verhalen zijn Hoe het gewaagde doel te bereiken: strategie. Manier van communiceren / kanaalkeuze. belangrijk om te vertellen? Key Performance Indicators. Storytelling. Welke verhalen zijn belangrijk om te Etc. (alles wat een uiting kan zijn Visuele identiteit / huisstijl.vertellen? van wie je bent en wat je kunt en Tone-of-voice. Hoe klinkt je merk? Inrichting kantoorpand / winkel. anderszijds relevant en waardevol Visuele identiteit / huisstijl. Manier van leidinggeven / leiderschapspstijl.is voor de klant). Competentie ontwikkeling. Organisatiestructuur. 9. Ik doe / wij doen (actie & communicatie)Tools & modellen waar je aan kunt denken: Lean Canvas Model Klantpersona Busines Model Canvas 4I indicatoren marketing NPS score Brand Utility Gameplan (gamestorming template) Team prioriteiten stellen (gamestorming template) Stakeholders Analyse (gamestorming template) Denkhoeden van Bono Ideebeoordeling (gamestorming template) Customer Empathy Map (gamestorming template) Customer Journey Mapping (gamestorming template) Brainwriting Gevoelswereldspel (klantbelevenis toetsen en bepalen) Producten merken portfolio indelen (gamestorming template) Service design 10. Mijn naam is Robert van Geenhuizen,concept(be)denker.Missie: Sterke merken bouwen dieverbinden en betekenis hebben.Wapen: Verbeeldingskracht & creativiteit.Passie: Hart, hoofd & handen verbinden.+31 (0) 6 28 13 28 45http://www.whatifrobert.comhttp://www.twitter.com/[email protected] 11. IK BENIK KANIK ZIEIK WILIK DOE