Igo indruk nr 15

download Igo indruk nr 15

of 8

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Igo indruk nr 15

 • Een oudere man en zijn dochter worden aleen hele tijd begeleid door het MobielTeam van Aarschot. En van de grootsteproblemen is het sociaal isolement van hetgezin. Voor een deel is dit te wijten aan destaat waarin hun woning zich bevindt.

  De bewoner schaamde zich in die mate voorzijn woning dat hij helemaal geen bezoekmeer wou ontvangen. Op zoek naar partnersom dit probleem aan te pakken, klopte hetMobiel Team aan bij Wonen aan de Demer.Een mooie samenwerking was geboren.

  De gebreken in de woning waren zeerernstig. Elementaire sanitaire voorzieningenzoals een toilet en badkamer ontbraken. Inde winter viel de diepvries uit omdat het tekoud werd in de keuken. De woning werdverwarmd met n gaskachel en de slaap -kamer van de dochter werd onophoudelijkverwarmd met een elektrische bijverwar -ming. Aangezien de klant al wat ouder is,heeft hij meer behoefte aan basiscomfort. Hijwil zo lang mogelijk thuis blijven wonen endan heb je vroeg of laat meestal thuis ver -

  indrukDriemaandelijks informatieblad van IGO

  In dit nummer

  Wonen aan de Demer paktsociaal isolement aan! 1-2

  Voor mekaar 3

  Op stapel 3

  IGO in actie! 4-5

  De penhouder 6

  Advertenties 6

  Aan het woord 7

  In de kijker 8

  JAARGANG 4 NR 15

  SEPTEMBER 2014

  P2A8168Verantwoordelijke uitgever: Walter Op de Beeck

  De Vunt 17 3220 Holsbeek

  Wonen aan de Demer pakt sociaal isolement aan!

  Wonen aan de Demer is actief in Aarschot,Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het isn van de drie inter gemeentelijke woon -projecten die wor den uitgevoerd door IGO,met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen Vlaanderen. Voor deinwoners is er in elke gemeente eenwoonloket waar zij gratis terecht kunnenmet al hun vragen over wonen. Daarnaastonder steunen deze projecten het woon -beleid, voeren zij het gemeente lijke leeg -standsbeleid uit en zetten zij zich in voorde verbetering van de woon kwaliteit.

  pleging nodig. Zonder aangepast sanitair isdat moeilijk en onaangenaam.De klant was zich ten zeerste bewust van deernst van de situatie. Toch kon hij het nietopbrengen om vaklui te contacteren voor denodige aanpassingswerken. De psycho logi -sche drempel lag te hoog voor hem, vooralook omdat het budget dat hij ter beschikkinghad zeer krap was. Verbouwen kan dan ookeen erg stresserende onderneming zijn.

 • 2COLOFON

  IGO

  De Vunt 17

  3220 Holsbeek

  (t) 016 29 85 40

  (f) 016 29 85 59

  (e) info@igo.be

  IGO INDRUK wordt gedrukt op 100% post -

  consumptie gerecycleerd papier en ver -

  spreid op 2600 ex. naar mandata rissen en

  organisaties in het arrondissement Leuven.

  Bijkomend worden nummers ver spreid naar

  instanties in heel Vlaanderen.

  Eindredactie: Johan Eyben

  Fotos: IGO of stockfoto, tenzij anders vermeld.

  In de eerste plaats boden de technisch advi -seur en de woonconsulent hulp bij het aan -vragen en vergelijken van offertes. Daarnavolgden zij samen met de klant de werkenop en uiteindelijk ontfermde de woon consu -lent zich over alle administratie (facturen,fiscale attesten, premies,).

  Deze vruchtbare samenwerking heeft opkorte termijn tot een prachtig eindresultaatgeleid. Het vooropgestelde budget werdniet overschreden en de klant zal nog ver -schillende premies ontvangen. Hij voelt zichduidelijk veel beter in zijn vel, komt regel -matig terug onder de mensen en vooral, ont -vangt nu eindelijk bezoek! Reden genoegvoor IGO om in de toekomst te blijven gaanvoor dergelijke globale aanpak.

  Hoewel er sprake is van een happy end,eindigt het verhaal hier niet. Zo zullenIGOs Energiesnoeiers nog een gratisenergiescan uitvoeren. Aan de handvan de resultaten hiervan zullen erwellicht nog een aantal kleine ingrepenvolgen. Deze hebben vaak een grotepositieve impact op het energie ver -bruik. Daarnaast blijft de klant uiteraardsteeds welkom op het woonloket als hijvragen heeft over wonen.

  Het Mobiel Team en Wonen aan de Demerstelden tijdens een paar vergaderingen eenactieplan op voor de meest noodzakelijkeverbouwingen. De conclusie was dat deklant hierbij een begeleiding op maat moestkrijgen, van voor het begin tot na het eindevan de werken. Na een paar gesprekkenslaagden zijn begeleiding, de woon consu -lenten en de technisch adviseur er uitein -delijk in om het vertrouwen van de klant tewinnen. Hij besloot om in te gaan op hetaanbod.

  Meer info: www.igo.be wonen

  De klant werdbegeleid van vr hetbegin tot n het einde

  van de werken

 • EXTRA LOCATIE KINDEROPVANG

  De kinderopvang van Hop-la! heeft er eennieuwe locatie bij. Hop-la! organiseert nu al voorhet vierde jaar op rij de voor- en naschoolseopvang in de kleuter- en basisscholen in Haacht.De be staande opvanglocaties werden op 1 sep -tember uitgebreid met het wijkschooltje van Sint-Adriaan. Omdat freinet school De Muze op wan -delafstand ligt, kunnen ook de kinderen van dezeschool voortaan terecht in de opvang van Sint-Adriaan.De registratie en facturatie van de opvang ge -beurt hier, net zoals in de andere locaties, opbasis van QriKo, dat werkt met persoonlijke QR-codes. Dit gebruiksvriendelijke systeem biedt deouders de mogelijkheid om van thuis uit allemogelijke gegevens over de opvang van hunkinderen op te volgen.

  Meer info: www.igo.be kinderopvang

  IGO. NAAST SOCIAAL OOK SOCIAL.

  Een groeiend aantal ge -bruikers gaat via socialmedia op zoek naar in -formatie. Ook voor IGO is het de ideale weg omde toewijding en motivatie te etaleren van demeer dan 200 medewerkers die zich dagelijksinzetten voor een lokale, sociale en vitale dienst -verlening.Bij IGO gebruiken vooral de woonprojecteneen Facebookpagina om klanten te infor me -ren, infomomenten aan te kondigen en een -voudige vragen te beantwoorden. Ook Twitter-en Google+-paginas worden hiervoor ingezet.Daarnaast maakt IGOs energieconsulent (ziep. 7) gebruik van social media om informatie uitte wisselen over de bestrijding van energie -armoede. Be nieuwd naar de activiteiten van IGOen haar afdelingen? Kijk snel op deze paginas:

  www.facebook.com/wonenaandedemerwww.facebook.com/wonentussendijleenvelpwww.facebook.com/woonwijzermiddenbrabant www.facebook.com/energie.consulent

  7 NIEUWE FRGE-GEMEENTEN

  Bijna in elk nieuw nummer van ditblad kan IGO melden dat er weereen nieuwe ge meente aange slo -ten is bij het FRGE, maar deze keeris er uitzonderlijk nieuws. Op 1 julisloten niet minder dan 7 nieuwegemeenten zich aan bij het FRGE.Dat betekent dat ook inwoners vanBekkevoort, Diest, Glabbeek, Hoe -gaarden, Kortenaken, Landen enTielt-Winge nu bij IGO terecht kun -nen voor een goedkope leningvoor energiebesparende werken.Op 1 januari 2015 zal de federaleregering de bevoegdheid over hetFRGE overdragen aan de Vlaamseregering. Welke gevolgen dit zalhebben voor de dienstverlening isnog niet bekend.

  Meer info:http://frge.igo.be

  IGO IS THUISGEKOMEN

  In november 2013 verhuisde IGO zijn kan -toren naar een eigen gebouw aan De Vunt 17in Holsbeek. Na bijna een jaar van kleine engrotere verbouwingen zal IGO het gebouwop 10 oktober officieel openen. De genodig -den zullen bij een hapje en een drankje nietalleen een rondleiding krijgen door het ge -bouw, maar ook langs de verschillende diens -ten die er hun stekje gevonden hebben.Aan sluitend bij de filosofie van IGO was er bijde verbouwingen veel aandacht voor milieuen energie. Het gebouw werd optimaal geso -leerd, de oude ramen werden vervangen eneen ventilatiesysteem type D werd genstal -leerd. Onlangs bewees een thermoscan nogdat het gebouw nu veel beter gesoleerd isdan voor de verbouwingen. Uiteraard zetteIGO waar mogelijk de eigen ploegen in voorde verbouwingen.

  PILOOTPROJECT GEESTELIJKEGEZONDHEIDSBELEID VOOR OCMWS

  De vermaatschappelijking van de zorg is eennobel idee maar tegelijkertijd een serieuzeuitdaging voor de sociale diensten van deOCMWs. Daarom werkte IGO in samenwer -king met Logo Oost-Brabant en CGG PassAnteen opleidingstraject uit voor de maatschap -pelijk werkers van de sociale diensten van deOCMWs. Het traject bestaat uit drie pijlers:geestelijk gezondheidsbeleid en structureeloverleg, deskundigheidsbevordering en af -spraken met andere partners uit de eerste entweede lijn. Het project dat in de komendemaanden meer vorm zal krijgen, mag alvastrekenen op bijval van de OCMW-voorzitters.Het resultaat zal je kunnen lezen in n vande volgende nummer van IGO Indruk.

  Meer info: www.igo.be OCMW-overleg

  3

  OP STAPEL

  IGO LEERT DOELGROEPMEDEWERKERS RIJDEN

  Dankzij een subsidie van de provincieVlaams-Brabant kan IGO buiten de werkurenrijlessen organiseren voor doelgroepmede -werkers. Doel is om mensen zonder rijbewijsof met gebrek aan rijervaring de mogelijk -heid te bieden hun rijbewijs te halen ofvoldoende zelfvertrouwen te kweken alsze al een rijbewijs hebben. IGO heeft eendienstwagen uitgerust met dubbele bedie -ning en kon dankzij de subsidies een rij-instructeur in dienst nemen.Kunnen rijden is een belangrijke basis com -petentie die het verschil kan maken bij eensollicitatie. Ook op sociaal vlak houdt eenrijbewijs vaak een meerwaarde in. IGOsdoelgroepmedewerkers beseffen dit ookwant intussen zijn er al zes vol enthousiasmeaan de lessen begonnen.

  VOOR MEKAAR

 • Trage wegen bieden ruimte voor veilig wandelen en fietsen. Soms zijn ze dekortste weg naar school. Maar ze bieden ook kansen voor natuur, sport en speldicht bij huis. Logisch dus dat veel gemeenten bereid zijn een inspanning televeren om hun trage wegennet uit te bouwen. Maar een doordacht uitgebouwdtrage wegennetwerk opstellen is verre van eenvoudig. IGO maakt samen metTrage Wegen vzw werk van een breed gedragen oplossing. Bei