Humanitas Afdeling Midden-Drenthe Werkplan 2020€¦ · Regiegroep Armoedebeleid Na de vaststelling...

of 23 /23
1 Humanitas Afdeling Midden-Drenthe Werkplan 2020 Humanitas Midden-Drenthe Secretariaat Molenstraat 25 9411 NJ Beilen 06 29 37 43 55 [email protected]

Embed Size (px)

Transcript of Humanitas Afdeling Midden-Drenthe Werkplan 2020€¦ · Regiegroep Armoedebeleid Na de vaststelling...

Afdeling Midden-Drenthe
Werkplan 2020
Humanitas Midden-Drenthe Secretariaat Molenstraat 25 9411 NJ Beilen 06 29 37 43 55 [email protected]
2
Inleiding In dit werkplan staan de activiteiten beschreven die Humanitas afdeling Midden-Drenthe van plan is uit te gaan voeren in 2020. Hoe divers onze activiteiten ook mogen zijn één ding hebben ze gemeen, namelijk de Humanitas-waarden. Deze zijn: gelijkheid, verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander en het (her)vinden van de regie over je eigen leven. Dit alles gebeurt betrokken en vraaggericht. Kracht van vrijwilligerswerk Steeds meer samenwerkingspartners en financiers erkennen de grote toegevoegde waarde van vrijwilligers, aanvullend op de beroepsmatige en familiaire ondersteuning. Vrijwilligers hebben, anders dan de betaalde hulpverlening, hun eigen kracht. Door aandacht en gelijkwaardigheid zorgen ze voor een herstel van eigenwaarde, zelfvertrouwen en geven ze rust en (h)erkenning. Onderzoek naar de effecten van de activiteiten van Humanitas heeft de waarde van de inzet aangetoond. De inzet van vrijwilligers en hun activiteiten hebben grenzen (in capaciteit en complexiteit). Binnen de afdeling zullen we steeds gezamenlijk de grenzen bewaken van het vrijwilligerswerk: vrijwilligers zijn geen gratis hulpverleners en kwalitatief vrijwilligers werk is niet bij voorbaat kosteloos. Steeds complexer De laatste jaren zien we dat ondersteuningsvragen soms zeer complex worden. Dit onder meer doordat het aantal voorzieningen blijft teruglopen. Vrijwilligers kunnen bij deze soms zeer complexe vragen een rol vervullen. Maar dan wel vanuit de kracht van het vrijwilligerswerk naast de beroepsmatige hulpverlening. Dit vergt een goede afstemming en samenwerking tussen de beroepsgroep en de vrijwilligers. Overigens kunnen we constateren dat de gemeente Midden-Drenthe haar uiterste best doet om het aanbod aan ondersteuning op peil te houden. Deskundigheid vrijwilligers Humanitas staat bekend om de kwaliteit van het werk door goede training en begeleiding van de vrijwilligers. Hiervoor zullen we naast onze eigen inspanningen ook geregeld een beroep moeten doen op derden, zowel inhoudelijk- alsmede in financiële zin. Jeugdsupport Soms krijgen kinderen niet de kansrijke start in de maatschappij die ze verdienen. Denk daarbij aan kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking of laaggeletterde ouders of onze nieuwe Nederlanders met kinderen. Humanitas Midden- Drenthe wil tijd en energie steken in het ondersteunen van deze kinderen en hun ouders/verzorgers bij hun start in de maatschappij en mogelijkheden creëren voor participatie in maatschappelijke activiteiten. Mensen met schulden Bijna altijd ontstaan grote schulden door het feit dat mensen geen enkel zicht meer hebben op hun administratie. Men raakt apathisch en ‘laat de boel de boel’. Vrijwilligers van de thuisadministratie betekenen hierin veel. Naast hun kennis en kunde zijn ook hun goede contacten met de gemeente, welzijnswerk, woningcorporaties, enz. van groot belang voor de ondersteuning van de deelnemers. Een dozijn hulpverleners. Vaak spelen binnen een gezin meerdere problematieken. We gaan binnen de afdeling, samen met andere organisaties actief deze situaties in kaart brengen. Dit om een betere en gecoördineerdere hulpverlening aan de deelnemers te kunnen realiseren.
3
Intentie Bestuur afdeling Midden-Drenthe
Het Bestuur van de afdeling Midden-Drenthe zal dit jaar de uitkomsten van het landelijke project “Wenkend Perspectief 2025” tegen het licht van zowel de gehele Vereniging als van de afdeling houden en zal vooral kijken wat dit voor de afdeling gaat betekenen en welke kansen het biedt.
De afdeling Midden-Drenthe continueert in het jaar 2020 de huidige activiteiten en projecten. Daarbij is het streven om de beschikbare capaciteit van de vrijwilligers voor de verschillende projecten te verstevigen en energie te steken in het verkrijgen van externe financiering voor deze projecten. We verwachten dat de trend van de toenemende complexiteit van onze ondersteuning zich ook na 2020 zal voortzetten, verschillende negatieve leefomstandigheden spelen bij deelnemers steeds vaker een rol. Het aantal voorzieningen voor laaggeletterden, mantelzorgers en mensen die in armoede of schulden leven blijft teruglopen.
Het bestuur van de afdeling wil, gezien de sociale maatschappelijke ontwikkelingen, nieuwe projecten en activiteiten initiëren en uitvoeren, die geconstateerde leemtes in het huidige aanbod van hulpverlening vullen en passen binnen de kaders van Humanitas. Het bestuur en de coördinatoren van de verschillende projecten continueren en bouwen hun goede contacten met de vertegenwoordigers van de andere vrijwilligersorganisaties, met de professionals van Welzijn Midden-Drenthe en de vertegenwoordigers van de Gemeente Midden-Drenthe verder uit.
Door middel van het versterken van een goede registratie van de ingezette tijd door de vrijwilligers en de financiële uitgaven ten behoeve van de verschillende activiteiten en projecten, wil de afdeling komen tot een gedegen verantwoording van de uitgevoerde activiteiten.
Het bestuur van de afdeling zal zorgdragen voor een goed en voltallig afdelingsbestuur. Een bestuur dat structurele contacten onderhoudt met de coördinatoren van de projecten en de verantwoordelijken voor de activiteiten en zorgdraagt voor de continuering van de projecten en activiteiten en het voortbestaan van de afdeling. In 2020 gaan we meerdere momenten benutten om Humanitas onder de aandacht te brengen, met als doel het vergroten van ons leden-/donateurs-bestand. Humanitas is een leden-organisatie. Leden/donateurs van Humanitas laten door middel van hun lidmaatschap/bijdrage weten dat ze het werk van Humanitas steunen. Onze afdeling vindt dit buitengewoon belangrijk en wel om meerdere redenen. Als er veel mensen lid zijn, wordt het draagvlak in onze gemeente voor de Humanitas activiteiten breed gedragen. Ook worden nieuwe vrijwilligers vaak geworven uit het ledenbestand. En ten slotte, wat zeker niet onbelangrijk is, de totale contributie-/donateurs inkomsten komen ten goede aan onze afdeling. In 2020 gaan we naast het continueren van de goede relaties met Gemeente, Welzijnswerk en andere vrijwillige organisaties binnen de Gemeente Midden-Drenthe; ook energie steken in het zoeken naar sponsoren, die éénmalig of structureel activiteiten willen ondersteunen. Te denken valt aan Lions, Rotary, Rabobank [leden], plaatselijke middenstand, etc. Voor de ontwikkeling en de uitvoering van activiteiten is de afdeling mede afhankelijk van deze externe gelden. De contributie van leden/donateurs is daarvoor volstrekt onvoldoende. Activiteiten worden nu deels gefinancierd uit gelden van de Postcodeloterij en het Charityfonds Groningen/Drenthe. De [waardering]subsidie van de gemeente is voor de uitvoering van de thuisadministratie- en taaloefenwerkplaats-activiteiten. De toegekende bedragen zijn veelal niet kostendekkend, zeker niet voor nieuwe activiteiten.
4
Vrijwilligers De werving Het vinden en binden van vrijwilligers is de afgelopen tijd moeilijker geworden. Door de economische groei zijn er steeds meer mensen die een betaalde baan vinden en daardoor niet (kunnen) kiezen voor vrijwilligers werk. Daarnaast zijn er minder jongeren en jongvolwassenen bereid zich voor langere tijd te binden aan een organisatie als Humanitas. De werving van onze vrijwilligers gaat op dit moment vanuit specifieke activiteiten. Hiervoor gebruiken we de lokale pers, informele contacten, via bestaande vrijwilligers of vanuit een stand bij verschillende bijeenkomsten in de gemeente. In 2020 zullen we wederom mogelijkheden zoeken voor werving van vrijwilligers voor de activiteiten en projecten, we denken daarbij ook aan het experimenteren met verschillende vormen van ondersteuning en de inzet van vrijwilligers daarbij. Deskundigheidsbevordering Humanitas staat bekend om het feit dat de vrijwilligers deskundig zijn betreffende de activiteit die ze uitvoeren. Scholing is dus belangrijk. Onze afdeling biedt alle vrijwilligers optimaal de mogelijkheid om een workshop of scholing te volgen. Deze worden geregeld aangeboden vanuit het district of vanuit de landelijke organisatie. De vrijwilligers zullen door Bestuur en coördinatoren attent gemaakt worden op voor hen relevante scholing. Vergoedingen voor vrijwilligers De vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten en kosten gerelateerd aan de activiteit kunnen wel worden gedeclareerd, overigens na overleg met de betreffende coördinator. Informatie nieuwe vrijwilligers Het is belangrijk dat nieuwe vrijwilligers worden geïnformeerd over Humanitas en de gang van zaken bij de afdeling Midden-Drenthe. We zullen een pakketje ontwikkelen waarin alle relevante informatie is verzameld en informatie over de vindplekken van de verschillende Humanitas onderdelen.
5
Communicatie We vinden het belangrijk om helder te communiceren naar verschillende doelgroepen over onder andere onze doelstellingen en activiteiten van Humanitas en onze afdelingsactiviteiten. Hiermee kunnen we mogelijk aandacht verkrijgen van nieuwe relaties en fondsen, bestaande relaties verstevigen, nieuwe leden en nieuwe vrijwilligers genereren. In 2020 zal verdere uitvoering en invulling worden gegeven aan het in 2019 opgestelde pr- plan. Wat willen we bereiken Humanitas is een vrijwilligersorganisatie die mensen helpt die tijdelijk steun nodig hebben. Dit wordt uitgevoerd op basis van de primaire doelstelling een maatschappelijke bijdrage te leveren. Deze diensten vertalen zich in mens-tot-mens activiteiten op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Door allerlei landelijke ontwikkelingen blijkt dat de vraag naar deze diensten door een vrijwilligersorganisatie groter wordt. Het betekent dat ook onze afdeling een bescheiden ambitie heeft in een bescheiden groei en groter budget. We hopen dat een PR- plan kan helpen om deze ambitie de komende jaren te verwezenlijken. Interne communicatie Uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke vrijwilligers hebben in onze afdeling soms hun handen vol aan hun “klus”. Toch lijkt het ons zinvol om alle vrijwilligers geregeld op de hoogte te stellen van zaken die spelen in de afdeling, district en in de vereniging. Externe communicatie Humanitas is een sterk merk. Eenduidigheid is van groot belang voor directe herkenning bij de verschillende doelgroepen. Mogelijkheden tot communicatie zijn er voldoende. Denk aan: een website, facebook, dag- en weekbladen, WhatsApp, een blog, enz. Tijdens de uitwerking van ons PR-plan zullen wij hierin keuzes maken. Uitvoering De coördinatie van de communicatie is in handen zijn van een bestuurslid. De mogelijkheid wordt onderzocht om een kleine permanente werkgroep in het leven te roepen, die de ontwikkeling en uitvoering van het plan ondersteund.
6
Deelname overlegvormen in onze gemeente 1. SamSam SamSam gaat uit van de gemeente Midden-Drenthe en beoogt enige coördinatie aan te brengen van de groeperingen die zich bezighouden met sociale dienstverlening in Midden- Drenthe, zoals daar zijn: Humanitas, De Zonnebloem, Cosis, Welzijn Midden-Drenthe (met beroepskrachten en vrijwilligers) en het IDP. Voor Humanitas is het van belang dat het element coördinatie weer een rol speelt in het overleg. Dit met als uitgangspunt dat de organisaties elkaar niet beconcurreren, maar elkaar versterken en dat binnen de Gemeente Midden-Drenthe ieder zijn eigenheid – eigen werkwijze – behoudt. 2. Adviesraad Minima Stichting Adviesraad Minima Midden-Drenthe is een officieel adviesorgaan voor het college van B&W. De Adviesraad Minimabeleid is een onafhankelijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over beleid en uitvoering van het gemeentelijk bijstandsbeleid en daarmee samenhangende regelingen, inclusief het Armoedebeleid. Denk hierbij aan de Participatiewet, de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor zover dat minima raakt. Wanneer de gemeente Midden-Drenthe wijzigingen wil doorvoeren op het gebied van gemeentelijk bijstandsbeleid en daarmee samenhangende regelingen moet ze eerst advies vragen aan de Adviesraad Minimabeleid. Humanitas wordt hierin vertegenwoordigd door een lid van de thuisadministratie. 3. Regiegroep Armoedebeleid
Na de vaststelling van het Armoedebeleid in de gemeente Midden-Drenthe, is in september 2008 een regiegroep Armoedebeleid opgericht waaraan managers, bestuurders of sleutelfiguren van tal van organisaties deelnemen die te maken hebben met minima. In de regiegroep zijn vertegenwoordigd: de Adviesraad Minimabeleid, de WMO-raad, de Organisatie van Samenwerkende Ouderenbonden, de sociaal raadsvrouw, Sociaal.nl, Woonservice, Actium, Welzijnswerk Midden-Drenthe (de loketten voor zorg en dienstverlening alsmede het welzijnswerk), Stark, de Voedselbank, Humanitas TA, AMW, Cosis, Stichting Knip en het Drenthe College.
Hoofddoel van de bijeenkomsten van de regiegroep is het beïnvloeden van het beleid van de deelnemende organisaties om te komen tot een brede en zo mogelijk sluitende aanpak met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van armoede. Er wordt goed samengewerkt en er worden zaken op elkaar afgestemd. Humanitas wordt hierin vertegenwoordigd door een lid van de thuisadministratie.
7
Activiteiten 1. Thuisadministratie
Door omstandigheden kan een persoon/ gezin het overzicht kwijt zijn geraakt over de eigen administratie. Bijvoorbeeld door het overlijden van een partner, door verlies van werk of een scheiding. Dan kan het gebeuren dat er schoenendozen vol bankafschriften zich opstapelen en rekeningen die allang betaald hadden moeten worden, niet betaald zijn. Humanitas Thuisadministratie helpt met het op orde brengen én houden van de administratie en financiën. De nadruk ligt op het vergroten van de zelfredzaamheid en weer zoveel mogelijk regie krijgen over de eigen financiële en administratieve werkzaamheden. 2. Taaloefenwerkplaats
Nieuw in Nederland? Dan is het onmisbaar om Nederlands te leren. Participatie, dus actief meedoen, is zonder een redelijke beheersing van het Nederlands onmogelijk! De Taaloefenwerkplaats van Humanitas brengt hulp. De Taaloefenwerkplaats Midden-Drenthe werkt aan taalontwikkeling. Praten, luisteren en begrijpen zijn belangrijke vaardigheden. De groepsbijeenkomsten vinden 1 keer per week plaats met begeleiding door vrijwilligers. De deelnemers kunnen zelf onderwerpen aandragen. De begeleiders weten een sfeer te scheppen waar de deelnemers zich veilig voelen. 3. Praatjesmakers
Ook binnen de gemeente Midden-Drenthe bevinden sommige bewoners zich in een sociaal isolement. De redenen daarvoor zijn divers en ook zijn het bewoners uit alle leeftijdsgroepen. Humanitas Midden-Drenthe tracht door middel van de activiteit “Praatjesmakers” het sociale isolement van die bewoners in de gemeente Midden-Drenthe op te heffen. Dit door met behulp van vrijwilligers de deelnemers, op basis van behoud van eigen regie en gelijkwaardigheid, te helpen met het inrichten van hun sociale netwerk. De activiteit is in 2014 gestart en heeft een voorzichtige start gekend, waarbij in de afgelopen jaren geconstateerd is dat niet alleen het verwerven van vrijwilligers moeizaam gaat, maar ook het bereiken van de beoogde doelgroep, geen eenvoudige zaak is. In 2020 zal de activiteit met onverminderde energie worden voortgezet, waarbij getracht zal worden de groei van de afgelopen jaren in deelnemers en vrijwilligers te continueren. Dit laatste ook door middel van een structureel overleg met andere (welzijn)organisaties werkzaam binnen de gemeente Midden-Drenthe. 4. Kindervakantiekampen Ook in onze gemeente zijn meerdere gezinnen die niet de mogelijkheden hebben om een weekje op vakantie te gaan. Tijdens de Humanitas kampen krijgen de kinderen een fijne kampeerweek op een mooie plek in Drouwen, waar veel te zien en te doen is. De kampen zijn bedoeld voor kinderen van 7 t/m 14 jaar, verdeeld in twee groepen: 7 t/m 10 en 11 t/m 14 jaar. Goed geschoolde vrijwilligers doen de voorbereiding en begeleiding van de groepsweek, zodat er volop positieve momenten en spannende activiteiten zijn. Leuke spellen in het bos, hutten bouwen, zwemmen, een bezoekje aan de brandweer; om maar wat voorbeelden te noemen. De kinderen zijn er lekker even uit en doen nieuwe indrukken en vriendschappen op. De organisatie is in handen van meerdere Drentse afdelingen. Voor 2020 reserveren wij opnieuw plaatsen. De eigen bijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen en wordt aan de hand daarvan bepaald maar is ten minste € 30. Aangezien het Fonds, dat tot nu toe het de financiering van de kampen grotendeels voor haar rekening nam, in 2021 deze financiering stopt, dienen we het komende jaar al te zorgen voor gelden om de daarvoor in aanmerking komende kinderen uit onze gemeente, in staat te stellen om op vakantiekamp te gaan.
8
5. Kerstpakkettenactiviteit In onze gemeente wonen alleenstaanden en gezinnen, die al geruime tijd van een sociaal minimum moeten rondkomen. Elk jaar wordt door onze afdeling bij hen een kerstpakket bezorgd. De maatschappelijke instanties melden deze alleenstaanden en gezinnen aan. De actie wordt door Humanitas georganiseerd in samenwerking met de gezamenlijke kerken die een geldelijke bijdrage leveren. De samenwerking met de Sociaal Raadsvrouw en het Maatschappelijk Werk is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de pakketten op de goede adressen worden bezorgd. De pakketten worden geleverd door de Coöp Supermarkt Meintjes te Hoogersmilde en afgeleverd bij de coördinator van Humanitas. Daar halen vrijwilligers, veelal leden van de Rotaryclub Beilen, de pakketten op en brengen die naar de adressen zoals op het pakket door de coördinator is aangegeven. Na evaluatie van onze Sinterklaas-activiteiten is door het Bestuur in 2018 besloten om deze activiteit te laten vervallen. Om de daarvoor in aanmerking komende kinderen toch een cadeautje te geven is besloten om deze activiteit in de Kerstpakkettenactiviteit op te nemen. In 2018 is dit al met succes gerealiseerd. 6. Kinderactiviteit Midden-Drenthe. In 2020 zal binnen de afdeling worden gekeken op welke wijze we binnen de Gemeente Midden-Drenthe een (continue/eenmalige) activiteit kunnen ontwikkelen en introduceren, voor de binnen onze doelstellingen vallende doelgroep jeugd (al dan niet met de ouders/verzorgenden). 7. Voorlezen Soms is het voor ouders lastig om hun kinderen voor te lezen. Voorlezen is voor kinderen echter wel belangrijk! Voorlezen stimuleert het gebruik van een taal. Voorlezen stimuleert de fantasie. Voorlezen helpt kinderen te leren luisteren en zich te concentreren. Afhankelijk van het onderwerp van het boek kan het kind ook veel leren van de wereld om zich heen of misschien steun bieden bij een onderwerp waar een kind erg mee bezig is. Humanitas heeft in onze gemeente meerdere vrijwilligers die graag willen voorlezen in een gezin. Deze activiteit wordt in onze gemeente in samenwerking met de bibliotheken en het Taalhuis georganiseerd. 8. Paasactie ’t Stroomdal Sinds jaar en dag vergadert het bestuur van Humanitas in ’t Stroomdal, immers deze accommodatie was tot enkele jaren geleden een “Humanitas-huis”. Om iets te doen voor de bewoners zorgt Humanitas elk jaar met Pasen voor een enorme mand met prachtige paaseieren: bestaande uit 300 gekookte eieren en verder kleine paaseitjes. 9. Steun bij verlies Het verliezen van een dierbare is een moeilijke periode die voor iedereen anders is. Verlies kan grote invloed hebben op je dagelijks leven. De emoties en tranen horen bij het leven, maar je hoeft het niet alleen te doen. De vrijwilliger van Humanitas luistert naar jouw verhaal, naar jouw verdriet. Samen ga je op zoek naar jouw innerlijke kracht, zodat je verdriet een plek krijgt. Hulp vragen is niet eenvoudig, maar soms zijn de moeilijk begaanbare paden de moeite waard om in te gaan. Informeer naar individuele begeleiding of de lotgenotengroep. Vanwege de geringe omvang van onze afdeling wordt dit door de afdeling Assen voor ons gedaan.
9
10. Statushouders In 2019 is er op initiatief van de gemeenteraad en onder regie van de Gemeente een overleg gestart in het kader van een betere coördinatie bij de hulpverlening aan statushouders. Veel organisaties en instanties participeren in dit driemaandelijkse overleg. Nu al kan worden geconstateerd dat overleg zinvol is en dat er op meerdere vlakken positieve resultaten worden geboekt. Het Bestuur van de afdeling zal zeker ook in 2020 haar bijdrage hieraan continueren. 11. BOR De Afdeling Midden-Drenthe participeert net als de andere afdelingen van Humanitas in Drenthe in het project Begeleide Omgangsregeling (BOR) Dit project ondersteunt ouders, die na een scheiding beseffen dat ze wel ex-partner zijn, maar geen ex-vader of ex-moeder. Kinderen hebben recht op contact met beide ouders. Dat is ook van belang voor hun ontwikkeling. Ouders slagen er soms niet in om op eigen kracht een goede omgangsregeling te treffen, terwijl ze dat wel belangrijk vinden. In zo’n situatie kunnen vrijwilligers van BOR-ondersteuning bieden bij het vormgeven van een omgangsregeling. Het Bestuur zal in samenwerking met de Projectcoördinator ook binnen de Gemeente Midden-Drenthe deze vorm van hulpverlening promoten en bij hulpvragen ondersteuning aanbieden.
10
• Arie de Bruyn voorzitter a.i.
• Anneke Stevens secretariaat
• Peter Vereijken algemeen
• Bert Visser algemeen
Naast de aandacht voor lopende activiteiten heeft het bestuur voor 2020 een aantal prioriteiten geformuleerd:
• Realiseren PR en Communicatieplan
• Versterkte aandacht deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Het afdelingsbestuur vergadert 10 keer per jaar. Het doel is onderling informeren, ontwikkelen beleid/activiteiten en het ontwikkelen van meningsvorming, het bestuur wordt ondersteund door een consulent. Drie keer per jaar overlegt het bestuur met de vrijwillige coördinatoren/contactpersonen over de ontwikkelingen binnen de vereniging/afdeling en activiteiten.
11
Bijlage 1 Werkplan 2020
In cijfers Aantal activiteiten 9 Aantal vrijwilligers 58 regulier en 15 kerstactiviteit Aantal uren inzet reguliere vrijwilligers (= aantal x 40 weken x 2 uur)
Kerstactiviteit
58 x 40 x 2 = 4640 15 x 4 = 60 Totaal 4700
Aantal leden 140
12
Projectcode in HRS
Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Komen tot gezamenlijke activiteiten bij werven van vrijwilligers en afspraken over begeleiden deelnemers uit de verschillende doelgroepen
Bijwonen van de reguliere SamSam vergaderingen en deelnemen aan de afgesproken activiteiten
Arie de Bruyn 2020
2. Adviesraad Minimabeleid Midden-Drenthe
Projectcode in HRS Geen Aantal vrijwilligers 1
Thema Advies Gemeente over minimabeleid
Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Bijwonen Bijeenkomsten Bijwonen bijeenkomsten Adviesraad en binnen afdeling inbrengen van relevante thema’s/ ontwikkelingen
Wim Poll 2020
3. Regiegroep Armoedebeleid
Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Bijwonen Bijeenkomsten Bijwonen bijeenkomsten adviesraad en binnen afdeling inbrengen van relevante thema’s/ ontwikkelingen
Anneke Krijt 2020
Naam activiteit Thuisadministratie Aantal deelnemers 24
Projectcode in HRS
Actie Beoogd resultaat (SMART)
Bestaande scholing en bijscholing aangeboden door Humanitas
Nieuwe en actuele kennis verwerven
Hele team Continue
Contact nieuwe deelnemers
Anneke Krijt Continue
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
1500 Kosten vrijwilligers 250
Anders Totaal 1.854 Totaal 1.854
1 Begeleiding uren MA consulent, ondersteuning en opleiding
14
Projectcode in HRS
Actie Beoogd resultaat (SMART)
Bestaande scholing en bijscholing aangeboden door Humanitas
Nieuwe en actuele kennis verwerven
Hele team Continue
Gemeente, Welzijn, Drenthe College
Werving deelnemers Jeannette Wagenaar
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
3.000 Kosten vrijwilligers 230
15
Projectcode in HRS
Thema Eenzaamheid Naam Coördinator Arie de Bruyn
Welke acties gaat de activiteit ondernemen om uit te breiden dan wel te continueren? Financiën: fondsen- werving, sponsoring
Afspraak met gemeente over financiering reële kosten.
Sluitende afspraak Voorzitter/ Secretaris Najaar
Vrijwilligers: Werving, binding
Minimaal twee contacten per jaar
Arie de Bruyn 2020
Minimaal één bijeenkomst
Participeren in SamSam overleg
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
Deelnemers Reis/verblijfkosten 200
16
Projectcode in HRS 163A15002 Aantal vrijwilligers 1
Thema Opgroeien Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Geesje Alards/ Secretaris
Sluitende afspraak Voorzitter/ Secretaris Najaar
Vrijwilligers: Werving, binding
Nieuwe vrijwilliger Voorzitter/ Secretaris 2020
Scholing vrijwilligers: introductie, basistraining en terugkombijeenkomsten
Nvt
Participeren in coördinatoren overleg vakantiekampen
Bijwonen vergaderingen Geesje Alards 2020
PR: publiciteit, w.o. website en sociale media
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
2350 Kosten vrijwilligers
Projectcode in HRS
Vacant
Vrijwilligers: Werving, binding
Netwerken: samenwerking met Andere partijen, afspraken/contracten
Vacant Medio 2020
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
1.500 Kosten vrijwilligers
Anders Accommodatie
18
Projectcode in HRS
Actie Beoogd resultaat (SMART)
Toezegging benodigde gelden voor zenden kinderen naar kamp
Bestuur en coördinator 2020
Nvt
Contact onderhouden met organisatie kampen
Bijwonen vergaderingen
Coördinator 2020
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
Deelnemers Reis/verblijfkosten Afdelingsgelden
19
Projectcode in HRS
Frouwke Booij
Vrijwilligers: Werving, binding
Start met twee introductie- bijeenkomsten
Elke deelnemer heeft opleiding genoten
Coördinator
Gemeente, Welzijn, Maatschappelijk Werk
Publiciteit over deze activiteit Is opgenomen in pr-plan
Min 1 Publicatie in lokale media
Mirjam Beijer 2020
Deelnemers Reis/verblijfkosten 250
Afdelingsgelden Materiaal/ondersteuning 233
Anders Accommodatie 100
Projectcode in HRS
Begroting activiteit
Anders Accommodatie Totaal 77 Totaal 77
9. Steun bij verlies
Naam activiteit Steun bij verlies Aantal deelnemers PM Projectcode in HRS
163F60001 Aantal vrijwilligers -
Afdeling Assen
10. Statushouders
Geen Aantal vrijwilligers
Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Projectcode in HRS Aantal vrijwilligers -
Thema Ondersteuning gescheiden ouders
Namen Coördinator(en) en portefeuillehouder:
Deelnemers Reis/verblijfkosten Afdelingsgelden Materiaal/ondersteuning Anders Accommodatie Totaal Totaal
21
163N95001 Aantal vrijwilligers 7
Het bestuur van de afdeling Midden-Drenthe heeft de volgende overkoepelende acties voor 2019 gepland. Het zijn acties die niet op een specifieke activiteit zijn gericht of ondersteunende acties die gericht zijn op het doen functioneren van de afdeling als geheel.
Onderwerp Actie Beoogd resultaat (SMART)
Wie Wanneer
Bestuur 2020
3. Scholing vrijwilligers introductie, basistraining en terugkombijeenkomsten
Vrijwilligers stimuleren doelmatige scholingsmomenten te laten volgen.
Elke vrijwilliger is attent gemaakt op scholings- aanbod en 50% heeft gerichte scholing gevolgd. Alle nieuwe vrijwilligers hebben introductieprogramma gedaan
Bestuur en coördinatoren
4. Werving middelen Gericht benaderen organisaties en instanties die (niet) gekoppelde financiële bijdrage willen en kunnen leveren
4 lokale organisaties/ instellingen, die bijdrage aan afdeling hebben gegeven
Bestuur 2020
5. Functioneren bestuur Eind 2020 wordt door Bestuur naar eigen functioneren gekeken.
Notitie met aanbevelingen voor versterking functioneren Bestuur
Bestuur Nov 2020
Uitvoeren PR en Communicatieplan
Naamsbekendheid bij bevolking, en verdubbeling aantal vrijwilligers en 10 % meer leden
Bestuur 2020
Per activiteit/project is inzichtelijk hoeveel uren erin zitten en een financieel overzicht lasten en baten.
Bestuur Eind 2020
533
Inkomsten Uitgaven
Deelnemers 300 Reis/verblijfkosten 2.000
400
Bestuur/werving leden/sponsoren 1.133
Ondersteuningsvraag aan Humanitas organisatie in 2020
In het jaarplan van het district is voor de afdeling Midden-Drenthe in 2020 70 uren ondersteuning vanuit het district gereserveerd. De afdeling wil de ondersteuning voor zover nu bekend op de volgende wijze inzetten:
Onderwerp Specifieke vraag Van:
bureau
Activiteiten Thuisadministratie Consulent 14 uren Vrijwilligers Werving middelen Functioneren bestuur Vergaderingen Consulent 22 uren Marketing en communicatie
Netwerken/samenwerking Administratie en digitalisering
Districtsbureau en landelijk bureau