Huis aan Huis serie Fair Trade

download Huis aan Huis serie Fair Trade

of 36

 • date post

  07-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Serie over Fair Trade in Friese weekbladen

Transcript of Huis aan Huis serie Fair Trade

 • WO 13 AUGUSTUS 2014 Het laatste nieuws op franekercourant.nl Regio | 15

  Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september vindenin IJlst de Millenniumfestiviteiten plaats. Eengroot onderdeel daarvan is de Millennium-loop. Diverse teams, varirend van twee tot22 deelnemers, leggen dan honderd kilometeraf voor The Hunger Project.

  Millenniumloop: honderdkilometer voor het goede doel

  Een lokale boer loopt met zijn mand vol ca-caovruchten door het Afrikaanse landschap.Steeds meer Westerse organisaties rakendoordrongen van het belang van Fairtrade. Ditkomt de levensomstandigheden van dezeboer, en met hem vele anderen, ten goede.

  Geen meloenen, maar tallozemanden vol cacaovruchten

  SINT ANNAPAROCIE,,Het Bildt was vijf jaar gele-den de eerste Fairtradege-meente van Friesland. Voorons heeft dit onderwerpnamelijk een directe link metde Millenniumgemeente. Wewilden ons hierbij aansluiten,maar ook graag de daad bijhet woord voegen. Niet alleenop het gemeentehuis, maarmet alle inwoners.Het is niet eenvoudig omFairtradegemeente te wor-den. De criteria zijn streng:op basis van het inwoneraan-tal moeten meerdere win-kels, restaurants, kerken,scholen en bedrijven Fairtra-deproducten verkopen engebruiken. Wij hebben in-middels zon vijftig bedrijvenin onze gemeente die zich bijons aangesloten hebben.Daar heeft onze werkgroep,met veel hulp van de wereld-winkel in Sint Annaparochie,veel tijd ingestoken.Wij zien dit als een mogelijk-heid om de bewustwordingvan onze inwoners te vergro-ten. Zij kunnen dicht bij huisen op het werk echt iets vooreen ander betekenen en dewelvaart in de wereld een

  beetje eerlijker verdelen. Datbegint al met een bakje koffieof thee, of met de pindakaasen de hagelslag op het brood.Juist dat vind ik het mooistevan een Fairtradegemeente:het is geen feestje van hetgemeentehuis. Geen ver-van-je-bed-show. Voor het slagenvan dit project hebben echtwij burgers, bedrijven, instel-lingen en maatschappelijkeorganisaties nodig.Ik raad nieuwe Fairtradege-meenten aan zich te richtenop de initiatieven die al in deregio worden ondernomen.De netwerken en groeperin-gen die er al zijn dr moetje iets mee doen. Veel men-sen realiseren zich niet datplaatsgenoten via de wereld-winkel, hun bedrijf of dekerk al heel bewust metFairtradeproducten bezigzijn.De gemeente kan informatiegeven, groepen en mensenverbinden en bedrijven advi-seren hoe ze maatschappelijkverantwoord kunnen onder-nemen. En natuurlijk moetenwe in eigen huis eerlijkeproducten en diensten ge-bruiken.

  Fairtrade is geenver-van-je-bed-show

  Boukje Tol (Werkgroep Het Bildt) Wethouder Het Bildt

  Jet Klaren wil een leuk ca-deau aan de stagiaire bij haarop school geven. ,,Ze spaartvoor een wereldreis. Eenspaarpot in de vorm van eenwereldbol lijkt me dan eengoed cadeau, zegt ze meteen glimlach. Juist voor ca-deaus kijkt ze bij de Wereld-winkel. Boodschappen doetJet hier niet. ,,Ik vind anderekoffie gewoon lekkerder.Maar als het even kan, neemik wel een Fairtradeproductmee. Ik leer de kinderen opschool ook over eerlijke

  handel. We behandelen danMax Havelaar en hoe mensenwerken aan de andere kantvan de wereld. Ik vind datiedereen daar wel bewust vanmoet zijn.

  De consument: Klaren

  Ze maakt niet bewust recla-me voor Fairtradeproducten,maar gebruikt die wel dege-lijk in haar keuken. ,,Desmaak en kwaliteit zijn uit-stekend, precies wat hobby-koks als ik belangrijk vin-den. Eerlijk in alle opzichtendus, die fairtrade producten:van productie en handel totkwaliteitsklasse en smaak-sensatie. Daarom heeft Siets-ke Poepjes vertrouwen in dekeuzes die wij met zn allenals consument maken. ,,Weeten steeds bewuster en datheeft invloed op ons koop- enkookgedrag. Streekproductendoen het goed, maar veellekkers komt alleen van ver,zoals koffie, thee, chocoladeen bananen. Daarom is Fair-trade zo belangrijk en vind ikhet fantastisch dat deze pro-ducten steeds vaker verkrijg-baar zijn in de supermarkt.Want dat laat zien dat wesinds de intrede van de We-reldwinkels al een flinkesprong gemaakt hebben.De enthousiaste hobbykok iszelf dol op verse currys, dieze bereidt met fairtrade ko-kosmelk. ,,Als ik weinig tijdheb, zijn de kruidenpastasvan Fairtrade Original ookheerlijk. Die zijn nog nietoveral verkrijgbaar, maarzouden het volgens mij heelgoed doen. Het punt is dat wij

  als consumenten moetenwten dat er keuze is vooreerlijke handel. Nog belang-rijker is dat we er in onzeomgeving mee in aanrakingkomen. Drom streven wijnaar Frysln Fairtrade.Eten en drinken doen weallemaal, elke dag opnieuw.Daarom zijn Fairtradevoed-selproducten een heel goedestart voor wie wil bijdragenaan eerlijke handel. De keu-zemogelijkheden voor Fair-tradekleding, cadeaus, hebbe-dingen, sieraden en woonac-cessoires zijn in Friesland watbeperkter, maar ook opsteeds meer adressen ver-krijgbaar. ,,Reden te meer omde schouders onder FryslnFairtrade te zetten, vindtPoepjes. ,,Veel gemeentenzijn goed op weg sinds destart van de campagne in2012, maar ik ben nog niettevreden, want de teller staatpas op drie officile Fairtrade-gemeenten. Veel gemeentenzijn er dichtbij, maar er zijnnog flink wat slagen te ma-ken om als provincie deFairtradetitel te verdienen.De gedeputeerde heeft eenheldere visie op de Fairtradeontwikkeling in de provincie.,,Wij leggen niets op, wanthet beklijft alleen als deslagkracht van onderopkomt, uit de lokale gemeen-

  schappen en regios zelf.Natuurlijk geven wij alsprovincie het goede voor-beeld en faciliteren we samen met Tmba de ge-meenten zoveel mogelijk bijhet opbouwen van kennis enkunde. We zien dat gemeen-ten echt wel willen, maar zehebben niet allemaal vol-doende mankracht en geldbeschikbaar om Fairtradevoldoende in de steigers tezetten. Het zou jammer zijnals alle energie en inspannin-gen daarop afketsen, daaromhebben de Provinciale Statenbesloten nog een extra finan-

  cile impuls te geven.En de portemonnee van deconsument? ,,Wie wil of moetbesparen en toch eerlijk engezond wil eten, kan genoegslimme keuzes maken. Kijkmaar naar het nieuwste boekvan Jamie Oliver, Bespaar metJamie. Zo min mogelijk weg-gooien en kiezen voor biolo-gisch en kwaliteit is de trend.Fairtrade Original verwoordthet prachtig in hun slogan:het is de lekkerste manier omiets goeds te doen.

  Amber Boomsma

  Sietske Poepjes: ,,Wij leggen niets op, want Fairtrade beklijft alleen als de slagkracht uit de lokale gemeenschappen en regios zelf komt.

  Fairtrade getuigt van goede smaakWie de twitterberichten van CDA-gedeputeerde Sietske Poepjes (35) wel leest, weet dat ze dol is opkoken en lekker eten. Er verschijnen regelmatig smakelijke fotos van haar kookkunsten.

  Fairtrade lft in Frysln, van Dokkum tot Oudemirdum envan St. Annaparochie tot Wolvega. Veel Friezen zetten zich aljaren in voor een eerlijke prijs voor de producenten van koffie,thee, fruit, kleding en andere producten. Een groeiend aantalgemeenten hebben het predicaat Fairtradegemeente of stre-ven daarnaar. Zeker sinds Provinciale Staten uitsprak de eersteFairtrade provincie van Nederland te willen worden, zijn wehard op weg naar Frysln Fairtrade. Deze zomer volop aan-dacht in de Friese weekbladen voor Fairtrade. Deze paginaskomen tot stand met medewerking van mensenrechtencen-trum Tmba.

 • WO 30 JULI 2014 Het laatste nieuws op dehuisaanhuis.nl Regio | 19

  Op vrijdag 5 en zaterdag 6 september vindenin IJlst de Millenniumfestiviteiten plaats. Eengroot onderdeel daarvan is de Millennium-loop. Diverse teams, varirend van twee tot22 deelnemers, leggen dan honderd kilometeraf voor The Hunger Project.

  Millenniumloop: honderdkilometer voor het goede doel

  Een lokale boer loopt met zijn mand vol ca-caovruchten door het Afrikaanse landschap.Steeds meer Westerse organisaties rakendoordrongen van het belang van Fairtrade. Ditkomt de levensomstandigheden van dezeboer, en met hem vele anderen, ten goede.

  Geen meloenen, maar tallozemanden vol cacaovruchten

  HARLINGENEllen Backer Dirks werkt alsinds 2000 als vrijwilliger inde Wereldwinkel in Harlin-gen en is sinds 2009 voorzit-ter. Dit doet zij naast haarreguliere werkzaamheden alsmuseummedewerker bij hetPlanetarium in Franeker. ,,Ikheb naast mijn gewone werkaltijd vrijwilligerswerk ge-daan. Ik kom uit de verple-ging en heb ook nog eenaantal jaren als vrijwilliger determinale thuiszorg gecordi-neerd. De ongeveer dertigvrijwilligers die in de wereld-winkel werken zijn opge-deeld in een aantal werk-groepen met een specifiektaak als bijvoorbeeld de in-koop. Als voorzitter heeftEllen een cordinerendefunctie maar draait ook ineen werkgroep mee en staatook een aantal uren in dewinkel. ,,De doorsnee leeftijdvan de vrijwilligers ligt tochnet als elders tamelijk hoogmaar door de maatschappe-lijk stages vanuit het onder-wijs werken er van tijd tottijd wat jongere mensen in dewinkel en de laatste tijdmelden zich ook wat jongerevrijwilligers. Zo meldde zichonlangs een jonge vrouw uit

  de Oekrane die in Harlingenwas komen wonen. Daarnaastzijn er ook mensen die tijde-lijk uit het arbeidsproces zijngeraakt die door hier te wer-ken toch nuttig willen blijvenin de maatschappij. De eerstejaren werd de Wereldwinkelhier in Harlingen gerundvanuit de woonkamer van defamilie de Jong maar sindsenkele jaren zijn wij in eenprachtig huurpandje op deLanen gevestigd. De winkelin Harlingen heeft net als alleandere winkels deels defunctie als cadeau- en deelsals food-shop. ,,In dat food-segment verkochten we ookeen aantal mooie fairtradewijnen maar de verkoopdaarvan hebben wij gedwon-gen door een verscherpteregeling van het ministeriemoeten beindigen. Hetwinkel-oppervlakte was vol-gens de regels te klein daar-voor. Wij hebben nog welbinnen de gemeente gepro-beerd om een gedoogsituatiete realiseren maar dat is nietgelukt. Daarentegen loopt hetnieuwe Dopperflesje goed. Jeverwacht dat de verkoop naverloop van tijd wat terug zallopen maar daar is nog geensprake van."

  FOTO: JURJEN BACKER DIRKS

  Passie voor de wereldwinkel