Hub versie Hoorzitting Parlement

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  80
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Hub versie Hoorzitting Parlement

 • woonwoonwoonenkunstdorpDoelnaastdehavenenkunstdorpDoelnaastdehavenenkunstdorpDoelnaastdehaventoekomstschetsvandorp,havenenopenruimtetoekomstschetsvandorp,havenenopenruimtetoekomstschetsvandorp,havenenopenruimtenaareensynthesevanzachteenhardewaardennaareensynthesevanzachteenhardewaardennaareensynthesevanzachteenhardewaarden

 • openruimteschaarseruimteRuimtewordtschaars,dusduur.DestreekrondDoelishistorischpoldergebied.HetsluitrechtstreeksaanbijdepoldersvanZeeuwsVlaanderenendekustpolders.HetgaathieroverdepoortnaarhetgrootsteopenruimtegebiedvanVlaanderenenNederland,metlandschappelijk,cultuurhistorisch(polder)ennatuurlijk(Schelde,schorren,)zeerwaardevolerfgoedenmetmogelijkhedenvooralternatieveeconomie(toerisme,gezondheid/wellness,horeca,watersport,jacht,visvangst,natuurencultuureducatie,fietstoerisme,landbouwenlandschap,kunstateliers,evenementen.)Wordenallemogelijkhedenvoldoendebenut?

  nietsdanconflictenIndeomgevingvanDoelzijnerinalledomeinenvanhetruimtegebruikconflicten:woongebied/haven,landbouw/natuur,landbouw/haven,haven/natuur,bevolking/gezagsdragers.Wordendezeconflictenduurzaamopgelost?duurduurzaamDezeconflictentrachtmenmomenteeltebeheersendoorheeldureprocessen:overheidssubsidievanhavenactiviteitenenwegeniswerkenvoorprivateeconomischeactiviteiten;aankoopenopofferingvanverschillendewooneenhedenenlandbouwbedrijvenineengebiedvan100km2(Doel,Prosperpolder,Kieldrecht,Verrebroek,Kallo,SintGillisWaas);uitdiepingSchelde;aanlegvannatuurendijken;herhuisvestingbevolking;conflictbeheersingenhindermacht;IsditnietTEduur? Hoewordtditverantwoord?

  verliesverliesErisonvoldoendejuridischelegitimatievoorhetverdwijnenvanDoel.Erisgeenmaatschappelijkdraagvlakvoorderuimtelijkeveranderingenindegansestreek.Erisgeensensibiliseringengeenresponsabliseringbijdebevolking.Dehavenishaarmaatschappelijkeinbeddingkwijtgeraaktdoordoorgedrevenautomatiseringenglobalisering.Erisgeenmaatschappelijkekostenbatenanalysewaarinmenalleactoren/stakeholdersbetrektenallebelangenenbatencalculeert.HetduurzaamheidsprincipeendezorgplichtvanDeVlaamseoverheidishiervertezoeken.Zijneralternatieven?

  vanverliesvanverliesvanverlies

  1.

 • vanverliesvanverliesvanverlies

  2.

  BedreigdpatrimoniumenerfgoedIndeInventarisvanhetbouwkundigerfgoedzijn65gebouwenopgenomen.Erzijnerreedsmeerderegesloopt,waaronderDeRubenshoeve(deenigepolderschuurinsitu,erfgoedkundigzeerwaardevolplatgelegdna3toevalligebrandstichtingen),hetCamermanhuis(uniekNapoleontischgebouw)enrestaurantSaeftinghe(voormaligtramstation).Hetdorpisdeenigepoldersiteinonsland.Hetstratenplanindevormvaneendambordisnietveranderdsindsdeaanlegin1613.Het17deeeuwseHooghuisiseenbeschermdmonument,zoalsookdemolen,deoudstestenenmolenvanhetland(1611)endeenigemolenopeenzeedijk.Dekerkisnogmaarpasgerestaureerd.DeoverheidspreektherhaaldelijkoverhetbelangvandezehistorischelandmarksenbeweertdatzezullenwordenbehoudenineensoortminiDoelnaasteennieuwdok.Degeplandegroottevanhetdok(600meterbreeden3kmlang),depolitiekvanafbraakwaarhelestratenwordengeliquideerdendestiefmoederlijkebehandelingvanhetdossiervanhetHooghuiszijnhiernietmeeterijmen.Uniekerfgoedisookdetweehaventjes(DoelenProsperpolder),dedijken(ScheldedijkenoudezeedijkZoetenberm),depolder,hetdijkgehuchtOudenDoel,Prosperpolder,demonumentalehoeves,desporenvandeaanwezigheidvanRubensenJanBrant.Totinde18deeeuwwasDoeleeneilandindegenundeerdelanden.DaaraanherinnerennoghetSchordenOudenDoelenhetVerdronkenLandvan

  Saeftinghe.LangetijdwasDoeleenpolitiekenreligieuscuriosumwaarvanmennietwistwiehettoeviel:deStaatseofdeSpaanse(laterdeOostenrijkse)Nederlanden.Doelheefteenbewogenoorlogsgeschiedenis:deTachtigjarigeoorlog,deOostenrijkseendeNapoleontischetijd,1830,WOIenIIhebbenhunsporenachtergelateninhetdorp.Doel,LilloenLiefkenshoekvormendaarbijeenonlosmakelijkgeheelenzijnnogzichtbaregetuigenvandebewogengeschiedenisvandeLageLanden.DelinktussenDoel,Lillo,LiefkenshoekenAntwerpenismanifest.DezegeschiedeniswordtfragmentarischverbeeldinhetmuseumvanhetFortvanLiefkenshoek.Eenbrederbeleidbiedtkansenomvandegansestreekeensterketoeristischeenerfgoedkundigeaantrekkingspooltemaken.DepoldervanDoelisnietalleeneenzeerrijkelandbouwgrond,maarsluittevensnaadloosaanbijhetopenruimtegebiedtussenStropersbos(Stekene,B)enPerkpolder(ZeeuwsVlaanderen,NL).Tientallenrendabelelandbouwbedrijvenwordenindetanggenomendoormogelijkehavenuitbreidingendiscutabelenatuurcompensaties.SamenmetSchelde,schorrenenslikkenisdepoldereenEuropeesvogelhabitatgebiedvanbetekenis.Eengentegreerdbeleidvanlandbouw,erfgoedennatuurwaardenkanvanditgebiedeenvoorbeeldgebiedmakenzoalsookinderecenteGrensoverschrijdendeontwikkelingsvisieLinielandvanWaasenHulst(project26vandeOntwikkelingsschetsScheldeEstuarium)wordtaangegeven.

  Hetdorpherbergteengrotepopulatiehuisenboerenzwaluwen,cultuurvogelsbijuitstek.NatuurencultuurhistorischerfgoedzijnopallevlakkeninDoelverweven.Doelenpolderzijnerfgoedkundigvanenormewaarde.Heelditpatrimoniumdreigtteverdwijnenvoorhavenuitbreidingennatuurcompensatie,terwijleengentegreerdbeleidmetrespectvoorallewaardenzelfsmeerwaardezoucreren!Ineengebiedvan100vierkantekilometerwordthetlandschapdrastischveranderd:landbouwgebiedwordtopgeofferdvoornatuur,enerzijdsomhavenuitbreidingtecompenseren,anderzijdsalsonderdeelvanhetplanronddeuitdiepingvandeSchelde.DelaatsteScheldepoldersdreigendaardooronherroepelijkteverdwijnen.Talrijkehistorischehofstedenenbloeiendelandbouwbedrijvenwordenopgeofferd.Eenhistorischnsociaaleconomischweefselwordtgeliquideerd.Deoverheidheefthiergekozenvoorrobuustenatuur,terwijlereenduidelijkalternatiefis.DehabitatregelingvanEuropabiedtookdemogelijkheidvooreengentegreerdbeleid:weidevogelbeheerinlandbouwgebied.Robuustenatuurindevormvangeslotennatuurgebieden,afgewisseldmetlandbouwbedrijvendieeenecologischverantwoordgrondgebruikplegen,biedtmeerwaardeopvlakvanecologieneconomie.Eenstreekwaarooklandbouwerszorgdragenvoorhetlandschapiszoveelmeerwaard.Responsabiliseringvandebevolkingisnvandehoofdtakenvandeoverheid.

 • integratievanzachteenhardewaarden.eenrondjeEuropa...

  InNederlandisPernisnalangestrijdeenvoorbeeldgeblekenvanintegratievanzachtewaarden(bewoning,recreatie,)indehardeeconomischewaardediedehavenvanRotterdamis.JarenlangwasPerniseengesoleerdgegeven,maarsinds2000isinNederlandviadeBelvedrenotadeintegraleaanpakbijruimtelijkeplanningeennormalezaak.Belvedereiseennieuwezienswijzeopdeomgangmethetcultureleerfgoed,opbasisvanbehouddoorontwikkeling.Enhetiseennieuwezienswijzeopruimtelijkeplanvorming.Belvedereis:stimulerenenfaciliterendatcultuurhistorischeaspectenintegraalenineenvroegtijdigstadiuminplanenontwerpprocessenwordenmeegewogenenrichtinggevendzijnvoorruimtelijketransformatieopgaven.Ruimteisschaarsenhindermacht(=deprocedureoorlogtussenelkaarbestrijdendebelangengroepen)isduurenslopendvoorallepartijen.Zachtewaardenalserfgoed,natuur,recreatie,toerismeenbewoningwordendaarombijelkruimtelijkplanningsprocesgentegreerd.Medezeggingsschapvanerfgoed,natuurenbewonersverenigingenisdaarbijgewoneprocedure.Datisdeenigewegomduurzaamteondernemen.Datisookdegoedkoopstemanier,omdathindermachtenonvoorzienekosten,zoveelmogelijkopvoorhandwordenuitgeschakeld.Datisookdebestemanieromeendemocratischparticipatiebeleiduittevoeren.

  Alleactorenwordengesensibiliseerd.Demeerderheiderkentzichdanookinheteindresultaatwaardanookverantwoordelijkheidvoorwordtgedragen.Deeventuelemeerkostwordtopgevangendoorgroterwelzijnendusmindernazorg.DitwerdonlangsookvoorgestelddoorBBLindeCommissieVersnellingInfrastructuurwerken.Sinds2004iserookeenEuropeeskader.DeKaderconventievandeRaadvanEuropaoverdebijdragevancultureelerfgoedaandesamenleving,kortwegdeConventievanFaro(27/10/2005enbinnenkortdoorVlaanderengeratificeerd),steltdaterfgoedeenmensenrechtis.Deconventieroeptoprekeningtehoudenmeterfgoedbijhetuittekenenvaneconomischbeleid.Opditmensenrechtkanelkindividuenelkeerfgoedgemeenschapzichopberoepen.Eenerfgoedgemeenschapiselkegroepmensendiebelangheeftbijhetbehoudvaneenstukerfgoed,zelfswanneerditgeeneigendomis.OokhetNieuweChartervanAthenevandeinternationalebelangengroepvanruimtelijkeplannerswilrespectvoorhetcultureleerfgoed.DeVerklaringvanPortorozgeeftdaarenbovenaanerfgoedverenigingendemogelijkheidmedezeggingsschapopteeisenindebeleidsvorming.NieuweenoudebewonersvanDoelendetienduizendenbezoekersenvriendenvanDoelvormensameneenerfgoedgemeenschapwaarmeevolgensdeConventievanFaroomzichtigmoetwordenomgesprongen.Sinds2007isdeerfgoedgemeenschapDoelopgericht.

  Hetiseeninternationalegemeenschapdieageertvooreenpartnerschapmetdeoverheidomdetoekomstvandestreekveiligtestellen.DeEGDwordtgesteunddoormeerdan100erfgoedverenigingenuitVlaanderenengansEuropa.Duurzaamheidenlevenskwaliteitstaandaarinvoorop.Veranderingenmoetenkunnen,maardiemoetenduurzaamwordengerealiseerd,rekeninghoudendmetallewaarden,zoweldezachteerfgoedkundigealsdehardeeconomischeninsamenspraakmetalleactoren(burgers,boeren,milieubeschermers,bedrijven,haven).Meernog:zachtewaardenalserfgoed,toerisme,deopenruimtevanpolder,Schelde,slikkenenschorren,hebbeneengroteretoegevoegdewaardedanmenzoudenken.InNederlandheeftmenditbegrepen.WanneerookinVlaanderen?

  naarwinstnaarwinstnaarwinst

  3.

  (),SoftValuesManagementforSeaports(SVMS)is,toanextent,alreadyanexistinglegalobligationincumbentuponplanorprojectproponents.TheEuropeanBirdsandHabitatsDirectivesimposeasalegalrequirementthatculturalvaluesshouldbetakenintoaccount.Also,StrategicEnvironmentalAssessments(SEAs)andEnvironmentalImpactassessments(EIAs)mustlookintotheeffectsofplansandprojectson,amongotherthings,thelandscapeandtheculturalheritage.Inouropinion,newportexpansionplansandprojectscancontributesignificantlytothemaintenanceandthedevelopmentofsuchvalues.()uit:EricVanHooydonkSoftvaluesofseaports.Astrategyfortherestorationofpublicsupportforseaports,p.115

 • naareencompletemaatschappelijkekostenbatenanalyseDemaatschappelijkekostenbatenanalyseisnvanderesultatenvandeBeleidsnotaBelvedereinNederland.Cultuurhistorie,erfgoedenlandschapdeleefomgevingvandemensisvangrotewaardevooronzemaatschappij.Datword