HRSeminar Co-creatie Mieke Smet - J&J

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

HRSeminar Co-creatie Mechelen

Transcript of HRSeminar Co-creatie Mieke Smet - J&J

  • 1. Huis van WerkvermogenOntwikkelen van Flexibele en Duurzame loopbanenVerhaal van een Tocht1Mieke Smet

2. Startschot : Verandering schept uitdagingeninspelen opveranderingenen nodenbij Jansseninspelen opveranderingenin demaatschappijlangermet goestingblijven werkeninspelen opverwachtingenvan jongegeneratiesduurzameen flexibeleloopbaanoptimale fittussen je job enjouw talentenen huidige levensfase09/26/14 2 3. 201220132014-2015Een tocht.09/26/14 3 4. 09/26/14 4 5. Voortraject met gidsen09/26/145 6. Future Worlds609/26/14 7. Zoekconferentie7SAMENStart LoopbaanAnders werkenMaatschappelijk debatEindeloopbaanNieuw dynamisch beleid09/26/14 8. 2013 : Wat was de juiste kernvraag ?Hoe ontwikkelt de Janssen Campus inBelgi zich tegen 2020 als aantrekkelijkewerkgever voor alle generaties, omsamen innovatievegezondheidsoplossingen te creren?09/26/14 8 9. 2013 : Aan de slag met werkgroepenJe Werk-vermogenJewerkplek:flexibiliteitJeorganisatieJeloopbaanJewerkplek:ploegenwerk09/26/14 9 10. 09/26/14 10 11. A dream you dream alone isonly a dream. A dream youdream together is reality. ~John Lennon09/26/14 11 12. 2014-2015 : Wat is onze Verander uitdaging ?Dat zoveel mogelijk mensen eigenaarschapen leiderschap opnemen en dat hetHuis van Werkvermogen oplevert voororganisatie en individu09/26/14 12 13. Gedeeld leiderschapLeiderschapTeams en Leidersin bewegingWat kan ik alsleidinggevendeaanreiken om hetHuis vanWerkvermogen vanmedewerkers teondersteunen ?Hoe kunnen we SAMEN een CAMPUS van Werkvermogen opbouwen en verbouwen ?Samen Werken 2020 Uniformat 23.01.2014 13EigenaarschapIndividuen inbewegingWat kan ik doen ommijn huis vanWerkvermogen opte bouwen ?To edit footers: "insert tab>header and footer" and apply to all 09/26/14 14. +120Ambassadeurs09/26/14 14 15. Principes van Virale ChangeKlein is hetnieuwegrootInclusiefwerken WaarderendwerkenViraalveranderen09/26/14 15 16. 4 Rollen van de AmbassadeurFOCUSSEN VERRUIMEN09/26/14 16Naar deLEIDINGNaar hetTERREIN 17. Ons Huis van CHANGE vermogenUITDAGINGZZoovveeeell mmooggeelliijjkk mmeennsseenneeiiggeennaaaarrsscchhaapp && lleeiiddeerrsscchhaappoopplleevveerrtt vvoooorr iinnddiivviidduu eenn oorrggaanniissaattiieeprille start SamenontwikkelenMogelijkmaken / instaat stellen(duurzaam)(mogen & kunnen)FUNDAMENTgeen actiewegzakkenEnthousias-meren/activeren(willen)Super werkgever, animo, participatief, veel iinnhhoouudd && pprroommoottiiee09/26/14 17 18. Samenvatting09/26/14 18 19. Questions ?09/26/14 19