HORLINGS, meer dan cijfers...al 40 jaar

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  239
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Een 40 jarig bestaan als accountants- en belastingadvieskantoor is best iets om trots op te zijn. Met dit magazine staan wij hier op bescheiden wijze bij stil maar kijken vooral naar de toekomst

Transcript of HORLINGS, meer dan cijfers...al 40 jaar

 • M E E R D A N C I J F E R S

  Speciale uitgave in het kader van 40 jaar HORLINGS accountants en belastingadviseurs

  168.217 Magazine40Jaar.indd 1 31-01-14 16:02

 • Onze primaire clintis de DGAmet zijn ondernemingof meer algemeenhet MKB.En inmiddels passen we deze werkwijze ook met succes toe bij non-profit organisaties

  MEER DAN CIJFERS 2

  168.217 Magazine40Jaar.indd 2 31-01-14 16:02

 • HOrlings meer dan cijfers.... al jaarEen 40 jarig bestaan als accountants- en belastingadvieskantoor is best iets om trots op te zijn.

  Vandaar dat wij hier, met dit magazine, op bescheiden wijze bij stilstaan maar vooral ook naar de

  toekomst willen kijken.

  40 jaar financile dienstverlening staat ten eerste voor een enorme schat aan kennis en ervaringen,

  opgedaan bij een zeer bonte stoet aan kleine, middelgrote n grotere bedrijven en instellingen

  in en om de randstad. Wanneer wij terugkijken op de afgelopen 40 jaar valt daar bij op dat onze

  dienstverlening zich vrijwel nooit heeft beperkt tot alleen datgene doen wat minimaal of wettelijk

  bezien benodigd is. Wij denken altijd mee met onze clinten om oplossingen te bieden hoe het beter

  kan of moet met hun ondernemingen. Dat was 40 jaar geleden zo en is vandaag de dag nog steeds

  het geval. Onze primaire clint is hierbij de DgA met zijn onderneming of meer algemeen het MKB.

  En inmiddels passen we deze werkwijze ook met succes toe bij vele non-profit clinten.

  Ons kantoor is opgericht in 1973. Het jaar van de oliecrisis die haar schaduw wierp op bijna de gehele

  jaren 70 en dus ook toen zeker geen gemakkelijke tijd. Het einde van de grote nederlandse industrie

  werd ingezet en daarmee het begin van de kenniseconomie. Andere ondernemingen, met andere

  behoeften. We hadden in de jaren 70 te maken met het kabinet Den Uyl, hoge werkeloosheid, hoge

  inkomstenbelastingschijven en goedkope import van producten uit met name Japan. Velen van ons

  hadden toen een visnet in de kamer hangen en we zagen de wereld in de kleuren bruin, paars en

  oranje.

  natuurlijk heeft de ontwikkeling van ons beroep in de afgelopen 40 jaar een stormachtige

  ontwikkeling meegemaakt. 40 jaar geleden was bijvoorbeeld Ms DOs nog niet eens op de markt

  gentroduceerd. De laptop verscheen voor het eerst in de jaren 80 en had toen nog het formaat

  van een flinke naaimachine. De accountant was 40 jaar geleden vooral een vooraanstaande

  vertrouwenspersoon die van alle markten thuis leek te zijn en wisselen van accountant kwam zeer

  sporadisch voor. niet alles is ten goede veranderd!

  AA

  N H

  ET

  WO

  OR

  D: H

  ET

  BE

  sTU

  Ur

  40

  MEER DAN CIJFERS 3

  168.217 Magazine40Jaar.indd 3 31-01-14 16:02

 • Wanneer we die tijd vergelijken met de dag van

  vandaag realiseren we ons des te meer hoe snel de

  ontwikkelingen gaan en hoe belangrijk het is om

  daar op te blijven anticiperen. Ooit waren wij een

  van de eerste kantoren waarbij alle medewerkers

  zelf beschikten over een heuse (niet te tillen) laptop,.

  Vervolgens waren wij ook een van de eerste kantoren

  in de markt met een volledig digitaal dossier. Dat

  geeft wel aan wie wij zijn. Altijd bezig met nieuwe

  ontwikkelingen - volgens sommige concurrenten te

  snel - bezien vanuit een winstmaximalisatie en altijd

  anticiperend op wat gaat komen.

  Dat doen wij vandaag de dag nog steeds. Met nieuwe

  producten zoals onze iT-First controle-aanpak, onze

  zeer eigentijdse salarisservices, business booster en

  nog veel meer dan wij hier kunnen opsommen. Met

  komende ontwikkelingen als de vereenvoudigde

  rapportage in XBrl, sBr, een verdere implementatie

  van Horizontaal Toezicht, een steeds verder gaande

  automatisering met bijvoorbeeld self billing invoices

  en geavanceerde scantechnieken, zien wij de

  toekomst met veel vertrouwen tegemoet. in dit

  magazine treft u zaken aan uit het verleden n zaken

  aangaande de toekomst. Wij gaan graag met u in

  gesprek over de afgelopen n de komende 40 jaar.

  saai zal het nooit worden.

  UITGAVE 2014

  Inhoud

  Colofon

  p5. Oud partner - Gerrit Horlings

  p6. Terugblik per 10 jaar Horlings - tijdslijn. Korte impressie van 40 jaar Horlings

  p8. nu-Air - klant in de spotlight

  p10. Horlings - anno nu ... tot visie 2020

  p16. Onze kantoren en mensen zijn er klaar voor

  p18. Warmteservice - klant in de spotlight

  p20. Horlings jonge honden

  p22. Horlings Cares - maatschappelijk

  p23. Horlings toegevoegde waarde

  De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie

  en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of

  enige verplichting te creren. raadpleeg voor het nemen van

  beslissingen altijd uw adviseur. Ondanks dat deze publicatie met

  uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie,

  auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of

  nexia nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige

  aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten,

  onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.

  redactie: Mona smit.

  Concept/vormgeving: sterkontwerp.nl

  MEER DAN CIJFERS 4

  168.217 Magazine40Jaar.indd 4 31-01-14 16:02

 • Het was de tijd van Klijnveld, Kraaij-

  enhof & Co, Pierson, Heldring &

  Pierson en zo waren er veel meer

  prachtig klinkende lange namen.

  Toen Dick lorist dan ook bijna on-

  middellijk toetrad tot onze maat-

  schap werd de naam niet meer

  veranderd. Het was de tijd van de

  elektrische telmachines, telefoons

  met draaischijven en voor het

  internationale contact de telex.

  Voor de telex was een roepnaam

  van 5 letters nodig en daar komt

  de l van lorist in beeld. De roep-

  naam was HOBOl.

  INTERNATIONAAlHet eerste wat de 3 maten de-

  den op 1 oktober 1973 was een

  vlucht naar london om kennis te

  maken met P.D. leake & Co. En

  kort daarna was de maatschap

  P.D. leake, Horlings & Co een feit

  wat ons bekende klanten bracht

  als The Bee gees, robert stig-

  wood (saterday night Fever) en

  vele anderen.

  GROEIOp 1 oktober hadden we al 1 assis-

  tent en 1 secretaresse. Begonnen

  in de Johannes Verhulststraat 90,

  als onderhuurder, werden we al

  snel groter, werden hoofdhuurder

  en barsten er in 1977 al uit. Verhui-

  zen naar ons riante pand aan de

  Koningslaan. De maatschap is dan

  gegroeid naar ca 25 man, En de

  groei gaat maar door. De panden

  Koningslaan no 28 en 26 worden

  aangeschaft. Bijkantoren worden

  geopend (Amstelhoek en Voort-

  huizen) en daarna bij de reorgani-

  satie in 1989 weer gesloten.

  VOORUITGANGDe telex wordt vervangen door de

  fax. De logge dure telmachines

  door kleine japannertjes met een

  telstrookje en dan, in 1980, doen

  bij HB&H de eerste computers

  hun intree. Daar liepen ze mee

  voorop in accountantsland. Daar-

  na gaat het snel. We gaan andere

  internationale samenwerkingen

  aan met nEXiA als huidig netwerk.

  We hebben websites, nieuwsbrie-

  ven en sportieve activiteiten.

  De eerste partners gaan met pen-

  sioen. De eerste medewerkers

  gaan met pensioen en dan merk

  je wat 40 jaar betekent. Je wordt

  ouder maar HOrlings (want

  ook de naam werd gemoderni-

  seerd) blijft jong, enthousiast en

  dynamisch.

  AAn HET WOOrD:

  Oud-partner Gerrit Horlings

  en dan...1980; de eerste computerbij HB&H doet zijn intrede

  Op 1 oktober 1973 ruildeik mijn bord als zelfstandiggevestigd accountant in om met broer Eppo en vriendRob Brouwer de maatschap Horlings, Brouwer & Horlings te vormen.

  MEER DAN CIJFERS 5

  168.217 Magazine40Jaar.indd 5 31-01-14 16:02

 • 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

  1975Ajax wint voor de derde keer op rij de Europa Cup 1

  1973 - 1982 1983 - 1992

  1987De beurskrach van 19 oktober, gaat de geschiedenis in als Zwarte Maandag

  1980inauguratie Koningin Beatrix in Amsterdam.Joop Zoetemelk wint Tour de France

  T i J D s l i J n H O r l i n g s

  OpRICHTING HORLINGS, BROuweR & HORLINGS StaRt de maatSCHap Op 1 OktOBeR 1973

  INTERNATIONAlISATIE aaNSLuItING NetweRk BaLL BakeR Leake

  KlANTEN ONze eeRSte kLaNteN zIjN BeROemde INteRNatIONaLe aRtIeSteN

  VERHUIzING HB&H GROeIt eN veRHuISt vaN de jOHaNNeS veRHuLStStRaat NaaR de kONINGSLaaN

  ElEKTRONISCH TIJDpERK we StappeN O.a. OveR vaN teLex NaaR fax eN de COmputeR dOet zIjN INtRede

  VERDERE UITBREIDING uItBReIdING maatSCHap NaaR 8 paRtNeRS

  lApTOp de 1e dRaaGBaRe COmputeR dOet zIjN INtRede BIj HB&H

  VER IN AUTOMATISERING Het eIGeN SOftwaReBedRIjf HOBOL B.v. SpeCIaLISeeRt zICH SteedS veRdeR IN autOmatISeRING vOOR Het mkB ONtwIkkeLING kLuBaS (BeLaStING- aaNGIftepROGRamma dat weRd uItGeGeveN dOOR kLuweR) OpkOmSt edp audItING (teGeN- wOORdIG It audIt)

  SpECIAlISATIE ONtStaaN vaN advIeSGROep fINaNCILe ORGaNISatIe eN BeLeIdS- ONtwIkkeLING

  INTERNATIONAlE GROEI Na LIdmaatSCHap SpICeR & OppeNHeIm SLuIteN wIj ONS aaN BIj NexIa INteRNatIONaL

  MEER DAN CIJFERS 6

  168.217 Magazine40Jaar.indd 6 31-01-14 16:02

 • 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  1993 - 2002 2003 - 2013

  Jaren '90na stagnatie in debeginjaren start in 1995 een periode van economisch groei

  2013Kroning van Willem-Alexander tot Koningen leest voor het eerst Troonrede voor

  2002invoering van de euro. De grootste mone-taire omwisselings-operatie aller tijden

  T i J D s l i J n H O r l i n g s

  VERDERE SpECIAlISATIE HB&H ONtwIkkeLt de INteGRaLe fINaNCILe BeNadeRING

  MEER DAN KENNIS VAN zAKEN HB&H veReNIGt Nu 100 ReGISteR- aCCOuNtaNtS, admINIStRatIeve dIeNStveRLeNeRS, BeLaStINGadvISeuRS, maNaGemeNt CONSuLtaNtS eN autOmatISeRINGSadvISeuRS

  ACCOUNTANTS MET KENNIS VAN IT HBH autOmatISeRING pROfILeeRt zICH veRdeR LOtuS NOteS eN ONtwIkkeLING NextStep

  JUBIlEUM HB&H vIeRt 25 jaRIG juBILeum

  GROEI KANTOOR SameNvOeGING HeuNeN vaN de veN aCCOuNtaNtS IN HaaRLem maatSCHap GROeIt veRdeR IN aaNtaL paRtNeRS

  NExIA INTERNATIONAl EN NExIA EUROpE NexIa INteRNatIONaL veStIGt zICH aaN de kONINGSLaaN. HB&H veRSteRkt aLS vOORzItteR de INteRNatIONaLe BaNdeN

  NAAMSWIJzIGING HORLINGS, BROuweR & HORLINGS wORdt HORLINGS

  lANDElIJK NETWERK OpRICHtING NexIa NedeRLaNd met kaNtOReN IN Het zuIdeN eN Het OOSteN vaN Het LaNd

  WIJzIGING RECHTSVORM HORLINGS vaN maatSCHap NaaR B.v.

  NIEUWE lOCATIE SateLLIetkaNtOOR IN aLmeRe

  VERHUIzING vaN kONINGSLaaN NaaR jOzef ISRaLSkade IN amSteRdam. vaN waGeNweG HaaRLem NaaR BRONSteeweG IN HeemStede

  JUBIlEUM HORLINGS vIeRt HaaR 40-jaRIG juBILeum

  TOp 10 NOTERING HORLINGS NR. 8 IN LaNdeLIjk ONdeRzOek BeSte advIeSBuReauS

  MEER DAN CIJFERS 7

  168.217 Magazine40Jaar.indd 7 31-01-14 16:02

 • Klant in de sPOT ligHT

  MEER DAN CIJFERS 8

  168.217 Magazine40Jaar.indd 8 31-01-14 16:02

 • Nu-Air Ventinox is specialist in grootkeukenventilatie en levert een compleet programma waarmee in alle gevallen een perfecte en gezonde werkomgeving kan worden gerealiseerd; van complete ventilatiesystemen, ontgeuringstechniek en luchtbehandeling tot maatwerkproducties voor uiteenlopende bedrijven in de horeca, industrie en dienstverlening.

  INNOVEREND EN DESKUNDIGINNOVEREN IS BIJ NU-AIR VANzElFSpREKEND.

  zIJ lOpEN DAN OOK VOORTDUREND VOOROp

  MET NIEUWE TOEpASSINGEN. De systemen worden

  volledig in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd.

  Zij onderscheiden zich door duurzaamheid,

  compleetheid en betrouwbaarheid. nu-Air Ventinox

  heeft deskundige adviseurs in dienst en beschikt over

  goed opgeleide en zeer ervaren monteurs.

  Hun intensieve projectbegeleiding staat garant voor

  een efficint verloop van alle projecten. niet voor

  niets is nu-Air Ventinox d specialist met kennis

  van uiteenlopende branches en kent het als geen

  ander de diversiteit van de omstandigheden en de

  eisen die daaraan gesteld worden.

  na enige tijd weg te zijn geweest als klant is nu-Air

  weer terug gekomen bij het (warme) nest van

  HOrlings. leek het gras dan toch groener te zijn

  aan de overkant?

  Achteraf gezien niet want alles draait om mensen en

  het gevoel bij het persoonlijk contact dat je met elkaar

  hebt en de professionaliteit van de accountant.

  nu-Air is een familiebedrijf die circa 45 jaar bestaat.

  De oprichter is in de begin jaren klant geworden van

  Horlings en heeft tot zijn pensionering altijd met

  Horlings samengewerkt. Dit kwam voornamelijk

  door de vaste contactpersonen. Zo had de directie

  een vast aanspreekpunt waar alle zaken mee konden

  worden besproken en waar door de jaren heen een

  (h)echte vertrouwensband is ontstaan. Ook had de

  financile afdeling altijd een vast contact persoon.

  Door wisseling van de directie van zowel nu-Air als

  Horlings was de bindende factor minder. Was het

  hierdoor en door de crisis nu toch niet tijd om een

  andere accountant te zoeken?

  GEEN KlIKTwee jaar hebben wij het geprobeerd maar de klik

  was er niet. Met Horlings hebben we altijd contact

  gehouden dus weer terug gaan was heel gemakkelijk

  en is een zeer goede keuze geweest. De directie

  kan de zaken weer bespreken met een vast

  vertrouwenspersoon en de financile afdeling heeft

  gelukkig weer dezelfde contactpersoon als voorheen.

  Horlings is een organisatie die bij ons past doordat

  we dezelfde normen en waarden delen en tevens

  beiden medewerkers lang aan zich weten te binden

  waardoor je ook echt een relatie met elkaar kunt

  opbouwen.

  Klant in de sPOT ligHT Bleek het gras dan toch niet groener te zijn aan de overkant?

  MEER DAN CIJFERS 9

  168.217 Magazine40Jaar.indd 9 31-01-14 16:02

 • HORLINGSRobeRt JohanHORlINGS "MEERKENNIS VAN IT"IT is niet meer weg te denken uit het

  dagelijks leven. Continue worden we

  er zowel priv als zakelijk mee gecon-

  fronteerd. Daarbij gaan we er van uit

  dat deze IT-systemen de juiste infor-

  matie geven op het moment dat we

  het nodig hebben. Dit laatste is veelal

  direct. De komende jaren zal deze

  trend alleen maar toenemen en zal het

  handmatig (lees: menselijk) ingrijpen

  in geautomatiseerde processen steeds

  minder worden --> we gaan er steeds

  meer van uit dat de techniek juist

  werkt.......

  IT-auditors

  al in de jaren negentig anticipeerden wij

  op deze ontwikkeling wat resulteerde in

  het opzetten van onze It-audit afdeling.

  we zagen de noodzaak en toegevoeg-

  de waarde van It-audit afdeling binnen

  een organisatie zoals Horlings. Immers:

  informatie en de systemen vormen een

  belangrijke asset voor een ondernemer.

  Niet beschikbare en/of onjuiste infor-

  matie kan onder andere resulteren in

  verkeerde aansturing maar ook concur-

  rentienadeel. tenslotte kan verlies van

  data door diefstal of hacking desastreu-

  ze gevolgen hebben.

  Onze missie is dan ook om een situatie

  te bereiken waarbij MKB ondernemers

  veilig zaken kunnen doen in een IT

  omgeving die ze kunnen vertrouwen.

  Onze It-auditors bepalen samen met

  haar klanten of de juiste beveiligings-

  maatregelen zijn gemplementeerd.

  daarbij zullen wij een balans nastreven

  tussen kosten en baten van maatre-

  gelen. als rapportage middel hanteren

  wij daarvoor de Horlings-It kleuren-

  meter. deze laat in n oogopslag

  zien welke gebieden uw directe aan-

  dacht behoeven en functioneert als

  eenbeveiligingsthermometer van uw It

  systemen.

  Op basis van de gemeten kleur geven

  onze It-auditors een advies tot verbe-

  tering.

  aangezien onze klanten zich bevinden

  in het mkB is ons werk en contact met

  de opdrachtgever hierbij duidelijk, re-

  sultaatgericht en no-nonsense waar-

  door complexe It-vraagstukken begrij-

  pelijk worden. Onze jarenlange ervaring

  als It-auditors in het mkB kunnen wij

  daarbij inzetten voor onze klanten.

  voor sommige organisaties is het af en

  toe even wennen dat een accountants-

  De AfgelopeN 40 jAAr heeft

  oNs VAk, Net Als het beDrijfs-

  leVeN, Veel VerANDeriNgeN

  DoorgemAAkt. VerANDeriN-

  geN Die sAmeNhANgeN met

  oNtwikkeliNgeN iN De mAAt-

  schAppij zoAls VergrijziNg,

  DigitAliseriNg eN globAlise-

  riNg.

  De roDe DrAAD NAAr De toe-

  komst is DAt wij mee blijVeN

  VerANDereN met De oNtwik-

  keliNgeN bij oNze klANteN

  eN iN De sAmeNleViNg.

  MEER DAN CIJFERS 10

  168.217 Magazine40Jaar.indd 10 31-01-14 16:02

 • AnnO NU... tot visie 2020 HORLINGS

  kantoor ook It kennis heeft, maar met

  onze producten bekijken wij bijvoor-

  beeld of de firewall uw It-systemen

  nog in voldoende mate beschermt. Ook

  inventariseren wij o.a. de risicos in uw

  website, netwerk en geautomatiseerde

  gegevensverwerking. wij voeren des-

  gewenst een onafhankelijke audit uit en

  certificering van de beveiliging van uw

  It systemen.

  Op naar 2020

  de toekomstvoorspellers zoals onder

  andere Gartner geven aan dat de ko-

  mende 5 jaar digitalisering van informa-

  tie en automatisering van handmatige

  processen sterk zal toenemen, ook in

  het mkB! wij kunnen dit onderschrijven

  en zullen blijven investeren in de kennis

  van onze It-auditors om onze klanten

  te ondersteunen in het beveiligen van

  hun, in sommige gevallen meest kost-

  bare bezit, namelijk data! Het is essen-

  tieel dat wij, net als in het verleden,

  kwalitatieve kennis in huis hebben en

  houden specifiek gericht op It in het

  mkB, dat is en blijft onze core-business.

  nikolaJev ligthaRtTAx TO THE FUTUREHet verleden is gestolde toekomst,

  wordt weleens gezegd. Wanneer wij

  weten wat de toekomst ons heeft ge-

  bracht, zitten wij in het verleden. Het

  kan dus geen kwaad om ook eens

  vooruit te kijken. De ontwikkelingen

  binnen de zakelijke dienstverlening

  volgen elkaar snel op. De maatschap-

  pij verandert, de regels veranderen, de

  branche verandert......en ook ons vak

  (en de uitoefening daarvan) verandert.

  Dat is gedurende het 40-jarige bestaan

  van Horlings wel weer gebleken, ook

  voor de belastingadviespraktijk.

  een hoogleraar merkte enige jaren gele-

  den op dat de huidige fiscale wetgeving

  wordt gekenmerkt door de diepgang

  van een kano en de houdbaarheid van

  een pak melk. dat is natuurlijk enigszins

  gechargeerd en prikkelend bedoeld,

  maar bevat wel degelijk een kern van

  waarheid. de fiscale wetgeving is op

  bepaalde gebieden ook dusdanig onsa-

  menhangend en/of complex geworden,

  dat de logica ver is te zoeken. Het fisca-

  le onderbuikgevoel heeft daarmee zijn

  waarde grotendeels verloren en met

  het lezen van alleen de wettekst kom je

  er niet. als gevolg van de in rap tempo

  op elkaar volgende wetswijzigingen en

  beleidsbesluiten en vele jurisprudentie,

  is dan al snel het risico aanwezig dat je

  als belastingadviseur iets over het hoofd

  ziet. dat betekent dat het noodzakelijk

  is om veel tijd te steken in het bijhouden

  van de vakliteratuur en jurisprudentie.

  maar dat betekent ook dat met een sim-

  pel ja/nee-antwoord op een (fiscale)

  vraag in feite half werk wordt geleverd.

  tegenover de extra tijd en energie die

  noodzakelijk is om tot een probleem-

  analyse te komen, staat een groter

  kostenbewustzijn bij de klant. dit le-

  vert uiteraard de nodige spanning op....

  een klant die ook nog eens mondiger

  en kritischer is geworden, zelf toegang

  heeft tot allerlei (fiscale) informatie en

  zich eerst suf googled alvorens de ad-

  viseur te contacten. men wil ook niet

  meer betalen voor (uitgebreide) noti-

  ties en memos. men wil een oplossing;

  een heldere en begrijpelijke standpunt-

  bepaling, waarmee de klant ook nog

  eens is geholpen. klanten zijn niet meer

  genteresseerd in tarieven; het tarief is

  slechts onderdeel van een berekening.

  Het gaat om de uiteindelijke uitkomst

  (de prijs in combinatie met de geleverde

  toegevoegde waarde).

  Hoog kennis niveau

  voor een mkB-kantoor als Horlings

  blijft belangrijk dat binnen de belas-

  MEER DAN CIJFERS 11

  168.217 Magazine40Jaar.indd 11 31-01-14 16:02

 • tingadviespraktijk een kwalitatief hoog

  kennisniveau aanwezig is. Specialisten

  zullen altijd blijven bestaan, maar bin-

  nen onze praktijk heeft de klant be-

  hoefte aan een adviseur. Iemand die

  op de diverse deelgebieden van onze

  fiscale wetgeving kan meepraten over

  de fiscale mogelijkheden en risicos, die

  dwarsverbanden kan leggen en over

  voldoende inhoudelijke (parate) kennis

  beschikt. Iemand die zich ook heeft ver-

  diept in (de onderneming van) de clint

  zelf en aanvoelt waar men naar op zoek

  is. een klant zit er niet op te wachten

  om voor de fiscale vraagstukken, die bij

  hem of haar spelen, meerdere adviseurs

  te moeten consulteren, alleen maar

  omdat men maar een bepaald deel van

  de fiscale wetgeving beheerst. Ook een

  generalist is een specialist. moet een

  generalist dus alles weten? Nee, maar

  hij moet wel in staat zijn om te kunnen

  sparren met een klant en kunnen over-

  zien waar de fiscale problematiek zich

  in essentie afspeelt.

  Standarisering prijzen

  dit brengt met zich mee dat het luk-

  raak volgen van cursussen en presen-

  taties weinig meer zal toevoegen. Het

  bijhouden van onze vaktechniek en het

  vergroten van onze kennis en vaardig-

  heden moet zijn gericht op een meer

  doelgerichte en efficinte manier van

  dienstverlening, die naadloos aansluit

  op de wensen van onze klantenkring.

  Standaardisering van prijzen gaat de

  Het leven van een accountantis en blijft mooi!

  We hebben een zwaar leven, moeilijk, moeilijk moeilijk. Bij ons gaat nooit eens iets vanzelf, daarom zijn we vaak zo moe, nee nee echt waar! Dossierreviews, XBrl, HrA, AFM, het lost zich allemaal niet op. Een jaarrekening controleert zich niet zelf, verschrikkelijk.

  En vroeger, vroeger was het ook veel makkelijker. Toen Horlings nog Horlings, Brouwer & Horlings heette: geen regelgeving, geen budgetten, alleen maar aardige klanten, de accountant was nog een man (zeker geen vrouw) met aanzien, net als een notaris, ban-kier of advocaat.

  En geloof ons, we nemen het leven heus zoals het komt. Maar ja, vaak komt het niet. En dan zitten we maar te wachten. neem bij-voorbeeld nieuwe klanten, ze komen maar niet uit zich zelf. Wacht ik mooi voor niets op kantoor, terwijl de koffie echt lekker is (en Mike een fantastische lunch iedere dag serveert).

  gelukkig is Brigitte Kaandorp geen accountant (en wij geen caba-retier). Het leven van een accountant is namelijk heel mooi. De we-reld verandert gelukkig, veel is in beweging en daar kunnen we als accountant mooi op in spelen, terwijl collega accountants luisteren naar Brigitte. We zijn volop bezig met diensten in pakket vorm, iT diensten, branches (zoals onderwijs, kinderopvang en advocatuur) en deskundigheidsverbetering door iedere dag het beste van elkaar te vragen. En dat doen we met passie voor het vak en plezier in wat we doen.

  En echt veel anders dan 40 jaar geleden is het niet. Toen deden we dat ook al. Horlings ontwikkelde al in de jaren 70 een salarisadminis-tratiepakket en een prognosemodel. Op een computer! innovatief, inspelend op wat klanten nodig hebben. niet anders dan we van-daag doen en hopelijk met elkaar nog lang blijven doen.

  COlUMN DOOr CHArlEs rABE

  MEER DAN CIJFERS 12

  168.217 Magazine40Jaar.indd 12 31-01-14 16:02

 • boventoon voeren. aangiften, overeen-

  komsten, pensioenberekeningen, etc.,

  mogen voor wat betreft de kosten gn

  verrassingen meer vormen voor een

  klant. daarbij geldt nog eens dat deze

  steeds meer tegen kostprijs de deur

  uit gaan. dit vereist meer efficiency en

  automatisering in de werkprocessen

  en een goede en tijdige communicatie

  met de collegas op de accountancy-

  afdeling. maar ook in de advisering zal

  op diverse onderdelen meer transpa-

  rantie in de kostensfeer moeten komen.

  vaste prijsafspraken kunnen niet uitblij-

  ven, hoe lastig dit soms ook is. Gaan we

  uiteindelijk wellicht naar adviesabon-

  nementen of -strippenkaarten?; dat valt

  te bezien...., maar dat de uurtje-factuur-

  tjetijd voorbij is, staat voor mij wel vast.

  Het vak van belastingadviseur zal ook

  de komende jaren niet stil staan en het

  nodige vergen van de adviseur/aangif-

  temedewerker. Gedurende de afgelo-

  pen 40 jaar is de belastingadviespraktijk

  van Horlings uitgegroeid tot een pro-

  fessionele afdeling, die heeft laten zien

  zich staande te kunnen houden op een

  niveau, waarbij wij niet onder hoeven

  te doen voor de grotere advieskanto-

  ren. daar hebben wij met zijn allen hard

  voor gewerkt en zullen wij de komen-

  de jaren ook hard voor moeten blijven

  werken.....!

  Dennie WelleRDeck CONTROlEREND DE VOlGENDE 40 JAAR IN MET HORlINGS Ons vak en met name als controlerend

  accountant, zal nooit meer hetzelfde

  zijn. De ontwikkelingen van de afgelo-

  pen 40 jaar zullen in de komende jaren

  nog verder toenemen.

  facturen kunnen worden gescand,

  bankmutaties worden automatisch in-

  gelezen, de zichtbare autorisatie van

  facturen en/of processen geschiedt in

  eRp-pakketten, de jaarrekening evenals

  belastingaangiften worden via xBRL bij

  de belastingdienst, kamer van koophan-

  del en de banken ingediend. Samenvat-

  tend wordt het belangrijker om sneller

  betrouwbare cijfers op te leveren en

  een goed werkend geautomatiseerde

  omgeving te hebben. de inzet van en

  de samenwerking tussen edp-auditors

  en controlerend accountants wordt dus

  steeds belangrijker.

  Steeds meer specialisme

  Het geheel in combinatie met toene-

  mend toezicht zorgt ervoor dat con-

  trole steeds meer een specialisme is

  geworden en nog meer zal worden de

  komende 40 jaar. wij verwachten dan

  ook dat het aantal accountantskantoren

  dat kan voorzien in het afgeven van een

  controleverklaring bij een jaarrekening,

  de komende jaren sterk zal dalen.

  Horlings is er klaar voor om u ook de

  komende 40 jaar in deze behoefte te

  voorzien, met onze:

  persoonlijke aandacht en kennis

  van de klant;

  gecentraliseerde controle binnen

  onze organisatie,

  SpECIAlISTISCHE KENNIS VAN:

  Onderwijs

  Stichtingen / verenigingen /

  vereniging van eigenaren (vve)

  advocatuur

  kinderopvang

  IT-AUDIT pRODUCTEN:

  firewallscan

  Network scan

  webapp scan

  Scan algemene It beheer-

  maatregelen;

  certificering van uw

  geautomatiseerde omgeving;

  It-first controle aanpak

  inzet van continuance assurance

  HORLINGSAnnO NU... tot visie 2020

  MEER DAN CIJFERS 13

  168.217 Magazine40Jaar.indd 13 31-01-14 16:02

 • HORLINGS

  Willem SmeetSWIE NEEMT DE zAAK OVER? Al 40 jaar zitten wij als adviseur naast

  de ondernemer en denken wij mee

  over de ontwikkeling van hun bedrijf.

  Niet alleen voor het heden maar ook

  voor de toekomst. Op enig moment zal

  iedere ondernemer zich de vraag stel-

  len: Wie neemt de zaak over?

  zeker de grote groep ondernemers die

  inmiddels de 50 zijn gepasseerd. en

  deze groep is groot. Ruim een derde van

  de ondernemers in Nederland is 55 jaar

  of ouder. velen hebben een pensioen

  opgebouwd maar vaak is dat genves-

  teerd in de zaak. Om van dat pensioen

  te kunnen genieten (en misschien het

  extra appeltje voor de dorst) moeten

  deze investeringen worden omgezet in

  geld. en daar is een koper voor nodig.

  jammer genoeg staan kopers niet met

  een grote zak geld op iedere hoek van

  de straat. daarnaast zijn kopers voor-

  zichtiger geworden door alle economi-

  sche malaise. en banken zijn ook min-

  der scheutig bij de financiering.

  de crisis is slecht voor het vertrouwen

  van kopers en financiers. degenen met

  het meeste vertrouwen zijn de onder-

  nemers zelf. zij zien het wel goed ko-

  men met de zaak, maar weten ook niet

  wanneer. deze onzekerheid is voor de

  koper en de financier een waardedruk-

  kende factor. door goed naar het bedrijf

  te kijken, maar dan wel door de ogen

  van een koper, kan men nagaan of de

  zaak wel verkooprijp is, en of het bedrijf

  wel aantrekkelijk is voor een mogelijke

  koper? zo niet, dan moet er veranderd

  worden. kortom, in dat geval is er werk

  aan de winkel.

  Toekomstverwachting

  daarmee is de vraag nog niet beant-

  woord: wie neemt de zaak over en

  tegen welke prijs? voor de prijsonder-

  handeling is een goede waardering

  noodzakelijk. de waarde is echter niet

  zomaar uit de jaarrekening af te leiden.

  deze wordt bepaald door de toekomst-

  verwachtingen, het risicoprofiel van de

  onderneming en andere zaken, zoals de

  toekomstige investeringen. Het waarde-

  ren van een bedrijf is een complexe ma-

  terie, maar wel een belangrijke stap in

  de goede voorbereiding voor de discus-

  sies over de prijs. Immers in dit traject

  moet de waarde worden gerealiseerd.

  Financiering MBO

  als het moeilijk is om een externe koper

  te vinden, dan kan verkoop aan het per-

  soneel een optie zijn. zij kennen de zaak

  en de klanten en kunnen zorgen voor

  de continuteit van de onderneming.

  daar hebben zij zelf ook belang bij. voor

  de financiering van zon management

  buy out (mBO) is wel vaak de medewer-

  king nodig van de verkoper, omdat het

  personeel niet voldoende geld heeft. als

  de ondernemer daartoe bereid is dan

  straalt dit vertrouwen uit in de koper.

  voor een bank is dit erg belangrijk en

  daarmee ook voor de financiering van

  een deel van de koopsom. door mee

  te werken aan de financiering van een

  mBO krijgt de verkoper niet direct de

  volledige koopsom in handen, maar wel

  op termijn. als de ondernemer daarin

  voldoende vertrouwen heeft, dan is de

  pensioenpot (en misschien een appeltje

  voor de dorst) ook veilig gesteld. Bo-

  vendien hoeft de ondernemer niet ver-

  der te zoeken naar een mogelijke koper.

  Niet alleen de financiering is van belang.

  Ook het juridisch goed vastleggen van

  de afspraken is een must, net als het op-

  zetten van de meest geigende fiscale

  structuur.. daarom is begeleiding door

  een (team van) ervaren adviseur zo be-

  langrijk, want zeker hier geldt: je kunt

  het maar nmaal (goed of) fout doen.

  AnnO NU... tot visie 2020

  MEER DAN CIJFERS 14

  168.217 Magazine40Jaar.indd 14 31-01-14 16:02

 • [ ]aL 40 jaaRHORLINGSWillem SmeetSTHINK GlOBAl, ACT lOCAl Het Nederlandse bedrijfsleven heeft zich nooit gesoleerd, maar richtte van

  oudsher de blik op het buitenland. zo

  ook HORlINGS. Al vanaf de oprichting

  hebben wij ons ook buiten de grenzen

  georinteerd. Door de spoedige aan-

  sluiting bij internationale netwerken

  als Spicer Oppenheim en daarna Nexia

  International, werd het internationale

  karakter al snel een feit.

  Onze verbondenheid aan Nexia Inter-

  national, een leidend wereldwijd net-

  werk van onafhankelijke accountants en

  advieskantoren met meer dan 580 kan-

  toren in 100 landen, geeft HORLINGS

  de internationale kennis en contacten

  om de klant ook tot over de grenzen te

  bedienen. met een steeds kleiner wor-

  dende wereld en de sterke internatio-

  nale positie die Nederland heeft, blijven

  wij daar ook in de toekomst op inspe-

  len. uiteraard zonder daarbij het lokale

  uit het oog te verliezen. mede door

  onze persoonlijke contacten met onze

  buitenlandse collegas, leveren wij ook

  vele diensten aan buitenlandse bedrij-

  ven die zich in Nederland willen vesti-

  gen. de internationalisatie zal zich in de

  toekomst alleen maar versterkt voort-

  zetten. Internationaal gezien blijft ons

  motto dan ook: think global, act local!

  Ik GeLOOf dat wIj de 2e Of 3e kLaNt vaN GeRRIt HORLINGS waReN.

  GeRRIt waS eeN tafeLteNNISvRIeNd vaN mIj eN we SpeeLdeN IN Het zeLfde

  team.

  Toen ik bij mijn schoonvader in de zaak kwam kon ik hem er van overtuigen

  dat er een frisse wind door het bedrijf moest waaien. Dat is gelukt. Met veel plezier

  werkten we jaren samen en dat ging niet ten koste van onze priv-relatie. Toen gerrit

  de automatiseringskant koos, namen we zakelijk afscheid maar hij liet ons in goede

  handen achter bij rob van Kessel.

  nu is Charles rabe met Jacqueline schutter ons aanspreekpunt, tot ieders tevredenheid. Kortom, verschillende wisselingen maar wij hebben ons altijd thuis gevoeld bij Horlings

  en hopen dat dit nog vele jaren zo blijft.

  Henk Morsink,

  Marijke van der Geest

  en Dick Morsink

  OpSTEKERTJE VAn EEnKlAnT

  AnnO NU... tot visie 2020

  MEER DAN CIJFERS 15

  168.217 Magazine40Jaar.indd 15 31-01-14 16:02

 • KAnTOrEn ZIJN ER KLAAR VOOR

  OnZE

  EnMENSEN

  MEER DAN CIJFERS 16

  168.217 Magazine40Jaar.indd 16 31-01-14 16:02

 • KAnTOrEn ZIJN ER KLAAR VOOR

  Op 5 oktober 2013 vierden wij het jubileum met medewerkers en oud-medewerkers. Zij hebben immers de basis gelegd voor een bijzonder accountants en belasting-advieskantoor. Mede dankzij alle medewerkers, heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een bekende en betrouwbare speler in de markt. Uiteraard vierden wij dit heuglijke feit met een ieder die heeft bijgedragen aan de groei van ons bedrijf!Onze relaties danken wij hartelijk voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie en wij hopen op een nog lange voortzetting van de relatie.

  OnZE

  EnMENSEN

  MEER DAN CIJFERS 17

  168.217 Magazine40Jaar.indd 17 31-01-14 16:02

 • Historie De eerste vestiging werd in 1968 geopend in Amsterdam. Vele jaren later, namelijk in 1990, kreeg het huidige management de leiding. En al snel werd er in

  Amsterdam een tweede vestiging geopend. Dit was het begin van de groei. in 2012 werd

  de 52e vestiging gerealiseerd en was een landelijke dekking een feit. HOrlings heeft

  Warmteservice in deze groei al jaren mogen ondersteunen.

  Vooruitstrevend Door de opkomst van internet en het veranderende klantgedrag werd in 2011 het business model op een aantal punten gewijzigd. Allereest werd het

  online assortiment op warmteservice.nl fors uitgebreid met sanitair. Warmteservice

  was vooral een sterke speler in de verwarmingsbranche, maar een uitbreiding met

  50.000 sanitaire artikelen eiste een totaal andere web omgeving. Besloten werd het

  toonaangevend platform Hybris aan te schaffen. Op dit moment wordt warmteservice.nl

  door ruim 4.500.000 bezoekers per jaar bezocht en is de online omzet meer dan 10%

  van de totale omzet. Warmteservice.nl behoort inmiddels tot de 100 grootste webwinkels

  van nederland. De visie van Warmteservice is om veel in huis te beheren en ontwikkelen.

  ruime openingstijden, telefonisch bereikbaarheid tot 22.00 uur op werkdagen, het gratis

  bezorgen en het ontwikkelen van een mobiele website. Het zijn allemaal stappen die

  genomen zijn om aan de huidige klantwensen tegemoet te komen.

  Multichannel De klant kan zich online orinteren of direct online bestellen.in elke vestiging in de buurt kan de klant terecht voor een persoonlijk advies en de

  producten bekijken.

  Dezelfde klantgerichtheid ervaren wij ook bij HOrlings! Zij zijn een zeer professionele

  partner, die zijn zaken altijd op tijd en doortastend afhandelt. Ze zijn daarmee een

  verlengstuk van onze administratieve afdeling voor advisering en rapportage. Doordat

  HOrlings als intermediair het convenant aangaande Horizontaal Toezicht met de

  belastingdienst is overeengekomen kunnen ook wij meeliften op deze afspraken. De

  jarenlange warme samenwerking is dan ook niet zo verwonderlijk. Warmteservice weet

  dat zij de administratieve zaken met een gerust hart kan overlaten aan HOrlings!, aldus

  Frank Hoedemaker (adjunct-directeur).

  warmteservice is een formule met

  52 vestigingen in Nederland. warmteservice verkoopt

  alle bekende merken cV-ketels, radiatoren,

  vloerverwarming, convectorputten,

  sanitair, dakbedekking en installatiemateriaal tegen vaste lage prijzen. tot de klantenkring behoren de

  kleinere installatie- en klusbedrijven en de handige

  doe-het-zelver.

  Klant in de sPOTligHTWarmteservice, een succesvolle formule gericht op de verkoop van verwarming en sanitair

  MEER DAN CIJFERS 18

  168.217 Magazine40Jaar.indd 18 31-01-14 16:03

 • MEER DAN CIJFERS 19

  168.217 Magazine40Jaar.indd 19 31-01-14 16:03

 • smoelenboek HORLINGS

  Jonge honden! ze zijN joNg eN Ambitieus. ze zijN

  iNtelligeNt met eeN commercile

  DriVe. huN stuDie glANsrijk Afge-

  roND eN VAstberADeN om zich Ver-

  Der te oNtwikkeleN. helemAAl thuis

  iN De Nieuwe meDiA eN Alle gADgets

  Die bij De huiDige tijDsgeest horeN.

  ze willeN er Voor gAAN eN VoegeN

  iets toe AAN oNze eNthousiAste

  teAms VAN ADViseurs. toppers Die het

  Verschil willeN mAkeN met eeN fris-

  se blik. VeelzijDigheiD, breDe iNte-

  resse eN eeN oNbeVANgeN houDiNg

  zijN keNmerkeND Voor oNze joNge

  hoNDeN. wij stelleN ze grAAg eVeN

  Voor!

  SEARCH

  all

  people

  MEER DAN CIJFERS 20

  168.217 Magazine40Jaar.indd 20 31-01-14 16:03

 • phyllis Visser Leeftijd: 22werkt als: Secretaresse

  Likes: : Lachen, genieten, mode en gezelligheid

  Daniel van den Berg Leeftijd: 19werkt als: assistent accountant

  Likes: fitness, hardlopen

  profiel: Stefan Groenewoud Leeftijd: 29werkt als: zelfstanding assistent accountant

  Likes: fitness, beleggen, thaiboxen, accountancy,

  uitgaan, lekker eten

  Vincent van Eerden Leeftijd: 27werkt als: zelfstandig assistent accountant

  Likes: motorrijden; paintball; Gamen

  Jimmy Ouwehand Leeftijd: 20werkt als: assistent accountant

  Likes: ajax, fC Lisse, scheidsrechter, hardlopen,

  reizen, beleggen, concerten bezoeken, uitgaan,

  amerika

  Thanh-Thao pham Leeftijd: 23werkt als: assistent accountant

  Likes: vietnamees koken, hardlopen, yoga

  Kevin van de poll Leeftijd: 27werkt als: assistent accountant

  Likes: fitness, wielrennen, zwemmen en

  voetbal met als voorkeur az alkmaar

  Cindy van der Veld Leeftijd: 28werkt als: Controleleider en is al bijna 6 jaar in

  dienst bij Horlings

  Likes: allerlei duursport evenementen (triatlon,

  tourtochten, skeeleren, hardlopen & zwemmen),

  Horlingsonderwijsteam, uitgaan en dansen

  Danial Khalesi Leeftijd: 32werkt als: edp auditor

  Likes: vakantie, car detailing en mijn kids!

  Terence Sjauw En Wa Leeftijd: 26werkt als: Gevorderd assistent accountant en

  whizzkid

  Likes: auto's - Car design - Graphic design

  Comedy - djing en muziekproductie (beiden

  staan helaas nog in de kinderschoenen...)

  Nico Vlug Leeftijd: 33werkt als: Belastingadviseur

  Likes: werken bij Horlings. Het is altijd uitdagend

  en je krijgt veel vrijheid in het zelfstandig

  oppakken van alle diverse werkzaamheden. de meeste

  werknemers van Horlings zijn gezellige collega's waar je ook na

  het werk een biertje mee kan drinken. Naast mijn werkzaamheden

  ben ik zomers in de weekenden te vinden op de kermissen

  in Noord-Holland. ter compensatie doe ik jaarlijks mee met

  een aantal sportevents van Horlings zoals de circuitrun,

  midzomernachtcross en de dam tot dam loop.

  MEER DAN CIJFERS 21

  168.217 Magazine40Jaar.indd 21 31-01-14 16:03

 • HOrlingsCares WiJ DrAgEn SpORTIVITEIT EN MAATSCHAppELIJKE BETROKKENHEId HOOg in HET

  VAAnDEl. Als HOrlings WillEn

  WiJ OOK WAT TERUGGEVEN AAn

  DE MAATsCHAPPiJ. WiJ gEVEn

  DiT VOrM DOOr SpORTIVITEIT

  dAAR WAAR MOGELIJK TE

  KOppELEN MET GOEdE dOELEN.

  DAArVOOr HEBBEn WiJ EEn

  EVENEMENT-COMMISSIE DiE

  ErVOOr ZOrgT DAT WiJ MET

  Ons BUsinEss TEAM AAn EEn

  AAnTAl sPOrT EVEnEMEnTEn

  PEr JAAr in AMsTErDAM En

  OMsTrEKEn MEEDOET.

  Ons HORLINGS BUSINESSTEAM

  BESTAAT UIT KLANTEN,

  RELATIES EN MEdEWERKERS En

  nEEMT in VArirEnDE OMVAng

  VAn 50 TOT 80 MAN/VROUW,

  DEEl AAn DEZE EVEnEMEnTEn.

  ZanDvooRt ciRcuitRun Dit is een prachtige start van het

  horlings sport seizoen

  en altijD in maart.

  traDitioneel De aftrap

  waar ons businessteam Dit

  jaar met 30 lopers heeft

  meegeDaan. het unieke

  aan Dit evenement is Dat

  alle lopers elkaar na De

  winterslaap weer voor

  het eerst ontmoeten om

  gezamenlijk Deze aftrap

  te nemen en Dat het zich

  afspeelt op het circuit,

  het stranD en zanDvoort

  city. De Deelnemers zijn

  altijD net zo enthousiast

  als De aanmoeDigers Die

  langs het gehele traject

  staan te klappen en te

  juichen.

  miDZomeRnacht- cRoSS vorig jaar hebben

  we Deze mooie loop in

  De amsterDamse bossen

  gekoppelD aan het kika

  in De vorm van een forse

  Donatie. Dit jaar was

  Deze koppeling helaas

  niet mogelijk maar we

  zijn nu al bezig om na te

  gaan aan welk goeD Doel

  we Deze loop volgenD

  jaar kunnen koppelen.

  De opkomst van ons

  business team was groot

  met circa 50 lopers. een

  prachtig evenement.

  amSteRDam maRathon als echt amsterDams kantoor

  Doen wij uiteraarD

  ook mee aan Deze hele

  marathon. start en

  finish in het prachtige

  olympische staDion. het

  zal weer een gewelDige

  belevenis worDen.

  Stichting aaP aap is gespecialiseerD

  in De opvang van apen

  en kleine uitheemse

  zoogDieren. vaak zijn De

  Dieren ernstig mishanDelD

  of verwaarloosD. bij

  aap krijgen zij De

  professionele verzorging

  Die ze noDig hebben

  om weer op verhaal te

  komen. het uiteinDelijke

  Doel is om De Dieren

  te herplaatsen in

  een meer natuurlijke

  omgeving, in De vorm

  van een reservaat

  of gerenommeerDe

  Dierentuin. horlings

  trekt zich het lot van

  Deze Dieren aan en

  Doneert in De vorm

  van inkt cartriDges

  en toners Die Door

  stichting aap worDen

  ingeleverD en waar

  zij gelD voor krijgen

  waarmee een groot Deel

  van De verzorgingskosten

  geDekt kunnen worDen.

  MEER DAN CIJFERS 22

  168.217 Magazine40Jaar.indd 22 31-01-14 16:03

 • M E E R D A N C I J F E R S

  Dam tot Dam looPop het grote

  amsterDamse volksfeest

  De Damloop, mag

  horlings uiteraarD

  ook niet ontbreken.

  Dit jaar hebben wij

  naast ons business team

  lopers ook met een

  business team fietsers

  meegeDaan. in totaal

  bijna 80 Deelnemers

  onDer De horlings vlag.

  overigens Doet horlings

  al tientallen jaren mee

  aan Dit mooie evenement.

  alPe DhuZeS naast ons businessteam is

  er ook ruimte voor

  inDiviDuele initiatieven.

  zo heeft een meDewerker

  van ons samen met een

  klant 2 x Deelgenomen

  aan De alpeDhuzes.

  horlings was in beiDe

  gevallen De teamsponsor

  en Droeg Daarmee bij aan

  De strijD tegen kanker en

  stimuleert tegelijkertijD

  Dit soort initiatieven van

  haar meDewerkers.

  horlings blijft nieuwediensten en producten ontwikkelen. wilt u meer informatie over onze:

  business boosterprivate plannerit-first controle Aanpakhorlings it-kleurenmeterpersonele adviesdienstenonderwijsaccountantoverstapservice

  Vraag er naar bij uw contactpersoon binnen horlings of neem contactmet ons op voor een vrijblijvende afspraak.onze adviseurs leverenecht toegevoegde waarde voor een vaste scherpe prijs!

  MEER DAN CIJFERS 23

  168.217 Magazine40Jaar.indd 23 31-01-14 16:03

 • AmsterDAmjozef Isralskade 46NL-1072 SB amsterdam

  postbus 53045NL-1007 Ra amsterdamt +31 (0)20 570 02 00

  heemsteDeBronsteeweg 10NL-2101 aC Heemstede

  postbus 3054NL-2001 dB Haarlemt +31 (0)23 516 06 20

  [email protected]

  horlings nl

  M E E R D A N C I J F E R S

  HORLINGS is een organisatie van accountants en belastingadviseurs met ruim

  100 professionals, verspreid over 2 vestigingen en een afdeling in almere. de

  organisatie richt zich op middelgrote en kleinere ondernemingen, dGa's en

  not-for-profit organisaties.

  de organisatie kent korte lijnen, hetgeen wel zo efficint werkt. Om oplossingen

  te bieden en de beleidsondersteuning op niveau inhoud te geven, denken onze

  adviseurs met de klant mee. er wordt gewerkt vanuit een resultaatgerichte aanpak.

  welke dienstverlening u ook voor ogen heeft, onze flexibele manier van werken

  garandeert u op elk gewenst moment een passend antwoord.

  168.217 Magazine40Jaar.indd 24 31-01-14 16:03