Horeca Special, nr. 2 - 2012

Click here to load reader

 • date post

  19-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Horeca Special - Een magazine voor iedereen die in de horeca werkt.

Transcript of Horeca Special, nr. 2 - 2012

 • Werken op het water

  Broer en zusmet hart voor horeca

  Ontslag op staande voet

  Een magazine voor iedereen die in de horeca werkt jaargang 7 nr 2 2012HORECAspecial

  Nu leren, straks zelf de baas

 • Aan het woord: broer en zus

  met een hart voor horeca4

  8 To the point

  Sander Letschert: Horeca is hard werken. Maar ja, dat weet je van tevoren als je dit vak kiest. Ik vind het niet erg. Soms werk ik zelfs zes dagen per week. Dat moet ook, wil ik mijn doel bereiken. En dat is het overnemen van de zaak. Wat wel erg jammer is, is dat ik hierdoor minder tijd heb voor mijn vriendin en voor mijn dochtertje van anderhalf. Mijn vriendin werkt ook in de horeca, bij hetzelfde bedrijf als ik, dus zij begrijpt als geen ander hoe het er in de horeca aan toe gaat.Meer over Sander op pag. 9.

  Colofon

  DeHorecaSpecialiseenuitgavevoorwerknemersindehorecaenverschijnttweekeerperjaar.HetmagazineisgeproduceerddoorStichtingProjectenFNVHorecabondenmedetotstandgekomendankzijeenbijdragevandebedrijfstakfondsen.

  Hoofdredactie:BenFrancooy|Redactie:MilenvanBoldrik,WendyDekker,AnnickRijkschroeff|Correctie:EvelynJongman|Fotografie:P&I,Amsterdam|Vormgeving,prepressendruk:VanderWeijBVGrafischeBedrijven,Hilversum|Metmedewerkingvan:DaniaBakker,BoscaftHijgendHert,DeRooiPannen,GrandCafCentral,ErwinKoevoets,RederijDoeksen,VICendegenterviewden.

  Oplage:35.000

  Adres:StichtingProjectenFNVHorecabond,LouisArmstrongweg100,Postbus1435,1300BKAlmere,telefoonalgemeen0900-2391000(0,50/min.),voorFNVHorecaleden0900-2022323(0,20/min.),fax036-5363397,e-mail:info@horecaplein.nl

  www.horecaplein.nl

  Hoe gebruik je een

  QR-code?

  IndeHorecaSpecialwordtregelmatigeentelefoonmeteenQR-codeafgebeeld.Ditbetekentdatjedecodekuntscannenmetdecameravanjesmartphoneomextrainformatietekrijgen.Hiervoormoetjeweleen(gratis)appopjetelefoondownloaden,zoalsdeQRReader(iPhone)ofBarcodeScanner(Android).

  Gratis abo!Wil je ook 2x per jaar de Horeca Special op de deurmat? Ga naar www.horecaplein.nl/special en vul je gegevens in. Je ontvangt het magazine helemaal gratis.

  Op de cover

 • inhoudsopgave

  Loontabellen

  In beeld10

  18Uitgelicht: gedwongen ontslagZe loog over haar diplomas16

  In the spotlight: Sander

  Deze boot is mijn thuis14

  #durftevragen

  horecaspecial 3

  9 Opleiding ontwikkeling carrire Ik wil hier de boel runnen

  12

 • Hart voor horeca

  Robin vRomans

  HoRecaleeRling

  lindsey vRomans

  HoRecadocente in spe

  4 horecaspecial

 • Hij zit in de schoolbanken om het vak te leren, zij staat voor de klas. Hij staat te popelen om een eigen restaurant te begin-nen, zij stoomt liever nderen klaar voor het horecavak. En ding hebben ze gemeen en dat is hun passie voor horeca. Horeca Special sprak met twee horecatoppers, die beiden een groot deel van de tijd op school doorbrengen: een leerling en een docente. Ook nog eens broer en zus. Je kunt wel zeggen dat horeca ons in het bloed zit.

  Tekst:WendyDekkerBeeld:P&I

  aan het woord

  horecaspecial 5

 • 6 horecaspecial

  Geduld en creativiteit. Dat zijn volgens Lindsey

  Vromans (23) de basisingredinten die nodig zijn

  om een goed horecadocent te worden. Ze zit in het

  tweede jaar van de tweedegraads lerarenopleiding

  Consumptieve Technieken op de Fontys Hogeschool

  in Eindhoven. En kan niet wachten om aan de slag

  te gaan als docent. Ik wil jongeren graag iets

  nieuws leren!

  lindsey vRomans, HoRecadocente in spe

  Leerlingen voelen zich op hun gemak

  NogtweejaarendankanLindseyaandeslagalshorecadocente.Zevolgteen4-jarigedeeltijdopleiding.EndagindeweekgaatzenaarschoolenndaglooptzestageopDeRooiPanneninTilburg.Lindseyervaarthaarstagetotnutoealsleerzaam,maarpittig.Ikgeeflesaandrieverschillendeklassenophetvmbo-basis.Ditzijnleerlingendienognietbewustvoorhethorecavakkiezen.Horecaiseenverplichtvak.Zezijnnietallemaalevengemotiveerd.Voormijisheteenextrauitdagingomalleleerlingentochbijdelestehouden.Ditprobeeriktedoendoorverschil-lendelesstijlenmetelkaartecombiner-en.Ikgeefnietalleenlesuitdeboeken,maarstimuleerdeleerlingenookomzelfoponderzoekuittegaan.VorigjaargafLindseyalsstagiair-docentlesophetmbo.Hetvmboisuitdagend,ikleerhiervooralveeloverhoejehetbestekuntlesgeven.

  Terwijljeophetmboechtvakkennisoverdraagtenmeermethethoreca-vakbezigbent.Eenvoorkeurvooreenvandetweehebikeigenlijkniet.

  Geluk bij een ongeluk

  ZelfzatzeookooitindeschoolbankenbijDeRooiPannen.Nahetafrondenvandeopleidingbeslootzefulltimetegaanwerkenindehoreca,maarkwamthuistezittenwegensrugproblemen.Eentegenslagdieuiteindelijktochnoggoeduitpakte:Lindseyontdektehierdoorhaarpassievoorlesgeven.Indehorecawerkenisfysiekvrijzwaar.Hoewelikmijnrugopdatmomentmoestontzien,wildeiknaeentijdjeweeraanhetwerk.Indehoreca,wantdaarligttenslottemijnpassie.Ikgingopnieuwaandeslagbijeenrestaurantenkreegalstaaknieuwemedewerkersintewerkenenleerlingentebege-leidendiestagekwamenlopen.Dat

  gingmeerggoedaf.Eengelukbijeenongeluk.Lindseyhadhaarroepinggevonden.Zeheefterhetvolstever-trouwenindatzeeengoeddocentezalworden.Hetbelangrijksteisdatikvanmijnvakhoud.Bovendienmerkikdatleerlingenzichsnelophungemakvoe-lenbijme.Enookalbeniknogjong,zenemenmeallemaalserieus.

  Met de paplepel

  HaarrugklachtenzijninmiddelsverholpenennaasthaarstudiewerktLindseynuvierdagenperweekineenhotel-restaurantinEindhoven.Bijnamijnhelelevendraaitomhoreca.Lindseykreeghetvakmetdepaplepelingegoten,meteenvaderdiediversefunctiesindehorecahad.Helaasismijnvaderinmiddelsoverleden.Hetvoeltgoeddatzowelikalsmijnbroerdeliefdevoorhorecavanhemhebbenovergenomen.

  Passie voor horeca

 • aan het woord

  horecaspecial 7

  Net als zijn zus Lindsey heeft Robin Vromans (19) n grote

  passie en dat is horeca. Als het aan hem ligt, is hij in de

  toekomst eigenaar van zijn eigen restaurant. Om zijn doel

  te bereiken, volgt Robin momenteel de mbo-opleiding

  Horecaondernemer/-manager op De Rooi Pannen in

  Eindhoven. Ik ben een praktijkmens.

  Robin vRomans, HoRecaleeRling

  WieineenrestaurantdoorRobinwordtbediend,kanrekenenopuitste-kendeservice.Vraaghembovendienuitwelkeingredintenjegerechtbestaatenhijzalhetjehaarfijnuitleg-gen.Robiniszeerfanatiekalshetophorecaaankomt.Toenik16was,hadikmijneerstebijbaantjeindehoreca.Zowelhetomgaanmetgastenalshetserverenenhetreilenenzeilenindekeukenspreektmeaan.Ikwilprecieswetenhoedeproductenbinnenkomen,hoewijzeverwerkenenwelkeberei-dingstechniekenwegebruiken.NogsteedswerktRobinindebedieningmaardaarnaastvolgthijsinds2010eenhorecaopleiding.Deeerstetweejarenkreeghijvooraltheorielessen,metndagindeweekeenpraktijkdagwaarophijkennismaaktemetdebasistechnie-kenvanhetkokenenbedienen.Inhetderdejaarkrijgthijmeertemakenmetdemanagementfunctieindepraktijk.Samenmeteenaantalmedeleerlingen

  moetikeenondernemingsplanopzet-ten.Wehalenonzeinformatienietalleenvaninternetofuitdeboeken,maargaanechtnaarhetbedrijfsleventoe.Hierdoorbouwikookaleenbeetjeeennetwerkop.Wieweetkomtdatlatervanpaswanneerikechtindepraktijkaandeslagga.

  Droombaan

  IndetweedehelftvanditschooljaarzalRobinzijnmanagementvaardighe-denmoetenlatenzienineenvandekeukensenineenvanderestaurantsopzijnschool.Eendocentbeoordeeltdanhoehijdeeerste-entweedejaars-leerlingenaanstuurt.Hoewelhijhiernanogeenjaartegaanheeft,zietRobinzijntoekomstnadezeoplei-dingalvoorzich.Eeneigenrestau-ranthebben,lijkthemwelwat.Ikwileenplekcrerenwaargastengraagnaarterugkeren.Eenrestaurantdatzichkenmerktdooreenongedwon-

  gen,informelesfeer.Opeencentraalgelegenlocatie,waarveelverschil-lendegastenkomen.Quaetenzouikgoedekwaliteitwillenbiedentegenredelijkeprijzen.Dusookgastendiemindertebestedenhebben,zoudenbijmijterechtkunnen.

  Kritisch

  Robinlaatzichinspirerendoorieder-eenmeteenpassievoorhethoreca-vak.Eenvandieinspiratiesiszijnvader.Hijoverleedtoenik14was.Onzevaderwaseenechtehorecaman.Alswemethetgezineenrestaurantbinnenstapten,hadhijaltijdoogvoordedetails.Hetinterieur,debedie-ning,dekledingvanhetpersoneel,ennatuurlijkdekwaliteitvanheteten.Daarwashijzeerkritischop.Ikmerkdatikdatnuzelfookben.Ja,ikdenkdatmijnvadertrotszouzijnophetfeitdatLindseyenikinzijnvoetspo-rentreden.

  opleidingenBij de 4-jarige vmbo-opleiding kun je in het derde jaar kiezen voor horeca. De horeca-opleidingen op mbo-niveau volg je aan een ROC. Je kunt hier zelfs het diploma halen dat je nodig hebt om je eigen zaak te starten. De horecaopleiding op hbo-niveau heet de Hoge Hotelschool. De opleiding duurt vier jaar, maar als jij je mbo-4 diploma op zak hebt, kun je hem in drie jaar afronden. Daarnaast zijn er vakopleidingen waarmee je verder komt in de horecabranche. Kijk hiervoor op www.svh.nl.

  Later wil ik mijn eigen restaurant

 • 8 horecaspecial

  to the point

  aoW-leeftijd wordt verder verhoogdSinds1april2012geldtdatjedeAOW-leeftijdbereiktopdedagdatje65jaarwordt.Vanaf2013wordtdeAOW-leeftijdjaarlijksstapsgewijsverderverhoogd.Indeeerstejarensteedsmetnmaand,daarnamettweeofdriemaandenperjaar.Indecaovoordehorecaisgeregelddatdebeindigingvandearbeidsovereenkomstalsgevolgvanhetbereikenvaneenbepaaldeleeftijd(hetzogenaamdeautomatischleeftijdsontslag)aansluitopdenieuweAOW-leeftijd.DitvoorkomtdatjevoorhetingaanvandeAOWtemakenkrijgtmeteeninkomensterugval.

  Tekst en samenstelling: Wendy Dekker, Frank Jansen, VIC

  Jasper ludenhoff

  Ik ben regelmatig in horecagelegenheden te vinden, soms wel drie keer per week. Meestal ga

  ik naar een disco. Natuurlijk kom ik ook wel eens in een caf. Qua sfeer vind ik het belangrijk

  dat er een gezellig, bourgondisch sfeertje hangt. Van het personeel verwacht ik eigenlijk niet

  veel meer dan dat ze vriendelijk zijn en me goed helpen. Wat dat betreft ben ik geen veel-

  eisende klant, hoor.stam

  gas

  t

  Waar wil jij zijn over 5 jaar