HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

28
Hoger Onderwijs Referentie Architectuur HORA – Hoe bedienen we de student? Tine de Mik

description

Sessieronde 2 Titel: HORA Hoera! Sprekers: Tine de Mik (Hogeschool van Amsterdam), Joyce Nijkamp (Universiteit van Amsterdam) Locatie: Boston 11

Transcript of HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Page 1: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Hoger Onderwijs Referentie ArchitectuurHORA – Hoe bedienen we de student?

Tine de Mik

Page 2: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Introductie

• Ongeveer 10 jaar werkzaam bij de HvA• Ontwikkelaar• Integratie en Identity Management• Nu: architectuur• Samengaan HvA en UvA• Project Regie in de cloud en HORA• Architectenberaad Surf (volgende sessieronde, deze zaal)

2

Page 3: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

HORA

• Project regie in the cloud – Surf (sessieronde 6; morgen 13.30)

• Cloudambities in gezamelijke i-Strategie, samenwerken• Gemeenschappelijke referentiearchitectuur => HORA

• Architectuur gebieden:• Businessarchitectuur• Informatie-architectuur• Applicatie-architectuur

• Gemeenschappelijke taal binnen de instelling• Gemeenschappelijke taal Hoger Onderwijs instellingen• Communicatiemiddelhttp://www.wikixl.nl/wiki/hora

3

Page 4: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Architectuurvisie

Referentiemodellen

Implementatie-

hulpmiddelen

Ontwikkelingen

Principes

Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie

Businessmodel

Bedrijfsfuncties

Bedrijfsprocessen

Informatie

Applicaties

Technologie

Applicatie-platform

Informatievoorziening

Business

Enterprise-architectuur

Gebruik van HORA

Competentie-ontwikkeling

De drie onderdelen van HORA

Page 5: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

5

Ontwikkelingen

Principes

Digitaal leren & werken Onderzoeksdata Cloud computing Integratie

Businessmodel

Bedrijfsfuncties

Bedrijfsprocessen

Informatie

Applicaties

Technologie

Applicatie-platform

Informatievoorziening

Business

Enterprise-architectuur

Gebruik van HORA

Competentie-ontwikkeling

De drie onderdelen van HORA

Architectuurvisie

Referentiemodellen

Implementatie-

hulpmiddelen

Page 6: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Toepassingsmogelijkheden HORA

6

Algemene toepassingen architectuur:

• Het geven van inzicht in

verbetermogelijkheden

• Het geven van inzicht in de relevante

aspecten en complexiteit van een

verandergebied

• Het geven van inzicht in de scope

van projecten en de relaties met

andere projecten

• Het geven van inzicht in

koppelvlakken en mogelijke

samenwerking binnen een instelling

• Het faciliteren van discussie en

besluitvorming over eigenaarschap

Specifieke toepassingen HORA:• Het vergelijken van de inrichting

van verschillende instellingen• Het geven van inzicht in

mogelijkheden voor

samenwerking• Het versnellen van het opstellen

van een instellingsarchitectuur• Eenduidiger communicatie naar

leveranciers

Page 7: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Domeinen HORA

7

Onderzoeks

ondersteuning

Onderzoek

Sturing

Onderwijs

ondersteuning

Onderwijs

Informatie

ontsluiting

Valorisatie

Bedrijfsvoering

Page 8: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Business model

Wat is het?• Een beschrijving van de waardeproposities van een

instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten

Waar kun je het voor gebruiken?• Bepalen van de impact van veranderingen op de

business van een instelling• Ondersteunen van strategische scenario-analyses,

bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen

• Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling 8

Page 9: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

9

Strategische partners

Toeleverende scholen

Organisaties in het beroepenveld

Stagebedrijven

Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt

Inmediairs voor onderzoeks-subsidies (NWO, STW, EC)

Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek

Regelgevende en controlerende instanties

Alumni en andere werkende professionals

Kernactiviteiten

Aanleren competenties

Certificeren competenties

Verwerven kennis

Creëren kennis

Borgen kennis

Overdragen kennis

Waardeproposities

Leveren van mensen met aangetoonde competenties

Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij

Bijdragen aan de innovatie van bedrijven

Klantrelaties

Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan

Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften

Opbouwen partner-ships met andereorganisaties

Klantsegmenten

Individuen (B2C)

Reguliere studenten

Buitenlandse studenten

Werkende professionals

Bedrijven (B2B)

Bedrijven die behoefte hebben aan kennis

Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen

Kernmiddelen

Campus als ontmoetingsplek

Publicaties en onderzoeks-gegevens

Onderwijsmateriaal

Docenten en onderzoekers

Kanalen

Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland

Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicatiesKostenstructuur

Medewerkers

Gebouwen

Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten

IT systemen

Inkomstenstromen

Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden)

Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden)

Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden)

Donaties en giften

Page 10: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Bedrijfsfunctiemodel

Wat is het?• Een beschrijving van wat de instelling doet.

Waar kun je het voor gebruiken?• Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv.

strategische keuzes, kosten, baten, risico’s en knelpunten• Ondersteunen van projectportfoliomanagement• Bepalen van impact van veranderingen op meerdere

aspecten• Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties• Afbakenen van de scope van projecten

10

Page 11: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Bedrijfsfunctiemodel

Valorisatie

Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning

OnderzoekOnderwijs

Onderwijsontwikkeling

Onderwijsplanning

Onderwijsuitvoering

Roostering

Deelnemerwerving Inschrijving

Onderzoeksadministratie

Onderzoeksontwikkeling

Onderzoeksopzet

Onderzoekspublicatie

Toetsing

Deelnemercounseling

Diplomering

Kennisuitnutting

Onderzoeksuitvoering

Onderzoeksassistentie

Deelnemerbegeleiding

Informatieontsluiting

Informatielevering

Bedrijfsvoering

Human Resource

Management

Financieelmanagement

Facilitairmanagement

Communicatiemanagement

Inkoopmanagement

Contactmanagement

Juridischmanagement

Informatie en Technologiemanagement

Sturing

Beleid en planvorming

Verandermanagement

Verbetermanagement

VerantwoordingStrategie en governance

Informatiedoorlevering

Page 12: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

12

Informatieontsluiting

Onderzoeksondersteuning

ValorisatieOnderzoek

Onderwijsondersteuning

Onderwijs

Bedrijfsvoering

Sturing

Beleid en planvorming• Beleidsvorming en evaluatie• Enterprise architectuur• Tactische planning• Productportfoliomanagement

Verbetermanagement• Procesmanagement• Performancemanagement• Kwaliteitsmanagement• Operationeel management

Onderwijsontwikkeling• Opleidingsontwikkeling• Onderwijseenheidontwikkeling• Onderwijsmateriaalontsluiting• Opleidingsevaluatie• Onderwijseenheidevaluatie

Inschrijving• Aanmeldingsregistratie• Deelnemermatching• Deelnemerinschrijving• Deelnemerherinschrijving• Deelnemeruitschrijving

Verandermanagement• Programma en project-

portfoliomanagement• Programmamanagement• Projectmanagement• Innovatie

Onderzoeksontwikkeling• Onderzoeksvraagidentificatie• Onderzoekspartnering• Onderzoeksplanning• Financieringswerving

Toetsing• Toetsvoorbereiding• Toetsuitvoering• Toetsbeoordeling• Vaststelling verworven

competenties

Deelnemerwerving• Marktonderzoek• Marktbewerking• Informatieverstrekking• Prospectondersteuning

Verantwoording• Interne rapportages• Jaarverslaglegging• Accreditatie• Uitvoering Standard Evaluation Protocol• Overige externe rapportages• Integrale veiligheidsbewaking

Human Resource Management• Formatieplanning• Werving en selectie• Medewerkerontwikkeling• Medewerkerbeoordeling• Medewerkeradministratie• Tijdregistratie• Salaris- en declaratieverwerking• Ziekte en verzuimadministratie

Financieel management• Begrotingsconstructie• Grootboekbeheer• Activabeheer• Facturering• Debiteurenbeheer• Crediteurenbeheer• Betalingen• Vermogensbeheer

Facilitair management• Gebouwbeveiliging• Cateringbeheer• Schoonmaak• Afvalbeheer• Vastgoedontwikkeling• Gebouwbeheer• Goederenafhandeling• Bedrijfshulpverlening• Documentafhandeling en

archivering

Informatie en Technologiemanagement

• Functioneel beheer• Gegevensbeheer• Informatiebeveiliging• Identiteitenbeheer• Applicatie-ontwikkeling• Applicatiebeheer• IT-infrastructuurontwikkeling• IT-infrastructuurbeheer

Communicatiemanagement• Imago-ontwikkeling• Interne communicatie• Externe communicatie

Inkoopmanagement• Aanbesteden• Leveranciersbeheer• Contractbeheer• Bestellen

Contactmanagement• Contactbeheer• Servicemanagement• Relatiebeheer• Alumnibeheer

Juridisch management• Compliancebeheer• Juridisch adviseren• Juridische bescherming• Afhandeling bezwaren en beroepen• Klachtenafhandeling

Onderwijsuitvoering• Voorbereiding onderwijsactiviteit• Leergroepvorming• Uitvoering onderwijsactiviteit

Onderwijsplanning• Onderwijsadministratie• Onderwijseenheidinschrijving• Toetsinschrijving• Onderwijsactiviteitenplanning• Vraagprognostisering• Lesgroepvorming• Inzet en middelenplanning

Onderzoeksuitvoering• Literatuuronderzoek• Gegevenscollectie• Gegevensverwerking en -analyse• Onderzoeksprotocoltoetsing• Promovendusbegeleiding

Onderzoekspublicatie• Publicatiecreatie• Collegiale toetsing• Kennisoverdracht naar vakgenoten• Kennisoverdracht naar onderwijs

Onderzoeksopzet• Bronidentificatie• Onderzoeksprotocolontwikkeling• Onderzoeksinstrumentontwikkeling

Kennisuitnutting• Kennisoverdracht naar

maatschappij• Kennisoverdracht naar bedrijven• Octrooiwerving• Kennisvermarkting• Start-upbegeleiding

Deelnemercounseling• Studiekeuzebegeleiding• Persoonlijke situatiebegeleiding• Arbeidsmarktbegeleiding

Diplomering• Kwalificatiecontrole• Bindend studieadvies• Waardedocumentverstrekking

Roostering• Lesroosterconstructie• Toetsroosterconstructie• Roosterpublicatie• Roosterwijziging

Onderzoeksadministratie• Financieringsondersteuning• Onderzoeksregistratie• Vergunningswerving• Onderzoeksobjectwerving

Strategie en governance• Strategische planning• Enterprise governance• Organisatiemanagement• Enterprise risicomanagement

Deelnemerbegeleiding• Studieloopbaanbegeleiding• Stage en afstudeermatching• Stage en afstudeerbegeleiding

Informatielevering• Onderzoeksresultaatborging• Onderzoeksresultaatarchivering• Onderzoeksresultaatpreservering• Onderzoeksresultaatontsluiting

Onderzoeksassistentie• Onderzoeksgegevensbeheer• Impactanalyse

Informatiedoorlevering• Ontsluiting digitale databanken • Ontsluiting digitaal materiaal• Ontsluiting fysiek materiaal• Informatievaardigheids

ondersteuning

Page 13: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Bedrijfsprocesmodel

Wat is het?

• Een beschrijving van de ketens van activiteiten in de processen van

instellingen die een logische oorzaak-gevolg relatie hebben en daarmee aan

elkaar gekoppeld zijn in volgorde en tijd

Waar kun je het voor gebruiken?

• Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische

keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten

• Inzicht krijgen in de afhankelijkheden tussen mensen, afdelingen en

activiteiten en daarmee in ketens van samenwerking, overdrachts-punten

tussen afdelingen en doorlooptijden

• Startpunt voor gedetailleerde procesbeschrijvingen

• Bepalen van eigenaarschap van processen

• Afbakenen van de scope van projecten13

Page 14: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

14

Valorisatie

Strategisch

sturen

Tactisch

sturen

Ontwikkelen instellingsidentiteit

Ontwikkelen beleid

Doorvoeren veranderingen

Stu

ren

de

pro

cess

en

Ontwikkelen business modellen

Ontwikkelen instellingsplanP

rim

aire

pro

cess

en

Onderzoek

Werven onderzoekUitvoeren onderzoek

Publiceren onderzoeksresultaten

Onderwijs Ontwikkelen opleiding

Afsluiten onderwijsperiodeVoorbereiden onderwijsperiode

Inschrijven voor opleiding

Leveren onderwijs

ExaminerenWerven

deelnemers

Beheren alumni

Ontwikkelen onderzoek

Faciliteren promotie

Uitbaten onderzoeksresultaten

Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten

Doorvoeren verbeteringen

Afhandelen contacten en meldingen

Afhandelen periodieke/continue verzoeken

Instandhouden middelen

On

der

steu

nen

de

pro

cess

en

Page 15: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Informatiemodel

Wat is het?• Een conceptueel model van de bedrijfsobjecten waarover

gestructureerde gegevens worden vastgelegd

Waar kun je het voor gebruiken?• Verhogen van de kwaliteit van gegevens door

• Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens• Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen

applicaties

• Als begrippenkader voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie

• Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging• Afbakenen van de scope van projecten

15

Page 16: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Informatieontsluiting

Onderzoek

Onderwijsondersteuning

Onderwijs

Bedrijfsvoering

Sturing

vordering

verplichtingjournaalpost

kostenplaats

activum

inkomende betaling

uitgaande betaling

dienstbetrekking

campagne

competentie(medewerker)

beoordeling

formatieplaats

gebouw

ruimte

voorwerp apparaat

applicatie

systeemsoftware

meldingorganisatie

werkactiviteit

leverancier

inkoopcontractwerkorder

medewerker

doelstelling indicatoronderwijsinstelling

organisatieonderdeel

beleidsuitgangspunt

architectuur resultaat

werkproduct

toetsmateriaal

leermateriaal

rooster

stage/afstudeeropdracht

onderwijseenheid

onderwijseenheiddeelname

examen programma

toetsresultaat

onderwijsovereenkomst

leergroep

competentie(deelnemer)deelnemer

waardedocument

stage/afstudeer organisatie

opleiding

minor

leeractiviteit toetsactiviteit

werk

publicatie(gepubliceerd)

subsidieprogramma

onderz.geg.(gepubliceerd)

subsidieovereenkomst

samenwerkingsverband

expressie

manifestatie

item

uitleen

publicatie

onderzoeksgegevens

bedrijfseis

plan

onderzoeksobject

onderzoek

begroting

onderwijsprogramma

prospect

alumnus

inzetplanning

Valorisatie

Onderzoeksondersteuning

onderwijseenheidresultaat

lesgroeponderwijseenheiduitvoering

onderwijsactiviteit

individu

contact

configuratieitem

stage/afstudeeractiviteit

octrooi

Page 17: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

17

Onderwijs

Onderwijsondersteuning

campagne roosteronderwijseenheiddeelname

onderwijsovereenkomst

waardedocumentprospect

inzetplanning

lesgroeponderwijseenheiduitvoering

onderwijsactiviteit

Algemene ondersteuning

Onderzoek

Bedrijfsvoering

Sturing

vordering

verplichtingjournaalpost

kostenplaats

activum

inkomende betaling

uitgaande betaling

dienstbetrekking

individu

competentie(medewerker)

beoordeling

formatieplaats

gebouw

ruimte

voorwerp apparaat

applicatie

systeemsoftware

configuratieitem

meldingorganisatie

contact

werkactiviteit

leverancier

inkoopcontractwerkorder

medewerker

doelstelling indicatoronderwijsinstelling

organisatieonderdeel

beleidsuitgangspunt

architectuur resultaat

werkproduct

toetsmateriaal

leermateriaal

stage/afstudeeractiviteit

onderwijseenheid

examen programma

toetsresultaat

leergroep

competentie(deelnemer)deelnemer

opleiding

minor

leeractiviteit toetsactiviteit

werk

publicatie(gepubliceerd)

subsidieprogramma

onderz.geg.(gepubliceerd)

subsidieovereenkomst

samenwerkingsverband

expressie

manifestatie

item

uitleen

publicatie

onderzoeksgegevens

bedrijfseis

plan

onderzoeksobject

onderzoek

begroting

onderwijsprogramma

alumnus

Valorisatie

Onderzoeksondersteuning

onderwijseenheidresultaat

III I VI

IB

IB

IB

IB

B I

I VB

I

I VB

VI

IB

IB

IB

IB

VI

VI

I VB

I VB

IB

I

IB

I

I

I

I

I V

I V

I

I VB

I VB VI

I V

I

B I

I

I

I

I

I

I

hoogmiddel

I

I

I V

VB

IBIB

IB

stage/afstudeeropdracht

stage/afstudeer organisatie

I

octrooiI

Page 18: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Onderwijs

Informatieontsluiting

Onderzoek

Bedrijfsvoering

Sturing

vordering

verplichtingjournaalpost

kostenplaats

activum

inkomende betaling

uitgaande betaling

dienstbetrekking

competentie(medewerker)

beoordeling

formatieplaats

gebouw

ruimte

voorwerp apparaat

applicatie

systeemsoftware

meldingorganisatie

werkactiviteit

leverancier

inkoopcontractwerkorder

medewerker

doelstelling indicatoronderwijsinstelling

organisatieonderdeel

beleidsuitgangspunt

architectuur resultaat

werkproduct

toetsmateriaal

leermateriaal

onderwijseenheid

examen programma

toetsresultaat

leergroep

competentie(deelnemer)deelnemer

opleiding

minor

leeractiviteit toetsactiviteit

werk

publicatie(gepubliceerd)

subsidieprogramma

onderz.geg.(gepubliceerd)

subsidieovereenkomst

samenwerkingsverband

expressie

manifestatie

item

uitleen

publicatie

onderzoeksgegevens

bedrijfseis

plan

onderzoeksobject

onderzoek

begroting

onderwijsprogramma

alumnus

Valorisatie

Onderzoeksondersteuning

onderwijseenheidresultaat

individu

contact

configuratieitem

5 jaar of langer bewaren

archiefindicatie

Onderwijsondersteuning

campagne roosteronderwijseenheiddeelname

onderwijsovereenkomst

waardedocumentprospect

inzetplanning

lesgroeponderwijseenheiduitvoering

onderwijsactiviteit

stage/afstudeeropdracht

stage/afstudeer orgnisatie

stage/afstudeeractiviteit

octrooi

Page 19: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

19

Onderwijs

toetsresultaatonderwijseenheidresultaat

Onderwijsplanning

Roostering

Toetsing

Contactmanagement

resultaat

onderwijseenheidresultaat

Verbetermanagement

deelnemer

deelnemerexamenprogramma

Onderwijsontwikkeling

Onderwijsuitvoering

opleidingminor

onderwijseenheid

Diplomering

stage/afstudeerorganisatie

Deelnemercounseling

deelnemer

Informatie(door)levering

Deelnemerwerving

InschrijvingDeelnemerbegeleiding

opleidingonderwijseenheid

minoronderwijsprogramma

opleidingminor

onderwijseenheidleermateriaal

werkproduct

medewerkerHuman

Resource Managementdeelnemer

examenprogramma

onderwijsprogramma

onderwijseenheidtoetsmateriaal

rooster

deelnemeractiviteit

deelnemer

rooster

publicatiewerk

Page 20: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

20

Onderwijsondersteuning

deelnemervordering

medewerker

Inschrijving

Facilitair management

Verandermanagement

HumanResource

Management

Financieel

resultaat

Verbetermanagement

ruimtevoorwerp

VerantwoordingDiplomering

inkomendebetaling

Deelnemerwerving

Deelnemercounseling

Informatiedoorlevering

Deelnemerbegeleiding

deelnemer

opleidingminor

prospect

Contactmanagement

opleidingminor

onderwijseenheid

Onderwijsontwikkeling

deelnemerlesgroeponderwijsactiviteitinzetplanning

Onderwijsplanning

Roostering

rooster

Toetsing

waardedocument

onderwijseenheidresultaat

ruimtevoorwerp

Juridisch management

bezwaarschrift

individuorganisatiealumnus

alumnus

deelnemer

rooster

Onderwijsuitvoering

deelnemerexamenprogramma

deelnemerexamenprogramma

deelnemer

opleidingonderwijseenheid

minoronderwijsprogramma

werkactiviteit

Page 21: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Applicatiemodel

Wat is het?• Een model van de idealiter aanwezige applicaties in een instelling,

afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt

Waar kun je het voor gebruiken?• Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet

gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud• Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het

eigen applicatielandschap van instellingen• Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en

services tussen applicaties• Bepalen van eigenaarschap van applicaties• Afbakenen van de scope van projecten

21

Page 22: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

InformatieontsluitingOnderzoeksondersteuning

Onderzoek

Onderwijsondersteuning

Onderwijs

Bedrijfsvoering

Sturing

Financieelsysteem

Personeelssysteem

Corporate LMS

Inzetplanningssysteem

Facilitairsysteem

KaartbeheersysteemBetaalsysteem

Servicemanagement

systeem

Inkoopsysteem

Salarisverwerkings

systeem

Tijdregistratiesysteem

Project Programma en

Portfoliomanagement

systeem

CRM systeem

Aanbestedingssysteem

Kwaliteitsmanagement

systeem

Architectuurbeheersysteem

Managementinformatiesysteem

Plagiaatdetectiesysteem

Onderzoeksinformatiesysteem

Bibliotheeksysteem

Gegevensanalysesysteem

Onderzoeksgegevensbeheer

systeem

Onderzoeksmeetsysteem

Onderzoekspublicatierepository

Wetenschappelijke

zoekmachine

Gezondheid Veiligheid en

Duurzaamheid systeem

Onderzoeksgegevens

archief

Valorisatie

Softwareontwikkelomgeving

IT managementsysteem

Videomanagement

systeem

Promotievolg

systeem

Gegevensvisualisatie

systeem

Generieke applicaties

PortaalZoekmachineEnquetesysteem

Formulierengenerator

Onlinekennisbank

Narrowcastingsysteem

Samenwerkingssysteem

Officesuite

Web content management

systeem

Unifiedcommunications

systeem

E-mail systeemDocument

managementsysteem

Enterprise output management

systeem

Inputmanagement

systeem

Business process management

systeem

Page 23: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

23applicatie is afnemer

applicatie is bron

Digitaaltoets

systeem

toetsmateriaal

onderwijseenheid

toetsactiviteit

toetsresultaat

deelnemer

Digitaal portfoliosysteem

werkproduct

deelnemer

medewerker

Learning management

systeem

deelnemer

leermateriaal

werkproduct

onderwijseenheid

medewerker

lesgroep

Educatieveapplicatie

Roostersysteem

onderwijsactiviteit

medewerker

rooster

deelnemer

lesgroep

ruimte

voorwerp

Stage en afstudeersysteem

stage/afstudeeractiviteit

stage/afstudeer

organisatiestage/

afstudeeropdracht

deelnemer

examenprogramma

Studentinformatiesysteem

opleiding

onderwijseenheiddeelname

vordering

examen programma

toetsresultaat

onderwijsovereenkomst

onderwijsactiviteit

lesgroep

competentie(deelnemer)

deelnemer

inkomende betaling

rooster

waardedocument

medewerker

Bibliotheeksysteem

Onderzoekspublicatierepositoryuitleen

publicatie

deelnemer

medewerker

deelnemer

medewerker

vordering

inkomende betaling

kostenplaats

Onderzoeksinformatiesysteem

onderzoek

subsidieprogramma

onderzoeksgeg. (meta-data)

publicatie (meta-data)

samenwerkings

verband

organisatie

werkactiviteit

subsidieovereenkomst

medewerker

Onderzoeksmeetsysteem

onderzoeksgegevens

Onderzoeksgegevens

beheersysteemonderzoeksgegevens

Gegevensanalysesysteem

onderzoeksgegevens

deelnemeractiviteit

Wetenschappelijke

zoekmachinemateriaal

publicatie

prospect

Plagiaatdetectiesysteem

werkproduct

onderzoeksobject

Onderzoeksgegevens

archiefonderzoeksgegevens

(gepubliceerd)

medewerker

organisatie

publicatie(meta-data)

examenprogramma

examenprogramma

organisatie

deelnemer

deelnemer

Inzetplanningssysteem

inzetplanning

medewerker

Learning content management

systeem

leermateriaal

werk

manifestatie

expressie

item

minor

onderwijseehneid

onderwijsprogramma

onderwijseen-heidresultaat

inzetplanning

onderwijsactiviteit

projectgroep

leergroep

Promotievolgsysteem

medewerker

onderzoek

werkactiviteit

werkactiviteitVideo management

systeem

leermateriaal (video)

Gegevensvisualisatiesystee

monderzoeksgegevens

deelnemeractiviteit

onderwijseenheiduitvoering

Video streamingsysteem

leermateriaal (video)

medewerker

werkproduct

Page 24: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Studentmobiliteit

• Studentgestuurde mobiliteit: studenten kiezen

onderwijseenheden buiten de instelling waar zij voor de opleiding

ingeschreven staan of afstuderen. De student maakt daarbij

gebruik van onderwijs (zowel on- als offline) dat al wordt

aangeboden door een andere instelling. Dit (externe) onderwijs

wordt geaccepteerd door de instelling waar de student afstudeert. • Georganiseerde mobiliteit: een aantal instellingen heeft voor een

of meerdere opleidingen een gezamenlijk (deel van het) curriculum

ontwikkeld, waarbij de verschillende onderdelen van het

gezamenlijke deel telkens door een van de deelnemende

instellingen wordt gegeven. De studenten van de deelnemende

instellingen volgen het gezamenlijke deel van het programma bij de

betreffende onderwijsgevende instelling, maar studeren af bij de

eigen instelling. 24

Page 25: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Studentmobiliteit – proces

Studentgestuurde mobiliteit

Georganiseerde mobiliteit

25

Page 26: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Studentmobiliteit – informatievoorziening

26

Studentinformatiesysteem

thuisinstelling

Landelijkuitwisselings

systeem

Studentinformatiesysteem

gastinstelling

(1) minor, onderwijseenheid

(3) minor, onderwijseenheid

(3) akkoord

(4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname

(4) deelnemer

(7) onderwijseenheidresultaat(7) onderwijseenheidresultaat

Inschrijfportaal

Berichtenverkeer

Page 27: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Studentmobiliteit – essentiële vragen

Studentgestuurde mobiliteit Georganiseerde mobiliteit

•Welke minoren of onderwijseenheden worden extern aangeboden? •Hoe wordt informatie over het externe onderwijsaanbod kenbaar gemaakt? •Worden er voor externe studenten separate onderwijsactiviteiten ingepland? •Wordt uitwisseling van studenten financieel verrekend met andere instellingen? •Welke middelen krijgen externe studenten beschikbaar? (bijv. bibliotheek, printen) •Wordt de bestaande identiteit van de externe student gebruikt of krijgt hij een extra identiteit bij de gastinstelling? •Welke impact heeft studentmobiliteit op de benodigde capaciteit van voorzieningen? •Voert de gastinstelling of thuisinstelling de toets uit? •Stelt de gastinstelling of thuisinstelling het resultaat vast? •Welke eisen worden gesteld aan het externe onderwijs en de resultaten daaruit?

•Welke instelling is verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma? •Welke onderwijseenheden worden door de betrokken instellingen verzorgd? •Hoe wordt kwaliteitszorg van het totale onderwijsprogramma geborgd? •Hoe worden kosten onderling verdeeld en verrekend? •Bij welke instelling schrijft een student zich in? •Welke digitale leer en werkomgevingen worden gebruikt? •Hoe worden de roosters over de instellingen heen op elkaar afgestemd? •Op welke lokatie wordt het onderwijs verzorgd? •Welke instelling voert de toets uit? •Welke instelling stelt het resultaat vast? •Welke instelling bewaart de werkproducten van studenten? •Welke instelling bewaart het waardedocument?

27

Page 28: HORA hoera! - Tine de Mik & Joyce Nijkamp - HO-link 2014

Bedankt voor de aandacht!

www.wikixl.nl/wiki/hora

Tine de Mik: [email protected]

28