Hoorzitting BeNeLux parlement okt 2015

Click here to load reader

download Hoorzitting BeNeLux parlement okt 2015

of 31

Embed Size (px)

Transcript of Hoorzitting BeNeLux parlement okt 2015

Beneluxparlement Hoorzitting 16 oktober 2015

Benelux parlementHoorzittingBestrijding van antibioticaresistentie bij mens en dierPositie van de Belgische dierenartsen

16 oktober 2015Prof. dr. Sarne De Vliegher Faculteit Diergeneeskunde - Universiteit Gent

Voorzitter Nederlandstalige Gewestelijke RaadOndervoorzitter Hoge Raad Orde der Dierenartsen

1

InhoudAntimicrobile middelenDiergeneeskundeWettelijke context diergeneesmiddelenVaststellingenActies dierenartsenSuggesties

2

Antimicrobile middelen (1)Essentile producten voor dier- en volksgezondheidVerworven antimicrobile resistentieTherapiefalen bij dierenMogelijke implicaties voor de volksgezondheid Gebruik in de diergeneeskunde ~ diersoortVarkens, kalveren, pluimveeRundveePaard GezelschapsdierenHeel veel variatie in gebruik tussen bedrijven

3

Antimicrobile middelen (2)4

VariatieGebruik antimicrobile middelen

Antimicrobile middelen (3)5

VariatieGebruik antimicrobile middelen

Antimicrobile middelen (4)6VariatieVrkomen ziekte (klinische mastitis)Preventie

Antimicrobile middelen (5)7

2011-2014: - 11,8%2013-2014: + 1,1%

Diergeneeskunde (1)Universitaire opleidingBachelor (3 jaar)Vlaanderen: Antwerpen en GentWalloni: 5 FaculteitenMaster (3 jaar)Vlaanderen: GentWalloni: LuikAanvullendVerplichte bijscholingEuropese specialistenVakdierenartsen ~ Europa8

Diergeneeskunde (2)Vlaanderen: 3500 praktijkdierenartsen (veel!)Verdeling (benaderend)25-tal: pluimvee100-tal: varkens100-en: rundvee (melk- en vleesvee)GemengdGrootste deel: gezelschapsdieren en paardAanvullendGroepspraktijken: minderheid maar groeiendVele dierenartsen ook werkzaam als Dierenarts Met Opdracht voor FAVVSommigen in opdracht van veevoederfirmas 9Plethora

Diergeneeskunde (3)Walloni: 2500 praktijkdierenartsen (veel!)Verdeling (benaderend)25%: rundvee (vleesvee>melkvee)Gemengd: 15%Grootste deel: gezelschapsdieren (en paard)AanvullendGroepspraktijken: minderheid maar groeiendVarkens en pluimveebedrijven: beperkt en meestal begeleid door Vlaamse dierenartsen10Plethora

Diergeneeskunde (4)Taken en verantwoordelijkheden dierenartsenDiergezondheid: gereglementeerde en niet-gereglementeerde dierziekten (ook zonoses)DierenwelzijnO.a. tijdens slachten, maar ook dagdagelijkse praktijk (deontologische plicht)VoedselveiligheidO.a. ante en post mortem keuring, ketenbewakingVolksgezondheidO.a. waakzaamheid zonoses en antimicrobile resistentie11

Diergeneeskunde (4)Verdienmodel praktijkdierenartsInkomsten uit verleende diensten aan particulieren/professionele veehouders aangevuld met inkomsten uit verschaffen diergeneesmiddelen (nutsdieren>>gezelschapsdieren) en andere producten zoals diervoedersTaken diergezondheidsbewaking overheid Taken als DMO voor het FAVV in zelfstandigen-statuut n met grote verantwoordelijkhedenVerantwoordelijkheden dierenwelzijn12Plethora

12

Vertegenwoordiging dierenartsen (1)3 syndicaten - belangenverdediging

Meerdere wetenschappelijke verenigingen en opleidingsverstrekkers - bijscholing

Vele diergeneeskundige kringen - bijscholing en sociale activiteiten

13

Orde der Dierenartsen (Wet 1950) - geloofwaardigheid ganse beroepsgroepHoge Raad voorgezeten door magistraat12 dierenartsen (10 provincies & 2 Faculteiten) + 2 assessorenOpstellen Code der Plichtenleer (deontologische regels) en advies aan Overheid

14Vertegenwoordiging dierenartsen (2)

Orde der Dierenartsen (Wet 1950) - geloofwaardigheid ganse beroepsgroepNederlandstalige en Franstalige Gewestelijke raden9 dierenartsen per raadToezicht op toepassing Code der Plichtenleer door leden (3500 en 2500) (tuchtbevoegdheid)Beroep bij Gemengde Raden van Beroep

15Vertegenwoordiging dierenartsen (3)

Wettelijke context (1)Wet 1991: uitoefening diergeneeskundeDierenarts heeft diploma,is lid van de Orde,is erkend door overheid voor specifieke handelingen, is onafhankelijk,stelt diergeneeskundige handelingen,kan diergeneesmiddelen toedienen,kan diergeneesmiddelen (ook antibiotica) voorschrijven of verschaffen vanuit eigen depot voor 5 dagen (=nabehandeling), tenzij in kader van overeenkomst bedrijfsbegeleiding, dan voor 2 maanden maar steeds na het stellen (initile) diagnose en voor dieren onder zijn/haar behandeling

16Diergeneeskunde handelingen Diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingDiergeneesmiddelen

Wettelijke context (2)Wet 1991: uitoefening diergeneeskundeVeehouder kan bepaalde diergeneeskundige handelingen overnemen van de dierenarts in kader van overeenkomst bedrijfsbegeleidingkan diergeneesmiddelen (ook antibiotica) toedienen, vanuit eigen voorraad voor 5 dagen (=nabehandeling), tenzij in kader van overeenkomst bedrijfsbegeleiding, dan voor 2 maanden

17Diergeneeskunde handelingen Diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingDiergeneesmiddelen

Wettelijke context (3)KB 2000: diergeneeskundige bedrijfsbegeleidinggeheel van activiteiten van informatie, raadgevingen, toezicht, beoordeling, preventie en behandeling met het doel een optimale en wetenschappelijk verantwoorde gezondheidstoestand van een groep dieren te bekomenRegelt de n-op-n relatie tussen veehouder en bedrijfsbegeleidende dierenartsCaveVooral transparanter maken diergeneesmiddelentrafiekLege doos wat bedrijfsbegeleiding betreftBasis delegeren handelingen

18

Wettelijke context (4)KB 2006: gemedicineerde voedersDe levering van gemedicineerde voeders mag slechts geschieden op voorlegging van een voorschrift door een dierenarts opgesteld voor de dieren die hij zelf behandeltCaveValt buiten de n-op-n relatie tussen veehouder en bedrijfsbegeleidende dierenartsEnkel time-stamping op elektronisch voorschrift gemedicineerde diervoeders

19

Wettelijke context (5)Tot op vandaag geen enkele wettelijke bepaling specifiek rond goed gebruik antimicrobile middelen in de diergeneeskunde/veehouderij

20

VaststellingenHouden van nutsdieren= economisch gebeuren doch met meer en meer maatschappelijke dimensies: dierenwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheidVaak alleen mogelijk door hoog gebruik antimicrobile middelenRelatie dierenarts en veehouder: B2B doch dierenarts moet ook waken over dierenwelzijn, volksgezondheid, voedselveiligheid (spreidstand)Vaak te veel focus op diergeneesmiddelen

21

VaststellingenIndividuele dierenartsen (nadruk op nutsdieren)Zijn goed opgeleid, Kennen de discussies, Zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden,Zijn bezig met mindshift maar alleen actie ondernemen is niet evident in een zeer concurrentile markt met veeleisende klanten,Moeten werken aan groter aandeel inkomen uit begeleiding en advisering maar botsen daarbij op andere erfbetreders (veevoederfirmas, farmaceutische firmas, ) die dergelijke diensten (ook) gratis aanbieden

22Plethora

Acties dierenartsenAMCRANederlandstalige sectie van de Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen is medeoprichter en via de NGROD lid van de Raad van Bestuur2020 doelstellingen werden mee opgesteld en onderschrevenEngagementen in alle werkgroepen en de adviesraad

23

Acties dierenartsenSensibilisering rond gevaren voor de ontwikkeling van antimicrobile resistentie door Hoge RaadDocument dat wijst op de gevaren van zelfmedicatie in de diergeneeskunde en de illegale uitoefening van de diergeneeskunde

24

Acties dierenartsenPublicatie art 33bis door Hoge RaadNieuwe versie van de Code der Plichtenleer die praktijkdierenartsen de deontologische plicht oplegt om weloverwogen om te springen met antimicrobile middelen, met bijzondere aandacht voor de voor de humane gezondheid kritische producten (fluoroquinolones, derde en vierde generatie cefalosporines) Eerste bepaling met dwingend karakter in dossier antibioticumgebruik en resistentie 25

Acties dierenartsenSchrijven van de Hoge Raad t.a.v. Ministers De Block en Borsus met drie verzoeken

Om in uitvoering van artikel 9. 4 en 3 van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde werk te maken van de regels voor goede diergeneeskundige praktijken inzake het voorschrijven en gebruik van antibiotica n de oprichting van de vermelde raad en commissies (ontwerp-KB's tot oprichting reeds vele jaren zo goed als afgewerkt)

26

Acties dierenartsenSchrijven van de Hoge Raad t.a.v. Ministers De Block en Borsus met drie verzoeken

Om in uitvoering van artikel 9. 5 van diezelfde Wet aan tafel te gaan zitten en werk te maken van een meer duurzaam gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde

27

Acties dierenartsenSchrijven van de Hoge Raad t.a.v. Ministers De Block en Borsus met drie verzoeken

Om het FAVV, het FAGG, en de bevoegde gewestelijke commissies, eens ze genstalleerd zijn, opdracht te geven om alle gevallen van misbruik van voorschrift en aflevering van diergeneesmiddelen door dierenartsen voor verder gevolg over te maken aan de bevoegde gewestelijke raad

28

Suggesties (1)Invulling diergeneeskundige bedrijfsbegeleidingPreventie is d basis voor reductie gebruik antimicrobile middelen!Datacollectie diergezondheid in parallel met datacollectie antibioticagebruikSamenwerking veehouder en dierenarts stimulerenBasis voor inkomen dierenartsen uit dienstverlening en inkomen uit verschaffen antibioticaGebruik antimicrobile middelenDierenartsen en veehouders (diereigenaars) samen responsabiliseren29

Suggesties (2)Betere controles overheid Plaatsvervangende bedrijfsbegeleidende dierenarts als vb.Vaste hoge prijs antibioticaVerbod op kortingen op antimicrobile middelen doorheen de ganse distributieketen Geen generische kritische antibioticaTime n place-stamping op voorschrift gemedicineerde diervoedersPlethora aanpakken30

Dank u voor uw aandachtVragen?31