Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier powerquality

download Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier powerquality

If you can't read please download the document

 • date post

  16-Aug-2015
 • Category

  Technology

 • view

  41
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier powerquality

 1. 1. BesparingsTipnuon.nl/energiemanagementDe tweede plek bij een milieuwedstrijd vanHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartiervormde de aanleiding om een aantalenergiebesparende maatregelen door te voeren.Primair doel was de verbetering van de PowerQuality bij zuiveringsinstallatie Wervershoof. Ditgebeurde in nauwe samenwerking met Ebatech.Besparing: Een vermindering van denetvervuiling met ten minste 5 procentJarno Schoen, ingenieur bij Ebatech: De zuiverings-installaties van het Hoogheemraadschap HollandsNoorderkwartier werken allemaal met een elek-tronische toerenregeling, ofwel met niet-lineairebelastingen. Op zich slim en efficint, want daar-door draaien de pompen nooit harder dan nodig enwordt energie bespaard. Groot nadeel is echter datdeze elektronische toerenregelingen netvervuilingveroorzaken. Dat leidt tot een ongewenste vervor-ming van de spanning en stroom. Netvervuiling kande oorzaak zijn van storingen in gevoelige appara-tuur en productiederving. Daarnaast verbruikenapparaten meer energie, omdat deze netvervuilingwordt omgezet in warmteverlies. Beide zaken wil jevoorkomen.Filters plaatsen Jarno Schoen Ingenieur Ron de Vries van het Hoogheemraad- Ebatechschap: De opdracht bij de milieuwedstrijd wasom technische oplossingen aan te dragen omenergie te besparen en CO2-uitstoot te verminde-ren. Ons idee was om de Power Quality te verbe-teren door het plaatsen van filters. Power Qualityis de kwaliteit van elektrische energie, ofwel dekwaliteit van spanning en stroom. Een slechtePower Quality kan leiden tot milieu-, technischeen economische nadelen. Denk aan extra verwar-ming, slijtage en trillingen in de installaties. Datleidt weer tot onnodige energieverspilling en eenverkorting van de levensduur van de installaties.Geen storing Jarno: Als pilot hebben we bij de zuiveringsinstal-latie Wervershoof Actief dynamische filters (ADF)geplaatst, die de netvervuiling continu bewakenen elimineren. Een netvervuiling van 8 procentis acceptabel, maar deze bedroeg maar liefst10 procent. Het doel was om dit te verlagen tothooguit 5 procent. En dat is gelukt, de netvervui-ling is nu nog maar 3 procent. Maar het mooisteis: sinds de apparatuur is genstalleerd, is er geenRon de Vriesstoring meer geweest. Maar de werkelijke winstIngenieurzit hem wat ons betreft in 100 procent bedrijfs- Hoogheemraadschapzekerheid. De klant heeft, door het plaatsen vanmodems en continu meetapparatuur, op afstandinzicht in de Power Quality, waardoor eventueleTON ZONNEVELDverstoringen eerder worden gedetecteerd. Dat wedaarnaast door het verlagen van de netvervuilingeen energiebesparing hebben gerealiseerd van 2procent, is mooi meegenomen.8nb. | N