Hollands Welvaren maart 2006

Click here to load reader

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren maart 2006

Transcript of Hollands Welvaren maart 2006

 • Van de redactie Het eerste gewone clubblad in een nieuw jasje. De reacties op het jubileum nummer waren positief. Dank voor de positieve geluiden. We hebben er met veel mensen aan gewerkt, maar ik wil toch even speciaal Selma Veerman noemen die de prachtige omslag heeft ontworpen. Ik vind dat het clubblad hiermee een smoel heeft gekregen. Niet alleen aan de buitenkant, want de fotos aan de binnenkant maken het blad ook een stuk aantrekkelijker al zeg ik zelf. Ik blijf zeer benieuwd naar de reacties. Schroom niet om ook kritisch te zijn. Alles is welkom op [email protected] Veel lees plezier, Carian van der Sman

  Kerstloop 2006, uitslagen zie verderop in dit clubblad

  Correctie ! Als een kogel tussen de ogen trof mij het woord geschietschrijvend in mijn bijdrage aan het recente lustrumnummer. Zeker, in al die tachtig jaren zullen er heus wel wat mini-oorlogjes gevoerd zijn. Maar niet voldoende noemenswaard om er een woordspeling voor te verzinnen. Dus, gewoon een taalblunder, beste lezertjes. Ik hoop dat jullie even verbijsterd waren als ik beschaamd. H.Jan Roelfsema

  Deadline volgende clubblad

  13 april 2006Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 1

 • Van de voorzitter Mijn eerste bijdrage voor het clubblad in de nieuwe vorm. Het jubileumnummer heeft veel positieve reacties opgeleverd. Een prachtige omslag met een mooi weergegeven inhoud. Mijn complimenten voor iedereen die aan het jubileumnummer hebben meegewerkt. De afgelopen periode hebben we als bestuur nagedacht over het vervolg op het beleidsplan 2006-2010. Samen met de commissies zullen we jaarplannen ontwikkelen. We hopen dat we in het volgende clubblad daar uitvoeriger informatie over kunnen geven. Als bestuur zijn we zeer tevreden met de ontwikkelingen op diverse gebieden. Zonder volledig te zijn wil ik er een aantal er noemen: De fantastische resultaten van met name de jeugdleden bij de diverse indoorwedstrijden; De JAL-cursus die een aantal (jeugd)leden gaat volgen; De cursus assistent-trainer loopgroepen en trainer loopgroepen, die door een aantal leden gevolgd gaat worden; De website die doorontwikkelt; De vernieuwde nieuwsbrieven en de lopersencyclopedie op de website. Vorige week heeft de Gemeente Haarlem een informatie-avond georganiseerd over de herstructurering van het Pim Mulier Sportpark. In het clubhuis is een affiche opgehangen waarop de herindeling te zien is. De inrichting van de atletiekaccommodatie zal vooralsnog weinig tot geen verandering ondergaan. Met de Gemeente zullen we binnenkort samen met vertegenwoordigers AV Haarlem en NOVA College/CIOS een overleg hebben om over mogelijkheid van vernieuwing van de verouderde kantine en kleedkamers, alsmede de dependance van het NOVA College/ CIOS te praten. Zodra hierover iets te melden is zullen we dit uiteraard doen. Tot slot, velen zijn al weer zijn bezig met de voorbereiding voor het zomerseizoen, veelal onzichtbaar wordt daarvoor veel werk verzet. We hopen dat, indien dit nodig is, iedereen een steentje wil bijdragen als vrijwilliger, gevraagd of ongevraagd. Maurits Overkleeft

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 2

 • Notulen van de algemene l KAV HOLLAND OP 1 DECEMBER 2

  edenvergadering

  005

  tter opent de vergadering. Alle leden en in het bijzonder de

  ngen voor de vergadering. onne Roosen,

  k

  n ledenvergadering 25 november 2004 4 wordt goedgekeurd.

  itiatieven vanuit de

  rkt op dat er door de keepfitters itters

  dgekeurd rd xt is waarschijnlijk bij het stencillen van

  de personen een beker uitgereikt:

  Opening De voorziereleden en leden van verdienste worden welkom geheten. Ingekomen stukken en mededelingen De secretaris heeft geen stukken ontvaEr hebben wel enkele leden afgezegd voor vanavond te weten: YvMascha Kunst, Annemarie Kramer, Cyril Mica, Ikiena van de Sluis en Henk en LoePiek. NotuleHet verslag van de algemene ledenvergadering van 200 Jaarverslagen bestuur, commissies en penningmeester 2005 Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Website: Bram Baars (webmaster) vraagt om meer invereniging voor de website. Verslag Wegatletiek: Roland Thon verzoekt om Arjan Vink aan de trainers toe te voegen in het verslag. Verslag PR en Sponsoring: Jan Roelfsema merkt op dat de Club Van 80 iets meer genuanceerder moet worden toegelicht. Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag Jubileumcommissie: goedgekeurd Verslagen Keepfitters: Jack v.d. Haterd meweliswaar 3 verslagen zijn ingediend maar dat het toch echt n groep keepfis. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: goeVerslag Technische commissie: goedgekeuVerslag Whoznext: Het verslag van Whoznehet clubblad weggevallen en zal alsnog in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Penningmeester: Jack v.d. Haterd vraagt waarom de werkelijke kosten vande huur accommodaties zo laag is. De penningmeester merkt op dat de achterstallige huur inmiddels aan de gemeente is betaald. Uitreiking bekers en bloemen Door Arno Mul werden aan de volgen Beste prestatie senioren mannen (coachbeker) Arno van Steensel - 110 meter horden 15,21 sec. Hilversum 4 september 2005

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 3

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 4

  irjam Boxhoorn verspringen 6.03 mtr. Amsterdam 9 juli 2005

  om Uitslag 400 mtr 48.13 sec. - Helmond 26 juni 2005

  achel Boddy - 800 mtr. 2.10.73 min. Utrecht 27

  veteranen (veteranenbeker) ascha Kunst 800 mtr. 2.19.35 min. Amsterdam 1

  later aan haar worden uitgereikt.

  yril Mica, voor diverse snelle klasse

  erbetering van haar PR tijdens de marathon van Berlijn met 10 minuten (3 uur en

  ter ontvingen de volgende leden een beker:

  dens de Onderlinge edstrijden met 3386 punten.

  wman ontving de Holland Beker wegens rote verdienste voor de club tijdens dit

  elvaren,

  Hollands

  a out

  en, die hun nctie binnen een commissie neerleggen,

  bloemen en werden bedankt voor hun inzet.

  Beste prestatie senioren vrouwen (engelbeker) M Beste prestatie junioren mannen (TC beker) T Beste prestatie junioren vrouwen (jonkiebeker) Raugustus 2005 Beste prestatieMjuli 2005 Mascha was niet aanwezig op de vergadering maar de beker zal Door Rens Veerman werden aan de volgende wegatleten de bekers uitgereikt: Beste wegatleet mannen C ringen waaronder de snelste Haarlemmer tijdens de ZKA-loop. Cyril was niet aanwezig en zal op een later tijdstip de beker ontvangen. Beste wegatleet vrouwenChristel Vear V33 minuten). Van de voorzit Martin de Groot, winnaar van de meerkamp bij de heren tijwKim Kop, beste vrouw bij de meerkamp bij de Onderlinge wedstrijden met 3266punten. Joost Bougjubileumjaar. Zijn inzet voor de sponsorloop, familiedag, jubileumnummer Hollands Wen de PR / Sponsorcommissie. Joost maakt van de gelegenheid gebruik en reikt het eerste jubileumnummer vanWelvaren uit aan de voorzitter. De omslag is geheel vernieuwd en ontworpen door SelmVeerman. Het clubblad heeft een nieuwe lay-en zal voortaan worden gedrukt. Verder ontvingen de volgende ledfu

 • Josef Oonincx en Piet Negenman, voorzitters van de jubileumcommissie, tevens

  ordt deze commissie opgeheven.

  en (niet aanwezig) voor hun inzet in Whoznext.

  ommissie wegatletiek.

  aanwezig) voor haar inbreng in de jeugdcommissie.

  voor ijn inzet binnen de Prac.

  e Sman, Rachel Boddy en Jane Boddy. Deze 3 dames

  e penningmeester Wim Roosen stelt zich opnieuw beschikbaar voor een termijn mt daar mee in.

  ing e voorzitter heropent de vergadering.

  oor het bestuur is de afgelopen maanden in samenwerking met diverse ereniging gewerkt aan een beleidsplan. De leden hebben

  en in het en krijgen de

  er 4 uur per week per categorie zal gaan. De

  nnen de vereniging.

  w Iris Roosen en Vincent van Binsberg Roland Thon en Sandra Schoonhoven (niet aanwezig) vanwege hun bijdrage in de c Ikiena van der Sluis (niet Rob van de Bruggen ontving later op de avond nog bloemen van de voorzitter zNamens de organisatie van de sponsorloop werd door Peter van Haaren een cadeauuitgereikt aan Carian van dhebben het hoogste geldbedrag verzameld. Verkiezing dagelijks bestuur Dvan 3 jaar. De vergadering ste PAUZE HeropenD Instemming beleidsplan Dbetrokkenen binnen de vdit beleidsplan voor de vergadering op kunnen vragen bij de secretaris. Het bestuur vraagt om instemming van de leden voor dit plan. Jack van de Haterd merkt op dat de groep keepfitters onderbelicht wordplan. Patricia Roosen merkt dit ook op over de oudergroep. Beidmogelijkheid hun opmerkingen aan het bestuur door te geven. Het bestuur zal dezemeenemen in het definitieve plan. In het plan wordt gesproken over drie cordinatoren. Dit is geen volledige dagtaak, de verwachting is dat het om ongevekosten voor deze cordinatoren zullen vanuit de contributie moeten worden betaald. Wellicht dat ook sponsors hiervoor gevonden kunnen worden. Het bestuurzal bij de KNAU informeren naar subsidiegeld voor deze taak. Met ingang van 2006 zal de boekhouding gesegmenteerd worden uitgevoerd. Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de kosten per groep biHet beleidsplan bestrijkt een tijdspad van 5 jaren. De vergadering stemt in met het beleidsplan.

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 5

 • Vaststelling contributie en begroting 2006

  e kosten voor het clubblad zijn begroot op de oude situatie, maar zullen niet veel

  erover is al contact geweest met de penningmeester. Tijdens de

  r nog l

  oudersgroep met de loopgroepen is dat zij

  iet Negenman deelt mede dat n derde van t van de sponsorloop naar de

  open

  rs

  xhoorn vraagt of het krachthonk ook de zomermaanden gebruikt kan worden. Dit

  n h n plan ter informatie geplaatst in de kantine.

  e Gemeente te

  Haaren vraagt naar de laatste ontwikkelingen met de gemeente en AV aarlem. De voorzitter geeft aan dat KAV Holland heeft aangegeven naar de

  en.

  Gemeente aanvragen. Sluiting

  Dmeer stijgen dan is begroot. Verzocht wordt om de kosten van de baanhuur volgend jaar in de begroting op te nemen. In de stukken voor de vergadering is de contributie voor de keepfitters gesteld op 105,- hivergadering wordt de contributie voor deze groep op 95,- vastgesteld. Tevens komt het verzoek om voor die keepfitters die niet meer komen trainen maawel bij de vereniging willen blijven en het clubblad willen ontvangen een speciaadonateurschap te regelen. Jan Roelfsema vraagt of deze donateurs dan ook stemrecht hebben? Dit zal in de statuten worden opgezocht. Het bedrag voor deze groep wordt vastgesteld op 40,-. De contributie voor de oudersgroep wordt gelijkgetrokken met de contributie voor de loopgroepen. Het verschil van detrainen op de uren dat ook de pupillen trainen. Rondvraag Vaststelling contributie 2006

  5,-

  enioren 195,-

  ning

  PGezinscontributie 37SJunioren A/B 155,- Junioren C/D 135,- Pupillen 115,- Ouders/Loopgroepen 105,- Keepfitters 95,- Donateur 40,- Wedstrijdlid 75,- Wintertrai 65,-

  de opbrengsvereniging gaat. De jubileumcommissie heeft besloten van dit geld een houten bank te ken deze bank als herinnering aan dit jubileumjaar een mooie plaats op de baan te geven. De bank is natuurlijk voor iedegebruik. Mirjam Boinzal in overleg met de trainers worden bekeken en zonodig geregeld. Door het bestuur is het herstructureringsplan vazijn panelen over het

  et Pim Mulierpark neergelegd e

  Vanuit de vergadering komen allerlei ideen naar voren voor een nieuwe kantine en een indoorhal met krachthonk, eventueel samen met het Cios en dgebruiken. Het bestuur geeft aan actief beleid te voeren met de Gemeente hierover. Peter van Hgemeente dat wij bereid zijn mee te werken aan een onderzoek naar een fusie.. AV Haarlem heeft aangegeven moeite met een fusie met KAV Holland te hebbKAV Holland wil de baan graag meerdere uren huren, dit is geprobeerd onderling te regelen met AV Haarlem. Helaas is dit niet gelukt. We zullen nu meer uren bij de

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 6

 • Jaarverslag 2005 WHOZNEXT at per ongeluk niet in het jaarverslagnummer is verschenen

  izoen haar tweede jaar in met een gewijzigde teamsamenstelling, nn, Iris Roosen, Vincent van rne begeleidster. Iris en Vincent

  e rest van het team gaat door. is een

  ro

  feest

  26 overige kosten watergeus

  ik-activiteit pupillen st C- en D- junioren

  e

  D WhoZnext ging dit sebestaande uit: Floor Leeftink, Kim Kruithof, Amber DickmaBinsbergen en Tije Klootwijk met Hannah de Boer als extehebben laten weten volgend seizoen te willen stoppen. Maar d

  hoZnext heeft dit jaar vooral geprobeerd meer naamsbekendheid te verwerven. Er Wnieuwe website gemaakt, die nu binnen de Hollandsite haar eigen plek heeft gevonden. Onze grootse activiteit dit jaar was de Watergeusdag, de kosten hiervoor waren 700 eudie is betaald uit de jubileumkas. De dag zelf was een groot succes, er zijn minstens 100 kinderen geweest en we hebben naderhand veel positieve reacties gehoord. Verder heeft WhoZnext zich bezig gehouden met de muziek tijdens de onderlinge wedstrijden. We kregen veel respons op onze aanvraag verzoeknummers in te dienen, maar helaas tijdens de onderlinge bleken er technische mankementen te zijn. Er zijn toen cds gedraaid. Volgend jaar beter! Volgend jaar is het doel van WhoZnext weer geld te werven met de sport-in. Dit geld willenwij besteden aan een activiteit a la Schrik-in-je-mik voor de pupillen, een dropping+voor de c en d junioren en we willen ons ook weer manifesteren tijdens de onderlinge. Begroting: 2004 - 2005 + 180 clinics sport-in + 20 in kas sportsupport 2003-2004

  kosten watergeus - - - 20 cds onderlinge _______ + 150 in kas totaal 2005 2006 + 150 in kas 2004 2005

  ics sport-in+ 180 clin- 250 schrik in je m- 200 dropping&fee- 80 onderling______ - 200 totaal

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 7

 • Nationale Sportpas Van de KNAU ontvingen wij de volgende mededeling: Na het sluiten van een overeenkomst met NOC*NSF voor de koppeling van het databestand van de KNAU met Nederland Sportland Digitaal, is de afgelopen week de productie opgestart van de Nationale Sportpas voor alle leden van de KNAU. Deze sportpas, die tevens geldt als ledenpas van de KNAU, geeft recht op korting bij aankoop van artikelen en producten bij aangesloten bedrijven. Bovendien kunnen sportpashouders gebruik maken van speciale acties en sparen via internet. Nog deze maand zullen de sportpassen met een begeleidend schrijven rechtstreeks aan alle geregistreerde leden van de KNAU worden verzonden. Het uniebestuur heeft er voor gekozen om de verzending in 2006 persoonlijk aan alle leden te verzenden om een zo optimaal mogelijk effect te kunnen bereiken en uw vereniging hiermee te ontlasten. De KNAU zal de verzendkosten voor haar rekening nemen; ook van de leden die nog in de loop van dit jaar worden aangemeld. De ervaring bij andere bonden leert dat het koppelen van databestanden kwetsbaar kan zijn. Vandaar dat ik op voorhand uw begrip vraag voor het geval er onvolkomenheden in de verzending ontstaan. Deze zullen in dat geval zo spoedig mogelijk worden opgelost. Informatie over de Nationale Sportpas is te lezen op www.nationalesportpas.nl Mochten de gegevens die op de sportpas staan vermeld niet correct zijn dan kun je hierover contact opnemen met de [email protected] Elles Harren

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 8

 • Ondertussen op de Holland site... Bram Baars, [email protected] Nieuwsbrieven De website blijft zich door ontwikkelen... De commissie wegatletiek is begonnen met het versturen van elektronische nieuwsbrieven, met daarin actuele zaken zoals aankondigingen en uitslagen van loopjes. Natuurlijk blijft iedereen Hollands Welvaren gewoon ontvangen. Via www.kavholland.nl/loopgroepen/nieuwsbrief kan iedereen die genteresseerd is zich nu aan- of afmelden voor deze nieuwsbrief. Er zijn inmiddels al 7 nieuwsbrieven de deur uit gegaan! Voor de baanatletiek stuurde Arno Mul na elke wedstrijd de uitslagen rond, in zijn nieuwsbrief Van Het Wedstrijdfront. Omdat het nieuwsbriefsysteem voor de loopgroepen goed bevalt, wordt vanaf nu zijn nieuwsbrief ook via de website verstuurd! Via www.kavholland.nl/uitslagen/wedstrijdfront kan je je hiervoor opgeven, en de verstuurde nieuwsbrieven teruglezen. Nieuwe afdelingen Het ontbrak op de Holland site nog aan een tweetal afdelingen. De keep-fit was nog niet vertegenwoordigd op onze website, maar daar is nu verandering in gekomen. Op www.kavholland.nl/keep-fit kunt u het wel en wee van deze groep teruglezen! Onze vereniging is ook regelmatig in de media terug te vinden: in regionale kranten bijvoorbeeld. Deze berichten worden zoveel mogelijk verzameld, en gepubliceerd op www.kavholland.nl/media. Heeft u een bericht gelezen? Scan het in, of laat het weten aan Arno van Steensel ([email protected]). Kerstloop Heb je de kerstloop gelopen? Kijk dan snel op de fotoafdeling, daar staan de fotos van de kerstloop van 2005. Susan Jansen heeft iedere atleet op de gevoelige plaat vastgelegd, dus er is een grote kans dat je er dan op staat!

  Deadline volgende clubblad 13 april 2006

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 9

 • In de spotlight met. Loopgoeroe Elmar Kal verovert KAV Holland Hoe lang is het wel niet geleden dat wij een mila afdeling hadden om trots op te zijn. Onder aanvoering van Ineke Dieperink is er een jonge garde opgestaan die hard traint en daarbij vanzelfsprekend ook hard loopt. Een daarvan is Elmar Kal. Deze jeugdige atleet baarde dit jaar vooral opzien door zijn schitterende optreden op de 5000 meter. Volgend jaar is hij a-junior en zal hij het eerste competitieteam komen versterken. Reden dus om deze talentvolle junior eens nader onder de loep te nemen. Vanaf 2002 werd Elmar lid van KAV Holland, via zijn vader Ben Kal, helaas niet meer met ons. Vanaf zijn 12e jaar deed Elmar al drie keer per week aan duurlopen. Toch besefte Elmar dat als hij verder wilde toch naar een atletiekclub moest gaan. Mijn vader zei dat ik als ik vooruit wilde gaan, het misschien toch wel handig was om naar een atletiekclub te gaan. Toen ben ik naar KAV gegaan, ook al kende ik daar niemand. Han van Leuven werd zijn trainer, na een jaar opgevolgd door Ineke. Dat Elmar een bepaalde gave heeft voor het langere lopen werd al snel duidelijk. Toen ik bij de c-spelen mijn serie won, dacht ik, ok, misschien kan ik dan toch wel hard lopen. Elmar kende een zwaar begin bij de milas. In het begin liep ik bij de mannen mee en dat viel me zwaar. Toen ik me bij de vrouwen aansloot, ging het al een stuk beter. Elmar heeft een gezonde dosis fanatisme dat hem 5 tot 6 keer per week met het lopen bezighoudt. Zijn prestaties vielen dit jaar dan ook niet tegen. Pijnlijk maar goed was zijn optreden op de 3000 meter tijdens de NK indoor in Gent. Elmar liep lange tijd in 3e positie maar werd op de eindstreep

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 10

 • voorbijgestreefd. In het buitenseizoen ging Elmar heinde en ver af om aan wedstrijden deel te kunnen nemen. Dit resulteerde in 2 clubrecords op de 5000 meter en de Engelse Mijl. Ook zijn pr. op de 1500 meter tijdens de NK in Helmond was van grote kwaliteit. Elmar doet dus een hoop afstanden en heeft daarin wel degelijk zijn voorkeur. Ik vind de 5000 meter de leukste afstand. Toch zal ik wel op de kortere afstanden blijven trainen zodat ik goed aan mijn snelheid kan werken. Voor mensen die totaal niets hebben met het lopen van langere afstanden heb ik hem gevraagd om nou eens uit te leggen wat er nou zo mooi is aan het lopen van een 5000 meter. Het gevoel dat het lekker gaat, dat je je sterk voelt en daardoor mensen gaat inhalen, daar doe je het voor. Maar daarvoor traint Elmar dan ook 5 a 6 keer in de week. Volgend jaar zal dat niet anders zijn. De progressie die hij dit jaar heeft geboekt, geeft aan dat er met deze trainingsarbeid nog een hoop winst valt te behalen. Waar veel mensen naar Holland komen voor de gezelligheid merk je dat Elmar duidelijk met een doel is gekomen. Ik wil later bij de nationale top gaan horen op de 5 en 10 km. Toch zitten er bij Holland genoeg leuke mensen, dus dat is een mooie bijkomstigheid. Hij durfde het zelfs aan om met Matthijs Smit, beter bekend als de hollende pizzabezorger, op vakantie te gaan. Ik vond het wel verrassend dat hij normaal kon doen op vakantie. Toch bleken de jongens raar genoeg om wat rare fratsen uit te halen. Elmar is waarschijnlijk zelf het best in staat om u te vertellen hoe je 5 autos door een paalincident kan laten stoppen. Ook het trainingskamp in Hoenderloo kan niet onvermeld blijven. Ja dat was wat. Christiaan die wel erg goed is in sleutels verstoppen en Gijsbert die wel heel geweldig kan tackelen. U hoort het al, weg met het suffe imago (als die er ooit al geweest is) van de milaers, dit is de toekomst van onze club. Van Elmar gaan we dus nog veel meer horen. Wellicht niet op Texel, maar op de baan kunt u deze langbenige held meerdere malen bewonderen. En als Elmar mij in vertrouwen vertelt dat als het zo doorgaat, het allemaal wel goed komt, dan kan je alleen maar concluderen dat er voor de toekomstig a-junior nog een heleboel in het verschiet ligt.

  Niet zo snel als Elmar, maar zeker niet slecht ook onze verslaggever!

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 11

 • NK Indoor voor junioren een succes Door: Arno Mul Het eerste NK van dit jaar en gelijk valt KAV met zijn neus in de boter. 4 medailles, 2x goud en 2x zilver. Rachel Boddy was het letterlijke en figuurlijke goudhaantje. Zij werd dubbelkampioen op de 400m en 800m, beide keren in een clubrecord. Zus Jane Boddy floreerde op de 800m met een prachtige zilveren medaille in een geweldig pr. Vooral de manier waarop ze haar race liep, liet een geweldige progressie zien. Op de 1500m werd ze vierde. Dan Marinus Winters. Op de 1500m pakte hij zijn eerste NK medaille ooit. In een prima gelopen race kwam hij net iets tekort voor de gouden plak. Ook Elmar Kal excelleerde op deze afstand. Hij verpulverde zijn pr tot 4,11. Tot slot Pim Hackmann. Hij kwam net tekort voor de A-finale op de 400m, maar toonde met zijn races aan, aanvallend en gedurfd te kunnen en willen lopen.

  Nederlandse Kampioenschappen in Belgi Door een fervente Palmdrinker En let wel, dit is geen sneer richting welk beleid dan ook. Ik vind een dagje of weekendje Gent namelijk altijd een vakantiegevoel creren. Wat mij betreft komen er 1000 indoor trainingsfaciliteiten, een wedstrijdaccommodatie hoeven ze mij niet te schenken. Nu ik naar al die jaren weet hoe ik moet rijden, wil ik daar nog minimaal 10 jaar gebruik van kunnen maken. Een 40 procent score, heb ik dan genoeg gezegd. De kwantiteit deelnemers was matig maar de kwaliteit loog er niet om. We hebben twee medailles gehaald, dat is voor het aanzicht van de club altijd prettig. AV Haarlem had geen deelnemers, zinloze informatie, maar absoluut een slechte zaak. Als wij ooit nog samengaan wil ik er wel beter van worden en zo wordt dat een lastig verhaal. Maar goed wij hebben Rachel Boddy, dan is het makkelijk praten. Lezers, het gaat erg goed met de club. Er heerst een positief aura rondom onze atleten, er heerst geen negativiteit rondom de baan. Sinds de lieftallige lopers onder ons de kogelbak vermijden is iedereen tevreden en dan hebben we nog het geluk dat er nog wordt gepresteerd ook. Een brede basis is in de maak, want de ontwikkeling van zowel de mila groep als de werpgroep begint zijn vruchten af te werpen. Beide competitieploegen zijn in staat om te promoveren en om eerlijk te zijn horen we ook wel op een hoger platvorm. Onze achterban moet en gaat groeien, de jeugdgroepen zijn groter dan ooit, er is zelfs weer een heuse meerkampgroep in het leven geroepen, kortom hosanna, hosanna. Waarom schrijf ik dit allemaal in een stuk dat over de NK hoort te gaan. Het NK was niet heel bijzonder, als wedstrijd. Alle Holland-atleten presteerden naar behoren en de regioatleten deden het af en toe verre van matig. Iedereen spreekt

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 12

 • over een gedevalueerd toernooi, maar dat is al jaren zo. Het is en blijft indooratletiek en dan kan men wel denken dat na een prachtig zomerjaar de hele structuur anders is, maar dat is niet reel. Ik heb in ieder geval genoten en voor degene die voldoende hebben aan de uitslagen, het Haarlems Dagblad kunt u daar verder mee helpen. Voor achtergronden verwijs ik u naar de atleten, want met zulke media is het erg makkelijk om met beide benen op de grond te blijven. Iedereen een fijn zomerseizoen gewenst.

  TRAININGSCHEMA JUNIOREN A / B / SENIOREN Geldend van 1 april tot 1 oktober Maandag Dinsdag Woensdag Vrijdag B junioren & A junioren

  19.00- 21.00 Yvonne Ron (april, september)

  19.00- 21.00 Yvonne Ron (april, september)

  Senioren sprint horden

  18.30-20.30 Wigert

  18.30-20.30 Wigert

  18.30-20.30 Wigert

  Senioren springen 18.30-20.30 Arno

  18.30-20.30 Arno

  18.30-20.30 Arno

  Werpen 19.00-21.00 Victor Maijer

  Meerkamp 19.00-21.00 XXX

  19.00-21.00 XXX

  allroundgroep ?? 19.00-21.00 Rens

  Mila

  Kracht 18.00-20.00 Op uitnodiging Training loopt van 1 april tot 10 juli.

  19.00-21.00 Ineke

  19.00-21.00 Ineke

  Ouders-basis -training

  17.30-19.00 Susan Jansen

  19.30-20.30 Esther Schouten

  Nb mila : - op donderdag 19.00 en zondag 10.00h in duinen "bleek en berg". Mocht je verhinderd zijn voor de training, meld je af bij je trainer! De woensdagavond training is een extra training, je bent van harte welkom als je ook op dinsdag en vrijdag traint! De krachttraining gaat door tot 10 juli (tot aan het NK senioren) en is voor de wedstrijdatleten

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 13

 • Driemaal zonder aanloop over verdwenen sporten en succesvolle atleten Door: Jan Bouterse, aangeleverd door Peter van Haaren Dit artikel is een iets gewijzigde versie van een artikel dat eerder werd gepubliceerd in 'Spirit', het orgaan van de atletiekvereniging AAV'36 uit Alphen a/d Rijn, waarvan de auteur lid is. Bij de vorige WK-atletiek die in St. Denis bij Parijs werd gehouden, was er een atleet uit Arabi die uitblonk in het onderdeel verspringen. Geen wonder, dachten wij, zijn vaderland kan gezien worden als n grote verspringbak en je moet daar alleen je aanloopstrook goed weten uit te kiezen. Zelf ben ik niet opgegroeid in de woestijn maar op de vette Hollandse klei en voor mijn eerste activiteiten op het gebied van de atletiek was er slechts de beschikking over een klein grasveld in de achtertuin. Voor het hoogspringen (natuurlijk zonder springkussen) kon een kleine aanloop genomen worden, maar het verspringen moest noodgedwongen zonder. Daarbij realiseerde ik mij niet (maar ik zat nog in de zesde klas van de Lagere School) dat ik een sport bedreef die ver voor mijn tijd olympisch was geweest. Helaas heb ik mijn springresultaten nergens opgeschreven, ik kan dus niet con-troleren of ik ruim veertig jaar terug misschien wel een voorzichtige atletiekbelofte ben geweest. Maar hoe ver sprong de aanlooploze wereldelite een eeuw geleden? Dankzij internet was het mogelijk om zonder verre reizen te doen toch het een en ander te kunnen verhalen. Om de zoekmachines op Internet goed te kunnen gebruiken, is het wel handig de Engelse term te weten. Gelukkig gaf ons Van Dales Groot Woordenboek Nederlands-Engels hier uitkomst: standing long jump, dat is de correcte vertaling. Elders kwam ik ook de uitdrukking long jump without impetus tegen, maar ik weet niet of die term internationaal door iedereen wordt begrepen. Het verspringen zonder aanloop werd gentroduceerd op de Olympische spelen van 1900 in Parijs, samen met de standing high jump en - daar had ik nog nooit van gehoord - de standing triple jump (hinkstapsprong zonder aanloop). In 1904, in het Amerikaanse St. Louis en in 1906 in Athene, bij de zogenaamde Interim-Spelen, bleven de drie sporten gehandhaafd, in 1908 in Londen verdween de aanlooploze hinkstapsprong van het programma en acht jaar later ook de andere twee onderdelen. Waarom dat gebeurde, is mij echter niet duidelijk geworden. Hoe kort de nummers ook op het programma hebben gestaan, ze hebben er wel voor gezorgd dat de Amerikaan Ray Ewry (1873-1937) de meest succesvolle ver-zamelaar aller tijden van gouden medailles op de Olympische atletiekonderdelen is: van 1900 tot 1908 verzamelde hij er tien stuks, op alle drie de aanlooploze springonderdelen! De beste prestaties die ik voor Ewry heb gevonden, zijn 10,58 m voor de hinkstapsprong, 1,655 m voor het hoogspringen en 3,476 m voor het verspringen, alle opgetekend bij de spelen van 1904. Werd er gemeten tot in tienden van millimeters? Nee, de drie cijfers achter de komma zullen wel het gevolg zijn van het omrekenen van feet en inches naar het metrieke stelsel. Was die 3,476 m ook het wereldrecord? Daar ben ik niet uitgekomen. Want in de lijst van medaillewinnaars komen we ook de naam van de Griek Constantinos Tsiklitiras tegen, die in 1912 bij de Olympische spelen in

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 14

 • Stockholm het verspringen zonder aanloop won met een afstand van 3,37 m. Van hem wordt verder gemeld dat hij in 1912 ook de afstand van 3,47 m had gespron-gen, dat als langstlevende atletiekwereldrecord meer dan 80 jaar zou hebben standgehouden. Niet zo lang geleden (maar waar en door wie heb ik niet kunnen achterhalen) zou het record gebracht zijn op 3,60 m. In de Griekse oudheid heeft men bij het verspringen zonder aanloop mogelijk gebruik gemaakt van gewichten. Ik weet niet meer of ik het in de krant heb gelezen, of op tv heb gezien, maar weet nog wel dat de reportage erover ging wat er gebeurt wanneer je die gewichten in je handen neemt en daarmee heen en weer gaat zwaaien. Bij de afzet zou je extra vaart krijgen en daardoor verder kunnen springen. Terug naar Tsiklitiras, die in Griekenland als een beroemdheid geldt en naar wie ook een stadion en jaarlijkse atletiekwedstrijd zijn genoemd. Hij overleed op 25-jarige leeftijd in 1913, tijdens de Balkanoorlogen. Niet door gevechtshandelingen, wat je zou denken, maar aan hersenvliesontsteking. Over Ray Ewry nog het volgende: in zijn jeugd werd hij door polio getroffen. Hij was niet de enige atleet in de geschiedenis bij wie deze ziekte voorkwam; vergelijk de Amerikaanse sprintster Wilma Rudolph, die in 1960 bij de Olympische Spelen in Rome drie keer goud won. Ik denk dat het doormaken van deze ziekte de door-zettingskracht van de getroffenen heeft verhoogd en misschien ook dat door het revalideren - wat veel gemeen heeft met trainen - de belangstelling voor het sporten werd bevorderd. Omgekeerd helpt bekendheid met sporttraining bij het revalideren na een ziekte, iets waar ik uit eigen ervaring (ook met hersenvliesontsteking!) over kan meepraten. Ten slotte: terwijl je van hoogspringen en de hinkstapsprong zonder aanloop niets meer hoort - hoogstens zijn het trainingsactiviteiten voor de zelfde onderdelen met aanloop -, is het verspringen zonder aanloop niet geheel uitgestorven. Bij demonstratiewedstrijden voor kinderen (onder andere in Belgi) en conditietests (zoals voor recruten van Westpoint in Amerika) schijnt de standing long jump nog te worden beoefend. Nog een internet-tip: op de website www.gbrathletics.com vind je de meest overzichtelijke lijsten met de resultaten van de medaillewinnaars van de atletiekonderdelen van alle Olympische spelen.

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 15

 • Uitslagen Indoor wedstrijden 8 januari 2006 - Dortmund (DUI) - Instuif 28/29 januari 2006 - Groningen - NK A junioren Mannen Jongens A 400m Joost Bouwman geen tijd 400m Pim Hackmann 51,71/51,79 (winnaar B-finale) 800m Christiaan Bosselaar 2,05,19 800m Marinus Winters 2,00,28 1500m 2de Marinus Winters 4,03,23 (CR JA en senioren) JA 1500m 5de Elmar Kal 4,11,18 (heel dik pr) 800m Marinus Winters 1,58,53 Meisjes A Vrouwen 400m 1ste Rachel Boddy 58,79/57,52 (CR MA en dames) 800m Mascha Kunst 2,26,03 800m 1ste Rachel Boddy 2,13,18 (CR MA) 800m 2de Jane Boddy 2,14,43 (zeer ruim indoor pr) MA 1500m 4de Jane Boddy 4,50,40 (CR MA) 800m Rachel Boddy 2,13,57 (Clubrecord! Oude stond al op haar naam met 2,16,18 gelopen op 23 januari 2005 in Gent 28 januari 2006 - Dordrecht - Sprint 2-kamp 800m Jane Boddy 2,20,57 50m/60m Marina Schoenmakers 6,92/7,97 22 januari 2006 - Dortmund (DUI) - Instuif 11 februari 2006 - Gent - Instuif Mannen Jongens A 400m Joost Bouwman 49,91 800m Marinus Winters 1,58,26 (volgens mij een indoor pr!) 1500m Christiaan Bosselaar 4,18,17 Vrouwen (35+) JA 800m Mascha Kunst 2,23,86 200m Marinus Winters 24,49

  400m Marinus Winters 53,64 18 februari 2006 - Gent - NK Indoor voor senioren/B-junioren/veteranen

  1500m Elmar Kal 4,15,57 (CR sneller dan vorig jaar buiten!) Dames 60m Marina Schoenmakers 7,93 Vrouwen 60m Mirjam Boxhoorn 7,99 60m Marina Schoenmakers (serie/hlv. fin.) 8,04/8,12 800m 2de Rachel Boddy 2,22,04/2,10,74

  200m Marina Schoenmakers 26,70 800m Jane Boddy 2,22,57 (Helaas niet gestart in de finale wegens blessure)

  400m Mascha Kunst 63,79 verspringen 3de Mirjam Boxhoorn 5,91 MA Heren 400m Jane Boddy 60,26 1500m Marinus Winters 4,10,32

  De eerste medailles zijn alweer binnen

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 16

 • Ken jij nog iemand die (weer) wil gaan lopen? Vanaf 7 april gaat de jaarlijkse Grachtenloopcursus weer van start. Als jij nog iemand kent die (weer) wil gaan lopen, nodig hem of haar eens uit om aan de speciale loopcursus mee te doen. Meer informatie over de cursus: In 11 weken wordt je door ervaren en enthousiaste trainers optimaal voorbereid op de HD Grachtenloop (4,6 of 9,2 km). De cursus bestaat uit een wekelijkse training op vrijdagavond van 19.30 uur tot 21.00 uur op de atletiekbaan in het Pim Mulier sportpark. Daarnaast begeleiden de trainers je in het maken van je wekelijkse huiswerk. De eerste training begint op 7 april; de laatste training is op vrijdag 16 juni, een week voor de afsluitende loop. Aan de cursus wordt meegewerkt door Run2Day en onze fysiotherapeut die voorlichting zullen geven over blessurepreventie, de keuze van loopschoenen en loopkleding De cursus is geschikt voor de (weer) startende lopers. Kortom iedereen die zich verantwoord en gezellig wil voorbereiden op de 4,6 of 9,2 km. Meer ervaren lopers kunnen zich aanmelden voor n van de 10 bestaande KAV Holland loopgroepen die trainen op dinsdag, woensdag of donderdagavond. Kosten van de cursus bedragen 75 (inclusief startbewijs). Dit dient op de eerste trainingsavond per acceptgiro te worden voldaan. Aarzel niet, schrijf alleen of samen in of! Op uitnodiging van een Holland lid op vertoon van dit artikel bedraagt de cursuscontributie 60,- Informatie en inschrijven: www.kavholland.nl of bel Christel Vear: 023-5257824

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 17

 • Van plan naar marathon van Amsterdam Door: Peter van Wees Het was op een maandag in het voorjaar dat ik tijdens een dagje luieren in de sauna in gesprek kwam met enige mensen van de loopgroep van Henny, zij hadden daags ervoor de marathon van Rotterdam gelopen. Ik had al enige jaren het idee eens een marathon te lopen, maar hun enthousiaste verhalen hebben er zeker toe bijgedragen toen ik besloot de marathon van Amsterdam te gaan lopen. Toen ik loopvriend Ronnie Geerse dit plan kenbaar maakte was direkt zijn antwoord dat hij mee zou doen. Vervolgens hebben we Hans Bakkenes gevraagd of hij een trainer en/of groep wist die ons met een loopprogramma kon ondersteunen naar dit doel. Als men iemand wil prikkelen, al dan niet bewust, is dit een techniek. Hans stelde voor om met zijn groep mee te blijven trainen en een aanvullend programma te maken, dit vonden wij ook het leukst. Nadat we de eerstvolgende woensdagavond naar Parnassia waren gerend om daar te genieten van een prachtige zomeravond en een drankje, heeft Hans de groep in kennis gesteld van ons voornemen en het voorstel gedaan om Ronnie en mij hierbij te ondersteunen door op de zondagochtenden meer lange duurlopen te gaan maken. Remco Visser en Paul van Zonneveld zegden toe ook de Amsterdam marathon te gaan lopen, zo was er binnen de loopgroep spontaan een marathonploeg geboren. Voor mij is op deze avond de marathon van Amsterdam begonnen, hier ben ik gestart met doelgericht trainen, bovendien was de hele loopgroep deelgenoot geworden, dit maakte mijn plan niet meer vrijblijvend. Het trainingsprogramma heb ik zeer gediciplineerd uitgevoerd, de eerste weken waren een beetje zwaar, ik moest duidelijk wennen aan de extra trainingsarbeid en was niet ingesteld op 4x lopen per week. Tijdens mijn vakantie in Frankrijk heb ik gewoon door kunnen trainen, door de hitte moest wel erg vroeg worden gelopen en viel het niet alijd mee om een fatsoenlijk parcours te vinden in bergachtig gebied. Met het verstrijken der weken ging het trainen gemakkelijker, nam het plezier toe en ervaarde ik altijd de betrokkenheid van mijn medelopers. Deze factoren waren goed voor de motivatie en op 16 oktober zijn we goed voorbereid aan de start in het Olympisch stadion kunnen verschijnen. De omstandigheden waren ons zeer gunstig gezind en met uitzondering van Paul hebben we naar onze eigen capaciteit gepresteerd. Paul kreeg bij 26 km wat inwendige problemen en nadat hij bij restaurant "Snorrowitz aan de amstel" van een stoelgang had genoten kon hij helaas zijn ritme niet meer vinden. Remco is gefinisht in de fantastische tijd van 3.23.45, Ronnie in 4.09.30 en ik in 4.14.41, maar wat zegt een tijd als je aan een ervaring een heel goed gevoel overhoud. Na afloop hebben we met belangstellenden van onze loopgroep thuis onze ervaringen onder het genot van een drankje uitgewisseld en hiermee een leuke periode gezellig afgesloten. Ik heb genoten vanaf Parnassia tot op heden.

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 18

 • De halve van Schoorl 2006 Door: Christel Cornelissen Na de inschrijving ergens in december voor deze loop begon het te kriebelen. Dit zou de eerste halve worden, die ik al eens eerder had gelopen. Vorig jaar had ik geen enkel referentiekader, laat staan schema waar ik op liep, dus ik begon heel vrij. Dit jaar wilde ik toch graag sneller lopen en binnen de twee uur finishen. Daarmee leg je jezelf wel druk op! De hele maand januari wekelijks een extra training ingelast en dat werkte goed. Ook de normale twee trainingen liepen lekker. De week vr Schoorl brak aan. De weersvoorspelling was eerst slecht (sneeuwbuien in het weekend), werd echter naarmate de zondag dichterbij kwam steeds beter. Niet dat het zoveel zou uitmaken, we gaan toch maar het loopt natuurlijk prettiger met een mooi winterzonnetje op je hoofd. De spanning in de woensdagavondgroep liep ook op. 12 lopers wilden Schoorl doen en voor een aantal zou het hun eerste halve marathon worden. Zondagochtend om 10.00 carpoolend met Remco, Helen, Ronnie en Roland naar Schoorl. We waren er al vroeg, om 11.00 uur. Op het gemak koffie drinken, tapen, laatste voorbereidingen treffen. Ruud bleek ziek te zijn, jammer. Jacinta en Hans waren ook nog niet helemaal hersteld van griep, maar stonden er desalniettemin toch. Het regende toen we in Haarlem weggingen en het regende nog steeds toen we richting start vertrokken. Iets tussen een regenbui en motregen in. Het startsignaal klonk, de groep kwam in begin en weg waren we. Zoals gewoonlijk had ik mij voorgenomen rustig te starten, maar zoals gewoonlijk liet ik mij toch weer meeslepen door de rest van de lopers. De bordjes kon ik zo ie zo niet ontdekken tot 6 km, en eigenlijk wilde ik zook niet zien. Ik had een interview gelezen met Telma Borst en een van haar tips was niet op het horloge te lopen, maar op het gevoel. Dat wilde ik deze loop eens uitproberen.

  e

  Het 11 km bordje passeerde ik om 1.00.15, dus mooi op schema. Vervolgens heb ik niet meer op mn horloge gekeken en de loop vlak uitgelopen. Ik kwam de finish over met 1.55.22. Koud, want het was blijven regenen dus ik was tot op het bot nat, maar zeker ook tevreden want 5 minuten sneller dan vorig jaar. Petje af voor alle vrijwilligers, die de hele dag in de regen ervoor gezorgd hadden dat alles goed verliep. Dat was pas koud! Kamiel kwam ook nog voorbij- dan wordt je weer even met beide benen op de grond gezet. Dat is toch even twee keer zo snel! Nadat de laatste in de sporthal gearriveerd was doken we weer de regen in, op weg naar het weiland waar de auto geparkeerd stond. Bij het weiland aangekomen, bleek dat er van die regen ook niet beter op was geworden; er waren diepe sporen ontstaan. Een trekker en een kleine truck waren bezig de autos naar de uitgang te slepen. Remco deed nog een heldhaftige poging om de auto op eigen kracht uit het weiland te rijden, maar strandde meteen toen hij over het pad moest. Wachtend op onze beurt, zagen we dat de slepers er mee stopten. De boer was gearriveerd

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 19

 • en was absoluut niet te spreken over de toestand van zijn grasland en dreigde het hek te sluiten. Gelukkig kwam hij weer tot rede en mochten de slepers door gaan met hun werk. Na dit oponthoud waren er nog nauwelijks files en arriveerden we om 17.30 uur in Haarlem. Een lang dagje om 2 uur te mogen lopen, maar het was weer de moeite waard. Beeckestijn cross 22 januari 2006 PHANOS BOSCROSS 5 februari 2006

  plaats in categorie cat. km tijd (h:m:s) plaats in categorie cat. km tijd (hr:min:sec)

  7 Cyril Mica m sen 9,9 32 : 57 7 Wessel Koot JPUP 1,3 6 : 4715 Marcel de Graaf m sen 9,9 35 : 36 11 Siebe Koot JPUP 1,3 8 : 5321 Stefan Rasch m sen 9,9 36 : 18 14 Vester van Heijningen JJCD 2,5 11 : 3933 Arnold Kok m sen 9,9 41 : 17 15 Machiel Smits JJCD 2,5 11 : 3939 Frans Beunk m sen 9,9 45 : 30 19 Yorick Berkel JJCD 2,5 12 : 23

  7 Henny Tiben m 40 9,9 35 : 59 21 Hidde Koot JJCD 2,5 13 : 1425 Wilfred de Groot m 40 9,9 44 : 12 6 Michelle Collingham VSEN 5,5 25 : 3827 Roland Bruin m 40 9,9 46 : 17 7 Bianca Jansen V35 5,5 25 : 4231 Peter Smits m 40 9,9 48 : 29 12 Trix Smid V35 5,5 28 : 7

  7 Han van Leuven m 45 9,9 38 : 7 13 Elise Vriend V35 5,5 28 : 1510 Aike Dirkzwager m 45 9,9 38 : 51 17 Linda van Galen V35 5,5 32 : 1325 Marcel m 45 9,9 47 : 58 8 Christiaan Bosselaar MS 11 38 : 1126 Ronald Klatser m 45 9,9 48 : 15 10 Getachew Ayele MS 11 39 : 1227 Nanning Dijkstra m 45 9,9 48 : 54 22 Ronald van der Schoor MS 11 48 : 4114 Peter Zwart m 50 9,9 43 : 26 26 Van Riessen MS 11 52 : 4

  2 Esther van Heerde v sen 6,8 25 : 28 20 Nico Cobelens M50 11 1 : 0 : 85 Josette Schoenmakers v sen 6,8 29 : 42 6 Michelle Collingham v sen 6,8 29 : 48 RTVNH VONDELPARKLOOP 15 JANUARI 2006 7 Martine Bodemann v 35 6,8 30 : 34 4 Martine Bodemann V35 10 44 : 54

  12 Caroline Groenhof v 35 6,8 31 : 39 13 Trix Smid v 35 6,8 32 : 21 19E FLORIJNWINTERLOOP 7 JANUARI 2006 15 Leontine Dieben v 35 6,8 33 : 4 3 Esther van Heerde VSEN 16 1 : 6 : 2917 Thea Smittenaar-Bas v 35 6,8 33 : 37 64 Hamid Mozaffarian M50 16 1 : 24 : 1219 Elise Vriend v 35 6,8 33 : 56 20 Janny Stoke v 35 6,8 34 : 4 SYLVESTERCROSS SOEST 31 DECEMBER 2005

  1 Barend Odijk jjun CD 2,5 10 : 52 8 Jane Boddy MJA 15 : 496 Martijn Kamps jjun CD 2,5 12 : 20 9 Rachel Boddy MJA 15 : 559 Tim Overkleeft jjun CD 2,5 12 : 30

  18 Machiel Smits jjun CD 2,5 13 : 42 KERSTLOOP AMTELVEEN 26 DECEMBER 2005 19 Vester van Heijningen jjun CD 2,5 13 : 42 2 Cyril Mica M 10 33 : 3125 Roy Janssen jjun CD 2,5 14 : 43 8 Marcel de Graaf M 10 36 : 4626 Yorick Berkel jjun CD 2,5 14 : 45 31 Laurens Kamps jjun CD 2,5 15 : 53 SINTERKLAASLOOP SANTPOORT 4 DECEMBER 2005 33 Hidde Koot jjun CD 2,5 16 : 1 2 Marcel de Graaf MSEN 10 37 : 1135 Noud Bruin jjun CD 2,5 18 : 40 11 Elise Vriend V35 10 2 19

  4 Odile Janssen mjun CD 2,5 16 : 34

  OLYMPISCH STADIONLOOP 4 DECEMBER 2005 4 Martine Bodemann V35 10 45 : 3 28 e GROET UIT SCHOORL RUN - 12 februari 2006 16 Janny (A A ) Stoke V35 10 51 : 34

  48 Paul Rietveld M35 30 2 : 27 : 5 5 Cyril Mica MSEN 10 32 : 5780 Hans Wolters M40 30 2 : 26 : 51 31 Stefan Rasch MSEN 10 38 : 985 Diederik Braat M40 30 2 : 28 : 19 41 Maarten Caminada MSEN 10 40 : 5

  151 Peter Stoelman M40 30 2 : 50 : 6 48 Sander van Riessen MSEN 10 45 : 21160 Henny Tiben M40 30 2 : 56 : 6 26 Marcel Kuhlmann M45 10 46 : 55

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 20

 • 14 Aike Dirkzwager M45 30 2 : 10 : 37 41 John Burger M45 30 2 : 17 : 57 WINCANTON MONTFERLAND RUN 4 DECEMBER 2005 58 Fred Kies M45 30 2 : 26 : 8 329 Diederik Braat M40 15 1 : 12 : 33

  Erwin Croese M45 30 2 : 57 : 45 24 Esther van Heerde VSEN 15 1 : 10 : 2245 Peter Zwart M50 30 2 : 26 : 33 49 Ronnie Geerse M55 30 2 : 49 : 6 47E WARANDELOOP 13 NOVEMBER 2005

  8 Baukje Meindertsma V40 30 2 : 22 : 14 34 Christiaan Bosselaar M 2,8 8 : 4325 C Groenhof V40 30 2 : 39 : 54 51 Marinus Winters JJUNA 5,8 19 : 5428 Trix Smid V40 30 2 : 42 : 13 64 Elamr Kal JJUNA 5,8 20 : 4152 Karien Ottolander V40 30 2 : 55 : 27 53 Simone Boschma V40 30 2 : 55 : 28 DRUNENSE DUINEN CROSS 4 NOVEMBER 2005 16 Pauline Heemskerk V50 30 2 : 57 : 46 2 Jane Boddy MJUNA 16 : 5022 Stefan Rasch MSEN 21 1 : 22 : 26

  244 Emil Buijn MSEN 21 2 : 30 : 46 G.A.C. HILVERSUM 6 NOVEMBER 2005 68 Remco Visser M35 21 1 : 36 : 9 10 Tim Ovenkleeft JJUN 16 : 2294 Ronald van der Schoor M35 21 1 : 42 : 46 15 Ovenkleeft M. MSEN 20 : 44

  169 Wilfred de Groot M40 21 1 : 48 : 2

  213 Arjan Sierveld M40 21 1 : 50 : 44 LEMELERBERG LOOP 5 NOVEMBER 2005

  251 Hans Vreeburg M40 21 1 : 56 : 47 1 Esther Heerde VSEN 11 44 : 38157 Marcel Kuhlmann M45 21 1 : 47 : 9 139 Hamid Mozaffarian M50 21 1 : 51 : 53 SPARRENBOS LOOP 10 OKTOBER 2005 171 Roland Thon M50 21 1 : 53 : 17 1 Jane Boddy MJUNB 0 : 59

  59 B Bilars M55 21 1 : 44 : 42

  69 Andre van Norden M60 21 2 : 4 : 43 HOLTERBERGLOOP 29 OKTOBER 2005

  108 Wendy Smidt VSEN 21 2 : 18 : 53 3 Esther van Heerde VSEN 16 1 : 1 : 54114 Eline Zwikstra VSEN 21 2 : 20 : 40

  29 Yvonne Jansen V35 21 1 : 46 : 37 SNERTCROSS 29 OKTOBER 2005 41 Claudia Schrijver V35 21 1 : 51 : 15 14 Rikkert van Assouw MSEN 3,5 11 : 5543 Astrid Barnhoorn V35 21 1 : 53 : 23

  46 Brigitte Campfens V35 21 1 : 53 : 51 BREDASE SINGELLOOP 2 OKTOBER 2005

  55 Linda van Galen V35 21 1 : 56 : 49 51 Willem Branderhorst M50 21 1 : 49 : 489 Helen Velthuizen V35 21 2 : 4 : 56 47 Saskia Smit V40 21 1 : 49 : 17 69 Christel Cornelissen V40 21 1 : 55 : 22 90 Bettyleen de Vries V40 21 2 : 0 : 18

  112 Jacqueline Slaaf V40 21 2 : 6 : 28 131 Miriam Karhof V40 21 2 : 15 : 31

  28 Janny Stoke V50 21 1 : 54 : 40 69 Madelon Derksen V50 21 2 : 22 : 28 42 Laura Gulickx V55 21 2 : 11 : 30 48 Corrie Fictoor V55 21 2 : 19 : 45

  6 Cyril Mica M35 10 33 : 16 20 Marcel de Graaf M35 10 36 : 20

  182 Rob Huisman M40 10 1 : 0 : 18 74 Arie Hennevanger M50 10 55 : 41

  181 Neely van Os VSEN 10 1 : 3 : 44 68 Fanny Tielemans V45 10 1 : 0 : 58

  5 Martine Bodemann V50 10 44 : 56 11 Karla Groen V60 10 1 : 3 : 30

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 21

 • Uitslagen kerstveldlopen 2005

  PR = Parcours

  Record Jongens Meisjes C pupillen 1 kleine ronde C pupillen 1 kleine ronde

  1 Job Wiltink 6,13 PR 1 Marieke Mul 10,01 2 Siebe Koot 9,06 2 Ruby Aarts 10,01

  B pupillen 1 kleine ronde B pupillen 1 kleine ronde

  1 Wessel Koot 5,50 PR 1 Sarah Thonis 6,55 PR 2 Mischa v. Baarle 6,43 2 Anna v.Loo 7,34 3 Bosse Kokosky 6,55 3 Isa Kethmeier 7,36

  4 Maaike Merckens 8,40 A pupillen 1 kleine ronde 5 Rivka v.Heyningen 8,34

  1 Tymen Wiltink 5,32 6 Shanice v. Kan 8,40 2 Florian v. Heyningen 5,43 3 Jesse Roosen 6,39 A pupillen 1 kleine ronde 4 Jesse Boschma 7,37 1 Nadine Luckett 7,14 5 Mischa Davids 9,03

  Onbek. Gr 1 kleine ronde Selena ?? 7,27 Onbekende groep Michiel Woerle 7,29 Joppe Heming 9,20 Freek Berends 7,34 Sylke ?? 9,52 Olivier Woerle 9,06 Thys ??? 9,55 Bad v. Rijn 9,55 D junioren (1 grote ronde)

  1 Vester v. Heyningen 8,43 D junioren (1 kleine ronde) 2 Machiel Smits 8,44 1 Odile Jansen 6,14 3 Sebastiaan W 10,06 2 Mirthe Wiltink 6,20 4 Jorren 10,07 3 Nikky Buiting 6,44 5 Hidde Koot 10,12 4 Alois Vaals 7,06 6 Laurens Kamps 10,21 7 Rik 11,10 C meisjes (1 grote ronde) 8 Matthys 11,28 1 Gina Overkleeft 10,25 9 Naut 11,41 2 Anniek 12,04

  10 Sebastiaan 11,41 3 Marije 12,04 11 Wisse 14,08 en nog 8 anderen

  C junioren 1 x acht Dames, Meisjes A/B, Ouders (1 acht)

  1 Martijn Kamps 11,25 1 Jane Boddy (MA) 11,07 PR 2 Rimbert Vahle 12,18 2 Rachel Boddy 11,07 3 Roy Jansen 12,20 3 Gunilla Boomsma 11,31 4 Koen 12,20 4 Martine 12,19 5 Thierry Kruithof 12,41 5 Ineke Dieperink 14,03 6 Jord Buiting 12,41 6 Tiny Schoen 14,08 7 Dide Damave 12,41 7 Birgit 14,52 8 Teun vd. Berg 12,45 8 Hannah de Boer 14,56 9 Ton 12,51 9 Marja 15,10

  10 Ramon 13,38 10 Annelies 15,16 11 Mats 16,16 11 Marjolein 15,22 12 Siegerd 17,40 12 Anne Reygersberg 15,28

  13 Dorien Negenman 15,35

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 22

 • Heren, Jongens A/B ouders etc (2 achten) 14 Anna Mulder 15,42 1 Marinus Winters (JA) 19,31 PR 15 Saskia 15,46 2 Christiaan 19,45 16 Marieke Piek 15,54 3 Stefan Kraaykamp 20,32 17 Emy 17,00 4 Pim Hackmann 20,55 18 Marijke 17,01 5 Han v. Leuven 22,28 19 Inge 17,06 6 Elmar Kal 22,28 20 Ria Reekers 17,07 7 Joost Bouman 22,37 21 Nieske 17,24 8 Martin de Groot 23,31 22 Cindy 18,15 9 Koen Baars 23,38 23 Carolien 18,22

  10 Max Kop 23,56 24 Elles 18,43 11 Arnold Kok 25,08 25 Margot 18,43 12 Erik Negenman 25,49 13 Ivo v. Haaren 25,54 Dames/ouders 2 achten 14 Roland Bruin 26,18 1 Elise Vriend 29,56 15 Peter Smits 26,25 16 Wigert Thunnissen 26,37 Parcour_records 17 Matthys Seylhouwer 26,37 JPC Job Wiltink 6,13 200518 Vincent v. Lieshout 26,47 JPB Wessel Koot 5,50 200319 Bas Kamps 27,10 JPA Tim Overkleeft 5.13 200120 Richard 27,46 JD Tim Overkleeft 8.01 200221 Ruud vd. Heu 27,54 JC Jos Jansen 10.46 200122 Marcel Kuhlmann 28,00 JB Jos Jansen 22.20 200323 Rens Hoogewerf 28,06 JA Marinus Winter 19,31 200524 Michel de Ruyter 28,06 Heren Christiaan Bosselaar 19,28 200425 Bram Baars 28,07 MPC Rivka 7,15 200426 Tom 28,14 MPB Sarah Thonis 6,55 200527 Aad Harren 28,32 MPA Lisa de Vries 6.16 200128 Bart Taag 28,56 MD Gina Overkleeft 5,56 200429 Rien de Groot 29,39 MC Floor Leeftink 9.42 200130 Tom Hackmann 29,47 MB Rachel Boddy 11.16 200331 Jeroen Harren 30,54 MA Jane Boddy 11,07 200532 Jannes de Boer 30,58 Dames Esther v. Heerde 10.48 200333 Gerard Baars 31,12 34 Maurits Overkleeft 32,01 35 Wim Roosen 32,03 36 Rob Reygersberg 34,12

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 23

 • Uit de jeugdcommissie door: Rob Schoonen Het is al weer een hele tijd geleden dat er een gewone Hollands Welvaren op de deurmat viel. De laatste HW was vr de jaarvergadering en stond vol jaarverslagen. Misschien niet voor iedereen even interessant, maar er moet ook bestuurd en verantwoording afgelegd worden. Inmiddels zijn we weer enkele maanden verder, maanden waarin veel pupillen en junioren door de duinen geploeterd hebben om hun conditie op peil te houden. In de zaaltrainingen is er verder aan lenigheid en behendigheid gewerkt. Sommigen hebben nog strijd geleverd in het KennemerCross Circuit of op indoorwedstrijden in Amsterdam of Groningen. Actuele uitslagen zijn steeds op de website te vinden (www.kavholland.nl)! En bij de Kerstloop was de (warme) erwtensoep niet aan te slepen ..... Het zomerseizoen is al weer heel dichtbij. In deze aflevering vindt u weer de trainingsschemas voor de jeugd. De trainingen zijn gepland op de vertrouwde dinsdag en vrijdagavond. Op dinsdagavond is er op de tijd dat uw kind traint ook weer training voor ouders.... De groepen van pupillen en junioren worden nog steeds groter. In overleg met de trainers is er voor gekozen om de groepen betrekkelijk klein te houden, zodat kinderen zoveel mogelijk aandacht kunnen krijgen en hun onderdelen intensief kunnen oefenen. Uiteraard betekent dat ook dat er weer veel trainers ingezet moeten kunnen worden. Gelukkig zijn er weer oudere atleten bereid gevonden om een JAL-cursus (Jeugd Atletiek Leider) te volgen, zodat zij hun ervaring op een verantwoorde manier kunnen overdragen. Om met name de pupillen weer even te laten wennen aan het nieuwe wedstrijdseizoen organiseren we op zaterdag 8 april een onderlinge pupillenwedstrijd op onze eigen baan!! De details volgen zo spoedig mogelijk, maar reserveer alvast de datum in uw agenda!

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 24

 • De samenstelling van Jeugdcommissie is veranderd. De oproep in de laatste reguliere HW voor vervanging van vertrekkende leden heeft meer vragen opgeroepen dan nieuwe JC-leden.... In de JC moet er een zekere doorstroom zijn, zodat zittende ouders goede voeling hebben met de pupillen en jeugdgroepen. Het vertrek van leden was dus gepland. Bij deze grijpen we de gelegenheid aan om de vertrekkende leden hartelijk te bedanken voor hun inzet! Ikiena van der Sluis (moeder van Rimbert (JC) en Ludo (JD)) heeft zich zon 2,5 jaar voor de atletiekjeugd ingezet. Zij heeft afgelopen 1 december de JC vaarwel gezegd met de toezegging dat we in geval van nood altijd nog wel een beroep op haar kunnen doen. Dat horen we graag! Elise Vriend (moeder van Roy (JC) en Odile (MD)) neemt per 1 april a.s. na zon 3,5 jaar afscheid van de JC. Waarschijnlijk geen grapje. In beide geval is het ouder worden van de kinderen een belangrijke reden om plaats te maken. De kinderen van Fanny Tielemans hebben inmiddels de atletiek vaarwel gezegd; begrijpelijkerwijs is dit voor Fanny aanleiding om uit de JC terug te treden. Gelukkig was zij zo sportief om haar taken te blijven vervullen tot er een waardige opvolger gevonden was. Inmiddels is er een zeer waardige opvolger in de JC gevonden in de persoon van Edith Mees (moeder van Sacha (MC) en Matthijs (JPA)). Beste Ikiena, Elise en Fanny, namens de jeugdatleten en medeJC-ers hartstikke bedankt voor jullie inzet in de JC voor onze jeugdatleten!!! En we hopen dat we jullie toch nog regelmatig op of bij de baan tegen zullen komen.

  INTERNATIONAAL (FICEP) SPORTKAMP 2006 Hieronder een oproep van de organisatoren van onze herfstkampen, die we graag onder de aandacht brengen van C/B-junioren. KAV Holland speelt geen rol in de organisatie, maar de deelnemers uit het verleden is het kamp steeds goed bevallen. Plaats Luik (Belgi) Verblijf Op het universiteitsterrein van Sart Tilman Slaapplaats 4 persoonskamers Datum 30 juli tm 7 augustus 2006 Leeftijd 14 15 16 jaar Kosten 230.00 (excl. Reiskosten en zakgeld) Sporten O.a. handbal, judo, basketbal, dansen, frisbeen, zwemmen,

  atletiek, voetbal, Volleybal, klimmen, orinteringsloop, etc. Deelnemende landen Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Itali, Belgi, Tsjechi, Slowakije, Hongarije, Nederland. Heb je interesse of vragen ??? Neem dan contact op met: Marga Kortekaas of Sonja van Noort (0252-213622/ [email protected]) Of vraag hoe het in 2005 was aan een van onderstaande deelnemers:

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 25

 • Joost Verdel, Ruud van Noort, Frans Beijk, Hein Heemskerk, Bastiaan Roosen Jeroen Roosen, Jord Buiting, Thierry Kruithof, Tim Overkleeft, Teun vd Berg, Koen Fokkema, Dave Clemens

  Onder druk presteren Door iemand die zwaar onder de indruk is Waar zijn de tijden gebleven dat je een winter vol wedstrijden had en daarvoor gewoon in je eigen land kon blijven. U merkt het al, ik begin dit verhaal niet met een harde nieuwsfeit. We moeten blij zijn dat het Martiniplaza een keer per jaar wordt omgetoverd in een prachtige arena, waarin je 23 ogen nodig hebt om geen prestatie te willen missen. Zo ook dit weekend, want de hal was weer behoorlijk oranje getint en dan wil je geen prestatie missen. Herinnert u zich nog dat Vincent vorig jaar handen tekort kwam om de d-junioren in het gareel te houden. Meisjes die Vincent zijn trui met capuchon met zout lastigvielen, zodat er van coachen weinig terecht kwam. Deze meisjes worden ook groot en dat bleek op de zaterdag . Odile Jansen, Nikki Buiting en Anna Schoonen zijn in de tussentijd zo volwassen geworden dat de ouders bij wijze van gewoon thuis zouden kunnen blijven. Het rijbewijs ontbreekt nog, maar anders wist ik het wel. Die zijn zo zelfstandig dat je ze aan het einde van de dag opeens tegenkomt, afvragend hoe het ze vergaan is. Helaas maar drie deelnemers bij de d-junioren maar ik geloof dat vooral de kogel best wel ver vloog. Ik vergeet erbij te zeggen dat deze wedstrijd over twee dagen verspreid was. Toch zal je dat niet in mijn stuk terugvinden, want er gebeurde zo veel dat ik echt niet meer weet wat er op welke dag gebeurde. Het scheen dat er op een bepaalde dag een drielingzus op de baan rondliep en dan weet je al dat er medailles mee naar huis genomen gaan worden. Het is dat Kaira tegenwoordig aan aquajoggen doet, anders viel er nog meer succes te noteren. Uiteindelijk werden het slechts 2 gouden en 1 zilveren medaille. Ook Marinus won een zilveren plak en vlak na de race had hij geloof ik nog niet in de gaten houden dat dit zijn eerste medaille op een mondiaal toernooi is. Ik hoop dat die gedachte reeds zijn gedachten ingezonken is. U merkt het al, ik schrijf naar een climax toe. De c-junioren zijn toch een beetje mijn groep en daar gebeurd ook altijd wel iets mee. Jaike bijv die gewoon in de halve finale stond op de 60 meter maar dat niet doorhad en gewoon al lekker thuiszit. Of Jord Buiting die tijdens de finale van de horden vorig jaar nog onderuit ging, maar nu gewoon goud wint als een volleerde prof. Toch maakt Thierry het altijd het bontst op zon toernooi. Sinds jaar en dag wint Thierry het kogelstoten en nu had hij concurrentie van een jongen die een jaar onder hem ook alles wint wat er te winnen valt. Een mooie clash dus en dan te bedenken dat Thierry is overgestapt op de draaitechniek. Een techniek die hij uiteraard nog niet zo goed beheerst als de aanglij, maar toch waren we wel benieuwd hoe dat zou gaan. De kwalificatie was dan ook geen probleem, maar de afstanden vielen toch ietwat tegen en dan slaat de twijfel toe. Na overleg met de coach besloot Thierry toch de finale al draaiend in te gaan. Hoewel de afstand er iets op vooruit ging, bleek na 3

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 26

 • pogingen dat het met de draai onmogelijk werd om de gouden medaille te winnen. Dus toch maar glijen maar hoe snel zet je die knop om tijdens zon wedstrijd. De 4e poging was nog even aftasten, de 5e poging was al iets raker en dan die laatste. Technisch gezien misschien niet uitstekend maar Thierry weet de kogel zo te raken dat nadat hij geland is je stiekem weet dat hij het weer geflikt heeft. Maar het is toch even wachten totdat je de afstand daadwerkelijk op het scorebord ziet verschijnen. Ja!!!! Hij pakt de leiding maar dan moeten er nog twee stoten en er hoeft er maar een raak te zijn en daar gaat zijn ongeslagen status. Gelukkig waren de concurrenten van Thierry net zo verbouwereerd als zijn aanhang, zodat de gouden medaille door het oog van de naald mee naar de Macdonalds werd genomen. Het was leuk.

  Trainingschema zomer jeugd 2006 van 1 april tot 1 oktober Pupillen Let op Zomervakantie stop: 30 juli tot en met 28 augustus??? Dinsdag van 17.30 19.00h (60 kinderen) Pup C PupB rood PupB

  blauw PupA Rood

  PupA Blauw

  PupA Geel

  PupA Groen

  Manon Arno Pim Kim Kop Bram Robin Max Inval: Anne, Kim Kr, Koen, Amber Vrijdag van 17.30 19.00h Pup C PupB rood PupB

  blauw PupA Rood

  PupA Blauw

  PupA Geel

  PupA Groen

  Floor Anne Pim Kim Kop Gijs Robin Max Inval : Kim Kr, Koen, Amber Junioren D / C Dinsdag woensdag vrijdag D junioren (j/m 26/23) 56 (was 33)

  17.30-19.00 Vincent van Binsb. Martin de Groot Sjoerd Harren

  17.30-19.00 Vincent van Binsb. Martin Sjoerd Harren

  C junioren (j/m 18/15) 33 (was 28)

  17.30-19.00 Hannah Ivo

  Specialisatie pols/horden hannah (18-19.00h) werpen Victor (19-20.00h) springen/sprint Yvonne (18-19.00h) Ivm fysieke leefdtijd mila

  17.30-19.00 Hannah Ivo

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 27

 • D-SPELEN door: Vincent van Binsbergen Er leiden meerdere wegen naar Rome, das al lang bekend, hetzelfde geld eigenlijk voor Groningen, zo kan je via Flevoland, over de afsluitdijk, of gewoon lekker terug met de trein. Maar genoeg daarover. Sommige atleten hebben voor zichzelf de datum voor deze wedstrijd al ruim van te voren omcirkeld. Anderen zorgen ervoor dat zij niet alleen de datum omcirkelen, maar zorgen ervoor dat de hele familie, inclusief ooms en tantes, dat gewoon doet. Zo reisden er een aantal complete families af naar het koude noorden voor een weekendje in het altijd gezellige Groningen. Daar aangekomen kijken of je op die manier een mooie basis kan leggen voor een PR verspringen (Anna & Nikki), een flinke (rot)beuk met de kogel of gewoon lekker je kroost aanmoedigen als opwarmertje voor een lekkere pizza s avonds! Op deze manier vertrokken Odile, Nikki & Anna als verreweg de gezelligste groep D meiden naar het Martiniplaza en nadat er nog voordelig spikes werden aangeschaft kon de wedstrijd beginnen. Odile kwam als enige uit op de 60m en verder hadden alle drie de meiden een afspraak met de zandbak, waarna de dag afgesloten werd met een spannende kogel-tweestrijd tussen Anna en Nikki (Rutger Smith, kwam slechts tot een acceptabele 19.52m in een van de andere hallen). Uitslagen vind u hieronder, persoonlijk verslag van de dames volgt zo snel mogelijk, jullie dachten toch niet dat jullie eronderuit kwamen he! Maar dat het gezellig was kan ik u verzekeren! D Spelen 28-01-06 Meisjes Junioren D 2e jaars 60m Odile Janssen 9,41s Verspringen Odile Janssen 3,77m Nikki Buiting 3.40m Anna Schoonen 3,20m Kogelstoten Nikki Buiting 8.29m Anna Schoonen 8,82

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 28

 • 4e CD Evening Games 16-9-2005 Castricum

  Jongens jun.D1 80 mHrd Ver 1000 m totaal aantal

  punten

  Machiel Smits 16,8 4,00 3,30,30 1153 Rick Mesker 17,4 3,73 pr 3,51,80 941 Ludo Vahle 17,8 3,92 pr 4,16,40 841 Mathijs Phernambucg 22,1 3,28 4,21,90 497 Jongens jun.D2 80 mHrd Ver 1000 m totaal aantal

  punten

  Roy Jansen 18,1 4,57 pr 3,33,10 1175 Dide Damave 16,6 4,22 pr 3,39,50 1155 Silvan Stroet 16,7 4,00 3,47,50 1059 Jasper Smit 17,3 4,00 3,43,00 1048 Meisjes Jun.D1 150 m Hoog Speer totaal aantal

  punten

  Mirthe Wiltink 24,10 1,20 15,99 pr 926 Odile Jansen 23,10 1,15 14,29 pr 916 Anna Schoonen 25,40 1,00 pr 14,06 pr 661 Nikkie Buiting 25,40 1,00 pr 10,40 571 Meisjes Jun.D2 150 m Hoog Speer totaal aantal

  punten

  Gina Overkleeft 0 1,25 19,5 740 Jongens C junioren 300mH discus 600m Thierry Kruithof 46.1 36.09 1.44.8 Jord Buiting 44.8 0 1.44.5 Tom Schoonen 52.5 25.96 1.55.9 Martijn Kamps 49.9 23.55 1.46.9 Loek Veenendaal 54.4 15.15 1.53.9 Teun v/d Berg 55.0 19.06 2.08.6 Daan de Wit 59.2 18.94 2.05.1 Rimbert Vahle 54.6 16.02 0 Dennis v. Binsbergen 53.6 16.99 0 Meisjes C junioren 300mH Kogel 600m Julia Eshuis 57,8 7,08 201,2 Marije Siegerist 57,9 7,51 214 Inge Phernambucq 61,9 7,88 213,8 Melissa Leeuwe 61,8 6,66 211,7 Sabine Gigengack 60,2 5,74 216,8 Sacha Mees 61,9 5,82 217,4

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 29

 • D spelen jongens jun. D 1e J. Ludo Vahle discus 20.15 Machiel Smits ver 3.87 jongens jun. D 2e J. Dide Damave discus 26.45 5de kogel 9.56 Roy Jansen discus 24.70 8de kogel 9.31 Ramon Ginton kogel 5.39 PR Jasper Smit 80 m 11.82 ver 4.14 PR C-spelen 27&28 augustus Amsterdam

  Meisjes Jongens Aniek Munk 1000m 3.37.68 Dennis v Binsbergen 100m DNF ver 3.70 ver 4.07 Inge Phernambucq ver 3.83 kogelslingeren 12.64 hoog 1.25 Rimbert Vahle 1500m 5.33.62 kogel 7.42 kogel 8.26 kogelslingeren 17.37 discus 19.13 Julia Eshuis ver 4.26 speer 26.18 hoog 1.30 Thierry Kruithof 100mH 15.77 discus 18.93 kogel 14.17 kogelslingeren 17.49 discus 34.78 Marije Siegerist 80m 11.56 kogelslingeren 25.68 hoog 1.30 Tim Overkleeft 1500m 5.52.01 discus 17.68 speer 14.03 Melissa Leeuwe ver 3.24 discus 16.84 speer 14.68 Rene Kies ver 3.61 hoog 1.35 speer 13.21 Sacha Mees ver 3.51 discus 12.77 kogelslingeren 12.79 NK estafette 18 september Amstelveen

  C junioren 4x80 Zweedse meiden Holland 1 44.03 2.49.40 meiden Holland 2 DNF 2.56.15 4x100 Zweeds 4x800 jongens Holland 1 49.08 2.22.90 DQ jongens Holland 2 54.62 2.31.10

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 30

 • B E L A N G R I J K E A D R E S S E N Bestuur Voorzitter: Maurits Overkleeft, Vondelkade 22, 2106 AJ Heemstede. T. 023-5242276 e-mail: [email protected] Secretaris: Elles Harren, Kievitstraat 24, 2025 ZJ Haarlem. T. 023-5379508. e-mail: [email protected] Penningmeester: Wim Roosen, L. Brownstraat 49, 1992 HZ Velserbroek. T. 023-5386399 e-mail: [email protected] Rekeningnummer: 17.58.35.063 tnv KAV Holland te Haarlem Technische Zaken Commissaris Baanatletiek: Wim Roosen (a.i), zie boven Commissaris Wegatletiek: vacant Commissaris Jeugd : Rob Schoonen, Delftlaan 87, 2023 LD Haarlem. T.023-5257604, e-mail: [email protected] Trainerscordinator Baan : Ron Huibers, Soendastraat 50, 2022 XX Haarlem. T. 023-5252104 e-mail: [email protected] Facilitaire zaken: Terry Burghout, Vrijheidsweg 112, 2033 CE Haarlem. T. 023-5332503 e-mail: [email protected] Wedstrijdorganisatie: Kees Roosen, Marnixplein 18, 2023 RL Haarlem. T. 023-5260156, e-mail: [email protected] Wedstrijdsecretariaat CD junioren : Edith Mees, Jelgersmastraat 14, 2023 EP Haarlem T. 023-5255020, e-mail : [email protected] Wedstrijdsecretariaat Pupillen: Margot Brackenie, L. Brownstraat 49, 1992 HZ Velserbroek. T. 023-5386399, e-mail: [email protected] Gironummer 3164307 tgv wedstrijdsecretaris CD junioren/pupillen Wedstrijdsecretariaat AB junioren/senioren: Arno Mul, Leidsestraat 146, 2013 XP Haarlem. T. 023-5340378, M. 06-21825469, e-mail: [email protected] Gironummer 3159629 tgv wedstrijdsecretaris AB junioren/senioren Trainers Senioren sprint horden: Wigert Thunnissen, Leidsevaart 132, 2013 HD Haarlem. T. 023-5514947, F. 023-5515084, M. 06-55752922, e-mail: [email protected] Senioren springen: Arno Mul, Leidsestraat 146, 2013 XP Haarlem. T. 023-5340378, M. 06-21825469, e-mail: [email protected] Senioren MiLa: Ineke Dieperink, Dolfijnstraat 46, 2024 VV Haarlem. T. 023 - 5276614 e-mail: [email protected] Senioren MiLa: Han van Leuven, Forelstraat 10, 2037 KZ Haarlem. T: 023-5363581, e-mail: [email protected] Junioren AB: Ron Huibers, T. 023 5252104, e-mail: [email protected] Junioren C: Hannah de Boer, Nieuwe Groenmarkt 49-9, 2011 TV Haarlem. T. 06-52328321. e-mail: [email protected] Junioren D: Vincent van Binsbergen, Schotersingel 83, 2012 GD Haarlem. T. 023 5271937 e-mail: [email protected] Pupillen (hoofdtrainster): Kim Kop, Kleverlaan 12, 2061 TH Bloemendaal T. 023 5275680 e-mail: [email protected] Loopgroepen: Henny Tiben, Engelandlaan 644, 2034 HC Haarlem T. 023-5403234 Susan Jansen, Schotersingel 7, 2021 GA Haarlem, T. 023 - 5268687, e-mail [email protected] Jan de Ruiter, Reitzstraat 75, 2021 TP Haarlem. T. 023-5271506, e-mail: [email protected] Thea Smittenaar, Verspronckweg 23, 2023 BA, Haarlem. T. 023 - 5272498 Annie Roodenburg, Swaluestraat 25A, 2042 KA Zandvoort e-mail: [email protected] Rens Veerman, Soutmanstraat 19, 2021 ZC Haarlem. T. 023-5250790 e-mail: [email protected] Hans Bakkenes, Thomsonlaan 49, 2014 TS Haarlem. T. 023 - 5243738 e-mail: [email protected] Dames Keep Fit: Mickey DHerripon, Delftlaan 205, 2024 CA Haarlem. T. 023-5264049 Heren Keep Fit: Sjaak van de Haterd, Santpoorterstraat 9, 2023 DA Haarlem. T. 023-5251469

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 31

 • Ouders: Tini Schoen Eriks, Oost-Indiestraat 6, 2013 RP Haarlem, T.023-5421153 Esther Schouten, Rollandstraat 25, 2013 SL Haarlem. T. 023-5343711 e-mail: [email protected] Ledenadministratie Peter G.J. van Haaren : e-mail: [email protected] Commissie Jeugd Voorzitter: Rob Schoonen, Delftlaan 87, 2023 LD Haarlem, T:023-5257604, e-mail: [email protected] Penningmeester: Peter van Haaren, Dolfijnstraat 11, 2024 VT Haarlem. T. 023-5264679, e-mail: [email protected] Secretaris : Elise Vriend, Marsstraat 127, 2024 GD Haarlem, T. 023-5253410, e-mail : [email protected] Secretaris : Edith Mees, Jelgersmastraat 14, 2023 EP Haarlem, T 023-5255020, e-mail : [email protected] Commissie Weg Voorzitter: Vacant Leden: Andre Soff, Schotervlielandstraat 2, 2024 EA Haarlem. T. 023-5276759 e-mail: [email protected] Rens Veerman, T. 023-5250790, e-mail : [email protected] PRAC/ Evenementen Organisatie Voorzitter: Linda Jansen, Granidastraat 7, 2026 SL Haarlem. T. 023-8913167 e-mail: [email protected] Leden: Loes Balm, Grote Sluis 2, 2063 JZ Spaarndam, T.023-5390903, e-mail : [email protected] Corien Baars, Raafstraat 5, 2025 ZE Haarlem, T.023-5380775, e-mail : [email protected] Susan Jansen,Schotersingel 7, 2021 GA Haarlem, T. 023-5268687, e-mail : [email protected] Marianne Dickmann, Muiderslotweg 54, 2026 AP Haarlem T. 023-5381348 e-mail: [email protected] Holland Welvaren / Cluborgaan Redactie : Carian van der Sman (hoofdredactie) Maria van Wilsveenhof 3, 2632 DD Nootdorp T. 015-3807918 M: 06-48310368. e-mail: [email protected] Alle kopij m.b.t. wegatletiek naar: vacant / hoofdredactie Alle kopij m.b.t. de jeugd naar: vacant / hoofdredactie Commissie van Beroep Johan de Jong, Jacob de Witstraat 3, 2102 BL Heemstede T. 023 - 5287111 Tiny Oonicx-Braat, Santpoorterplein 22, 2023 DN Haarlem T. 023 - 5261896 Piet Negenman, Stuyvesantstraat 14, 2071 VJ Santpoort T. 023 - 5386898 Vertrouwenpersoon Sasja Tolsma, Laurens Reallaan 35, 2024 BC Haarlem. T. 023-5258645 Persrelaties/Sponsoring/Advertentiezaken: Arno van Steensel, T. 023-5402467 M 06-53256624 e-mail: [email protected] Joost Bouwman, M. 06-51995413 e-mail: [email protected] Fysiotherapeut: Joost Vollaard, Brandtstraat 28, 2021 SM Haarlem. T. 023-5276114, M: 06-46181550 e-mail: [email protected] Website: http://www.kavholland.nl Webmaster : Bram Baars, Raafstraat 5, 2025 ZE Haarlem T :06 13188008 E-mail : [email protected]

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 32

  Van de redactieCorrectie ! Notulen van de algemene ledenvergadering Jaarverslag 2005 WHOZNEXT Nationale Sportpas Ondertussen op de Holland site...In de spotlight met.Nederlandse Kampioenschappen in BelgiTRAININGSCHEMA JUNIOREN A / B / SENIOREN Driemaal zonder aanloop Uitslagen Indoor wedstrijden Ken jij nog iemand die (weer) wil gaan lopen?Van plan naar marathon van AmsterdamDe halve van Schoorl 2006 Uit de jeugdcommissieINTERNATIONAAL (FICEP) SPORTKAMP 2006Onder druk presterenTrainingschema zomer jeugd 2006