Hollands Welvaren maart 2006

Click here to load reader

download Hollands Welvaren maart 2006

of 32

 • date post

  15-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  227
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren maart 2006

Transcript of Hollands Welvaren maart 2006

 • Van de redactie Het eerste gewone clubblad in een nieuw jasje. De reacties op het jubileum nummer waren positief. Dank voor de positieve geluiden. We hebben er met veel mensen aan gewerkt, maar ik wil toch even speciaal Selma Veerman noemen die de prachtige omslag heeft ontworpen. Ik vind dat het clubblad hiermee een smoel heeft gekregen. Niet alleen aan de buitenkant, want de fotos aan de binnenkant maken het blad ook een stuk aantrekkelijker al zeg ik zelf. Ik blijf zeer benieuwd naar de reacties. Schroom niet om ook kritisch te zijn. Alles is welkom op weelsman@zonnet.nl. Veel lees plezier, Carian van der Sman

  Kerstloop 2006, uitslagen zie verderop in dit clubblad

  Correctie ! Als een kogel tussen de ogen trof mij het woord geschietschrijvend in mijn bijdrage aan het recente lustrumnummer. Zeker, in al die tachtig jaren zullen er heus wel wat mini-oorlogjes gevoerd zijn. Maar niet voldoende noemenswaard om er een woordspeling voor te verzinnen. Dus, gewoon een taalblunder, beste lezertjes. Ik hoop dat jullie even verbijsterd waren als ik beschaamd. H.Jan Roelfsema

  Deadline volgende clubblad

  13 april 2006Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 1

 • Van de voorzitter Mijn eerste bijdrage voor het clubblad in de nieuwe vorm. Het jubileumnummer heeft veel positieve reacties opgeleverd. Een prachtige omslag met een mooi weergegeven inhoud. Mijn complimenten voor iedereen die aan het jubileumnummer hebben meegewerkt. De afgelopen periode hebben we als bestuur nagedacht over het vervolg op het beleidsplan 2006-2010. Samen met de commissies zullen we jaarplannen ontwikkelen. We hopen dat we in het volgende clubblad daar uitvoeriger informatie over kunnen geven. Als bestuur zijn we zeer tevreden met de ontwikkelingen op diverse gebieden. Zonder volledig te zijn wil ik er een aantal er noemen: De fantastische resultaten van met name de jeugdleden bij de diverse indoorwedstrijden; De JAL-cursus die een aantal (jeugd)leden gaat volgen; De cursus assistent-trainer loopgroepen en trainer loopgroepen, die door een aantal leden gevolgd gaat worden; De website die doorontwikkelt; De vernieuwde nieuwsbrieven en de lopersencyclopedie op de website. Vorige week heeft de Gemeente Haarlem een informatie-avond georganiseerd over de herstructurering van het Pim Mulier Sportpark. In het clubhuis is een affiche opgehangen waarop de herindeling te zien is. De inrichting van de atletiekaccommodatie zal vooralsnog weinig tot geen verandering ondergaan. Met de Gemeente zullen we binnenkort samen met vertegenwoordigers AV Haarlem en NOVA College/CIOS een overleg hebben om over mogelijkheid van vernieuwing van de verouderde kantine en kleedkamers, alsmede de dependance van het NOVA College/ CIOS te praten. Zodra hierover iets te melden is zullen we dit uiteraard doen. Tot slot, velen zijn al weer zijn bezig met de voorbereiding voor het zomerseizoen, veelal onzichtbaar wordt daarvoor veel werk verzet. We hopen dat, indien dit nodig is, iedereen een steentje wil bijdragen als vrijwilliger, gevraagd of ongevraagd. Maurits Overkleeft

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 2

 • Notulen van de algemene l KAV HOLLAND OP 1 DECEMBER 2

  edenvergadering

  005

  tter opent de vergadering. Alle leden en in het bijzonder de

  ngen voor de vergadering. onne Roosen,

  k

  n ledenvergadering 25 november 2004 4 wordt goedgekeurd.

  itiatieven vanuit de

  rkt op dat er door de keepfitters itters

  dgekeurd rd xt is waarschijnlijk bij het stencillen van

  de personen een beker uitgereikt:

  Opening De voorziereleden en leden van verdienste worden welkom geheten. Ingekomen stukken en mededelingen De secretaris heeft geen stukken ontvaEr hebben wel enkele leden afgezegd voor vanavond te weten: YvMascha Kunst, Annemarie Kramer, Cyril Mica, Ikiena van de Sluis en Henk en LoePiek. NotuleHet verslag van de algemene ledenvergadering van 200 Jaarverslagen bestuur, commissies en penningmeester 2005 Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Website: Bram Baars (webmaster) vraagt om meer invereniging voor de website. Verslag Wegatletiek: Roland Thon verzoekt om Arjan Vink aan de trainers toe te voegen in het verslag. Verslag PR en Sponsoring: Jan Roelfsema merkt op dat de Club Van 80 iets meer genuanceerder moet worden toegelicht. Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag Jubileumcommissie: goedgekeurd Verslagen Keepfitters: Jack v.d. Haterd meweliswaar 3 verslagen zijn ingediend maar dat het toch echt n groep keepfis. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: goeVerslag Technische commissie: goedgekeuVerslag Whoznext: Het verslag van Whoznehet clubblad weggevallen en zal alsnog in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Penningmeester: Jack v.d. Haterd vraagt waarom de werkelijke kosten vande huur accommodaties zo laag is. De penningmeester merkt op dat de achterstallige huur inmiddels aan de gemeente is betaald. Uitreiking bekers en bloemen Door Arno Mul werden aan de volgen Beste prestatie senioren mannen (coachbeker) Arno van Steensel - 110 meter horden 15,21 sec. Hilversum 4 september 2005

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 3

 • Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 4

  irjam Boxhoorn verspringen 6.03 mtr. Amsterdam 9 juli 2005

  om Uitslag 400 mtr 48.13 sec. - Helmond 26 juni 2005

  achel Boddy - 800 mtr. 2.10.73 min. Utrecht 27

  veteranen (veteranenbeker) ascha Kunst 800 mtr. 2.19.35 min. Amsterdam 1

  later aan haar worden uitgereikt.

  yril Mica, voor diverse snelle klasse

  erbetering van haar PR tijdens de marathon van Berlijn met 10 minuten (3 uur en

  ter ontvingen de volgende leden een beker:

  dens de Onderlinge edstrijden met 3386 punten.

  wman ontving de Holland Beker wegens rote verdienste voor de club tijdens dit

  elvaren,

  Hollands

  a out

  en, die hun nctie binnen een commissie neerleggen,

  bloemen en werden bedankt voor hun inzet.

  Beste prestatie senioren vrouwen (engelbeker) M Beste prestatie junioren mannen (TC beker) T Beste prestatie junioren vrouwen (jonkiebeker) Raugustus 2005 Beste prestatieMjuli 2005 Mascha was niet aanwezig op de vergadering maar de beker zal Door Rens Veerman werden aan de volgende wegatleten de bekers uitgereikt: Beste wegatleet mannen C ringen waaronder de snelste Haarlemmer tijdens de ZKA-loop. Cyril was niet aanwezig en zal op een later tijdstip de beker ontvangen. Beste wegatleet vrouwenChristel Vear V33 minuten). Van de voorzit Martin de Groot, winnaar van de meerkamp bij de heren tijwKim Kop, beste vrouw bij de meerkamp bij de Onderlinge wedstrijden met 3266punten. Joost Bougjubileumjaar. Zijn inzet voor de sponsorloop, familiedag, jubileumnummer Hollands Wen de PR / Sponsorcommissie. Joost maakt van de gelegenheid gebruik en reikt het eerste jubileumnummer vanWelvaren uit aan de voorzitter. De omslag is geheel vernieuwd en ontworpen door SelmVeerman. Het clubblad heeft een nieuwe lay-en zal voortaan worden gedrukt. Verder ontvingen de volgende ledfu

 • Josef Oonincx en Piet Negenman, voorzitters van de jubileumcommissie, tevens

  ordt deze commissie opgeheven.

  en (niet aanwezig) voor hun inzet in Whoznext.

  ommissie wegatletiek.

  aanwezig) voor haar inbreng in de jeugdcommissie.

  voor ijn inzet binnen de Prac.

  e Sman, Rachel Boddy en Jane Boddy. Deze 3 dames

  e penningmeester Wim Roosen stelt zich opnieuw beschikbaar voor een termijn mt daar mee in.

  ing e voorzitter heropent de vergadering.

  oor het bestuur is de afgelopen maanden in samenwerking met diverse ereniging gewerkt aan een beleidsplan. De leden hebben

  en in het en krijgen de

  er 4 uur per week per categorie zal gaan. De

  nnen de vereniging.

  w Iris Roosen en Vincent van Binsberg Roland Thon en Sandra Schoonhoven (niet aanwezig) vanwege hun bijdrage in de c Ikiena van der Sluis (niet Rob van de Bruggen ontving later op de avond nog bloemen van de voorzitter zNamens de organisatie van de sponsorloop werd door Peter van Haaren een cadeauuitgereikt aan Carian van dhebben het hoogste geldbedrag verzameld. Verkiezing dagelijks bestuur Dvan 3 jaar. De vergadering ste PAUZE HeropenD Instemming beleidsplan Dbetrokkenen binnen de vdit beleidsplan voor de vergadering op kunnen vragen bij de secretaris. Het bestuur vraagt om instemming van de leden voor dit plan. Jack van de Haterd merkt op dat de groep keepfitters onderbelicht wordplan. Patricia Roosen merkt dit ook op over de oudergroep. Beidmogelijkheid hun opmerkingen aan het bestuur door te geven. Het bestuur zal dezemeenemen in het definitieve plan. In het plan wordt gesproken over drie cordinatoren. Dit is geen volledige dagtaak, de verwachting is dat het om ongevekosten voor deze cordinatoren zullen vanuit de contributie moeten worden betaald. Wellicht dat ook sponsors hiervoor gevonden kunnen worden. Het bestuurzal bij de KNAU informeren naar subsidiegeld voor deze taak. Met ingang van 2006 zal de boekhouding gesegmenteerd worden uitgevoerd. Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de kosten per groep biHet beleidsplan bestrijkt een tijdspad van 5 jaren. De vergadering stemt in met het beleidsplan.

  Hollands Welvaren Maart 2006 - pagina 5

 • Vaststelling contributie en begroting 2006

  e kosten voor het clubblad zijn begroot op de oude situatie, maar zullen niet veel

  erover is al contact geweest met de penningmeester. Tijdens de

  r nog l

  oudersgroep met de loopgroepen is dat zij

  iet Negenman deelt mede dat n derde van t van de sponsorloop naar de

  open

  rs

  xhoorn vraagt of het krachthonk ook de zomermaanden gebruikt kan worden. Dit

  n h n plan ter informatie geplaatst