Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

Transcript of Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

 • VAN DE SECRETARIS In deze speciale uitgave van Hollands Welvaren alles over de komende algemene ledenvergadering. U vindt hierin onder andere de agenda en het verslag van vorig jaar. Maar ook de verslagen van de diverse commissies binnen de vereniging die u een beeld geven van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Want ook dit jaar waren er voor de vereniging weer vele vrijwilligers actief om de atleten op alle fronten te ondersteunen. Veel leesplezier en tot 1 december op de algemene ledenvergadering.

  ALGEMENE LEDENVERGADERING KAV HOLLAND

  TE HOUDEN OP 1 DECEMBER 2005 AANVANG 20.00 UUR

  CLUBGEBOUW TENNISVERENIGING PIM MULIER PARK Agenda

  1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen algemene ledenvergadering 2004 4. Verslagen (bestuur, commissies, penningmeester) 5. Uitreiking bekers 6. Mutaties in commissies 7. Verkiezing dagelijks bestuur

  Pauze

  8. Heropening 9. Instemming Beleidsplan* 10. Vaststelling contributie en begroting 2005 11. Rondvraag 12. Sluiting

  * Het bestuur verzoekt de leden om instemming met het beleidsplan. Een kopie van het concept beleidsplan kunt u opvragen bij de secretaris ([email protected])

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 1

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KAV Holland op 25 november 2004 Opening De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het dagelijkse bestuur heeft het afgelopen jaar maar twee bestuursleden gehad. De voorzitter Hans Bakkenes heeft voortijdig zijn functie als voorzitter neergelegd. Zijn taak is door de penningmeester Wim Roosen tijdelijk waargenomen. Mede door de renovatie van de baan is 2004 een rommelig jaar geweest. Het afgelopen jaar zijn ons ook twee leden ontvallen en we gedenken mw. Van Liempt en Ben Kal. Ook gaan onze gedachten naar Ruud Kroon die ernstig ziek is. Ingekomen stukken en mededelingen Van de kascommissie hebben wij een schrijven ontvangen waarin zij de ledenvergadering adviseren de penningmeester te dechargeren. WhoZnext heeft nog een jaarverslag ingezonden. De brief van de kascommissie en het verslag van Whoznext zullen in de volgende Hollands Welvaren worden gepubliceerd. De volgende personen hebben zich afgemeld: Jack van de Haterd, Carian v.d.Sman, Elise Vriend, Ikiena v.d.Sluis, Niel Hoogerwerf, Jeroen de Korte, Rien de Groot, Henk Piek, Carrie van Viersen, Roland Thon, Selma Veerman, Richard Hagen. Notulen algemene ledenvergadering 2003 In punt 5 is abusievelijk EK in Parijs vermeld, dit moet zijn WK in Parijs. Het verslag wordt verder goedgekeurd. Verslagen 2003/2004 bestuur, commissies en penningmeester Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: een deel van de tekst is weggevallen, dit zal in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag KeepFit: goedgekeurd Verslag Wegatletiek: goedgekeurd Verslag Technisch Commissie: de namen van de Nederlandse kampioenen bij de pupillen en C/D junioren staan niet in het verslag vermeld. Reden hiervan is dat deze uitslagen niet officieel zijn. Afgesproken wordt om volgend jaar ook de pupillen en C/D junioren in het verslag te vermelden. De jeugdcommissie zal deze gegevens aanleveren. Verslag Penningmeester: De kascommissie bestaat uit de volgende leden: Jozef Oonincx, Jack van de Haterd en Aat Harren. De commissie heeft de controle uitgevoerd en de administratie van de penningmeester akkoord bevonden. Door de commissie zijn wel enige kanttekeningen gemaakt. In een aparte memo zullen enkele aanbevelingen worden gedaan om e.e.a. verder te verbeteren. De contributie aan de KNAU is met ruim 2500,- euro toegenomen. Deze stijging komt door toename van het ledenbestand en door de groep ouders, die stonden tot vorig jaar als donateur ingeschreven. Ook zij zijn nu lid van de KNAU. De 700,- euro medisch begeleiding is een deel van de kosten aan fysiotherapie die de vereniging voor zijn rekening neemt.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 2

 • Uitreiking bekers en bloemen De volgende bekers zijn aan diverse leden uitgereikt. COACHBEKER BESTE SENIOR HEREN MARTIN DE GROOT HSS 14.86m indoor, 14.60 m outdoor, zilver binnen, brons buiten ENGELBEKER BESTE SENIOR DAMES JOAN VAN DEN AKKER 100 m 11.35 sec. TC BEKER BESTE JUNIOR HEREN MARINUS WINTERS 1500 m 4.04.27 min. JONKIEBEKER BESTE JUNIOR DAMES RACHEL BODDY 400 m 57.50 sec (overigens is haar prestatie op de 800m 2.14.84 min., slechts 1 punt minder waard dan deze op de 400 m) VETERANENBEKER BESTE VETERAAN MASCHA KUNST 800 m 2.16 min. WEGATLETIEK HEREN BESTE WEGATLEET HEREN ANDR VAN DEN BERG Jungfrau Marathon WEGATLETIEK DAMES BESTE WEGATLEET DAMES LEONTINE DIEBEN Jungfrau Marathon ONDERLINGE HEREN CLUBKAMPIOEN HEREN IVO VAN HAREN ONDERLINGE DAMES CLUBKAMPIOEN DAMES HANNAH DE BOER En tenslotte voor het opnieuw opzetten van de website HOLLAND BEKER GROTE VERDIENSTE CLUB BRAM BAARS Tevens werden de hieronder genoemde leden in de bloemen gezet voor de door hun behaalde prestaties tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Indoor: Veteranen Vrouwen 35+ 800m 1ste Mascha Kunst 2,24,92 Outdoor Dames 100m 1ste Joan van den Akker 11,35 sec. Junioren B jongens 4x100m 1ste Pim Jansen, Daan Baars, Marinus Winters, Jos Jansen 44,37 sec. Veteranen Vrouwen 35+ 400m 1ste Mascha Kunst59,82 sec. 4x800m 1ste Mascha Kunst, Ineke Dieperink, Anja Matekena, Martine Bodemans 10,46,67 min. Mutaties in commissies Jeroen de Korte neemt afscheid nadat hij enkele jaren de facilitaire zaken heeft geregeld. Terry van Burghout zal deze taak nu op zich gaan nemen. Verder is Niel Hoogerwerf bereid gevonden het onderhoud van het materiaal op zich te nemen (samen met Arnold Kok). Samenstelling bestuur In de toelichting bij de agenda staat vermeld dat het bestuur voornemens is medio januari 2005 een ledenvergadering uit te schrijven om een nieuwe voorzitter voor te stellen. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een nieuwe voorzitter en kan vanavond bekend maken dat Maurits Overkleeft bereid is deze taak op zich te nemen. Een overgrote meerderheid van

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 3

 • de vergadering stemt hiermee in en het bestuur zal per 1 januari 2005 worden versterkt met Maurits Overkleeft. Pauze Heropening De voorzitter a.i. heropent de vergadering en vraagt om extra aandacht voor 3 bijzondere leden binnen onze vereniging: Wigert Thunnissen, Annemarie Kramer en Joan van den Akker. Deze atleten en hun trainer hebben afgelopen zomer deelgenomen aan de Olympisch spelen in Athene. Dat de vereniging trots op deze leden is blijkt en hun prestaties zijn dan ook met spanning gevolgd. Als aandenken aan dit evenement ontvangen zij van de vereniging een unieke portefeuille met daarin het Hollandlogo en Olympisch Spelen 2004. Vaststelling contributie en begroting 2004 In het contributievoorstel worden de trainingsleden niet vermeld. Zij betalen gewoon contributie minus de kosten aan de KNAU, deze wordt door hun eigen vereniging betaald. Ook de ouders halfjaarlid ontbreken in het voorstel, deze contributie gaat van 55,- euro naar 60,- euro. De contributie voor de seniorleden gaat met 10,- euro omhoog omdat de trainingsfaciliteiten voor de deze groep zijn uitgebreid. Kees Roosen merkt op dat de opbrengsten kantine op de begroting te hoog is. Hij schat in dat 1000,- euro haalbaar is. Het verschil in de begroting van 1500,- kan worden opgeheven door de contributie van de trainingsleden. Er hebben zich 2 extra adverteerders aangemeld voor het clubblad en de website. Rondvraag Susan Jansen: Waarom kan de kantine niet eerder open? Vooral uit veiligheidsoverweging zou de kantine een kwartier voor de training open moeten zijn. Trainers, atleten en ouders kunnen niet in de kantine, bij een incident zou je daar terecht moeten kunnen m.n. ook voor de EHBO-koffer, packing etc. Het bestuur zal met de kantinecommissie overleggen. Rob Jansen doet een oproep voor meer vrijwilligers in de kantine. Annie Roodenburg: Dit veiligheidaspect geldt niet alleen voor de baantrainingen maar ook voor de buitentrainingen. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Arno Mul: Wordt het 80 jarige bestaan van de vereniging nog gevierd? Hiervoor zal een commissie worden samengesteld die samen met de Prac de activiteiten zullen gaan regelen. Ivo van Haaren: Is er een trainer aanwezig voor de werptraining? Ron Huibers meldt dat Jeroen Knapen op vakantie was maar vanaf a.s. dinsdag werptraining zal gaan geven. Henny Tiben: Er staan pionnen op de baan omdat er op baan 1 en 2 niet getraind mag worden in verband met slijtage van de baan. Wachten is op het 1e incident? Wigert Thunnissen meldt dat er op de dinsdagavond afspraken zijn gemaakt tussen de weg- en baanatleten. De wegatleten lopen op de banen 1 en 2 en kunnen dan uitlopen op het gras op het middenvlak. De baanatleten gebruiken de overige banen. Op de woensdagavond kunnen deze afspraken ook worden gehanteerd alleen is ook AV Haarlem dan op de baan. Het bestuur zal een brief aan de gemeente opstellen. Corien Baars: Er was geen begeleiding van een trainer voor de junioren bij het NK. Ron Huibers meldt dat dit niet had mogen gebeuren. De trainer die verantwoordelijk is voor die groep moet bij afwezigheid vervanging regelen, zeker bij belangrijke wedstrijden. Marinus Winters: De milas hebben vaak problemen met de andere lopers op de baan. Wigert meldt dat als de eerder genoteerde afspraken worden nageleefd deze problemen incidenteel zullen zijn.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 4

 • Peter van Haaren: Hoe is onze positie bij de gemeente? Hebben wij als grotere vereniging meer rechten? Wij hebben niet meer rechten, als wij de baan meerdere uren willen huren wordt dit als verzoek ingediend bij de gemeente. Tot nu toe geen probleem. Wie volgt de ontwikkeling van het Pim Mullierpark? Tot nu toe onderhoudt Hans Bakkenes de contacten met de gemeente en is betrokken bij de ontwikkeling van het park. Het bestuur zal bij hem informeren. Sluiting Als alle vragen zijn beantwoord bedankt de voorzitter a.i de aanwezigen en sluit de vergadering. Haarlem, november 2004 Elles Harren, secretaris Verslag Dagelijks Bestuur KAV Holland over het jaar 2005: In januari van dit jaar is Maurits Overkleeft aangetreden als voorzitter van het bestuur. Het bestuur bestaat verder uit een secretaris en een penningmeester. Daarnaast nemen voorzitters van de commissie Jeugd en commissie Wegatletiek deel aan de bestuursvergaderingen. Volgens de statuten dient ieder bestuurslid na een termijn van drie jaar zijn functie beschikbaar te stellen, het bestuurslid kan echter wel direct herkozen worden. De penningmeester Wim Roosen is aan het einde van deze termijn. Wim Roosen stelt zich ook direct herkiesbaar. Op 1 augustus is er een vacature ontstaan omdat Roland Thon, de voorzitter van de commissie Wegatletiek, is gestopt. Gelukkig is Andre Soff als lid van de commissie wegatletiek, bereid gevonden de vacature ad interim in te vullen. We hopen dat de vacature snel vanuit de eigen gelederen opgevuld wordt. Dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van Ruud Kroon. Ruud, enige jaren geleden benoemd tot lid van verdienste, was al meer dan 30 jaar lid van de vereniging. In 2005 is het 80-jarig jubileum gevierd met een aantal zeer geslaagde evenementen. De organisatie was uitstekend. De jubileumcommissie en alle andere personen die hierbij geholpen hebben, verdienen alle lof voor hun inspanningen. Er is het afgelopen jaar periodiek overleg gevoerd met het bestuur van de AV Haarlem met als doel de communicatie tussen de besturen te verbeteren. Bovendien moeten de pijnpunten zoals die door beide verenigingen ervaren werden opgelost worden. Verder is gesproken over mogelijke samenwerking. Het bestuur heeft twee maal met de wethouder Sportzaken van de gemeente Haarlem gesproken. De tweede keer met een vertegenwoordiging van AV Haarlem. Duidelijk is dat de gemeente in de toekomst naar n atletiekvereniging in Haarlem wil. De atletiekbaan is in 2005 na een renovatie en uitbreiding tot acht sprintbanen heropend door de wethouder, de heer Barnhoorn. Na de oplevering moesten er nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden, omdat er hoogteverschil was geconstateerd. De heropening vond plaats op 21 mei jl.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 5

 • Om het beleid op het gebied van sponsoring en PR voor te bereiden is een nieuwe commissie onder leiding van Joost Bouwman in het leven geroepen. De commissie heeft al enkele vergaderingen gehad. Op de agenda van menig bestuursvergadering stond het concept beleidsplan. Daarnaast is er met een kleine groep ingewijden inhoudelijk over vergaderd. Het concept beleidsplan is nu gereed en is op te vragen bij de secretaris. Het beleidsplan wordt besproken tijdens de ALV en vervolgens wordt aan de leden gevraagd in te stemmen met het beleidsplan, zodat de verschillende commissies op basis van het beleidsplan hun jaarplannen kunnen opstellen.

  2005 - www.kavholland.nl - 2006 Bram Baars, [email protected] Een verslag van de ontwikkelingen van de website van K.A.V. Holland, www.kavholland.nl, in het afgelopen jaar. In het jaar 2005 is de website flink gegroeid, van een eenvoudige statische pagina, naar een makkelijker te onderhouden dynamische pagina. Er is inmiddels een flinke berg aan informatie te vinden: algemeen nieuws op de voorpagina, en een forum waar iedereen verhalen, vragen en berichten kan plaatsen. We hebben de Holland Totaal Agenda, met alle relevante data voor de leden van de vereniging. Er is een uitslagenafdeling, met uitslagen van wedstrijden op onze baan, prestaties van onze atleten bij wedstrijden buiten Haarlem, clubrecords en bestenlijsten. Alle uitgaven van het Hollands Welvaren zijn er gearchiveerd, vanaf juli 2004. Er is een foto galerij, met stapels en stapels fotos van feesten, evenementen en wedstrijden. Er zijn paginas met links naar handige en interessante websites, adressen van de Holland functionarissen, contributiebedragen, een berekening van de categorie waarin je zit, sponsors, routebeschrijvingen naar de atletiekbaan, naar de zaaltraining en naar de duintraining, trainingstijden, trainingsschemas en meer... Mis je nog wat, in deze lijst? Kom het me vertellen op de Algemene Ledenvergadering, of mail naar [email protected]! Een website is natuurlijk een handig medium om centraal en snel informatie en nieuws uit te wisselen en te publiceren. De algemene verenigingsinformatie is natuurlijk niet heel veranderlijk, maar actuele informatie over bijvoorbeeld het afzeggen van een training of vervoer naar een wedstrijd wel. Trainers kunnen zulke mededelingen tijdens een bezoek aan de site zelf op hun afdeling plaatsen, gewoon met Internet Explorer. De leden kunnen zich op het forum registreren, en dr hun zegje doen en afspraken maken. Mijn functie als webmaster houdt in dat ik het medium waarmee de informatie geplaatst kan worden onderhoud, en de informatie die aan mij wordt aangeleverd online plaats. De inhoud van de site is dus merendeels afhankelijk van de bijdragen van de commissies, trainers en leden: de data van loopjes, deadlines, wedstrijden en evenementen voor in de Totaal Agenda bijvoorbeeld. Zo ook de uitslagen op de uitslagenafdeling, maar ook trainingsschemas en nieuwsberichten. Om informatiespreiding via de website een succes te maken moet het draagvlak binnen de club groot zijn: het moet voor de leden een gewoonte zijn om regelmatig even op de site langs te gaan, om te kijken of er nieuws is; of bij wijze van spreken de training nog wel doorgaat.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 6

 • En voor commissieleden, trainers en leden moet het vanzelfsprekend zijn dat belangrijke informatie k op de website terug gezocht moet kunnen worden. Als de informatie altijd actueel en nuttig is, zullen er steeds meer leden komen kijken. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de informatie bijgehouden door een aantal vrijwilligers: Anja de Munck, Arno Mul, Arno van Steensel, Elles Harren, Ernst Alberts, Floor Leeftink, Hannah de Boer, Henny Tiben, Ivo van Haaren, Kim Kop, Mark Boot, Peter Smits en Sandra Schoonhoven. Zij kunnen allemaal hun eigen afdeling (bijvoorbeeld de uitslagenafdeling, www.kavholland.nl/uitslagen) beheren door er berichten, afbeeldingen en bestanden op te plaatsen. Vrijwilligers, hartelijk bedankt, ik hoop dat ik volgend jaar weer op jullie kan rekenen!

  Jaarverslag 2004-2005 van de commissie wegatletiek In lijn van de laatste jaren is ook in het afgelopen seizoen de gestage groei van het aantal leden voortgezet en bedraagt het aantal leden nu ruim 250. Meer trainingsgroepen ( inmiddels 7) en grote trainingsgroepen (soms meer dan 30 op een avond) zijn het gevolg. Daarnaast is de behoefte aan het lopen van langere afstanden zo toegenomen, dan wij in december van start zijn gegaan met een eerste vanuit KAV Holland georganiseerde marathongroep. Samen met de reeds bestaande marathoninitiatieven in onze vereniging heeft dit er onder meer in geresulteerd, dat in het najaar in Berlijn 23 clubleden (14 vrouwen en 9 mannen) de marathon hebben volbracht en enkel weken later in Amsterdam 5 voornamelijk andere leden- de 42 kilometer bedwongen. Naast de marathon wedstrijden hebben wij inmiddels ook een selecte groep van wedstrijdtoppers in ons midden (waaronder Sam Blom, Cyril Mica( eerste Nederlander in de ZKA-loop) en Bart Booggaart. Dit alles brengt een overladen trainingsprogramma voor onze trainers met zich mee en wij zijn dan ook erg veel dank verschuldigd aan Annie Roodenburg, Susan Jansen, Rens Veerman, Jan de Ruiter, Henny Tiben, Thea Smittenaar en Hans Bakkenes met zijn assistenten Arjan Sierveld en Ruud Poll die velen uren in de week bezig zijn voor onze atleten. Uitbreiding van onze trainersstaf is evenwel dringend geboden. Ondanks deze toenemende druk op onze trainersstaf, zagen wij (lees dus zij) kans om ook weer de traditie geworden loopcursussen voor de Grachten loop en de Zilveren Kruis Achmea loop (voorheen de TROS- loop te organiseren. De animo voor deze cursussen is ieder jaar overweldigend; ook dit jaar hebben wij weer rond de 100 mensen op onze baan mogen ontvangen en begeleiden naar deze twee oer Haarlemse wegwedstrijden. Deze begeleiding omvat overigens niet alleen het trainingstechnische loopgebeuren maar ook een drietal bijeenkomsten met informatie over blessureherkenning/-preventie, voeding en loopschoeisel. Op dit laatste punt kwam ook Run2Day voor het eerst als sponsor in beeld; inmiddels zijn we met ons lid Sam Blom de eerste afspraken over sponsoring omgezet in een contract voor een jaar en zijn wij in gespannen afwachting van de spoedig te verwachten nieuwe functionele club loopshirts In bovenstaande regels komt al tot uitdrukking dat er het afgelopen jaar ook weer veel is gelopen. In ons clubblad hebben wij een tijd lang geprobeerd alle uitslagen te vermelden. Met het groeiende aantal leden , het groeiende aantal wedstrijden en de verscheidenheid aan afstanden en wedstrijdlocaties is dat zo langzamerhand uitgegroeid tot een niet meer te behappen brij aan informatie. Gaandeweg werden zodoende onze leden al gewezen op de faciliteiten die onze website in dat verband biedt en die komende meer en meer zal gaan

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 7

 • bieden. Voordeel is bovendien, dat het uitslagennieuws dan ook wel behoorlijk wint aan actualiteit. Op het organisatorische vlak hebben er zich het afgelopen jaar een wijzigingen voorgedaan. In februari heeft Annie Roodenburg besloten haar trainerscordinatorschap neer te leggen. Gaandeweg heeft Rens Veerman zich in de commissie opgeworpen als vervanger. Voor de uitbreiding van de commissie (o.a. website, uitslagen) kwam Sandra Schoonhoven onze gelederen versterken. Helaas voor de commissie (maar niet voor haar) zal zij echter begin volgend jaar haar activiteiten stoppen om haar tijd en energie te geven aan het moederschap. En tenslotte heeft Roland Thon zich in de zomervakantie teruggetrokken als voorzitter en bestuurslid omdat hij niet langer de tijd kon vrijmaken die hij nodig vond om zijn functies goed te vervullen. Dat alles bij elkaar betekent, dat nu veel, te veel werk rust op de schouders van de twee nog zittende commissieleden Andr Soff en Rens Veerman. In overleg met het bestuur wordt druk naar vers bloed gezocht, dat uiteraard uit de groep van de wegatleten moet komen. Wie weet ben jij wel een van gegadigden. Of nog mooier, vind je jezelf capabel en in de gelegenheid om je een tijdje organisatorisch in te zetten voor de wegatletiek van KAV Holland. Meld je dan aan bij Andr of Rens. Ambities voor de club zijn er genoeg. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een beleidsplan voor de gehele vereniging. En de commissie wil aan de slag met een vervolg op de deze zomer gehouden enqute waar zon 100 leden op hebben gereageerd. Tot slot een oproep aan onze leden om op 1 december de algemene ledenvergadering bij te wonen. Natuurlijk omdat dan het bestuur zijn beleidsplan zal presenteren en iedereen dan de gelegenheid heeft daar zijn of haar zegje over te doen. Maar ook omdat bij die gelegenheid de jaarlijkse beker voor de beste prestatie op de weg (zowel voor de vrouwen als de mannen) wordt uitgereikt. Wie zijn de opvolgers van de winnaars van vorige jaar (Leontine Dieben en Andr van den Berg; beiden voor het voltooien van de Jungfrau marathon)? Tot slot kunt u deze avond ook in het bezit komen van de speciale jubileum uitgave van ons clubblad. En tot slot: met veel wegatleten / clubleden bij elkaar is het gewoon gezellig. Tot 1 december derhalve.

  Commissie PR en Sponsoring Dit jaar is de sponsorcommissie officieel van de grond gekomen. De sponsorcommissie houdt zich bezig met een aantal zaken.

  1. Ten eerste de advertenties in het Hollands Welvaren. Er zijn dit jaar weer een aantal adverteerders bijgekomen, mede door de familiedag. Bedankt allemaal!

  2. Het verwerven van extra inkomen en gunsten door middel van sponsoring. 3. Meer contacten opzetten met het bedrijfsleven in Haarlem en omstreken.

  We gaan sponsor activiteiten koppelen aan andere PR activiteiten en de media, zoals de website en het Hollands Welvaren. In samenwerking met Jan Roelfsema wordt de club van 80 opgezet. In samenwerking met de WOC en de commissie wegatletiek proberen wij een wedstrijd te organiseren voor lopers en bedrijven. We gaan nieuwe mogelijkheden gebruiken voor het binden van bedrijven aan de club. Op dit moment zijn de besprekingen met run2day omtrent de sponsering in een ver gevorderd stadium.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 8

 • Wij hopen dat leden zelf mogelijkheden voor samenwerking met bedrijven aan ons doorgeven, zodat wij daaraan kunnen werken. Er moet gezegd worden dat de sponsor commissie niet alleen als doel heeft om geld binnen te halen. Het wil ook voor een breder doel de betrekkingen met het bedrijfsleven verbeteren. De sponsor commissie, Arno, Andre, Joost

  Jaarverslag clubblad Hollands Welvaren Het clubblad Hollands Welvaren is dit jaar zeven keer verschenen in de normalevorm. Daarnaast is dit jaarverslag nummer verschenen en zal in december (hopelijk op de jaarvergadering) het jubileumnummer uitgereikt kunnen worden. Hiermee is de doelstelling om eens per twee maanden te verschijnen gerealiseerd. De oplage is in 2005 gegroeid van 450 aan het begin van het jaar tot 500 aan het eind van het jaar. Met uitzondering van het zomernummer hebben we geen klagen gehad over de kopij. Het werken met een oproep aan de trainers en commissies ongeveer een week voor de deadline blijkt goed te werken. Opvallend is wel dat veel informatie van de baanatletiek (jeugd en senioren) vanaf de zijlijn wordt geschreven. Het is een aandachtspunt om atleten zelf aan het woord te laten. Dit jaar zijn drie nieuwe rubrieken gentroduceerd in 2005. Bram Baars informeert de leden in elk clubblad wat er in de tussenliggende periode op de website is gebeurd. Dit geeft elke keer weer een goede samenvatting van het reilen en zeilen binnen de club. Ivo zorgt voor de rubrieken in de spotlight en even iets anders dan atletiek waarin hij leden interviewt over hun beleving van atletiek of juist wat hun naast de atletiekbaan nog meer bezig houdt. Ook is gewerkt aan de lay out van de uitslagen. Het resultaat is een meer eenduidige manier van het presenteren van de uitslagen. Alle trainers die uitslagen leveren hierbij dank dat jullie (bijna) allemaal zijn overgestapt op excel. In 2005 waren de volgende Hollanders betrokken bij het clubblad: Kopij; Alle atleten, trainers, commissieleden en bestuursleden bedankt, zonder kopij natuurlijk geen clubblad. Redactie; Carian van der Sman hoofdredactie, Ivo van Haaren redactie jeugd (tot CD) Roland Thon redactie wegatletiek, Stencillen / rapen / verspreiden; Loek Piek cordinatie rapen en verspreiden, Peter van Haaren stencillen, Kees Roosen adressen,

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 9

 • Riet van Wees, Suze van Schie, Dora Duindam, Ria Reekers, Ria Scholten, Tiny Oonicx, Lieke Slootmans, Do Schreurs, Atie van Schie, Dick Wijnoogst, Elly van Oerle en Lex Hoefsloot rapen & verspreiden Advertenties; Arno van Steensel, Joost Bouwman, Wim Roosen Hollands Welvaren in 2006 Hollands Welvaren verschijnt ook volgend jaar weer eens per twee maanden. Hier gaan we flexibel mee om, afhankelijk van de belangrijkste evenementen. De redactie gaat ervan uit dat actuele informatie altijd te vinden is op de website. Er wordt naar gestreefd om het clubblad een nieuwe look te geven vanaf het jubileumnummer (eind 2005). Mogelijk treden er veranderingen op in de redactie van het clubblad. Door studie zal Ivo (tijdelijk) de kopij van de jeugd niet meer cordineren. Er moet nog overlegd worden hoe dit wordt opgevangen. Roland Thon heeft zich teruggetrokken uit het bestuur en de commissie wegatletiek. Er moet nog overlegd worden of zijn opvolger (op moment van schrijven onbekend) zijn taak van cordinatie kopij wegatletiek ook overneemt.

  Jaarverslag Jeugdcommissie okt 2004-okt 2005 De jeugdcommissie, bestaande uit Ikiena van der Sluis (secr.), Elise Vriend (secr.), Margot Brackenie (wedstrijdinschrijvingen), Peter van Haaren (penningmeester) en Rob Schoonen (vz), is sinds maart 2005 uitgebreid met Fanny Tielemans. Reden voor deze uitbreiding was de steeds zwaarder wordende taak van de wedstrijdinschrijvingen te kunnen verdelen. Fanny richt zich vooral op de C/D-jeugd en Margot op de pupillen.

  De JC is het afgelopen jaar zeven keer bijeen geweest, meestal in aanwezigheid van jeugdtrainers en de trainingscordinator. In dit jaar hebben we afscheid genomen van Anne Reijgersberg als hoofdtrainster van de pupillen, en tegelijkertijd hebben we Kim en Max Kop bereid gevonden deze verantwoordelijke taak over te nemen. Hannah de Boer (hoofdtrainster voor de Cs) wist zich dit jaar gesteund door de hulp van Ivo van Haaren, en Vincent van Binsbergen en Martin de Groot hebben de D-junioren onder hun hoede genomen. Al met al was de JC erg gelukkig met deze trainersbezetting. Hoewel de grote groepen jeugd, m.n. bij de pupillen een punt van zorg was en blijft. Tijdens de wedstrijden konden we gelukkig weer een beroep doen op de zgn. contactouders.

  In het voorbije jaar heeft de JC steeds vaker met WhozNext opgetrokken. Een aantal initiatieven voor activiteiten is door WhozNext genomen en door de JC waar mogelijk ondersteund. Wat betreft activiteiten was dit jaar sowieso bijzonder vanwege het 80-jarig jubileum. Dit betekende dat de JC iets minder eigen activiteiten hoefde te ondernemen, maar bijdroeg aan de activiteiten van de Jubileumcommissie. Vermeldenswaard zijn in ieder geval de succesvolle dag voor de jeugd bij de Watergeus en de Familiedag voor de hele vereniging.

  Behalve de Sport-In, waar leden van WhozNext in de Kerstvakantie clinics voor de Haarlemse jeugd gaven, was er ook een grote PR-activiteit in het voorjaar, nl. deelname aan de Haarlem Sportpas. De belangstelling was overweldigend en mede dankzij de bereidwillige inzet van (aspirant)trainers en de cordinatie door Ron Huibers en Yvonne Roosen konden een kleine 100 jeugdigen op een plezierige manier kennismaken met de atletiek. Het voorbije zomerseizoen was in sportief opzicht misschien iets minder spectaculair dan het vorig seizoen, maar toch zijn er weer opmerkelijke prestaties geleverd door jeugdatleten, individueel en in teamverband. Graag vermelden we de eerste plaats van Thierry Kruithof bij zowel de indoor C-spelen in Groningen als de nationale C-spelen te Amsterdam op het onderdeel kogelstoten en zijn deelname op uitnodiging- aan een interlandwedstrijd

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 10

 • waar hij als 1e jaars C junior een 23-jaar oud clubrecord verbrak met een stoot van 14.61 en daarmee een 3e plaats veroverde. Bij de Ds zijn weliswaar mooie (discus)prestaties geleverd door Gina Overkleeft en Dide Damave op de nationale D-spelen, maar helaas kwamen ze net tekort voor een podiumplaats. Bij de pupillen sneuvelden er diverse clubrecords, o.a. door Manon Huisman (A pupil, 60m sprint in 8.7), Shanice van Kan (C pupil, balwerpen 20.04), meisjes pupillen C (4x40m in 28.94 door Maaike Merckens, Anne van Loo, Shanice van Kan en Rivka van Heijningen) en meisjes pupillen A (4x60m in 34.9 door Manon Huisman, Nathalie Angenent, Maaike Hartog en Romee van Balluseck). De jongens pupillen B behaalden een mooie 3e plaats in de competitiefinale (Jesse Roosen, Stiven Al, Jules Angenent en Matthijs Mees). Daarnaast waren er bij alle leeftijdscategorien vele bijna-podiumplaatsen en nog veel meer PRs te noteren. Atleten en trainers kunnen tevreden terugkijken op een sportief jaar dat afgesloten werd met de Onderlinge Wedstrijden. Alle aan deze wedstrijd deelnemende pupillen kregen ook dit jaar weer een medaille, ongeacht hun klassering, vergezeld van een bescheiden, maar zeer gewaardeerde zak snoep. Alle deelnemende jeugdatleten krijgen zeer binnenkort nog een groepsfoto, zoals die gemaakt zijn tijdens de Onderlinge Wedstrijden. Inmiddels zijn de herfst weekendkampen ook weer achter de rug. Zowel bij het pupillenkamp als bij het juniorenkamp was de deelname weer aanzienlijk, en als we de verhalen mogen geloven was het voor velen weer een gedenkwaardig weekend. Namens de JC, met dank aan trainers, Rob Schoonen

  KAV Holland 80 jaar Jaarverslag Jubileum commissie Het was na afloop van de jaarvergadering 2004 dat wij, ondergetekenden, gevraagd werden de cordinatie van de activiteiten in het kader van het komende jubileumjaar op ons te nemen. De vragen stelster, namens het bestuur, gebruikte haar meest charmante glimlach om Piet en mij over de denkbeeldige streep te trekken. En?? Piet en ik knikten instemmend. Het bestuur weet wel wie ze met zon boodschap op pad moeten sturen.!! Vanaf dat moment bestond er een jubileumcommissie. Het was niet de bedoeling dat deze commissie het uitvoerende werk zou gaan doen. Daarentegen:

  voorkomen dat ieder zo maar wat zou gaan doen. voorkomen van doublures, passen op de centjes, cordinatie van data en etc. etc.

  Vandaar ook dat op de agenda van de eerste vergadering stond: brainstormen en proberen te komen tot een conceptprogramma en vervolgens taakverdelingen maken. Er was consensus over de volgende uitgangspunten:

  Iedereen moet er bij betrokken worden. Het is een feest voor de vereniging. Elke geleding wil wel wat voor zijn groep.

  Meerdere festiviteiten. Niet alles op een dag. Wel een soort echte jubileumdag, waar ieder kan komen, ergens in september. Jubileumboek. Er munt uit slaan. PR en s.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 11

 • Dat was op 1 februari 2005. Nu is het 17 oktober en staan we aan de vooravond van al weer een jaarvergadering. Met daarin uiteraard een verslag van de jubileumcommissie. Achtereenvolgens werd georganiseerd:

  De sponsorloop De Cs ; Ds en pupillendag en De familiedag. Geld t.b.v. de atleten uit Mutare.

  We hebben nog te goed Een twintiger jaren feest. Een jubileum clubblad Een club van 80in oprichting, door de sponsor commissie.

  Het voert te ver om over elk van deze activiteiten uitgebreid verslag te doen. Bovendien is er al veel over geschreven in de diverse clubbladen En tot slot: er komt van dit alles ook een verslag in het speciale clubblad. Dus. Genoeg er over. Wat nog wel moet is: Bedanken !!!!!!!!!! Dank aan ieder die door zijn of haar inzet / inbreng /deelname dit alles mogelijk maakte. Groot respect. Chapeau / hoed af!!!!!!!!!! Piet Negenman en Jozef Oonincx; Haarlem 17 oktober 2005.

  Jaarverslag recreanten dinsdagavondgroep Nadat we het zomerseizoen hadden afgesloten met pannenkoeken eten in augustus 2004 gingen we met de groep in september weer de zaal in. Dat is altijd weer even wennen in het begin, de overgang is natuurlijk ook groot van de waterleidingduinen naar de zaal. Maar na verloop van enige tijd gaat het wel weer, vooral als het s-avonds donker en nat is. Het programma bestond weer uit recreatief sporten, daarmee bedoel ik op een gezellige manier lekker sportief bezig zijn. Het programma bestaat uit diverse oefeningen al dan niet gebruik makend van hulpmiddelen zoals daar zijn springtouwen, ballen, zweedse banken, matten, stokken, etc. etc. Ook dit jaar kregen we eens per maand aerobics van Paula, die dat altijd met veel inzet presenteert. Het laatste halfuur werd er weer afgesloten met volleybal of badminton. Wat onderhand ook een steeds uitgebreidere traditie begint te worden is de 1e les in het nieuwe jaar. Na de les wordt er altijd even geproost op een nieuw sportief jaar met een klein hapje erbij. Maar de hapjes worden met het jaar lekkerder en uitgebreider. In februari neemt een deel van de groep altijd deel aan de winterwandeling georganiseerd door het Haarlems Dagblad. Erg gezellig en dankzij de wekelijkse training is deze wandeltocht van plm 25 km geen probleem voor de deelnemers. Dit jaar was er ook weer de snertmiddag, georganiseerd door Ria Reekers voor alle recreanten. Zaterdagmiddag wordt er dan een training gegeven in de Kennemerduinen en als afsluiting gaan we naar de baan waar we in de kantine kunnen genieten van n heerlijk kopje snert met roggebrood en spek. Na dit ondergrondje kan er ook wel een wijntje in. Half april gingen we weer naar de Waterleidingduinen voor onze trainingen en dat werd in mei gevierd met (jawel) pannenkoeken. Dat zijn altijd de drukste trainingen. Maar ook de

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 12

 • andere trainingsavonden werden goed bezocht. De buitentrainingen worden toch toch wat drukker bezocht dan in de zaal. Na 15 jaar van varianten op 24 Weltevreden uren is er dit jaar in juni een fietstocht georganiseerd voor alle recreanten. We hadden dit jaar prachtig weer, de organisatie reed een week daarvoor nog de tocht in de stromende regen, met een grote opkomst. De fietstocht voerde o.a. door de Kennemerduinen, door het Leyduin, langs de ringvaart en eindigde bij de Chinees op de hoek van de Prins Bernhardlaan. Diverse keren werd de fietstocht onderbroken voor jeu de boules wedstrijden. Een fotoverslag van deze dag is te zien op de site van Holland. De zomertrainingen vlogen om en het was zo weer eind augustus en dus weer pannenkoeken en weer was het een drukke avond. Vanwege het mooie weer in september zijn we doorgegaan tot half september. Hierna zijn we toch maar weer naar de zaal gegaan en vol goede moed met de zaaltrainingen begonnen. Jack van de Haterd

  Jaarverslag recreanten woensdagavondgroep Woensdagavond rond 19.50 uur. Een voor een arriveren de damesrecreanten en meteen wordt er honderduit gepraat over allerlei bijzondere en gewone dagelijkse dingen. Ook al zien een aantal dames elkaar wel 3x in de week, er is altijd genoeg stof tot praten. Ondertussen wordt er omgekleed, zaalschoenen aangedaan en dan is het even wachten, zittend op de bank in de kleedkamer, tot onze voorgangers (de ijsclub) de zaal vrijmaken. De conversatie gaat nog steeds door en pas na 2/3x roepen wordt de zaal betreden en kunnen we aan de warming-up beginnen. Onder het lopen is er nog heel veel te vertellen aan elkaar ook al raken sommigen wel eens buiten adem. Na de warming-up en het rekken worden onder druk gepraat de grote matten uitgerold waarop gezamenlijk de oefeningen worden gedaan. Het lichaam doorwerken, zoveel mogelijk afwisselend de gewrichten en spiergroepen aan het werk zetten, maar het spraakorgaan lijkt altijd het meest actief. Pas bij de wat zwaardere buikspieroefeningen valt het wel eens stil en dan zeg ik tegen mezelf: Ja, het is me toch weer gelukt om hen even de mond te snoeren, maar. Dat duurt maar heel even!! Tijdens ons afsluitende partijtje recreanten volleyball wordt er fanatiek gestreden om de overwinning, maar we zijn ook allemaal heel tevreden met een gelijkspel. Rond 21.15 uur zit het er meestal op en gaat iedereen al (nog steeds) druk pratend en hopelijk wat vermoeid naar huis. Conclusie: het was weer een goed en gezellig jaar en we gaan gewoon door!! Namens de woensdagavondrecreanten: Micky dHerripon

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 13

 • Sfeerbeeld keep-fitters Zaterdagmorgen, daar kom ik graag mijn bed voor uit. Uiterlijk kwart over acht voeg ik me bij het verzamelpunt op de Kleverlaan om met de noord- fitters naar ons startpunt in de Kennemerduinen te fietsen. Her en der wordt aangepikt en een flinke ploeg kakelt de stille duinen in. Onder de grote boom op de parkeerplaats vormt zich onze kleedruimte en de laadbak van de auto van Piet is garderobe.{doe geen moeite, want geen van ons heeft een mobieltje bij zich!} Op de banken vormt zich de catering,want uit verschillende fietstassen komen koffiepotten en bekers. Piet heeft zelfs een heus barretje: een uitklapbaar tuintafeltje. Grijs, kalend, peper en zout en gekleurde hoofden staan met beste beentjes klaar. Het maakt dus niet uit welke wij voor zetten. De stemming is altijd goed, het duin-decor iedere week prachtig,de moppentrommel pikant gevuld.. Femke, Jack, Piet en Jozef zorgen voor een gedegen, gevarieerde training. Zo is geen zaterdag hetzelfde. Jozef houdt van lange rustige duurlopen, Jack sjouwt regelmatig met een rugtas met attributen voor een of ander spel, Piet houdt van hoog- en ver springen en Femke heeft haar klasje prima in de hand door rijen te laten vormen. Tijdens de oefeningen in een kring wordt het trommeltje vaak door Andre opengetrokken. Het maakt het rekken en strekken hilarisch. We hebben codes voor bepaalde routes, die we gaan lopen:het horloge-rondje, het vossen-rondje, het vrijers-laantje van Jozef, het driehoekjeenz.enz. De hele ploeg weet het te vinden, maar als nieuwkomer doe je er wel twee jaar over. Moeilijk soms,he Annemiek? Naarmate de tijd vordert wordt het rustiger,want er wordt pittig getraind,anderhalf uur lang. Regen of wind, sneeuw of zonneschijn, het gaat altijd door! We hebben geploeterd voor die beste beentjes! Over tienen wordt het bewuste tafeltje uitgeklapt en meestal meer dan 20 bekers met koffie gevuld. Voor mij het lekkerste bakkie van de week Iemand die iets te vieren heeft zorgt voor koek. Soms zijn er beschuitjes met muisjes van een verse opa of oma! En niet te vergeten de doos van Suze!!! Zaterdagmorgen. Ik kom er graag mijn bed voor uit. Wil..

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 14

 • FYSIONIEUWS 2005 - 2006 Beste Hollanders, Volgend jaar verandert er het een en ander binnen de fysiotherapie, zowel landelijk als bij KAV Holland. Landelijk gaat vanaf 2006 het nieuwe zorgstelsel in, waarbij het onderscheid tussen ziekenfonds en particulier wordt afgeschaft. Iedereen krijgt een basisverzekering en kan opnieuw kiezen wat hij/zij in zn aanvullend pakket wil nemen. Als atleet is het aan te raden om ook fysiotherapie mee te laten verzekeren, zodat je niet zelf voor de kosten hoeft op te draaien bij een blessure. Een andere verandering is de invoering van de directe toegankelijkheid. Dit betekent dat je met een blessure direct bij de fysiotherapeut in behandeling kan komen, zonder dat hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig is. Voor degenen die geen fysiotherapie in hun verzekeringspakket hebben, blijft het mogelijk om voor een baantarief behandeld te worden. Kosten hiervoor zijn 10 euro per behandeling. Atleten die preventief in behandeling zijn, krijgen een korting van 3 euro, die wordt betaald door de vereniging. Dus op een rijtje: Behandeling via verzekering volgens polisvoorwaarden Baantarief blessurebehandeling 10 euro Preventieve behandeling 7 euro Alvast een sportief 2006, Joost Vollaard, fysiotherapeut KAV Holland

  PRAC 2004/2005 Het zomerseizoen zit er weer op na een voor de PRAC vrij rustig jaar. Omdat de club 80 jaar bestaat zijn er vele activiteiten georganiseerd verdeeld over alle groepen binnen de vereniging. Omdat normaal gesproken de PRAC dat allemaal organiseerd was het voor ons een rustig seizoen. Wij hadden aan het begin van het seizoen de kledingbeurs die dit jaar niet zo een succes is geweest in vergelijking met andere jaren, verder hebben wij geassisteerd bij vele activiteiten zoals de familiedag, vooral op het gebied van de catering. Bij de OW hebben wij alleen een loterij gekoppeld aan de startnummers en wat verkoop nieuwe kleding gedaan. Voor ons staat nu het 20er jaren feest voor de deur als afsluiting van het feestjaar .Daarover kunnen wij nog niet zo vele melden. Een kort verslag dit jaar, maar erg veel is er ook niet te melden, alles draait goed !! Namens de PRAC: Rob, Susan, Corien, Marianne, Loes, Anja en Linda.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 15

 • Verslag van de Ledenadministratie Cor Hagen verzorgt sinds jaar en dag de ledenadministratie van KAV Holland. September jl. is hij getroffen door een beroerte. Hij is inmiddels aan de beterende hand. Cor wil graag zijn taken blijven uitvoeren, op dit moment is dit door fysieke beperkingen niet mogelijk. De ledenadministratie is daarom tijdelijk in handen van Sjoerd Harren. Het afgelopen jaar was weer een gezond jaar voor de club en leden. De grote aanwas van pupillen van de afgelopen jaren wordt nu zichtbaar bij de junioren D. De verhouding tussen mannen en vrouwen gaat gelijk op en geeft een ledenaantal van al boven de 600! Om het ledenbestand up to date te houden worden alle wijzigingen altijd zo snel mogelijk doorgevoerd. E-mail staat voor de handigste manier van communiceren. De ledenadministratie heeft nu ook een eigen emailadres: [email protected] Op dit adres kunnen wijzigingen worden doorgegeven. Ook je eigen mailadres kun je hier doorgeven. Sjoerd Harren

  OVERZICHT VAN HET LEDENBESTAND VAN K,A,V,HOLLAND 01-10-2004 30-09-2005 01-10-2005

  CATEGORIE DAMES HEREN DAMES HEREN DAMES HEREN

  Veteranen 9 6 12 10 12 10

  Senioren 23 45 24 40 26 42

  Junioren A 6 7 7 8 12 12

  Junioren B 9 14 10 12 5 11

  Junioren C 16 14 16 15 21 16

  Junioren D 18 18 19 16 25 26

  Pupillen A 20 20 24 28 19 17

  Pupillen B 4 6 8 6 6 11

  Pupillen C 2 5 6 11 3 5

  Pupillen mini 0 0 3 7 0 2

  Keep-fit groep 30 16 31 16 31 16

  Ouders 1 jaar 13 6 15 4 15 4

  Ouders jaar 6 7 5 7 5 7

  Loopgroep dinsdag 49 58 52 57 52 57

  Loopgroep woensdag 59 46 63 56 63 56

  Loopgr. dins / woens == == 2 5 2 5

  Leden zonder licentie 6 7 7 7 7 7

  Totaal dames / heren 270 275 304 305 304 305

  Totaal aantal leden 5 45 6 09 6 09

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 16

 • Verslag technische commissie Leden: Niel Hoogewerf en Arnold Kok voor het materiaal, Wigert Thunnissen en Ron Huibers cordinatie trainingen baanatletiek. Met dank aan Arno Mul voor de registratie van de sportieve prestaties en voor zijn bijdrage in de vorm van "van het wedstrijd front". In seizoen 2005 heeft de technische commissie een aantal uitbreidingen cq wijzigingen kunnen uitvoeren. Door de toename van het aantal pupillenleden is het aantal trainingsgroepen uitgebreid met een 3 dubbele pup-A en een dubbele pup-C groep. In de winter zullen de zaaltrainingen dan ook dubbel uitgevoerd worden. Met oog op het volgende baanseizoen zal er naar uitbreiding van de trainersgroep moeten worden uitgekeken. Wenselijk is dat er weer een groep trainers aan een trainerscursus mee gaat doen. Opmerkelijk was tijdens dit seizoen de optimale realisatie van de Haarlem Sportpas dagen waarbij een 90 tal lagereschoolkinderen kennis hebben kunnen maken met de atletieksport. Het duo Kim en Max Kop blijkt uit hun spilrol een goede combi te zijn. En natuurlijk chapeau voor de andere 10 pupillen trainers (allen AB junior). Bij de CD junioren blijkt de groepsgrootte constant te blijven zodat hier niet zoveel veranderingen plaatsvonden. De D trainers Vincent van Binsbergen en Martin de Groot en de C trainers Ivo van Haren en Hannah de Boer verzorgden een consistent trainingsaanbod waarbij de prestaties van de jongens C met name opvielen. Het afgelopen seizoen heeft de AB groep gebruik kunnen maken van de kwaliteiten van Liesbeth Hendriks en Ron Huibers. Hier dient opgemerkt te worden dat Liesbeth met ingang van het winterseizoen haar dienst, in verband met haar drukke werkzaamheden en afstuderen moet beindigen. Hetgeen door menig AB lid wordt betreurd. Gelukkig kan Yvonne Roosen de trainingen in het komende winterseizoen voorzetten waarbij de TC haar veel plezier bij wenst. Jeroen Knapen, die door de jaren heen de werptrainingen heeft verzorgt, heeft, ingegeven door zijn drukke priv omstandigheden, moeten besluiten hiermee te stoppen. Gelukkig kunnen deze trainingen hun voortgang vinden daar Victor Maijer deze taak op zich genomen heeft. Bij deze zegt de TC Jeroen hartelijke dank en Victor een warm welkom. De senioren trainingen zijn verzorgt door Arno Mul (springen) Ineke Diepering (MiLa), Jeroen Knapen (werpen), Rens Hoogewerf (recreatief allround), Cees Roosen en Wigert Thunnissen (spint/horden). De kwalitatieve resultaten zijn in de opsomming der resultaten terug te vinden. We mogen ons echter ook verheugen op de groeiende aantallen bij de senioren. We streven ernaar met het aanbod hier op in te spelen en de trainingsgroepen uit te breiden met een wedstrijd gerichte loopgroep en een gestructureerd meerkamp aanbod. De competitieploegen hebben goede resultaten neergezet. De mannen zijn in de finale op de vierde plaats geindigd, promotie ligt in de lijn der verwachting. De vrouwenploeg zit degelijk in de eerste divisie, door de versterking vanuit de jeugd zou ook voor hen promotie volgend jaar tot de mogelijkheden moeten behoren. Komend jaar zal er ook weer een tweede mannen ploeg worden ingeschreven, dit na uitdrukkelijk verzoek van vele betrokkenen. Uiteraard wordt dit van harte ondersteund door de tc.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 17

 • Het trainingsmateriaal is belangrijk uitgebreid waardoor de kwaliteit van de trainingen is toegenomen. Van de nieuwe speren, medicinballen, startblokken, polsstokken en horden is dankbaar gebruik gemaakt. Opgevallen is dat ons materiaalhok er over het algemeen ordelijk uit bleef zien, daarvoor onze dank. Graag geven we hieronder blijk van de opmerkelijke prestaties die afgelopen seizoen door onze atleten zijn geleverd. Resultaten competitie: Junioren D Meisjes (1ste divisie) Voorronden Regionale Competitie 21ste 10295 punten Junioren D Jongens (1ste divisie) Voorronden Regionale Competitie 11de 13333 punten Junioren C meisjes (1ste divisie) Voorronden Regionale Competitie 4de 14099 punten Finale Regionale Competitie 4de 7376 punten Junioren C jongens (1ste divisie) Voorronden Regionale Competitie 7de 18692 punten Finale Regionale Competitie 4de 10044 punten Junioren B meisjes Voorronden Landelijke Competitie 40ste 10176 punten Junioren B jongens Voorronden Landelijke Competitie 39ste 11363 punten Junioren A meisjes Voorronden Landelijke Competitie 15de 13905 punten Junioren A jongens Voorronden Landelijke Competitie 18de 15146 punten Senioren Vrouwen (1ste divisie) Voorronden Landelijke Competitie 4de 191 punten Senioren Vrouwen (2de divisie) Voorronden Landelijke Competitie 64ste 14568 punten Senioren Mannen (2de divisie) 1ste ploeg Voorronden Landelijke Competitie 7de 25404 punten Landelijke finale: 4de 9404 punten Masters Mannen Voorronden Landelijke Competitie 23ste 6948 punten Masters Vrouwen Voorronden Landelijke Competitie 3de 5178 punten Landelijke finale: 5de 2372 punten

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 18

 • Resultaten Nederlandse kampioenschappen: Indoor: Outdoor: Dames Dames 200m 2de Annemarie Kramer 24,45 sec. 100m 3de Annemarie Kramer 11,95 sec. ver 2de Mirjam Boxhoorn 6,06 met. 200m 2de Annemarie Kramer 23,64 sec. ver 1ste Mirjam Boxhoorn 6,03 met. Junioren B meisjes 200m 2de Kaira Boddy 25,50 sec. Mannen

  800m 3de Jane Boddy 2,20,51 sec. 4x1500 3de Marinus Winters, Christiaan Bosselaar, Han van Leuven, Elmar Kal 17,05,55

  Junioren A meisjes Junioren B meisjes 200m 2de Kaira Boddy 25,66 sec. 200m 2de Kaira Boddy 25,13 sec. 800m 1ste Rachel Boddy 2,16,40 min. 400m 2de Rachel Boddy 56,79 sec. Veteranen Junioren A jongens Vrouwen 35+ 400m 1ste Tom Uitslag 48,13 sec.

  800m 1ste Mascha Kunst 2,23,62 min. 4x100m 1ste Tom Uitslag, Pim Hackmann, Jos Jansen, Daan Baars 42,74 sec.

  Veteranen 400m (V35) 1ste Mascha Kunst 60,54 speer (M45) 2de Wim Roosen 51,27 800m (V35) 1ste Mascha Kunst 2,21,47 800m (V50) 3de Martine Bodemans 2,45,45

  Verslag van de penningmeester Een druk jaar voor de penningmeester. Zo waren daar de overdracht van het tijdelijke voorzitterschap aan de nieuwe voorzitter, een hernieuwd bila met de andere atletiekvereniging in Haarlem, diverse gesprekken met de wethouder van Sport en Jeugdzaken en het in samenwerking met overige commissieleden samenstellen van een beleidsplan voor de komende jaren. Precies in de periode 1-10 tot 1-12 ook nog een verhuizing naar L Brownstraat 49 in Velserbroek met alles wat daar bij komt kijken. Het afgelopen jaar is echter een financieel redelijk positief jaar geweest. Er is hard gewerkt aan een nieuw beleidsplan dat ten tijde van de jaarvergadering een presentatie naar de leden krijgt. Op basis van de plannen en de verwachtingen is de begroting samengesteld.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 19

 • Balans KAV Holland per 1-10-2005 Debetzijde 2004 2005 Creditzijde 2004 2005 Bank Giro 29.971,01 33.833,83 Vooruit ontvangen 1.784,50 1.784,50Vooruit betaald 0,00 0,00 Nog te betalen 5.500,56 12.500,00Nog te ontvangen 1.751,20 800,00

  Reservering jubileum 5.000,00

  Materialen PM PM Materiaalhok PM PM

  Eigen Vermogen 19.437,15 20.349,33 31.722,21 34.633,83 31.722,21 34.633,83 Resultatenrekening KAV Holland per 1-10-2005 Debetzijde (Opbrengsten) Begroot 2005 Werkelijk Begroot 2006 Ontvangen contributies 50.000,00 55.086,25 63.000,00 Rente 150,00 47,12 100,00 Akties 5.550,00 10.844,35 8.800.00 Donaties 500,00 132,50 800,00 Kantine 2.500,00 1.387,84 2.500,00 Lotto/Toto 700,00 548,81 500,00 Advertenties clubblad 1.500,00 1000,00 1.500,00 Subsidies (Whoz Next) 0,00 0,00 0,00 60.900,00 69.046,87 77.200,00 Creditzijde (Uitgaven) Begroot 2005 Werkelijk Begroot 2006 Clubblad 2.750,00 2.616,96 2.750,00 Jeugdcommissie 2.500,00 3.191,10 2.000,00 Feestuitgaven 500,00 1.681,60 500,00 Trainers 22.000,00 26.859,65 30.000,00 Wedstrijden 1.000,00 1.406,70 1.500,00 Secretariaat 1.250,00 1.492,71 1.750,00 Representatie 450,00 479,83 500,00 Recreanten 750,00 29,13 500,00 Materiaal 2.000,00 4.461,20 2.000,00 Cursussen 2.000,00 1.475,00 2.000,00 Huur accomodaties 15.000,00 8.609,62 19.000,00 Contributie KNAU 10.000,00 12.180,55 14.000,00 Medische begeleiding 700,00 700,00 700,00 60.900,00 64.184,05 77.200,00

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 20

 • Toelichting jaarcijfers KAV Holland 2004-2005. Opbrengsten Werkelijk - contributie toename leden - akties o.a. grachtenloop, zka loop en sponsorloop Uitgaven Werkelijk - clubblad o.a. aanschaf papier, porto, onderhoud en aanschaf nietmachine - wedstrijden o.a inschrijfgeld competitiewedstrijden en extra kosten onderlinge 2004 - secretariaat porto, verzekeringen, internet, bankkosten, vergaderingen - representatie attentie olympische atleten, overlijden Ruud Kroon, bloemen jaarvergadering. - recreanten na het jubileum dit jaar wat rustiger - cursussen. Looptrainers en fysio. - trainers toename jeugdtrainer en trainers loopgroepen - jeugdcommissie inclusief de uitgaven van Whoz next - KNAU contr veroorzaakt door toename leden - huur zie nog te betalen bedragen Toelichting bij de begroting 2005-2006 Ontvangsten Contributies Prognose op basis van nieuwe beleidsplan Akties feest en clubloten en loopcursussen Kantine gelijke opbrengst vorig jaar. Onduidelijk zijn op dit moment nog de

  exacte afspraken. Lotto/Toto standaard opbrengst Advertenties Er is een nieuwe opzet gemaakt Uitgaven Jeugdcommissie er is nog voldoende bij JC in kas derhalve geen verhoging Trainers extra trainersinzet jeugd en loopgroepen Cursussen aanvullende opleiding voor jeugdtrainers en looptrainers Huur accommodaties als groei doorzet zullen wij meer accommodatie moeten huren KNAU contrib gezien de verwachte groei hoger dan vorig jaar Mediche faciliteit gezien de positieve belangstelling handhaven we deze uitgave Contributievoorstel contributiejaar 2006. Was Wordt Senioren 185 195 Junioren A en B 145 155 Junioren C en D 125 135 Pupillen 105 115 Loopgroepen 95 105 Keep-fit groep 85 105 Ouders 85 105 Wedstrijdlid 65 75 Gezinscontributie 360 375

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 21

  VAN DE SECRETARISALGEMENE LEDENVERGADERING

  AgendaOpeningIngekomen stukken en mededelingenNotulen algemene ledenvergadering 2003Verslagen 2003/2004 bestuur, commissies en penningmeesterUitreiking bekers en bloemenVeteranenDamesJunioren B jongensVeteranenMutaties in commissiesSamenstelling bestuurPauzeHeropeningVaststelling contributie en begroting 2004RondvraagSluiting2005 - www.kavholland.nl - 2006 FYSIONIEUWS 2005 - 2006Verslag technische commissieJunioren D Meisjes (1ste divisie)Junioren D Jongens (1ste divisie)Junioren B meisjesJunioren B jongens Balans KAV Holland per 1-10-2005Resultatenrekening KAV Holland per 1-10-2005

  Opbrengsten WerkelijkUitgaven WerkelijkToelichting bij de begroting 2005-2006