Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

download Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

of 21

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

Transcript of Hollands Welvaren 2005 jaarverslag

 • VAN DE SECRETARIS In deze speciale uitgave van Hollands Welvaren alles over de komende algemene ledenvergadering. U vindt hierin onder andere de agenda en het verslag van vorig jaar. Maar ook de verslagen van de diverse commissies binnen de vereniging die u een beeld geven van hun activiteiten in het afgelopen jaar. Want ook dit jaar waren er voor de vereniging weer vele vrijwilligers actief om de atleten op alle fronten te ondersteunen. Veel leesplezier en tot 1 december op de algemene ledenvergadering.

  ALGEMENE LEDENVERGADERING KAV HOLLAND

  TE HOUDEN OP 1 DECEMBER 2005 AANVANG 20.00 UUR

  CLUBGEBOUW TENNISVERENIGING PIM MULIER PARK Agenda

  1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen algemene ledenvergadering 2004 4. Verslagen (bestuur, commissies, penningmeester) 5. Uitreiking bekers 6. Mutaties in commissies 7. Verkiezing dagelijks bestuur

  Pauze

  8. Heropening 9. Instemming Beleidsplan* 10. Vaststelling contributie en begroting 2005 11. Rondvraag 12. Sluiting

  * Het bestuur verzoekt de leden om instemming met het beleidsplan. Een kopie van het concept beleidsplan kunt u opvragen bij de secretaris (secretaris@kavholland.nl)

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 1

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van KAV Holland op 25 november 2004 Opening De voorzitter a.i. opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het dagelijkse bestuur heeft het afgelopen jaar maar twee bestuursleden gehad. De voorzitter Hans Bakkenes heeft voortijdig zijn functie als voorzitter neergelegd. Zijn taak is door de penningmeester Wim Roosen tijdelijk waargenomen. Mede door de renovatie van de baan is 2004 een rommelig jaar geweest. Het afgelopen jaar zijn ons ook twee leden ontvallen en we gedenken mw. Van Liempt en Ben Kal. Ook gaan onze gedachten naar Ruud Kroon die ernstig ziek is. Ingekomen stukken en mededelingen Van de kascommissie hebben wij een schrijven ontvangen waarin zij de ledenvergadering adviseren de penningmeester te dechargeren. WhoZnext heeft nog een jaarverslag ingezonden. De brief van de kascommissie en het verslag van Whoznext zullen in de volgende Hollands Welvaren worden gepubliceerd. De volgende personen hebben zich afgemeld: Jack van de Haterd, Carian v.d.Sman, Elise Vriend, Ikiena v.d.Sluis, Niel Hoogerwerf, Jeroen de Korte, Rien de Groot, Henk Piek, Carrie van Viersen, Roland Thon, Selma Veerman, Richard Hagen. Notulen algemene ledenvergadering 2003 In punt 5 is abusievelijk EK in Parijs vermeld, dit moet zijn WK in Parijs. Het verslag wordt verder goedgekeurd. Verslagen 2003/2004 bestuur, commissies en penningmeester Verslag Bestuur: goedgekeurd Verslag Ledenadministratie: een deel van de tekst is weggevallen, dit zal in de volgende Hollands Welvaren worden geplaatst. Verslag Prac: goedgekeurd Verslag Hollands Welvaren: goedgekeurd Verslag Jeugdcommissie: goedgekeurd Verslag KeepFit: goedgekeurd Verslag Wegatletiek: goedgekeurd Verslag Technisch Commissie: de namen van de Nederlandse kampioenen bij de pupillen en C/D junioren staan niet in het verslag vermeld. Reden hiervan is dat deze uitslagen niet officieel zijn. Afgesproken wordt om volgend jaar ook de pupillen en C/D junioren in het verslag te vermelden. De jeugdcommissie zal deze gegevens aanleveren. Verslag Penningmeester: De kascommissie bestaat uit de volgende leden: Jozef Oonincx, Jack van de Haterd en Aat Harren. De commissie heeft de controle uitgevoerd en de administratie van de penningmeester akkoord bevonden. Door de commissie zijn wel enige kanttekeningen gemaakt. In een aparte memo zullen enkele aanbevelingen worden gedaan om e.e.a. verder te verbeteren. De contributie aan de KNAU is met ruim 2500,- euro toegenomen. Deze stijging komt door toename van het ledenbestand en door de groep ouders, die stonden tot vorig jaar als donateur ingeschreven. Ook zij zijn nu lid van de KNAU. De 700,- euro medisch begeleiding is een deel van de kosten aan fysiotherapie die de vereniging voor zijn rekening neemt.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 2

 • Uitreiking bekers en bloemen De volgende bekers zijn aan diverse leden uitgereikt. COACHBEKER BESTE SENIOR HEREN MARTIN DE GROOT HSS 14.86m indoor, 14.60 m outdoor, zilver binnen, brons buiten ENGELBEKER BESTE SENIOR DAMES JOAN VAN DEN AKKER 100 m 11.35 sec. TC BEKER BESTE JUNIOR HEREN MARINUS WINTERS 1500 m 4.04.27 min. JONKIEBEKER BESTE JUNIOR DAMES RACHEL BODDY 400 m 57.50 sec (overigens is haar prestatie op de 800m 2.14.84 min., slechts 1 punt minder waard dan deze op de 400 m) VETERANENBEKER BESTE VETERAAN MASCHA KUNST 800 m 2.16 min. WEGATLETIEK HEREN BESTE WEGATLEET HEREN ANDR VAN DEN BERG Jungfrau Marathon WEGATLETIEK DAMES BESTE WEGATLEET DAMES LEONTINE DIEBEN Jungfrau Marathon ONDERLINGE HEREN CLUBKAMPIOEN HEREN IVO VAN HAREN ONDERLINGE DAMES CLUBKAMPIOEN DAMES HANNAH DE BOER En tenslotte voor het opnieuw opzetten van de website HOLLAND BEKER GROTE VERDIENSTE CLUB BRAM BAARS Tevens werden de hieronder genoemde leden in de bloemen gezet voor de door hun behaalde prestaties tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Indoor: Veteranen Vrouwen 35+ 800m 1ste Mascha Kunst 2,24,92 Outdoor Dames 100m 1ste Joan van den Akker 11,35 sec. Junioren B jongens 4x100m 1ste Pim Jansen, Daan Baars, Marinus Winters, Jos Jansen 44,37 sec. Veteranen Vrouwen 35+ 400m 1ste Mascha Kunst59,82 sec. 4x800m 1ste Mascha Kunst, Ineke Dieperink, Anja Matekena, Martine Bodemans 10,46,67 min. Mutaties in commissies Jeroen de Korte neemt afscheid nadat hij enkele jaren de facilitaire zaken heeft geregeld. Terry van Burghout zal deze taak nu op zich gaan nemen. Verder is Niel Hoogerwerf bereid gevonden het onderhoud van het materiaal op zich te nemen (samen met Arnold Kok). Samenstelling bestuur In de toelichting bij de agenda staat vermeld dat het bestuur voornemens is medio januari 2005 een ledenvergadering uit te schrijven om een nieuwe voorzitter voor te stellen. Het bestuur heeft gesprekken gevoerd met een nieuwe voorzitter en kan vanavond bekend maken dat Maurits Overkleeft bereid is deze taak op zich te nemen. Een overgrote meerderheid van

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 3

 • de vergadering stemt hiermee in en het bestuur zal per 1 januari 2005 worden versterkt met Maurits Overkleeft. Pauze Heropening De voorzitter a.i. heropent de vergadering en vraagt om extra aandacht voor 3 bijzondere leden binnen onze vereniging: Wigert Thunnissen, Annemarie Kramer en Joan van den Akker. Deze atleten en hun trainer hebben afgelopen zomer deelgenomen aan de Olympisch spelen in Athene. Dat de vereniging trots op deze leden is blijkt en hun prestaties zijn dan ook met spanning gevolgd. Als aandenken aan dit evenement ontvangen zij van de vereniging een unieke portefeuille met daarin het Hollandlogo en Olympisch Spelen 2004. Vaststelling contributie en begroting 2004 In het contributievoorstel worden de trainingsleden niet vermeld. Zij betalen gewoon contributie minus de kosten aan de KNAU, deze wordt door hun eigen vereniging betaald. Ook de ouders halfjaarlid ontbreken in het voorstel, deze contributie gaat van 55,- euro naar 60,- euro. De contributie voor de seniorleden gaat met 10,- euro omhoog omdat de trainingsfaciliteiten voor de deze groep zijn uitgebreid. Kees Roosen merkt op dat de opbrengsten kantine op de begroting te hoog is. Hij schat in dat 1000,- euro haalbaar is. Het verschil in de begroting van 1500,- kan worden opgeheven door de contributie van de trainingsleden. Er hebben zich 2 extra adverteerders aangemeld voor het clubblad en de website. Rondvraag Susan Jansen: Waarom kan de kantine niet eerder open? Vooral uit veiligheidsoverweging zou de kantine een kwartier voor de training open moeten zijn. Trainers, atleten en ouders kunnen niet in de kantine, bij een incident zou je daar terecht moeten kunnen m.n. ook voor de EHBO-koffer, packing etc. Het bestuur zal met de kantinecommissie overleggen. Rob Jansen doet een oproep voor meer vrijwilligers in de kantine. Annie Roodenburg: Dit veiligheidaspect geldt niet alleen voor de baantrainingen maar ook voor de buitentrainingen. Het bestuur zal nagaan wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Arno Mul: Wordt het 80 jarige bestaan van de vereniging nog gevierd? Hiervoor zal een commissie worden samengesteld die samen met de Prac de activiteiten zullen gaan regelen. Ivo van Haaren: Is er een trainer aanwezig voor de werptraining? Ron Huibers meldt dat Jeroen Knapen op vakantie was maar vanaf a.s. dinsdag werptraining zal gaan geven. Henny Tiben: Er staan pionnen op de baan omdat er op baan 1 en 2 niet getraind mag worden in verband met slijtage van de baan. Wachten is op het 1e incident? Wigert Thunnissen meldt dat er op de dinsdagavond afspraken zijn gemaakt tussen de weg- en baanatleten. De wegatleten lopen op de banen 1 en 2 en kunnen dan uitlopen op het gras op het middenvlak. De baanatleten gebruiken de overige banen. Op de woensdagavond kunnen deze afspraken ook worden gehanteerd alleen is ook AV Haarlem dan op de baan. Het bestuur zal een brief aan de gemeente opstellen. Corien Baars: Er was geen begeleiding van een trainer voor de junioren bij het NK. Ron Huibers meldt dat dit niet had mogen gebeuren. De trainer die verantwoordelijk is voor die groep moet bij afwezigheid vervanging regelen, zeker bij belangrijke wedstrijden. Marinus Winters: De milas hebben vaak problemen met de andere lopers op de baan. Wigert meldt dat als de eerder genoteerde afspraken worden nageleefd deze problemen incidenteel zullen zijn.

  Hollands Welvaren Jaarverslag november 2005 pagina 4

 • Peter van Haaren: Hoe is onze positie bij de gemeente? Hebben wij als grotere vereniging meer rechten? Wij hebben niet meer rechten, als wij de baan meerdere uren willen huren wordt dit als verzoek ingediend bij de gemeente. Tot nu toe geen probleem. Wie