Hoger Op 3

download Hoger Op 3

of 32

 • date post

  09-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

November 2011

Transcript of Hoger Op 3

 • HogerOppagina1

  35ejaarganguitgave3november2011

  Bestuur: bestuur@stvlekstreek.nlVoorzitter: BeritvanDobbenburghMeyboom tel.(0182)500001 Hofkamplaan9,2851XEHaastrecht

  Vicevoorzitter: JerryvanHerk tel.(0180)663085 Voorstraat80,2941EWLekkerkerk

  Secretaris: EvelienWeersvanDam tel.(0180)681999 IJsseldijknoord343,2935CROuderkerka/dIJssel

  Penningmeester: MariusvanZwienen tel.(0180)661362 Schuwacht150,2941EHLekkerkerk

  2eSecretaris: YvonnevanEverdingen tel.(06)24800253 Aegidiusstraat117,3061XGRotterdam ledenadministratie@stvlekstreek.nl

  2ePenningmeester: KoosSloof tel.(0180)664334 Watersniplaan38,2941PDLekkerkerk

  Wedstrijdsport: KeesvanderWal tel.(06)17556400 Slobeendstraat15,2941PCLekkerkerk wedstrijdadministratie@stvlekstreek.nl

  Clubactiviteiten: StephanTellier tel.(0182)384628 Koestraat18,2871DRSchoonhoven

  Algemenezaken: PaulKlomp tel.(0180)664362 Gruttolaan37,2941RCLekkerkerk Ereleden: G.C.Broere Zoeterwoude B.W.vanEesteren Lekkerkerk L.vandenHeuvel Haastrecht J.Prins Bergambacht L.Timmerman Ammerstol H.C.N.Vergeer Haastrecht L.Visser TerAar LedenvanVerdienste: P.Borsje Bergambacht M.Boudestein Skurengslia,Sjoa(N) H.C.Fredrikze Ammerstol H.DoetsAnker Berkenwoude W.vanHerk Lekkerkerk J.Kooiman Ammerstol I.KooimanvanHomoet Ammerstol T.Potuyt Bergambacht J.Sloof Waddinxveen A.C.vanderToorn Lopik J.vanderVelde

 • HogerOppagina2

  35ejaarganguitgave3november2011

  VANDEREDACTIETerwijl ik dit schrijf, is van iedereen de vakantie weerverstreken.DeveleLekstrekersdie Inzellbevolkthebben,zijnterug.Werkenschoolwachtweeropons.Kortomdeblaadjesvallenvandebomen,hetisherfst.

  Voor ons als redactie van jullie clubblad dus een goedereden om wederom een mooi gevulde Hoger Op af televeren.Meestalisditlastminutewerk.Voordezeuitgaveis dat zeker het geval omdat de verhalen uit Inzell nogmoeten komen. Maar dat het weer gelukt is, mag metdezeuitgaveduidelijkzijn.

  De redactie hoopt wel dat er nu geen corruptverzendbestand plaatsvindt zodat iedereen snel en goeddeHogerOpontvangt.Zoalsveel ledengemerkthebben,washetbijdevorigeHogerOpgoedmismetdebezorging.BijhetuitleverenaanTNTpostwaseendeelvandeHogerOpuitgaveverlorengegaan.Voordatdatweergoedwas,heefthetvooralPaulFredrikzeveelhoofdpijngegeven.ErwerdeerstgedachtaanfoutiefaanleverenvanonzeNAWgegevensmaargelukkigwasdatbestand inorde.DathetbijTNTpostookmiskangaan,wasvooronseencompleteverrassing.Maarviaeennaleveringishetgelukkigvoordemeestentoch inordegekomen.Maarblijfwelalert,geenHogerOpontvangen?Meldhetdanbijderedactieledenofbijhogerop@stvlekstreek.nl.

  Nu is gelijk de vernieuwing genoemd binnen onzevereniging. De Lekstreek is nu een vernieuwde websiterijker. Aan de buitenkant nog veel een lookalike. Dewebsiteontwerpershebbenervoorgekozenomnietgelijkalles te vernieuwen. Veel rubrieken die ook zichtbaarwarenindeoudewebsitezijngeblevenmaardewerkelijkevernieuwingisopdeachtergrondgebeurd.Eriseentotaalnieuwe motor geplaatst. De gehele webmotor is nugebaseerdopwordpresseenopenontwikkelingsplatformvoor websitebouwers. Willem, Paul F en Anne met alleanderenhebbenbergenwerkverzeteneenmooigeheelgeleverd.Hulde! Vanaf nu kunnenmeerderemensen opmeereenvoudigewijzeaandewebsitewerkenen isnietiedereen meer afhankelijk van onze ICTers, het verzoekhiervoor dat enige tijd geleden door de communicatiecommissieenhetbestuurisgeplaatstishiermeeafgerond.

  Alsverzoekheeftderedactievoordeledenomvooralveelte schrijven voor jullie eigen Hoger Op. Rijd je eenwedstrijd, schrijf er eens over. Het hoeft geen A4tje tezijn,korter ismeerdanwelkom.Uit jegevoeleens ineenmooistukje!

  Verder,leesjeeenleukstukjeoverschaatsenofietsdaternauwverwantaanis,dangraageenberichtjehieroveraanonswebadres,we schrijvenergraagover.Kortom:graagveelkopij,zodatjullieHogerOpgevuldkanblijven!

  VeelleespleziermetdezeenkomendeHogerOpuitgaven.

  PaulKlomp

  INHOUDSOPGAVEVandeRedactie...................................................................2

  VanhetBestuur...................................................................3

  Hogeropjes.........................................................................3

  Nieuweleden...................................................................3

  Adreswijziging..................................................................3

  Bedanktalslid.................................................................3

  Geboren...........................................................................3

  NieuwsuithetGewest........................................................4

  Erelidindeschijnwerpers...................................................4

  Loopbaanadviesvoortopsporters.......................................5

  DeWeekvanHilda..............................................................6

  LekstrekersopFacebook.....................................................8

  Evenvoorstellen..................................................................8

  Wedstrijduitslagen.............................................................9

  Langebaan.......................................................................9

  Marathon.......................................................................11

  VerhalenuitInzell..............................................................11

  InzelmetdeBusreis......................................................11

  InzelldoordeogenvanErikjanKooiman.....................13

  Inzellvanafdezijlijn......................................................13

  AlsvreemdelinginInzell................................................15

  WistjedatjesuitInzell....................................................16

  HetlijkonderhetijsinInzell.........................................17

  Eigenbelanggaatinschaatsenvoornationaalbelang......17

  Schaatspiepers...................................................................18

  Evenvoorstellen............................................................18

  Schaatsgroepjes.............................................................19

 • HogerOppagina3

  35ejaarganguitgave3november2011

  VANHETBESTUUROp zaterdag 29 oktober jongstleden vond de 5e KNSBVerenigingsdagplaatsInUtrecht.Dezedagisbedoeldvoortrainers en bestuurders van bij de KNSB aangeslotenverenigingen. Na een centrale opening door DoekleTerpstra,voorzitterKNSB,werddedagvoorgezetendoorDannyNelissen.Hetthemavandezevijfdeverenigingsdagwas Verenigingen in de toekomst. Veel verenigingenkampen met het probleem van een terug lopendledenaantal. Er zijn 900.000 schaatsende Nederlanders,waarvan er slechts 150.000 lid zijn van een bij de KNSBaangeslotenvereniging.Ook ishetvoorveelverenigingenmoeilijkom voldoende vrijwilligers enthousiast te krijgendiezichwilleninzettenvoordevereniging.

  Binnen de Lekstreek mogen wij trots zijn dat we ditprobleem niet kennen en een groot aantal vrijwilligershebbendiezichmetveelenthousiasmeinzettenvooronzevereniging.

  Tijdens inspiratiesessies gericht op specifieke functiesbinnen de vereniging was het de bedoeling om aan dehandvaneenthemaelkaarte inspirerenenvanelkaarteleren. Vele bruikbare tips en adviezen werdenuitgewisseld.

  Na een voortreffelijke lunch kon iedere deelnemer tweeverschillende workshops bezoeken. Bij aanmelding vandeze dag had je al een voorkeur doorgegeven. ZobezochtenwijLekstrekers(Bart,Berit,Femke,Hilda,Leen,Richard, Stephan, Sven, Willem en Yvonne) een grootaantalverschillendeworkshops,zoals:

  - AlsverenigingaandeslagmetInlineSkaten- Hoeomtegaanalsverenigingmetseksuele

  intimidatie

  - IntroductieinSocialMediavoorverenigingen- Positiefcoachen- Dewerkingvanhetbreininrelatietothet

  verbeterenvansportprestaties

  - Hoemaakjeeengoedebewegingsanalyse- Hoemaakjeeengoedtrainingsjaarplanop

  verenigingsniveau

  - Belastbaarheidvanjeugd

  De dagwerd op zeer inspirerendewijze afgesloten doorEwaldvanKouwenbergvandeStichtingPositiefCoachen.

  Na afloopwas er en borrel en de gelegenheid omna tepratenoverdezeinteressanteeninspirerendedag.Tijdomervaringenmetelkaartedelenenuittewisselen.

  Als Lekstreek vrijwilligers kijken we terug op een zeerleerzameenzinvolledag.Wezijnookwelergtrotsoponzevereniging als je de verhalen hoort van vrijwilligers enbestuurders van andere verenigingen. Zonder ons zelfenormopdeborsttewillenslaanisonzeconclusiedatweinmiddels een behoorlijk professionele, goedgeorganiseerde vereniging zijn met een fantastische

  vrijwilligerscultuur. We worden op dit moment nietgeconfronteerd met een afnemend ledenaantal envergrijzing, eerder het tegenovergestelde. We haddenmisschien wel de jongste trainers/vrijwilligersmeegenomen naar de Verenigingsdag. Femkewerd zelfsgenterviewdvoorSchaatsen.nl.

  We hebben weer leuke nieuwe contacten opgedaan enaangehaald binnen schaatsend Nederland. Kortom eensuperdagomopterugtekijken!

  BeritvanDobbenburghMeyboom

  HOGEROPJESNIEUWELEDENJustusSchipper

  ADRESWIJZIGINGMirandaMoonsStatensingel1052805BHGouda

  MelissavanDommelenLemDulstraat272801ENGoudaBEDANKTALSLIDStefanvanKesterenEvaOostersGEBORENIsisMinnoye

 • HogerOppagina4

  35ejaarganguitgave3november2011

  NIEUWSUITHETGEWESTPatrickRoest ishettweedeLekstreek lidwatmeedoetuitonze serienieuwsuithet gewest.Natuurlijk innavolgingvanzijnouderezusNatasjaindevorigeHogerOp.Patrick,eerste jaars B junior, is het nieuwe seizoen goedbegonnen. Elders in de Hoger Op heeft u dat bij dewedstrijduitslagenkunnenlezen(39.6pren1.57.3pr).

  Patricksamenmetzijzus

  Patrick heeft een drukke zomer gehad, met veeltrainingen.Maandagskeeleren,dinsdagfietsen,woensdagshorttracken, donderdag droogtrainen, vrijdag fietsen,zaterdagfietsenenkrachttrainenenzondagfietsen.Nu ishijnetteruguitInzell.hetwasheelgezelliginInzellenwehebbenerookhardkunnentrainenikhebervooralopmestartgelegdendatheeftookgeholpen