Hoger Management

download Hoger Management

of 99

 • date post

  01-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.310
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Samenvatting voortgezet management.

Transcript of Hoger Management

Situationele factoren voor organisatie ontwerpParate kennisvragen1Welke stappen kent het strategisch planningsproces?Reflectie op identiteit en omgeving

Bepalen van de strategie

planning

uitvoering

evaluatie

Van welke fase in het strategisch planningsproces maakt het ontwerpproces deel uit?Het is onderdeel van fase 3, de planning.

2Welke drie typen bedrijfsprocessen kunnen worden onderscheiden?Bestuurlijke processen => de manier waarop de strategische doelstellingen vastgesteld worden.

primaire processen => de processen die rechtstreeks gericht zijn op het behalen van de doelstellingen van de onderneming.

secundaire processen => deze processen dienen ter ondersteuning van de primaire processen.

3Wat moet worden verstaan onder de term procesbeheersing?Het constant beoordelen en bijsturen van processen om de effectiviteit van die processen zoveel mogelijk te garanderen.

4Op welke manier heeft het groeitempo van de markt invloed op het ontwerp van de bedrijfsprocessen?De bedrijfsprocessen moeten dusdanig flexibel zijn ingericht, zodat zij gemakkelijk de capaciteit uit kunnen breiden.

5Wat zijn de voor- en nadelen van een geografisch gedecentraliseerde productieopzet?Een decentrale opzet heeft als voordeel dat je dichter bij de klant zit en als nadeel dat je de productie versnippert.

6Geef voorbeelden van psychosociale factoren die voortvloeien uit het ontwerp van de bedrijfsprocessen en die het welbevinden van de medewerker kunnen benvloeden.De mate van vrijheid in het bepalen van de eigen werkwijze.

De relatie met de direct leidinggevende.

Het werktempo.

7Noem ten minste drie maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de ontwerp van bedrijfsprocessen.Vergrijzing en ontgroening.

Stijging van het gemiddelde opleidingsniveau.

Consumentisme.

Multiculturele samenleving.

8In welke marktsituaties is massaproductie toepasbaar?Massaproductie is goed toepasbaar bij consumptiegoederen. Bij duurzame gebruiksgoederen wil de klant specifieke productkenmerken kunnen bepalen, of koopt op duurzame kwaliteit, waardoor de markt verzadigd kan raken.

9Noem twee hoofdvormen van productiestucturen in de productie van specialiteiten.De ambachtelijke structuur => n medewerker of een kleine groep medewerkers wordt aangewezen om het totale product te maken.

De functiegerichte structuur => het productieproces wordt opengeknipt in een aantal deelbewerkingen.

Hoe werkt een combinatie van deze twee hoofdvormen?Een medewerker of een groep medewerkers is verantwoordelijk voor het totale productieproces, maar kunnen bepaalde deelbewerkingen uitbesteden aan andere afdelingen binnen de organisatie.

10Noem ten minste drie voorbeelden van compromissen tussen die beide hoofdvormen.De productie van kleinere series of batches.

Modulaire productie, waarbij o.b.v. De opgave van de klant een totaalproduct uit een aantal modules wordt geassembleerd.

Het bewust benvloeden van de klantvraag in de richting van standaardproducten.

11Benoem vier specifieke kenmerken van een dienst en licht ze kort toe.Diensten zijn niet tastbaar.

De klant is betrokken bij het productieproces.

Diensten zijn persoonsgebonden.

Het aanbod van een dienst is tijdsgebonden.

12Wat is de rol van een accountmanager in de dienstverlening?De accountmanager vormt enerzijds het gezicht van de organisatie in de richting van de klant en anderzijds zorgdraagt voor een goede afstemming van de productieactiviteiten rondom het specifieke product.

13Geef twee wezenlijk verschillende definities van het begrip techniek.De aard van de activiteiten.

De bij die activiteiten benodigde technologische voorzieningen.

14Wat is een stroomschema?In een stroomschema worden alle activiteiten en hun onderlinge relaties grafisch weergegeven.

15Waarin kunnen interdependenties worden onderverdeeld?Serile interdependenties => de uitvoering van een deelbewerking is afhankelijk van de voorafgaande deelbewerking.

Reciproque interdependenties => verschillende deelbewerkingen zijn onderling van elkaar afhankelijk.

Gepoolde interdependenties => wanneer n taakgroep of individu onafhankelijk van de activiteiten van andere taakgroepen of individuen een volledige reeks bewerkingen kan uitvoeren.

16Wat is uw visie op de relatie tussen technologie en organisatie ontwerp?Er zijn twee visies, namelijk de technologie bepaalt het organisatie ontwerp en andersom. Mijn visie is dat het een continue ontwikkeling is waarbij in beginsel het organisatie ontwerp de technologie bepaalt en naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, de organisatie zich daarop aanpast.

17Wat wordt verstaan onder het begrip convergentie?Dat als gevolg van automatisering de taken breder worden.

18Op welke manier kunnen convergentie en polarisatie met elkaar samenhangen?Taken die eerst door verschillende mensen uitgevoerd moesten worden, kunnen nu door n persoon uitgevoerd worden. Maar die ene persoon heeft daar wel een hogere opleiding voor nodig als het complexe taken betreft en als het niet complexe taken betreft heeft de medewerker een steeds lager opleiding nodig, omdat het systeem veel voor de medewerker doet. Het middensegment valt hierdoor weg.

19

20Wat is het verschil tussen de omvang en de schaalgrootte van een organisatie?Schaalgrootte kan worden gedefinieerd als de verhouding tussen productiestructuur enerzijds en besturings- en ondersteuningsstructuur anderzijds.

Organisatie ontwerp: het ontwerpprocesParate kennisvragen1Welke elementen spelen een rol in het proces van het ontwerpen van organisaties?Situationele factoren

Organisatiedoelstellingen

Partijen, belangen en invloeden.

2Welk element voegde het revisionisme to aan de huidige visie op de dynamiek van het proces van organisatie ontwerp?Het welzijn van de individuele medewerker.

3Noem van het technische en sociale systeem in een organisatie ten minste twee elementen.Het technische systeem:aard van het productieproces,

de fysieke werkomgeving en

de aard van de toegepaste materialen.

Het sociale systeem:onderlinge werkverhoudingen,

de organisatiecultuur,

de leiderschapsstijl

4Benoem vier stappen in het socio technische ontwerp proces.Diagnose => het analyseren en evalueren van de eisen die de omgeving aan de organisatie stelt en van de consequenties daarvan voor de productiestructuur

herontwerp productiestructuur

herontwerp besturingsstructuur

herontwerp ondersteunende structuur

5Hoe wordt een productieanalyse gestructureerd?De gewenste output wordt vastgesteld naar aanleding van de eerste stap in de diagnose: de strategische herorintatie. Naar aanleiding hiervan wordt bekeken wat nodig is om die resultaten te bereiken.

6Wat is een TIED-analyse?Een manier om de onderlinge samenhang van bewerkingen in kaart te brengen, is de TIED-analyse. In deze analyse worden bewerkingen gegroepeerd o.b.v. Samenhangen in n of meer van de volgende aspecten:techniek

informatie

storingen (errors)

volgorde (direction)

7Welke twee ontwerp regels vloeien voort uit de regel om de productieprocessen zo eenvoudig mogelijk in te richten?Verdeel de productiestructuur in zo groot mogelijke eenheden en

minimaliseer de daaroverheen te plaatsen besturingsstructuur.

8Uit welke drie stappen bestaat de procedure om te komen tot een indeling in productie eenheden?Beschrijf elke afzonderlijke bewerking voor elke afzonderlijke bewerkingsroute,

groepeer bewerkingsroutes o.b.v. Overeenkomsten in de aard van de benodigde bewerkingen en

verdeel elk productieproces dat zo is ontstaan in (net) bestuurbare eenheden.

9Geef een definitie van het begrip parallellisatie.De tweede stap wordt ook wel parallellisatie genoemd. Er ontstaat een beperkt aantal productieprocessen, die naast elkaar worden georganiseerd.

10Noem ten minste drie criteria voor de samenstelling van n productie eenheid en beschrijf ze kort.Overeenkomsten,

interdependenties,

diversiteit => Binnen een productie eenheid zal voldoende diversiteit aan taken aanwezig dienen te zijn, om te komen tot aanvaardbare arbeidsinhoud.

Sturing => Elke eenheid moet zoveel mogelijk autonoom kunnen worden aangestuurd.

11Waar moet men in het ontwerp van de besturingsstructuur op letten om de autonomie van een productie eenheid zo min mogelijk te doorbreken?De werkgroep haar eigen productiemiddelen kan beheren.

De cordinatie van taken binnen de werkgroep in de werkgroep zelf wordt ondergebracht.

De leden van de werkgroep binnen het takenpakket van de werkgroep zo breed mogelijk inzetbaar zijn.

De personele capaciteiten binnen de groep zodanig zijn opgebouwd dat de groep als geheel voldoende besturingscapaciteit heeft.

12Waarom wordt de ondersteunende structuur als laatste ontworpen?Omdat de ondersteunende structuur volledig wordt gent op de behoefte van de eerste twee structuren, namelijk de productiestructuur en de besturingsstructuur.

13Op welke drie terreinen liggen hiaten in de socio technische benadering?De interne politiek verhoudingen,

de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer en

de implementatie van veranderingen.

14Wat wort er bedoeld met macht als positief variabele som?Hierbij wordt ervan uitgegaan dat hoe meer macht de lagere echelons krijgen, hoe meer de hoge echelons zich met besturen bezig kunnen houden. Dit heeft dus een positief effect.

15Wat is een reden om ook de interne en externe arbeidsmarkt bij het ontwerp proces te betrekken?Ze hebben een bepalende invloed op de mogelijkheden en beg