Hoe pak je zorginnovaties op het vlak van ehealth aan?

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

De potentie van E-Health is groot en velen zijn er van overtuigd dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Toch verloopt de adoptie van eHealth in het zorgproces uiterst moeizaam en komen vele goede initiatieven niet verder dan een succesvolle pilot. De vraag is hoe dit te doorbreken. Op basis van een aantal praktijkcases worden in deze sessie de belangrijkste do’s en don’ts bij de implementatie van E-Health toegelicht.

Transcript of Hoe pak je zorginnovaties op het vlak van ehealth aan?

  • 1. HOE VOER JE ZORGINNOVATIES IN?28 november 2013

2. Even voorstellen Insights Zorg doorvoeren van complexe veranderingen in zorg en welzijn: Nieuwe werkprocessen Succesvol samenwerken Toepassen van technologie themas Ketenzorg, zelfmanagement,eigen kracht Privatisering, ambulantisering en decentralisering eHealth, EPD & slimme appsErik van Es managing partner/adviseur achtergrond in de telecom 10 jaar actief als adviseur in de zorg focus op ehealth en ketenzorg 3. Hoe staat het met het gebruik van ehealth? 4. Wat is ehealth? ehealth is het gebruik van nieuwe informatie- encommunicatietechnologien, en met name Internettechnologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeterenWebapplicaties en webportalen mobiele apps EPDs/ECSs PGDs/PHRs health-sensoren videocommunicatie domotica robotica medische en algemene netwerken business intelligence oplossingenBron: ordening in de wereld van eHealth, Nictiz, 2012 5. Elektronische communicatie tussen zorgverleners Huisartsenbron: eHealth-monitor 2013, nictiz 6. Elektronische communicatie tussen zorgverleners Medisch specialistenbron: eHealth-monitor 2013, nictiz 7. Communicatie tussen patint en zorgverlener Algemeenbron: eHealth-monitor 2013, nictiz 8. Huisartsenbron: eHealthmonitor 2013, nictiz 9. Zoeken en bijhouden gezondheidsinformatiebron: eHealth-monitor 2013, nictiz 10. Elektronische dossiervoering door zorgverlenersAndere zorgverleners?bron: eHealth-monitor 2013, nictiz 11. Waarom gaat de adoptie van ehealth nog zo moeizaam? 12. Hype cycle GartnerZICHTBAARHEIDPiek van torenhoge verwachtingenPlateau van productiviteitKlim naar verlichtingTechnologie triggerDal van desillusiesVOLWASSENHEID 13. Hype cycle ehealth Elektronische communicatie tussen patint en zorgverlener Elektronische dossiervoeringZoeken en bijhouden gezondheidsinformatie Elektronische communicatie tussen zorgverlenersTechnologie triggerPiek van torenhoge verwachtingenDal van desillusiesKlim naar verlichtingPlateau van productiviteit 14. Hype cycle ehealth Sociale media Proces ondersteuning MobielPGDPatintportalenBig dataE-behandelingZorgnetwerkenLabuitslagenBeslis ondersteuningBeeld bellen Digitale brieven Telediagnostiek E-consult LSPTechnologie triggerPiek van torenhoge verwachtingenDal van desillusiesTeleconsultatieKlim naar verlichtingPlateau van productiviteitemail EPDWebsites 15. Enablers naar eHealthBron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011 16. Barrires naar eHealthBron: Accelerating Innovation KPMG International/Manchester Business School, 2011 17. Gebruik patintenportaal bij een zorggroepBron: Maaike Ronda 18. DIT VRAAGT OM EEN SPECIFIEKE AANPAK 19. Drie succesfactoren bij zorginnovatieStakeholders: draagvlak & acceptatieBusiness model: meerwaarde & financieringOplossing: realisatie & inbedding 20. Zorg Innovatie ModelBusiness model: meerwaarde & financieringInsights Zorg 21. DoelZorg Innovatie ModelActiviteitenBusiness model: meerwaarde & financieringInsights Zorg 22. Niet alleen techniek 23. InteroperabiliteitZorgVertrouwensmodel, samenwerkingsafsprakeninteroperabiliteitZorgstandaarden, richtlijnen, protocollen Datasets, toegangsregelsZorgaanbieder AZorgaanbieder BTechniekTechnische standaarden Functionele & technische eisen, architectuur fysieke infrastructuur 24. COPAFIJTH analyse Commercie de relatie met omgeving zoals patinten en samenwerkingspartnersOrganisatie de structuur van de organisatie en de interne samenwerking.Personeel kennis en vaardigheden, maar ook TVBAdministratie de primaire en ondersteunende processenFinancieel operationele kosten en wijze van financieringInformatie informatiebehoefte en bijbehorende informatiestromenJuridisch wet- en regelgeving, juridische positie en aansprakelijkheidTechniek ondersteunende middelen zoals ICTHuisvesting de plaats van de werkzaamheden en (inrichting) van gebouwen 25. Wat is het probleem? 26. Wat is de impact? 27. Case: Invoering Keteninformatiesysteemhuisarts specialistKeten Informatie Systeem verpleegkundigeparamedicuspatintapothekermanager 28. (T) - eHealth oplossing Welke eisen worden er aan de ehealth oplossinggesteld (kwaliteit, functionaliteit, flexibiliteit)? Functionele eisen lastig voor gebruikers Visualiseren helpt Acceptatiecriteria Koppelingen met andere systemen om dubbele invoer tevoorkomen Autorisatie & authenticatie kan valkuil zijn Hoe star is het systeem? 29. (I) - informatie Welke informatie hebben betrokkenen nodig(inhoud, kwaliteit, tijdigheid)? Valkuil: zender i.p.v. ontvanger bepaald Soms weerstand om informatie te delen Wie mag welke info inzien? Informatiebehoefte volgt uit proces Eenheid van begrip Eenheid van taal Workshops helpen hier 30. (A) - processen Wat zijn de gevolgen voor het werkproces(structuur, workflow, sturing, rollen)? Huidige werkwijze 1 op 1 overzetten of kan het slimmer? Bijvoorbeeld deel kwartaalcontrole(s) digitaal? Ehealth maakt keten afhankelijk van data, dit vraagt omandere afspraken Bijvoorbeeld goed registreren Soms dubbel registeren Kwaliteitsborging van de informatie 31. (P) - medewerkers Wat zijn de gevolgen voor medewerkers (functies,vaardigheden)? eHealth vraagt om digitale vaardigheden Bewust omgaan met privacy regels (informeren,toestemming vragen, vernietiging, wachtwoorden) Werken in twee systemen, extra tijd Onderscheid maken tussen koplopers en volgers 32. (O) - organisatie Wat zijn de gevolgen voor de organisatie (structuur,cultuur, flexibiliteit)? Zonder samenwerking geen goede informatieuitwisseling in de keten Grotere onderlinge afhankelijkheid vraagt soms om cultuurverandering Komen er functies bij of komen functies te vervallen? Vertrouwensmodel 33. (C) - omgeving en communicatie Wat veranderd in de relatie naar de omgeving(patint, zorgverzekeraar, concurrentie)? Meer zelfmanagement met ehealth Wat wil de patint en bestaat d patint eigenlijkwel? Goede informatievoorziening naar patint (rol, informatiemanagement) Eisen zorgverzekeraar (ehealth) 34. Verschillende type zorgconsumenten 35. (F) - financieel Wat zijn de financile gevolgen(kosten, opbrengsten, financiering)? Maak een kosten & baten analyse Past het binnen de huidige financieringsmodel vande zorgverzekeraar? Zitten er perverse prikkels in het systeem? 36. Niet alleen financile baten 37. Social Return On Investment Visie Resultaten BelanghebbendeneHealth projectEffectenInvesteringenIndicatoren Activiteiten 38. (J) - juridisch Wat zijn de juridische gevolgen(aansprakelijkheid, privacy, informatiebeveiliging)? Wet & regelgeving is niet altijd eenduidig Gedragscodes brengen uitkomst (b.v. EGiZ) NEN 7510 voor informatiebeveiliging 39. (H) - huisvesting Wat zijn de gevolgen voor de fysieke locatie(geografisch, werkplek) Soms heeft ehealth ook gevolgen voor gebouwenen werkplekken Zorg op afstand betekent minder bezoekers en dus parkeerruimte Werkplek moet ook ingericht zijn op ehealth 40. Wie zijn de stakeholders? 41. Verschillende type stakeholders Zorgverleners Patinten Beheerders Zorgaanbieders Zorgverzekeraars ICT leveranciers Overheidsinstellingen Kennisinstellingen Ondersteuners 42. Stakeholders eHealth in de ketenzorg ZorgverlenersKNMG, KNMP, KNGF, NHG, LHV, NHV, DiHag, NedHIS, LVG, NIV, EADV, NVvPO, NVvP, NDV, PatintenNPCF, DVN, NVZ, OverheidsinstellingenVWS, Nza, Nma, ZiZo, IGZZorgverzekeraarsZN, individuele zorgverzekeraarsICT leveranciersOIZ, leveranciers van: ZIS, HIS, DIS, KIS, FIS, AIS, LIS, portalen, netwerken, dataverwerkingGebruikersverenigingenNedHISKetenzorgorganisatiesZorggroepen, gezondheidscentra, LOKKennisinstellingenNictiz, ZonMw, kenniscentra, NIVEL, OndersteuningsorganisatiesROSen, regio-organisaties, adviesbureaus, 43. Vaak grote aantallen ~30 koepels/werkgroepen ~7 overheidsinstanties ~14 zorgverzekeraars ~8 kennisinstellingen ~30 ict leveranciers ~18 regios ~120 zorggroepen ~8.000 huisartsen ~2.000 apothekers ~700.000 patinten Meerdere contactpersonen per stakeholdergroep! 44. Betrekken van stakeholders MachtLaagBelangHoogHoogLaagMogelijkheden Nauw betrekken: stuurgroep, klankbordgroep Actief betrekken: project of werkgroep, reviewer Betrokken houden: informatie bijeenkomsten Genformeerd houden: nieuwsbrief 45. Think Big Act Small 46. Visie realisatie KPIsVisiemetenC O Pacties opnemen in jaarplanA F2015JIT HC O P NUA FC O P A F JIT HJIT Hblauwdruk 47. Informatisering van de ketenzorg 48. Gefaseerde implementatieverantwoording kwaliteitsverbetering communicatie registratie numet kernsetmet dataset 49. Hulp bij eerste gebruik 50. Zelfscan Samenwerking in de keten Informatie-uitwisseling professionalsKwaliteitsborgingInformatie-uitwisseling patientICT ondersteuningIndicatoren & stuurinformatieOrganisatieRegistratie 51. Werk programmatisch 52. Voorbeeld programmaorganisatie (organisatieoverstijgend) Sponsorgroep Sponsor Org. AVerander managerProgramma managerProject teamVerander ManagerOpdrachtgeverStuurgroepProject teamSponsor Org. BProject teamOpleveren resultatenLijn teamLijn teamOpleveren batenLijn team 53. Samenvatting 20% is technology, the rest is about people Werk parallel aan inhoud van de oplossing, het draagvlak en de financiering Think big, but act small Besteed aandacht aan structurele inbedding in het zorgproces Pak de implementatie aan als programma (niet als project) One size, fits all bestaat niet bij ehealth Maak van ehealth geen doel op zich 54. Bedankt voor uw aandacht!Erik L. van Es Managing partner [email protected] Zorg