Hoe LinkedIn kan bijdragen aan jouw zoektocht

of 62 /62
Succesvol Online Netwerken Vinden en gevonden worden middels LinkedIn

Embed Size (px)

description

De kleuren komen wat anders uit. Hierdoor is het soms wat minder goed leesbaar. Desalniettemin hoop ik dat je er wat aan hebt. Doe er je voordeel mee!

Transcript of Hoe LinkedIn kan bijdragen aan jouw zoektocht

 • 1. Succesvol Online Netwerken Vinden en gevonden worden middels LinkedIn

2. 3. 4. Wat bespreken we vandaag?

 • Nut en noodzaakvan digitaal netwerken
 • LinkedInversus andere Sociale Media
 • Hoe word jezichtbaar ?
 • Waar en hoe vind jebanen ?

5.

 • Je bent meerthuisin de mogelijkheden van LinkedIn en maakt kort kennis met andere social media.
 • Je bent in staat jezichtbaarheidte vergroten.
 • Je weet hoe je jouw netwerk kuntopbouwenenonderhouden.
 • Je weet waar je de juistepersonenen/ofbanenkunt vinden.

Doel Training/Workshop 6. Kennismaking

 • Formuleer in maximaal 140 tekenswaar je momenteel mee bezig bent ? (wat kan interessant voor anderen zijn?)
 • Wat is jeleerdoelvan vandaag?
 • Wat is tot dusver jeervaringmet LinkedIn en/of andere social media?

7.

 • het gaat ompersoonlijkcontact

De digitale wereld is net als de echte wereld: 8.

 • Niet vindbaar op Internet?Dan besta je gewoonweg niet!
 • Je profiel op Internet is hetCV van de toekomst(maar vervangt nooit een op maat gemaakt persoonlijke filtering)

Gevonden worden 9. http://youtu.be/dm9GxGbZKvI 10. Social networks Virtuele werelden bestaan uitplatformswaarbinnen een gebruiker zichzelf kanprofileren/presenterendoor middel van zelf aangemaakt profiel. 11. 12. LinkedIn: Facts en Figures

 • Start in VS in2003
 • Totaal> 100 mln . accounts (wereldwijd)
 • Zeer actieve deelname in NL
 • > 2 mln.gebruikers in NL(2 degrootste gebruiker)
 • Gemiddelde leeftijd41 jaar

13. LinkedIn: Facts en Figures 14. LinkedIn: Facts en Figures

 • Doelgroep:hoger opgeleide professionals
 • Doel:
  • relatiesonderhouden
  • zakendoen
  • nieuwebaanzoeken
  • oudebekenden
  • kennis up to datehouden

15. LinkedIn: Facts en Figures

 • Cultuur:toegankelijken laagdrempelig
 • Vacaturehouders kunnengratis vacaturesplaatsen

16. LinkedIn, wat heb je er nu aan?

 • Personal Branding;middelsexterne applicaties ben je in staat je profiel aan te kleden met elementen (blogs, twitteraccount, boekenlijst, polls etc.) die iets zeggen over jou als merk!
 • Je legtcontactenmet oude bekenden en metmensen die eventueel wat voor je kunnen betekenen.
 • Je kunt kijken in het netwerk van anderen en eventueel vragen om eenintroductie

17. LinkedIn, wat heb je er nu aan?

 • In groups vind je branchegenoten, informatie, werkgevers, klanten, etc.
 • Jouw profiel op Internet is hetCV van de toekomst.
 • Je kunt je nog betervoorbereidenop kennismaking-, sollicitatie- en netwerkgesprekken doordat de meeste organisaties eencompany profilehebben op LinkedIn

18. LinkedIn, wat heb je er nu aan?

 • Je kunt zienwie er op je profielpagina is geweest
 • Recommendations(getuigschriften) verhogen het gevoel vanvertrouwen
 • Er wordt altijdreclamevoor je gemaakt, 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

19. Waarom LinkedIn zo interessant? 20. 1 een 2 egraad zijn belangrijk 21. 1 een 2 egraad zijn belangrijk

 • Eerstegraads contacten : Mensen die jij uitnodigt en die jouw uitnodiging accepteren.
 • Tweedegraads contacten : Mensen die zij ook als contact hebben (en jij niet).
 • Derdegraads contacten : mensen die jouw tweedegraads contacten als contact hebben.

22. Hoofddoel LinkedIn

 • Geregistreerde gebruikers laten profiteren
 • van elkaars zakelijke netwerk.
 • Wat is jouw doel?

23. Aan de slag met Linkedin

 • Stap 1
  • Stel jedoelvast
  • Maak eencompleetprofiel
 • Stap 2
  • Breid jenetwerkuit
 • Stap 3
  • Werk aan jezichtbaarheidom gevonden te worden

24. Opdracht I

 • Ga met je linker buurman/buurvrouw uiteen
 • enstel elkaar de volgende vragen (15
 • minuten):
 • Wat is jedoelstellingmet LinkedIn?
 • Watzoekje precies?
 • Is dit te herleiden uit mijn huidige digitale profilering? ( wieowie.nl )
 • Welke elementen in mijn huidige profiel zou ikandersmoeten inrichten?

25. Opdracht II

 • Bij welkeinterne netwerken(groups) zou ik mij moeten aansluiten?
 • Verplaats je in de stoel van de
 • vacaturehouder van jouw toekomstige
 • organisatie.Wat zou hij willen weten ?
 • Noteer minimaalvijf zakenen bespreek deze met je buddy voor verdere aanscherping.

26. Lunchpauze 27. Bewerk je profiel

 • Het profiel iscruciaalin je arbeidsmarktbenadering; geeft in n oogopslag eenactueel beeld van jezelf (visitekaartje).
 • Schrijf je profiel altijd op basis van jegewenste werkenresultaatgericht .
 • Schrijf je profielvanuit je werkervaringtoe naar het werk dat je wilt gaan doen.

28. Bewerk je profiel

 • Desamenvattingis doorslaggevend. Je eerste indruk is gevestigd!
 • Houd je profielup to date!Een verouderd profiel is net zoiets als een verouderd CV met dit verschil dat nuiedereen het kan zien.
 • Maak je profiel zocompleetmogelijk; op deze manier word je sneller gevonden (Google LinkedIn).

29. De Samenvatting (summary)

 • De samenvatting is cruciaal voor jouw LinkedIn-
 • profiel;hiermee kom je in beeld voor het juiste
 • type werk of opdrachten . De volgende
 • onderwerpen kun je hierin opnemen:
 • Jetwo minutes of fame , ook welelevator pitchgenoemd; geef in korte zinnen aan welkeoplossing jij bent voor welk probleem.

30. De Samenvatting: vervolg

 • Voor welk werk jeinzetbaarbent, voor welk werk jebenaderdwilt worden.
 • Speciale werkervaring(fusie van twee bedrijven)

31. De Samenvatting: vervolg

 • De rode draad van je werkervaring,waardoor de stap die je nu wilt zetten, vanzelfsprekend is.
 • Eentoelichting op je carrireswitch.Bijvoorbeeld:Met professionele loopbaanbegeleiding bewust de keuze gemaakt voor de overstap naar

32. Specialties (specialismen)

 • Dit is de uitgelezen plek om een aantal
 • specialiteiten van jouw werkervaring te
 • benadrukkenzoals:
 • specifieke kennis(juridisch, bestuurlijk, verandermanagement,intergemeentelijke samenwerking , etc. )
 • specifieke ervaringen(fusies, conflictsituaties etc.)

33. Trefwoordenmanagement

 • Probeer in je samenvatting enspecialtieszo
 • veel mogelijk gebruik temaken van
 • pakkende trefwoordendie op jou van
 • toepassing zijn. Ditvergrootde kans dat
 • recruiters jouwunieke combinatievan
 • expertise, competenties en persoonlijkheid
 • vinden
 • (teamleider, afdelingshoofd, leidinggevende,
 • manager).

34. Current en past experience

 • Probeer je, bij de omschrijving van je
 • werkervaring, te verplaatsen in de lezer en richt
 • je op de volgende elementen:
 • Context : beschrijf intwee zinnenwie je werkgever is en watjouw rolis in het geheel.
 • Werkdag : maak kort en beeldend helder wat je ervaring is. Wat waren jeresultaten ? Aan welkeprojectenheb je gewerkt?
 • Leg de nadruk op wat je exact hebt
 • gepresteerd .

35. Hiaten in je werkervaring

 • Als je een zogenaamdgat in je cv hebt,
 • kies erdan voor dit kort te vermelden met
 • eenpositieve omschrijving en wees
 • voorbereid op vragen.

36. Hiaten; voorbeelden

 • Herorintatieop leven en werk
 • Eenbewuste keuzegemaakt voor een professionele organisatie die mijondersteuntbij het vinden van een nieuwe arbeidsgerelateerdebestemmingen/of bij hetherontdekkenvan mijntalentenen kwaliteiten (in relatie tot de levensfase waarin ik mij begeef).

37. Hiaten; voorbeelden

 • Professioneleontwikkeling : studies, creatieve loopbaanontwikkeling, counseling
 • Bij loopbaanadviesbureau een traject doorlopen in herorintatie op werk en loopbaan. Het resultaat is eenbewuste keuzevoor het werk als: beleidsmedewerker.
 • Indien je reeds werkzaamheden (deta/interim/
 • expertise) hebt verricht, vul deze
 • ervaringen dan (resultaatgericht) aan.

38. Network updates

 • Laat je netwerk weten wat jezoektofnodighebt
 • (zie homepage)

39. Network updates

 • Stel prikkelende boodschappen op zoals:
  • heeft een nieuwewebsite , kijk eens op http://
  • heeft een nieuwebloggeschreven, kijk op http://
  • heeft een nieuwepollgestart, kijk op http://
  • zag het volgende interessanteartikelover .Op http://
  • heeft het volgendenodig .. wie kan mij helpen?
  • Vraagof je iemand in je netwerk kent die
  • Ect.

40. Recommandations

 • Je openbaregetuigschrift .
 • Vraagom aanbevelingen, anders krijg je ze niet.
 • Profielen met aanbevelingen komen hoog in dezoekresultatenterecht.
 • Doorbreekde Hollandse bescheidenheid!
 • Vraag om eenambassadeuren wees er zelf ook een

41. Groups

 • Het is een middel om jezelf alsactieve professional te profileren : groepen staan met logo en naam op jouw profiel (optioneel).
 • Je kunt decomplete profielenvan alle groepsleden zien, ook al zijn ze (nog) geen persoonlijk contact van jou. Je kunt hen daartoe nu wel snel uitnodigen.
 • Je kunt alle leden van de groep rechtstreeks eengratis bericht sturen .

42. Groups

 • Je wordt op de hoogte gehouden van alleactiviteitenendiscussiesdie er spelen binnen de groep, via de automatische LinkedIn e-mail (zie settings voor regie).
 • De groepsmanager kan aaniedereenberichten sturen (over bijvoorbeeld een aanstaande conferentie).

43. Groups

 • Realiseer je dat vacaturehouders binnen deze groepen:
  • kijken wie er deelnemenen zo wellicht goede kandidaten vinden;
  • profielen van de mensen die deelnemen aan de discussies bekijken;deze mensen springen eruitals betrokken en ter zake kundig;
  • vacatures(jobs) plaatsen.

44. Nog even op een rij

 • Maak een profiel aanin de taal die bij je ambities past . Recruiters zoeken soms op Engelse termen. Je zou deze tussen haakjes kunnen toevoegen in je samenvatting.
 • Voeg eenprofessionele (toegankelijke) fototoe; je profiel wordt dan 30% meer bekeken.
 • Besteed ruim aandacht aan jesamenvatting ; houdt het helder en kort. Dit is de eerste indruk die anderen van jou krijgen!

45. Nog even op een rij; vervolg

 • Omschrijf jespecialisme : wat maakt jou uniek ten opzichte van andere kandidaten?
 • Maak je openbare profiel/link herkenbaar door jenaam achter de link te plaatsen( www.linkedin.com/in/ sabineberben ).
 • Geefresultaatgerichtuitleg over je huidige en voorgaande functies en werkgevers.

46. Nog even op een rij; vervolg

 • Beveel anderen aan (Recommandations).
 • Vraagaanbevelingenvan de vermelde werkgevers, schroom niet, zorg voor minstens drie aanbevelingen en je komthoger op de zoekresultaten lijstjesvan recruiters.
 • Voeg informatie zoalsinteressestoe, als die jouw profiel sterker maakt in werktechnisch opzicht.

47. Nog even op een rij; vervolg

 • Ben bereikbaar! Geef duidelijk aanwanneer en hoe men contact met je kan opnemen (bij Contact Settings); recruiters willen je meteen kunnen bellen of e-mailen.
 • Voegapplicationstoe (tabblad more) zodat je profiel meer smoel en herkenbaarheid krijgt.
 • Zorg voor eencorrecte spellingen vermijd typefouten!!

48. Opdracht III

 • Ga viaSettingsop zoek naar de plaats waar je:
 • eene-mailaccountkunt toevoegen;
 • jouwveranderingen in je accountonzichtbaar maakt voor jouw netwerk;
 • kunt instellen hoe en waarvoor mencontactmet jou kan opnemen;
 • hoe je jouwzichtbaarheidkunt instellen op het moment dat je een profiel van iemand anders bekijkt.
 • Hoe je hete-mailverkeer kunt regelen van groepen en contacten.

49. Houd de regie!

 • Public Profile:( edit public profile URL )Regel
 • hier wat wel/niet zichtbaar is voor mensen buiten
 • jouw netwerk
 • Settings: (rechts bovenin bij je naam)Regel hier
 • alle zaken rondom zichtbaarheid van
 • veranderingen in je profiel (voor jouw netwerk),
 • emailinstellingen, accountinstellingen,
 • groepsinstellingen enz.

50. Houd de regie! 51. Houd de regie! 52. Contact Settings

 • Je kunt persoonlijke informatie toevoegen bijPersonal informationenContact Settings(onderin).
 • Mogelijke opdrachtgevers/werkgevers letten erg op jecontactinformatie . (Onderaan je profiel zichtbaar)
 • Met name jetelefoonnummer ene-mailadres mogen niet ontbreken.

53. Contact Settings

 • Career Opportunities(carrirekansen) laat je aan andere gebruikers weten dat jeopenstaat voorberichtenover vacaturesof freelance opdrachten.
 • Job inquiries(baannavraag) laat een manager of recruiter aan andere LinkedIn-gebruikers weten dat jeopenstaat voor berichten van werkzoekenden .

54. Connecties vinden en uitnodigen

 • Er zijnzeven manieren om via LinkedIn
 • oude bekenden te vindenen hier een
 • connectie mee te leggen. (linkerkolom;
 • imported contacts )
 • Imported contacts outlook
 • Imported contacts webmail
 • Colleagues
 • Classmates
 • Invite contacts
 • Individueel

55. Answers 56. Answers; voorbeelden

 • Wie kan mij meer vertellenover de opleiding tot loopbaanadviseur bij instituut X?
 • Wat is bij uitstek het bureauvoor freelance/interim-opdrachten binnen de overheid?
 • Hoe is de cultuur bijorganisatie Y? Hoe ervaren trainees daar het opleidingsprogramma?
 • Hoe is het om de overstap te makenvan een grote organisatie naar een kleine?

57. Answers; voorbeelden

 • Welke ervaringen hebbenanderen met het solliciteren bij organisatie Z?
 • Welke werving- en selectiebureauszijn gespecialiseerd in functies in de Ruimtelijke Ordening?
 • Wie weet er een vernieuwende trainerop het terrein van sollicitatiegesprekken voeren?
 • Wie kan mij inwijden in de overstapvan IT-medewerker naar zelfstandig IT-consultant?

58. Kortom

 • Stel eerst jedoelvast
 • Een profiel aanmaken zocompleetmogelijk
 • WeesAuthentiek ,BetrouwbaarenCongruent
 • Gebruik ook desummary/ enspecialties
 • Kies de juistekey-words
 • Ga op zoek naarrelatiesdie je kent(warm/lauw)

59. Kortom

 • Nodig relaties altijdpersoonlijkuit. Geen standaard mail!
 • Ganiet verkopen , maar bouw aan je relaties
 • De kracht van het netwerk zit in de2e lijn
 • Laat aan andere zienwaar je mee bezigbent
 • Word lid van relevantegroupsbinnen je vakgebied

60. Kortom

 • Ben van toegevoegde waarde voor je 1 egraadscontacten
 • Bekijk jehomepage / statusupdates met enige regelmaat en haak aan bij updates van je netwerk (indien gepast/mogelijk)

61. De digitale wereld is eigenlijk net als de echte wereld...

 • Ben een attent en goed mens en dat
 • wat je geeft, zal je uiteindelijk zelf ook
 • krijgen.
 • H et gaat ompersoonlijkcontact

62. Deze presentatie is mede tot stand gekomen door input van mijn netwerk Met een bijzondere dank aan Aaltje Vincent & Jacco Valkenburg