HOE KINDEREN MOTIVEREN OM VIA ACTIEF TRANSPORT NAAR · PDF file Als laatste wil ik graag mijn...

Click here to load reader

 • date post

  16-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HOE KINDEREN MOTIVEREN OM VIA ACTIEF TRANSPORT NAAR · PDF file Als laatste wil ik graag mijn...

 • HOE KINDEREN MOTIVEREN OM

  VIA ACTIEF TRANSPORT NAAR

  SCHOOL TE KOMEN? EEN EXPERIMENTELE STUDIE NAAR DE ROL VAN

  AUTONOME VERSUS GECONTROLEERDE MOTIVATIE

  Aantal woorden: 18769

  Merel Dutry Studentennummer: 01405876

  Promotor(en): Prof. dr. Wim Beyers

  Begeleidster: Nele Laporte

  Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de psychologie

  (bedrijfspsychologie en personeelsbeleid)

  Academiejaar: 2018 - 2019

 • Voor deze masterproef werd in de opzet van het experiment en de dataverzameling

  samengewerkt met Alison Stoica (01507853) en Lotte Meesschaert (01501253). Hierdoor

  is er enige overlap mogelijk in de inleiding en methode. De tekst van deze masterproef

  inclusief de onderzoeksvragen, het uitgevoerde kwantitatieve onderzoek en de

  uitgevoerde analyses zijn echter individueel en kwamen in overleg met de promotor tot

  stand.

 • Dankwoord

  Eerst en vooral zou ik graag mijn promotor, Wim Beyers, willen bedanken voor

  de goede begeleiding bij deze masterproef. Bedankt om mij goed op te volgen,

  constructieve feedback te geven en hulp te bieden waar nodig en om daarbij toch

  voldoende vrijheid te bieden waardoor ik op die manier een mooi leerproces kon

  doorlopen. Als tweede zou ik graag mijn begeleidster Nele Laporte bedanken voor de

  inhoudelijke steun bij de uitwerking van de workshops. Ook zou ik graag professor

  Soenens en Vansteenkiste bedanken voor de inzichten die ze mij hebben meegegeven met

  betrekking tot de discussie. Verder zou ik ook graag mijn collega-studenten Lotte

  Meesschaert en Alison Stoica bedanken, die samen met mij het onderzoek uitvoerden.

  Bedankt voor de vlotte samenwerking, naar mijn mening waren we een topteam.

  Vervolgens zou ik graag de deelnemende scholen in Bredene bedanken. De

  directeurs die instemden dat hun school hieraan zou meewerken en de leerkrachten die

  het project nauwgezet opvolgden en vlot meewerkten in het algemeen, ondanks we weten

  dat leerkrachten sowieso al een druk programma hebben. In het bijzonder zou ik graag de

  leerlingen bedanken, zonder wie het niet mogelijk was geweest om dit onderzoek tot stand

  te brengen. Natuurlijk ook een dankjewel aan hun ouders omdat zij instemden met

  deelname van hun kinderen en omdat ze ook zelf een vragenlijst invulden.

  Als laatste zou ik ook graag mijn familie en vrienden bedanken. Mijn mama die

  me de dingen weer helder liet zien, toen ik door het bos de bomen even niet meer zag en

  mijn papa die erop toezag dat ik mezelf niet verloor. Mijn tante Lieve die de tijd en energie

  vond om mijn masterproef te overlezen. Mijn vriendinnen Liese, Jozefien en Elke met

  wie ik mijn zorgen over de masterproef kon delen en die ook altijd met een oplossing

  klaarstonden. Liese wil ik graag nog even in het bijzonder bedanken omdat ze de tijd en

  energie kon vrijmaken om met mij een hele dag mee te gaan naar Bredene om de

  workshops te helpen begeleiden. Als laatste wil ik graag mijn vriend Sam bedanken, mijn

  beste vriend sinds dag één op de universiteit. Met betrekking tot deze masterproef wil ik

  hem bedanken dat hij het zag zitten om een hele dag mee te gaan naar Bredene om de

  workshops te helpen begeleiden.

 • Abstract

  In deze masterproef wordt onderzocht hoe kinderen gemotiveerd kunnen worden om via

  actief transport naar school te komen. Met de Zelf-Determinatie Theorie als theoretische

  basis werden drie verschillende condities opgezet. In een eerste conditie werd getracht

  om de autonome motivatie voor actief transport te stimuleren via workshops, in een

  tweede conditie werd getracht om de gecontroleerde motivatie te stimuleren via een

  beloningssysteem en in een derde conditie werden workshops en beloningen

  gecombineerd. Centrale onderzoeksvragen waren: Is een autonomie-ondersteunde

  omgeving de beste manier om autonome motivatie voor actief transport bij kinderen te

  stimuleren? Maken kinderen met meer autonome motivatie meer gebruik van actief

  transport? Rapporteren kinderen met meer autonome motivatie positievere gevoelens

  tijdens actief transport? 128 kinderen en ouders uit drie basisscholen in Bredene namen

  deel aan dit onderzoek. Aan de hand van een set MANCOVAs werden de concrete

  hypotheses getoetst. De belangrijkste resultaten waren dat een gecombineerde aanpak tot

  meer positieve gevoelens en autonome motivatie leidde dan de twee andere condities, dat

  een aanpak met enkel een beloningssysteem een gelijkaardige toename in actief transport

  veroorzaakte als een gecombineerde aanpak, maar dat zo’n aanpak wel gepaard ging met

  een daling in positieve gevoelens, en dat meer autonome motivatie meer positieve

  gevoelens en actief transport voorspelde. Op basis van deze masterproef kunnen we

  stellen dat het een goed idee is om te werken met collectieve beloning in combinatie met

  autonomie-ondersteunende workshops. Zo stijgt de kans dat kinderen zullen kiezen voor

  actief transport en dat hun innerlijke beleving zal stroken met dit gedrag.

 • Inhoudstafel

  Inleiding 1

  Zelf-Determinatie Theorie en Motivatie 3

  Motivatie en Persoonlijk Functioneren 6

  Beloning als motivator om te fietsen 9

  Autonome motivatie om te fietsen 11

  Gecombineerde motieven om te fietsen 13

  Huidig Onderzoek 15

  Methode 19

  Participanten 19

  Opzet en Procedure 20

  Stimulatie van autonome motivatie 22

  Stimulatie van gecontroleerde motivatie 24

  Metingen 25

  Achtergrondvariabelen 25

  Motivatie 26

  Ervaren gevoelens tijdens actief transport 27

  Transport naar school 28

  Cross-situationele transfer van actief transport 28

  Resultaten 30

  Preliminaire Analyses 30

  Hypothese 1: Effecten van Conditie op Motivatie van Kinderen en

  Ervaren Gevoelens

  32

  Hypothese 2: Effecten van Conditie op Actief Transport 33

  Hypothese 3: Verbanden tussen Motivatie van Kinderen en Actief

  Transport en Ervaren Gevoelens

  34

  Discussie 36

  Effecten van Conditie op Motivatie van Kinderen en Ervaren Gevoelens 36

  Effecten van Conditie op Actief Transport 37

  Verbanden tussen Motivatie van Kinderen en Actief Transport en

  Ervaren Gevoelens

  39

 • Sterktes 41

  Beperkingen 41

  Suggesties voor Toekomstig Onderzoek 43

  Theoretische Implicaties 44

  Praktische Implicaties 45

  Algemene Conclusie 45

  Referenties 46

  Bijlagen 54

 • 1

  Inleiding

  Ongeveer een kwart van de Vlaamse kinderen (27.8%) gaat met de auto naar

  school (De Standaard, 2017). Dat is twee procent meer in vergelijking met tien jaar

  geleden. De auto is daarmee bijna even populair als de fiets, ook al blijft de fiets iets

  populairder (28.5%). 13.5% van de kinderen gaat met de tram, de bus of de metro en

  slechts 10% gaat te voet (Karrewiet, 2017). Zelfs bij heel korte afstanden wordt vaak voor

  de auto gekozen, uit gemak of uit angst voor een ongeval (De Standaard, 2014). Die angst

  is niet volledig onterecht: kinderen hebben meer risico op een ongeval en ernstige letsels

  wanneer ze fietsen of wandelen dan wanneer ze als passagier in de auto zitten (Staes,

  2014). Een kanttekening hierbij is echter noodzakelijk. Hoe langer je je kind weghoudt

  uit het verkeer, hoe onzekerder het zich waarschijnlijk zal voelen tussen al die auto’s.

  Bovendien is er maar één manier om fiets- en verkeersvaardig te worden, en dat is het zo

  veel mogelijk doen. Eveneens blijkt uit onderzoek dat onervaren en minder bekwame

  kinderen veel meer ongevallen hebben in vergelijking met ervaren kinderen, ondanks het

  feit dat onervaren kinderen zich veel minder in het verkeer begeven (Trapp et al., 2011).

  Dit toont aan hoe belangrijk het is om vroeg genoeg met fietsen te beginnen: als kinderen

  van jongs af aan veilig leren fietsen, zijn ze voorbereid om zich later op een veilige manier

  autonoom in het verkeer te begeven.

  Actief transport (dit gaat zowel over fietsen als stappen) is essentieel voor de

  ontwikkeling van de verkeersvaardigheid van een kind, maar actief transport heeft ook

  tal van voordelen op andere vlakken. Het leidt niet alleen tot een vermindering in

  luchtvervuiling, lawaaioverlast en verkeersbelasting, ook heeft het positieve effecten op

  de persoonlijke gezondheid van de fietser of stapper (Mueller et al., 2015). Dit komt

  omdat actief transport leidt tot een verhoging van de totale fysieke activiteit en fitheid.

  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (2019) zouden kinderen (ouder dan

  vijf) en adolescenten minimum 60 minuten per dag matig tot intens fysiek actief moeten

  zijn. Uit het rapport van Wijtzes et al. (2016) blijkt dat slechts zeven procent van de 6-

  tot 9- jarigen en twee procent van de 10- tot 17- jarigen deze norm behalen. Het is dus

  geen overbodige zaak om fysieke activiteit te stimuleren. Aangezien actief transport kan

  bijdragen aan het totale niveau van fysieke activiteit, is het stimuleren van actief transp