HIT-zine #1, het e-magazine met alles over horizontaal toezicht

download HIT-zine #1, het e-magazine met alles over horizontaal toezicht

of 29

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Business

 • view

  746
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Het interactieve e-magazine met alles over horizontaal toezicht! In deze eerste 'dubbeldikke' editie o.a. een interview met dhr. Theo Poolen lid van het Management Team van de Belastingdienst - ministerie van Financiën. Daarnaast een verslag van de eerste bijeenkomst 'horizontaal integraal toezicht', een column van Pieter de Kok (Coney), nieuws en meer.

Transcript of HIT-zine #1, het e-magazine met alles over horizontaal toezicht

 • 1. HIT-zine IN DEZE UITGAVE H O R I Z O N TA A L I N T E G R A A L T O E Z I C H T Horizontaal toezicht heef t een grote kans van slagen in ons land.T.W.M. Poolen - ministerie van FinancinPersoonlijk contact is heel SAMENWERKEN belangrijk. Als je elkaar niet kent, wordt het ingewikkeldO P B A S I S VA N V E R T R O U W E N samenwerken.K.J.M. Kool RA - BelastingdienstHorizontaal toezicht is domeinoverschrijdendR. van Wijk - Logius Pro Management Software | info@promanagement.nl | Tel 010 451 76 76W W W .PRO M AN AG E M ENT . NL

2. InhoudHIT-zine #01e-magazine voor leden van de HIT-gebruikersgroep1e jaargang>>03Voorwoord >>04Interview Dhr. T.W.M. Poolen (ministerie van Financin)>> Paradigmaverschuiving in Fiscaal Nederland >>08Standard Business Reporting Dhr. R. van Wijk (Logius)>> Eenduidigheid en transparantie in financile rapportages >>10Column Pieter de Kok (Coney)>> Fairplay04Theo Poolen1308 Standard Business ReportingHIT-gebruikersgroepbijeenkomst>> 12 Introductie HIT-gebruikersgroep >> 13 Verslag HIT-gebruikersgroepbijeenkomst>> Samenwerken in de fiscale keten>> De stand van zaken rond SBR/XBRL>> Horizontaal toezicht en AOIC >> 26 HIT nieuws >> 28 HIT in beeld 14 >> 29 Bijlage SBR in een notedop Kors Kool 3. Voorwoord Colofon De Amerikaanse industrieel Henry Ford HIT-zine magazine HIT-zine is een uitgave van Pro Management ( 1 863-1947 ) stelde: Coming together is a Software N.V. en verschijnt 4x per jaar. beginning, staying together is progress,Jaargang 1, nr. 1, mei 2010. working together is success . Deze wijsheid vormt het uitgangspunt van de nieuweHoofdredactie Bernard Samson controlestrategie van de Belastingdienst Email: Bernard.Samson@promanagement.nl horizontaal toezicht. Met deze strategie wil de Belastingdienst samenwerken centraalRedactie plaatsen binnen het toezicht. Samenwerken Johan Goedhart, Linda Geenen houdt in afstemmen vooraf, in plaats van controleren Medewerkers achteraf en is gebaseerd op vertrouwen, begrip en Colette Dekker-Hermans transparantie. Het streven is om een hoge kwaliteit van Overige medewerkers van Pro Management werken te bereiken. Het accent ligt daarbij op continu Vormgeving verbeteren, leren en bijstellen. Kortom; samenwerken is de PM-WEB Building & Design - Floor Schaap sleutel tot kwaliteit. Fotografie en video HIT-zine is het e-magazine van de gebruikersgroep Chris Ramos Horizontaal Integraal Toezicht, waarin gerenommeerde Acquisitie partijen aan het woord komen, die u op de hoogte zullen Frans van der Schaft brengen van actuele ontwikkelingen en visies metEmail: frans.vanderschaft@promanagement.nl betrekking tot horizontaal toezicht. HIT-zine wordt vier maal Columnist per jaar exclusief uitgebracht voor HIT-leden. In deze Pieter de Kok dubbeldikke eerste editie van HIT-zine treft u een verslag van de eerste gebruikersgroep bijeenkomst d.d. 13 april,Leveringsvoorwaarden die in groten getale bezocht werd. Het hoofdartikel betreft De levering van HIT-zine is een van de exclusieve faciliteiten voor leden van de het interview met de heer Theo Poolen, lid van het HIT- gebruikersgroep van Pro Management. Bij Management Team van de Belastingdienst - ministerie van lidmaatschap ontvangen de leden automatisch Financin. De heer Poolen is verantwoordelijk voor hetvier maal per jaar het magazine digitaal. Bij uitrollen van horizontaal toezicht in geheel Nederland. opzegging van het lidmaatschap verloopt tevens ook het recht op het verkrijgen van HIT- zine. Voor meer informatie over het Deze eerste editie wordt eenmalig ter kennismakinglidmaatschap en de voorwaarden verwijzen wij gezonden aan alle intermediairs in Nederland. HIT-zine zult naar onze website of kunt u contact met ons u regelmatig ontvangen wanneer u lid bent geworden vanopnemen. de HIT-gebruikersgroep. De eerstvolgende gebruikersgroepbijeenkomst wordt georganiseerd op 15 juni a.s. Vol trots kunnen wij u mededelen dat Prof. Dr. Hans Verkruijsse RE RA ( Ernst & Young ) op deze datum de presentatie houdt Bent u in control? Tevens wordt een paneldiscussie gehouden. U bent als lid of eenmalig PRO MANAGEMENT SOFTWARE als gast, welkom deel te nemen aan deze bijeenkomst.Lijstersingel 15 2902 JD Capelle aan den IJssel Postbus 671 Wij wensen u meer inzicht in horizontaal toezicht. 2900 AR Capelle aan den IJssel T: 010 451 76 76 Bernard SamsonE: info@promanagement.nl Hoofdredacteur HIT-zine W : www.promanagement.nl 4. PARADIGMAVERSCHUIVING IN FISCAAL NEDERLAND Interview Drs. T.W.M. Poolen | lid van het MT Belastingdienst - ministerie van FinancinMet Theo Poolen spraken wij op het ministerie van Financin over de paradigmaverschuiving die het invoeren van horizontaal toezicht in fiscaal Nederland teweeg brengt. Horizontaal toezicht heeft volgens Poolen een grote kans van slagen in ons land. We leven in een heel net land, verreweg de meesten willen het goed doen. Daar moeten we gebruik van maken! Horizontaal toezicht past in deze tijd waarin professionalisering sterk bevorderd wordt door beroepsorganisaties. De Belastingdienst heeft als centrale doelstelling ernaar te streven dat de belastingplichtige zoveel mogelijk vrijwillig aan zijn belastingverplichtingen voldoet. Hoe wordt horizontaal toezicht ontvangen door intermedi-Is horizontaal toezicht bij de Belastingdienst al organisatie-airs en de bedrijfswereld? Heeft u daar zicht op? breed gemplementeerd?De heer Poolen: Een intermediair gaf pas aan: Ik vindWij kunnen dit niet ineens in de volle breedte bij alle be-dat de communicatie met de Belastingdienst door horizon-drijven uitrollen, dat zullen wij moeten faseren en tempori-taal toezicht sterk is verbeterd. Sommigen vergelijken seren. Ook onze mensen moeten we hierin begeleiden.horizontaal toezicht wel eens met systeemtoezicht, waarbijWant als je kijkt waar we nu staan, precies vijf jaar geledenje aan de voorkant zit. Je probeert de processen goed in te in april 2005, heeft toenmalig staatssecretaris Joop Wijnrichten en overeenstemming te verkrijgen over de uit- een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin een pilotgangspunten. Wanneer je de keten goed hebt ingericht, werd aangekondigd met circa twintig zeer grote onderne-moet een aanvaardbare aangifte het eindproduct zijn. Maar mingen. In 2006 hebben we die pilot uitgebreid met nogdat is voor mij n kant van de medaille, de andere kant is eens twintig zeer grote ondernemingen en recent zijn weook dat je gezamenlijk een relatie probeert op te bouwen. ook gaan uitbreiden naar het MKB. We hebben een be-In het hier en nu overleg je met elkaar over de problemen hoorlijk aantal convenanten afgesloten met intermediairs,die spelen. Wij vinden het belangrijk dat je elkaar aan kuntwant je kunt niet met meer dan 1 miljoen ondernemersspreken over zaken die minder goed lopen. Niet dat je be- individuele convenanten sluiten. De intermediair vervultzig bent met de problemen van vijf jaar geleden. voor de Belastingdienst hierbij een heel belangrijke rol alsprofessionele partij. Zonder de intermediairs kan de belas-Wordt door de Belastingdienst daadwerkelijk de gelegen- tingwetgeving niet juist worden uitgevoerd. We zijn nu be-heid gegeven met elkaar te spreken over zaken die minderland bij het punt dat de individuele MKB-ondernemersgoed lopen? moeten deelnemen aan die intermediair-convenanten. Jazeker, van onze mensen krijg ik dat te horen en van deintermediairs en de grote ondernemingen waar we indivi- Poolen vervolgt: Onze centrale doelstelling is ernaar teduele convenanten mee hebben gesloten. Ik merk dat menstreven dat de belastingplichtige zoveel mogelijk vrijwilligvan beide kanten heel transparant is, men weet preciesaan zijn belastingverplichtingen voldoet. Daarom moet jevan elkaar wat er speelt en er zijn geen verrassingen meer. investeren in een relatie. We leven in een net land, bijnaDat wil niet zeggen dat ze het altijd met elkaar eens zijn. Iniedereen wil het goed doen, zowel de intermediairs, deeen heel uitzonderlijk geval, waarin je een principieel ver-particulieren als de ondernemers. Daar moeten we gebruikschil van mening hebt, kan je het nog altijd aan de rechter van maken. We zitten altijd in de driehoek: belastingplichti-voorleggen. ge, intermediair en Belastingdienst. Wij gingen steeds ach-teraf aan de hand van aangiftes kijken waar risicos zatenIs dat ook n van de redenen dat het voor bedrijven de en waar fouten gemaakt werden. Dan was er de drang ommoeite loont om deel te nemen aan horizontaal toezicht? achteraf ingediende stukken te corrigeren, waarbij je danJe hebt als ondernemer duidelijkheid. Je werkt in de actu-aliteit, je weet waar je aan toe bent, je bent in control, erzijn geen verrassingen en je hebt een aanspreekpunt datDe intermediair vervult voorvoor je klaar staat. Je bouwt een relatie op met de Belas-de Belastingdienst eentingdienst en je onderhoudt die relatie. heel belangrijke rol alsprofessionele partijPagina 4 4Pagina 5. Theo Poolen is in 1981 in dienst getreden bij de Belastingdienst enin uiteenlopende functies werkzaam geweest: inspecteur loon- eninkomstenbelasting, inspecteur vennootschapsbelasting, teamleiderinspectie der directe belastingen, voorzitter cordinatiegroep taxhavens ( CGT ) , voorzitter cordinatiegroep concernfinancieringen( C GC ) , lid MT Belastingdienst/Amsterdam ( ZGO ) en vanaf2004 tot heden lid MT Belastingdienst - ministerie van Financin.Horizontaal toezicht heeft een grote kans van slagen in ons land heel snel uitkomt op tijdvakken van drie, vier of vijf jaarover. Lidmaatschap van een beroepsorganisatie kan wel terug. Dat zijn moeizame processen. Bij horizontaal toe- meewegen bij de kwaliteitsbeoordeling, maar mag niet als zicht wordt er een beroep gedaan op de oplossingsgerichteenige factor in de beschouwing worden betrokken. We attitude van onze medewerkers, zodat de ondernemer zozullen toch ook in gesprek met de leiding van het kantoor min mogelijk last heeft van de Belastingd