Het pensioenakkoord en operationele risico's

of 18 /18
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Tower towerswatson.com 1 Het pensioenakkoord en operationele risico's Wat zijn de consequenties voor pensioenuitvoering? Is uitbesteding hierop een goed antwoord? Patrick Heisen 27 september 2011

Embed Size (px)

description

Het pensioenakkoord en operationele risico's. Wat zijn de consequenties voor pensioenuitvoering? Is uitbesteding hierop een goed antwoord?. Patrick Heisen 27 september 2011. Inleiding. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Het pensioenakkoord en operationele risico's

Slide 1© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Wat zijn de consequenties voor pensioenuitvoering?
Is uitbesteding hierop een goed antwoord?
Patrick Heisen
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Doelstellingen:
Inzicht geven in mogelijke operationele risico’s binnen de pensioenuitvoering
Antwoord op de vraag of uitbesteding hierop een goed antwoord is
Bewustwording over een optimaal management van uitbestedingsrisico
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Rechten deelnemers kunnen aangepast worden als gevolg van toename levensverwachting en financiële schokken.
Aanpassingen verhogen de complexiteit:
het opbouwpercentage kan variëren
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Verantwoording over de pensioenambitie, het gekozen beleggingsbeleid en bijbehorend risicoprofiel en de kansen op koopkrachtbehoud.
Pensioenplanners:
risico’s van beleggingsbeleid vertalen in de risico’s voor de deelnemer
verwachte rendementen van beleggingsbeleid vertalen in verwachte rendement deelnemer
Door fiscale stimuleringsmaatregelen wordt financiële planning steeds belangrijker en complexer. Rol werkgever of pensioenuitvoerder?
Reële dekkingsgraden ook onder FTK1 communiceren.
Waaraan dient een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) te voldoen?
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Rekening houden met mutaties in asset mix
Methodiek ter voorkoming van te hoge inschatting (wetgever)
Maximum parameters eens in de vijf jaar vast te stellen
Let op: maximum parameters zijn bruto rendementen
Omvang vermogensbeheerkosten fondsspecifiek vast te stellen
Pensioenaanspraken volatieler.
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Niet invaren
Vrijwillig invaren
Verplicht invaren
In ieder geval met een eigen separate pensioenuitvoering
Operationele issues vrijwillig invaren
Wat zijn de consequenties hiervan? communicatie
Operationele issues verplicht invaren
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
onjuiste rechtenadministratie met als gevolg onjuiste uitkeringen
onjuiste pensioenoverzichten
onvolledige/onjuiste communicatie over risico’s beleggingsbeleid en kansen op koopkrachtbehoud.
Operationele risico’s in de uitvoering kunnen resulteren in andere risico’s:
Omgeving/reputatie: ontevredenheid deelnemers.
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Onderkenning complexiteit pensioenuitvoering.
Uitbesteding van pensioenadministratie door verzekeraars aan pensioenuitvoeringsorganisaties
Voorbeelden:
Centraal Beheer Syntrus Achmea
Het pensioenakkoord zal een nog grotere druk leggen op een professionele uitvoering!
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Meer maatwerk gewenst, maar binnen een goede AO/IC:
Verhoogde kans op tussentijdse aanpassingen van de rechten
Mogelijkheid decentrale afspraken
Verhoogde zorg in de communicatie door verschuiven van risico’s.
Accent nog meer op professioneel en kwalitatief goed personeel.
Kostentransparantie in communicatie en administratie.
Pensioenaanspraken gaan meeschommelen met de netto resultaten
Implementatiekosten als gevolg van wijziging wet- en regelgeving
Risicomarge in prijsstelling als gevolg van operationele risico’s?
Meer variabele kosten door niet in te schatten uitzonderingen?
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Is uitbesteding een antwoord op de verhoogde operationele risico’s?
Sluiten bestaande ontwikkelingen onder externe pensioenuitvoerders hierop aan?
Hoe kunnen we de complexere uitbesteding
aan externe pensioenuitvoerders
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Is uitbesteding een antwoord op de operationele risico’s?
Uitbesteding is uitsluitend een antwoord op de verhoging van deze operationele risico’s als de externe pensioenuitvoerder tegemoet kan komen aan de veranderende omgeving:
Dienstverlening
Op-maat
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Continuïteit door schaalvergroting is het sleutelwoord.
Professionalisering externe pensioenuitvoerders.
Consolidatie verwacht.
met het gewenste maatwerk?”
“Werkt de consolidatie van pensioenuitvoerders wel goed uit voor het juiste marktevenwicht en daardoor voor de kosten(transparantie)?”
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
De gevraagde uitvoering wordt door het akkoord complexer
Dit moet gerealiseerd worden in een omgeving van standaardisering, automatisering en schaalvergroting
Dit levert spanningen op!
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
risicomanagement wordt belangrijker!
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Beter in control bij uitbesteding
Door de ontwikkelingen is het goed om uw management van het uitbestedingrisico te herzien.
De volgende zaken kunnen worden herijkt:
Organisatie-analyse van pensioenuitvoerders
Kostenanalyses / -beheersing
Herzien van de te verkrijgen SLA rapportages
Last but not least: goed management van operationele risico’s functioneert alleen indien dit op een goede wijze is verankerd in de governance en AO/IC.
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Door de complexiteit van pensioenuitvoering en daardoor de afhankelijkheid bij uitbesteding is meer ‘countervailing power’ wenselijk.
Aandachtspunten:
Pensioenfondsen
Scheiding van bestuursondersteuning / bestuursadvisering van de pensioenuitvoerder
Eigen bestuursbureau
© 2011 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.
towerswatson.com
Presentation1
Nog niet alles is uitgewerkt.
Uiteindelijke pensioenregeling en afspraken zijn bepalend voor de uiteindelijke uitvoering.
Fondsbesturen moeten aan de slag om inzicht te krijgen in mogelijke pijnpunten om sociale partners tijdig bij te sturen.
Het moet immers uitvoerbaar blijven!
Voorkom verrassingen door proactief mee te denken!