Het Oranje Kruis Boekje 26e druk

download Het Oranje Kruis Boekje 26e druk

of 21

 • date post

  23-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  460
 • download

  38

Embed Size (px)

description

Het Oranje Kruis Boekje bevat de officiële lesstof voor het Diploma Eerste Hulp.

Transcript of Het Oranje Kruis Boekje 26e druk

 • HETORANJEKRU I SBOEKJEDE OFFICILE HANDLEIDING

  VOOR EERSTE HULP

  1

  2

  3

  4

  5

  HET O

  RANJE K

  RUIS

  BOEKJE

  26e D

  RUK

  A

  B

  C

  HETORANJEKRU I SBOEKJE

  U wilt weten hoe u in noodgevallen eerste hulp kunt verlenen? Het Oranje Kruis Boekje bevat de offi cile lesstof voor het Diploma Eerste Hulp. Stapsgewijs en aan de hand van duidelijke afbeeldingen leert u wat u moet doen en waarom. Het Oranje Kruis Boekje is al bijna een eeuw een begrip en onmisbaar bij het volgen van een cursus Eerste Hulp. Deze nieuwe druk is geheel van de eenentwintigste eeuw en voldoet aan de actuele richtlijnen van de eerstehulpverlening.

  9006921717_omslag.indd 1 15-05-13 16:07

 • HETORANJEKRU I S

  BOEKJEDE OFFICILE HANDLEIDING

  VOOR EERSTE HULPSamengesteld in opdracht en onder toezicht van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie

  voor Reddingwezen en Eerste hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis

  9789006921717_00_voorw.indd 1 15-05-13 16:16

 • Colofon

  auteurHans van der Pols (Het Oranje Kruis)

  redactieMarijke van Ooijen, Utrecht

  vormgeving binnenwerkJean Klare, Deventer

  opmaak binnenwerkPrePressMediaPartners, Wolvega

  omslagontwerpJean Klare, Deventer

  omslag- en binnenwerkfotos Fotostudio Lighthouse, Breda

  overige fotosANP Foto, Rijswijk: p. 13, 23 CDC/James Gathany: p. 111(o) Hollandse Hoogte, Amsterdam: p. 17(lo)ImageSelect, Wassenaar: p. 33, 35 (2), 76, 113(o)Science Photo Library / ANP Foto, Rijswijk: p. 85Wikimedia Commons: p. 108www.hartstichting.nl: p. 36www.nvve.nl: p. 55www.sostalisman.nl: p. 14 onderwww.terreintechniek.nl: p. 17(ro)

  anatomisch tekenwerkMyrthe Boymans, Geleen: p. 28(o), 85Rogier Trompert, Maastricht (www.medical-art.nl): p. 28(b), 29, 38, 76, 84

  Over ThiemeMeulenhoffThiemeMeulenhoff is d educatieve mediaspecialist en levert

  educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, Voortgezet

  Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs.

  Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking

  met de onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde

  leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling.

  ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit lke leerling.

  Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van

  onze educatieve oplossingen: www.thiememeulenhoff.nl of via

  de Klantenservice 088 800 20 16

  ISBN 978 90 06 92171 7

  26e druk, vierde oplage, 2013

  ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

  worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

  gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op

  enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien,

  opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande

  schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Voor zover het maken van kopien uit deze uitgave is toegestaan

  op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 j het Besluit van 23

  augustus 1985, Stbl. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men

  de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan

  Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO),

  Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl).

  Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in

  bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16

  Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Voor meer

  informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van

  kopien in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl.

  De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen

  volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks

  menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich

  alsnog tot de uitgever wenden.

  Deze uitgave is voorzien van het FSC-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

  9789006921717_00_voorw.indd 2 15-05-13 16:16

 • Voorbericht bij de eerste druk

  De Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste hulp bij Ongelukken Het Oranje Kruis heeft tot de samenstelling van dit boekje besloten met een tweeledig doel:1 om door de uitgave van een nieuwe, Nederlandsche handleiding met tal van duidelijke afbeel-

  dingen het onderwijs in het verleenen van eerste hulp bij ongelukken te helpen bevorderen;2 om door de aanbieding van een zoodanig boekje, dat met veel zorg zou moeten worden

  bewerkt, teneinde het de sympathie van velen te doen verwerven, mede bij te dragen tot bevordering van de eenheid bij het onderwijs.

  Het was den Raad van Bestuur van den Bond een voldoening, toen hem bleek, dat de behoefte aan een nieuwe handleiding ook gevoeld werd in den boezem der Staatscommissie van advies omtrent het nemen van maatregelen ter bevordering van het onderwijs in eerste hulp bij bedrijf-songevallen, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 10 December 1910. De Raad van Bestuur heeft het op bijzonderen prijs gesteld, dat deze Commissie, die reeds zooveel tot bevordering van het onderwijs in eerste hulp bij bedrijfsongevallen heeft tot stand gebracht, bereid bleek te zijn om, door haar oordeel uit te spreken over het aanvankelijk concept, mede te werken tot het beoogde doel.

  De Commissie, die door den Raad van Bestuur benoemd werd tot samenstelling der handleiding, bestond uit de navolgende heeren:Dr. P.J. Barnouw, secretaris van de Noord-Hollandsche Vereeniging Het Witte Kruis;Dr. R.S. Hermanides, oud-voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging van Spoorwegartsen;Prof. Dr. J.A. Korteweg, hoogleeraar in de heelkunde;Dr. C.J. Mijnlieff, secretaris van den Koninklijken Nationalen Bond Het Oranje Kruis;G. Oosterbaan, arts, lid van de Staatscommissie bovengenoemd, lid van het Hoofdbestuur van de Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst;W. Poolman, arts, secretaris van de Provinciale Zuid-Hollandsche Vereeniging Het Groene Kruis;Generaal-Majoor A.A.J. Quanjer, arts, inspecteur van den Geneeskundigen Dienst der Landmacht, lid van het Hoofdcomit van de Vereeniging Het Nederlandsche Roode Kruis;Dr. G.J. Teljer, geneeskundig inspecteur bij de spoorwegdiensten;Dr. C.B. Tilanus, voorzitter der Nederlandsche Vereeniging Eerste hulp Bij Ongelukken.

  Na gepleegd overleg omtrent den bij de samenstelling te volgen weg, hebben de navolgende heeren zich met de eigenlijke samenstelling belast:Prof. Dr. J.A. Korteweg, Dr. C.J. Mijnlieff, G. Oosterbaan, en Generaal-Majoor A.A.J. Quanjer, die ten slotte de vrucht van hun arbeid ter beoordeeling aan de voltallige commissie en aan de Staatscom-missie aanboden.

  De Handleiding, die nu het licht ziet, is het resultaat van het gemeenschappelijk overleg, dat dien-tengevolge plaats vond.De Staatscommissie voornoemd heeft zich bereid verklaard deze handleiding als grondslag te doen dienen voor het onderwijs op de onder haar toezicht georganiseerde cursussen.Het boekje, waaraan door de uitgevers groote zorg werd besteed, moge bij het onderwijs in de eer-ste hulp bij ongelukken een bruikbare handleiding blijken te zijn, en voor hen, die het onderwijs ont-vingen, tevens een welkom middel om zich de ontvangen lessen dieper in het geheugen te prenten.De tekeningen, welke voor een zeer groot deel oorspronkelijk zijn, werden vervaardigd door den heer W.K. de Bruin te s-Gravenhage.

  Amsterdam, December 1912.

  9006921717_bw.indb 3 09-08-12 13:54

 • IV

  26e druk van het Oranje Kruis Boekje

  Woord vooraf

  Het Oranje Kruis stelt zich sinds de oprichting in 1909 tot doel ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen kennis hebben van eerste hulp en zodanig genformeerd en opgeleid zijn dat men adequaat eerste hulp kan verlenen. Vanaf 1912 speelt het Oranje Kruis Boekje een belangrijke rol bij het uitdragen van die kennis en bij het opleiden van eerstehulpverleners. Sinds die tijd is er het nodige veranderd op het gebied van communicatiemogelijkheden. Het Oranje Kruis maakt daarvan dankbaar gebruik en probeert (delen van) het publiek te bereiken via de website, het e-learning programma MijnEHBO, iPhone en social media. En natuurlijk is er, ook in 2011, nog steeds behoefte aan de papieren versie van het vertrouwde Oranje Kruis Boekje. In deze 26e druk is de lesstof niet alleen aangepast aan de nieuwe reanimatierichtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad, maar zijn ook reacties op de 25e druk, veel gestelde vragen en algemene maatschappelijke, medische, technische of andere externe ontwikkelingen meegenomen. De vormgeving en indeling zijn mede tot stand gekomen op basis van de adviezen van een drietal gebruikerspanels en de informatie uit een enqute onder de instructeurs Eerste Hulp.Bestuur en directie van Het Oranje Kruis danken de deelnemers aan de panels en degenen die aan de enqute hebben meegewerkt en allen die aan de totstandkoming van dit boek hebben bijgedragen.

  Den Haag, augustus 2011

  E.G. van Ankum Briggen, arts b.d. B.A.J. Jongejan, arts voorzitter directeur

  9006921717_bw.indb 4 09-08-12 13:54

 • VSamenstelling van het college van deskundigen

  R.H. Baas Nederlandse Organisatie Docenten EHBO (NODE)G.H.M. Bouten Organisatie LOTUSE. Crone-Kraaijeveld Huisarts, voorzitterJ. Frederiks Nederlandse Vereniging voor CardiologieW.E. Korterink Ministerie van DefensieP. Lasschuijt Beroepsvereniging V&VN AmbulancezorgP.A. van Luijt Nederlandse Vereniging voor TraumatologieM.G.M. Scot Nederlandse Vereniging voor AnesthesiologieW.L.M. ten Wolde Ambulancezorg Nederland

  9006921717_bw.indb 5 09-08-12 13:54

 • VI

  Inhoud

  Inleiding IX

  DEEL I Algemeen 11

  Introductie 12

  1 Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten 131.1