Het Nieuwe Werken gaan doen aan Het Nieuwe Werken, het thema van deze uitgave. Die nieuwe manier van

download Het Nieuwe Werken gaan doen aan Het Nieuwe Werken, het thema van deze uitgave. Die nieuwe manier van

of 32

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het Nieuwe Werken gaan doen aan Het Nieuwe Werken, het thema van deze uitgave. Die nieuwe manier van

 • HAN BLAD

  Het Nieuwe Werken #15 / MEI 2010

  • Ronde tafel : Kennis délen is macht • Veel managers nog niet klaar voor Het Nieuwe Werken

  • Broedplaatsen, voor mensen die ‘fucking woest’ zijn • Lector gooit forse ‘steen’ • Onderwijs ontwikkelen als Linux

 • WOENSDAG

  30 juni ARNHEM

  DONDERDAG

  01 juli NIJMEGEN

  WWW.HAN.NL/OPENDAGMASTER

  WORD OOK MASTER BIJ DE HAN!

  AVOND

  10194 ADV Open Dag Master 230x291 1 06-05-2010 16:56:59

 • Inhoud

  Pagina 18 Tauw en Civ ie le Techniek ont wikkelen Duurzaamheidskompas Pagina 19 Ook ‘s nachts zonne-energie Pagina 20 Waters tof z ichtbaar in Arnhem

  Pagina 21 Jubi lerend, snelgroeiend SBC pak t u i t Pagina 21, 26 , 30, 31 Kor t n ieuws Pagina 24 Onder wi js ont wikkelen als L inux Pagina 27 Deuren openen met de te le foon

  Het Nieuwe Werken versterkt

  In menige organisatie - vaak die zonder een directe, betalende klant - zijn managers geneigd elkaar en hun mensen af te rekenen op iets anders dan het klantbelang. Ze rekenen een col- lega of medewerker af op of hij respect betoont, doet wat er van ‘m gevraagd wordt en niet te veel zeurt. En of hij interessante vrienden heeft en er af en toe met ‘m valt te lachen. Heel menselijk allemaal, maar het maakt een organisatie niet klantgerichter en competitiever. Onderzoeker Peter de Reijke heeft het bestaan van die afrekencultuur aangetoond binnen een Limburgse politieorganisatie - zie het artikel op pagina 7. En dat is mooi, want zodra iets bestaat kun je er wat aan doen. Kun je per functionaris klantgerichte competenties formule- ren en borgen dat je elkaar dáár op afrekent. Met als resultaat dat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en vervolgens ondernemer kan worden van zijn eigen loopbaan. En mee kan gaan doen aan Het Nieuwe Werken, het thema van deze uitgave. Die nieuwe manier van werken, waarin iedereen met een grote zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid en dus effectiever en efficiënter te werk gaat, is wat dit land, dit kwak- kelende Europese continent nodig heeft. Op prijs moeten we de globale concurrentieslag niet eens áángaan, maar op innovatievermogen kunnen we ‘m nog steeds winnen, ook al hebben we ‘Lissabon’ niet gehaald. Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, bepleitte daartoe onlangs een extra investering van 6 miljard euro per jaar in R&D, door overheid én bedrijfsleven. Bizar veel geld en dus is het de vraag of daar ook maar iets van terecht komt. Het Nieuwe Werken betekent veel meer doen met hetzelfde budget, want met hetzelfde aantal mensen. Met medewerkers die - mede dankzij hun opleiding - in staat zijn een grotere eigen verantwoordelijkheid te dragen en van hun organisatie de ruimte krijgen dat ook te doen. Tijdens de ronde tafel die het HANblad daarover georganiseerd heeft werd het zo gesteld: ‘Laat mensen op hun manier de dingen doen waartoe ze zich gedreven voelen en de output volgt vanzelf.’ Met name in ‘plat’ Nederland zijn de randvoorwaarden voor het competitieve Nieuwe Werken aanwezig. Nu nog het managementlef om daar gebruik van te maken.

  De redactie

  ‘A l les dat werkel i jk

  groots en inspirerend is,

  is gecreëerd door een

  indiv idu dat kon werken

  in vr i jheid.’

  Albert Einstein

  Pagina 4 Ronde tafel: Kennis délen is macht

  Pagina 7 Managers niet klaar voor Het Nieuwe Werken

  Pagina 10 Een leven lang leren, wanneer het uitkomt

  Pagina 12 Minder overleg, meer daad- kracht

  Pagina 14 Studio Smack is stronteigen- wijs

  Pagina 16 ‘Fucking woest’

  Pagina 22 HAN moet nóg internationaler worden

  Pagina 28 Leren te leren leren

 • H A N B L A D N R . 1 54 5

  Het Nieuwe Werken is een buzzwoord in arbeidsorganisat ies . Iedereen wi l er ie ts mee, maar wat? Is het vooral window- dressing om de nieuwe generat ie medewerkers te lokken? Worden bedr i j f sprocessen er beter van? En wat voor competen- t ies hebben die ‘n ieuwe werkers’ nodig? Daarover spraken zeven heren en één dame t i jdens een HAN-rondetafe lgesprek in De Steeg.

  Kennis délen is macht

  Wiel Smits, engineering manager van ALSI in Nijmegen,

  leverancier van machines aan de semiconductor indu-

  strie, vindt het moeilijk te definiëren wat Het Nieuwe

  Werken ís, maar hij weet wel dat hij het elke dag dóet.

  Hij zat tientallen jaren in een hiërarchische setting bij

  zijn oude werkgever Philips waarvan ALSI een spin-off

  is, maar zo’n strakke lijnorganisatie werkt niet meer.

  ‘We doen onze research bij ALSI zelf en besteden veel

  uit. Dat vraagt andere manieren van werken. We komen

  in teams bij elkaar, hebben het over de ontwerpen en

  ieder gaat zijns weegs, met alle interactie tussendoor.’

  Breed Het Nieuwe Werken heeft iets van het oude telewerken,

  het werken-op-afstand, maar het is tegelijkertijd breder.

  ‘Het is niet van ‘geef mensen een laptop, laat ze werken

  waar en wanneer ze willen en het is geregeld’’, zegt

  Fietje Vaas, programmamanager bij TNO en een deel

  van de week werkzaam voor het Nederlands Centrum

  voor Sociale Innovatie. Ze noemt Het Nieuwe Werken

  een voorbeeld van neue Kombinationen. Vaas: ‘Het heeft te

  maken met vier aspecten: de IT-faciliteiten, de manieren

  van huisvesting, de manieren van leidinggeven en de

  andere organisatie van het werk. Zijn er complete taken

  aan te wijzen die een medewerker op zijn manier op een

  zelfgekozen plek en tijdstip kan uitvoeren?’

  Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur

  van de HAN omschrijft Het Nieuwe Werken als ‘een

  zoektocht aan de hand van f lexibiliteits- en mobiliteits-

  vraagstukken om het werken zo optimaal mogelijk

  vorm te geven’.

  Kennisdelen Het Nieuwe Werken past helemaal in de 24/7-economie.

  Werken en zakendoen worden steeds meer kennisge-

  dreven en trekken zich minder aan van grenzen tussen

  Rondetafeldiscussie over Het Nieuwe Werken

  Voorzitter CvB Ron Bormans, HAN, www.han.nl Directeur Hans Corstjens, Platform Bèta Techniek,

  www.platformbetatechniek.nl

  Directeur Gertjan van de Groep, Van de Groep en

  Olsthoorn, www.vandegroep.nl

  Engineering manager Wiel Smits, ALSI,

  www.alsi-international.com

 • H e t N I e u w e w e R K e N

  ‘Laat mensen op hun manier de dingen doen en de output volgt vanzelf’

  ‘Die start met een kop koffie ’s morgens is toch wel erg belangrijk’

  Programmamanager Fietje Vaas, Nederlands

  Centrum voor Sociale Innovatie, www.ncsi.nl

  Senior consultant Theo Snijders, Wisse Kommunikatie,

  www.wisse-worldcom.nl, gespreksleider

  Lector HRM Robert Verburg, HAN, www.han.nl Projectmanager Marius Alkema, Univé-VGZ-IZA-Trias,

  www.unive.nl

  organisaties, landen en tijdzones. ‘ Telewerken was kort

  gezegd mensen naar huis sturen om te werken’, zegt

  Robert Verburg, lector Human Resource Management

  aan de HAN. ‘Het Nieuwe Werken is werken met een

  scala aan mogelijkheden voor voortdurende interactie,

  digitaal en fysiek.’

  Het heeft alles te maken met kennis delen. Managers

  van de toekomst spelen een faciliterende rol op de ach-

  tergrond, is de overtuiging van Gertjan van de Groep,

  directeur van werving- en selectiebureau Van de Groep

  & Oltshoorn in Zeist. Zijn bureau liet een onderzoek

  doen hoe managers hun rol zien veranderen. ‘Ze hebben

  het allemaal over een plattere organisatie, muren die

  verdwijnen, de roep om kruisbestuiving. Dus moeten

  managers faciliteren en coachen. Neem het voorbeeld

  van Google. Het hoofdkantoor is 24 uur per dag open.

  Mensen werken hun veertig uur in de week wanneer zíj dat

  willen en mogen een groot deel van de tijd zelf vrij invullen.

  Laat mensen op hun manier de dingen doen waartoe ze

  zich gedreven voelen en de output volgt vanzelf.’

  Net werken Het werk stelt andere eisen tegenwoordig, benadrukt

  ook Hans Corstjens, directeur Platform Bèta Techniek:

  ‘Een bedrijf legt niet meer in zijn eentje een weg aan en

  vertrekt, het zit in consortia en beheert en onderhoudt

  die weg ook. Het gaat om complexe processen. Dat

  vraagt een grote mate van creativiteit en van multidisci-

  plinair werken.’

  Robert Verburg: ‘Mensen gaan meer in netwerken wer-

  ken. Dat geldt ook voor kleine organisaties: juist de

  bedrijven die vertakt zijn met andere organisaties, doen

  het goed. Die hebben overal lijntjes uitstaan. Dat verva-

  gen van grenzen past in Het Nieuwe Werken.’

  Zorgverzekeraar UVIT in Arnhem, ontstaan uit de

  samenwerking tussen Univé en VGZ-IZA-TRIAS, heeft

  Het Nieuwe Werken omarmd en er zelfs een projectma-

  nager voor in huis, Marius Alkema. Hij noemt Het

  Nieuwe Werken een visie, een geloof: een bedrijf moet

  nadenken over het binden en boeien van het zittende

  personeel en het aantrekken van nieuwe medewerkers

  op de straks weer krappere arbeidsmarkt. ‘Het Nieuwe

  Werken heeft alles te maken met het geven van vrijheid,

  vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de medewer-

  kers en ze aanzetten tot samenwerking.