Het Nieuwe Werken - ... • Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke...

download Het Nieuwe Werken - ... • Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke ontwikkelingen

of 24

 • date post

  24-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Het Nieuwe Werken - ... • Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke...

 • Het Nieuwe Werken Scan 1

  Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan

 • 2 A&O-fonds Waterschappen

 • Het Nieuwe Werken Scan 3

  Inhoudsopgave

  Inleiding en doel 5

  Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7

  Instructies voor het uitvoeren van de scan 9

  BIJLAGE 1: Beantwoording Stellingen 11

  BIJLAGE 2: Score kaarten 14

  BIJLAGE 3: Volwassenheidsniveau kaarten 15

  BIJLAGE 4: Checklist per volwassenheidsniveau 18

  BIJLAGE 5: Witte vlekken kaart 21

  BIJLAGE 6: Digitale versie van de scan (weblink)

  http://www.aenowaterschappen.nl/fileadmin/user_upload/ToolboxHNW/02AnalyseConcept/scan_Waterschappen_-_versie_1.4.xls

 • 4 A&O-fonds Waterschappen

 • Het Nieuwe Werken Scan 5

  Inleiding en doel

  Begin 2011 is in opdracht van het A & O-fonds Waterschappen een aantal initiatieven gestart rondom ‘Het Nieuwe Werken bij de Waterschappen’. De aanleiding hiervoor was de overtuiging dat de ontwikkelingen van ‘Het Nieuwe Werken’ ook voor de Waterschappen en gelieerde organisaties van toepassing zullen zijn. De initiatieven vormen een belangrijke pijler onder het Meerjarenbeleids- plan[1] 2010-2012: Klaar voor de toekomst?!

  Naast een onderzoek naar de stand van zaken en een toolbox met hulpmiddelen voor de invoering en begeleiding van Het Nieuwe Werken, is besloten een ‘scan’ te ontwikkelen die waterschappen zelf in staat stelt om inzicht te verwerven naar de mate waarin dit binnen de organisatie speelt.

  Het Nieuwe Werken is een niet meer weg te denken ontwikkeling die binnen veel organisaties aan- dacht krijgt; toch is het nog vaak een ‘ondefinieerbaar’ en lastig te concretiseren begrip. De scan baseert zich op de volgende context: •   Het Nieuwe Werken vindt haar oorsprong in maatschappelijke ontwikkelingen en heeft invloed op 

  hoe organisaties werk organiseren. •   Het Nieuwe Werken is een nieuwe manier van organiseren (van werk) door beter gebruik te maken 

  van de huidige mogelijkheden en inzichten. •   Het Nieuwe Werken is voor iedereen van toepassing. •   Het raakt de gehele organisatie van klantbediening, afspraken, medewerkers, management, proces-

  sen en middelen. •   Het Nieuwe Werken is geen doel op zich, maar een middel om vastgestelde (organisatie) ambities 

  te realiseren. •   Als afgeleide van deze ambities wordt vaak een overkoepelende visie op werken geformuleerd.  •   De vertaling naar concrete invulling en invoering van Het Nieuwe Werken wordt zichtbaar in huis-

  vesting, technologie en mens & organisatie. •   Als onderdeel van mens & organisatie zullen aanpassingen in de gevestigde arbeidspatronen, ar-

  beidsrelaties en arbeidsverhoudingen mogelijk én gewenst zijn. •   Niet iedereen werkt in dezelfde patronen: invulling van Het Nieuwe Werken vereist, afhankelijk 

  van de context van het werk, een gedifferentieerde invulling. Het is maatwerk met een continue (door-)ontwikkeling.

  •   Het is niet een kwestie van of Het Nieuwe Werken toe te passen is, maar vooral van wanneer en  hoe.

  Veel waterschappen, zo is gebleken uit het onderzoek ‘Het Nieuwe Werken verkend’[2], oriënteren zich op de mogelijkheden; andere zijn er daadwerkelijk mee aan de slag. Vrijwel alle initiatieven komen vanuit eigen inzicht en overtuiging en staan alle op zichzelf. Deze scan biedt de waterschappen een referentiemodel waarmee ze zichzelf kunnen plaatsten in de fase van ontwikkeling naar Het Nieuwe Werken. Hierdoor is het voor iedere organisatie een bruikbaar instrument, ook als blijkt dat de orga- nisatie nog niet toe is aan ‘Het Nieuwe Werken’.

  De scan biedt inzicht en ondersteuning bij het volgende: 1 Bieden van concrete inzichten in waar de organisatie staat in relatie tot Het Nieuwe Werken inclu-

  sief een Witte vlekken profiel (welke instrumenten ontbreken). 2 Bieden van een platform om de gesprekken rond het thema van Het Nieuwe Werken. 3  Inzicht in de mogelijke (instrumentele) maatregelen om Het Nieuwe Werken in te voeren.

  1  Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Klaar voor de toekomst?! (Meerjarenbeleidsplan 2010-2012) dec 2010

  2  Uitgave A&O-fonds Waterschappen: Het Nieuwe Werken verkend (mei 2011)

 • 6 A&O-fonds Waterschappen

  Antwoorden die via de scan gevonden kunnen worden op de volgende vragen: 1   Hoe denken wij binnen onze organisatie over (fundamentele) vraagstukken rond (de organisatie 

  van) werken? 2 Waar bevinden wij ons in de ontwikkeling van nieuwe vormen van werken? 3   Hebben wij een (gezamenlijk) beeld bij de toekomstige manier van werken (ambitie)? 4 Welke instrumenten kunnen of moeten we inzetten om onze ambities van de organisatie van werk

  vorm te geven? 5 Welke instrumenten ontbreken nog om onze huidige manier van werken optimaal te faciliteren

  (witte vlekken)? 

  De opzet is niet wetenschappelijk getoetst; de modellen die gebruikt worden, dienen als discussie- framework en duiding op het onderwerp. De inhoud en richting geven een houvast voor uw reis naar Het Nieuwe Werken.

  Een ‘Toolbox’ die separaat beschikbaar is voor de waterschappen, biedt vervolgens beschrijvingen en concrete instrumenten om het proces om te komen tot invoering van Het Nieuwe Werken, verder invulling te geven.

  De scan kunt u in 5 stappen doorlopen en is in te zetten voor zowel team, afdeling of werkmaat- schappij. De scan kunt u als volgt op twee manieren doorlopen: 1 Alle 5 de stappen van de scan kunt u doorlopen in een interactieve sessie met een team. Doel is:

  oriëntatie en richting. De opzet van de sessie is beschouwend van aard. 2 De eerste 3 stappen van de scan zet u in de interactieve sessie met het management- of directie-

  team. Het doel van deze opzet is: oriëntatie en richting. Vervolgens kunt u met stap 4. en 5. in een aparte sessie met de inhoudelijk betrokkenen van ICT, P&O, huisvesting en facilitaire zaken de checklist doorlopen om de huidige situatie in kaart te brengen (stap 4.) en de witte vlekken, de  onderdelen die nog niet op het gewenste niveau zijn, te bespreken (stap 5.). Het doel van deze  opzet is instrumenteel en beoordelend.

 • Het Nieuwe Werken Scan 7

  Volwassenheidsmodel als basis voor de scan De grondslag voor de scan is het volgende volwassenheidsmodel.

  Figuur 1: Volwassenheidsmodel HNW 0-10 10-20 20-30 30-40

  No g

  ni et

  b eg

  on ne

  n Be

  gi nn

  er Ge

  vo rd

  er de

  Ex pe

  rt

  Mens & Organisatie

  Technologie

  Huisvesting

  Hiërarchisch leiderschap

  Afspraken over HNW

  Telewerk- regeling

  Ondersteuning samenwerking

  Leidinggeven op afstand

  Samenwerken

  Draadloos werken

  Ondersteuning mobiele devices

  Voorziening flexplekken

  Thuiswerkplek

  Concentratie & communicatie werkplekken

  Standaard flexplekken

  Ondersteuning plaatsonafhankelijk

  werken

  Ondersteuning kennisdeling

  Standaard flexplekken ondersteuning

  Gedeelde visie op werken

  Sturen op output

  Flexibiliteit in voorwaarden

  Zelfstandigheid medewerker

  Gedigitaliseerde processen

  Papierloos werken Inzet sociale media

  (intern en extern)

  Device-onafhankelijke ondersteuning

  Partnership sociale partners

  Vertrouwen als uitgangspunt

  Keuzepakket arbeidsvoorwaarden

  Verantwoordelijkheid nemen

  Activiteitengebaseerde werkinrichting

  Vlekkenplan inrichting

  Duurzaamheid = uitgangspunt

  Flexibel groei en krimp

  Mobiliteitvriendelijk

  Standaard werkplek

  ICT = kernproces

  Inrichting op afdeling

  Kantoor werkplekGeen thuis-

  werkplek

  Geen mobiele devices

  Standaard voorwaarden

  Verzuilde relaties

 • 8 A&O-fonds Waterschappen

  Het Nieuwe Werken is een evolutionair proces dat vorm krijgt via het innoveren op specifieke on- derdelen (instrumenten) van de bedrijfsvoering: Mens & Organisatie; Technologie en de huisvesting  (fysieke werkomgeving).

  Tabel 1: instrumenten voor HNW

  Check Beginner Gevorderde Expert

  M en

  s &

  Or ga

  ni sa

  ti e

  1 Voorwaarden 2 Verhoudingen 3 Werkafspraken 4 Leidinggeven 5 Cultuur 6 Werknemerstijl

  1 Beperkte keuzemogelijkheden 2  Gedeelde agenda (bijv. HNW) 3 Werken op afstand 4 Coördinerend 5 Afspraak = afspraak 6 Enige zelfstandigheid

  1  Standaard keuzepakket (menu) 2 Visie op werken 3 Werken op output 4 Coachend/faciliterend 5 Zelfredzaamheid 6 Autonomie/eigenaarschap

  1 Individueel keuzepakket 2  Partnership (bijv. tav HNW) 3 Werken op vertrouwen 4 Zelfsturing 5 Vertrouwen 6 Verantwoordelijkheid

  Te ch

  ni ek

  1  Werkplek (techniek) 2 Informeren 3 Samenwerken 4 Communiceren 5 Plaatsonafhankelijkheid 6 Processen

  1 Standaard werkplek 2  Centrale (