Het nieuwe werken

download Het nieuwe werken

of 16

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

description

De visie van Twynstra Gudde op Het Nieuwe Werken

Transcript of Het nieuwe werken

 • White paper Het Nieuwe Werken

  George Maas

  Jurgen van der Meer

  Eric van Capelleveen

  Rudy Kor

  Het Nieuwe Werken is een uiterst actueel thema. Bijna elke organisatie orinteert zich in meer

  of mindere mate op wat Het Nieuwe Werken voor hen kan betekenen. In het eerste deel van

  deze white paper zijn de ontwikkelingen beschreven waarmee organisaties worden geconfron-

  teerd en die vragen om een antwoord van managers. Is de huidige manier van organiseren en

  managen nog steeds passend voor de kenniswerkers?

  In het tweede deel gaan wij in op de drie verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken en

  beschrijven wij de veranderingen die nodig zijn om Het Nieuwe Werken in te voeren.

  De visie van Twynstra Gudde op Het Nieuwe Werken

 • 2 | White paper Het Nieuwe Werken

  Sommigen beschouwen Het Nieuwe Werken als een

  hype die wel weer over waait. Anderen zien het als een

  fundamenteel andere manier van werken. Binnen

  Twynstra Gudde beschouwen wij Het Nieuwe

  Werken als antwoord op zes belangrijke ontwik-

  kelingen waarmee iedere organisatie wordt

  geconfronteerd. Deze ontwikkelingen zijn door

  individuele organisaties niet te benvloeden, zij

  staan ook niet op zich maar versterken elkaar. De

  ontwikkelingen waar wij op doelen zijn:

  1. De ontwikkeling naar een kenniseconomie

  2. De toenemende complexiteit van de omgeving

  3. De opkomst van nieuwe generaties

  4. De snelle technologische ontwikkeling die

  fungeert als push- factor

  5. Het mobiliteitsvraagstuk

  6. Continue druk op financile performance.

  1. ONTWIKKELING NAAR EEN KENNIS-ECONOMIEIn onze maatschappij neemt de productiefactor

  kennis een steeds belangrijkere plaats in. Indu-

  strile productie wordt al sinds decennia verplaatst

  naar lage lonen landen zoals China, India en Oost-

  europa. Eenvoudige administratieve processen

  worden meer en meer geoutsourced. Wat over-

  blijft in Nederland zijn hoogwaardige kennisin-

  tensieve banen voor hoog opgeleide medewerkers.

  Aan de organisatie voor deze groep hoog opge-

  leide kenniswerkers worden andere eisen gesteld

  dan die werden gesteld aan de administratieve

  productiefabrieken die nog op veel plaatsen te

  vinden zijn. Kenniswerkers willen genspireerd

  en gecoached worden. Hierbij passen dan niet de

  traditionele managementstijlen die gebaseerd zijn

  op command en control. Kenniswerkers dragen

  graag verantwoordelijkheid voor hun prestaties en

  willen daar ook op beoordeeld worden. In kennis-

  intensieve organisaties is samenwerken in wisse-

  lende teams of projecten meer regel dan uitzonde-

  ring. Dit soort werken moet gefaciliteerd worden

  Zes ontwikkelingen

  waarmee organisaties

  worden geconfron-

  teerd

 • White paper Het Nieuwe Werken | 3

  door ICT-oplossingen, een fysieke werkomgeving

  die samenwerken mogelijk maakt, maar moet ook

  ingebed worden in de werkprocessen.

  De Nederlandse diensteneconomie en het relatief

  hoge opleidingsniveau geeft ons grote kansen om

  ons te ontwikkelen naar een kenniseconomie.

  Maar deze ontwikkeling moet wel gefaciliteerd

  worden. Vanzelfsprekend start dit in het onderwijs

  maar ook bedrijven moeten hun steentje bijdragen

  door condities te scheppen waarin kenniswerkers

  optimaal kunnen presteren. Zo moeten organi-

  satiestructuren het mogelijk maken eenvoudig

  samen te werken over de eigen organisatiegrenzen

  heen om zo gebruik te kunnen maken van compe-

  tenties van derden.

  2. COMPLEXITEIT VAN DE OMGEVING NEEMT TOEDe tijd dat Ford autos kon maken zonder zich druk

  te hoeven maken over de voorkeuren van zijn kopers

  is voorbij. De wereld waarin wij leven en werken

  wordt steeds complexer. De toenemende complexi-

  teit kan worden geordend naar vijf gebieden die in

  figuur 1 zijn weergegeven. Organisaties moeten

  oplossingen vinden om te kunnen omgaan met

  een steeds complexere omgeving. Oplossingen

  moeten gezocht worden door het vergroten van de

  omgevingsensitiviteit; door continu naar buiten

  te kijken en te beoordelen welke ontwikkelingen

  relevant zijn voor de organisatie. Maar ook door te

  accepteren dat volledige grip op ontwikkelingen

  in de omgeving een utopie is en dat beslissingen

  Gevolg van wetenschappelijke en technologische revoluties (bijvoorbeeld hyperspecialisa-tie in de zorg)

  Technische complexiteit

  Meer concurrentie en meer transparantie voor consumenten vereisen continue innovaties, het terugbrengen van de time-to-market, differentiatie en het opzoeken van niches

  Markt complexiteit

  De noodzaak voor het in stand houden van vitale ecosystemen vereist dat duurzaamheid een steeds belangrijker issue wordt

  Eco complexiteit

  Toenemendecomplexiteit

  Er is sprake van een toenemende mondiale wederzijdse afhankelijkheid (globalisering)

  Geo complexiteit

  Noodzaak om meer reke- ning te houden met verschil-lende partijen (medewerkers, aandeelhouders, klanten, overheid, belangenorganisa-ties, werkgevers- en werkne-mersorganisaties) die dikwijls verschillende waarden en normen hebben

  Sociale complexiteit

  Figuur 1. Toenemende complexiteit van de omgeving

 • 4 | White paper Het Nieuwe Werken

  genomen moeten worden in relatieve onzekerheid.

  Dit alles vraagt om sociale innovatie. Hieronder

  verstaan wij de vernieuwing van het arbeidsproces

  met als doel het verhogen van de arbeidsproducti-

  viteit en de arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld door

  invoering van flexibele arbeidstijden, door het effi-

  cinter inrichten van het werk (waarbij rekening

  wordt gehouden met factoren als werkbelasting,

  belastbaarheid, ontwikkelingsmogelijkheden van

  medewerkers), door employability, door slimmere

  werkplekinrichting, door talentontplooiing en

  door te sturen op resultaten.

  3. OPKOMST NIEUWE GENERATIESDe behoeften, verwachtingen en samenstelling

  van werknemers verschillen per generatie. Een

  veel gehoord verschil in de jongere en oudere gene-

  ratie medewerkers is dat de jongere medewerkers

  individueler zijn dan de oudere groep en eerder

  klagen over hun werk. De oudere groep werkne-

  mers is relatief loyaler naar de werkgever en naar

  elkaar. Binnen deze groep heerst volgens veel

  leidinggevenden meer saamhorigheid.

  Sociale generaties worden vaak omschreven als

  een categorie mensen die tot eenzelfde leeftijds-

  groep behoren en die gevormd zijn door gebeurte-

  nissen tussen hun 15de en 25ste levensjaar. Zo zijn

  de babyboomers (1946 1964) gevormd door de

  stijgende na-oorlogse welvaart en hun studie in de

  woelige periode tussen 1965 en 1975. De generatie

  X (1964 1982) werd gevormd door de economisch

  moeilijke jaren 80. Generatie Y (1982 1994)

  en Einstein (1994 2010) werden gevormd door

  het internet, MTV en de always online wereld.

  Waarbij generatie Y alleen economische welvaart

  heeft gekend, lijkt generatie Einstein ook gevormd

  te worden door de financile crisis van de afge-

  lopen jaren. De nieuwe generatie die tegelijkertijd

  zijn Hyves profiel bijwerkt, huiswerk maakt en

  televisie kijkt. De generatie die social media als

  netwerktool gebruikt en het onderscheid tussen

  werk en priv niet meer maakt.

  De 12 belangrijkste k

  enmerken van gene

  ratie y

  Connected 24/7

  Netw

  erken

  als lifestyle

  Werk

  en priv loopt door elk

  aar heen

  Hech

  ten

  aan vrije

  tijd

  Gemotiveerd door zelfontplooiing

  Optimistisch

  Beschouwen de toekomst als maakbaar

  Prestatiegericht, competitief

  Snel en ongedul-dig; zoeken

  continue afwis-seling

  Mu

  lti-tasking

  Wars van hirarchie, beoordelen op resultaat

  Figuur 2. De 12 belangrijkste kenmerken van generaties Y en Einstein

 • White paper Het Nieuwe Werken | 5

  Organisaties worden gedwongen om zich aan te

  passen willen zij de nieuwe generaties aan zich

  kunnen binden, want Het Oude Werken past niet

  bij de nieuwe generaties. Van negen tot vijf uur

  werken past niet bij een generatie waarbij werk

  en priv dwars door elkaar heen loopt, terwijl

  uit onderzoek (2010) van onderzoeksbureau

  Peil.nl blijkt dat 62% van de bedrijven mobiel

  werken niet stimuleren. Een ICT-organisatie die

  bepaalt welke ICT-tools gebruikt mogen worden

  staat op gespannen voet met een generatie die

  social media en tal van webbased applicaties

  gebruikt.

  Traditionele loopbaanpaden staan in schril

  contrast met de opvatting van nieuwe genera-

  ties dat je medewerkers moet beoordelen op hun

  feitelijke presteren. Kantoren waar de hirarchie

  de omvang van je kantoor bepaalt zijn een gruwel

  voor generaties die het kantoor beschouwen als

  een plek voor samenwerken en ontmoeten.

  Het belang voor organisaties om zich aan te passen

  aan de wensen van nieuwe generaties is groter dan

  in eerste instantie wordt gedacht. Vergrijzing en

  ontgroening zorgen er immers voor dat nieuw

  talent schaars wordt. De Commissie Bakker heeft

  berekend dat de beroepsbevolking de komende

  decennia met 1 miljoen mensen daalt (zie figuur

  3).

  Maar niet alleen de generatie Y stelt hogere eisen

  aan werk en organisatie. Ook de huidige kennis-

  werkers willen op