Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

of 6 /6
DOKTERS VAN DE WERELD NR. AGREGATIE : P801178 - BRUSSEL X MEDISCHE HULP TIJDENS DE KOUDE WINTERMAANDEN WINTER IN BELGIË Edito | P. 2 Hoorn van Afrika | P. 2 België | P. 3 20km | P. 4 Tunesië | P. 4 Mali, Congo, Haïti | P. 5 Berichten | P. 6 BERICHT VOOR DE DONATEURS DRIEMAANDELIJKS – DEC/JAN/FEB 2012 WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE 5 2 Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Embed Size (px)

description

Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

Transcript of Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

Page 1: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

DOKTERS VAN DE WERELD

NR. AGREGATIE : P801178 - BRUSSEL X

MEDISCHE HULP TIJDENS DE KOUDE WINTERMAANDEN

WINTER IN BELGIË

Edito | P. 2Hoorn van Afrika | P. 2 België | P. 320km | P. 4 Tunesië | P. 4Mali, Congo, Haïti | P. 5Berichten | P. 6

BERICHT VOOR DE DONATEURS DRIEMAANDELIJKS – DEC/JAN/FEB 2012WWW.DOKTERSVANDEWERELD.BE

52

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet. Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Page 2: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

Wensen alleen zijn niet genoeg

Ik wens jullie allemaal een goed en gelukkig 2012. Dit wens ik met heel mijn hart. Een zalig, gelukkig en deugddoend 2012.Ook de honderdduizenden mensen die wij samen geholpen hebben : de daklozen in Antwerpen en in Brussel, de vergeten vol-keren in Kasaï, de nomaden in Mali, de Ha-itiaanse vrouwen en de Somalische vluch-telingen, wens ik het allerbeste toe.

Maar wensen zijn slechts woorden, en wij houden van daden. Dokters van de Wereld wil samen met jullie, donoren, hand in hand werken aan het omzetten van woorden in daden. Het schenken van financiële steun, een vaccin, een medicijn, een luisterend oor, een deken voor de koude nachten , … zijn concrete acties die de wereld mooier maken.

In deze nieuwsbrief kan je zien hoeveel zie-ken we in 2011 verzorgd hebben. Je zult zien : het zijn er veel. In vergelijking met 2010 heeft Dokters van de Wereld 1,5 keer meer personen geholpen. In 2012 kunnen we samen opnieuw veel mensen, hopelijk zelfs nog meer, helpen via onze missies in Antwerpen en Brussel. We hopen ook nieuwe projecten te lanceren in Louvière en Oostende, maar daarvoor moeten we nog even de fondsen afwachten.

Begin 2012 zal een nieuwe missie in Zuid-West Tunesië starten en zal een materniteit op de grens van Somalië en Ethiopië ge-bouwd worden. Gezondheid is geen luxe, het is een fundamenteel mensenrecht voor iedereen ; voor jullie, voor mij, voor de meest kwetsbaren.

Solidariteit met anderen is iets prachtigs. Door u een gelukkig 2012 te wensen be-danken wij u voor deze solidariteit. Zonder u kan Dokters van de Wereld geen mensen verzorgen. En daarom wil ik jullie uitgebreid bedanken. Bedankt, bedankt, en nogmaals bedankt.

Een gelukkig 2012 gewenst,

Pierre Verbeeren,Algemeen directeur

De honger in de Hoorn; wat is er met uw geld gebeurd ?De huidige situatie in de HoornIn het vroege najaar stonden de kranten bol van het nieuws over de hongersnood in de Hoorn van Afrika. De beelden van hongerige kinderen in overvolle vluchtelingen-kampen waren niet meer uit de me-dia weg te branden. Momenteel is de mediastorm wat gaan liggen en draaien de campagnes op een lager pitje. Maar is daarmee ook de hon-ger gestild ?

Van oktober tot december regende het er eindelijk opnieuw, tot grote opluchting van de bevolking. Er is weer wat drinkwater en de gewas-sen beginnen opnieuw te groeien. Momenteel schat men het aantal hongerigen op 250.000; dat is 3 keer minder dan de geschatte 750.000 in het vroege najaar. Toch blijft de voedselzekerheid klein: de hoge prij-zen, de beperkte toegang tot voed-selhulp, de politiek/militaire spannin-gen en de epidemiën die de ronde doen, maken dat veel mensen maar met moeite één keer per dag kunnen eten.

Wat hebben wij gerealiseerd en wat zijn onze verdere plannen?• Dankzij uw steun hebben we van-

af september een project kunnen opzetten in het vluchtelingen-kamp Dabaab in Oost-Kenia. DvdW ondersteunt er enerzijds het ziekenhuis en anderzijds de

9 gezondheidscentra. Met dit project bereiken we om en bij de 68 000 mensen in de regio.

• In Ethiopië heeft DvdW een pro-gramma opgezet in het ziekenhuis van Filtu, op 150km van het vluch-telingenkamp Dolo Ado. Dit kamp bestaat pas sinds juli 2011 maar barst nu al uit haar voegen. DvdW zorgt er voor basisgezondheids-zorg alswel voor moeder-en-kind-zorg en chirurgie.

• In Somalië, meer bepaald in Bos-saso in de regio Puntland, werkt DvdW samen met vier bestaande gezondheidscentra, We voorzien er in essentiële geneesmiddelen, vaccins en medische apparatuur, opleiding van medisch personeel en kennisoverdracht aan lokale structuren. Niet minder dan 10 000 zwangere vrouwen en 40 000 kinderen jonger dan 5 jaar worden hierbij geholpen.

Deze positieve vooruitgang kan slechts blijven duren zolang we fi-nanciële steun krijgen. Anderzijds kunnen bepaalde gebieden nog steeds afglijden naar een staat van hongersnood indien de humanitaire activiteiten zouden stopgezet wor-den.

Ons werk loopt dus gewoon door, en giften zijn nog steeds welkom !

> Edito > Hoorn van Afrika 2

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Het vluchtelingenkamp Dabaab, Oost-Kenia, is met z’n 450 000 bewoners het grootste vluchtelingenkamp ter wereld

Page 3: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

Uit een enquête uit 2010 onder de dakloze bevolking kon Dokters van de Wereld het volgende opmaken:

• 1 persoon op 4 vindt dat hij in slechte of zelfs zeer slechte gezondheid verkeert. • 1 persoon op 2 verklaart in slechte of zelfs zeer slechte mentale gezondheid te verkeren. • 1 patiënt op 2 weet niet waar hij na het winterplan zal slapen• De meest voorkomende en vastgestelde pathologieën zijn te wijten aan de koude en de gebrekkige hygiene:

ontsteking van de luchtwegen (31%), huidaandoeningen (17%), problemen aan de voeten (18%) en neurologische problemen (16%).

Het winterplan in Brussel...In Brussel neemt Dokters van de We-reld reeds verscheidene jaren deel aan het Winterplan. Tijdens die peri-ode biedt het Samusocial van Brussel de daklozen bijkomende bedden aan. Dit jaar beschikt het Samusocial over een gebouw in de Koningsstraat waar elke nacht 400 plaatsen beschikbaar zijn voor daklozen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De medische en paramedische consultaties wor-den verzekerd door dokters en ver-plegers van Dokters van de Wereld. ... nu ook in AntwerpenIn Antwerpen neemt Dokters van de Wereld voor de eerste keer deel aan het winterplan. Het OCMW stelt in sa-menwerking met de stad en de CAW’s al een paar jaar tijdens de winter-maanden extra bedden ter beschik-king voor daklozen. Dit jaar draagt Dokters van de Wereld voor de eerste keer zijn steentje bij door samen met de Steenhouwer zoveel mogelijk gra-tis medische en paramedische con-sultaties in de centra aan te bieden.

DE DOELSTELLING«Onze doelstelling is zorg te dra-gen voor de mensen die dag-in dag-uit op straat leven en dit dankzij medische raadplegingen door beroepsmensen die zich vrijwillig engageren en daarbij hen ook een luisterend oor ge-ven, stelt Stéphane Heymans, ver-antwoordelijke van de Belgische projecten. Als Dokters van de We-reld zoveel vrijwilligers op de been brengt in de context van het win-terplan, is dat een onmiskenbaar teken van maatschappelijke solida-riteit met de daklozen.»

GETUIGENISCatalano Marco, 30 jaar, een Italiaan geboren in België, is sinds 3 jaar dak-loos en heeft het allemaal met eigen ogen gezien « Je ziet hier vanalles op straat : ik heb zwangere vrouwen ge-zien die op straat leven, gehandicap-ten, kinderen, en aan geen van hun al-len werd hulp verleend. Dat is niet juist en niet normaal » OPROEP TOT VRIJWILLIGERSDeze grootschalige actie van welbe-paalde duur is uiteraard niet mogelijk zonder de steun van vrijwillig medisch

personeel. Daarom richt Dokters van de Wereld een oproep tot iedereen die ‘s avonds – regelmatig of onre-gelmatig – enkele uren per week be-schikbaar is, ongeacht welke dag van de week.

We zijn reeds met veel, maar wij blij-ven actief op zoek naar meer artsen en verpleegkundigen. Neem daarom een kijkje in de rubriek Rekrutering op onze website www.doktersvandewe-reld.be voor meer informatie over degezochte profielen en contacteer ons!

Antwerpen en Brussel: Hulp aan daklozen tijdens de koude wintermaanden

> België 3

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Page 4: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

Tunesië maakt momenteel een democratische transitie door. Op basis van een studie op het terrein die Dokter van de Wereld uitvoerde in juni-juli en december, stelden we een nieuw project op met als hoofddoel de verbetering van de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg in de sociaal en economisch achtergestel-de regio Gafsa (zie kaartje hiernaast). Het project loopt over 16 maanden

en er is de hoop om dit model later te kunnen exporteren naar andere re-gio’s.

Dit project zal de 341 600 inwoners van het departement Gafsa bereiken en in het bijzonder de 92 223 vrouwen die gebruik zullen maken van de zor-gen van de materniteit van Gafsa, een kraamkliniek die versterkt zal worden door Dokters van de Wereld.

Op zondag 27 mei neemt Dokters van de Wereld opnieuw deel aan de 20km van Brussel.

Ook dit jaar nodigen we je uit om deze sportieve uitdaging aan te gaan en zo onze projecten te steunen door je te laten sponsoren door je omgeving. Je deelname heeft tal van voordelen!

• Je neemt deel aan een legendari-sche wedloop in een aangename sfeer

• Je krijgt de kans om andere sym-pathisanten van Dokters van de Wereld te ontmoeten

• Het is dé gelegenheid om Dokters van de Wereld voor te stellen aan je omgeving

• Je inschrijving verloopt vlot en je krijgt gratis een welcome pack en een t-shirt.

• Je helpt ons in het realiseren van tal van goede projecten!

Als je deelneemt in onze ploeg zor-gen wij voor de volledige administra-tieve afhandeling van je inschrijving.

In 2011 hebben zo’n 300 sporters, zowel beginners als gevorderden, deelgenomen. Samen zamelden ze

bijna 40 000 euro in ten voordele van de straatkinderen van Bamako in Mali.

Geïnteresseerd? Schijf je in voor 1 maart 2012 door te mailen naar c[email protected] Vermeld hierbij volgende gege-

vens: naam, voornaam, adres, nati-onaliteit, geboortedatum, geslacht, taal, telefoonnummer, email-adres, t-shirt maat.

Wacht niet te lang: het aantal plaat-sen is beperkt!

DvdW houdt een pilootproject voor een verbetering van de toegang tot zorg en voor een kwalitatievere ge-zondheidszorg in Gafsa, Tunesië

20 km van Brussel: Loop met ons mee!> België

> Tunesië

4

Gafsa, ons werkterrein in Tunesië

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Page 5: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

> Mali, DRC, Haïti 5

Dankzij u realiseerde Dokters van de Wereld dit jaar…Mali: Uitroeiing van de Guinea worm Sinds de jaren ‘90 werden in de regio Kidal en Gao talrijke gevallen van dra-cunculiasis gesignaleerd. Deze worm bevindt zich in ongefilterd stilstaand water dat nomadengemeenschap-pen drinken en brengt de patiënt en zijn omgeving ernstige schade toe. Dokters van de Wereld organiseerde opleidingen en deelde waterfilters uit, sensibiliseerde de bevolking en zorgde voor een snelle opsporing en behandeling van dracunculiasis door de zieken af te zonderen.

Op een onrechtstreekse wijze haalde een bevolking van ongeveer 70.000 inwoners voordeel uit dit project. In de jaren ‘90 werden bijna 20 000 ge-vallen geregistreerd, terwijl dat er in 2008 en 2009 nog maar 600 waren. Vandaag de dag is dit aantal gezakt naar slechts 150. De epidemie be-vindt zich dus in haar uitroeiingsfase.

DRC: Grootschalige vaccinatie-campagne tegen de mazelenBegin 2011 heeft de mazelen zich

verspreid in meer dan de helft van de gezondheidszones van de provincie West-Kasaï. Van januari tot augustus werden meer dan 1000 gevallen ge-registreerd.

In samenwerking met de gezond-heidsinstanties van de provincie heeft Dokters van de Wereld gedu-rende de zomermaanden vaccinatie-campagnes georganiseerd in 9 ge-zondheidszones van West-Kasaï. Meer dan 350.000 kinderen tussen 6 maanden en 15 jaar werden gevac-cineerd.

Door deze enorme inspanning kon de verspreiding van de epidemie in-gedijkt worden.

Haïti: Een daadkrachtig antwoord op de cholera epidemieIn oktober 2010 werd Haïti door een nieuwe crisis getroffen: de cholera epidemie. Dokters van de Wereld was aanwezig op het terrein en be-sloot een project op poten te zetten om deze epidemie te bestrijden.Dit project ging oorspronkelijk door

van december 2010 tot juni 2011 maar aangezien de epidemie in juni een nieuwe opflakkering kende, heeft DvdW zijn missie verlengd tot december 2011.

Ons project vond plaats in het depar-tement Nippes. Onze actie steunde op 3 pijlers: curatieve zorgen, op-leidingen voor lokaal personeel en sensibilisatie. Voor de uitvoering van de curatieve zorgen beschikte DvdW België over één groot ziekenhuis en verschillende gezondheidscentra, samen goed voor een capaciteit van een 620-tal patiënten.

Verder bereiken we een bevolking van ongeveer 130.000 mensen in de vorm van sensibilisatie. Daarenboven worden 156 gezondheidspersoneel en 25 gemeenschapsleden opgeleid over hoe zo snel en effectief mogelijk de ziekte te behandelen.

DvdW hoopt haar werk in 2012 ver-der te kunnen zetten. Dit zal echter afhangen van het al dan niet toeken-nen van verdere fondsen.

Vaccinatiecampagne tegen de mazelen, West-KasaïUitroeiing van de Guinea worm, Mali

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

Page 6: Het magazine van Dokters van de Wereld (dec/jan/feb 2012)

OverlijdenMet spijt in het hart delen we u het over-lijden van Mv. Anne Vanderplas mee. Anne was gedu-rende verschillende jaren verpleegster

voor Dokters van de Wereld en heeft ons meermaals bijgestaan in zowel ons zomer- als ons winterplan. We kennen Anne als een vrolijke, geënga-geerde vrijwilligster en haar bijdrage tot onze organisatie was van ontel-baar belang. Langs deze weg willen we graag onze spijt betuigen aan Anne haar familie en aan iedereen die haar kende. We zullen haar niet snel vergeten.

Maak iedereen blij!NIEUW: Schenk een solidaire boeket bloemen! Belgaflor is een jonge Belgische on-derneming die al van bij de start heeft

besloten om Dokters van de Wereld te steunen. Deze steun bestaat uit het storten van 5% van het bedrag bij aankoop van een boeket bloemen, een bloemstuk of een ‘‘cadeaupak-ket’’ ten voordele van onze vereniging. Koop nu uw boeket bloemen online en steun Dokters van de Wereld!. Surf naar de website van Belgaflor: www.belgaflor.beAndere solidariteitsgeschenken vind je op http://www.doktersvandewe-reld.be/Solidariteitswinkel.html. U kunt DvdW op vele manieren steu-nen. U kunt ons op uw huwelijkslijst plaatsen, een info-avond organiseren, een cadeaubon geven, een veiling doen, enzoverder. Aarzel niet om ons te contacteren met je wildste ideeën!

Nieuwe medewerkersHet team van DvdW in België wordt opnieuw versterkt; op de zetel zijn twee nieuwe communicatieverant-woordelijken, Catherine Eeckhout

voor de Franstalige en Tine Vanhee voor de Nederlandstalige kant, met volle motivatie aan de slag gegaan. Catherine Lucet is onze nieuwe nu-tritionist die zowel op de zetel als op het veld te vinden zal zijn. Tenslotte is er Geneviève Loots die de coördinatie van het project ‘Spreek met Haar’ op zich zal nemen. DvdW heet hen van harte welkom!

> Berichten 6

Helpt mensen die de wereld beetje bij beetje vergeet.

DOKTERS VAN DE WERELDEclipsstraat 6 – 1000 BrusselTel. +32 (0) 2 648 69 99Fax: +32 (0) 2 648 26 96PCR: [email protected]

Redactie: Tine Vanhee, Pierre VerbeerenOpmaak: BLUEMEDIA GmbHVerantw.Uit.: Dr. Michel DegueldreAlle foto’s zonder vermelding zijn afkom-stig uit het archief van DvdW Frankrijk en België.

Dokters van de Wereld ondertekent de Ethische Code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF). Dit houdt in dat de schenkers minstens jaarlijks geïnformeerd worden over de be-stemming van de verworven fondsen.

LEGAATINFORMATIE ZOEKEN, EEN EERSTE STAP OM VIA UW ERFENIS BIJ TE DRAGENAAN HET GOEDE DOEL.

Een legaat vermaken is een gebaarvan solidariteit op lange termijn.Dankzij het duo-legaat kan een giftaan Dokters van de Wereld uwerfgenamen zelfs bevoordelen.

Meer informatie vindt u op onze website :www.doktersvandewereld.be U kan ook contact opnemen metDonatienne Baise op 02 648 69 99.

© P

asca

l Del

oche

.

INFORMATIEAANVRAAG

Terugsturen naar Dokters van de Wereld, Eclipsstraat 6, 1000 Brussel.Fax: 02 648 26 96 - e-mail: [email protected]

Ja, ik wens gratis en in alle vertrouwelijkheid de informatiebrochure over legatente ontvangen.

Mr. Mevr. Juffr.

Naam Voornaam

Adres

Postcode Gemeente

Tel. Geboortedatum . . . . . . . / . . . . . . . /. . . . . .

E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . .

p j p g g